Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

31.03.2008.                   Nr.90/TA-842

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu". Likumprojektu izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 32 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 28.marta sēdes protokola Nr.20  1.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu

 

1.pants. Šā likuma mērķis ir novērst situāciju, ka Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome pieņem normatīvajiem aktiem neatbilstošus lēmumus un nenodrošina normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi.

 

2.pants. Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome tiek atlaista.

 

3.pants. Ar šo likumu Rīgas rajona Ķekavas pagastā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs Andris Krūms, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks;

2) pagaidu administrācijas locekļi:

a) Sergejs Seņkāns, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra padomnieks,

b) Ojārs Valkers, valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" juridiskā direktora vietnieks.

 

4.pants. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās vietējās pašvaldības padomes funkcijas un nodrošina pašvaldības iestāžu darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību.

 

5.pants. Pagaidu administrācija darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Ķekavas novada dome.

 

6.pants. Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no Rīgas rajona Ķekavas pagasta pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

E.Zalāns


Likumprojekta „Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanas likums”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 3.panta pirmo daļu vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes (padomes) (turpmāk – padomes) - un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

No minētās normas izriet, ka pašvaldība tiesiskajās attiecībās primāri uzstājas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - padomes starpniecību un visas citas institūcijas ir padomes izveidotas un tai padotas. Pašvaldības padome ir augstākais lēmējvaras un pārvaldes orgāns pašvaldībā, kura kompetencē ir pieņemt lēmumus, kontrolēt šo lēmumu izpildi, dot saistošus norādījumus pašvaldības institūcijām šo lēmumu izpildei.

Saskaņā ar Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 3.panta pirmo daļu vietējā pašvaldība nozīmē vietējās varas tiesības un spēju likumā noteiktajās robežās regulēt un vadīt nozīmīgu valsts lietu daļu uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju interesēs. Vietējās varas darbība uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju interesēs iezīmē vietējo pašvaldību atbildību pozitīvā nozīmē, tas ir – vietējās varās ievēlētie pārstāvji likumīgā kārtā īsteno tiem vietējās sabiedrības piešķirtās un likumā noteiktās pilnvaras un kompetences konkrētās teritorijas pārvaldīšanā un vietējās sabiedrības, kā arī valsts kopumā iedzīvotāju interesēs.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.pantam pašvaldības padomei ir tiesības izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu. Vienīgi padomes ekskluzīvā kompetencē ir, piemēram,  apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu (3.punkts);  saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību (13.punkts); nodrošināt savas administratīvā s teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu (14.punkts); lemt  par  kārtību,  kādā  izpildāmas  šā  likuma  15.pantā  minētās funkcijas un  nosakāmas  par  to  izpildi  atbildīgās  amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi (23.punkts).

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – ministrija), veicot Ķekavas pagasta padomes pārraudzību likumā „Par pašvaldībām” noteikto pilnvaru ietvaros, konkrētās pašvaldības darbā konstatējusi vairākkārtējus normatīvo aktu pārkāpumus teritorijas plānošanas, būvniecības, zemes izmantošanas un zemes reformas pabeigšanas jomā. Pārkāpumi izdarīti vairākkārtīgi un sistemātiski visā 2005.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētās Ķekavas pagasta padomes darbības laikā.

Ķekavas pagasta padome:

1)      ir pārkāpusi Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 3.panta pirmajā daļā un likuma „Par pašvaldībām” 3.panta pirmajā daļā noteikto, ka vietējā pašvaldība darbojas vietējo iedzīvotāju interesēs;

2)      nav likumīgā kārtā īstenojusi likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un 14.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

3)      nav likumīgā kārtā īstenojusi Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestajā daļā noteikto kompetenci vadīt, uzraudzīt un nodrošināt attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu;

4)      ir pārkāpusi likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka domes (padomes) darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem un minētā likuma 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem;

5)      ir pārkāpusi valsts pārvaldes principus, kas nosaka publisku personu pakļautību likumam un tiesībām, pienākumu darboties normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, savas pilnvaras izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim, pienākumu darboties sabiedrības interesēs, kā arī labas pārvaldības principu (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmā, trešā, ceturtā un piektā daļa);

6)      citus normatīvos aktus (skatīt anotācijas pielikumu - ziņojums par konstatētiem pārkāpumiem Ķekavas pagasta padomes darbā (RAPLManotp_190308_Ķekavasatlaišana)).

 

Ķekavas pagasta padome:

1)      atļaujot būvniecību teritorijās, kur šāda būvniecība ir aizliegta un pieņemot prettiesiskus lēmumus, pašvaldības iespējami nodarītie zaudējumi ir vismaz Ls 67 000 000,00 (sešdesmit septiņi miljoni latu), ko sastāda privātpersonām būvatļaujās norādītie būvprojektu realizācijas apjomi;

2)      pamatojoties uz prettiesiskiem detālplānojumiem vai pieļaujot normatīvo aktu pārkāpumus, prettiesiski izsniegusi vismaz 79 būvatļaujas;

3)      ar detālplānojumiem prettiesiski izveidojusi vismaz 88 apbūves gabalus dzīvojamo māju būvniecībai;

4)      ar prettiesiskiem lēmumiem mainījusi plānoto (atļauto) izmantošanu vismaz 194 nekustamajiem īpašumiem;

5)      veikusi nelikumīgas zemes sadalīšanas kopumā vairāk kā 150 gadījumos (skatīt anotācijas pielikumu - ziņojums par konstatētiem pārkāpumiem Ķekavas pagasta padomes darbā (RAPLManotp_190308_Ķekavasatlaišana)).

 

3. Augstāk minētie pārkāpumi ir pieļauti visā pašvaldības padomes attiecīgā sasaukuma darbības periodā un atkārtoti, tai skaitā ignorējot ministrijas norādīto par tiesisku rīcību pieļauto pārkāpumu novēršanai. Izdarīto pārkāpumu raksturs liecina par pašvaldības padomes nespēju strādāt uz savu atbildību likumā noteiktajos ietvaros, pārkāpjot ne tikai likumus un Ministru kabineta noteikumus, bet arī pašas pašvaldības pieņemtos ārējos normatīvos aktus – saistošos noteikumus. Tāpat pašvaldības padomes turpmāka darbība var apdraudēt attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju tiesiskās intereses un vajadzības, jo konstatētais ļauj secināt par negodprātīgu piešķirtās varas izmantošanu savtīgās interesēs un risku, ka turpmāka pašvaldības padomes darbība izraisīs neatgriezenisku zaudējumu pašvaldības iedzīvotājiem. Pārbaudē konstatētais ļauj secināt, ka, novēršot pašvaldības padomes pieļautos normatīvo aktu pārkāpumus, pašvaldībai būs pienākums atlīdzināt ievērojamus zaudējumus privātpersonām, kas savukārt apgrūtinās attiecīgās pašvaldības kompetences izpildi un iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu. Pie tam konstatētais neliecina par pašvaldības padomes spējām pašai atrisināt konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus. Pašvaldības padome nav noskaidrojusi normatīvo aktu pārkāpumu izdarīšanā vainīgās amatpersonas un veikusi pasākumus to saukšanai pie atbildības, kas ļauj secināt par amatpersonu iespējamu personisko ieinteresētību, lai vainīgie netiktu noskaidroti un saukti pie atbildības. Konstatēts, ka vairumā gadījumu vainīgie ir paši pašvaldības padomes deputāti, kas piedalījušies prettiesisku lēmumu pieņemšanā, apzinoties, ka šie lēmumi ir prettiesiski un vēloties šādus prettiesiskus lēmumus pieņemt.

4. Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 91.panta 1.punktā noteikto, ka Saeima var atlaist domi (padomi), ja tā atkārtoti nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai nepilda tiesas spriedumus, kā arī to, ka saskaņā ar minētā likuma 92.panta pirmo un otro daļu dome (padome) tiek atlaista ar likumu, kura projektu Saeimai iesniedz Ministru kabinets, ir izstrādāts likumprojekts par Ķekavas pagasta padomes atlaišanu, ņemot vērā augstāk uzskaitītos konstatētos pārkāpumus, ko minētā pašvaldībā pieļāvusi šī sasaukuma darbā, kā arī šo pārkāpumu apjomu, kas liecina par pašvaldības padomes nespēju savā darbībā ievērot normatīvos aktus. Ķekavas pagasta padomes darbība ir ne tikai nelikumīga, bet tā arī ir neatbilstoša vietējās sabiedrības interesēm un veicina sabiedrības neuzticību vietējo pašvaldību spējai strādāt likumīgi un vietējo iedzīvotāju interesēs kopumā.

3. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts paredz atlaist Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomi un iecelt pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs Andris Krūms, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāres padomnieks;

2) pagaidu administrācijas locekļi:

a) Sergejs Seņkāns, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra padomnieks,

b) Ojārs Valkers, valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” juridiskā direktora vietnieks.

