Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Teiču dabas rezervāta likums” (Reģ.nr. 663/Lp 9) (Steidzams).

 

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

 

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                   


Iesniedz Agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija  

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Teiču dabas rezervāta likums

(reģ. nr. 663/Lp9)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(11)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Teiču dabas rezervāta likums

 

 

 

Teiču dabas rezervāta likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

 

 

 

1.pants

Teiču dabas rezervāts (turpmāk – rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi, starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

 

 

 

Teiču dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi, starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

2.pants

 

 

 

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

 

 

 

Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

3.pants

 

 

 

3.pants

Rezervāta platība ir 19779 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

 

 

 

(1) Rezervāta platība ir 19 779 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

 

1

Atbildīgā komisija

Papildināt 3.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Šā likuma 2.pielikumā:

 1) īpašumi, kuri robežojas ar rezervātu, norādīti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 2005.gada informāciju;

 2) valsts meža kvartālu numuri rezervāta teritorijā norādīti saskaņā ar 2005.gada meža inventarizācijas datiem

Atbalstīts

(2) Šā likuma 2.pielikumā:

 1) īpašumi, kuri robežojas ar rezervātu, norādīti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 2005.gada informāciju;

 2) valsts meža kvartālu numuri rezervāta teritorijā norādīti saskaņā ar 2005.gada meža inventarizācijas datiem.

4.pants

 

 

 

4.pants

Rezervāta pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Teiču dabas rezervāta administrācija (turpmāk – administrācija). Administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

Rezervāta pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Teiču dabas rezervāta administrācija (turpmāk — administrācija). Administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants

Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

 

 

 

II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants

Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) stingrā režīma zona;

 

 

 

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona;

 

 

 

2) regulējamā režīma zona;

3) dabas parka zona.

 

 

 

3) dabas parka zona.

6.pants

 

 

 

6.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisko ekosistēmu dabisku attīstību.

 

 

 

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisko ekosistēmu dabisku attīstību.

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju būvniecība.

 

 

 

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju būvniecība.

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

 

 

 

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

7.pants

 

 

 

7.pants

(1) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus, kā arī minimālas antropogēnās slodzes apstākļos veicinātu vides izpratni sabiedrībā.

 

 

Redakcionāli precizēts

(1) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus, kā arī minimālas antropogēnās slodzes apstākļos veicinātu sabiedrībā izpratni par vidi.

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

 

 

 

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) uzturēties bez administrācijas rakstiskas atļaujas vai administrācijas darbinieka klātbūtnes (izņēmums – personas, kuru dzīvesvieta ir rezervāta teritorijā);

 

 

 

1) uzturēties bez administrācijas rakstveida atļaujas vai administrācijas darbinieka klātbūtnes (izņēmums — personas, kuru dzīvesvieta ir rezervāta teritorijā);

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

 

 

 

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ciršanu citā cirtē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vai atjaunošanai un infrastruktūras objektu ierīkošanai un uzturēšanai;

2

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot koku ciršanu meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, ainavu veidošanai, bīstamo koku novākšanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, kā arī šā panta trešās daļas 2.punktā nepieciešamajai zemes transformācijai”.

Atbalstīts

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot koku ciršanu meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, ainavu veidošanai, bīstamo koku novākšanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, kā arī šā panta trešās daļas 2.punktā nepieciešamajai zemes transformācijai;

4) veikt citu saimniecisko darbību, kas ir pretrunā ar rezervāta izveidošanas mērķiem, sugu un biotopu aizsardzības prasībām;

 

 

 

4) veikt citu saimniecisko darbību, kas ir pretrunā ar rezervāta izveidošanas mērķiem, sugu un biotopu aizsardzības prasībām;

5) vākt meža nekoksnes materiālās vērtības, tai skaitā savvaļas ogas un sēnes, izņemot dzērvenes.

 

 

 

5) vākt meža nekoksnes materiālās vērtības, tai skaitā savvaļas ogas un sēnes, izņemot dzērvenes.

(3) Regulējamā režīma zonā atļauts:

 

 

 

(3) Regulējamā režīma zonā atļauts:

1) īstenot nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un darbības īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu, augu sugu un biotopu saglabāšanai un atjaunošanai;

 

 

Redakcionāli precizēts

1) īstenot nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un darbības īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu un biotopu saglabāšanai un atjaunošanai;

2) veikt autoceļa E22-A12 posma Jēkabpils–Varakļāni (25,1.km– 54,6.km) rekonstrukciju īpašumā ar kadastra numuru 56460070001, kā arī rekonstrukcijai nepieciešamo zemes transformāciju un koku ciršanu;

3

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.panta trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā :

„2) veikt valsts galveno un 1. šķiras autoceļu rekonstrukciju un tai nepieciešamo zemes transformāciju” .

Atbalstīts

2) veikt valsts galveno un 1. šķiras autoceļu rekonstrukciju un tai nepieciešamo zemes transformāciju;

3) uzturēt un pilnveidot administrācijas valdījumā esošo vides izziņas un izglītības infrastruktūru, meža kvartālu stigas un ūdens ņemšanas vietas ugunsgrēku dzēšanai;

 

 

 

3) uzturēt un pilnveidot administrācijas valdījumā esošo vides izziņas un izglītības infrastruktūru, meža kvartālu stigas un ūdens ņemšanas vietas ugunsgrēku dzēšanai;

4) īstenot meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus saskaņā ar meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plānu.

 

 

 

4) īstenot meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus saskaņā ar meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plānu.

(4) Ar administrācijas rakstisku atļauju regulējamā režīma zonā ir atļauts:

4

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.panta ceturto daļu šādā redakcijā :

„(4) Ar administrācijas rakstveida atļauju regulējamā režīma zonā drīkst:

Atbalstīts

(4) Ar administrācijas rakstveida atļauju regulējamā režīma zonā drīkst:

1) uzturēt ceļus, rezervāta robežstigas, elektrolīnijas un elektrosakaru infrastruktūru;

 

1) uzturēt ceļus, rezervāta robežstigas, elektrolīnijas un elektrosakaru infrastruktūru;

 

1) uzturēt ceļus, rezervāta robežstigas, elektrolīnijas un elektrosakaru infrastruktūru;

2) rezervāta teritorijā esošo vietējo pašvaldību iedzīvotājiem lasīt dzērvenes.

 

2) rezervāta teritorijā esošo vietējo pašvaldību iedzīvotāji lasīt dzērvenes.

 

2) rezervāta teritorijā esošo vietējo pašvaldību iedzīvotāji lasīt dzērvenes.

8.pants

(1) Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu vēsturiski veidojušos ekstensīvos vides apsaimniekošanas veidus un sabalansētu dabas aizsardzības, vides izglītības un vietējo iedzīvotāju intereses.

 

 

 

8.pants

(1) Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu vēsturiski veidojušos ekstensīvos vides apsaimniekošanas veidus un sabalansētu dabas aizsardzības, vides izglītības un vietējo iedzīvotāju intereses.

(2) Dabas parka zonā aizliegts:

 

 

 

(2) Dabas parka zonā aizliegts:

1) veikt zemes transformāciju;

 

 

 

1) veikt zemes transformāciju;

2) ierīkot kārklu, Sahalīnas sūrenes, lupīnas un lucernas sējumus un stādījumus;

 

 

 

2) ierīkot kārklu, Sahalīnas sūrenes, lupīnas un lucernas sējumus un stādījumus;

3) ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

 

 

 

3) ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

4) cirst kokus galvenajā cirtē;

 

 

 

4) cirst kokus galvenajā cirtē;

5) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams sugu un biotopu aizsardzībai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vai palielināšanai;

 

 

 

5) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams sugu un biotopu aizsardzībai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vai palielināšanai;

6) ārpus pagalmiem un dārziem lietot minerālmēslus, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, kā arī citas bīstamas ķīmiskas vielas un produktus;

 

 

 

6) ārpus pagalmiem un dārziem lietot minerālmēslus, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, kā arī citas bīstamas ķīmiskas vielas un produktus;

7) mainīt dabisko zemes reljefu, bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

 

 

 

7) mainīt dabisko zemes reljefu, bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

8) iegūt derīgos izrakteņus, izņemot dzeramā ūdens ieguvi personīgām vajadzībām;

 

 

 

8) iegūt derīgos izrakteņus, izņemot dzeramā ūdens ieguvi personīgajām vajadzībām;

9) ārpus dārziem un pagalmiem dedzināt sauso zāli, lapas un niedres, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams biotopu aizsardzības pasākumu veikšanai;

5

Juridiskais birojs

8.panta otrās daļas 9.punktā aizstāt vārdus “dārziem un pagalmiem” ar vārdiem “pagalmiem un dārziem”.

