Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

 

25.09.08.           9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

          Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (reģ.nr.684/Lp9).

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

 

Cieņā

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                         Oskars Spurdziņš


 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Latvijas administratīvais iedalījums...(KARTE - jpg formā)
Latvijas administratīvais iedalījums...(KARTE - pdf formā)

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (reģ. nr.684/Lp9)

 

Otrā lasījuma redakcija

(dok.nr.2913)

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam (202)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums

 

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

 

 

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums

 

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Administratīvās teritorijas jēdziens

Administratīvā teritorija ir Latvijas teritorijas iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

 

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„Administratīvā teritorija”

 

 

Atbalstīts

1.pants. Administratīvā teritorija

Administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

2.pants. Valsts pārvaldes institūciju darbība administratīvajās teritorijās

Valsts pārvaldes institūciju darbību administratīvajās teritorijās regulē citi normatīvie akti.

 

2.

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.pantu; attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

Atbalstīts

 

3.pants. Apdzīvotās vietas jēdziens

Apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, kurā ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss.

 

3.

Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„Apdzīvotā vieta”

 

 

Atbalstīts

2.pants. Apdzīvotā vieta

Apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss.

 

4.pants. Likuma darbības joma

            Likums nosaka administratīvo teritoriju izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas, administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas, to uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Juridiskais birojs

Papildināt 4.pantu pēc vārdiem „administratīvo teritoriju” ar vārdiem „un novadu teritoriālo iedalījumu vienību”.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Papildināt 4.pantu pēc vārdiem „administratīvo teritoriju” ar vārdiem „un novadu teritoriālo iedalījumu vienību”.

Juridiskais birojs

Papildināt 4.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Valsts pārvaldes institūciju darbību administratīvajās teritorijās regulē citi normatīvie akti.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu kā panta pirmo daļu.

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

3.pants. Likuma darbības joma

   (1) Likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas, administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas, to uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

   (2) Valsts pārvaldes institūciju darbību administratīvajās teritorijās regulē citi normatīvie akti.

II nodaļa

Administratīvās teritorijas

5.pants. Administratīvās teritorijas

Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) apriņķos;     

2) republikas pilsētās;

3) novados.

 

 

 

 

II nodaļa

Administratīvās teritorijas

4.pants. Administratīvās teritorijas

Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) apriņķos;     

2) republikas pilsētās;

3) novados.

6.pants. Apriņķa administratīvā teritorija

(1) Apriņķa administratīvajā teritorijā iekļauj teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas, kurās dzīvo ne mazāk kā 200 tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāju.

    (2) Apriņķa administratīvajā teritorijā ietilpstošās novadu un republikas pilsētu administratīvās teritorijas, kā arī apriņķa administratīvo centru nosaka Saeima ar likumu. 

 

 

 

 

 

(3) Grozot apriņķa administratīvās teritorijas robežas vai nosakot jaunu apriņķa administratīvo centru,  likumprojektam pievieno Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

Juridiskais birojs

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Apriņķis

        (1) Apriņķī iekļauj teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas, kurās dzīvo ne mazāk kā 200 tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāju.

        (2) Apriņķī ietilpstošos novadus un republikas pilsētas, kā arī apriņķa administratīvo centru nosaka Saeima. 

        (3) Izveidojot vai likvidējot apriņķi, nosakot apriņķa administratīvo centru, kā arī nosakot vai grozot apriņķa robežas, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.”

 

Partijas Pilsoniskā Savienība frakcija

Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Apriņķa administratīvajā teritorijā iekļauj teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas.”

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Izteikt 6.panta pirmo daļu sekojošā redakcijā:

„Apriņķa administratīvajā teritorijā iekļauj teritoriāli vienotas vietējās pašvaldības, kurām ir kopīgas reģionālās intereses un kurās dzīvo ne mazāk kā 100 000 pastāvīgo iedzīvotāju.”

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

6.panta trešajā daļā vārdus “likumprojektam pievieno” aizvietot ar vārdiem “ņemt vērā”.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Apriņķis

        (1) Apriņķī iekļauj teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas.

        (2) Apriņķī ietilpstošos novadus un republikas pilsētas, kā arī apriņķa administratīvo centru nosaka Saeima. 

        (3) Izveidojot vai likvidējot apriņķi, nosakot apriņķa administratīvo centru, kā arī grozot apriņķa robežu, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.”

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts

11.priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts 11.priekšl.

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Apriņķis

        (1) Apriņķī iekļauj teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas.

        (2) Apriņķī ietilpstošos novadus un republikas pilsētas, kā arī apriņķa administratīvo centru nosaka Saeima. 

        (3) Izveidojot vai likvidējot apriņķi, nosakot apriņķa administratīvo centru, kā arī grozot apriņķa robežu, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

 

7.pants. Republikas pilsētas administratīvā teritorija

(1) Republikas pilsētas un tās administratīvo teritoriju nosaka Saeima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Saeima var izveidot, likvidēt republikas pilsētas administratīvo teritoriju un grozīt tās robežas valsts un pašvaldības iedzīvotāju interesēs, likumprojektam pievienojot Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

(3) Par republikas pilsētas administratīvo teritoriju var noteikt pilsētu ar attīstītu komercdarbību, transporta un komunālo saimniecību un sociālo infrastruktūru vai ar nozīmīgu kultūras iestāžu kompleksu, ja šajā pilsētā ir ne mazāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju.

