Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

27.03.2008.                Nr.90/TA-191

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Teiču dabas rezervāta likums". Likumprojektu izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Nagle 67026424, ivita.nagle@vidm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 25 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 25.marta sēdes protokola Nr.19   45.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Teiču dabas rezervāta likums

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

1.pants

Teiču dabas rezervāts (turpmāk – rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi, starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

 

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

 

3.pants

Rezervāta platība ir 19779 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

 

4.pants

Rezervāta pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Teiču dabas rezervāta administrācija (turpmāk – administrācija). Administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

II nodaļa. Funkcionālās zonas

 

5.pants

Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona;

3) dabas parka zona.

 

6.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisko ekosistēmu dabisku attīstību.

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju būvniecība.

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

 


7.pants

(1) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus, kā arī minimālas antropogēnās slodzes apstākļos veicinātu vides izpratni sabiedrībā.

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) uzturēties bez administrācijas rakstiskas atļaujas vai administrācijas darbinieka klātbūtnes (izņēmums – personas, kuru dzīvesvieta ir rezervāta teritorijā);

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ciršanu citā cirtē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vai atjaunošanai un infrastruktūras objektu ierīkošanai un uzturēšanai;

4) veikt citu saimniecisko darbību, kas ir pretrunā ar rezervāta izveidošanas mērķiem, sugu un biotopu aizsardzības prasībām;

5) vākt meža nekoksnes materiālās vērtības, tai skaitā savvaļas ogas un sēnes, izņemot dzērvenes.

(3) Regulējamā režīma zonā atļauts:

1) īstenot nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un darbības īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu, augu sugu un biotopu saglabāšanai un atjaunošanai;

2) veikt autoceļa E22-A12 posma Jēkabpils–Varakļāni (25,1.km– 54,6.km) rekonstrukciju īpašumā ar kadastra numuru 56460070001, kā arī rekonstrukcijai nepieciešamo zemes transformāciju un koku ciršanu;

3) uzturēt un pilnveidot administrācijas valdījumā esošo vides izziņas un izglītības infrastruktūru, meža kvartālu stigas un ūdens ņemšanas vietas ugunsgrēku dzēšanai;

4) īstenot meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus saskaņā ar meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plānu.

(4) Ar administrācijas rakstisku atļauju regulējamā režīma zonā ir atļauts:

1) uzturēt ceļus, rezervāta robežstigas, elektrolīnijas un elektrosakaru infrastruktūru;

2) rezervāta teritorijā esošo vietējo pašvaldību iedzīvotājiem lasīt dzērvenes.

 

8.pants

(1) Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu vēsturiski veidojušos ekstensīvos vides apsaimniekošanas veidus un sabalansētu dabas aizsardzības, vides izglītības un vietējo iedzīvotāju intereses.

(2) Dabas parka zonā aizliegts:

1) veikt zemes transformāciju;

2) ierīkot kārklu, Sahalīnas sūrenes, lupīnas un lucernas sējumus un stādījumus;

3) ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

4) cirst kokus galvenajā cirtē;

5) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams sugu un biotopu aizsardzībai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vai palielināšanai;

6) ārpus pagalmiem un dārziem lietot minerālmēslus, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, kā arī citas bīstamas ķīmiskas vielas un produktus;

7) mainīt dabisko zemes reljefu, bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

8) iegūt derīgos izrakteņus, izņemot dzeramā ūdens ieguvi personīgām vajadzībām;

9) ārpus dārziem un pagalmiem dedzināt sauso zāli, lapas un niedres, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams biotopu aizsardzības pasākumu veikšanai;

10) ieviest vietējiem apstākļiem svešas augu un dzīvnieku sugas.

 

9.pants

Rezervāta teritorijā aizliegtas putnu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zīdītāju medības. Citu zīdītāju sugu medības rezervāta teritorijā pieļaujamas saskaņā ar medību iecirkņa plānu.

 

10.pants

(1) Lai mazinātu saimniecisko un antropogēno ietekmi uz rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Tās ārējā robeža iet gar autoceļiem E22-A12 Jēkabpils–Krievijas robeža (Terehova), P62 Krāslava–Madona, P82 Jaunkalsnava–Lubāna un P84 Madona–Varakļāni, neiekļaujot ciemus, bet iekšējā robeža sakrīt ar rezervāta ārējo robežu.

(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus;

5) veikt darbības, kas var būtiski negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un ekosistēmu dabisko attīstību;

6) bez administrācijas rakstiskas atļaujas:

a) ierīkot infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus,

b) mainīt zemes lietošanas veidu un veikt zemes transformāciju,

c) ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas,

d) ierīkot kārklu, Sahalīnas sūrenes, lupīnas un lucernas sējumus un stādījumus.