4. Cita informācija 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 92.panta trešo un ceturto daļu Saeima, pieņemot likumu par domes (padomes) atlaišanu, pēc Ministru kabineta priekšlikuma ieceļ attiecīgajā administratīvajā teritorijā pagaidu administrāciju un nosaka, kādā termiņā jānotiek jaunām domes (padomes) vēlēšanām. Ja līdz kārtējām domes (padomes) vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 15 mēneši, jaunas domes (padomes) vēlēšanas nenotiek. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās domes (padomes) funkcijas un darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā dome (padome). Pašvaldības domes (padomes) ekskluzīvā kompetence (jautājumi,  par kuriem var lemt tikai dome (padome)) ir noteikta likuma „Par pašvaldībām” 21.pantā, kā arī citos likumos. Līdz ar to šī kompetence, lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību, līdz kārtējās vēlēšanās ievēlētās Ķekavas novada domes sanākšanai uz pirmo domes sēdi būs Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas kompetence. Ķekavas pagasta pagaidu administrācija darbosies trīs cilvēku sastāvā saskaņā ar pagaidu administrācijas apstiprinātu nolikumu, kas noteiks tās darba organizāciju, nodrošinot pagasta padomes kompetences īstenošanu. Savukārt pašvaldības administrācija, iestādes, institūcijas turpinās pildīt tām noteikto kompetenci tāpat kā pirms Ķekavas pagasta padomes atlaišanas un pagaidu administrācijas iecelšanas. Jāatzīmē, ka analoģiski jautājums par pašvaldības padomes atlaišanu un pašvaldības darbības nodrošināšanu līdz padomes ievēlēšanai tika risināts Kuldīgas rajona Rendas pagasta padomes atlaišanas gadījumā (skatīt likumu „Par Kuldīgas rajona Rendas pagasta padomes atlaišanu”, publicēts 2003.gada 1.jūlija Latvijas Vēstnesī Nr.97).

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām ir netieša. Likumprojekts veicinās sabiedrības uzticību tiesiskai valsts pārvaldīšanai sabiedrības interesēs. Ar likumu tiks atņemtas pilnvaras Ķekavas pagasta padomes deputātiem, jo attiecīgais deputātu sasaukums vietējo iedzīvotāju deleģētās pilnvaras izmanto nelikumīgi, nelietderīgi un vietējo iedzīvotāju interesēm neatbilstoši.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Likumprojekts neietekmē administratīvās procedūras, tās neatvieglo un nesarežģī, jo saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 92.pantu Saeima, pieņemot likumu par domes (padomes) atlaišanu, pēc Ministru kabineta priekšlikuma ieceļ attiecīgajā administratīvajā teritorijā pagaidu administrāciju un nosaka, kādā termiņā jānotiek jaunām domes (padomes) vēlēšanām. Ja līdz kārtējām domes (padomes) vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 15 mēneši, jaunas domes (padomes) vēlēšanas nenotiek. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās domes (padomes) funkcijas un darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā dome (padome). Līdz ar to nekādas izmaiņas administratīvo procedūru kontekstā Ķekavas pagasta pašvaldības funkciju izpildē nav paredzamas.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

Likumprojektam nav sociālās ietekmes. Attiecībā uz sociālās ietekmes novērtējumu nodarbinātības kontekstā vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputātu statusu” 14.panta pirmo daļu pamatā deputāti savas pilnvaras realizē no darba brīvajā laikā. Tie deputāti, kuri Ķekavas pagasta padomē ieņem algotus vēlētos amatus, šos amatus attiecīgi zaudēs.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Saskaņā ar likumprojekta 6.pantu pagaidu administrācijas darbību nodrošinās un finansēs no Rīgas rajona Ķekavas pagasta pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jauni normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Likumprojekts atbilst Eiropas Vietējo pašvaldību hartā nostiprinātiem pašvaldību darbības principiem un centrālās varas tiesībām iejaukties vietējo varu darbā. Saskaņā ar Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 8.pantu jebkuru administratīvo pārraudzību pār vietējo varu darbību var veikt tikai saskaņā ar tādām procedūrām un tādos gadījumos, kuri ir noteikti konstitūcijā vai likumā. Jebkura administratīvā pārraudzība pār vietējo varu darbību parasti tiek virzīta uz to, lai nodrošinātu to atbilstību likumam un konstitucionāliem principiem. Taču administratīvu pārraudzību drīkst realizēt augstāka līmeņa varas, attiecībā uz to uzdevumu izpildes lietderību, kuri ir deleģēti vietējām varām. Administratīvā pārraudzība pār vietējām varām tiek realizēta tādā veidā, lai nodrošinātu, ka kontrolējošās varas iejaukšanās ir proporcionāla to interešu svarīgumam, kuras ir paredzēts aizsargāt (papildus skatīt anotācijas I.sadaļas 2.punktu – it īpaši 3. un 4.apakšpunktu).

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas. Likumprojekts pamatā sagatavots, ņemot vērā ministrijā saņemtās citu institūciju un iedzīvotāju sūdzības par Ķekavas pagasta padomes darbu, kā arī ministrijas veikto pārraudzību pēc savas iniciatīvas saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” noteiktajām pilnvarām. Par likumprojektu nav notikušas konsultācijas ar biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”, jo Ķekavas pagasta pašvaldība ir šīs biedrības biedrs.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Par Ķekavas pagasta pašvaldības nelikumīgo darbu vairākkārtīgi ir izskanējusi informācija plašsaziņas līdzekļos (tai skaitā – radio, televīzijā, laikrakstos un interneta portālos).

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildi nodrošinās Ķekavas pagasta padomē ieceltā pagaidu administrācija, kas saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 92.panta ceturto daļu līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāks 2009.gada vietējo domju vēlēšanās ievēlētā Ķekavas novada dome (saskaņā ar 2007.gada 4.septembra noteikumu Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” pielikuma 44.punktu).

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt, iesniedzot pieteikumu Satversmes tiesā par šā likuma atbilstību Satversmei saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16.pantu un 17.panta pirmās daļas 11.punktu (personai Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā).

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                                           E. Zalāns

 

 

 

 

 

 

                       

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

E.Zalāns

L.Straujuma

K.Jaunzeme

S.Smone

A.Stucka

 

 

 

 

19.03.2008. 10:21

2484

7770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv


Pielikums

likumprojekta „Ķekavas pagasta padomes atlaišanas likums” anotācijai

 

 

Ziņojums par konstatētiem pārkāpumiem

Ķekavas pagasta padomes darbā

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, ņemot vērā likumā „Par pašvaldībām” noteiktos uzdevumus pašvaldību darba pārraudzībā, saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju ir izvērtējusi Ķekavas pagasta pašvaldības rīcību teritorijas plānošanas, būvniecības, zemes izmantošanas un zemes reformas pabeigšanas jomā un vērš Jūsu uzmanību uz turpmāk minēto.

1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 3.panta pirmo daļu vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes (padomes) (turpmāk – padomes) - un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

No minētās normas izriet, ka pašvaldība tiesiskajās attiecībās primāri uzstājas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - padomes starpniecību un visas citas institūcijas ir padomes izveidotas un tai padotas. Pašvaldības padome ir augstākais lēmējvaras un pārvaldes orgāns pašvaldībā, kura kompetencē ir pieņemt lēmumus, kontrolēt šo lēmumu izpildi, dot saistošus norādījumus pašvaldības institūcijām šo lēmumu izpildei.

Saskaņā ar Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 3.panta pirmo daļu vietējā pašvaldība nozīmē vietējās varas tiesības un spēju likumā noteiktajās robežās regulēt un vadīt nozīmīgu valsts lietu daļu uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju interesēs. Vietējās varas darbība uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju interesēs iezīmē vietējo pašvaldību atbildību pozitīvā nozīmē, tas ir – vietējās varās ievēlētie pārstāvji likumīgā kārtā īsteno tiem vietējās sabiedrības piešķirtās un likumā noteiktās pilnvaras un kompetences konkrētās teritorijas pārvaldīšanā un vietējās sabiedrības, kā arī valsts kopumā iedzīvotāju interesēs.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.pantam pašvaldības padomei ir tiesības izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu. Vienīgi padomes ekskluzīvā kompetencē ir, piemēram,  apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu (3.punkts);  saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību (13.punkts); nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu (14.punkts); lemt  par  kārtību,  kādā  izpildāmas  šā  likuma  15.pantā  minētās funkcijas un  nosakāmas  par  to  izpildi  atbildīgās  amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi (23.punkts).

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.

2. Izpildot minēto kompetenci pašvaldības padomes pieņem lēmumus. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 41.panta otrajai daļai pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – ministrija), veicot ministra uzdoto pārbaudi un Ķekavas pagasta padomes pārraudzību likumā „Par pašvaldībām” noteikto pilnvaru ietvaros, konkrētās pašvaldības darbā konstatējusi vairākkārtējus normatīvo aktu pārkāpumus teritorijas plānošanas, būvniecības, zemes izmantošanas un zemes reformas pabeigšanas jomā.

Ķekavas pagasta pašvaldības padome:

6)      atļaujot būvniecību teritorijās, kur šāda būvniecība ir aizliegta, pašvaldības nodarītie zaudējumi, pieņemot prettiesiskus lēmumus, ir vismaz Ls 67 000 000,00 (sešdesmit septiņi miljoni latu), ko sastāda privātpersonām būvatļaujās norādītie būvprojektu realizācijas apjomi;

7)      pamatojoties uz prettiesiskiem detālplānojumiem vai pieļaujot normatīvo aktu pārkāpumus, prettiesiski izsniegusi vismaz 79 būvatļaujas

8)      ar detālplānojumiem prettiesiski izveidojusi vismaz 88 apbūves gabalus dzīvojamo māju būvniecībai;

9)      ar prettiesiskiem lēmumiem mainījusi plānoto (atļauto) izmantošanu vismaz 194 nekustamajiem īpašumiem.

Tādējādi Ķekavas pagasta pašvaldības padome:

7)      ir pārkāpusi Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 3.panta pirmajā daļā un likuma „Par pašvaldībām” 3.panta pirmajā daļā noteikto, ka vietējā pašvaldība darbojas vietējo iedzīvotāju interesēs;

8)      nav likumīgā kārtā īstenojusi likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13. un 14.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

9)      nav likumīgā kārtā īstenojusi Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestajā daļā noteikto kompetenci vadīt, uzraudzīt un nodrošināt attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu;

10)  ir pārkāpusi likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka domes (padomes) darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem un minētā likuma 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem;

10)  ir pārkāpusi valsts pārvaldes principus, kas nosaka publisku personu pakļautību likumam un tiesībām, pienākumu darboties normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, savas pilnvaras izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim, pienākumu darboties sabiedrības interesēs, kā arī labas pārvaldības principu (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmā, trešā, ceturtā un piektā daļa);

11)  citus turpmāk ziņojumā minētos normatīvos aktus.

