Iesniedz Agrārās,vides un

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” (Reģ. nr. 681/Lp9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile


 

 

Iesniedz Agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                               

 

Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”

(reģ. nr. 681)

 

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(9)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Par radiācijas drošību un kodoldrošību

Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”

 

Izdarīt likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”( LatvijasRepublikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22. nr.; 2002, 21. nr.; 2005, 5. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”( LatvijasRepublikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22. nr.; 2002, 21. nr.; 2005, 5. nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

 

1) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem — cilvēka darbības (jonizējošā starojuma avotu ražošana, importēšana, eksportēšana, transportēšana, pārdošana, pārvietošana, iznomāšana, iegūšana īpašumā vai lietošanā, glabāšana, remontēšana un citas līdzīgas darbības, izņemot apstarošanu avāriju gadījumos), kas var palielināt darbinieku vai iedzīvotāju apstarošanu no mākslīgajiem vai dabiskajiem jonizējošā starojuma avotiem tādos procesos, kuros tiek izmantotas radionuklīdu radioaktīvās, kodoldalīšanās vai kodolpārvērtību īpašības;

 

 

 

 

 

2) jonizējošais starojums — enerģijas plūsma daļiņu vai elektromagnētisko viļņu veidā (viļņa garums vienāds ar 100 nanometriem vai mazāks vai viļņa svārstību frekvence vienāda ar 3 x 1015 herciem vai lielāka). Tas ir gamma starojums, rentgenstarojums, korpuskulārais starojums un jebkāds cits starojums, kas spēj radīt jonizāciju tiešā vai netiešā veidā;

 

 

 

 

 

3) jonizējošā starojuma avoti — ierīces, radioaktīvās vielas, kodolmateriāli, radioaktīvie atkritumi vai iekārtas, kas spēj ģenerēt jonizējošo starojumu vai no neradioaktīviem materiāliem radīt radioaktīvās vielas, tos apstarojot ar daļiņām vai augstas enerģijas gamma starojumu, kā arī jonizējošā starojuma ģenerēšanas tehnisko iekārtu nozīmīgas daļas;

 

 

 

 

 

5) kodolmateriāli — rūdas, no kurām ķīmiskos vai fizikālos procesos var iegūt urānu vai toriju, urāns, kas satur dabā esošo izotopu maisījumu, vai vājināts urāns, urāns 233, ar urānu 233 vai urānu 235 bagātināts urāns, torijs metāliskā veidā, sakausējuma veidā, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā, plutonijs, izņemot tādu plutonija izotopu maisījumu, kurā plutonija 238 koncentrācija ir lielāka par 80 procentiem, kā arī citi materiāli, kuri satur izotopus, kas spēj dalīties mijiedarbībā ar neitroniem, un kuri kodoldalīšanās procesā rada jonizējošo starojumu;

 

 

 

 

 

 

 

 

1

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 1. pantu ar 5.1  punktu šādā redakcijā:

“5.1 )lietotā kodoldegviela -  kodoldegviela, kas ir apstarota reaktora aktīvajā zonā un pastāvīgi izņemta no tās un kuru var uzskatīt par izmantojamu resursu, ko var pārstrādāt vai paredzēt galīgai apglabāšanai, neparedzot tās tālāku izmantošanu un apstrādājot kā radioaktīvos atkritumus;”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr. 2

 

 

 

2

Atbildīgā komisija

Papildināt 1. pantu ar 5.1  punktu šādā redakcijā:

“5.1 )lietotā kodoldegviela -  kodoldegviela, kas ir apstarota reaktora aktīvajā zonā un izņemta no aktīvās zonas;”

 

 

Atbalstīts

1. 1. pantā:

 papildināt pantu ar 5.1  punktu šādā redakcijā:

“5.1 )lietotā kodoldegviela -  kodoldegviela, kas ir apstarota reaktora aktīvajā zonā un izņemta no aktīvās zonas;”

 

6) operators — fiziskā vai juridiskā persona, kurai ir speciālā atļauja (licence) vai atļauja veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un kura ir atbildīga par radiācijas drošību un kodoldrošību tās kontrolētajā zonā;

 

 

 

 

 

 

 

 

3

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 1. pantu ar 6.1  punktu šādā redakcijā:

“6.1  ) pārstrāde – process vai darbība, kuras mērķis ir iegūt no lietotās kodoldegvielas radioaktīvos izotopus turpmākai izmantošanai, vai radioaktīvo atkritumu pārstrādāšana cietā veidā atbilstoši izvēlētajam iepakojumam, lai tos varētu droši transportēt un apglabāt;”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr. 4

 

 

 

4

Atbildīgā komisija

Papildināt 1. pantu ar 6.1  punktu šādā redakcijā:

“6.1  ) pārstrāde – process vai darbība, kuras mērķis ir iegūt no lietotās kodoldegvielas radioaktīvos izotopus tālākai izmantošanai vai pārveidot radioaktīvos atkritumus cietā veidā atbilstoši izraudzītajam iepakojumam, lai tos varētu droši transportēt un apglabāt;”