Atbalstīts

9) ārpus pagalmiem un dārziem dedzināt sauso zāli, lapas un niedres, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams biotopu aizsardzības pasākumu veikšanai;

10) ieviest vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku sugas.

 

 

 

10) ieviest vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku sugas.

9.pants

Rezervāta teritorijā aizliegtas putnu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zīdītāju medības. Citu zīdītāju sugu medības rezervāta teritorijā pieļaujamas saskaņā ar medību iecirkņa plānu.

 

 

 

9.pants

Rezervāta teritorijā aizliegtas putnu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zīdītāju medības. Citu zīdītāju sugu medības rezervāta teritorijā pieļaujamas saskaņā ar medību iecirkņa plānu.

10.pants

(1) Lai mazinātu saimniecisko un antropogēno ietekmi uz rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Tās ārējā robeža iet gar autoceļiem E22-A12 Jēkabpils–Krievijas robeža (Terehova), P62 Krāslava–Madona, P82 Jaunkalsnava–Lubāna un P84 Madona–Varakļāni, neiekļaujot ciemus, bet iekšējā robeža sakrīt ar rezervāta ārējo robežu.

6

Atbildīgā komisija

10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Lai mazinātu saimniecisko un antropogēno ietekmi uz rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Tās ārējā robeža iet gar autoceļu E22–A12 Jēkabpils–Krievijas robeža (Terehova), P62 Krāslava–Madona, P82 Jaunkalsnava–Lubāna un P84 Madona–Varakļāni ceļa zemes nodalījuma joslas malu, neiekļaujot ciemus, bet iekšējā robeža sakrīt ar rezervāta ārējo robežu.”

Atbalstīts

10.pants

(1) Lai mazinātu saimniecisko un antropogēno ietekmi uz rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Tās ārējā robeža iet gar autoceļu E22–A12 Jēkabpils–Krievijas robeža (Terehova), P62 Krāslava–Madona, P82 Jaunkalsnava–Lubāna un P84 Madona–Varakļāni ceļa zemes nodalījuma joslas malu, neiekļaujot ciemus, bet iekšējā robeža sakrīt ar rezervāta ārējo robežu.

(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus;

5) veikt darbības, kas var būtiski negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un ekosistēmu dabisko attīstību;

6) bez administrācijas rakstiskas atļaujas:

a) ierīkot infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus,

b) mainīt zemes lietošanas veidu un veikt zemes transformāciju,

c) ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas,

d) ierīkot kārklu, Sahalīnas sūrenes, lupīnas un lucernas sējumus un stādījumus.

 

7

Juridiskais birojs

10.pantā:

izteikt otro daļu kā otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus;

5) veikt darbības, kas var būtiski negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un ekosistēmu dabisko attīstību.

(3) Ar administrācijas rakstisku atļauju ārējā aizsargjoslā ir atļauts:

1) ierīkot infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus,

2) mainīt zemes lietošanas veidu un veikt zemes transformāciju,

3) ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas,

4) ierīkot kārklu, Sahalīnas sūrenes, lupīnas un lucernas sējumus un stādījumus.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā Nr. 8

 

 

8

Atbildīgā komisija

10.pantā:

izteikt otro daļu kā otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 „(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus;

5) veikt darbības, kas var būtiski negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un ekosistēmu dabisko attīstību.

(3) Ar administrācijas rakstveida atļauju ārējā aizsargjoslā drīkst:

1) ierīkot infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus;

2) mainīt zemes lietošanas veidu un veikt zemes transformāciju;

3) ierīkot kārklu, Sahalīnas sūrenes, lupīnas un lucernas sējumus un stādījumus;

4) ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas”.

Atbalstīts

(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus;

5) veikt darbības, kas var būtiski negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un ekosistēmu dabisko attīstību.

(3) Ar administrācijas rakstveida atļauju ārējā aizsargjoslā drīkst:

1) ierīkot infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus;

2) mainīt zemes lietošanas veidu un veikt zemes transformāciju;

3) ierīkot kārklu, Sahalīnas sūrenes, lupīnas un lucernas sējumus un stādījumus;

4) ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas.

 

(3) Būvniecību ārējā aizsargjoslā var veikt, ja ir saņemti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu vai atzinums par novērtējuma ziņojumu saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma normatīvajiem aktiem un būvniecība paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

9

Juridiskais birojs

Izteikt 10.panta trešo daļu kā ceturto daļu šādā redakcijā:

 „(4) Būvniecību ārējā aizsargjoslā var veikt atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja ir saņemti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu vai atzinums par novērtējuma ziņojumu saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma normatīvajiem aktiem.”.

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

(4) Būvniecību ārējā aizsargjoslā drīkst veikt atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja ir saņemti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu vai atzinums par novērtējuma ziņojumu saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma normatīvajiem aktiem.

III nodaļa. Rezervāta pārvalde

 

 

 

III nodaļa. Rezervāta pārvalde

11.pants

 

 

 

11.pants

(1) Administrāciju vada direktors. Direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides ministrs.

 

 

 

(1) Administrāciju vada direktors. Direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides ministrs.

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

 

 

 

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

12.pants

 

 

 

12.pants

Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

 

 

 

Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkā iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

13.pants

 

 

 

13.pants

Administrācija saskaņo visu līmeņu teritorijas plānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.

 

 

 

Administrācija saskaņo visu līmeņu teritorijas plānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.

14.pants

Bez administrācijas rakstiskas atļaujas fiziskām un juridiskām personām aizliegts vākt dabas materiālus kolekcijām, veikt pētījumus, mērījumus, uzskaiti vai monitoringu, kā arī fotografēt un filmēt komerciālos nolūkos.

 

 

 

14.pants

Bez administrācijas rakstveida atļaujas fiziskajām un juridiskajām personām aizliegts vākt dabas materiālus kolekcijām, veikt pētījumus, mērījumus, uzskaiti vai monitoringu, kā arī fotografēt un filmēt komerciālos nolūkos.

15.pants

 

 

 

15.pants

Administrācijas finanšu līdzekļus veido:

 

 

 

Administrācijas finanšu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

 

 

 

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

 

 

 

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

 

 

 

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;

4) Eiropas Savienības, starptautisko un nacionālo atbalsta programmu un projektu līdzekļi.

 

 

 

4) Eiropas Savienības, starptautisko un nacionālo atbalsta programmu un projektu līdzekļi.

16.pants

 

 

 

16.pants

Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

 

 

 

Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

17.pants

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome (turpmāk – padome), kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no rezervātu teritorijā esošo vietējo pašvaldību domēm vai padomēm, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta, Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes. Padomes sastāvā var iekļaut pa diviem pārstāvjiem no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar vides vai dabas aizsardzību un vides izglītību.

 

 

 

17.pants

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome (turpmāk — padome), kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no rezervātu teritorijā esošo vietējo pašvaldību domēm vai padomēm, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta, Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes. Padomes sastāvā var iekļaut pa diviem pārstāvjiem no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar vides vai dabas aizsardzību un vides izglītību.

(2) Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

(2) Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs. 

 

 

 

(3) Padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs. 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Teiču dabas rezervāta likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.).

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Teiču dabas rezervāta likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par 2008.gada 31.decembri ir piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumi Nr.259 "Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par 2008.gada 31.decembri ir piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumi Nr.259 “Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

10

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar norādi par likuma spēkā stāšanās laiku:

„Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas”.

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

11

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 2.pielikumu šādā redakcijā:

 

Atbalstīts

Skat. 2.pielikumu.

 

 


 

Teiču dabas rezervāta likuma

1.pielikums

 

Teiču dabas rezervāta shēma

 


Teiču dabas rezervāta likuma

2.pielikums

Teiču dabas rezervāta robežu apraksts

 

1. Ārējās robežas apraksts

 

Nr.

p.k.

Robežposmu numuri saskaņā ar shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1.1.

Madonas rajons, Barkavas pagasts

1.1.1.

1–2

No Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunkta pie Islienas upes uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Teiči" (kadastra Nr.7044007002 4) robežu līdz īpašuma "Pulcenes" (kadastra Nr.70440070104) robežai

 

1.1.2.

2–3

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu "Pulcenes" (kadastra Nr.70440070104), “Zaļā Sala” (kadastra Nr.70440070098) un "Pulcenes" (kadastra Nr.70440070094) robežām līdz īpašuma “Mežsētas” (kadastra Nr.70440070070) robežai

1.1.3.

3–4

Uz ziemeļiem pa īpašuma “Mežsētas” (kadastra Nr.70440070070) ārējo robežu līdz īpašuma “Mežsētas” ziemeļrietumu stūrim

1.1.4.

4–5

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Mežsētas” (kadastra Nr.70440070070) ārējo robežu līdz īpašuma “Pulcenes” (kadastra Nr.70440070093) ziemeļu stūrim

1.1.5.