(4) Izņēmuma gadījumā, ņemot vērā Ministru kabineta motivētu atzinumu un ieinteresētās pašvaldības lēmumu, par republikas pilsētas administratīvo teritoriju Saeima var noteikt pilsētu, kurā ir vairāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju, taču tā neatbilst ne vairāk kā vienam no pārējiem šā panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem.

(5) Republikas pilsētas administratīvo robežu aprakstus apstiprina Ministru kabinets.

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Republikas pilsētas nosaka šajā likumā (1.pielikums).”

Partijas Pilsoniskā Savienība frakcija

Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Republikas pilsētas un tās administratīvo teritoriju nosaka Saeima saskaņā ar šā likuma 1.pielikumu.”

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Izteikt likumprojekta 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Republikas pilsētas un tās administratīvo teritoriju nosaka Saeima. Republikas pilsētas ir:

Daugavpils

Jēkabpils

Jelgava

Jūrmala

Liepāja

Rēzekne

Rīga

Valmiera

Ventspils”

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

7.panta otrajā daļā vārdus “likumprojektam pievienojot” aizvieto ar vārdiem ar “ņemot vērā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Izteikt 7.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Izņēmuma gadījumā, ņemot vērā Ministru kabineta motivētu atzinumu un ieinteresētās pašvaldības lēmumu, par republikas pilsētu var noteikt pilsētu, kurā ir mazāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju un tā atbilst pārējiem šā panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem.”

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

„7.pants. Republikas pilsēta

(1) Republikas pilsētas un to robežas nosaka Saeima, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

(2) Izveidojot vai likvidējot republikas pilsētu, kā arī nosakot vai grozot tās robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) pilsētai ir attīstīta komercdarbība, transporta un komunālā saimniecība, kā arī sociālā infrastruktūra;

2) pilsētai ir nozīmīgs kultūras iestāžu komplekss;

3) pilsētā ir ne mazāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju.

(3) Par republikas pilsētu Saeima var noteikt pilsētu, kurā ir vairāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju, taču tā neatbilst šā panta otrās daļas 1. vai 2.punktam.

(4) Republikas pilsētas robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

„6.pants. Republikas pilsēta

(1) Republikas pilsētas, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus, nosaka šā likuma 1.pielikumā.

(2) Izveidojot vai likvidējot republikas pilsētu, kā arī grozot tās robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) pilsētai ir attīstīta komercdarbība, transporta un komunālā saimniecība, kā arī sociālā infrastruktūra;

2) pilsētai ir nozīmīgs kultūras iestāžu komplekss;

3) pilsētā ir ne mazāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju.

(3) Par republikas pilsētu Saeima var noteikt pilsētu, kurā ir vairāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju, bet kura neatbilst šā panta otrās daļas 1. vai 2.punktaa noteikumiem..

(4) Republikas pilsētu robežas attēlotas šā likuma 3.pielikumā. Republikas pilsētas robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.”

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts 18.priekšl.

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts 18.priekšlik.

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts

18.priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< span lang=LV style='mso-ansi-language: LV;mso-bidi-font-weight:bold'> 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Republikas pilsēta

(1) Republikas pilsētas, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus, nosaka šā likuma 1.pielikumā.

(2) Izveidojot vai likvidējot republikas pilsētu, kā arī grozot tās robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) pilsētai ir attīstīta komercdarbība, transporta un komunālā saimniecība, kā arī sociālā infrastruktūra;

2) pilsētai ir nozīmīgs kultūras iestāžu komplekss;

3) pilsētā ir ne mazāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju.

(3) Par republikas pilsētu Saeima var noteikt pilsētu, kurā ir vairāk par 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju, bet kura neatbilst šā panta otrās daļas 1. vai 2.punkta noteikumiem.

(4) Republikas pilsētu robežas attēlotas šā likuma 3.pielikumā. Republikas pilsētas robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.

 

8.pants. Novada administratīvā teritorija

(1) Novada administratīvo teritoriju nosaka Saeima.

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Novadus un to teritoriālā iedalījuma vienības nosaka šajā likumā (2.pielikums).”

Partijas Pilsoniskā Savienība frakcija

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Novada administratīvo teritoriju nosaka Saeima saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu.”

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts

156.priekšlik.

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts

156.priekšlik.

 

 

 

 

21.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā

„(2) Latvijas administratīvais iedalījums novados.”

 

 

 

Neatbalstīts

 

(2) Saeima var izveidot, likvidēt novada administratīvo teritoriju un grozīt tā robežas valsts un pašvaldības iedzīvotāju interesēs, likumprojektam pievienojot Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

 

 

 

22.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

8.panta otrajā daļā vārdus “likumprojektam pievienojot” aizvieto ar vārdiem “ņemot vērā”.

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

23.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 1) Aglonas novads

 

Aglonas novads

Aglonas pagasts

Grāveru pagasts

Kastuļinas pagasts

Šķeltovas pagasts

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts

200. priekšl.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 2) Aizkraukles novads

 

 Aizkraukles novads

 Aizkraukles pagasts

 Aizkraukles pilsēta

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts

200. priekšl.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 3) Aizputes novads

Aizputes novads

Aizputes pagasts

Aizputes pilsēta

Cīravas pagasts

Kalvenes pagasts

Kazdangas pagasts

Lažas pagasts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts    200. priekšl.