Par minēto pārkāpumu izdarīšanu liecina turpmāk (šī ziņojuma 3.-5.punktā) minētie fakti un to juridiskais novērtējums.

3. Teritorijas plānošanas jomā. Konstatēts, ka 2007.gada 27.novembrī Ķekavas pagasta padome pieņēma saistošos noteikumus ‘’Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007.gada grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ (turpmāk – teritorijas plānojuma grozījumi). Izvērtējot saistošos noteikumus, ministrija konstatēja, ka Ķekavas pagasta padome, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, nav ievērojusi normatīvajos aktos noteiktās izstrādes prasības, kā rezultātā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 2008.gada 22.februārī izdeva rīkojumu Nr.2-02/38 ‘’Par Ķekavas pagasta 2007.gada 27.novembra saistošo noteikumu ‘’Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007.gada grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’ darbības apturēšanu’’.

Teritorijas plānojuma grozījumu un detālplānojumu izstrādes procesā pieļauti sekojoši pārkāpumi:

3.1. teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes jomā:

3.1.1. pretēji Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 ‘’Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi’’ 41.1punktā noteiktajām prasībām, ka pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas noteikšanas nav pieļaujamas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā un tās aprobežojumos, Ķekavas pagasta padome pēc teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanas, t.i., pēc pašvaldības 2007.gada 11.aprīļa lēmuma ‘’Par Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (grozījumu) galīgās redakcijas noteikšanu’’ (prot. Nr.6, 1.1.§) pieņemšanas, 2007.gada 21.novembra sēdē pieņēma lēmumus par atsevišķu teritoriju plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu:

1) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Pērkaiņi’’ (1.zemes vienības) no mežsaimniecības teritorijas uz mežaparka apbūves teritoriju (prot. Nr.24, 1.1.§);

2) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Ķeruļi’’, nosakot jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas (prot. Nr.24, 1.5.§);

3) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Zālītes’’ un ‘’Mazzālītes’’ (no grafiskās daļas izņemta plānotā iela) (prot. Nr.24, 1.28.§);

4) par teritorijas plānojumā grafiskās daļas izmaiņām, nosakot turpmāko izpētes teritoriju (prot. Nr.24, 1.38.§);

5) par teritorijas plānojumā grafiskās daļas izmaiņām, nosakot turpmāko izpētes teritoriju (prot. Nr.24, 1.41.§);

6) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Sīmaņi’’ (1. un 2.zemes vienība) nosakot lauksaimniecības teritoriju (prot. Nr.24, 1.43.§);

7) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu zemes gabaliem ar kadastra numuriem: 8070-008-2138; 8070-008-2915; 8070-008-2914; 8070-008-2912; 8070-008-2913, nosakot jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas (prot. Nr.24, 1.43.§);

8) par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām (prot. Nr.24, 1.44.§);

9) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Puralīdakas’’, nosakot savrupmāju dzīvojamās teritorijas (prot. Nr.24, 1.45.§);

10) par teritorijas plānojumā grafiskās daļas izmaiņām, nosakot plānotos ceļus (prot. Nr.24, 1.47.§);

            11) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu (prot. Nr.24, 1.48.§):

a) nekustamajam īpašumam ‘’Vecarāji’’, ‘’Aijas’’, ‘’Jaunzemi’’, ‘’Krustiņi’’, ‘’Speļģi’’, ‘’Priežukalni’’, nosakot mežsaimniecības teritorijas;

b) nekustamajam īpašumam ‘’Drūņi’’, ‘’Ķilpes-1’’, ‘’Tošes’’, ‘’Timuki’’, ‘’Pērkoņi’’, ‘’Bukas’’, ‘’Taureņi’’, ‘’Jaunzemi’’, nosakot mežsaimniecības teritorijas;

12) nekustamajiem īpašumiem saskaņā ar sēdes protokola pielikumu Nr.1, nosakot savrupmāju dzīvojamās teritorijas;

13) nekustamajam īpašumam ‘’Romanovski’’, ‘’Starts’’ 4/10, zemes gabals ar kadastra numuru 8070 003 0157, nosakot savrupmāju dzīvojamās teritorijas;

14) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu (prot. Nr.24, 1.49.§):

a) nekustamajam īpašumam ‘’Meža pļavnieki’’, ‘’Ventas’’, ‘’Veckrogzemnieki’’, ‘’Jaunkrogzemnieki’’, ‘’Kaldupe’’, ‘’Kārļi’’, nosakot jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas;

b) nekustamajam īpašumam ‘’Fortnoras’’, nosakot darījumu teritorijas;

c) nekustamajam īpašumam ‘’Zvirbuļi’’, ‘’Zvirbuļi-1’’, ‘’Ezeriņu iela’’, ‘’Ezeriņu iela 2’’, ‘’Ezeriņu iela 4’’, ‘’Ezeriņu iela 6’’, ‘’Ezeriņu iela 8’’, ‘’Ezeriņu iela 10’’, ‘’Ezeriņu iela 12’’, nosakot savrupmāju dzīvojamās teritorijas ar minimālo platību 1200 kv.m.;

d) nekustamajam īpašumam ‘’Pērles’’, ‘’Jaunvītoli’’, ‘’Dālijas’’, ‘’Jasmīni’’, ‘’Kāmji’’, nosakot savrupmāju dzīvojamās teritorijas ar minimālo platību 1200 kv.m;

15) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Ezīši’’ un ‘’Skudras’’, nosakot savrupmāju dzīvojamās teritorijas (prot. Nr.24, 1.50.§);

16) par plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Ķepaiņi’’, nosakot savrupmāju dzīvojamās teritorijas ar minimālo zemes gabalu sadalīšanu 1200 kv.m. (prot. Nr.24, 1.51.§).

Kopumā prettiesiski ar Ķekavas pagasta padomes sēdes lēmumiem mainīta plānotā (atļautā) izmantošana 194 nekustamajiem īpašumiem;

3.1.2. Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskajā materiālā ir iezīmētas teritorijas ar applūdinājuma varbūtību reizi simt gados. Virszemes ūdens objektu aizsargjosla ir noteikta mazāka par šo teritoriju, kā arī daļā applūstošo teritoriju ir pieļaujama apbūve, kas ir pretrunā Aizsargjoslu likuma 7.panta pirmajai daļai un 37.panta pirmās daļas 4.punktam (piemēram, teritorija Valdlaučos gar Daugavas upi – jauktas dzīvojamā un darījuma iestāžu teritorija un darījumu iestāžu teritorija, teritorijā gar Ķekaviņu pie ietekas Daugavā - sabiedrisko iestāžu teritorija, nekustamā īpašuma „Dominante” teritorijā – Jauktā darījumu teritorija, Plakanciemā- savrupmāju dzīvojamā teritorija un jauktas dzīvojamā un darījuma iestāžu teritorija, Dzērumos pie Misas upes – lauku apbūves teritorija);

3.1.3. lemjot par teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas izmaiņām, Ķekavas pagasta padome atšķirīgi interpretēja Teritorijas plānošanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pēctecības principu, jo vienā gadījumā (piemēram, S.Radčenko iesniegums) fizisko personu iesniegumā izteiktais priekšlikums noraidīts, pamatojot to ar spēkā esošu teritorijas plānojumu vai detālplānojuma projektu, bet citos gadījumos (piemēram, V.Liseka, E.Vīķa, u.c. iesniegumi) tiek ignorēts detālplānojums, pašvaldības lēmumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un noteikta cita teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, vai lemjot par apbūves teritorijas nomaiņu uz lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamu teritoriju.

Piemēram, salīdzinot ar saistošajiem noteikumiem pieņemto pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju, kas ministrijā tika iesniegta 2007.gada 27.aprīlī, Lapenieku ciemā veiktas būtiskas izmaiņas noteiktajā teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā (no Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM) uz Darījumu iestāžu teritoriju (D1); no Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM) uz Savrupmāju dzīvojamo teritoriju (DzS1); no Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas (JDzD1), kurā jaunveidojamās zemesgabala minimālā platība ir 1200m2, uz Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas (JDzD2), kurā jaunveidojamās zemesgabala minimālā platība ir 2500m2; no Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (MDz) uz mežsaimniecības teritoriju (M); no Turpmākās izpētes teritorijas (I) uz mežsaimniecības teritoriju (M); no Lauksaimniecības teritorijas (L) uz Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas (JDzD1), kurā jaunveidojamās zemesgabala minimālā platība ir 1200m2; no Lauksaimniecības teritorijas (L) uz Savrupmāju dzīvojamo teritoriju (DzS1). Krustkalnu ciemā – no Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM) uz Savrupmāju dzīvojamo teritoriju (DzS1); no Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM) uz mežsaimniecības teritoriju (M); no Mežaparka apbūves teritorijas (MDz) uz mežsaimniecības teritoriju (M) un no Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas (JDzD1) uz Savrupmāju dzīvojamo teritoriju (DzS1));

3.1.4. Ķekavas pagasta padome nav ievērojusi Latvijas Republikas Satversmes 104.panta pirmajā teikumā noteikto, ka ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības.