Atbalstīts

papildināt pantu ar 61 punktu šādā redakcijā:

“6.1  ) pārstrāde – process vai darbība, kuras mērķis ir iegūt no lietotās kodoldegvielas radioaktīvos izotopus tālākai izmantošanai vai pārveidot radioaktīvos atkritumus cietā veidā atbilstoši izraudzītajam iepakojumam, lai tos varētu droši transportēt un apglabāt;”

7) radiācijas drošība un kodoldrošība — organizatorisku un tehnisku pasākumu sistēma jonizējošā starojuma avotu un kodoliekārtu bezavārijas izmantošanai, kā arī darbinieku, iedzīvotāju un vides aizsardzībai pret jonizējošo starojumu;

 

 

 

 

 

8) radioaktīvā viela — viela, kura satur vienu vai vairākus radionuklīdus — izotopus, kas atomu pārvēršanās procesā rada jonizējošo starojumu ar kopējo vai īpatnējo radioaktivitāti, kura pārsniedz pieļaujamos lielumus un no kuras nepieciešams aizsargāt darbiniekus, iedzīvotājus un vidi;

 

 

 

 

 

9) radioaktīvie atkritumi — turpmāk neizmantojami materiāli, ierīces un priekšmeti, kuri satur vai uz kuru virsmas ir radioaktīvās vielas;

 

 

 

 

 

10) valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti — kodoliekārtas, radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumi un tādi objekti, kur tiek veiktas darbības ar radioaktīvām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte vairāk nekā vienu miljardu reižu pārsniedz Ministru kabineta noteiktos limitus, kuriem nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja.

 

 

 

 

 

11.pants. Speciālo atļauju (licenču) un atļauju izsniegšana darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

 

 

 

 

 

 

(1) Jebkurai komercdarbībai ar jonizējošā starojuma avotiem ir nepieciešama speciālā atļauja (licence), bet darbībai, kas nav komercdarbība, — atļauja uzsākt un veikt šādu darbību noteiktā laikposmā, ņemot vērā šajā speciālajā atļaujā (licencē) vai atļaujā noteiktos darbības ierobežojumus.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka:

 

 

 

 

 

1) kritērijus, kas jāievēro, lai pieprasītu speciālo atļauju (licenci) vai atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;

 

 

 

 

 

2) speciālo atļauju (licenču) un atļauju izsniegšanas kārtību;

 

 

 

 

 

3) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kurām nav nepieciešama speciālā atļauja (licence) vai atļauja, jo cilvēku rīcība šīs darbības nespēj ietekmēt vai potenciālā jonizējošā starojuma doza un apstarošanas kaitīgā iedarbība ir tik maza, ka no radiācijas drošības viedokļa to var neņemt vērā.

 

 

 

 

 

(3) Speciālās atļaujas (licences) un atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniedz Centrs, pamatojoties uz radiācijas drošību un kodoldrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši lēmumam, ko pieņēmusi Komisija speciālo atļauju (licenču) un atļauju izsniegšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (turpmāk — Komisija). Speciālajā atļaujā (licencē) un atļaujā Centrs nosaka, kādas darbības ir atļautas fiziskajai vai juridiskajai personai.

 

 

 

 

 

(4) Komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina vides ministrs. Komisijas sastāvā iekļaujams vismaz viens Padomes loceklis.

 

 

 

 

 

(5) Par speciālās atļaujas (licences) un atļaujas izsniegšanu tiek maksāta valsts nodeva, kuru ieskaita valsts pamatbudžetā.

1. Papildināt 11.panta piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

2. Papildināt 11.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

 

"Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

(6) Speciālo atļauju (licenci) vai atļauju Centrs var anulēt vai apturēt, ja netiek izpildītas šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz radiācijas drošību un kodoldrošību, kā arī speciālajā atļaujā (licencē) vai atļaujā noteiktās prasības.

 

 

 

 

 

(7) Pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas Centrs neizsniedz speciālo atļauju (licenci) vai atļauju personai, kura atkārtoti pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās radiācijas drošības un kodoldrošības prasības.

 

 

 

 

 

 

27.pants. Radioaktīvie atkritumi

 

 

 

 

 

(1) Nav pieļaujama radioaktīvo atkritumu ievešana Latvijas Republikā no citām valstīm, izņemot gadījumus, kad:

 

 

 

 

 

1) tiek ievesti atpakaļ tie radioaktīvie atkritumi, kas radušies, ārvalstīs pārstrādājot no Latvijas Republikas izvestos radioaktīvos atkritumus;

 

 

 

 

 

2) nav iespējams atdalīt tieši tos radioaktīvos atkritumus, kas pārstrādes procesā ārvalstīs radušies no radioaktīvajiem atkritumiem, kuri ievesti no Latvijas Republikas; tādā gadījumā ieved ekvivalentu daudzumu citu radioaktīvo atkritumu.

