Juridiskā komisija

 

 

Rīgā, 2008. gada 4. decembrī

Nr. 9/3 –

 

                                                                             Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ″Vārda, uzvārda un tautības maiņas likums″ (Nr. 668/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz     lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece


Juridiskā komisija                                                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam

 

“Vārda, uzvārda un tautības maiņas likums”

(Nr.668/Lp9)

 

1.

Pirmā lasījuma redakcija

 

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi

(31)

4.

Komisijas

atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta nosaukumu izteikt šādi:

“Vārda, uzvārda un tautības ieraksta  maiņas likums”

 

Atbalstīts

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta  maiņas likums

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt tiesisko pamatu personas vārda, uzvārda un tautības maiņai.

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1. pantā panta nosaukumā vārdu “mērķis” ar vārdu “uzdevums”;

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1. pantā vārdus “Likuma mērķis ir nodrošināt” ar vārdiem “Likums regulē”;

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1. pantā un visā likumprojektā vārdus “tautības maiņa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “tautības ieraksta maiņa” (attiecīgajā locījumā).

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

1.pants. Likuma uzdevums

Likums regulē tiesisko pamatu personas vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai.

2.pants. Vārda un uzvārda maiņas iemesli

Vārdu, uzvārdu var mainīt, ja:

1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;

2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu;

3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;

4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;

6) personai mainīts dzimums;

7) nepilngadīgas personas vecāki ir atzīti par vainīgiem un notiesāti par tīša, smaga nozieguma izdarīšanu un viņiem ir atņemtas aizgādības tiesības.

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2. panta ievaddaļā vārdus “vārdu, uzvārdu” ar vārdiem “vārdu un uzvārdu”;

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 2. panta 2. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu.;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 2.panta 7.punktu šādā redakcijā:

„7) nepilngadīgas personas vecāki vai viens no vecākiem ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

2.pants. Vārda vai uzvārda maiņas iemesli

Vārdu un uzvārdu var mainīt, ja:

1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;

2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu.;

3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;

4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;

6) personai mainīts dzimums;

7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

3.pants. Tautības maiņas iemesli

(1) Persona ir tiesīga vienu reizi mainīt tautību pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

(2) Persona, kuras tautība mainīta pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautību arī pēc pilngadības sasniegšanas, ievērojot šā panta pirmajā daļā minētos nosacījumus.

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Ierosinām 3. panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “mainīt tautību“ ar vārdiem “mainīt tautības ierakstu”.

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 3.panta pirmajā daļā vārdus “divu paaudžu robežās” ar vārdiem “triju paaudžu robežās”.

Juridiskais birojs

Ierosinām 3. panta otrajā daļā aizstāt vārdu “tautība“ (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “tautības ieraksts” (attiecīgajā locījumā).

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

3.pants. Tautības ieraksta maiņas iemesli

(1) Persona ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

(2) Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas, ievērojot šā panta pirmās daļas nosacījumus.

4.pants. Vārda, uzvārda un tautības maiņas iesniegums

(1) Vārda, uzvārda un tautības maiņas iesniegumu (turpmāk – iesniegums) ir tiesīgs iesniegt Latvijas Republikas pilsonis un nepilsonis, kurš ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

(2) Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

(3) Ja vecāki nevar vienoties vai viena vecāka dzīvesvieta nav zināma, par vārda, uzvārda un tautības maiņas atbilstību bērna interesēm lemj bāriņtiesa.

(4) Ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu vārda, uzvārda maiņai šā likuma 2.panta 7.punktā minētajā gadījumā iesniedz nepilngadīgās personas tēvs vai māte, vai aizbildnis.

(5) Ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, minētās personas iesniegumu iesniedz aizgādnis.

(6) Iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – nodaļa) Latvijas Republikā iesniedz personīgi vai elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(7) Persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam (turpmāk – departaments).

(8) Ministru kabinets nosaka iesnieguma veidlapas paraugu.

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu (turpmāk – iesniegums) ir tiesīgs iesniegt Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu.”