Ķekavas pagasta padome nav arī ievērojusi Teritorijas plānošanas likuma 3.panta 2.punktā noteikto interešu saskaņotības principu, jo nav tikusi nodrošināta Teritorijas plānošanas likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktā tiesība ikvienai fiziskajai un juridiskai personai iepazīties ar spēkā esošajiem un sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem teritorijas plānojumiem, piedalīties to sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus, kā arī šī panta otrajā daļā paredzētā fizisko un juridisko personu tiesība iesniegt rakstveida priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas plānojumiem un saņemt rakstveida atbildi par tiem.

No ziņojuma par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem izriet, ka pašvaldība ir sniegusi atbildi tikai uz daļu no iedzīvotāju iesniegumiem.

3.1.5. Tāpat nav ievērots Teritorijas plānošanas likuma 3.panta 7.punktā noteiktais teritorijas plānošanas atklātības princips, jo Ķekavas pagasta pašvaldība nav piedāvājusi skaidrus un izsvērtus kritērijus, lai iedzīvotājiem būtu saprotama pašvaldības juridiskā motivācija un lietderības apsvērumi attiecīgā lēmuma par teritorijas atļauto (plānoto) izmantošanu pieņemšanai;

3.2. detālplānojumu izstrādes jomā Ķekavas pagasta pašvaldība ilgstošā laika periodā ir pieņēmusi lēmumus par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu, pārkāpjot normatīvo aktu prasību, kā arī pieļāvusi prettiesisko detālplānojumu realizāciju. No 164 spēkā esošiem detālplānojumiem 71 ir prettiesisks (62 izstrādāti un apstiprināti pirms Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma spēkā stāšanās un 9 detālplānojumi, pretēji Teritorijas plānošanas likuma 6.panta piektajai daļai, maina teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu). Ķekavas pagasta padome nav ievērojusi prasību par to, ka viens detālplānojuma eksemplārs iesniedzams Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Tikai aptuveni puse no izstrādātajiem un apstiprinātajiem detālplānojumiem pretēji normatīvo aktu prasībām ir iesniegti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Izvērtējot atsevišķus prettiesiskus detālplānojumus tika konstatēts, ka:

3.2.1. Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem ‘’Kvatavas’’, ‘’Kvatavas-1’’, ‘’Kvatavas-2’’ uzsākts izstrādāt pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 2004.gada 13.augusta lēmumiem (prot. Nr.11, 3.4.5.§; 3.4.6.§; 3.4.7.§) atļaut izstrādāt detālplānojumu mazstāvu dzīvojamai apbūvei un sadalei, kā arī lai izdarītu grozījumus Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamie īpašumi ‘’Kvatavas’’, ‘’Kvatavas-1’’, ‘’Kvatavas-2’’ atrodas teritorijā ar plānoto (atļauto) izmantošanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kur minimālā platība zemes gabalu sadalei noteikta 2 ha. Detālplānojums apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 17.marta lēmumu (prot. Nr.4, 2.19.§).

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma Pārejas noteikumu 9.punktu šādus detālplānojumus, kuri groza teritorijas plānojumu, varēja uzsākt izstrādāt līdz 2004.gada 20.augustam un apstiprināt līdz 2005.gada 1.oktobrim. Detālplānojumi, kuri groza teritorijas plānojumu un ir apstiprināti pēc 2005.gada 1.oktobra, ir prettiesiski. Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem ‘’Kvatavas’’, ‘’Kvatavas-1’’, ‘’Kvatavas-2’’ ir prettiesisks, jo groza Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu.

Ar detālplānojumu prettiesiskā veidā mainīta Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma plānotā (atļautā) izmantošana no lauksaimniecības zemēm uz savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju un veikta zemes gabalu sadale. Prettiesiski izveidoti 39 apbūves zemes gabali, kuru minimālā platība neatbilst Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem, jo nav ievērota noteiktā 2 ha platība.

Sadales rezultātā izveidoti šādi apbūves zemes gabali:

1)      Kronīšu iela 2                0,1322 ha;

2)      Kronīšu iela 4                0,1246 ha;

3)      Kronīšu iela 6                0,1216 ha;

4)      Kronīšu iela 8                0,1235 ha;

5)      Kronīšu iela 10            0,1227 ha;

6)      Kronīšu iela 12            0,1226 ha;

7)      Kronīšu iela 7                0,1428 ha;

8)      Krellīšu iela 4                0,1543 ha;

9)      Krellīšu iela 2                0,1569 ha;

10)  Kronīšu iela 5                0,1509 ha;

11)  Krellīšu iela 8                0,1629 ha;

12)  Kurpīšu iela 1                0,1254 ha;

13)  Krellīšu iela 10            0,2316 ha;

14)  Krellīšu iela 6                0,1650 ha;

15)  Krellīšu iela 7                0,1477 ha;

16)  Krellīšu iela 9                0,1500 ha;

17)  Krellīšu iela 5                0,1469 ha;

18)  Krellīšu iela 1A            0,1531 ha;

19)  Krellīšu iela 3                0,1355 ha;

20)  Kronīšu iela 3                0,1243 ha;

21)  Krellīšu iela 1                0,1448 ha;

22)  Kronīšu iela 20            0,1204 ha;

23)  Kronīšu iela 14            0,1273 ha;

24)  Kronīšu iela 16            0,1220 ha;

25)  Kronīšu iela 18            0,1210 ha;

26)  Kurpīšu iela 8                0,1477 ha;

27)  Kronīšu iela 15            0,3388 ha;

28)  Kronīšu iela 11            0,1692 ha;

29)  Kronīšu iela 9                0,1769 ha;

30)  Kurpīšu iela 6                0,1693 ha;

31)  Kurpīšu iela 2                0,1377 ha;

32)  Kurpīšu iela 4                0,1541 ha;

33)  Kurpīšu iela 10            0,1477 ha;

34)  Kurpīšu iela 12            0,2117 ha;

35)  Kronīšu iela 21            0,3082 ha;

36)  Kronīšu iela 19             0,3258 ha;

37)  Kronīšu iela 17            0,2861 ha;

38)  Kronīšu iela 22            0,1239 ha;

39)  Kronīšu iela 1                0,1442 ha.

 

3.2.2. Detālplānojums nekustamajam īpašumam ‘’Āmuļi’’ uzsākts izstrādāt, pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 2005.gada 17.jūnija lēmumu (prot. Nr.8 4.10.6.§.) atļaut izstrādāt detālplānojumu mazstāvu dzīvojamai apbūvei un sadalei.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma ‘’Āmuļi’’ plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas darījumu iestāžu un rūpniecības apbūves teritorijas.

Detālplānojums apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 21.aprīļa lēmumu (prot. Nr.6 2.21.5.§.). Ar detālplānojumu prettiesiski nekustamais īpašums ‘’Āmuļi’’ sadalīts 19 apbūves gabalos mazstāvu apbūvei un grozīts Ķekavas pagasta teritorijas plānojums no jauktas darījumu iestāžu un rūpniecības apbūves teritorijas uz mazstāvu apbūves teritoriju, jo saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6.panta piekto daļu un Pārejas noteikumu 9.punktu Ķekavas pagasta padome nebija tiesīga apstiprināt detālplānojumu, ar kuru tiek izmainīts Ķekavas pagasta teritorijas plānojums. Detālplānojums visā teritorijā ietilpst valsts nozīmes kultūras pieminekļa Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca 500 metru aizsargjoslā. Detālplānojuma izstrādes procesā netika prasīti nosacījumi un atzinumi no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 38.panta 1.punktu jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju.

Sadales rezultātā izveidoti šādi apbūves zemes gabali:

1)      Skaistkalnes iela 1            8070 008 2832            0,12 ha;                   

2)      Skaistkalnes iela 3            8070 008 2831            0,1202 ha;       

3)      Vecdaugavas iela 1            8070 008 2830            0,1202 ha;       

4)      Vecdaugavas iela 3            8070 008 2829            0,1202 ha;       

5)      Vecdaugavas iela 5            8070 008 2828            0,1202 ha;       

6)      Vecdaugavas iela 7            8070 008 2827            0,1264 ha;       

7)      Vecdaugavas iela 2            8070 008 2821            0,1368 ha;       

8)      Vecdaugavas iela 4            8070 008 2822            0,1201            ha;       

9)      Vecdaugavas iela 6            8070 008 2823            0,1369 ha;       

10)  Vecdaugavas iela 8            8070 008 2824            0,1267 ha;       

11)  Dārznieku iela 6            8070 008 2833            0,12 ha;                               

12)  Dārznieku iela 8            8070 008 2834            0,12 ha;                   

13)  Dārznieku iela 10            8070 008 2835            0,12 ha;                   

14)  Dārznieku iela 12            8070 008 2836            0,14 ha;                   

15)  Dārznieku iela 14            8070 008 2837            0,14 ha            ;          

16)  Dārznieku iela 16             8070 008 2838            0,12 ha;                   

17)  Upesciema iela 2            8070 008 2826            0,12 ha;                   

18)  Upesciema iela 4            8070 008 2825            0,28 ha.                   

 

3.2.3. Detālplānojums nekustamajam īpašumam ‘’Lakatiņi’’ uzsākts izstrādāt, pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 2005.gada 16.septembra lēmumu (prot. Nr.11 5.6.2.§.) atļaut izstrādāt detālplānojumu mazstāvu dzīvojamai apbūvei un sadalei.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma ‘’Lakatiņi’’ plānotā (atļautā) izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija (minimālā zemes gabala platība 2 ha). Pie tam detālplānojumā nepamatoti norādīts, ka nekustamais īpašums ‘’Lakatiņi’’ saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā.

Detālplānojums apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 21.jūnija lēmumu (prot. Nr.10 2.20.§.). Ar šo lēmumu arī atļauts izstrādāt ielas, elektroapgādes, ūdensapgādes, lietus ūdens kanalizācijas un gāzes apgādes tīklu būvprojektus.