 

 

 

 

26.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 4) Aknīstes novads

 

Aknīstes novads

Aknīstes pilsēta

 ar lauku teritoriju

Asares pagasts

Gārsenes pagasts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

27.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

 Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 5) Allažu novads

 

Allažu novads

Allažu pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 6) Alojas novads

 

Alojas novads

Alojas pilsēta

ar lauku teritoriju

Braslavas pagasts

Staiceles pilsēta

 ar lauku teritoriju

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

29.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 7) Alsungas novads

 

Alsungas novads

Alsungas pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

30.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 8) Alūksnes novads

 

Alūksnes novads

Alsviķu pagasts 

Alūksnes pilsēta

Annas pagasts 

Ilzenes pagasts 

Jaunalūksnes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunlaicenes pagasts 

Kalncempju pagasts 

Liepnas pagasts

Malienas pagasts

Mālupes pagasts

Mārkalnes pagasts

Pededzes pagasts

Veclaicenes pagasts 

Zeltiņu pagasts 

Ziemera pagasts 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

31.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 9) Amatas novads

Amatas novads

Amatas pagasts

Drabešu pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

32.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 10) Ances  novads

Ances novads

Ances pagasts

Tārgales pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

33.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 11) Apes  novads

 

Apes novads

Apes pilsēta

ar lauku teritoriju

Gaujienas pagasts

Trapenes pagasts

Virešu pagasts 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

34.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 12) Auces  novads

 

Auces novads

Auces pilsēta

ar lauku teritoriju

Īles pagasts

Lielauces pagasts

Ukru pagasts

Vītiņu pagasts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

35.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 13) Ādažu  novads

 

Ādažu novads

Ādažu pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

36.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 14)Babītes  novads

Babītes novads

Salas pagasts

Babītes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

37.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 15)Baldones  novads

 

Baldones novads

Baldones pilsēta

ar lauku teritoriju

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

38.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 16)Titurgas  novads

 

Titurgas novads

Baložu pilsēta

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

39.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 17)Baltinavas  novads

 

Baltinavas novads

Baltinavas pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 18)Balvu  novads

 

Balvu novads

 Balvu pagasts

 Balvu pilsēta

 Bērzkalnes pagasts

 Bērzpils pagasts

 Briežuciema pagasts

 Krišjāņu pagasts

 Kubuļu pagasts

 Lazdulejas pagasts

 Tilžas pagasts

 Vectilžas pagasts

 Vīksnas pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

41.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 19)Bauskas  novads

 

 Bauskas novads

 Bauskas pilsēta

 Brunavas pagasts

 Ceraukstes pagasts

 Dāviņu pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

42.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 20)Bēnes  novads

 

Bēnes novads

Bēnes pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

43.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 21)Brenguļu  novads

 

Brenguļu novads

Brenguļu pagasts

Trikātas pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

44.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 22)Brīvzemnieku  novads

 

Brīvzemnieku novads

Brīvzemnieku pagasts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

45.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 23)Brocēnu  novads

 

Brocēnu novads

Brocēnu pilsēta

 ar lauku teritoriju

Blīdenes pagasts

Gaiķu pagasts

Remtes pagasts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 24)Burtnieku  novads

 

Burtnieku novads

Burtnieku pagasts

Ēveles pagasts

Matīšu pagasts

Rencēnu pagasts

Valmieras pagasts

Vecates pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

47.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 25)Carnikavas  novads

 

Carnikavas novads

Carnikavas pagasts

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

48.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 26)Cēsu  novads

 

Cēsu novads

Cēsu pilsēta

Drustu pagasts

Dzērbenes pagasts

Kaives pagasts

Liepas pagasts

Mārsnēnu pagasts

Nītaures pagasts

Skujenes  pagasts

Taurenes pagasts

Vaives  pagasts

Veselavas pagasts

Zaubes pagasts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

49.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 27)Cesvaines  novads

 

Cesvaines novads

Cesvaines pilsēta

 ar lauku teritoriju

 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšlik.

 

 

 

50.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 28)Ciblas  novads

 Ciblas novads

 Blontu pagasts

 Ciblas pagasts

 Līdumnieku pagasts

 Pušmucovas pagasts

 Zvirgzdenes pagasts"

 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšlik.

 

 

 

51.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 29)Dagdas  novads

Dagdas novads

Andrupenes pagasts

Andzeļu pagasts

Asūnes pagasts

Bērziņu pagasts

Dagdas pilsēta

Dagdas pagasts

Ezernieku pagasts

Konstantinovas

pagasts

Ķepovas pagasts

Svariņu pagasts

Šķaunes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

52.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 30)Daugavpils  novads

Daugavpils novads

Ambeļu pagasts

Biķernieku pagasts

Demenes pagasts

Dubnas pagasts 

Kalkūnes pagasts 

Kalupes pagasts 

Laucesas pagasts

Līksnas pagasts

Maļinovas pagasts 

Medumu pagasts

Naujenes pagasts 

Nīcgales pagasts 

Salienas pagasts 

Skrudalienas pagasts 

Sventes pagasts 

Tabores pagasts 

Vaboles pagasts 

Vecsalienas pagasts

Višķu pagasts 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

53.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 31)Dižstendes  novads

 

Dižstendes novads

Ģibuļu pagasts

 

Lībagu pagasts

 

Strazdes pagasts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

54.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 32)Dobeles  novads

Dobeles novads

Annenieku pagasts

Auru pagasts

Bērzes pagasts

Bikstu pagasts

Dobeles pagasts

Dobeles pilsēta

Jaunbērzes pagasts

Krimūnu pagasts

Naudītes pagasts

Penkules pagasts

Zebrenes pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

55.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 33)Dundagas  novads

Dundagas novads

Kolkas pagasts

 