 

 

 

 

 

 

 

5

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 27. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(1.1) Nav pieļaujama lietotās kodoldegvielas ievešana Latvijas Republikā no citām valstīm, jo Latvijas Republikā  lietotajai kodoldegvielai neparedz tālāku izmantošanu.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr. 6

 

(2) Pirms speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanas tādu darbību uzsākšanai, kuru rezultātā var rasties radioaktīvie atkritumi, Centrs pieprasa no operatora informāciju par prognozēto radioaktīvo atkritumu daudzumu un pasākumiem, kas tiks veikti ar šiem radioaktīvajiem atkritumiem.

 

 

 

 

 

(3) Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(4) Ministru kabinets apstiprina kritērijus un principus dažādu radioaktīvo atkritumu ekvivalences noteikšanai.

 

 

 

 

 

(5) Ja Latvijas Republikā tiek ievestas tādas radioaktīvās vielas, pēc kuru izmantošanas rodas radioaktīvie atkritumi, ko nepieciešams apglabāt Latvijā, par šo vielu ievešanu maksājams dabas resursu nodoklis.

 

 

 

 

 

 

 

6

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

“27.1 pants. Lietotā kodoldegviela

(1) Lietoto kodoldegvielu var pārstrādāt kā izmantojamu resursu vai paredzēt galīgai apglabāšanai bez tās tālākas izmantošanas un apstrādāt kā radioaktīvos atkritumus. Latvijas Republikā nav pieļaujama lietotās kodoldegvielas izmantošana.

Atbalstīts

 

3.Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

“27.1 pants. Lietotā kodoldegviela

(1) Lietoto kodoldegvielu var pārstrādāt kā izmantojamu resursu vai paredzēt galīgai apglabāšanai bez tās tālākas izmantošanas un apstrādāt kā radioaktīvos atkritumus. Latvijas Republikā nav pieļaujama lietotās kodoldegvielas izmantošana.

 

 

 

(2) Nav pieļaujama lietotās kodoldegvielas ievešana Latvijas Republikā no citām valstīm.”

 

(2) Nav pieļaujama lietotās kodoldegvielas ievešana Latvijas Republikā no citām valstīm.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1997, 11.nr.) 4., 6., 7., 9., 23., 25. un 27.pantu, ir spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc šā likuma stāšanās spēkā.

 

 

 

 

 

2. Ministru kabinets 12 mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā izdod noteikumus, kas nepieciešami, lai ieviestu šā likuma 1.pantā, 3.panta pirmajā un trešajā daļā, 4.panta trešajā daļā, 8.panta pirmajā un ceturtajā daļā, 9.panta otrajā un ceturtajā daļā, 11.panta otrajā daļā, 12.panta pirmajā un otrajā daļā, 13.panta ceturtajā daļā, 17.panta pirmajā daļā, 23.panta otrajā daļā, 24.panta pirmajā daļā, 26.pantā, 27.panta trešajā un ceturtajā daļā, 28.panta otrajā daļā un 29.panta ceturtajā daļā noteiktās normas.

 

 

 

 

 

2.1 Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.aprīlim piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumi Nr.260 “Kārtība, kādā uz valsts robežas veicama preču un transportlīdzekļu radiometriskā kontrole un atklājami nedeklarēti jonizējošā starojuma avoti”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.2 Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 11.panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumi Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem"."

 

 

 

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.2 Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 11.panta piektajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumi Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem"."

 

3. Pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un atļaujas ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.

 

 

 

 

 

 4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1997, 11.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

 

 

1) Padomes 1989.gada 27.novembra direktīvas 89/618/Euratom par plašas sabiedrības informēšanu par veicamajiem veselības aizsardzības pasākumiem un par rīcību radiācijas avārijas gadījumā;

 

 

 

 

 

2) Padomes 1990.gada 4.decembra direktīvas 90/641/Euratom par to viesdarbinieku darba aizsardzību, kuri, darbojoties kontrolētajās zonās, ir pakļauti jonizējošā starojuma riskam;

 

 

 

 

 

3) Padomes 1992.gada 3.februāra direktīvas 92/3/Euratom par kontroli un uzraudzību attiecībā uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, to ievešanu Kopienā un izvešanu no Kopienas;

 

7

 

 

 

 

 

LR vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 3. punktu.

 

Atbalstīts

5. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām :

izslēgt 3. punktu;

 

4) Padomes 1996.gada 13.maija direktīvas 96/29/Euratom, kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām;

 

 

 

 

 

5) Padomes 1997.gada 30.jūnija direktīvas 97/43/Euratom, ar ko paredz personu veselības aizsardzību pret jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību saistībā ar ārstnieciski diagnostisko apstarošanu un atceļ direktīvu 84/466/Euratom;

 

 

 

 

 

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes direktīvas 90/313/EEK atcelšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) Padomes 2003. gada 22. decembra direktīvas 2003/122/EAEK par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli.”

Atbalstīts

papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

“7) Padomes 2003. gada 22. decembra direktīvas 2003/122/EAEK par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli.

 

 

9

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) Padomes  2006. gada 20. novembra direktīvas 2006/117/Euratom par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli.”

Atbalstīts

 8) Padomes  2006. gada 20. novembra direktīvas 2006/117/Euratom par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli.”