Ar detālplānojumu prettiesiski veikta zemes sadale (izveidoti 5 apbūves gabali) un grozīts Ķekavas pagasta teritorijas plānojums no lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas uz mazstāvu apbūves teritoriju, jo saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6.panta piekto daļu un Pārejas noteikumu 9.punktu Ķekavas pagasta padome nebija tiesīga apstiprināt detālplānojumu, ar kuru tiek izmainīta Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu. Detālplānojums neatbilst Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam, kurš mazstāvu dzīvojamo apbūvi nepieļauj. Arī izveidoto zemes gabalu platības neatbilst Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam.

Sadales rezultātā izveidoti šādi apbūves zemes gabali:

1)      Mazā lakatiņu iela 1            8070 008 2912            0,2781 ha;

2)      Mazā lakatiņu iela 3            8070 008 2913            0,2116 ha;

3)      Mazā lakatiņu iela 2            8070 008 2138            0,3001 ha;

4)      Mazā lakatiņu iela 4            8070 008 2915            0,185 ha;

5)      Mazā lakatiņu iela 6            8070 008 2914            0,2352 ha.

 

3.2.4. Detāplānojums nekustamajam īpašumam ‘’Vecbunkas – 2’’ un ‘’Vecbunkas – 3’’ uzsākts izstrādāt, pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 2005.gada 19.augusta lēmumu (prot. Nr.10, 2.11.8.§.) atļaut izstrādāt detālplānojumu mazstāvu dzīvojamai apbūvei un sadalei.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu ‘’Vecbunkas – 2’’ un ‘’Vecbunkas – 3’’ daļa plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, bet daļa lauksaimniecībā izmantojamā teritorija. Detālplānojums apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 17.februāra lēmumu (prot. Nr.2, 4.11.§.).

Sadales rezultātā izveidoti šādi apbūves zemes gabali:

1)     ‘’Bunkas’’ (0,7102 ha);

2)     ‘’Bērzloki’’ (0,1955 ha);

3)     ‘’Priežloki’’ (0,1923 ha);

4)     ‘’Vecbunkas’’ (0,6203 ha).

 

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu jaunizveidotie zemes gabali ‘’Bunkas’’, ‘’Priežloki’’ un ‘’Vecbunkas’’ daļēji atrodas teritorijā ar plānoto (atļauto) izmantošanu lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.

Ar detālplānojumu prettiesis ki groza Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu no lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas uz mazstāvu apbūves teritoriju attiecībā uz zemes gabaliem ‘’Bunkas’’, ‘’Priežloki’’ un ‘’Vecbunkas’’, jo saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6.panta piekto daļu un Pārejas noteikumu 9.punktu Ķekavas pagasta padome nebija tiesīga apstiprināt detālplānojumu, ar kuru tiek izmainīta Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu. Detālplānojums daļēji neatbilst Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam, kurš daļā zemes gabalu ’`Bunkas’’, ‘’Priežloki’’ un ‘’Vecbunkas’’ mazstāvu dzīvojamo apbūvi nepieļauj;

3.2.5. Detālplānojums nekustamajam īpašumam ‘’Vecpļavnieki’’ uzsākts izstrādāt, pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 2005.gada 19.augusta lēmumu (prot. Nr.10 2.11.9.§.) atļaut izstrādāt detālplānojumu mazstāvu dzīvojamai apbūvei un sadalei.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma ‘’Vecpļavnieki’’ plānotā (atļautā) izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija (minimālā zemes gabala platība 2 ha).

Detālplānojums apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 17.marta lēmumu (prot. Nr.4 2.21.§.). Ar šo lēmumu arī atļauts izstrādāt ielas, elektroapgādes, ūdensapgādes, lietus ūdens kanalizācijas un gāzes apgādes tīklu būvprojektus.

Ķekavas pagasta teritorijas plānojums mazstāvu dzīvojamo apbūvi nepieļauj. Detālplānojums neatbilst Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam.

Ar detālplānojumu prettiesiski veikta zemes sadale, izveidojot 20 apbūves zemes gabalus un grozīts Ķekavas pagasta teritorijas plānojums no lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas uz mazstāvu apbūves teritoriju, jo saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6.panta piekto daļu un Pārejas noteikumu 9.punktu Ķekavas pagasta padome nebija tiesīga apstiprināt detālplānojumu, ar kuru tiek izmainīta Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu. Arī izveidoto zemes gabalu platības neatbilst Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam.

Sadales rezultātā izveidoti šādi apbūves zemes gabali:

1)      Viktorijas iela 1            8070 005 0014            0,1265 ha;

2)      Viktorijas iela 3            8070 005 0509            0,1266 ha;

3)      Viktorijas iela 5            8070 005 0510            0,1266 ha;

4)      Viktorijas iela 7            8070 005 0511            0,1266 ha;

5)      Viktorijas iela 9            8070 005 0512            0,1266 ha;

6)      Viktorijas iela 11            8070 005 0513            0,1265 ha;

7)      Viktorijas iela 13            8070 005 0514            0,1266 ha;

8)      Viktorijas iela 15            8070 005 0515            0,1266 ha;

9)      Viktorijas iela 17            8070 005 0516            0,1266 ha;

10)  Viktorijas iela 19            8070 005 0517            0,1369 ha;

11)  Viktorijas iela 2            8070 005 0527            0,1201 ha;

12)  Viktorijas iela 4            8070 005 0526            0,1202 ha;

13)  Viktorijas iela 6            8070 005 0525            0,1201 ha;

14)  Viktorijas iela 8            8070 005 0524            0,1201 ha;

15)  Viktorijas iela 10            8070 005 0523            0,1202 ha;

16)  Viktorijas iela 12            8070 005 0530            0,1201 ha;

17)  Viktorijas iela 14            8070 005 0521            0,1202 ha;

18)  Viktorijas iela 16            8070 005 0520            0,1201 ha;

19)  Viktorijas iela 18            8070 005 0519            0,1201 ha;

20)  Viktorijas iela 20            8070 005 0518            0,1725 ha.

 

4. Būvniecības jomā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 3.panta pirmo daļu un 11.panta otro daļu zemesgabalu var apbūvēt, ja apbūve ir saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumu (ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem).

Saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu un 4.punktu vietējo pašvaldību kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt savas administratīvās teritorijas plānojumu, detālos plānojumus un to sastāvā esošos apbūves noteikumus, kas ir obligāti visiem būvniecības dalībniekiem un attiecas uz visu veidu būvēm vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kontrolēt un nodrošināt to izpildi.

Pretēji augstāk minētajām Būvniecības likuma normām, Ķekavas pagasta pašvaldība ir pieļāvusi būvniecību:

4.1. Teritorijās, kurās saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu šāda apbūve nav pieļaujama.

Piemēram:

4.1.1. Ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 17.februāra lēmumu (prot. Nr.2, 4.9.§.) atļauts uzsākt projekta izstrādi mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa celtniecībai „Krustkalni” nekustamajos īpašumos ‘’Regijas’’, Regijas-1’, ‘’Gaiļbikši’’, ‘’Jaunnorvaldi’’ un ‘’Jaunlazdas’’ un saņemt Ķekavas pagasta būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevumu projektēšanai.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu ‘’Jaunlazdas’’, ‘’Regijas’’, ‘’Regijas-1’’ un ‘’Jaunnorvaldi’’ plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, bet esošā izmantošana lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 ‘’Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi’’ 54.8.apakšpunktu teritorijā, kurā paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai būvniecība, detālplānojumu izstrādā teritorijā, kurā paredzēta meža zemes vai lauksaimniecībā izmanto­jamās zemes transformācija par apbūves teritoriju.

Ķekavas pagasta padome pretēji Būvniecības likuma 3.panta pirmajai daļai un 11.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 ‘’Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi’’ 54.8.apakšpunktam ir atļāvusi mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa celtniecību bez detālplānojuma izstrādes.        

2006.gada 27.februārī tiek izsniegts arhitektūras un plānošanas uzdevums. 2006.gada 16.novembrī tiek saskaņots būvprojekts. 2006.gada 15.decembrī izsniegta būvatļauja Nr. Nr.754 mazstāvu daudzdzīvokļu māju kompleksa (11 četrstāvu ēkas) būvniecībai. Būvprojektu realizācijas kopējās izmaksas Ls 1 200 000,00.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā ir pieļaujama daudzdzīvokļu māju līdz 3 stāviem būvniecība. Pretēji Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma prasībām tiek pieļauta 4 stāvu daudzdzīvokļu māju būvniecība. Uz nekustamā īpašuma ‘’Jaunlazdas’’ atrodas trīs 4 stāvu daudzdzīvokļu mājas, t.i., par vienu stāvu vairāk nekā pieļauj Ķekavas pagasta teritorijas plānojums;

4.1.2. Ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 21.aprīļa lēmumu (prot. Nr.6, 2.18.1.§) atļauts uzsākt projekta projektēšanu noliktavu celtniecībai nekustamajā īpašumā ‘’Odiņi’’ un saņemt Ķekavas pagasta būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevumu projektēšanai.

        Ar Ķekavas pagasta padomes 2007.gada 25.maija lēmumu (prot. Nr.8, 3.8.§.) uzskatīta par pabeigtu noliktavu kompleksa būvniecības publiskā apspriešana nekustamajā īpašumā „Odiņi” un atļauts izstrādāt tehnisko projektu.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašumā ‘’Odiņi’’ plānotā (atļautā) izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija un turpmākās izpētes teritorija. Ķekavas pagasta padome pretēji Būvniecības likuma 3.panta pirmajai daļai un 11.panta otrajai daļai ir atļāvusi noliktavu kompleksa būvniecību vietā, kur tā saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nav pieļaujama.