(3) Būvniecību ārējā aizsargjoslā var veikt, ja ir saņemti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu vai atzinums par novērtējuma ziņojumu saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma normatīvajiem aktiem un būvniecība paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

 

III nodaļa. Rezervāta pārvalde

 

11.pants

(1) Administrāciju vada direktors. Direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides ministrs.

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

 

12.pants

Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

 

13.pants

Administrācija saskaņo visu līmeņu teritorijas plānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.

 

14.pants

Bez administrācijas rakstiskas atļaujas fiziskām un juridiskām personām aizliegts vākt dabas materiālus kolekcijām, veikt pētījumus, mērījumus, uzskaiti vai monitoringu, kā arī fotografēt un filmēt komerciālos nolūkos.

 

15.pants

Administrācijas finanšu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

4) Eiropas Savienības, starptautisko un nacionālo atbalsta programmu un projektu līdzekļi.

 

16.pants

Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

 

17.pants

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome (turpmāk – padome), kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no rezervātu teritorijā esošo vietējo pašvaldību domēm vai padomēm, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta, Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes. Padomes sastāvā var iekļaut pa diviem pārstāvjiem no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar vides vai dabas aizsardzību un vides izglītību.

(2) Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs. 

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Teiču dabas rezervāta likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par 2008.gada 31.decembri ir piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumi Nr.259 "Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Teiču dabas rezervāta likuma

1.pielikums

 

Teiču dabas rezervāta shēma

Vides ministrs

R.Vējonis


Teiču dabas rezervāta likuma

2.pielikums

 

Teiču dabas rezervāta robežu apraksts

 

1. Ārējās robežas apraksts

 

Nr.

p.k.

Robežposmu numuri saskaņā ar shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1.1.

Madonas rajons, Barkavas pagasts

1.1.1.

1–2

No Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunkta pie Islienas upes uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma "Teiči" robežu līdz īpašuma "Pulcenes" robežai

1.1.2.

2–3

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu "Pulcenes" un "Zaļā Sala" robežām līdz īpašuma "Mežsētas" robežai

1.1.3.

3–4

Uz ziemeļiem pa īpašuma "Mežsētas" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Mežsētas" ziemeļrietumu stūrim

1.1.4.

4–5

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma "Mežsētas" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Pulcenes" ziemeļu stūrim

1.1.5.

5–6

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Pulcenes" robežu līdz īpašuma "Smiltnieki" robežai

1.1.6.

6–7

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu "Smiltnieki" un "Vecpulcenes" robežām līdz īpašuma "Vecpulcenes" dienvidaustrumu stūrim

1.1.7.

7–8

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Vecpulcenes" robežu līdz Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža robežai 

1.1.8.

8–9

Uz austrumiem pa valsts meža 200., 201., 202. un 203.kv. dienvidu robežstigu līdz 207.kv. stūrim 

1.1.9.

9–10

Uz dienvidiem pa valsts meža 207.kv. rietumu robežstigu līdz īpašuma "Jaunsudrabiņi" robežai (sakrīt ar Barkavas un Murmastienes pagastu robežu) 

1.2.

Madonas rajons, Murmastienes pagasts

1.2.1.

10–11

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma "Jaunsudrabiņi" robežu līdz šā īpašuma austrumu stūrim


 

1.2.2.

11–12

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu "Jaunsudrabiņi" un "Birztalas" robežām līdz īpašuma ar kadastra Nr.70780030286 robežai

1.2.3.

12–13

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu ar kadastra Nr.70780030286, Nr.70780030046, "Jaunarāji", "Skangaļi", "Lāči", "Rozītes" robežām līdz īpašuma "Rozītes" ziemeļrietumu stūrim 

1.2.4.

13–14

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma "Rozītes" robežu līdz īpašuma "Vaivari" robežai 

1.2.5.

14–15

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi "Grāna grāvis" un īpašumu "Vaivari", "Kastaņi", "Ābeles", "Jaunarāji" robežām līdz Barkavas un Murmastienes pagastu robežpunktam uz īpašuma "Jaunarāji" robežas

1.2.6.

15–16

No Barkavas un Murmastienes pagastu robežpunkta uz dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi "Grāna grāvis" un īpašumu "Jaunarāji", "Pūkas", "Laimiņi", "Skangaļi" robežām līdz īpašuma "Vētras" robežai

1.2.7.

16–17

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma "Vētras" robežu līdz īpašuma "Mežmaļi" robežai

1.2.8.

17–18

Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa īpašuma "Mežmaļi" robežu līdz īpašuma "Jaunarāji" robežai

1.2.9.

18–19

Uz dienvidrietumiem, dienvidaustrumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma "Jaunarāji" robežu līdz īpašuma "Līvlandi" robežai

1.2.10.