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4.panta trešo daļu;

Uzskatīt līdzšinējo ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu par trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 4.panta sesto daļu;

Uzskatīt līdzšinējo septīto daļu par piekto daļu.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

4.pants. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegums

(1) Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu (turpmāk – iesniegums) ir tiesīgs iesniegt Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu.

(2) Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

(3) Ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu vārda, uzvārda maiņai šā likuma 2.panta 7.punktā minētajā gadījumā iesniedz tās tēvs vai māte, vai aizbildnis.

(4) Ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu iesniedz tās aizgādnis.

 (5) Persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam (turpmāk – departaments).

(6) Ministru kabinets nosaka iesnieguma veidlapas paraugu.

5.pants. Vārda un uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti

(1) Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu, iesniedzot iesniegumu nodaļā personīgi, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(2) Iesniegumam pievieno:

1) vecāku rakstisku piekrišanu šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā;

2) aizbildņu rakstisku piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu, ja persona ir aizbildnībā šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā;

3) bāriņtiesas lēmumu šā likuma 4.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajā gadījumā;

4) fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm).

(3) Nodaļa no citām nodaļām pieprasa:

1) izrakstu no personas dzimšanas reģistra;

2) izrakstu no laulības reģistra, ja persona ir laulībā;

3) izrakstu no laulības šķiršanas reģistra, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, izrakstu no laulības reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu vai likumīgā spēkā stājušos spriedumu par laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu;

4) izrakstu no bērna dzimšanas reģistra, ja personai ir nepilngadīgs bērns.

(4) Nodaļa no Sodu reģistra pieprasa izrakstu par personas sodāmību.

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 5.panta pirmajā daļā vārdus „iesniedzot iesniegumu nodaļā personīgi, uzrāda” ar vārdiem „iesniedz rakstisku iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – nodaļa) personīgi, uzrādot”.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 5. panta otrās daļas 1. punktā aiz vārda “vecāku” ar vārdiem “vai aizbildņa”.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 5.panta otrās daļas 1.punktā vārdu „vecāku” ar vārdiem „nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa”.

Juridiskā komisija

Izteikt 5.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) aizbildņa vai aizgādņa rakstisku piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda ieraksta atbilstību bērna vai rīcībnespējīgas personas interesēs, ja persona ir aizbildnībā šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā, vai aizgādībā;”

Juridiskā komisija

Izteikt 5.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību bērna vai rīcībnespējīgas personas interesēm šā likuma 4.panta ceturtajā un piektajā daļā minētajā gadījumā;”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

Nr.16

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5.pants. Vārda vai uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti

(1) Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, iesniedz rakstveida iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – nodaļa) personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

(2) Iesniegumam pievieno:

1) nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa rakstveida piekrišanu šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā;

2) aizbildņa vai aizgādņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas interesēs, ja persona ir aizbildnībā šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā, vai aizgādībā;

3) bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas interesēm šā likuma 4.panta trešajā vai ceturtajā daļā minētajā gadījumā;

4) fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm).

(3) Nodaļa no citām nodaļām pieprasa:

1) izrakstu no personas dzimšanas reģistra;

2) izrakstu no laulības reģistra, ja persona ir laulībā;

3) izrakstu no laulības šķiršanas reģistra, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, izrakstu no laulības reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu vai likumīgā spēkā stājušos spriedumu par laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu;

4) izrakstu no bērna dzimšanas reģistra, ja personai ir nepilngadīgs bērns.

(4) Nodaļa no Sodu reģistra pieprasa izrakstu par personas sodāmību.

6.pants. Tautības maiņai nepieciešamie dokumenti

(1) Persona, kura vēlas mainīt tautību, iesniedzot nodaļā iesniegumu personīgi, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(2) Iesniegumam pievieno:

1) tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no tēva vai mātes dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kas apstiprina šo personu tautību;

2) rakstisku vecāku piekrišanu šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā;

3) rakstisku aizbildņu piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu, ja persona ir aizbildnībā šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā;

4) bāriņtiesas lēmumu šā likuma 4.panta trešajā un piektajā daļā minētajā gadījumā;

5) Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautību mainīt pret tautību "lībietis (līvs)" un ar šā panta otrās daļas 1.punktā minētajiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.