Dundagas pagasts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

56.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 34) Durbes  novads

 

Durbes novads

Dunalkas pagasts

Durbes pilsēta

ar lauku teritoriju

Tadaiķu pagasts

Vecpils pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

57.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 35 )Engures  novads

 

Engures novads

Engures pagasts

Smārdes pagasts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

58.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 36)Ērgļu  novads

 

Ērgļu novads

Ērgļu pagasts

Jumurdas pagasts

Sausnējas pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

59.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 37)Gailīšu  novads

 

Gailīšu novads

Gailīšu pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

60.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 38) Garkalnes  novads

 

Garkalnes novads

Garkalnes pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

61.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 39)Glūdas  novads

Glūdas novads

Glūdas pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

62.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 40)Grobiņas  novads

Grobiņas novads

Bārtas pagasts

Gaviezes pagasts

Grobiņas pagasts

Grobiņas pilsēta

Medzes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

63.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 41)Gulbenes  novads

Gulbenes novads

Beļavas pagasts

Daukstu pagasts

Druvienas pagasts

Galgauskas pagasts

Gulbenes pilsēta

Jaungulbenes pagasts

Lejasciema pagasts

Litenes pagasts

Lizuma pagasts

Līgo pagasts

Rankas pagasts

Stāmerienas pagasts

Stradu pagasts

Tirzas pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

64.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 42)Ikšķiles  novads

 

Ikšķiles novads

Ikšķiles pilsēta

 ar lauku teritoriju

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

65.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 43) Iecavas novads

 

Iecavas novads

Iecavas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

66.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 44)Ilūkstes  novads

Ilūkstes novads

Bebrenes pagasts

Dvietes pagasts

Eglaines pagasts

Ilūkstes pilsēta

Pilskalnes pagasts

Subates pilsēta

ar lauku teritoriju

Šēderes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

67.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 45)Inčukalna  novads

Inčukalna novads

Inčukalna pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

68.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 46)Īslīces  novads

 

Īslīces novads

Īslīces pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

69.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 47)Jaunjelgavas  novads

 

 Jaunjelgavas novads

 Daudzeses pagasts

 Jaunjelgavas pilsēta

ar lauku teritoriju

 Seces pagasts

 Sērenes pagasts

 Staburaga pagasts

 Sunākstes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

70.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 48)Jaunpiebalgas  novads

 

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas pagasts

Zosēnu pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšlik.

 

 

 

 

 

71.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 49)Jaunpils  novads

 Jaunpils novads

 Jaunpils pagasts

 Viesatu pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

72.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 50)Jēkabpils novads

 

Jēkabpils novads

Ābeļu pagasts

Dignājas pagasts

Dunavas pagasts

Kalna pagasts

Leimaņu pagasts

Rubenes pagasts

Zasas pagasts

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

73.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 51)Jelgavas  novads

 

 Jelgavas novads

 Elejas pagasts

 Jaunsvirlaukas pagasts

 Kalnciema pilsēta

 ar lauku teritoriju

 Lielplatones pagasts

 Platones pagasts

 Sesavas pagasts

 Svētes pagasts

 Vilces pagasts

 Vircavas pagasts

 Zaļenieku pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

74.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 52)Jersikas  novads

 

Jersikas novads

Jersikas pagasts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

75.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 53)Kandavas  novads

Kandavas novads

Cēres pagasts

Kandavas pagasts

Kandavas pilsēta

Matkules pagasts

Vānes pagasts

Zantes pagasts

Zemītes pagasts

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

76.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 54)Kauguru  novads

Kauguru novads

Kauguru pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

77.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 55)Kārsavas  novads

Kārsavas novads

Goliševas pagasts

Kārsavas pilsēta

Malnavas pagasts

Mērdzenes pagasts

Mežvidu pagasts

Salnavas pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

78.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 56)Kokneses novads

Kokneses novads

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Kokneses pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

79.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 57)Krāslavas  novads

 

Krāslavas novads

Aulejas pagasts

Indras pagasts

Izvaltas pagasts

Kalniešu pagasts

Kaplavas pagasts

Krāslavas pagasts

Kombuļu pagasts

Krāslavas pilsēta

Piedrujas pagasts

Robežnieku pagasts

Skaistas pagasts

Ūdrīšu pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

80.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 58)Krimuldas  novads

Krimuldas novads

Krimuldas pagasts

Lēdurgas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

81.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 59)Krustpils  novads

Krustpils novads

Atašienes pagasts

Krustpils pagasts

Kūku pagasts

Mežāres pagasts

Variešu pagasts

Vīpes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšlik.

 

 

 

 

82.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 60)Kuldīgas  novads

 

Kuldīgas novads

Ēdoles pagasts

Gudenieku pagasts

Īvandes pagasts

Kabiles pagasts

Kuldīgas pilsēta

Kurmāles pagasts

Laidu pagasts

Padures pagasts

Pelču pagasts

Rendas pagasts

Rumbas pagasts

Snēpeles pagasts

Turlavas pagasts

Vārmes pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

83.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 61)Ķeguma  novads

Ķeguma novads

Ķeguma pilsēta

 ar lauku teritoriju

Rembates pagasts

Birzgales pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

84.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 62)Ķekavas  novads

Ķekavas novads

Daugmales pagasts

Ķekavas pagasts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

85.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 63)Lapmežciema  novads

Lapmežciema novads

Lapmežciema pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

86.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 64)Lielvārdes  novads

 