19–20

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu "Līvlandi", "Avoti", "Iecelnieki", "Avotiņi", "Kļavinieki", "Kalneji", "Blisiņi", "Jāņu mājas", "Ābeles", "Silzemes", "Irbes", "Virši", "Eglinieki", "Ceriņi–1", "Tolkāja" robežām līdz Murmastienes pagasta pašvaldības ceļam Murmastiene–Silagals

1.2.11.

20–21

Šķērsojot Murmastienes pagasta pašvaldības ceļu Murmastiene–Silagals uz dienvidiem pa īpašuma "Tolkāja" robežu līdz īpašuma "Skangaļi" robežai

1.2.12.

21–22

Uz dienvidiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Skangaļi" robežu līdz īpašuma "Ābeles" robežai

1.2.13.

22–23

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Ābeles" un "Smilgas–1" robežām līdz īpašuma "Liepas" robežai

1.2.14.

23–24

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu "Liepas", "Ābeles", "Ozoliņi" un "Ābeles" robežām līdz īpašuma "Pārupes" robežai

1.2.15.

24–25

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma "Pārupes" robežu līdz īpašuma "Vilkates" robežai

1.2.16.

25–26

Uz dienvidiem pa īpašuma "Vilkates" robežu, tālāk uz dienvidaustrumiem pa īpašuma "Vērstiņsala" robežu līdz īpašuma "Vērstiņsala" dienvidu stūrim

1.2.17.

26–27

No īpašuma "Vērstiņsala" dienvidu stūra uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Vērstiņsala", "Vērstiņsala–1","Jāņu mājas" robežām līdz īpašuma "Čopmaļi" dienvidrietumu stūrim

1.2.18.

27–28

No īpašuma "Čopmaļi" dienvidrietumu stūra uz austrumiem pa īpašumu "Čopmaļi", "Pīlādži", "Pūriņi" un "Ošlejas" robežām līdz īpašuma "Ošlejas" dienvidu stūrim 

1.2.19.

28–29

No īpašuma "Ošlejas" dienvidu stūra uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa īpašuma "Ošlejas" robežu līdz īpašuma "Brūklenāji" dienvidrietumu stūrim

1.2.20.

29–30

No īpašuma "Brūklenāji" dienvidrietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Brūklenāji" un & quot;Kapteiņi" robežām līdz Dirītes upei

1.2.21.

30–31

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu "Kapteiņi" un "Paegļi" robežām un Dirītes upi līdz īpašuma "Kalnlapsas" robežai

1.2.22.

31–32

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Kalnlapsas" un "Zemzari" robežām līdz īpašuma "Leimaņi" robežai

1.2.23.

32–33

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Leimaņi" robežu līdz īpašuma "Rozes" robežai

1.2.24.

33–34

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Rozes" robežu līdz īpašuma "Tumaši" robežai

1.2.25.

34–35

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa īpašuma "Tumaši" robežu līdz īpašuma "Kokāji" robežai

1.2.26.

35–36

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašumu "Kokāji", "Tropi" un "Rutki" robežām līdz īpašuma "Ziemeļi" robežai

1.2.27.

36–37

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi un īpašumu "Ziemeļi", "Liepas", "Strautiņi" un "Pīlādži" robežām līdz īpašuma "Pīlādži" dienvidu stūrim

1.2.28.

37–38

Uz ziemeļaustrumiem pa Lisiņas upi un īpašumu "Pīlādži", "Skudras" un "Zīles" robežām līdz īpašuma "Viktorīši" robežai


 

1.2.29.

38–39

Uz austrumiem pa īpašuma "Viktorīši" robežu līdz īpašuma "Rutki" robežai

1.2.30.

39–40

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Rutki" robežu līdz īpašuma "Krūkļi" robežai

1.2.31.

40–41

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem pa meliorācijas grāvi un īpašumu "Krūkļi", "Jakubāni", "Rāceņi" robežām līdz īpašuma "Mālnieki" robežai

1.2.32.

41–42

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašumu "Mālnieki" un "Jaunavas" robežām līdz īpašuma "Sarkaņi" robežai

1.2.33.

42–43

Uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi un īpašumu "Sarkaņi", "Vālodzītes", "Dravnieki", "Skariņi" robežām līdz īpašuma "Broki" robežai

1.2.34.

43–44

Uz austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma "Broki" robežu līdz īpašuma "Skariņi" robežai

1.2.35.

44–45

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma "Skariņi" robežu līdz īpašuma "Broki" robežai

1.2.36.

45–46

Uz dienvidaustrumiem, austrumiem un ziemeļiem pa īpašuma "Broki" robežu līdz Murmastienes pagasta pašvaldības ceļam

1.2.37.

46–47

Uz austrumiem gar Murmastienes pagasta pašvaldības ceļu līdz īpašuma "Priedaine" robežai

1.2.38.

