2008

 

 

 

 

 

 

2008.gada 17.aprīlī

Nr.____________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi „Valsts sociālo pabalstu likumā””.

            Pielikumā: Likumprojekts „Grozījumi „Valsts sociālo pabalstu likumā”” uz 2 lapām.

9.Saeimas deputāti:

 

1._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

4._______________________________

5._______________________________

 

 

 

 

Projekts

Grozījumi „Valsts sociālo pabalstu likumā”

Izdarīt "Valsts sociālo pabalstu likumā" šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta jaunā redakcijā:

(1) Bērna kopšanas pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu līdz trīs gadu vecumam, ja šī persona nav bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”):

1) Pabalstu personai, kura kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam piešķir 70 procentu apmērā no pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra.

2) Pabalstu personai, kura kopj bērnu vecumā no viena līdz diviem gadiem piešķir 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra.

3) Pabalstu personai, kura kopj bērnu vecumā no diviem līdz trīs gadiem piešķir 50 procentu apmērā no pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra.

(2) Bērna kopšanas pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai vecāku pabalsts par to pašu laikposmu.

(3) Ja bērna kopšanas pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, par katru nākamo bērnu papildus pabalstam piešķir piemaksu šī likuma 7. panta pirmās daļas noteiktā apmērā.

(4) Šā panta trešajā daļā noteikto piemaksu piešķir arī personai, kurai sakarā ar dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušo bērnu kopšanu ir piešķirts vecāku pabalsts.

 

  1. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā

13. Grozījumi šā likuma 7. pantā, kas paredz, ka personām, kuras kopj bērnu vecumā no viena līdz diviem gadiem piešķir bērnu kopšanas pabalstu 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

14. Grozījumi šā likuma 7. pantā, kas paredz, ka personām, kuras kopj bērnu vecumā no viena līdz diviem gadiem piešķir bērnu kopšanas pabalstu 50 procentu apmērā no pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.