2007.gada 28.decembrī tiek izsniegta būvatļauja Nr.465 noliktavu ‘’0’’ cikla būvniecībai. Būvprojektu realizācijas kopējās izmaksas Ls 24 000 000,00;

4.1.3. Ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 24.novembra lēmumu (prot. Nr.19, 3.14.§) atļauts uzsākt projekta izstrādi biroja un noliktavu kompleksa būvniecībai nekustamajā īpašumā ‘’Piepilsētas’’ un ‘’Lediņi’’, saņemt Ķekavas pagasta būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevumu projektēšanai un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (NĪLM kods 0801).

Ar Ķekavas pagasta padomes 2007.gada 24.augusta lēmumu (prot. Nr.15, 4.28.2.§) apstiprināts publiskās apspriešanas gala ziņojums biroja ēkas un noliktavu kompleksa būvniecībai nekustamajā īpašumā ‘’Piepilsētas’’ un ‘’Lediņi’’.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašumā ‘’Piepilsētas’’ un ‘’Lediņi’’ plānotā (atļautā) izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija. Ķekavas pagasta padome pretēji Būvniecības likuma 3.panta pirmajai daļai un 11.panta otrajai daļai ir atļāvusi biroja ēku un noliktavu kompleksa būvniecību vietā, kur tā saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nav pieļaujama.

2007.gada 1.novembrī tiek izsniegta būvatļauja Nr.432 biroju un noliktavu kompleksa būvniecībai. Būvprojektu realizācijas kopējās izmaksas Ls 8 000 000,00;

   4.1.4. Ar Ķekavas pagasta padomes 2005.gada 19.augusta lēmumu (prot. Nr.10, 2.15.§) atļauts uzsākt projektēšanu noliktavu, biroja un viesnīcas kompleksa celtniecībai nekustamajos īpašumos ‘’Roņi’’, ‘’Lielručkas – 2’’, ‘’Lielručkas”, ‘’Rieti’’, ‘’Dobupes’’, ‘’Sūnupes’’ un Rekši” un saņemt Ķekavas pagasta būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevumu projektēšanai.

2006.gada 2.maijā Ķekavas pagasta padome informēja Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, ka neiebilst lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai uz jauktas darījumu iestāžu un rūpnieciskās apbūves teritoriju. 2006.gada 2.jūnijā Lielrīgas reģionālo lauksaimniecības pārvalde izsniedza transformācijas atļauju.

        Ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 20.oktobra lēmumu (prot. Nr.17, 4.15.§) zemes gabali ‘’Roņi’’, ‘’Lielručkas – 2’’, ‘’Rieti’’, ‘’Dobupes’’, ‘’Sūnupes’’ un Rekši” apvienoti vienā veselā vienībā ar adresi ‘’Dominante’’, Saulgoži, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašumā ‘’Dominante’’ plānotā (atļautā) izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija, ka arī atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam, tā ir applūstošā teritorija.

Ķekavas pagasta padome pretēji Būvniecības likuma 3.panta pirmajai daļai un 11.panta otrajai daļai un Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam ir atļāvusi noliktavu, biroja un viesnīcas kompleksa būvniecību vietā, kur tā saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu šāda apbūve nav pieļaujama.

2006.gada 6.jūlijā tiek izsniegta būvatļauja Nr.373 noliktavas ar administratīvo ēku būvniecībai. Būvprojekta realizācijas kopējās izmaksas Ls 6 156 800,00.

2007.gada 29.novembrī tiek izsniegta būvatļauja Nr.458 noliktavas Nr.2 un Nr.3 būvniecībai. Būvprojekta realizācijas kopējās izmaksas Ls 21 000 000,00;

4.2. Teritorijās, kurām ir prettiesiski detālpānojumi.

Piemēram:

4.2.1. Detālplānojums nekustamajam īpašumam ‘’Vāverītes”. Detālplānojuma „Vāverītes” darbība tika apturēta ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2005.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.2-02/674 "Par Ķekavas pagasta padomes 2004.gada 20.februāra saistošo noteikumu, ar kuriem apstiprināts detālplānojums Rīgas rajona Ķekavas pagasta saimniecībai "Vāverītes" (kadastra Nr.8862-002-0210), darbības apturēšanu".

Ķekavas pagasta pašvaldība, neskatoties uz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojumu, 2006.gada izsniedza 13 būvatļaujas uz dzīvojamo māju būvniecību:

1) 2006.gada 9.oktobris Nr.618             Ls 50 000,00

2) 2006.gada 9.oktobris Nr.619             Ls 50 000,00

3) 2006.gada 9.oktobris Nr.620             Ls 50 000,00

4) 2006.gada 9.oktobris Nr.621                         Ls 50 000,00

5) 2006.gada 9.oktobris Nr.622             Ls 50 000,00

6) 2006.gada 9.novembris Nr.684             Ls 135 000,00

7) 2006.gada 9.novembris Nr.685             Ls 150 000,00

8) 2006.gada 14.novembris Nr.693             Ls 140 000,00

9) 2006.gada 14.novembris Nr.694             Ls 140 000,00

10) 2006.gada 16.novembris Nr.699             Ls 160 000,00

11) 2006.gada 16.novembris Nr.700             Ls 160 000,00

12) 2006.gada 16.novembris Nr.701             Ls 170 000,00

13) 2006.gada 16.novembris Nr.702             Ls 225 000,00

            Kopā būvprojektu izmaksas:                    Ls 1 530 000,00

 

2007.gada sākumā pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pieprasījuma minētās būvatļaujas tika apturētas. Tomēr 2007.gada 20.jūlijā Ķekavas pagasta padome pieņēma lēmumu atļaut projektēt un veidot inženierkomunikāciju pieslēgumus un saņemt arhitektūras un plānošanas uzdevumu Ķekavas pagasta būvvaldē;

4.2.2. Detālplānojums nekustamajam īpašumam ‘’Laimes pļavas”. Detālplānojums apstiprināts 2004.gada 27.maijā. Ar detālplānojumu tika mainīta Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana no lauksaimniecības zemes uz savrupmāju apbūvi. Detālplānojuma izstrādes uzsākšanas lēmumā, kā arī darba uzdevumā nav norādīts, ka detālplānojums tiek izstrādāts kā teritorijas plānojuma grozījumi. Detālplānojuma izstrādes laikā netika ievērota Ministru kabineta 2000.gada 5.maija noteikumos Nr.423 „Teritoriju plānojumu noteikumi” detālplānojuma kā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes noteiktā procedūra. Neviens lēmums un paziņojums netika publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 2005. un 2006.gadā ir izsniegtas 20 būvatļaujas:

1) 2005.gada 12.maijs Nr.176             Ls 40 000,00

2) 2005.gada 18.augusts Nr.349 Ls 70 000,00

3) 2005.gada 25.augusts Nr.362 Ls 85 000,00

4) 2005.gada 22.septembris Nr.418 Ls 42 000,00

5) 2006.gada 20.marts Nr.110             Ls 30 000,00

6) 2006.gada 20.aprīlis Nr.177 Ls 117&n bsp;000,00

7) 2006.gada 15.jūnijs Nr.324             Ls 70 000,00

8) 2006.gada 30.jūnijs Nr.356             Ls 70 000,00

9) 2006.gada 7.septembris Nr.522 Ls 100 000,00

10) 2006.gada 19.oktobris Nr.639 Ls 50 000,00

11) 2006.gada 23.oktobris Nr.643 Ls 70 000,00

12) 2006.gada 23.oktobris Nr.644 Ls 70 000,00

13) 2006.gada 23.novembris Nr.711 Ls 100 000,00

14) 2006.gada 22.decembris Nr.772 Ls 50 000,00

15) 2007.gada 2.aprīlis Nr.118            Ls 120 000,00

16) 2007.gada 4.jūnijs Nr.230             Ls 82 000,00

17) 2007.gada 28.jūnijs Nr.258 Ls 70 000,00

18) 2007.gada 2.jūlijs Nr.269              Ls 70 000,00

19) 2007.gada 27.septembris Nr.391 Ls 95 336,00

20) 2007.gada 15.novembris Nr.445 Ls 80 000,00

Kopā būvprojektu izmaksas:             Ls 1 481 336,00

 ‘’Laimes pļavās’’ tika uzbūvētas 14 dzīvojamās mājas;

4.2.3. Detālplānojums nekustamajam īpašuma ‘’Avotiņi’’. Detālplānojums apstiprināts 2004.gada 28.maijā. Ar detālplānojumu tika mainīta Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana no lauksaimniecības zemes uz savrupmāju apbūvi. 2007.gada 11.aprīlī Ķekavas pagasta padome nolēma atcelt 2004.gada 28.maija lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu. No 2006.gada izsniegtas 21 būvatļaujas dzīvojamo māju un pievadceļu būvniecībai:

1) 2007.gada 1.februāris Nr.28   Ls 46 950,00

2) 2007.gada 1.februāris Nr.29   Ls 29 550,00

3) 2007.gada 1.februāris Nr.30   Ls 29 550,00

4) 2007.gada 1.februāris Nr.31   Ls 22 410,00

5) 2007.gada 1.februāris Nr.32   Ls 29 550,00

6) 2007.gada 1.februāris Nr.33   Ls 29 550,00

7) 2007.gada 1.februāris Nr.37   Ls 30 450,00

8) 2007.gada 1.februāris Nr.38   Ls 22 350,00

9) 2007.gada 1.februāris Nr.39   Ls 22 350,00

10) 2007.gada 1.februāris Nr.40   Ls 38 355,00

11) 2007.gada 1.februāris Nr.41   Ls 29 550,00

12) 2007.gada 1.februāris Nr.42   Ls 30 450,00

13) 2007.gada 2.februāris Nr.43   Ls 47 820,00

14) 2007.gada 2.februāris Nr.44   Ls 38 355,00

15) 2007.gada 2.februāris Nr.45   Ls 22 350,00

16) 2007.gada 2.februāris Nr.46   Ls 30 450,00

17) 2007.gada 2.februāris Nr.47   Ls 29 550,00

18) 2007.gada 2.februāris Nr.48   Ls 22 410,00

19) 2007.gada 2.februāris Nr.49   Ls 41 550,00

20) 2006.gada 5.decembris Nr.729 Ls 450 000,00

21) 2006.gada 11.decembris Nr.741 Ls 43 000,00

Kopā būvprojektu izmaksas:             Ls 1 086 550,00

4.2.4. Detālplānojums nekustamajam īpašumam ‘’Āmuļi’’. Detālplānojums apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 21.aprīļa lēmumu (prot. Nr.6 2.21.5.§.). Ar detālplānojumu prettiesiski groza Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu no jauktas darījumu iestāžu un rūpniecības apbūves teritorijas uz mazstāvu apbūves teritoriju. Pamatojoties uz prettiesisku detālplānojumu, nekustamais īpašums ‘’Āmuļi’’ ir sadalīts 19 apbūves gabalos mazstāvu apbūvei, izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi, saskaņoti būvprojekti, izsniegtas būvatļaujas un nodotas ekspluatācijā dzīvojamās mājas un inženierkomunikācijas.

Savukārt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Ķekavas pagasta padome detālplānojumu nosūtīja 2007.gada 16.martā (16.03.2007. Nr.1-7/142), t.i., jau pēc tam, kad jau tika uzbūvētas un nodotas ekspluatācijā daļa dzīvojamo māju.

1)      Skaistkalnes iela 1            8070 008 2832            0,12 ha             divu dzīvokļu māja

2)      Skaistkalnes iela 3            8070 008 2831            0,1202 ha            viena dzīvokļa māja

3)      Vecdaugavas iela 1            8070 008 2830            0,1202 ha            viena dzīvokļu māja

4)      Vecdaugavas iela 3            8070 008 2829            0,1202 ha            viena dzīvokļu māja

5)      Vecdaugavas iela 5            8070 008 2828            0,1202 ha            viena dzīvokļu māja

6)      Vecdaugavas iela 7            8070 008 2827            0,1264 ha            viena dzīvokļu māja

7)      Vecdaugavas iela 2            8070 008 2821            0,1368 ha            divu dzīvokļu māja

8)      Vecdaugavas iela 4            8070 008 2822            0,1201            ha            divu dzīvokļu māja

9)      Vecdaugavas iela 6            8070 008 2823            0,1369 ha            divu dzīvokļu māja

10)  Vecdaugavas iela 8            8070 008 2824            0,1267 ha            divu dzīvokļu māja

11)  Dārznieku iela 6            8070 008 2833            0,12 ha             viena dzīvokļu māja 

12)  Dārznieku iela 8            8070 008 2834            0,12 ha             viena dzīvokļu māja

13)  Dārznieku iela 10            8070 008 2835            0,12 ha             viena dzīvokļu māja

14)  Dārznieku iela 12            8070 008 2836            0,14 ha             viena dzīvokļu māja

15)  Dārznieku iela 14            8070 008 2837            0,14 ha             divu dzīvokļu māja

16)  Dārznieku iela 16             8070 008 2838            0,12 ha             viena dzīvokļu māja

17)  Upesciema iela 2            8070 008 2826            0,12 ha             viena dzīvokļa māja

18)  Upesciema iela 4            8070 008 2825            0,28 ha             daudzdzīvokļu māja

 

22.06.2006. izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi būvprojektēšanai (Nr.560 – Nr.577).

Izsniegtas būvatļaujas

1) Gāzes vads Āmuļi               Būvatļauja Nr.773 28.12.2006.            Ls 35 000,00

2) Gāzes vads Āmuļi               Būvatļauja Nr.96 15.03.2007.                 Ls 44 578,00

3) Skaistkalnes iela 1                Būvatļauja Nr.364 03.07.2006.            Ls 163 010,00

4) Skaistkalnes iela 3                Būvatļauja Nr.361 03.04.2006.            Ls 98 368,00

5) Vecdaugavas iela 1                Būvatļauja Nr.369 04.07.2006.            Ls 98 368,00

6) Vecdaugavas iela 3                Būvatļauja Nr.368 07.07.2006.            Ls 98 368,00

7) Vecdaugavas iela 5                Būvatļauja Nr.370 04.07.2006.            Ls 98 368,00

8) Vecdaugavas iela 7                Būvatļauja Nr.360 03.07.2006.            Ls 81 505,00

9) Vecdaugavas iela 2                Būvatļauja Nr.677 09.11.2006.            Ls 172 144,00

10) Vecdaugavas iela 4            Būvatļauja Nr.678 09.11.2006.            Ls 172 144,00

11) Vecdaugavas iela 6            Būvatļauja Nr.679 09.11.2006.            Ls 172 144,00

12) Vecdaugavas iela 8            Būvatļauja Nr.680 09.11.2006.            Ls 172 144,00

13) Dārznieku iela 6                Būvatļauja Nr.15 18.01.2008.                 Ls 81 505,00

14) Dārznieku iela 8                Būvatļauja Nr.367 03.07.2006.            Ls 81 505,00

15) Dārznieku iela 10              Būvatļauja Nr.366 03.07.2006.            Ls 81 505,00

16) Dārznieku iela 12              Būvatļauja Nr.365 03.07.2006.            Ls 81 505,00

17) Dārznieku iela 14              Būvatļauja Nr.71 23.02.2006.                 Ls 150 000,00

18) Dārznieku iela 16              Būvatļauja Nr.359 03.07.2006.            Ls 98 368,00

19) Upesciema iela 2                Būvatļauja Nr.362 03.07.2006.            Ls 81 505,00

20) Upesciema iela 4                Būvatļauja Nr.542 11.09.2006.            Ls 880 360,00

                                                          Kopā būvprojektu izmaksas:             Ls 2 942 394,00

 

Nodošana ekspluatācijā (akti)

1)      12.01.2007. ūdensvada un kanalizācijas ārējie tīkli Āmuļi

2)      30.01.2007. Upesciema iela 2

3)      30.01.2007. Vecdaugavas iela 7

4)      30.01.2007. Vecdaugavas iela 5

5)      30.01.2007. Vecdaugavas iela 3

6)      30.01.2007. Vecdaugavas iela 1

7)      30.01.2007. Skaistkalnes iela 3

8)      30.01.2007. Skaistkalnes iela 1

9)      30.01.2007. Dārznieku iela 14

10)  30.01.2007. Dārznieku iela 12

11)  30.01.2007. Dārznieku iela 10

12)  30.01.2007. Dārznieku iela 8

13)  19.03.2007. gāzes vads un ārējo tīkli Āmuļi  

14)  04.06.2007. gāzes vada ārējie tīkli Āmuļi

15)  05.07.2007. Dārznieku iela 16

16)  05.07.2007. Dārznieku iela 6

17)  05.07.2007. Vecdaugavas iela 8

18)  05.07.2007. Vecdaugavas iela 6

19)  05.07.2007. Vecdaugavas iela 4

20)  05.07.2007. Vecdaugavas iela 2

21)  20.09.2007. Upesciema iela 4

5. Zemes jautājumos:

5.1. lauksaimniecības zemju sadalīšanas minimālās platības neievērošana:

saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.10.2.apakšpunktu mazsaimniecību teritorijās jaunveidojamo zemesgabalu minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 2 ha. Ķekavas pagasta padomes 2005.gada 16.septembra sēdē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.11, 5.14.§) noteikt minimālo pieļaujamo platību - 0,5 ha lauksaimniecības statusā esošām zemēm pie to sadales sīkākās vienībās. Ķekavas pagasta padome, pārkāpjot Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 ‘’Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi’’ noteikto teritorijas plānojuma grozījumu veikšanas procedūru, ar lēmumu grozīja teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktos ierobežojumus.

Izskatot Ķekavas pagasta padomes sēžu, kas notika pirms 2005.gada 16.septembra, protokolus, tika konstatēts, ka katrā sēdē tika pieņemti lēmumi par atļauju sadalīt nekustamos īpašumus, kā rezultātā lauksaimniecības teritorijās veidojās nekustamie īpašumi mazāki par 2 ha (28.01.05. prot.Nr.1, 18.02.2005. prot.Nr.2, 08.03.2005. prot.Nr.3, 20.05.2005. prot.Nr.7, 17.06.2005. prot.Nr.8, 15.07.2005. prot.Nr.9, 19.08.2005. prot.Nr.10). 2005.gada 2.decembrī ministrija pieprasīja nākamajā Ķekavas pagasta padomes sēdē atcelt 2005.gada 16.septembra lēmumu un 2005.gada 21.decembra sēdē Ķekavas pagasta padome pieņēma lēmumu par 2005.gada 16.septembra lēmuma atcelšanu. Tomēr, neskatoties uz lēmuma atcelšanu savā turpmākā darbībā, Ķekavas pagasta padome, turpināja pieņemt lēmumus par atļauju sadalīt nekustamus īpašumus, neievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Kopumā esošais Ķekavas pagasta padomes sasaukums ir pieņēmis vairāk nekā 30 lēmumus par nekustamo īpašumu sadalīšanu, kas neatbilst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.10.2.apakšpunktam.