47–48

Uz dienvidaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma "Priedaine" robežu līdz īpašuma "Gredzentiņi" robežai

1.2.39.

48–49

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma "Gredzentiņi" robežu līdz īpašuma "Pekši" robežai (sakrīt ar Murmastienes un Varakļānu pagastu robežu)

1.3.

Madonas rajons, Varakļānu pagasts

1.3.1.

49–50

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu "Pekši", "Piekalnes", "Pelši", "Lejaspļava", "Ozolpļava", "Čeičinieki", "Lapu mājas", "Aizupes", "Ogu sala", "Odiņi" robežām līdz īpašuma "Elki" robežai

1.3.2.

50–51

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma "Elki" robežu līdz īpašuma "Elki" ziemeļu stūrim

1.3.3.

51–52

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu "Elki", "Priežusalas", "Salas" robežām līdz īpašuma "Salas" dienvidrietumu stūrim


 

1.3.4.

52–53

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu "Salas", "Tiltnieki", "Ieviņas", "Madaras", "Dzērvītes", "Zaļmeži Plus" robežām līdz īpašuma "Ozoliņi" robežai

1.3.5.

53–54

Uz dienvidiem pa īpašumu "Ozoliņi", "Teiči", "Lauciņi" robežām līdz īpašuma "Mežrozītes" robežai

1.3.6.

54–55

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma "Mežrozītes" robežu līdz īpašuma "Ceļinieki" robežai

1.3.7.

55–56

Uz rietumiem pa īpašumu "Ceļinieki" un "Ecīši" robežām līdz īpašuma "Jaunecīši" robežai

1.3.8.

56–57

Uz ziemeļiem pa īpašuma "Jaunecīši" robežu līdz īpašuma "Jaunecīši" ziemeļu stūrim pie Teicijas upes

1.3.9.

57–58

Uz dienvidrietumiem pa Teicijas upi un īpašumu "Jaunecīši", "Anemones", "Dzeduļi", "Smaidas" robežām līdz īpašuma "Ērgļi" robežai

1.3.10.

58–59

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa Teicijas upi un īpašumu "Ērgļi", "Atvases" un "Laimiņi" austrumu robežām (ietverot minētos īpašumus) līdz īpašuma "Salas" robežai

1.3.11.

59–60

Uz rietumiem pa īpašuma "Salas" robežu līdz īpašuma "Salas" ziemeļrietumu stūrim

1.3.12.

60–61

Uz dienvidiem pa īpašumu "Mežvītoli", "Ieviņas", "Tālava", "Ozoli" rietumu robežām līdz īpašuma "Ozoli" dienvidrietumu stūrim

1.3.13.

61–62

Uz austrumiem pa īpašuma "Ozoli" robežu līdz īpašuma "Vālodzītes" robežai

1.3.14.

62–63

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu "Vālodzītes" un "Mežlīči" robežām līdz īpašuma "Līgo 2" robežai

1.3.15.

63–64

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma "Līgo 2" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Līgo 2" dienvidaustrumu stūrim

1.3.16.

64–65

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma "Līgo 2" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Līgo 2" dienvidu stūrim

1.3.17.

65–66

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma "Līgo 2" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Līgo 2" rietumu stūrim

1.3.18.

66–67

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa īpašumu "Lielie Ciematnieki", "Vējavas", "Silakalns", "Zvīdriņi", "Ceriņi" rietumu robežām līdz īpašuma "Skangaļi" robežai

1.3.19.

67–68

Uz dienvidaustrumiem pa īpašumu "Skangaļi" un "Jaungribolva" robežām līdz īpašuma "Purvs" robežai

1.3.20.

68–69

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Purvs" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Purvs" ziemeļu stūrim

1.3.21.

69–70

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma "Purvs" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Purvs" austrumu stūrim

1.3.22.

70–71

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma "Purvs" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Upītes" robežai

1.3.23.

71–72

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa īpašumu "Upītes" un "Ieviņas" robežām līdz valsts autoceļam A12 Jēkabpils–Rēzekne, tālāk šķērsojot minēto autoceļu, līdz tā dienvidaustrumu malai

1.3.24.

72–73

Uz ziemeļaustrumiem gar valsts autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne dienvidaustrumu malu līdz robežas pagrieziena punktam dienvidaustrumu virzienā

1.3.25.

73–74

Uz dienvidaustrumiem līdz dzelzceļa līnijai Rīga–Zilupe

1.4.

Jēkabpils rajons, Atašienes pagasts

1.4.1.

74–75

Uz dienvidrietumiem un rietumiem gar dzelzceļa līniju Rīga–Zilupe līdz īpašuma "Caunas" robežai

1.4.2.

75–76

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma "Caunas" robežu līdz īpašuma "Zaļumi" robežai

1.4.3.