Lielvārdes novads

Jumpravas pagasts

Lēdmanes pagasts

Lielvārdes pilsēta

 ar lauku teritoriju

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

87.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 65)Līgatnes  novads

 

Līgatnes novads

Līgatnes pagasts

Līgatnes pilsēta

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

 

88.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 66)Limbažu  novads

 

Limbažu novads

Katvaru pagasts

Limbažu pagasts

Limbažu pilsēta

Pāles pagasts

Skultes pagasts

Umurgas pagasts

Vidrižu pagasts

Viļķenes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts

iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

89.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 67)Līvānu  novads

 

Līvānu novads

Līvānu pilsēta

Rožupes pagasts

Rudzātu pagasts

Sutru pagasts

Turku pagasts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

90.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 68)Līvbērzes   novads

Līvbērzes novads

Līvbērzes pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

91.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 69)Lubānas  novads

Lubānas novads

Indrānu pagasts

Lubānas pilsēta

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

92.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 70)Ludzas  novads

 Ludzas novads

 Briģu pagasts

 Cirmas pagasts

 Isnaudas pagasts

 Istras pagasts

 Ludzas pilsēta

 Nirzas pagasts

 Ņukšu pagasts

 Pildas pagasts

 Pureņu pagasts

 Rundēnu pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

93.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 71)Madonas  novads

Madonas novads

Aronas pagasts

Barkavas pagasts

Bērzaunes pagasts

Dzelzavas pagasts

Kalsnavas pagasts

Lazdonas pagasts

Liezēres pagasts

Ļaudonas pagasts

Madonas pilsēta

Mārcienas pagasts

Mētrienas pagasts

Ošupes pagasts

Praulienas pagasts

Sarkaņu pagasts

Vestienas pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

94.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 72)Mālpils  novads

 

Mālpils novads

Mālpils pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

95.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 73)Maltas  novads

 

Maltas novads

Maltas pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

96.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Priekšlikums. Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 74)Mārupes  novads

 

Mārupes novads

Mārupes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

97.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Priekšlikums. Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 75)Mazsalacas  novads

 

Mazsalacas novads

Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju

Ramatas pagasts

Sēļu pagasts

Skaņkalnes pagasts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

98.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 76)Mežotnes  novads

Mežotnes novads

Codes pagasts

Mežotnes pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

99.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 77)Naukšēnu  novads

 

 Naukšēnu novads

 Ķoņu pagasts

 Naukšēnu pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

100.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 78)Neretas  novads

Neretas novads

Mazzalves pagasts

Neretas pagasts

Pilskalnes pagasts

Zalves pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

101.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 79)Nīcas  novads

 

Nīcas novads

Nīcas pagasts

Otaņķu pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

102.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 80)Ogres  novads

Ogres novads

Krapes pagasts

Ķeipenes pagasts

Lauberes pagasts

Madlienas pagasts

Mazozolu pagasts

Meņģeles pagasts

Ogres pilsēta

Ogresgala pagasts

Suntažu pagasts

Taurupes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

103.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 81)Olaines  novads

 

Olaines novads

Olaines pagasts

Olaines pilsēta

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

104.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 82)Ozolnieku  novads

 

 Ozolnieku novads

 Ozolnieku pagasts

 Cenu pagasts

 Sidrabenes pagasts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

105.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 83)Pārgaujas  novads

 

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

Stalbes pagasts

Straupes pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

106.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 84)Pāvilostas  novads

Pāvilostas novads

Vērgales pagasts

Pāvilostas pilsēta

Sakas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

107.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2)85 )Pļaviņu  novads

Pļaviņu novads

Aiviekstes pagasts

Klintaines pagasts

Pļaviņu pilsēta

Vietalvas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

108.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 86)Preiļu  novads

Preiļu novads

Aizkalnes pagasts

Pelēču pagasts

Preiļu pagasts

Preiļu pilsēta

Saunas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

109.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 87)Priekules  novads

Priekules novads

Bunkas pagasts

Virgas pagasts

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Priekules pilsēta

Priekules pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

110.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 88)Priekuļu  novads

 

Priekuļu novads

Priekuļu pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

111.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 89)Pūres  novads

 

Pūres novads

Pūres pagasts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

112.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 90)Raunas  novads

 

Raunas novads

Raunas pagasts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

113.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 91)Rēzeknes  novads

Rēzeknes novads

Audriņu pagasts

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu  pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Nagļu pagasts

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Stružānu pagasts

Vērēmu pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

114.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 92)Riebiņu  novads

Riebiņu novads

Galēnu pagasts

Riebiņu pagasts

Rušonas pagasts

Silajāņu pagasts

Sīļukalna pagasts

Stabulnieku pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

115.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 93)Rojas  novads

 

Rojas novads

Mērsraga pagasts

Rojas pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

116.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Priekšlikums. Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

 (2) 94)Ropažu  novads

Ropažu novads

Ropažu pagasts

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

117.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 95)Rucavas  novads

 

Rucavas novads

Dunikas pagasts

Rucavas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

118.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 96)Rugāju  novads

 

 Rugāju novads

 Lazdukalna pagasts

 Rugāju pagasts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

119.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Priekšlikums. Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 97)Rundāles  novads

 

 Rundāles novads

 Rundāles pagasts

 Svitenes pagasts

 Viesturu pagasts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

120.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 98)Rūjienas  novads

 

 Rūjienas novads

 Ipiķu pagasts

 Jeru pagasts

 Lodes pagasts

 Rūjienas pilsēta

 Vilpulkas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

121.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 99)Salacgrīvas  novads

 