5.2. zemes sadalīšana, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību:

saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6.apakšpunktu zemes gabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemes gabalu, tikai ar detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pagasta Būvvalde tam piekrīt, zemesgabala sadalīšanas projektu. Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības Būvvaldes vadītāja G.Millera 2005.gada 2.decembrī sniegto informāciju, atsevišķos gadījumos zemes gabali ir sadalīti, neizstrādājot ne detālplānojumus, ne zemes sadales projektus, pārkāpjot Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumu prasības.

Izskatot 2005.gada Ķekavas pagasta padomes sēžu protokolus tika konstatēts, ka visos gadījumos, kad nav pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādi, lēmumā par zemesgabala sadalīšanu netika norādīts, ka ir nepieciešams izstrādāt sadales projektu (kopumā vairāk nekā 150 šādu lēmumu);

5.3. zemes reformas pabeigšanā:

ministrija pēc Valsts policijas Rīgas rajona policijas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja lūguma (2006. gada 30.maija vēstule Nr.20/33/7 – 4521) veica pārbaudi par Ķekavas pagasta padomes amatpersonu rīcību, piešķirot pastāvīgā lietošanā Ķekavas pagasta pašvaldībai 44 meža nogabalus 175,2 ha platībā.

Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Ķekavas pagasta padome 2005.gada 17.janvārī (prot. Nr.1, 5.6.§.), pārkāpjot zemes reformu regulējošo normatīvu aktu prasības - likuma ‘’Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos’’ 2.panta pirmās daļas 2.punktu, prettiesiski piešķīra sev pastāvīgā lietošanā meža zemi (44 zemes gabali ar kopējo platību 175,2 ha). Ņemot vērā to, ka Ķekavas pagasta padome prettiesiski bija piešķīrusi sev pastāvīgā lietošanā meža zemi, ministrs 2006.gada 18.jūlijā pieprasīja, lai Ķekavas pagasta padome atceltu prettiesiskos lēmumus par meža zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā.

2006.gada 25.augusta sēdē Ķekavas pagasta padome (prot. Nr.13, 2.1.§.) noraidīja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pieprasījumu un nolēma neatcelt Ķekavas pagasta padomes 2003.gada 17.janvāra sēdē pieņemtos lēmumus (prot. Nr.1, 5.6.§.), ar kuriem Ķekavas pagasta padomei piešķirti pastāvīgā lietošanā 44 meža nogabali 175,2 ha platībā.

Savos sniegtajos skaidrojumos ministrijai Ķekavas pagasta padome ir norādījusi, ka meža zeme ir nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai. Tomēr iepriekšminētais neatbilst faktiskajiem apstākļiem, jo, atbilstoši Ķekavas pagasta padomes sniegtajai informācijai, līdz ministra pieprasījumam, daļu lēmumu par meža zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā Ķekavas pagasta padome bija atcēlusi un meža zemi piešķīrusi pastāvīgā lietošanā privātpersonām. Tāpat arī pēc 2006.gada 25.augusta, kad Ķekavas pagasta padome noraidīja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pieprasījumu, Ķekavas pagasta padome ir atcēlusi daļu lēmumu par meža zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā pašvaldībai un zemi piešķīrusi pastāvīgā lietošanā privātpersonām. (piemēram, 2006.gada 30.augusta sēdē Ķekavas pagasta padomē pieņēma lēmumus par 2003.gada 17.janvāra lēmumu par zemes ‘’Mežs Nr.42’’ un ‘’Mežs Nr.43’’ piešķiršanu pastāvīgā lietošanā atcelšanu un šo zemi piešķīra pastāvīgā lietošanā privātpersonai).

Ķekavas pagasta padomē bija vērsusies privātpersona ar lūgumu piešķirt pastāvīgā lietošanā to meža zemi, kuru Ķekavas pagasta padome bija sev prettiesiski piešķīrusi pastāvīgā lietošanā. Pēc Ķekavas pagasta padomes atteikuma privātpersona vērsās ar attiecīgu pieteikumu administratīvajā tiesā, par ko tika ierosināta administratīvā lieta. Neskatoties uz to, ka meža zemi bija pieprasījusi privātpersona, ka arī to, ka par šo meža noris administratīvā tiesvedība, Ķekavas pagasta padome šī strīda laikā veica daļu meža zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Saskaņā ar likuma ‘’Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās’’ 10.pantu, sastādot uzziņas iesniegšanai zemesgrāmatā, Ķekavas pagasta padome pretēji šī likuma 10.panta pirmās daļas 8.punktam nenorādīja, ka uz šiem zemes gabaliem ir citi zemes pieprasītāji. Tāpat atsevišķos gadījumos, sastādot uzziņu, Ķekavas pagasta padome ir zemesgrāmatai sniegusi nepatiesu informāciju par zemes nepieciešamību. Tā sastādot uzziņu (Nr.1-7/966 07.08.2006.) ierakstīšanai zemesgrāmatā par zemes gabalu ‘’Mežs Nr.2’’, Ķekavas pagasta padome uzziņas 5.punktā norādījusi, ka zemes gabals nepieciešams tādas pašvaldības funkcijas veikšanai kā dendroloģiskā parka ‘’Katlakalna priedes’’ uzturēšanai. Lai gan saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.131 ‘’Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskiem stādījumiem’’ un to pielikumu  dendroloģiskais parks ‘’Katlakalna priedes’’ atrodas uz cita zemes gabala.

Tāpat tiesvedības laikā Ķekavas pagasta padome ir lēmusi par strīdus zemesgabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Tā ar Ķekavas pagasta padomes 2006.gada 22.decembra lēmumu (4.9.§) nolēma veikt zemes ‘’Mežs Nr.19’’ 0,9 ha platībā ar kadastra Nr.8070 008 1206 instrumentālo uzmērīšanu un reģistrēšanu Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā uz Ķekavas pagasta pašvaldības vārda, lai gan šajā laikā administratīvajā tiesā par šo zemes gabalu norisinās tiesvedība. Tāpat laikā, kad par meža zemi noris tiesvedība administratīvajā tiesā, Ķekavas pagasta padome šajos strīdus zemes gabalos rīko cirsmu izsoles. Saskaņā ar laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ 2007.gada 21.decembrī publicēto sludinājumu tiek rīkotas izsoles cirsmu ciršanai zemes gabalos ‘’Lagūnas’’, ‘’Mežs Nr.11’’, ‘’Mežs Nr.12’’, ‘’Mežs Nr.17’’ un ‘’Mežs Nr.18’’. Arī par šiem zemes gabaliem administratīvajā tiesā notiek tiesvedība.

6. Vēršam uzmanību uz to, ka augstāk minētie pārkāpumi ir pieļauti visā pašvaldības padomes attiecīgā sasaukuma darbības periodā un atkārtoti, tai skaitā ignorējot ministrijas norādīto par tiesisku rīcību pieļauto pārkāpumu novēršanai. Izdarīto pārkāpumu raksturs liecina par pašvaldības padomes nespēju strādāt uz savu atbildību likumā noteiktajos ietvaros, pārkāpjot ne tikai likumus un Ministru kabineta noteikumus, bet arī pašas pašvaldības pieņemtos ārējos normatīvos aktus – saistošos noteikumus. Tāpat pašvaldības padomes turpmāka darbība var apdraudēt attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju tiesiskās intereses un vajadzības, jo konstatētais ļauj secināt par negodprātīgu piešķirtās varas izmantošanu savtīgās interesēs un risku, ka turpmāka pašvaldības padomes darbība izraisīs neatgriezenisku zaudējumu pašvaldības iedzīvotājiem. Pārbaudē konstatētais ļauj secināt, ka, novēršot pašvaldības padomes pieļautos normatīvo aktu pārkāpumus, pašvaldībai būs pienākums atlīdzināt ievērojamus zaudējumus privātpersonām, kas savukārt apgrūtinās attiecīgās pašvaldības kompetences izpildi un iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu. Pie tam konstatētais neliecina par pašvaldības padomes spējām pašai atrisināt konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus. Pašvaldības padome nav noskaidrojusi normatīvo aktu pārkāpumu izdarīšanā vainīgās amatpersonas un veikusi pasākumus to saukšanai pie atbildības, kas ļauj secināt par amatpersonu iespējamu personisko ieinteresētību, lai vainīgie netiktu noskaidroti un saukti pie atbildības. Konstatēts, ka vairumā gadījumu vainīgie ir paši pašvaldības padomes deputāti, kas piedalījušies prettiesisku lēmumu pieņemšanā, apzinoties, ka šie lēmumi ir prettiesiski un vēloties šādus prettiesiskus lēmumus pieņemt.

                 

7. Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 91.panta 1.punktā noteikto, ka Saeima var atlaist domi (padomi), ja tā atkārtoti nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai nepilda tiesas spriedumus, kā arī to, ka saskaņā ar minētā likuma 92.panta pirmo un otro daļu dome (padome) tiek atlaista ar likumu, kura projektu Saeimai iesniedz Ministru kabinets, ierosinu virzīt likumprojektu par Ķekavas pagasta padomes atlaišanu, ņemot vērā augstāk uzskaitītos konstatētos pārkāpumus, ko minētā pašvaldībā pieļāvusi šī sasaukuma darbā, kā arī šo pārkāpumu apjomu, kas liecina par pašvaldības padomes nespēju savā darbībā ievērot normatīvos aktus. Ķekavas pagasta padomes darbība ir ne tikai nelikumīga, bet tā arī ir neatbilstoša vietējās sabiedrības interesēm un veicina sabiedrības neuzticību vietējo pašvaldību spējai strādāt likumīgi un vietējo iedzīvotāju interesēs kopumā.

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                                           E. Zalāns

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

E.Zalāns

L.Straujuma

K.Jaunzeme

S.Smone

A.Stucka

 

 

 

 

19.03.2008. 15:00

1171

7770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv