Rīgā, 2008

 

Rīgā, 2008.gada 4.jūnijā                                                

Nr.9/3-

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām” (Nr. 679/Lp9) (steidzams), kurš ir iekļauts Saeimas š.g. 5.jūnija sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz 1. lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                                             V.Muižniece

Juridiskā komisija                                                                                                                                    likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

 

“Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām”

(Nr. 679/Lp9)

 

1.

Pirmā lasījumā pieņemtā redakcija

 

2.

Nr

3.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām valsts atsavina:

1) nekustamo īpašumu "Robežnieki" (kadastra Nr. 6896 006 0002, reģistrēts Zaļesjes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.28) – zemes vienību 6,15 hektāru platībā – Ludzas rajona Zilupes novada Zaļesjes pagastā;

2) nekustamā īpašuma "Maliņas" (kadastra Nr. 6896 006 0113, reģistrēts Zaļesjes pagasta zemesgrā­matas nodalījumā Nr.100000086495) sastāvā esošo zemes vienību 1,7 hektāru platībā (zemes vienības kadastra apzīmē­jums 6896 006 0041) Ludzas rajona Zilupes novada Zaļesjes pagastā;

3) nekustamā īpašuma "Klusumiņš" (kadastra Nr. 6896 006 0149, reģistrēts Zaļesjes pagasta zemesgrā­matas nodalījumā Nr.100000094456) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmē­jums 6896 006 0109) daļu 0,3124 hektāru platībā Ludzas rajona Zilupes novada Zaļesjes pagastā.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95.panta noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums netika iesniegts.

 

1.pants. Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām valsts atsavina:

1) nekustamo īpašumu "Robežnieki" (kadastra Nr. 6896 006 0002, reģistrēts Zaļesjes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.28) – zemes vienību 6,15 hektāru platībā – Ludzas rajona Zilupes novada Zaļesjes pagastā;

2) nekustamā īpašuma "Maliņas" (kadastra Nr. 6896 006 0113, reģistrēts Zaļesjes pagasta zemesgrā­matas nodalījumā Nr.100000086495) sastāvā esošo zemes vienību 1,7 hektāru platībā (zemes vienības kadastra apzīmē­jums 6896 006 0041) Ludzas rajona Zilupes novada Zaļesjes pagastā;

3) nekustamā īpašuma "Klusumiņš" (kadastra Nr. 6896 006 0149, reģistrēts Zaļesjes pagasta zemesgrā­matas nodalījumā Nr.100000094456) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmē­jums 6896 006 0109) daļu 0,3124 hektāru platībā Ludzas rajona Zilupes novada Zaļesjes pagastā.

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" noteiktajā kārtībā.

 

 

 

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" noteiktajā kārtībā.

3.pants. Finanšu ministrija šā likuma 1.pantā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

 

 

 

3.pants. Finanšu ministrija šā likuma 1.pantā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Juridiskās komisijas konsultante Ieva Ķibilde

04.06.2008.