5–6

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Pulcenes” (kadastra Nr.70440070093) robežu līdz īpašuma “Smiltnieki” (kadastra Nr.70440070095) robežai

1.1.6.

6–7

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu “Smiltnieki” (kadastra Nr.70440070095) un “Vecpulcenes” (kadastra Nr.70440070043) robežām līdz īpašuma “Vecpulcenes” dienvidaustrumu stūrim

1.1.7.

7–8

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Vecpulcenes” (kadastra Nr.70440070043) robežu līdz Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža (kadastra Nr.70440070068) robežai

1.1.8.

8–9

Uz austrumiem pa Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža (kadastra Nr.70440070068) dienvidu robežu līdz 207. meža kvartāla stūrim

 

1.1.9.

9–10

Uz dienvidiem pa Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža (kadastra Nr.70440070068) rietumu robežu līdz īpašuma “Jaunsudrabiņi” (kadastra Nr.70780030273) robežai (sakrīt ar Barkavas un Murmastienes pagastu robežu) 

 

1.2.

Madonas rajons, Murmastienes pagasts

 

1.2.1.

10–11

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Jaunsudrabiņi” (kadastra Nr.70780030273) robežu līdz šā īpašuma austrumu stūrim

 

1.2.2.

11–12

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu “Jaunsudrabiņi” (kadastra Nr.70780030273) un “Birztalas” (kadastra Nr.70780030133) robežām līdz īpašuma ar kadastra Nr.70780030286 robežai

 

1.2.3.

12–13

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu ar kadastra Nr.70780030286, Nr.70780030046, “Jaunarāji” (kadastra Nr.70780030229), “Skangaļi” (kadastra Nr.70780030137), “Lāči” (kadastra Nr.70780030107) un “Rozītes” (kadastra Nr.70780030171) robežām līdz īpašuma “Rozītes” ziemeļrietumu stūrim 

 

1.2.4.

13–14

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Rozītes” (kadastra Nr.70780030171) robežu līdz īpašuma “Vaivari” (kadastra Nr.70780030007) robežai

 

1.2.5.

14–15

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi “Grāna grāvis” un īpašumu “Vaivari” (kadastra Nr.70780030007), “Kastaņi” (kadastra Nr.70780030042), “Ābeles” (kadastra Nr.70780030245) un “Jaunarāji” (kadastra Nr.70780030132) robežām līdz Barkavas un Murmastienes pagastu robežpunktam uz īpašuma “Jaunarāji” robežas

 

1.2.6.

15–16

No Barkavas un Murmastienes pagastu robežpunkta uz dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi “Grāna grāvis” un īpašumu “Jaunarāji” (kadastra Nr.70780030132), “Pūkas” (kadastra Nr.70780030086), “Laimiņi” (kadastra Nr.70780030023) un “Skangaļi” (kadastra Nr.70780030136) robežām līdz īpašuma “Vētras” (kadastra Nr.70780030152) robežai

 

1.2.7.

16–17

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Vētras” (kadastra Nr.70780030152)  robežu līdz īpašuma “Mežmaļi” (kadastra Nr.70780030212) robežai

 

1.2.8.

17–18

Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa īpašuma “Mežmaļi” (kadastra Nr.70780030212) robežu līdz īpašuma “Jaunarāji” (kadastra Nr.70780030131) robežai

 

1.2.9.

18–19

Uz dienvidrietumiem, dienvidaustrumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Jaunarāji” (kadastra Nr.70780030131)  robežu līdz īpašuma “Līvlandi” (kadastra Nr.70780030278) robežai

 

1.2.10.

19–20

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Līvlandi” (kadastra Nr.70780030278), “Avoti” (kadastra Nr.70780030081), “Iecelnieki” (kadastra Nr.70780030277), “Avotiņi” (kadastra Nr.70780030175), “Kļavinieki” (kadastra Nr.70780030002), “Kolneji” (kadastra Nr.70780030032), “Blisiņi” (kadastra Nr.70780030272), “Jāņu mājas” (kadastra Nr.7078003121), “Ābeles” (kadastra Nr.70780030113), “Silzemes” (kadastra Nr.70780030066), “Irbes” (kadastra Nr.7078003004), “Virši” (kadastra Nr.70780030006), “Eglinieki” (kadastra Nr.70780030077), “Ceriņi1” (kadastra Nr.70780030108) un “Tolkāja” (kadastra Nr.70780030016) robežām līdz Murmastienes pagasta pašvaldības ceļam Murmastiene–Silagals (kadastra Nr.70780030201)

 

1.2.11.

20–21

Šķērsojot Murmastienes pagasta pašvaldības ceļu Murmastiene–Silagals (kada stra Nr.70780030201) uz dienvidiem pa īpašuma “Tolkāja” (kadastra Nr.70780030017) robežu līdz īpašuma “Skangaļi” (kadastra Nr.70780030182) robežai

 

1.2.12.

21–22

Uz dienvidiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Skangaļi” (kadastra Nr.70780030182)  robežu līdz īpašuma “Ābeles” robežai (kadastra Nr.70780030181)

 

1.2.13.

22–23

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Ābeles” (kadastra Nr.70780030181) un “Smilgas” (kadastra Nr.70780030221) robežām līdz īpašuma “Liepas” (kadastra Nr.70780030270) robežai

 

1.2.14.

23–24

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu “Liepas” (kadastra Nr.70780030270), “Ābeles” (kadastra Nr.70780030242), “Ozoliņi” (kadastra Nr.70780030213) un “Ābeles” (kadastra Nr.70780030242) robežām līdz īpašuma “Pārupes” (kadastra Nr.7078003122) robežai

 

1.2.15.

24–25

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Pārupes” (kadastra Nr.7078003122) robežu līdz īpašuma “Vilkates” (kadastra Nr.70780030018) robežai

 

1.2.16.

25–26

Uz dienvidiem pa īpašuma “Vilkates” (kadastra Nr.70780030018) robežu, tālāk uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Vērstiņsala” (kadastra Nr.70780030044) robežu līdz šā īpašuma dienvidu stūrim

 

1.2.17.

26–27

No īpašuma “Vērstiņsala” (kadastra Nr.70780030044)  dienvidu stūra uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Vērstiņsala” (kadastra Nr.70780030044), “Vērstiņsala–1” (kadastra Nr.70780030198), “Jāņu mājas” (kadastra Nr.70780030240) robežām līdz īpašuma “Čopmaļi” (kadastra Nr.70780030238) dienvidrietumu stūrim

 

1.2.18.

27–28

No īpašuma “Čopmaļi” (kadastra Nr.70780030238) dienvidrietumu stūra uz austrumiem pa īpašumu “Čopmaļi”, “Pīlādži” (kadastra Nr.70780030239), “Pūriņi” (kadastra Nr.70780030235)  un “Ošlejas” (kadastra Nr.70780030014)  robežām līdz īpašuma “Ošlejas” dienvidu stūrim

 

1.2.19.

28–29

No īpašuma “Ošlejas” (kadastra Nr.70780030014)   dienvidu stūra uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa šā īpašuma robežu līdz īpašuma “Brūklenāji” (kadastra Nr.70780030251)  dienvidrietumu stūrim

 

1.2.20.

29–30

No īpašuma “Brūklenāji” (kadastra Nr.70780030251)   dienvidrietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Brūklenāji” un “Kapteiņi” (kadastra Nr.70780030236) robežām līdz Dirītes upei

 

1.2.21.

30–31

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu “Kapteiņi” (kadastra Nr.70780030236)  un “Paegļi” (kadastra Nr.70780030039)  robežām un Dirītes upi līdz īpašuma “Kalnlapsas” (kadastra Nr.70780040184)  robežai

 

1.2.22.

31–32

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Kalnlapsas” (kadastra Nr.70780040184) un “Zemzari” (kadastra Nr.70780040098) robežām līdz īpašuma “Leimaņi” (kadastra Nr.70780040186) robežai

 

1.2.23.

32–33

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Leimaņi” (kadastra Nr.70780040186)  robežu līdz īpašuma “Rozes” (kadastra Nr.70780040245) robežai

 

1.2.24.

33–34

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Rozes” (kadastra Nr.70780040245)  robežu līdz īpašuma “Tumaši” (kadastra Nr.70780040160) robežai

 

1.2.25.

34–35

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa īpašuma “Tumaši”  (kadastra Nr.70780040160) robežu līdz īpašuma “Kokāji” (kadastra Nr.70780040274) robežai

 

1.2.26.

35–36

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašumu “Kokāji” (kadastra Nr.70780040274), “Tropi” (kadastra Nr.70780040247) un “Rutki” (kadastra Nr.70780040174) robežām līdz īpašuma “Ziemeļi” (kadastra Nr.70780040170) robežai

 

1.2.27.