Salacgrīvas novads

Ainažu pilsēta

 ar lauku teritoriju

Liepupes pagasts

Salacgrīvas pilsēta

ar lauku teritoriju

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

122.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 100) Salas  novads

 

Salas novads

Sēlpils pagasts

Salas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

123.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2)101)Salaspils  novads

 

Salaspils novads

Salaspils pilsēta

 ar lauku teritoriju

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

124.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 102)Saldus  novads

 

Saldus novads

Ezeres pagasts

Jaunauces pagasts

Jaunlutriņu pagasts

Kursīšu pagasts

Lutriņu pagasts

Nīgrandes pagasts

Novadnieku pagasts

Pampāļu pagasts

Rubas pagasts

Saldus pagasts

Saldus pilsēta

Šķēdes pagasts

Vadakstes pagasts

Zaņas pagasts

Zirņu pagasts

Zvārdes pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

125.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 103) Saulkrastu  novads

 Saulkrastu novads

 Saulkrastu pilsēta

 ar lauku teritoriju

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

126.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 104)Sējas  novads

 Sējas novads

 Sējas pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

127.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 105)Siguldas  novads

Siguldas novads

Mores pagasts

Siguldas pagasts

Siguldas pilsēta

Vangažu pilsēta 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

128.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 106)Skrīveru  novads

 

Skrīveru novads

Skrīveru pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

129.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 107)Skrundas  novads

 

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts

Raņķu pagasts

Rudbāržu pagasts

Skrundas pilsēta

 ar lauku teritoriju

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

130.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 108)Smiltenes  novads

Smiltenes novads

Bilskas pagasts

Blomes pagasts

Brantu pagasts

Grundzāles pagasts

Launkalnes pagasts

Palsmanes pagasts

Smiltenes pagasts

Smiltenes pilsēta

Variņu pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

131.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 109)Stopiņu  novads

 

Stopiņu novads

Stopiņu pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

132.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 110)Strenču  novads

 

Strenču novads

Jērcēnu pagasts

Plāņu pagasts

Sedas pilsēta

 ar lauku teritoriju

Strenču pilsēta

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

 

133.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 111)Talsu  novads

 

Talsu novads

Abavas pagasts

Balgales pagasts

Īves pagasts

Ķūļciema pagasts

Laidzes pagasts

Laucienes pagasts

Lubes pagasts

Sabiles pilsēta

Stendes pilsēta

Talsu pilsēta

Valdemārpils pilsēta

 ar lauku teritoriju

Valdgales pagasts

Vandzenes pagasts

Virbu pagasts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

134.

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 112)Tērvetes  novads

 

Tērvetes novads

Augstkalnes pagasts

Bukaišu pagasts

Tērvetes pagasts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

135.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 113)Tukuma  novads

 

 Tukuma novads

 Degoles pagasts

 Džūkstes pagasts

 Irlavas pagasts

 Jaunsātu pagasts

 Lestenes pagasts

 Sēmes pagasts

 Slampes pagasts

 Tukuma pilsēta

 Tumes pagasts

 Zentenes pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

136.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 114)Vaidavas  novads

Vaidavas novads

Kocēnu pagasts

 

Vaidavas pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

137.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 115)Valgundes  novads

Valgundes novads

Valgundes pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

138.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 116)Vaiņodes  novads

Vaiņodes novads

Embūtes pagasts

Vaiņodes pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

139.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Priekšlikums. Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 117)Valkas  novads

Valkas novads

Ērģemes pagasts

Kārķu pagasts

Valkas pagasts

Valkas pilsēta

Vijciema pagasts

Zvārtavas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

140.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 118)Valmieras  novads

 

Valmieras novads

Bērzaines pagasts

Dikļu pagasts

Zilākalna pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

141.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Priekšlikums. Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 119)Varakļānu  novads

 

Varakļānu novads

Murmastienes pagasts

Varakļānu  pagasts

Varakļānu pilsēta

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

142.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 120)Vārkavas  novads

Vārkavas novads

Rožkalnu pagasts

Upmalas pagasts

Vārkavas pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

143.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 121)Vecpiebalgas  novads

Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas pagasts

Inešu pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

144.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 122)Vecsaules  novads

 

Vecsaules novads

Vescsaules pagasts

 

Neatbalstīts

 

 

 

145.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 123)Vecumnieku  novads

 

Vecumnieku novads

Bārbeles pagasts

Kurmenes pagasts

Skaistkalnes pagasts

Stelpes pagasts

Valles pagasts

Vecumnieku pagasts

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

146.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 124)Ventspils  novads

Ventspils novads

Jūrkalnes pagasts

Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju

Popes pagasts

Puzes pagasts

Ugāles pagasts

Usmas pagasts

Užavas pagasts

Vārves pagasts

Ziru pagasts

Zlēku pagasts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

147.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 125)Viesītes  novads

Viesītes novads

Elkšņu pagasts

Rites pagasts

Saukas pagasts

Viesītes pilsēta

 ar lauku teritoriju

 

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

148.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 126)Viļakas  novads

 

Viļakas novads

Kupravas pagasts

Medņevas pagasts

Susāju pagasts

Šķilbēnu pagasts

Vecumu pagasts

Viļakas pilsēta

Žīguru pagasts

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

149.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 127)Viļānu  novads

Viļānu novads

Dekšāres pagasts

Sokolku pagasts

Viļānu pagasts

Viļānu pilsēta

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 

 

150.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Papildināt likumprojekta 8.panta otro daļu ar šādu tekstu.

