Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Sēklu aprites likumā” (Reģ.nr. 690/Lp 9) (Steidzams).

 

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

 

 

                    Ar cieņu,

                    komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                  

         


 

Iesniedz Agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                (Steidzams)

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Sēklu aprites likumā

(reģ. nr. 690)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(5)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Sēklu aprites likums

Grozījumi Sēklu aprites likumā

 

 

 

Grozījumi Sēklu aprites likumā

 

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 21.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 21.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju pienākumi ir šādi:

 

 

 

 

 

1) nodrošināt sēklu nesajaukšanos un kvalitātes saglabāšanos visā to audzēšanas, sagatavošanas, saiņošanas un tirdzniecības gaitā;

 

 

 

 

 

 

2) kārtot dokumentāciju saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem;

 

 

 

 

 

3) kārtot dokumentāciju par audzēšanai, sagatavošanai, saiņošanai un tirdzniecībai piegādāto sēklu izcelsmi, šķirni, kategoriju, kvalitāti un daudzumu;

 

 

 

 

 

4) uzglabāt sešus gadus visu ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu un tirdzniecību saistīto dokumentāciju un pierakstus;

 

 

 

 

 

5) nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes platībām un uzskaites dokumentiem, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par sēklu apriti;

 

 

 

 

 

6) nodrošināt uzskaites dokumentu kārtošanu, lai Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram būtu pieejama informācija par visiem sēklu aprites posmiem.

 

 

 

 

 

(2) Sēklu saiņotāja pienākums ir nodrošināt iesaiņojumā esošo sēklu kvalitātes atbilstību etiķetei vai marķējumam un kvalitāti apstiprinošam dokumentam.

 

 

 

 

 

(3) Sēklaudzētājam, kurš nodarbojas ar sēklaudzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, ir pienākums nodrošināt uzņēmuma vai tā daļas atbilstību normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību noteiktajām prasībām.

 

 

 

 

 

(4) Bioloģiskās lauksaimniecības sēklaudzētājs katru gadu Valsts augu aizsardzības dienestam sniedz informāciju par bioloģiskās sēklas krājumiem pa šķirnēm pēc stāvokļa 31.janvārī, 28.februārī, 31.martā un 31.augustā.

1. Svītrot 6.panta ceturto daļu.

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 6.panta ceturto daļu.

 

(5) Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, sēklu tirgotājs to norāda savā tirdzniecības katalogā vai informācijā par sēklas piedāvājumu tirgum.

 

 

 

 

 

(6) Ja šķirne ir iekļauta kādā no Eiropas Savienības kopējiem šķirņu katalogiem, persona, kura vēlas attiecīgās šķirnes sēklu audzēt vai tirgot Latvijā pavairošanai, līdz 1.martam iesniedz oficiālo šķirnes aprakstu Valsts augu aizsardzības dienestam (ja Valsts augu aizsardzības dienests apstiprina, ka šāda šķirnes apraksta vēl nav).

 

 

 

 

 

11.pants. Latvijas augu šķirņu katalogs

 

 

 

 

 

(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu sa raksts, kurā iekļauto šķirņu sēklas drīkst sertificēt un pārdot saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

2. Papildināt 11.panta pirmo daļu aiz vārda "sertificēt" ar vārdiem "pārbaudīt kā standartsēklas".

 

 

 

 

2. Papildināt 11.panta pirmo daļu pēc vārda "sertificēt" ar vārdiem "pārbaudīt kā standartsēklas".

 

(2) Katalogā iekļauj labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, biešu, kartupeļu un dārzeņu šķirnes.

 

 

 

 

 

(3) Katalogā norāda šādu informāciju:

 

 

 

 

 

1) šķirnes nosaukums;

 

 

 

 

 

2) laiks, uz kuru šķirne iekļauta katalogā;

 

 

 

 

 

3) valsts, kurā šķirne selekcionēta;

 

 

 

 

 

4) selekcionārs, šķirnes uzturētājs, šķirnes pārstāvis un tā adrese;

 

 

 

 

 

5) šķirnes aizsardzība;

 

 

 

 

 

6) šķirni raksturojošie rādītāji;

 

 

 

 

 

7) norāde, ja šķirne ir ģenētiski modificēta.

 

 

 

 

 

(4) Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kataloga veidošanas kārtību publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par pieņemtajiem lēmumiem.

 

 

 

 

 

VI nodaļa
Sēklu tirdzniecība

3. Papildināt VI nodaļas nosaukumu aiz vārda "tirdzniecība" ar vārdiem "un izvietošana tirgū".

 

 

 

3. Papildināt VI nodaļas nosaukumu pēc vārda "tirdzniecība" ar vārdiem "un izvietošana tirgū".

13.1 pants. Sēklu pārdošana

 

 

 

 

 

(1) Drīkst pārdot:

 

 

 

 

 

1) sēklas, kuras sertificētas vai pārbaudītas šajā likumā un sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā, kā arī Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sertificētās sēklas;

4. 13.1 panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) sēklas, kuras sertificētas vai pārbaudītas kā standartsēklas šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību paredzētajā kārtībā;";

 

 

 

 

 

4. 13.1 panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) sēklas, kuras sertificētas vai pārbaudītas kā standartsēklas šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību paredzētajā kārtībā;";

 

 

 

papildināt daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sertificētās sēklas vai dārzeņu standartsēklas, kas sagatavotas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai ievestas šā likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

papildināt daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"11) Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos iekļauto šķirņu sertificētās sēklas vai dārzeņu standartsēklas, kas sagatavotas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai ievestas šā likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā;

 

 

 12) komercsēklas (sēklas, kuras iespējams identificēt kā sugai piederīgas sēklas), kas sagatavotas šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību paredzētajā kārtībā vai sagatavotas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai ievestas šā likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā;".

 

 

 

 

 

 12) komercsēklas (sēklas, kuras iespējams identificēt kā sugai piederīgas sēklas), kas sagatavotas šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību paredzētajā kārtībā vai sagatavotas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai ievestas šā likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā;".

 

2) labības un lopbarības augu sēklu maisījumus, ja to komponenti atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām (pirms maisījuma sagatavošanas) un ja maisījumi nerada labvēlīgākus apstākļus augu kaitēkļu vai slimību attīstībai vai izplatībai salīdzinājumā ar komponentu audzēšanu tīrsējā;

 

 

 

 

 

3) pietiekami viendabīgas sēklu partijas, kas atbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem;

 

 

 

 

 

4) tikai Latvijas teritorijā to šķirņu sēklas, kuras pārdotas atbilstoši šā likuma 14.panta septītajā daļā minētajiem gadījumiem.

 

 

 

 

 

(2) Šā likuma izpratnē sēklu tirdzniecībā nedrīkst noteikt citus ierobežojumus, kas saistīti ar šķirnes īpašībām, pārbaudes prasībām, saiņošanu, marķēšanu un zīmogošanu.

 

 

 

 

 

 

(3) Ģenētiski modificētas šķirnes lietošana pārtikai vai lopbarībai atļauta vienīgi tad, ja šī šķirne ir apstiprināta atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par ģenētiski modificētu pārtiku un lopbarību.

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

 

"13.pants. Sēklu izvietošana tirgū

 

Sēklu izvietošana tirgū ir to šķirņu sēklu piedāvājums izmēģinājumiem vai ražošanas testiem, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem."

 

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

 

"13.pants. Sēklu izvietošana tirgū

 

Sēklu izvietošana tirgū ir to šķirņu sēklu piedāvājums izmēģinājumiem vai ražošanas testiem, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem."

 

16.pants. Izņēmuma gadījumi sēklu tirdzniecībā

6. 16.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Izņēmuma gadījumi, kas saistīti ar sēklu tirdzniecību un izvietošanu tirgū";

 

 

 

Redakcionāli precizēts

6. 16.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Izņēmuma gadījumi saistībā ar sēklu tirdzniecību un izvietošanu tirgū";

 

(1) Komisijas 2006.gada 8.februāra regulā (EK) Nr.217/2006, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām (turpmāk — Komisijas regula Nr.217/2006), noteiktais kontaktpunkts ir Valsts augu aizsardzības dienests.

 

 

 

 

 

 

(2) Ja radušās īslaicīgas grūtības sēklu apgādē un Latvijā trūkst attiecīgās šķirnes sēklu, Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Komisijas regulu Nr.217/2006 izsniedz atļauju uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām. Atļaujas izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

(3) Atļaujas izsniegšanas kārtību tādu šķirņu sēklu tirdzniecībai, par kurām ir iesniegts pieteikums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā, nosaka Ministru kabinets.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Atļaujas izsniegšanas kārtību tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, nosaka Ministru kabinets.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Atļaujas izsniegšanas kārtību tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, nosaka Ministru kabinets.";

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja radušās īslaicīgas grūtības sēklu apgādē un ja attiecīgās šķirnes sēklu trūkst citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Zemkopības ministrija var risināt jautājumu Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajā kārtībā par attiecīgo šķirņu sēklu tirdzniecību Latvijā uz noteiktu laiku ar pazeminātām kvalitātes prasībām vai tādu šķirņu sēklu tirdzniecību, kuras nav iekļautas Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā. Šādos gadījumos ievēro papildu prasību par cita veida etiķeti sēklu iesaiņojumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību." 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja radušās īslaicīgas grūtības sēklu apgādē un ja attiecīgās šķirnes sēklu trūkst citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Zemkopības ministrija var Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajā kārtībā risināt jautājumu par attiecīgo šķirņu sēklu tirdzniecību Latvijā uz noteiktu laiku ar pazeminātām kvalitātes prasībām vai tādu šķirņu sēklu tirdzniecību, kuras nav iekļautas Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā. Šādos gadījumos ievēro papildu prasību par cita veida etiķeti sēklu iesaiņojumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību." 

 

17.pants. Sēklu ievešana no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

 

 

 

 

 

(1) Sēklu ievedējs ir atbildīgs par ievesto sēklu kvalitāti un atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

 

 

 

 

 

(2) Sēklas drīkst ievest:

7. 17.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Drīkst ievest:

 

 

 

7. 17.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Drīkst ievest:

1) ja tās ir sertificētas vai nav līdz galam sertificētas valstīs, kurām ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā (dārzeņu sugām –– šķirņu uzturēšanā), un ja šķirne ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā;

1) sertificētas sēklas, ja:

a) tās ražotas valstīs, kurām ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā, bet dārzeņu sugām – šķirņu uzturēšanā,

b) šķirne ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā,

 

 

 

 

1) sertificētas sēklas, ja:

a) tās ražotas valstīs, kurām ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā, bet dārzeņu sugām – šķirņu uzturēšanā,

b) šķirne ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā,

 

2) izmēģinājumiem, pārbaudēm un zinātniskiem mērķiem;

c) to kvalitāti apliecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu sertifikāts un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) vai – ja paredzēts ievest sēklas no ASV vai Kanādas – Pilnvaroto sēklas analītiķu asociācijas (AOSA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments,

 

 

 

c) to kvalitāti apliecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu sertifikāts un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) vai – ja paredzēts ievest sēklas no ASV vai Kanādas – Pilnvaroto sēklas analītiķu asociācijas (AOSA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments,

3) sagatavošanai, šķirošanai, pārfasēšanai vai cita veida apstrādei, ja sēklas paredzētas izvešanai (ko apstiprina attiecīgs līgums);

d) sēklas saiņotas un etiķetētas atbilstoši šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām prasībām;

 

 

 

d) sēklas saiņotas un etiķetētas atbilstoši šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām prasībām;

4) ja augu suga nav minēta normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

2) sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, ja:

 

 

 

2) sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, ja:

5) ja normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību konkrētajai augu sugai ir paredzēti izņēmumi sēklu tirdzniecībā;

a) tās ražotas valstīs, kurām ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā, bet dārzeņu sugām – šķirņu uzturēšanā,

 

 

 

a) tās ražotas valstīs, kurām ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā, bet dārzeņu sugām – šķirņu uzturēšanā,

6) ja tās ir dārzeņu sugu standartsēklas, kuru šķirnes iekļautas Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā vai Latvijas augu šķirņu katalogā un pavairotas (ko apstiprina attiecīgs līgums) valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

 

b) šķirne ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā,

 

 

 

b) šķirne ir iekļauta Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Latvijas augu šķirņu katalogā,

(3) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajām sēklām ir nepieciešams Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments.

 

c) to kvalitāti apliecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu sertifikāts un attiecīgs dokuments, ja ir attiecīga norāde normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību,

 

 

 

c) to kvalitāti apliecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu sertifikāts un attiecīgs dokuments, ja ir attiecīga norāde normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību,

(4) Ja Valsts augu aizsardzības dienests konstatē, ka ievesto sēklu izmantošana var radīt kaitējumu apkārtējai videi vai izraisīt bīstamu augu slimību vai kaitēkļu izplatīšanos, turpmākās darbības tiek veiktas normatīvajo s aktos par augu aizsardzību paredzētajā kārtībā.

d) sēklas saiņotas un etiķetētas atbilstoši šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām prasībām,

 

 

 

d) sēklas saiņotas un etiķetētas atbilstoši šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām prasībām,

(5) Sēklu ievešanu kontrolē Ministru kabineta noteikta institūcija.

e) normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām sugām Valsts augu aizsardzības dienestā reģistrēts sēklu pavairošanas līgums;

 

 

 

 

e) normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām sugām Valsts augu aizsardzības dienestā reģistrēts sēklu pavairošanas līgums;

 

3) dārzeņu sugu standartsēklas, ja:

a) šķirnes iekļautas Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā vai Latvijas augu šķirņu katalogā,

1

Juridiskais birojs

Izteikt 17. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) dārzeņu sugu standartsēklas, kas pavairotas, ko apliecina attiecīgs līgums, valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ja:

 

Atbalstīt

 

3) dārzeņu sugu standartsēklas, kas pavairotas, ko apliecina attiecīgs līgums, valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ja:

 

b) sēklas pavairotas (ko apstiprina attiecīgs līgums) valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts,

 

a) šķirnes iekļautas Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā vai Latvijas augu šķirņu katalogā,

 

 

 

a) šķirnes iekļautas Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā vai Latvijas augu šķirņu katalogā,

 

c) sēklas saiņotas un etiķetētas atbilstoši šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām prasībām;

 

b) sēklas saiņotas un etiķetētas atbilstoši šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām prasībām.”

 

b) sēklas saiņotas un etiķetētas atbilstoši šajā likumā un normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajām prasībām;

 

4) sēklas izmēģinājumiem, pārbaudēm un zinātniskiem mērķiem saskaņā ar noslēgto līgumu;

 

 

 

 

4) sēklas izmēģinājumiem, pārbaudēm un zinātniskiem mērķiem saskaņā ar noslēgto līgumu;

 

5) sēklas, kurām normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību konkrētajai augu sugai ir paredzēti izņēmumi sēklu tirdzniecībā;

 

 

 

 

5) sēklas, kurām normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību konkrētajai augu sugai ir paredzēti izņēmumi sēklu tirdzniecībā;

 

6) sēklas pavairošanai, ja tās paredzētas izvešanai (ko apstiprina attiecīgs līgums) uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ja:

2

Juridiskais birojs

Aizstāt 17. panta otrās daļas 6. punktā vārdus “(ko apstiprina attiecīgs līgums)” ar vārdiem “ko apliecina attiecīgs līgums;

Atbalstīt

6) sēklas pavairošanai, ja tās paredzētas izvešanai ,ko apliecina attiecīgs līgums, uz valsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ja:

 

a) tās ražotas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu shēmu dalībvalstī un minētajās sēklu shēmās piedalās Latvija,

 

 

 

 

a) tās ražotas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu shēmu dalībvalstī un minētajās sēklu shēmās piedalās Latvija,

 

b) to kvalitāti apliecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu sertifikāts,

 

 

 

 

b) to kvalitāti apliecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu sertifikāts,

 

c) šķirne ir iekļauta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu shēmu šķirņu sarakstā un minētajās sēklu shēmās piedalās Latvija;

 

 

 

 

 

c) šķirne ir iekļauta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sēklu shēmu šķirņu sarakstā un minētajās sēklu shēmās piedalās Latvija;

 

7) sēklas sagatavošanai, šķirošanai, pārfasēšanai vai cita veida apstrādei, ja sēklas paredzētas izvešanai (ko apstiprina attiecīgs līgums);

3

Juridiskais birojs

Izteikt  17. panta otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

7) sēklas sagatavošanai, šķirošanai, pārfasēšanai vai cita veida apstrādei, ja sēklas paredzētas izvešanai ,ko apliecina attiecīgs līgums, uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts”.

Atbalstīt.

Redakcionāli

precizēts

 

7) sēklas sagatavošanai, šķirošanai, pārfasēšanai vai cita veida apstrādei, ja tās paredzētas izvešanai ,ko apliecina attiecīgs līgums, uz valsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

 

8) tādu augu sugu sēklas, kuras nav minētas normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

 

 

 

8) tādu augu sugu sēklas, kuras nav minētas normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

 

9) sēklas personiskām vajadzībām nelielā daudzumā, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par muitu neapliek ar muitas nodokli.";

 

 

 

9) sēklas personiskām vajadzībām nelielā daudzumā, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par muitu neapliek ar muitas nodokli.";

(3) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajām sēklām ir nepieciešams Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments.

 

svītrot trešo daļu;

 

 

 

 

 

izslēgt trešo daļu;

 

(4) Ja Valsts augu aizsardzības dienests konstatē, ka ievesto sēklu izmantošana var radīt kaitējumu apkārtējai videi vai izraisīt bīstamu augu slimību vai kaitēkļu izplatīšanos, turpmākās darbības tiek veiktas normatīvajos aktos par augu aizsardzību paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(5) Sēklu ievešanu kontrolē Ministru kabineta noteikta institūcija.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Par sēklu ievešanas kontroli iekasē maksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Par sēklu ievešanas kontroli iekasē maksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

 

18.pants. Likuma izpildes kontrole

 

 

 

 

 

(1) Šā likuma izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

 

 

 

 

(2) Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonas, kontrolējot likuma izpildi, ir tiesīgas apmeklēt uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un tirdzniecības vietas to darbības laikā un tur:

 

 

 

 

 

1) apskatīt ar šā likuma darbību saistītos dokumentus un pierakstus;

 

 

 

 

 

2) bez maksas noņemt kontrolparaugus sēklu kvalitātes un veselīguma noteikšanai.

 

 

 

 

 

(3) Valsts augu aizsardzības dienests:

 

4

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izteikt 18. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts augu aizsardzības dienests ir tiesīgs:

 

Atbalstīt

8. Izteikt 18. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts augu aizsardzības dienests ir tiesīgs:

1) aptur vai aizliedz konkrētas sēklu partijas tirdzniecību, ja konstatēti šā likuma vai sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu pārkāpumi;

 

 

1) apturēt vai aizliegt konkrētas sēklu partijas tirdzniecību, ja konstatēti šā likuma vai sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu pārkāpumi;

 

 

1) apturēt vai aizliegt konkrētas sēklu partijas tirdzniecību, ja konstatēti šā likuma vai sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu pārkāpumi;

2) norāda termiņus konstatēto trūkumu novēršanai;

 

 

2) norādīt termiņus konstatēto trūkumu novēršanai;

 

2) norādīt termiņus konstatēto trūkumu novēršanai;

3) atļauj apturēto darbību turpināt, ja iepriekš konstatētie trūkumi ir novērsti;

 

 

3) atļaut apturēto darbību turpināt, ja iepriekš konstatētie trūkumi ir novērsti;

 

3) atļaut apturēto darbību turpināt, ja iepriekš konstatētie trūkumi ir novērsti;

4) likuma vai citu normatīvo aktu atkārtotas pārkāpšanas gadījumā ir tiesīgs anulēt reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

 

 

4) šā likuma vai citu normatīvo aktu sēklu aprites jomā atkārtotas pārkāpšanas gadījumā anulēt reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.”

 

4) šā likuma vai citu normatīvo aktu sēklu aprites jomā atkārtotas pārkāpšanas gadījumā anulēt reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.”

21.pants. Valsts nodeva

 

 

 

 

 

Valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā maksā:

 

 

 

 

 

1) sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs, tirgotājs vai ievedējs — par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai un izmaiņu veikšanu Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;

 

 

 

 

 

2) selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks, šķirnes uzturētājs vai viņu pilnvaroti pārstāvji — par šķirnes uzturēšanu, iesnieguma izvērtēšanu šķirnes iekļaušanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu katalogā;

 

 

 

 

 

3) bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājs — par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi.

 

 

 

 

 

 

 

8. 21.pantā:

papildināt pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks, selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarots pārstāvis – par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem;

 

 

 

 

9. 21.pantā:

papildināt pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks, selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarots pārstāvis – par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem;

 

 

5) sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs vai saiņotājs – par atļaujas izsniegšanu uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām."

 

 

 

5) sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs vai saiņotājs – par atļaujas izsniegšanu uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām."

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdara nepieciešamos grozījumus attiecīgajos sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

 

 

 

 

 

2. Saskaņā ar Pievienošanās līgumu Eiropas Savienībai to šķirņu sēklu sertifikāciju, kuras neatbilst Eiropas Savienības direktīvās noteiktajām prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests veic līdz 2009.gada 30.aprīlim un šo sēklu tirdzniecība ir atļauta tikai Latvijas teritorijā.

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 6.panta sestajā daļā minētā oficiālā šķirnes apraksta iesniegšanas termiņš 2004.gadā ir 1.jūnijs.

 

 

 

 

 

4. Sēklas, kuras ievestas līdz 2004.gada 30.aprīlim un kuras neatbilst šā likuma 13.1 panta pirmajā daļā minētajām prasībām, var tirgot tikai Latvijas teritorijā līdz krājumu beigām, veicot atkārtotu dīgtspējas pārbaudi, vai līdz sēklu kvalitāti apliecinošajā dokumentā norādītā derīguma termiņa beigām.

 

 

 

 

 

5. Šā likuma 2.panta 4.punkta “n” apakšpunkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 11.panta pirmās daļas 3.punktā un 16.pantā minētos noteikumus.

9. Aizstāt pārejas noteikumu 6.punktā skaitli un vārdu "16.pantā" ar skaitli un vārdiem "16.panta otrajā daļā".

 

 

 

 

10. Aizstāt pārejas noteikumu 6.punktā skaitli un vārdu "16.pantā" ar skaitli un vārdiem "16.panta otrajā daļā".

 

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

 

"7. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 16.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

"7. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 16.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

8. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdara nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.249 "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā".

 

5

Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 8. punktu.

Atbalstīt