76–77

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Zaļumi" robežu līdz īpašuma "Gārgale" robežai

1.4.4.

77–78

Uz ziemeļrietumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma "Gārgale" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Gārgale" ziemeļrietumu stūrim

1.4.5.

78–79

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma "Gārgale" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Bērzaine" robežai

1.4.6.

79–80

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Bērzaine" robežu līdz īpašuma "Avotiņi" robežai

1.4.7.

80–81

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Avotiņi" robežu līdz īpašuma "Avotiņi" austrumu stūrim

1.4.8.

81–82

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma "Avotiņi" robežu līdz īpašuma "Brokas" robežai


 

1.4.9.

82–83

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma "Brokas" robežu līdz īpašuma "Jaunborovka" robežai

1.4.10.

83–84

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Jaunborovka" un "Brokas" robežām līdz īpašuma "Purva Strazdi" robežai

1.4.11.

84–85

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma "Purva Strazdi" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Purva Strazdi" dienvidrietumu stūrim

1.4.12.

85–86

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Purva Strazdi" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Bitenieki" robežai

1.4.13.

86–87

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Bitenieki" robežu līdz īpašuma "Kaķīši" robežai

1.4.14.

87–88

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Kaķīši", "Bitenieki", "Elenengofa" robežām līdz īpašuma "Elenengofa" austrumu stūrim

1.4.15.

88–89

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Elenengofa" robežu līdz īpašuma "Bitītes" robežai

1.4.16.

89–90

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Bitītes" robežu līdz īpašuma "Lapas" robežai

1.4.17.

90–91

Uz ziemeļiem pa īpašuma "Lapas" rietumu robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Bitītes" robežai

1.4.18.

91–92

Uz rietumiem pa īpašumu "Bitītes", "Priedītes" un "Bitītes" robežām līdz īpašuma "Birzītes" robežai

1.4.19.

92–93

Uz rietumiem pa īpašuma "Birzītes" robežu līdz īpašuma "Priedītes" robežai

1.4.20.

93–94

Uz dienvidiem pa īpašuma "Priedītes" robežu līdz īpašuma "Vecstutka" robežai

1.4.21.

94–95

Uz rietumiem pa īpašuma "Vecstutka" robežu līdz īpašuma "Meldri" robežai

1.4.22.

95–96

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Meldri" un "Lejiņas" robežām līdz īpašuma "Ozolkalns" robežai

1.4.23.

96–97

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma "Ozolkalns" robežu līdz Atašienes pagasta pašvaldības zemes robežai

1.4.24.

97–98

Uz ziemeļrietumiem pa Atašienes pagasta pašvaldības zemes robežu līdz īpašuma "Lejiņas" robežai

1.4.25.

98–99

Uz rietumiem pa īpašumu "Lejiņas" un "Meldri" robežām līdz īpašuma "Ezernīca" robežai


 

1.4.26.

99–100

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma "Ezernīca" robežu līdz īpašuma "Vīnogas" robežai

1.4.27.

100–101

Uz ziemeļrietumiem, rietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma "Vīnogas" robežu līdz īpašuma "Dzengaļi" robežai

1.4.28.

101–102

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa īpašuma "Dzengaļi" robežu līdz īpašuma "Jaunābeļi" robežai

1.4.29.

102–103

Uz ziemeļiem pa īpašumu "Jaunābeļi" un "Eiduki" robežām līdz īpašuma "Eiduki" ziemeļaustrumu stūrim

1.4.30.

103–104

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu "Eiduki", "Strīķi" un Atašienes pagasta pašvaldības zemes robežām līdz īpašuma "Zeltiņi" robežai

1.4.31.

104–105

Uz ziemeļiem un rietumiem pa īpašuma "Zeltiņi" robežu līdz īpašuma "Martas kalns" robežai

1.4.32.

105–106

Uz ziemeļrietumiem un rietumiem pa īpašumu "Martas kalns" un "Ziediņi" robežām līdz īpašuma "Ķieģeļi" robežai

1.4.33.

106–107

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem pa īpašuma "Ķieģeļi" robežu līdz īpašuma "Drivnieki" robežai

1.4.34.

107–108

Uz ziemeļiem pa īpašumu "Drivnieki", "Zālāni", "Lejas" un "Gundegas" robežām līdz īpašuma "Gundegas" ziemeļaustrumu stūrim

1.4.35.

108–109

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma "Gundegas" robežu līdz īpašuma "Senči" robežai

1.4.36.

109–110

Uz dienvidrietumiem, ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma "Senči" robežu līdz īpašuma "Līņi" robežai

1.4.37.

110–111

Uz dienvidrietumiem, dienvidiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma "Līņi" robežu līdz īpašuma "Eiduku purvs" robežai

1.4.38.