(2) 128)Zilupes  novads

 

Zilupes novads

Lauderu pagasts

Pasienes pagasts

Zaļesjes pagasts

Zilupes pilsēta

 

Daļēji atbalstīts iekļauts 200. priekšl.

 

 (3) Izveidojot vai likvidējot novadu, kā arī grozot tā administratīvās teritorijas robežas, tiek ievēroti  šādi noteikumi:

1) novada administratīvā teritorija ir ģeogrāfiski vienota, un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas;

2) novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi;

3) novada administratīvajā teritorijā ir ne mazāk kā 4000 pastāvīgo iedzīvotāju;

4) novada administratīvajā teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk nekā 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta;

5) attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;

 

 

 

 

6) ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

 

(4) Izņēmuma gadījumā Saeima par novada administratīvo teritoriju var noteikt arī teritoriju, kas neatbilst šā panta trešās daļas 3. vai 4.punkta noteikumiem, tomēr atbilst pārējiem šā panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(5) Novadu administratīvo robežu aprakstus apstiprina Ministru kabinets.

(6) Novada administratīvo centru nosaka novada dome. Lēmumu par administratīvā centra noteikšanu novada pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151.

 

 

152.

 

 

 

 

153.

 

 

 

 

 

 

 

154.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Izslēgt 8.panta trešajā daļā izslēgt 3., 4. punktu.

 

 

Partijas Pilsoniskā Savienība frakcija

Izslēgt 8.panta trešās daļas 3., 4. un 5.punktu.

 

 

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

8.panta trešās daļas piektajā punktā skaitli “50” aizvietot ar skaitli “30”.

 

 

 

 

 

 

Partijas Pilsoniskā Savienība frakcija

Izteikt 8.panta trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) ir nodrošināta ilgtspējīga novada attīstība, ņemot vērā visu novadu veidojošo pašvaldību līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

„8.pants. Novads

(1) Novadus nosaka Saeima, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

(2) Izveidojot vai likvidējot novadu, kā arī nosakot vai grozot tā robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas;

2) novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi;

3) novada teritorijā ir ne mazāk kā 4000 pastāvīgo iedzīvotāju;

4) novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk nekā 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta;

5) attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;

6) ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

(3) Saeima par novadu var noteikt arī teritoriju, kas neatbilst šā panta otrās daļas 3. vai 4.punkta noteikumiem, tomēr atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(4) Novada robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.

(5) Novada administratīvo centru nosaka novada dome. Lēmumu par administratīvā centra noteikšanu novada pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

„7.pants. Novads

(1) Novadus, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus, nosaka šā likuma 2.pielikumā.

(2) Izveidojot vai likvidējot novadu, kā arī grozot tā robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas;

2) novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi;

3) novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju;

4) novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta;

5) attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;

6) ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

(3) Saeima par novadu var noteikt arī teritoriju, kas neatbilst šā panta otrās daļas 3. vai 4.punkta noteikumiem, tomēr atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.

(4) Novadu robežas attēlotas šā likuma 3.pielikumā. Novada robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.

(5) Novada administratīvo centru nosaka novada dome. Lēmmu par administratīvā centra noteikšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts

156.priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Novads

(1) Novadus, izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus, nosaka šā likuma 2.pielikumā.

(2) Izveidojot vai likvidējot novadu, kā arī grozot tā robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas;

2) novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi;

3) novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju;

4) novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta;

5) attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;

6) ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību intereses un vēsturiskos sakarus.

(3) Saeima par novadu var noteikt arī teritoriju, kas neatbilst šā panta otrās daļas 3. vai 4.punkta noteikumiem, tomēr atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.

(4) Novadu robežas attēlotas šā likuma 3.pielikumā. Novada robežas aprakstu apstiprina Ministru kabinets.

(5) Novada administratīvo centru nosaka novada dome. Lēmumu par administratīvā centra noteikšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

 

 

 

 

9.pants. Novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienības

(1) Novada administratīvo teritoriju iedala šādās teritoriālā iedalījuma vienībās:

   1) novada pilsētās;

2) novada pagastos.

(2) Novadam var nebūt novada teritoriālā iedalījuma.

(3) Ja novada teritorijā pirms tā izveidošanas administratīvi teritoriālās reformas laikā ir pastāvējušas vairāk nekā viena vietējā pašvaldība, novadā apvienotās pašvaldības uzskatāmas par  novada teritoriālajām vienībām – novada pilsētām vai pagastiem.

(4) Novada dome var grozīt attiecīgās administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību robežas, ja līdz ar to  netiek grozītas novada administratīvās teritorijas robežas. Lēmumu par robežu grozīšanu novada pašvaldība piecu darbadienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei

 

 

157.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 9.panta nosaukumu un pirmo daļu  šādā redakcijā:

„9.pants. Novada teritoriālais iedalījums

(1) Novada teritoriju iedala šādās vienībās:

1) novada pilsētās;

2) novada pagastos.”

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Novada dome var grozīt attiecīgā novada teritoriālā iedalījuma vienību robežas, ja līdz ar to netiek grozītas novada teritorijas robeža. Lēmumu par robežu grozīšanu novada pašvaldība piecu darbadienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

8.pants. Novada teritoriālais iedalījums

(1) Novada teritoriju iedala šādās vienībās:

1) novada pilsētās;

2) novada pagastos.

(2) Novadam var nebūt novada teritoriālā iedalījuma.

