2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 17.aprīlī

Nr.____________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

            Pielikumā: Likumprojekts Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” uz 1 lapas.

9.Saeimas deputāti:

1.      _______________________________

2.      _______________________________

3.      _______________________________

4.      _______________________________

5.      _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 10. 4 panta 1.daļu šādā redakcijā:

 

„(1) Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vecumā līdz trīs gadiem (vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina), ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un:

1) atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus kā pašnodarbinātais;

2) ir nodarbināta bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.”

 

2. Izteikt 10. 6 pantu šādā redakcijā:

 

„(1)Vecāku pabalstu personai, kura kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam piešķir 70 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, bet ne mazāk kā 70 procentu apmērā no vecāku pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra.

 

(2) (1)Vecāku pabalstu personai, kura kopj bērnu vecumā no gada līdz diviem gadiem  piešķir 60 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, bet ne mazāk kā 60 procentu apmērā no vecāku pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra.

 

(2) (1)Vecāku pabalstu personai, kura kopj bērnu vecumā no diviem līdz  trim gadiem  piešķir 50 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, bet ne mazāk kā 50 procentu apmērā no vecāku pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra.”

 

3. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

 

„7. Šā likuma 10.pantā otrā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī, šā likuma 10.pantā trešā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.”