111–112

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Eiduku purvs" robežu līdz īpašuma "Gundegas" robežai

1.4.39.

112–113

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Gundegas" robežu līdz īpašuma "Auči" robežai

1.4.40.

133–114

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Auči" robežu līdz īpašuma "Birņi" robežai


 

1.4.41.

114–115

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma "Birņi" robežu līdz īpašuma "Zītari" robežai

1.4.42.

115–116

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma "Zītari" robežu līdz īpašuma "Gundegas" robežai

1.4.43.

116–117

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma "Gundegas" robežu līdz īpašuma "Eiduki" robežai

1.4.44.

117–118

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma "Eiduki" robežu līdz īpašuma "Ezeriņi" robežai

1.4.45.

118–119

Uz dienvidrietumiem, dienvidiem un dienvidrietumiem pa īpašuma "Ezeriņi" robežu līdz īpašuma "Krusti" robežai

1.4.46.

119–120

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma "Krusti" robežu līdz īpašuma "Spilves" robežai

1.4.47.

120–121

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa īpašuma "Spilves" robežu līdz īpašuma "Apses" robežai

1.4.48.

121–122

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu "Apses", "Pūriņi", "Gundegas", "Vecavotiņi", "Miķelāni", "Miezīši", Atašienes pagasta pašvaldības zemes, īpašumu "Pļaviņas", "Senči", "Jaunalejas" robežām līdz valsts autoceļam Mētriena–Atašiene

1.4.49.

122–123

Uz ziemeļrietumiem gar valsts autoceļa Mētriena–Atašiene ziemeļaustrumu malu līdz īpašuma "Austriņi" robežai

1.4.50.

123–124

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Austriņi" robežu līdz īpašuma "Jaunāres" robežai (sakrīt ar Atašienes un Mētrienas pagastu robežpunktu)

1.5.

Madonas rajons, Mētrienas pagasts

1.5.1.

124–125

Uz ziemeļiem pa īpašumu "Jaunāres" un "Jaunraksalas" austrumu robežām līdz īpašuma "Jaunraksalas 2" robežai

1.5.2.

125–126

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma "Jaunraksalas 2" dienvidaustrumu robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Jaunāres" robežai

1.5.3.

126–127

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu "Jaunāres" un "Labumi" robežām līdz īpašuma "Kārkli" robežai

1.5.4.

127–128

Uz dienvidiem, dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma "Kārkli" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Pakaļni" robežai


 

1.5.5.

128–129

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu "Pakaļni" un "Labumi" robežām līdz valsts autoceļa P62 Mētriena–Atašiene robežai

1.5.6.

129–130

Uz ziemeļrietumiem gar valsts autoceļa P62 Mētriena–Atašiene ziemeļaustrumu malu līdz īpašuma "Ļūmāni" robežai

1.5.7.

130–131

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Ļūmāni" robežu līdz īpašuma "Ļūmāni" austrumu stūrim

1.5.8.

131–132

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu "Ļūmāni", "Silgali", "Amati" robežām līdz īpašuma "Mētriņas 2" robežai

1.5.9.

132–133

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma "Mētriņas 2" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Medņuriests 2" robežai

1.5.10.

133–134

Uz ziemeļiem pa īpašumu "Medņuriests 2" un "Lejasrubeņi 2" robežām (ietverot minētos īpašumus) līdz īpašuma "Šūmāni 2" robežai

1.5.11.

134–135

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa īpašumu "Šūmāni 2" un "Priedes" robežām (ietverot minētos īpašumus) līdz īpašuma "Rubeņi" robežai

1.5.12.

135–136

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Rubeņi" robežu līdz īpašuma "Rubeņi" austrumu stūrim

1.5.13.

136–137

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma "Rubeņi" robežu līdz īpašuma "Melderkalns" robežai

1.5.14.

137–138

Uz ziemeļiem pa īpašumu "Melderkalns" un "Dzērvītes" robežām līdz īpašuma "Pilskalni 2" robežai

1.5.15.

138–139

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa īpašuma "Pilskalni 2" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Tīrumnieki 2" robežai

1.5.16.

139–140

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem un dienvidiem pa īpašuma "Tīrumnieki 2" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Tīrumnieki" robežai

1.5.17.

140–141

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Tīrumnieki" robežu, šķērsojot Mētrienas pagasta pašvaldības ceļu, tālāk pa īpašumu "Priežukalns", "Stūrīši", "Saulgrieži", "Valtersala", "Sanitas" robežām līdz īpašuma "Gravāni" robežai

1.5.18.

141–142

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Gravāni", "Dūkstupieši", "Purmalas" robežām līdz īpašuma "Isliena" robežai


 

1.5.19.

142–143

Uz austrumiem pa īpašuma "Isliena" dienvidu robežu līdz īpašuma "Isliena" dienvidaustrumu stūrim (sakrīt ar Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunktu)

1.5.20.