(3) Ja novada teritorijā pirms novada izveidošanas administratīvi teritoriālās reformas laikā ir bijusi vairāk nekā viena vietējā pašvaldība, novadā apvienotās pašvaldības uzskatāmas par  novada teritoriālajām vienībām – novada pilsētām vai pagastiem.

(4) Novada dome var grozīt attiecīgā novada teritoriālā iedalījuma vienību robežas, ja līdz ar to netiek grozīta novada robeža. Lēmumu par robežu grozīšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

III nodaļa

Apdzīvotās vietas

10.pants. Apdzīvoto vietu veidi

Latvijas Republikā ir šādas apdzīvotās vietas:

1) pilsētas;

2) ciemi;

3) viensētas.

 

 

 

 

 

 

 

 

III nodaļa

Apdzīvotās vietas

9.pants. Apdzīvoto vietu veidi

Latvijas Republikā ir šādas apdzīvotās vietas:

1) pilsētas;

2) ciemi;

3) viensētas.

 

11.pants. Pilsētas

      (1) Rīgas pilsēta ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.

 (2) Pilsētas statusu var piešķirt apdzīvotajām vietām, kuras ir kultūras un komercdarbības centri ar attīstītu inženierinfrastruktūru un ielu tīklu un kurās ir ne mazāk par diviem tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju.

(3) Atsevišķos gadījumos pilsētas statusu var piešķirt apdzīvotajām vietām, kurās ir mazāk par diviem tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju, ja tās atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(4) Pilsētas statusu piešķir un atceļ Ministru kabinets, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības domes lēmumu.

(5) Ja pilsētas teritorija ir republikas pilsētas administratīvā teritorija, pilsētas robežas nosaka un groza saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu.

(6) Novada pilsētas robežas nosaka un groza attiecīgā novada dome, ja līdz ar to netiek grozītas novada administratīvās robežas. Lēmumu par robežu grozīšanu novada pašvaldība piecu darbadienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159.

 

 

 

160.

 

 

 

 

 

161.

 

 

 

 

162.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 11.panta trešajā daļā vārdus „atsevišķos gadījumos”.

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Novada pilsētas statusu piešķir un atceļ ar likumu, likumprojektam pievieno Ministru kabineta atzinumu un attiecīgās novada domes lēmumu.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Novada pilsētas statusu piešķir un atceļ ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un attiecīgā novada domes lēmumu.”

 

 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 11.panta sesto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts

161.priekšl.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

10.pants. Pilsētas

      (1) Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.

       (2) Pilsētas statusu var piešķirt apdzīvotajām vietām, kuras ir kultūras un komercdarbības centri ar attīstītu inženierinfrastruktūru un ielu tīklu un kurās ir ne mazāk par 2000  pastāvīgo iedzīvotāju.

(3) Pilsētas statusu var piešķirt apdzīvotajām vietām, kurās ir mazāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, ja tās atbilst pārējiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.

 

(4) Novada pilsētas statusu piešķir un atceļ ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un attiecīgā novada domes lēmumu.

 

(5) Ja pilsētas teritorija ir republikas pilsētas administratīvā teritorija, pilsētas robežu nosaka un groza saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.pants. Ciemi

(1) Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteiktas ciema robežas un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība piecu darbadienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

(2) Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, kurā pastāvīgi dzīvo cilvēki un kurā ir izveidota attiecīga infrastruktūra.

(3) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ciemu robežu noteikšanas kārtību papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajai kārtībai nosaka Aizsargjoslu likums.

 

 

 

 

 

 

 

 

163.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partijas Pilsoniskā Savienība frakcija

Izslēgt 12.panta otrajā daļa vārdus „vai tiek plānota”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

11.pants. Ciemi

   (1) Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

   (2) Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.

   (3) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ciemu robežu noteikšanas kārtību papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajai kārtībai nosaka Aizsargjoslu likums.

 

13.pants.Viensēta

Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai  savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai ēkām funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā, kur primārā zemes izmantošana ir lauksaimniecība vai mežsaimniecība. Viensētas statusu piešķir pašvaldības dome, apstiprinot viensētai nosaukumu.

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

12.pants.Viensēta

Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai  savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai ēkām funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām. Viensētas statusu piešķir pašvaldības dome, apstiprinot viensētai nosaukumu.

 

 

 

IV nodaļa

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu nosaukumi

 

14.pants. Administratīvo teritoriju nosaukumi

(1) Nosaukumus apriņķiem piešķir, kā arī tos pārdēvē Saeima ar likumu. Likumprojektam par nosaukuma piešķiršanu apriņķim vai tā pārdēvēšanu pievieno Ministra kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.

(2) Nosaukumus republikas pilsētām, novadiem un novadu teritoriālā iedalījuma vienībām piešķir, kā arī tos pārdēvē Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību domju lēmumiem.

 

 

164.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165.

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

„14.pants. Administratīvo teritoriju un novadu teritoriālo iedalījumu vienību nosaukumi

            Nosaukumus apriņķiem, republikas pilsētām, novadiem, novadu pilsētām un novadu pagastiem piešķir, kā arī tos pārdēvē ar likumu, likumprojektam pievieno Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.”

Juridiskais birojs

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

„14.pants. Administratīvo teritoriju un novadu teritoriālo iedalījumu vienību nosaukumi

            Nosaukumu apriņķim, republikas pilsētai, novadam, novada pilsētai un novada pagastam piešķir, kā arī tos pārdēvē ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus.”