(3) Nodaļa no citām nodaļām pieprasa:

1) izrakstu no personas dzimšanas reģistra;

2) izrakstu no laulības reģistra, ja persona ir laulībā;

3) izrakstu no laulības šķiršanas reģistra, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, izrakstu no laulības reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu vai likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

4) izrakstu no bērna dzimšanas reģistra, ja personai ir nepilngadīgs bērns.

(4) Nodaļa no Iedzīvotāju reģistra pieprasa izziņu par personas tautību, ja ziņas par to nav norādītas personu apliecinošā dokumentā.

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus „iesniedzot nodaļā iesniegumu personīgi, uzrāda” ar vārdiem „iesniedz rakstisku iesniegumu nodaļā personīgi, uzrādot”.

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 6.panta otrās daļas 1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“mainot tautību triju paaudžu robežās iesniedz arī vectēva vai vecāsmātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no vectēva vai vecāsmātes dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem.”

Juridiskais birojs

Papildināt 6. panta otrās daļas 2. punktu aiz vārdiem “rakstisku vecāku” ar vārdiem “vai aizbildņa”;

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 6.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) rakstisku nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu piekrišanu šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā vai aizgādņa piekrišanu šā likuma 4.panta piektajā daļā minētajā gadījumā;”

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta otrās daļas 3. punktā vārdus “rakstisku aizbildņu piekrišanu un” un precizēt, kādu bāriņtiesas lēmumu nepieciešams iesniegt;

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 6.panta otrās daļas 3.punktu;

Uzskatīt līdzšinējo 4., 5.punktu par 3. 4.punktu.

Juridiskā komisija

Izteikt 6.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

„4) bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību bērna vai rīcībnespējīgas personas interesēm;”

Frakcija ”Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Papildināt likumprojekta 6.panta otro daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“izglītības dokumentu par pamata, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs vai citu dokumentu, kas apliecina iesniedzēja augstāko (trešo) valsts valodas prasmes pakāpi, bet gadījumos, kad iesniedzējs ir 1.grupas invalīds, kuram invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāks par 75 gadiem, dokumentu, kas apliecina viņa vidējo (otro) valsts valodas prasmes pakāpi, ja persona vēlas pašreizējo tautību mainīt pret tautību “latvietis”.

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre B.Broka

Papildināt likumprojekta 6.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina personas augstāko (trešo) valsts valodas prasmes pakāpi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, - izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina viņas vidējo (otro) valsts valodas prasmes pakāpi, ja persona vēlas mainīt tautību uz “latvietis”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

Nr.22

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

Nr.24

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

Nr.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6.pants. Tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti

(1) Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, iesniedz rakstveida iesniegumu nodaļā personīgi uzrādot, personu apliecinošu dokumentu.

(2) Iesniegumam pievieno:

1) tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no tēva vai mātes dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kas apstiprina šo personu tautību;

2)  nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu rakstveida piekrišanu šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā vai aizgādņa piekrišanu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā;

3) bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas interesēm;

4) Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu "lībietis (līvs)" un ar šā panta otrās daļas 1.punktā minētajiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt;

5) izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, – izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis”.

(3) Nodaļa no citām nodaļām pieprasa:

1) izrakstu no personas dzimšanas reģistra;

2) izrakstu no laulības reģistra, ja persona ir laulībā;

3) izrakstu no laulības šķiršanas reģistra, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, izrakstu no laulības reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu vai likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

4) izrakstu no bērna dzimšanas reģistra, ja personai ir nepilngadīgs bērns.

(4) Nodaļa no Iedzīvotāju reģistra pieprasa izziņu par personas tautību, ja tā nav norādīta personu apliecinošā dokumentā.

7.pants. Vārda, uzvārda un tautības maiņas lēmums un apliecība

(1) Vārda, uzvārda un tautības maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta departamentam.

(2) Departamenta direktors Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību vai atteikumu. Ja pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību, personai izsniedz apliecību, kas apliecina vārda, uzvārda un tautības maiņu.