143–144

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Isliena" robežu līdz īpašuma "Lazdiņas" robežai

1.5.21.

144–145

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Lazdiņas", "Kļavēni", "Rozes", "Slokas" robežām līdz īpašuma "Slokas" austrumu stūrim

1.5.22.

145–146

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu "Slokas", "Virši", "Bērzi" robežām līdz īpašuma "Prausala" robežai

1.5.23.

146–147

Uz ziemeļiem pa īpašumu "Prausala" un "Medņuriests" robežām līdz īpašuma "Mazleiši" robežai

1.5.24.

147–148

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma "Mazleiši" robežu līdz īpašuma "Jaunrozes" robežai

1.5.25.

148–149

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu "Jaunrozes" un "Celmiņi" robežām līdz īpašuma "Bākšāni" robežai

1.5.26.

149–150

Uz austrumiem pa īpašumu "Bākšāni" un "Ritas" robežām līdz īpašuma "Ritas" dienvidu stūrim

1.5.27.

150–151

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašumu "Ritas" un "Bākšāni" robežām līdz īpašuma "Bākšāni" austrumu stūrim

1.5.28.

151–152

Uz ziemeļrietumiem pa īpašumu "Bākšāni" un "Ritas" robežām līdz Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža ar kadastra apzīmējumu 70760030027 dienvidrietumu stūrim

1.5.29.

152–153

Uz austrumiem pa Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža ar kadastra apzīmējumu 70760030027 dienvidu robežu līdz īpašuma "Lapsukalns" robežai (sakrīt ar Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunktu)

1.5.30.

153–154

Uz dienvidiem pa īpašuma "Lapsukalns" robežu, Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža ar kadastra apzīmējumu 70440060026 rietumu robežu un īpašumu "Jānīši" un "Apsala" ar kadastra apzīmējumu 70440060073 robežām līdz Mētrienas pagasta pašvaldības īpašuma "Apsala" ar kadastra apzīmējumu 70760070004 robežai (sakrīt ar Barkavas un Mētrienas pagastu robežpunktu)

1.5.31.

154–155

Uz dienvidrietumiem pa Mētrienas pagasta pašvaldības īpašuma "Apsala" ar kadastra apzīmējumu 70760070004 robežu līdz minētā īpašuma rietumu stūrim


 

1.5.32.

155–156

Uz austrumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma "Apsala" robežu līdz minētā īpašuma robežas pagrieziena punktam dienvidu virzienā

1.5.33.

156–157

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi un īpašuma "Apsala" robežu līdz Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunktam pie Islienas upes

1.5.34.

157–1

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa Islienas upi un īpašuma "Apsala" robežu līdz īpašuma "Teiči" robežai (sakrīt ar Mētrienas un Barkavas pagastu robežpunktu)

 

2. Dabas parka zonas robežas apraksts

 

Nr.

p.k.

Robežposmu numuri saskaņā ar shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

2.1.

 

Madonas rajons, Murmastienes pagasts, Siksala

2.1.1.

158–159

No Murmastienes pagasta pašvaldības ceļa Murmastiene–Siksala ziemeļu malas, šķērsojot minēto ceļu, tālāk pa īpašuma "Aizvējiņi" robežu uz dienvidiem līdz Siksalas ezeram

2.1.2.

159–160

Apliecot Siksalas ezera rietumu krastu, pa īpašumu "Aizvējiņi", "Ezerkrasts", "Kapsētas", "Bebri" un "Līvlandi" robežām līdz īpašuma "Teiči 2" robežai

2.1.3.

160–161

Uz dienvidrietumiem pa īpašuma "Teiči 2" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Putni" dienvidu stūrim

2.1.4.

161–162

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma "Putni" robežu līdz īpašuma "Putni" rietumu stūrim

2.1.5.

162–163

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Putni" robežu līdz īpašuma "Ezerkrasts" robežai

2.1.6.

163–164

Uz rietumiem pa īpašuma "Ezerkrasts" robežu līdz īpašuma "Teiči 2" ziemeļrietumu stūrim

2.1.7.

164–165

Uz dienvidiem pa īpašumu "Ezerkrasts" un "Rutki" robežām līdz īpašuma "Rutki" dienvidu stūrim

2.1.8.

165–166

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma "Rutki" robežu līdz īpašuma "Rutki" dienvidrietumu stūrim

2.1.9.

166–167

Uz ziemeļiem pa īpašuma "Rutki" robežu līdz īpašuma "Ezerkrasts" robežai


 

2.1.10.

167–168

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Ezerkrasts" robežu līdz ceļam un īpašuma "Vairogs 2" robežai

2.1.11.