36–37

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi un īpašumu “Ziemeļi” (kadastra Nr.70780040170), “Liepas” (kadastra Nr.70780040401), “Strautiņi” (kadastra Nr.70780040219) un “Pīlādzīši” (kadastra Nr.70780040234) robežām līdz īpašuma “Pīlādzīši” dienvidu stūrim

 

1.2.28.

37–38

Uz ziemeļaustrumiem pa Lisiņas upi un īpašumu “Pīlādzīši” (kadastra Nr.70780040234) un “Zīles” (kadastra Nr.70780040031) robežām līdz īpašuma “Viktorīši” (kadastra Nr.70780040211) robežai

 

1.2.29.

38–39

Uz austrumiem pa īpašuma “Viktorīši” (kadastra Nr.70780040211) robežu līdz īpašuma “Rutki” (kadastra Nr.70780040335)  robežai

 

1.2.30.

39–40

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Rutki” (kadastra Nr.70780040335) robežu līdz īpašuma “Krūkļi” (kadastra Nr.70780040189) robežai

 

1.2.31.

40–41

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem pa meliorācijas grāvi un īpašumu “Krūkļi” (kadastra Nr.70780040189), “Jakubāni” (kadastra Nr.70780040059)  un “Rāceņi” (kadastra Nr.70780040019)   robežām līdz īpašuma “Mālnieki” (kadastra Nr.70780040034)  robežai

 

1.2.32.

41–42

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašumu “Mālnieki” (kadastra Nr.70780040034)   un “Jaunavas” (kadastra Nr.70780040136)   robežām līdz īpašuma “Sarkaņi” (kadastra Nr.70780040055)   robežai

 

1.2.33.

42–43

Uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi un īpašumu “Sarkaņi” (kadastra Nr.70780040055) , “Vālodzītes” (kadastra Nr.70780040051) , “Dravnieki” (kadastra Nr.70780040176)   un “Skariņi” (kadastra Nr.70780040083)   robežām līdz īpašuma “Broki” (kadastra Nr.70780040089)   robežai

 

1.2.34.

43–44

Uz austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma “Broki” (kadastra Nr.70780040089)    robežu līdz īpašuma “Skariņi” (kadastra Nr.70780040082)   robežai

 

1.2.35.

44–45

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma “Skariņi” (kadastra Nr.70780040082)    robežu līdz īpašuma “Broki” (kadastra Nr.70780040090)  robežai

 

1.2.36.

45–46

Uz dienvidaustrumiem, austrumiem un ziemeļiem pa īpašuma “Broki” (kadastra Nr.70780040090)   robežu līdz Murmastienes pagasta pašvaldības ceļam Veipi - Tiltagals (kadastra Nr.70780040278)

 

1.2.37.

46–47

Uz austrumiem gar Murmastienes pagasta pašvaldības ceļu Veipi – Tiltagals (kadastra Nr.70780040278)  līdz īpašuma “Priedaine” (kadastra Nr.70780080055) robežai

 

1.2.38.

47–48

Uz dienvidaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Priedaine” (kadastra Nr.70780080055)  robežu līdz īpašuma “Gredzentiņi” (kadastra Nr.70780080103) robežai

 

1.2.39.

48–49

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Gredzentiņi” (kadastra Nr.70780080103)  robežu līdz īpašuma “Pekši” (kadastra Nr.70940020230) robežai (sakrīt ar Murmastienes un Varakļānu pagastu robežu)

 

1.3.

Madonas rajons, Varakļānu pagasts

 

1.3.1.

49–50

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Pekši” (kadastra Nr.70940020230), “Piekalnes” (kadastra Nr.70940020022), “Pelši” (kadastra Nr.70940020044), “Lejaspļava” (kadastra Nr.70940020050), “Ozolpļava” (kadastra Nr.70940020254), “Čeičinieki” (kadastra Nr.70940020018), “Lapu mājas” (kadastra Nr.70940020054), “Aizupes” (kadastra Nr.70940020027), “Ogu sala” (kadastra Nr.70940020045) un “Odiņi” (kadastra Nr.70940020180) robežām līdz īpašuma “Elki” (kadastra Nr.70940020063) robežai

 

1.3.2.

50–51

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Elki” (kadastra Nr.70940020063) robežu līdz minētā īpašuma ziemeļu stūrim

 

1.3.3.

51–52

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Elki” (kadastra Nr.70940020063), “Priežusalas” (kadastra Nr.70940020025) un “Salas” (kadastra Nr.70940020066) robežām līdz īpašuma “Salas” dienvidrietumu stūrim

 

1.3.4.

52–53

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu “Salas” (kadastra Nr.70940020066), “Tiltnieki” (kadastra Nr.70940020068), “Ieviņas” (kadastra Nr.70940020222), “Madaras” (kadastra Nr.70940020219), “Dzērvītes” (kadastra Nr.70940020040) un “Zaļmeži Plus” (kadastra Nr.70940020164) robežām līdz īpašuma “Ozoliņi” (kadastra Nr.70940020181) robežai

 

1.3.5.

53–54

Uz dienvidiem pa īpašumu “Ozoliņi” (kadastra Nr.70940020181), “Teiči” (kadastra Nr.70940020131), “Lauciņi” (kadastra Nr.70940020260) robežām līdz īpašuma “Mežrozītes” (kadastra Nr.70940050040) robežai

 

1.3.6.

54–55

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Mežrozītes” (kadastra Nr.70940050040)  robežu līdz īpašuma “Ceļinieki” (kadastra Nr.70940050037) robežai

 

1.3.7.

55–56

Uz rietumiem pa īpašumu “Ceļinieki” (kadastra Nr.70940050037) un “Ecīši” (kadastra Nr.70940050154) robežām līdz “Jaunecīši” (kadastra Nr.70940050108) īpašuma robežai

 

1.3.8.

56–57

Uz ziemeļiem pa īpašuma “Jaunecīši” (kadastra Nr.70940050108) robežu līdz šā īpašuma ziemeļu stūrim pie Teicijas upes

 

1.3.9.

57–58

Uz dienvidrietumiem pa Teicijas upi un īpašumu “Jaunecīši” (kadastra Nr.70940050108), “Anemones” (kadastra Nr.70940050196), “Dzeduļi” (kadastra Nr.70940050197)  un “Smaidas” (kadastra Nr.70940050049)  robežām līdz īpašuma “Ērgļi” (kadastra Nr.70940060239)  robežai

 

1.3.10.

58–59

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa Teicijas upi un īpašumu “Ērgļi” (kadastra Nr.70940060239)  , “Atvases” (kadastra Nr.709400600332) un “Laimiņi” (kadastra Nr.70940060132) ārējām austrumu robežām līdz īpašuma “Salas” (kadastra Nr.70940060222) robežai

 

1.3.11.

59–60

Uz rietumiem pa īpašuma “Salas” (kadastra Nr.70940060222) robežu līdz šā īpašuma ziemeļrietumu stūrim

 

1.3.12.

60–61

Uz dienvidiem pa īpašumu “Mežvītoli” (kadastra Nr.70940060223), “Ieviņas” (kadastra Nr.70940060137), “Tālava” (kadastra Nr.70940060144) un “Ozoli” (kadastra Nr.70940060063) rietumu robežām līdz īpašuma “Ozoli” dienvidrietumu stūrim

 

1.3.13.

61–62

Uz austrumiem pa īpašuma “Ozoli” (kadastra Nr.70940060063)  robežu līdz īpašuma “Vālodzītes” (kadastra Nr.70940060231) robežai

 

1.3.14.

62–63

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Vālodzītes” (kadastra Nr.70940060231) un “Mežlīči” (kadastra Nr.70940060134) robežām līdz īpašuma “Līgo 2” (kadastra Nr.70940060146) robežai

 

1.3.15.

63–64

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Līgo 2” (kadastra Nr.70940060146) ārējo robežu līdz šā īpašuma dienvidaustrumu stūrim

 

1.3.16.

64–65

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Līgo 2” (kadastra Nr.70940060146) ārējo robežu līdz šā īpašuma dienvidu stūrim

 

1.3.17.

65–66

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Līgo 2” (kadastra Nr.70940060146) ārējo robežu līdz šā īpašuma rietumu stūrim

 

1.3.18.

66–67

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa īpašumu “Lielie Ciematnieki” (kadastra Nr.70940060036), “Vējavas” (kadastra Nr.70940060330), “Silakalns” (kadastra Nr.70940060313), “Zvīdriņi” (kadastra Nr.70940060226) un “Ceriņi” (kadastra Nr.70940060145) rietumu robežām līdz īpašuma “Skangaļi” (kadastra Nr.70940060031) robežai

 

1.3.19.

67–68

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu “Skangaļi” (kadastra Nr.70940060031)  un “Jaungribolva” (kadastra Nr.70940060265) robežām līdz īpašuma “Purvs” (kadastra Nr.70940060264) robežai

 

1.3.20.

68–69

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Purvs” (kadastra Nr.70940060264) ārējo robežu līdz šā īpašuma ziemeļu stūrim

 

1.3.21.

69–70

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Purvs” (kadastra Nr.70940060264) ārējo robežu līdz šā īpašuma austrumu stūrim

 

1.3.22.

70–71

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Purvs” (kadastra Nr.70940060264) ārējo robežu līdz īpašuma “Upītes” (kadastra Nr.70940060308) robežai

 

1.3.23.

71–72

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašumu “Upītes” (kadastra Nr.70940060308) un “Ieviņas” (kadastra Nr.70940060298) robežām līdz valsts autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne (kadastra Nr.70940060287)  ziemeļrietumu malai, tālāk šķērsojot minēto autoceļu dienvidaustrumu virzienā

 

1.3.24.

72–73

Uz ziemeļaustrumiem gar valsts autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne (kadastra Nr.70940060287)  dienvidaustrumu malu līdz robežas pagrieziena punktam dienvidaustrumu virzienā

 

1.3.25.

73–74

Uz dienvidaustrumiem līdz dzelzceļa līnijai Rīga–Zilupe (kadastra Nr.56460070002)

 

1.4.

Jēkabpils rajons, Atašienes pagasts

 

1.4.1.

74–75

Uz dienvidrietumiem un rietumiem gar dzelzceļa līniju Rīga–Zilupe (kadastra Nr.56460070002) līdz īpašuma “Caunas” (kadastra Nr.56460060265) robežai

 

1.4.2.

75–76

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma “Caunas” (kadastra Nr.56460060265)  robežu līdz īpašuma “Zaļumi” (kadastra Nr.56460060143) robežai

 

1.4.3.

76–77

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Zaļumi” (kadastra Nr.56460060143)  robežu līdz īpašuma “Gārgale” (kadastra Nr.56460060145) robežai

 

1.4.4.

77–78

Uz ziemeļrietumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma “Gārgale” (kadastra Nr.56460060145) ārējo robežu līdz šā īpašuma ziemeļrietumu stūrim

 

1.4.5.

78–79

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Gārgale” (kadastra Nr.56460060145) ārējo robežu līdz īpašuma “Bērzaine” (kadastra Nr.56460060114) robežai

 

1.4.6.

79–80

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Bērzaine” (kadastra Nr.56460060114)  robežu līdz īpašuma “Avotiņi” (kadastra Nr.56460060056) robežai

 

1.4.7.

80–81

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Avotiņi” (kadastra Nr.56460060056)  robežu līdz šā īpašuma austrumu stūrim

 

1.4.8.

81–82

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Avotiņi” (kadastra Nr.56460060056)  robežu līdz īpašuma “Brokas” (kadastra Nr.56460060100) robežai

 

1.4.9.

82–83

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Brokas” (kadastra Nr.56460060100)  robežu līdz īpašuma “Jaunborovka” (kadastra Nr.56460060040) robežai

 

1.4.10.

83–84

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Jaunborovka” (kadastra Nr.56460060040) un “Brokas” (kadastra Nr.56460060138) un “Jaunborovka” (kadastra Nr.56460060041) robežām līdz īpašuma “Purva Strazdi” (kadastra Nr.56460060374) robežai

 

1.4.11.

84–85

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Purva Strazdi” (kadastra Nr.56460060374) ārējo robežu līdz šā īpašuma dienvidrietumu stūrim

 

1.4.12.

85–86

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Purva Strazdi” (kadastra Nr.56460060374) ārējo robežu līdz īpašuma “Bitenieki” (kadastra Nr.56460050044) robežai

 

1.4.13.

86–87

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Bitenieki” (kadastra Nr.56460050044) robežu līdz īpašuma “Kaķīši” (kadastra Nr.56460050043) robežai

 

1.4.14.

87–88

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Kaķīši” (kadastra Nr.56460050043), “Bitenieki” (kadastra Nr.56460050044) un “Elenengofa” (kadastra Nr.56460050003) robežām līdz īpašuma “Elenengofa” austrumu stūrim

 

1.4.15.

88–89

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Elenengofa” (kadastra Nr.56460050003)  robežu līdz īpašuma “Bitītes” (kadastra Nr.56460050015) robežai

 

1.4.16.

89–90

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Bitītes” (kadastra Nr.56460050015)  robežu līdz īpašuma “Lapas” (kadastra Nr.56460050052) robežai

 

1.4.17.

90–91

Uz ziemeļiem pa īpašuma “Lapas” (kadastra Nr.56460050052) ārējo rietumu robežu līdz īpašuma “Bitītes” (kadastra Nr.56460050015) robežai

 

1.4.18.

91–92

Uz rietumiem pa īpašumu “Bitītes” (kadastra Nr.56460050015), “Priedītes” (kadastra Nr.56460050042) un “Bitītes” (kadastra Nr.56460050015) robežām līdz īpašuma “Birzītes” (kadastra Nr.56460050033) robežai

 

1.4.19.

92–93

Uz rietumiem pa īpašuma “Birzītes” (kadastra Nr.56460050033)  robežu līdz īpašuma “Priedītes” (kadastra Nr.56460050031) robežai

 

1.4.20.

93–94

Uz dienvidiem pa īpašuma “Priedītes” (kadastra Nr.56460050031) robežu līdz īpašuma “Vecstutka” (kadastra Nr.56460050032) robežai

 

1.4.21.

94–95

Uz rietumiem pa īpašuma “Vecstutka” (kadastra Nr.56460050032) robežu līdz īpašuma “Meldri” (kadastra Nr.56460050064) robežai

 

1.4.22.

95–96

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Meldri” (kadastra Nr.56460050064) un “Lejiņas” (kadastra Nr.56460050050) robežām līdz īpašuma “Ozolkalns” (kadastra Nr.56460050009) robežai

 

1.4.23.

96–97

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Ozolkalns” (kadastra Nr.56460050009) robežu līdz Atašienes pagasta pašvaldības zemes (kadastra Nr.56460050013) robežai

 

1.4.24.

97–98

Uz ziemeļrietumiem pa Atašienes pagasta pašvaldības zemes (kadastra Nr.56460050013) robežu līdz īpašuma “Lejiņas” (kadastra Nr.56460050049) robežai

 

1.4.25.

98–99

Uz rietumiem pa īpašumu “Lejiņas” (kadastra Nr.56460050049), “Meldri” (kadastra Nr.56460050001) robežām līdz īpašuma “Ezernīca” (kadastra Nr.56460040053) robežai

 

1.4.26.

99–100

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Ezernīca” (kadastra Nr.56460040053) robežu līdz īpašuma “Ezernīca” zemes vienības (kadastra Nr.56460020053) dienvidu stūrim (sakrīt ar īpašuma “Vīnogas” (kadastra Nr.56460040054) robežu)

 

1.4.27.

100–101

Uz ziemeļrietumiem, rietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Vīnogas” (kadastra Nr.56460040054)  robežu līdz īpašuma “Dzendegļi” (kadastra Nr.56460020039) robežai

 

1.4.28.

101–102

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa īpašuma “Dzendegļi” (kadastra Nr.56460020039) robežu līdz īpašuma “Jaunābeļi” (kadastra Nr.56460020040) robežai

 

1.4.29.

102–103

Uz ziemeļiem pa īpašumu “Jaunābeļi” (kadastra Nr.56460020040) un “Eiduki” (kadastra Nr.56460020031) robežām līdz īpašuma “Eiduki” ziemeļaustrumu stūrim

 

1.4.30.

103–104

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Eiduki” (kadastra Nr.56460020031), “Strīķi” (kadastra Nr.56460020018) un “Dzendegļi” (kadastra Nr.56460020008) robežām līdz īpašuma “Zeltiņi” (kadastra Nr.56460020003) robežai

 

1.4.31.

104–105

Uz ziemeļiem un rietumiem pa īpašuma “Zeltiņi” (kadastra Nr.56460020003) robežu līdz īpašuma “Martas kalns” (kadastra Nr.56460020007) robežai

 

1.4.32.

105–106

Uz ziemeļrietumiem un rietumiem pa īpašumu “Martas kalns” (kadastra Nr.56460020007) un “Ziediņi” (kadastra Nr.56460020005) robežām līdz īpašuma “Ķieģeļi” (kadastra Nr.56460020010) robežai

 

1.4.33.

106–107

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem pa īpašuma “Ķieģeļi” (kadastra Nr.56460020010) robežu līdz īpašuma “Drivnieki” (kadastra Nr.56460020001) robežai

 

1.4.34.

107–108

Uz ziemeļiem pa īpašumu “Drivnieki” (kadastra Nr.56460020001), “Zālāni” (kadastra Nr.56460020011), “Lejas” (kadastra Nr.56460020004) un “Gundegas” (kadastra Nr.56460020033) robežām līdz īpašuma “Gundegas” ziemeļaustrumu stūrim

 

1.4.35.

108–109

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Gundegas” (kadastra Nr.56460020033) robežu līdz īpašuma “Senči” (kadastra Nr.56460020032) robežai

 

1.4.36.

109–110

Uz dienvidrietumiem, ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Senči” (kadastra Nr.56460020032) robežu līdz īpašuma “Līņi” (kadastra Nr.56460010017) robežai

 

1.4.37.

110–111

Uz dienvidrietumiem, dienvidiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Līņi” (kadastra Nr.56460010017) robežu līdz īpašuma “Eiduku purvs” (kadastra Nr.56460010027) robežai

 

1.4.38.

111–112

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Eiduku purvs” (kadastra Nr.56460010027) robežu līdz īpašuma “Gundegas” (kadastra Nr.56460010028) robežai

 

1.4.39.

112–113

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Gundegas” (kadastra Nr.56460010028)  robežu līdz īpašuma “Auči” (kadastra Nr.56460010011) robežai

 

1.4.40.

113–114

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Auči” (kadastra Nr.56460010011) robežu līdz īpašuma “Birņi” (kadastra Nr.56460010014) robežai

 

1.4.41.

114–115

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Birņi” (kadastra Nr.56460010014) robežu līdz īpašuma “Zītari” (kadastra Nr.56460010023) robežai

 

1.4.42.

115–116

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Zītari” (kadastra Nr.56460010023)  robežu līdz īpašuma “Gundegas” (kadastra Nr.56460010028) robežai

 

1.4.43.

116–117

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Gundegas” (kadastra Nr.56460010028) robežu līdz īpašuma “Eiduki” (kadastra Nr.56460010005) robežai

 

1.4.44.

117–118

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Eiduki” (kadastra Nr.56460010005) robežu līdz īpašuma “Ezeriņi” (kadastra Nr.56460010001) robežai

 

1.4.45.

118–119

Uz dienvidrietumiem, dienvidiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Ezeriņi” (kadastra Nr.56460010001) robežu līdz īpašuma “Krusti” (kadastra Nr.56460010015) robežai

 

1.4.46.

119–120

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Krusti” (kadastra Nr.56460010015)  robežu līdz īpašuma “Spilves” (kadastra Nr.56460010031) robežai

 

1.4.47.

120–121

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma “Spilves” (kadastra Nr.56460010031) robežu līdz īpašuma “Apses” (kadastra Nr.56460010006)  robežai

 

1.4.48.

121–122

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Apses” (kadastra Nr.56460010006), “Pūriņi” (kadastra Nr.56460010008), “Gundegas” (kadastra Nr.56460030012), “Vecavotiņi” (kadastra Nr.56460030099), “Miķelāni” (kadastra Nr.56460030057), “Miezīši” (kadastra Nr.56460030034), “Janči” (kadastra Nr.56460030064), “Senči” (kadastra Nr.5646003000106) un “Jaunalejas” (kadastra Nr.56460030019) robežām līdz valsts autoceļam P 62 Mētriena–Atašiene (kadastra Nr.70760110046)

 

1.4.49.

122–123

Uz ziemeļrietumiem gar valsts autoceļa P 62 Mētriena–Atašiene  (kadastra Nr.70760110046) ziemeļaustrumu malu līdz īpašuma “Austriņi” (kadastra Nr.70760110032) robežai

 

1.4.50.

123–124

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Austriņi” (kadastra Nr.70760110032)  un “Jaunāres” (kadastra Nr.70760110015) robežām līdz Atašienes un Mētrienas pagastu robežpunktam

 

1.5.

Madonas rajons, Mētrienas pagasts

 

1.5.1.

124–125

Uz ziemeļiem pa īpašumu “Jaunāres” (kadastra Nr.70760110015) un “Jaunrāksalas” (kadastra Nr.70760110007) austrumu robežām līdz īpašuma “Jaunrāksalas 2” (kadastra Nr.70760110008) robežai

 

1.5.2.

125–126

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Jaunrāksalas 2” (kadastra Nr.70760110008) ārējo dienvidaustrumu robežu līdz īpašuma “Jaunāres” (kadastra Nr.70760110015) robežai

 

1.5.3.

126–127

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Jaunāres” (kadastra Nr.70760110015)  un “Labumi” (kadastra Nr.70760110017) robežām līdz īpašuma “Kārkli” (kadastra Nr.70760110047) robežai

 

1.5.4.

127–128

Uz dienvidiem, dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Kārkli” (kadastra Nr.70760110047) ārējo robežu līdz īpašuma “Pakaļni” (kadastra Nr.70760110012) robežai

 

1.5.5.

128–129

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Pakaļni” (kadastra Nr.70760110012)  un “Labumi” (kadastra Nr.70760110017) robežām līdz valsts autoceļa P62 Mētriena–Atašiene (kadastra Nr.70760110046)  robežai

 

1.5.6.

129–130

Uz ziemeļrietumiem gar valsts autoceļa P62 Mētriena–Atašiene (kadastra Nr.70760110046)   ziemeļaustrumu malu līdz īpašuma “Ļūmāni” (kadastra Nr.70760090040) robežai

 

1.5.7.

130–131

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Ļūmāni” (kadastra Nr.70760090040) robežu līdz šā īpašuma austrumu stūrim

 

1.5.8.

131–132

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu “Ļūmāni” (kadastra Nr.70760090040), “Silgali” (kadastra Nr.70760090049)  un “Amati” (kadastra Nr.70760090051)  robežām līdz īpašuma “Mētriņas 2” (kadastra Nr.70760090058)  robežai

 

1.5.9.

132–133

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Mētriņas 2” (kadastra Nr.70760090058) ārējo robežu līdz īpašuma “Medņuriests 2” (kadastra Nr.70760090092)  robežai

 

1.5.10.

133–134

Uz ziemeļiem pa īpašumu “Medņuriests 2” (kadastra Nr.70760090092)  un “Lejasrubeņi 2” (kadastra Nr.70760090127) ārējām robežām līdz īpašuma “Šūmāni 2” (kadastra Nr.70760090125)  robežai

 

1.5.11.

134–135

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa īpašumu “Šūmāni 2” (kadastra Nr.70760090125)   un “Priedes” (kadastra Nr.70760090064)  ārējām robežām līdz īpašuma “Rubeņi” (kadastra Nr.70760090034) robežai

 

1.5.12.

135–136

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Rubeņi” (kadastra Nr.70760090034)  robežu līdz  šā īpašuma austrumu stūrim

 

1.5.13.

136–137

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Rubeņi” (kadastra Nr.70760090034)  robežu līdz īpašuma “Melderkalns” (kadastra Nr.70760090008)  robežai

 

1.5.14.< /o:p>

137–138

Uz ziemeļiem pa īpašumu “Melderkalns” (kadastra Nr.70760090008)   un “Dzērvītes” (kadastra Nr.70760090037)  robežām līdz īpašuma “Pilskalni 2” (kadastra Nr.70760080437)  robežai

 

1.5.15.

138–139

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa īpašuma “Pilskalni 2” (kadastra Nr.70760080437) ārējo robežu līdz īpašuma “Tīrumnieki 2” (kadastra Nr.70760080436) robežai

 

1.5.16.

139–140

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem un dienvidiem pa īpašuma “Tīrumnieki 2” (kadastra Nr.70760080436) ārējo robežu  līdz īpašuma “Tīrumnieki” (kadastra Nr.70760080059) robežai

 

1.5.17.

140–141

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Tīrumnieki” (kadastra Nr.70760080059)  robežu, šķērsojot Mētrienas pagasta pašvaldības ceļu Ozolkalns - Sildi (kadastra Nr.70760080350), tālāk pa īpašumu “Priežukalns” (kadastra Nr.70760080058), “Stūrīši” (kadastra Nr.70760080400), “Saulgrieži” (kadastra Nr.70760080177), “Valtersala” (kadastra Nr.70760080381) un “Sanitas” (kadastra Nr.70760060032) robežām līdz īpašuma “Gravāni” (kadastra Nr.70760060027) robežai

 

1.5.18.

141–142

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Gravāni” (kadastra Nr.70760060027), “Dūkstupieši” (kadastra Nr.70760060023), “Purmalas” (kadastra Nr.70760060011) robežām līdz īpašuma “Isliena” (kadastra Nr.70760060047) robežai

 

1.5.19.

142–143

Uz austrumiem pa īpašuma “Isliena” (kadastra Nr.70760060047)  dienvidu robežu līdz šā īpašuma dienvidaustrumu stūrim (sakrīt ar Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunktu)

 

1.5.20.

143–144

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Isliena” (kadastra Nr.70760060047) robežu līdz īpašuma “Lazdiņas” (kadastra Nr.70760060041) robežai

 

1.5.21.

144–145

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Lazdiņas” (kadastra Nr.70760060041), “Kļavēni” (kadastra Nr.70760060046), “Rozes” (kadastra Nr.70760060007) un “Slokas” (kadastra Nr.70760060040) robežām līdz īpašuma “Slokas” austrumu stūrim

 

1.5.22.

145–146

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu “Slokas” (kadastra Nr.70760060040), “Virši” (kadastra Nr.70760060045) un “Bērzi” (kadastra Nr.70760060039) robežām līdz īpašuma “Prausala” (kadastra Nr.70760060029) robežai

 

1.5.23.

146–147

Uz ziemeļiem pa īpašumu “Prausala” (kadastra Nr.70760060029) un “Medņuriests” (kadastra Nr.70760060015) robežām līdz īpašuma “Mazleiši” (kadastra Nr.70760060119) robežai

 

1.5.24.

147–148

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Mazleiši” (kadastra Nr.70760060119) robežu līdz īpašuma “Jaunrozes” (kadastra Nr.70760060005) robežai

 

1.5.25.

148–149

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu “Jaunrozes” (kadastra Nr.70760060005) un “Celmiņi” (kadastra Nr.70760060009) robežām līdz īpašuma “Bākšāni” (kadastra Nr.70760020110) robežai

 

1.5.26.

149–150

Uz austrumiem pa īpašumu “Bākšāni” (kadastra Nr.70760020110)  un “Ritas” (kadastra Nr.70760020094) robežām līdz īpašuma “Ritas” dienvidu stūrim

 

1.5.27.

150–151

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu “Ritas” (kadastra Nr.70760020094)  un “Bākšāni” (kadastra Nr.70760020118) robežām līdz īpašuma “Bākšāni” austrumu stūrim

 

1.5.28.

151–152

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu “Bākšāni” (kadastra Nr.70760020118) un “Ritas” (kadastra Nr.70760020094) robežām līdz Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža (kadastra Nr.70760030027) dienvidrietumu stūrim

 

1.5.29.

152–153

Uz austrumiem pa Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža (kadastra Nr.70760030027) dienvidu robežu līdz īpašuma “Lapsukalns” (kadastra Nr.70440010039) robežai (sakrīt ar Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunktu)

 

1.5.30.

153–154

Uz dienvidiem pa īpašuma “Lapsukalns” (kadastra Nr.70440010039)  robežu, Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža (kadastra Nr.70440060026) rietumu robežu un īpašumu “Jānīši” (kadastra Nr.70440060010) un “Apsala” (kadastra Nr.70440060073) robežām līdz Mētrienas pagasta pašvaldības īpašuma “Apsala” (kadastra Nr.70760070004) robežai (sakrīt ar Barkavas un Mētrienas pagastu robežpunktu)

 

1.5.31.

154–155

Uz dienvidrietumiem pa Mētrienas pagasta pašvaldības īpašuma “Apsala” (kadastra Nr.70760070004)  robežu līdz minētā īpašuma rietumu stūrim

 

1.5.32.

155–156

Uz austrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma “Apsala” (kadastra Nr.70760070004)  robežu līdz šā īpašuma robežas pagrieziena punktam dienvidu virzienā

 

1.5.33.

156–157

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma “Apsala” (kadastra Nr.70760070004)  robežu līdz Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunktam pie Islienas upes

 

1.5.34.

157–1

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa Islienas upi un īpašuma “Apsala” (kadastra Nr.70760070004)  robežu līdz īpašuma “Teiči” (kadastra Nr.70440070024) robežai (sakrīt ar Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunktu)

 

2. Dabas parka zonas robežas apraksts

 

Nr.

p.k.

Robežposmu numuri saskaņā ar shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

2.1.

 

Madonas rajons, Murmastienes pagasts, Siksala

2.1.1.

158–159

No Murmastienes pagasta pašvaldības ceļa Murmastiene–Siksala (kadastra Nr.70780030201) ziemeļu malas, šķērsojot šo ceļu, tālāk pa īpašuma “Aizvējiņi” (kadastra Nr.70780020026) robežu uz dienvidiem līdz Siksalas ezeram

2.1.2.

159–160

Apliecot Siksalas ezera rietumu krastu, pa īpašumu “Aizvējiņi” (kadastra Nr.70780020026), “Ezerkrasts” (kadastra Nr.70780020020), “Kapsētas” (kadastra Nr.70780020017), “Bebri” (kadastra Nr.70780020009) un “Līvlandi” (kadastra Nr.70780020013) robežām līdz īpašuma “Teiči 2” (kadastra Nr.70780020022) robežai

2.1.3.

160–161

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma “Teiči 2” (kadastra Nr.70780020022) ārējo robežu līdz īpašuma “Putni” (kadastra Nr.70780020021) dienvidu stūrim

2.1.4.

161–162

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Putni” (kadastra Nr.70780020021) robežu līdz īpašuma “Putni” rietumu stūrim

2.1.5.

162–163

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Putni” (kadastra Nr.70780020021) robežu līdz īpašuma “Ezerkrasts” (kadastra Nr.70780020002) robežai

2.1.6.

163–164

Uz rietumiem pa īpašuma “Ezerkrasts” (kadastra Nr.70780020002) robežu līdz īpašuma “Teiči 2” (kadastra Nr.70780020022) ziemeļrietumu stūrim

2.1.7.

164–165

Uz dienvidiem pa īpašumu “Ezerkrasts” (kadastra Nr.70780020002) un “Rutki” (kadastra Nr.70780020011) robežām līdz īpašuma “Rutki” dienvidu stūrim

2.1.8.

165–166

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Rutki” (kadastra Nr.70780020011)  robežu līdz šā īpašuma dienvidrietumu stūrim

2.1.9.

166–167

Uz ziemeļiem pa īpašuma “Rutki” (kadastra Nr.70780020011)  robežu līdz īpašuma “Ezerkrasts” (kadastra Nr.70780020002) robežai

2.1.10.

167–168

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Ezerkrasts” (kadastra Nr.70780020002)  robežu līdz ceļam un īpašuma “Vairogs 2” (kadastra Nr.70780020019) robežai

2.1.11.

168–169

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma “Vairogs 2” (kadastra Nr.70780020019) ārējo robežu līdz īpašuma “Ezerkalni” (kadastra Nr.70780020004) robežai

2.1.12.

169–170

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Ezerkalni” (kadastra Nr.70780020004)  robežu līdz īpašuma “Sīksala” (kadastra Nr.70780020003) robežai

2.1.13.

170–171

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Sīksala” (kadastra Nr.70780020003)  robežu līdz īpašuma “Ļadi” (kadastra Nr.70780020010) robežai

2.1.14.

171–172

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma “Ļadi” (kadastra Nr.70780020010) robežu līdz īpašuma “Ženijas” (kadastra Nr.70780020005) robežai

2.1.15.

172–173

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Ženijas” (kadastra Nr.70780020005) robežu līdz šā īpašuma ziemeļrietumu stūrim 

2.1.16.

173–174

Uz austrumiem un dienvidiem pa īpašuma “Ženijas” (kadastra Nr.70780020005) robežu līdz īpašuma “Ļadi” (kadastra Nr.70780020010) robežai 

2.1.17.

174–175

Uz austrumiem pa īpašumu “Ļadi” (kadastra Nr.70780020010) un “Līvlandi” (kadastra Nr.70780020007) robežām līdz īpašuma “Bebri” (kadastra Nr.70780020008) robežai

2.1.18.

175–176

Uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma “Bebri” (kadastra Nr.70780020008) robežu līdz šā īpašuma ziemeļaustrumu stūrim

2.1.19.

176–177

Uz dienvidiem pa īpašuma “Bebri” (kadastra Nr.70780020008)  robežu līdz Murmastienes pagasta pašvaldības ceļam Murmastiene–Siksala (kadastra Nr.70780030201)

2.1.20.

177–158

Uz austrumiem gar Murmastienes pagasta pašvaldības ceļa Murmastiene–Siksala (kadastra Nr.70780030201) ziemeļu malu līdz rezervāta robežas pagrieziena punktam dienvidu virzienā

 

3. Stingrā režīma zonas robežas apraksts

 

Nr.

p.k.

Robežposmu numuri saskaņā ar shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

3.1.

178–179

No 144. meža kvartāla ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa tā austrumu robežu līdz Vaboles ezera ezerdobes dabiskajai krasta līnijai

3.2.

179–180

Pa 145. meža kvartālā ietilpstošo Vaboles ezera ezerdobes dabisko krasta līniju uz dienvidiem līdz 144. un 145. meža kvartāla robežstigai

3.3.

180–181

No 144. un 145. meža kvartāla robežstigas uz dienvidiem līdz 144., 155. un 149. meža kvartāla robežstigu krustpunktam

3.4.

181–182

No 144., 155. un 149. meža kvartāla robežstigu krustpunkta uz austrumiem līdz 149. un 155. meža kvartāla robežstigas lauzuma punktam

3.5.

182–183

No 149. un 155. meža kvartāla robežstigas lauzuma punkta pa stigu dienvidrietumu virzienā līdz Pieslaistes ezera krastam 162. meža kvartālā

3.6.

183–184

No Pieslaistes ezera krasta 162. meža kvartāla pa minētā ezera krasta līniju līdz krasta līnijas, 162. un 161. meža kvartāla robežpunktam

3.7.

184–185

No Pieslaistes ezera krasta līnijas, 162. un 161. meža kvartāla robežpunkta uz dienviddienvidaustrumiem līdz 173. meža kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

3.8.

185–186

No 173. meža kvartāla ziemeļaustrumu stūra uz dienvidrietumiem pa 167. un 173. meža kvartāla robežstigu līdz 166. meža kvartāla dienvidaustrumu stūrim

3.9.

186–187

No 166. meža kvartāla dienvidaustrumu stūra uz ziemeļiem līdz 153. meža kvartāla 2.nogabala dienvidaustrumu stūrim

3.10.

187–188

No 153. meža kvartāla 2.nogabala dienvidaustrumu stūra uz ziemeļrietumiem līdz 141. meža kvartāla rietumu stūrim

3.11.

188–189

No 141. meža kvartāla rietumu stūra uz ziemeļiem līdz tā paša kvartāla ziemeļrietumu stūrim

3.12.

189–178

No 141. meža kvartāla ziemeļrietumu stūra līdz 144. meža kvartāla ziemeļaustrumu stūrim

 

4. Ārējās robežas un funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas

 

Nr.

p.k.

Koordinātu punkts

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1

651087

6286186

4.2.

2

651143

6285876

4.3.

3

651712

6285733

4.4.

4

651641

6286187

4.5.

5

652206

6285791

4.6.

6

652152

6286445

4.7.

7

652923

6286026

4.8.

8

653244

6286651

4.9.

9

655840

6286705

4.10.

10

655950

6284943

4.11.

11

655777

6284836

4.12.

12

655968

6284570

4.13.

13

654913

6284338

4.14.

14

654982

6284126

4.15.

15

654111

6283731

4.16.

16

653784

6283315

4.17.

17

653638

6283339

4.18.

18

653279

6283224

4.19.

19

653158

6282762

4.20.

20

650796

6280971

4.21.

21

650333

6280116

4.22.

22

650781

6280164

4.23.

23

651330

6280610

4.24.

24

651581

6279834

4.25.

25

651735

6279288

4.26.

26

651874

6278506

4.27.

27

652997

6279323

4.28.

28

653518

6279231

4.29.

29

653941

6279565

4.30.

30

654391

6279758

4.31.

31

654207

6280001

4.32.

32

654453

6280261

4.33.

33

654651

6280489

4.34.

34

655031

6281166

4.35.

35

655773

6281302

4.36.

36

655945

6280759

4.37.

37

656584

6280065

4.38.

38

656958

6280570

4.39.

39

657368

6280586

4.40.

40

657732

6280918

4.41.

41

658725

6281328

4.42.

42

658994

6280994

4.43.

43

658655

6279635

4.44.

44

659064

6279964

4.45.

45

659415

6279758

4.46.

46

659737

6279813

4.47.

47

660538

6279839

4.48.

48

660990

6279470

4.49.

49

661121

6279221

4.50.

50

< p class=MsoNormal align=center style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center'>660170

6277956

4.51.

51

659869

6278115

4.52.

52

659556

6277289

4.53.

53

660980

6276299

4.54.

54

661032

6275684

4.55.

55

660888

6275570

4.56.

56

660519

6275600

4.57.

57

660297

6276218

4.58.

58

659554

6275077

4.59.

59

659415

6274401

4.60.

60

659105

6274414

4.61.

61

659175

6273613

4.62.

62

659352

6273589

4.63.

63

658862

6272667

4.64.

64

659206

6272580

4.65.

65

659027

6272463

4.66.

66

658862

6272667

4.67.

67

658530

6270886

4.68.

68

658833

6270673

4.69.

69

658913

6270797

4.70.

70

659161

6270681

4.71.

71

658842

6270144

4.72.

72

658864

6269850

4.73.

73

659088

6270066

4.74.

74

659127

6270034

4.75.

75

651380

6267499

4.76.

76

651767

6268073

4.77.

77

651812

6268228

4.78.

78

651813

6268770

4.79.

79

651943

6268668

4.80.

80

652139

6268837

4.81.

81

652558

6268960

4.82.

82

652199

6269524

4.83.

83

652148

6269776

4.84.

84

652316

6270413

4.85.

85

652060

6270539

4.86.

86

652367

6270599

4.87.

87

652437

6270837

4.88.

88

652906

6271459

4.89.

89

652877

6271988

4.90.

90

653560

6272739

4.91.

91

653402

6273085

4.92.

92

651843

6272924

4.93.

93

652668

6272904

4.94.

94

651564

6272698

4.95.

95

651304

6272783

4.96.

96

651442

6272920

4.97.

97

651487

6273123

4.98.

98

651310

6273348

4.99.

99

650290

6273214

4.100.

100

649801

6272916

4.101.

101

649340

6272909

4.102.

102

649018

6273730

4.103.

103

648988

6273975

4.104.

104

648337

6273668

4.105.

105

647943

6273861

4.106.

106

647734

6273981

4.107.

107

648482

6274910

4.108.

108

648485

6276568

4.109.

109

648079

6276197

4.110.

110

647548

6275935

4.111.

111

647265

6275642

4.112.

112

647326

6276110

4.113.

113

648497

6277306

4.114.

114

648593

6277743

4.115.

115

648755

6278114

4.116.

116

647956

6277614

4.117.

117

646506

6276008

4.118.

118

646395

6275882

4.119.

119

646226

6275585

4.120.

120

645927

6275609

4.121.

121

645754

6275440

4.122.

122

644501

6274217

4.123.

123

643694

6275461

4.124.

124

644130

6275888

4.125.

125

644515

6277466

4.126.

126

643955

6277080

4.127.

127

643455

6276691

4.128.

128

643266

6276559

4.129.

129

642119

6275914

4.130.

130

641674

6277069

4.131.

131

641888

6277323

4.132.

132

641719

6277815

4.133.

133

641932

6278194

4.134.

134

641924

6278798

4.135.

135

642721

6279270

4.136.

136

643474

6280082

4.137.

137

643087

6280214

4.138.

138

643351

6281324

4.139.

139

643313

6281863

4.140.

140

643652

6281634

4.141.

141

644658

6282999

4.142.

142

645589

6283448

4.143.

143

646501

6283683

4.144.

144

646629

6283911

4.145.

145

647436

6284691

4.146.

146

647023

6285282

4.147.

147

647009

6285798

4.148.

148

646996

6286816

4.149.

149

646838

6287427

4.150.

150

647353

6287366

4.151.

151

648360

6288226

4.152.

152

648165

6288518

4.153.

153

650843

6288860

4.154.

154

650983

6287787

4.155.

155

650366

6286927

4.156.

156

650987

6286968

4.157.

157

650781

6286298

4.158.

158

648437

6281066

4.159.

159

648435

6280992

4.160.

160

648094

6280752

4.161.

161

647318

6280219

4.162.

162

647146

6280369

4.163.

163

647452

6280636

4.164.

164

646991

6280636

4.165.

165

646826

6280145

4.166.

166

646741

6280182

4.167.

167

646781

6280428

4.168.

168

646855

6280981

4.169.

169

646927

6280956

4.170.

170

647291

6281016

4.171.

171

647566

6281133

4.172.

172

647467

6281345

4.173.

173

647540

6281610

4.174.

174

647794

6281548

4.175.

175

647956

6281559

4.176.

176

648335

6281444

4.177.

177

648339

6281095

4.178.

178

658866

6279145

4.179.

179

658920

6278207

4.180.

180

658956

6277648

4.181.

181

659088

6275319

4.182.

182

659261

6275308

4.183.

183

658227

6273003

4.184.

184

657686

6272608

4.185.

185

658028

6269669

4.186.

186

654811

6268206

4.187.

187

654244

6274730

4.188.

188

650638

6276947

4.189.

189

652165

6278728