(3) Ministru kabinets nosaka vārda, uzvārda un tautības maiņas apliecības veidlapas paraugu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 7. panta otrajā daļā vārdu “tautību” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “tautības ierakstu”(attiecīgajā locījumā);

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 7. panta otrajā daļā vārdu “atteikumu” ar vārdiem “atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

7.pants. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lēmums un apliecība

(1) Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta departamentam.

(2) Departamenta direktors Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu. Ja pieņemts lēmums par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu, personai izsniedz apliecību, kas apliecina vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu.

(3) Ministru kabinets nosaka vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas apliecības veidlapas paraugu.


 

8.pants. Vārda, uzvārda un tautības maiņas atteikuma iemesli

(1) Lēmumu par atteikumu mainīt vārdu un uzvārdu pieņem, ja:

1) persona tiek apsūdzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vai ir bijusi sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

2) personas vārda un uzvārda maiņas iemesls neatbilst šā likuma 2.pantā minētajiem iemesliem.

(2) Lēmumu par atteikumu mainīt tautību pieņem, ja:

1) persona pēc pilngadības sasniegšanas tautību jau ir mainījusi;

2) šā likuma 6.pantā minētie dokumenti nepierāda personas radniecības saites un pakāpi ar personu, kuras tautību tā vēlas iegūt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 8.panta otrās daļas ievaddaļā un 1. punktā vārdu “tautību” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “tautības ierakstu”(attiecīgajā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

8.pants. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas atteikuma iemesli

(1) Lēmumu par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu pieņem, ja:

1) persona ir apsūdzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vai bijusi sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

2) personas vārda vai uzvārda ieraksta maiņas iemesls neatbilst šā likuma 2.pantā minētajiem iemesliem.

(2) Lēmumu par atteikumu mainīt tautības ierakstu pieņem, ja:

1) persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi;

2) šā likuma 6.pantā minētie dokumenti nepierāda personas radniecības saites un pakāpi ar personu, kuras tautību tā vēlas iegūt.

9.pants. Valsts nodeva

(1) Valsts nodeva par vārda, uzvārda un tautības maiņu ir 50 latu.

(2) Par vārda, uzvārda un tautības maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:

1) persona, kura maina vārdu, uzvārdu šā likuma 2.panta 7.punktā minētajā gadījumā;

2) persona, kura ir aizgādībā;

3) persona, kura pašreizējo tautību vēlas mainīt pret tautību „lībietis (līvs)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 9. panta otrās daļas 2. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

9.pants. Valsts nodeva

(1) Valsts nodeva par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu ir 50 latu.

(2) Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:

1) persona, kura maina vārdu vai uzvārdu šā likuma 2.panta 7.punktā minētajā gadījumā;

2) persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)”.

10.pants. Personas dokumentu maiņa

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē:

1) vārda un uzvārda maiņas apliecību;

2) tautības maiņas apliecību, ja personu apliecinošā dokumentā ir ziņas par tautību.

 

 

 

10.pants. Personas dokumentu maiņa

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē:

1) vārda vai uzvārda maiņas apliecību;

2) tautības ieraksta maiņas apliecību, ja personu apliecinošā dokumentā ir norādīta tautība.

11.pants. Civilstāvokļa aktu reģistru papildināšana

Pēc vārda, uzvārda un tautības maiņas apliecības izsniegšanas personai civilstāvokļa reģistrus papildina Civilstāvokļa aktu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

11.pants. Civilstāvokļa aktu reģistru papildināšana

Pēc vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas apliecības izsniegšanas personai civilstāvokļa aktu reģistrus papildina Civilstāvokļa aktu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2003, 14.nr.).

2. Līdz šā likuma 7.panta trešajā daļā minētās apliecības veidlapas parauga apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās ir derīga iepriekšējā parauga vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas atļaujas veidlapa.

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2003, 14.nr.).

2. Līdz šā likuma 7.panta trešajā daļā minētās apliecības veidlapas parauga apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma stāšanās spēkā ir derīga iepriekšējā parauga vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas atļaujas veidlapa.