25

 

 

 

29.05.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Standartizācijas likumā” (Nr.689/Lp9).

                  

 

         

                   Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Standartizācijas likumā

( Nr. 689 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 4 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Standartizācijas likums

Grozījumi Standartizācijas likumā

 

 

 

Grozījumi Standartizācijas likumā

 

Izdarīt Standartizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 22.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Standartizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 22.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Nacionālās standartizācijas institūcijas galvenās funkcijas ir šādas:

 

 

 

 

 

1) organizēt Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu un starptautisko standartu adaptāciju standartizācijas tehniskajās komitejās;

 

 

 

 

 

2) reģistrēt kā Latvijas nacionālos standartus tos standartus, kurus noteiktā kārtībā ir izstrādājušas vai adaptējušas standartizācijas tehniskās komitejas;

 

 

 

 

 

3) izdot un publicēt Latvijas nacionālos standartus un citus ar tiem saistītos dokumentus;

 

 

 

 

 

4) nodrošināt standartu un citu ar tiem saistīto dokumentu fondu veidošanu un informācijas izplatīšanu standartizācijas jomā;

 

 

 

 

 

5) nodrošināt Latvijas nacionālo standartu un citu ar tiem saistīto dokumentu fondu uzturēšanu, glabāšanu un papildināšanu;

 

 

 

 

 

6) piedalīties starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju darbā;

 

 

 

 

 

7) nodrošināt regulāru sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām starptautisko saistību izpildei saskaņā ar šā likuma 9.1 pantu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

1

Juridiskais birojs

Papildināt 9.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) adaptēt Latvijas nacionālā standarta statusā piemērojamo standartu (12.panta trešā daļa).”

Atbalstīts

1. Papildināt 9.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) adaptēt Latvijas nacionālā standarta statusā piemērojamo standartu (12.panta trešā daļa).”

11.pants. Standartizācijas tehniskās komitejas izstrādā standartus un ir atbildīgas par standartizāciju noteiktās jomās.

 

2

Juridiskais birojs

Likuma 11.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Standartizācijas tehniskās komitejas pēc konsultācijām ar attiecīgo ministriju iesaka Nacionālajai standartizācijas institūcijai tos Eiropas standartizācijas institūciju pieņemtos standartus, kuri adaptējami Latvijas nacionālā standarta statusā, lai šie standarti iegūtu piemērojamā standarta statusu.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

Atbalstīts

2. 11.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Standartizācijas tehniskās komitejas pēc konsultācijām ar attiecīgo ministriju iesaka Nacionālajai standartizācijas institūcijai tos Eiropas standartizācijas institūciju pieņemtos standartus, kuri adaptējami Latvijas nacionālā standarta statusā, lai šie standarti iegūtu piemērojamā standarta statusu.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

12.pants. (1) Standarts ir attiecīgas institūcijas apstiprināts dokuments, kurš izstrādāts, pamatojoties uz kopēju vienošanos, ietver vispārīgus un daudzkārt piemērojamus noteikumus, norādījumus vai dažādu veidu darbību vai to rezultātu raksturojumu un kura mērķis ir optimāli sakārtot noteiktu jomu.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 12.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Piemērojamais standarts ir pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas Standartizācijas komitejas, Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas vai Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta pieņemts standarts, kas ir adaptēts Latvijas nacionālā standarta statusā."

3

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likuma 12.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas standartizācijas institūcijas pieņemtais standarts, kas adaptēts Latvijas nacionālā standarta statusā, iegūst piemērojamā standarta statusu.”

Atbalstīts

 

(2) Latvijas standarti iedalāmi šādi:

2. Izteikt 12.panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Standarti iedalāmi šādi:".

 

  ;

 

       3. 12.pantā:

        izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Standarti iedalāmi šādi:”;

1) Latvijas nacionālie standarti;

 

 

 

 

 

2) Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēti un noteiktā kārtībā reģistrēti starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standarti;

 

 

 

 

 

3) atsevišķu nozaru, institūciju un komersantu standarti.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas standartizācijas institūcijas pieņemtais standarts, kas adaptēts Latvijas nacionālā standarta statusā, iegūst piemērojamā standarta statusu.”

13.pants. (1) Standartu piemērošana ir brīvprātīga.

3. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministrijas sadarbībā ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju iesa­ka nacionālajai standartizācijas institūcijai Latvijas nacionālā standarta statusā adaptējamos piemērojamos standartus, kas ir brīvprātīgi piemērojami nor­matīvajos aktos noteikto būtisko prasību izpildei."

4

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

Atbalstīts

 

(2) Ministru kabinets var noteikt obligāti piemērojamus Latvijas nacionālos standartus. Standartizācijas principus, uzdevumus un organizatorisko sistēmu militārajā jomā nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004. likumu)

 

 

 

 

 

17.pants. (1) No valsts budžeta finansē:

 

 

 

 

 

1) Nacionālās standartizācijas institūcijas uzturēšanas izdevumus;

 

 

 

 

 

2) standartu informatīvās bāzes aktualizāciju un papildināšanu;

 

 

 

 

 

3) Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu reglamentētajā sfērā;

 

 

 

 

 

4) starptautisko standartu adaptāciju reglamentētajā sfērā;

 

 

 

 

 

5) dalības maksu starptautiskajās standartizācijas organizācijās.

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 17.panta pirmo daļu ar sesto punktu šādā redakcijā:

"6) piemērojamo standartu sarakstu publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

 

 

 

       4. Papildināt 17.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) piemērojamo standartu sarakstu publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

(2) Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu nereglamentētajā sfērā finansē juridiskās un fiziskās personas, kas ir ieinteresētas šos standartus lietot.

 

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

''Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

         5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 18.03.2004. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 98/34/EC un 98

/48/EC

.

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

 

 

 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

 

 

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija direktīvas 98/48/EK, ar kuru groza direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem."

 

 

 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem.”