168–169

Uz dienvidaustrumiem pa īpašuma "Vairogs 2" robežu (ietverot minēto īpašumu) līdz īpašuma "Ezerkalni" robežai

2.1.12.

169–170

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma "Ezerkalni" robežu līdz īpašuma "Sīksala" robežai

2.1.13.

170–171

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Sīksala" robežu līdz īpašuma "Ļadi" robežai

2.1.14.

171–172

Uz ziemeļrietumiem pa īpašuma "Ļadi" robežu līdz īpašuma "Ženijas" robežai

2.1.15.

172–173

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma "Ženijas" robežu līdz īpašuma "Ženijas" ziemeļrietumu stūrim 

2.1.16.

173–174

Uz austrumiem un dienvidiem pa īpašuma "Ženijas" robežu līdz īpašuma "Ļadi" robežai 

2.1.17.

174–175

Uz austrumiem pa īpašumu "Ļadi" un "Līvlandi" robežām līdz īpašuma "Bebri" robežai

2.1.18.

175–176

Uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa īpašuma "Bebri" robežu līdz īpašuma "Bebri" ziemeļaustrumu stūrim

2.1.19.

176–177

Uz dienvidiem pa īpašuma "Bebri" robežu līdz Murmastienes pagasta pašvaldības ceļam Murmastiene–Siksala

2.1.20.

177–158

Uz austrumiem gar Murmastienes pagasta pašvaldības ceļa Murmastiene–Siksala ziemeļu malu līdz rezervāta robežas pagrieziena punktam dienvidu virzienā

 

3. Stingrā režīma zonas robežas apraksts

 

Nr.

p.k.

Robežposmu numuri saskaņā ar shēmu

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

3.1.

178–179

No 144.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa tā austrumu robežu līdz Vaboles ezera ezerdobes dabiskajai krasta līnijai

3.2.

179–180

Pa 145.kv. ietilpstošo Vaboles ezera ezerdobes dabisko krasta līniju uz dienvidiem līdz 144. un 145.kv. robežstigai

3.3.

180–181

No 144. un 145.kv. robežstigas uz dienvidiem līdz 144., 155. un 149.kv. robežstigu krustpunktam

3.4.

181–182

No 144., 155. un 149.kv. robežstigu krustpunkta uz austrumiem līdz 149. un 155.kv. robežstigas lauzuma punktam

3.5.

182–183

No 149. un 155.kv. robežstigas lauzuma punkta pa stigu dienvidrietumu virzienā līdz Pieslaistes ezera krastam 162.kv.

3.6.

183–184

No Pieslaistes ezera krasta 162.kv. pa minētā ezera krasta līniju līdz krasta līnijas, 162. un 161.kv. robežpunktam

3.7.

184–185

No Pieslaistes ezera krasta līnijas, 162. un 161.kv. robežpunkta uz dienviddienvidaustrumiem līdz 173.kv. ziemeļaustrumu stūrim

3.8.

185–186

No 173.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidrietumiem pa 167. un 173.kv. robežstigu līdz 166.kv. dienvidaustrumu stūrim

3.9.

186–187

No 166.kv. dienvidaustrumu stūra uz ziemeļiem līdz 153.kv. 2.nogabala dienvidaustrumu stūrim

3.10.

187–188

No 153.kv. 2.nogabala dienvidaustrumu stūra uz ziemeļrietumiem līdz 141.kv. rietumu stūrim

3.11.

188–189

No 141.kv. rietumu stūra uz ziemeļiem līdz tā paša kvartāla ziemeļrietumu stūrim

3.12.

189–178

No 141.kv. ziemeļrietumu stūra līdz 144.kv. ziemeļaustrumu stūrim

 

4. Ārējās robežas un funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas

 

Nr.

p.k.

Koordinātu punkts

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1

651087

6286186

4.2.

2

651143

6285876

4.3.

3

651712

6285733

4.4.

4

651641

6286187

4.5.

5

652206

6285791

4.6.

6

652152

6286445

4.7.

7

652923

6286026

4.8.

8

653244

6286651

4.9.

9

655840

6286705

4.10.

10

655950

6284943

4.11.

11

655777

6284836

4.12.

12

655968

6284570

4.13.

13

654913

6284338

4.14.

14

654982

6284126

4.15.

15

654111

6283731

4.16.

16

653784

6283315

4.17.

17

653638

6283339

4.18.

18

653279

6283224

4.19.

19

653158

6282762

4.20.

20

650796

6280971

4.21.

21

650333

6280116

4.22.

22

650781

6280164

4.23.

23

651330

6280610

4.24.

24

651581

6279834

4.25.

25

651735

6279288

4.26.

26

651874

6278506

4.27.

27

652997

6279323

4.28.

28

653518

6279231

4.29.

29

653941

6279565

4.30.

30

654391

6279758

4.31.

31

654207

6280001

4.32.

32

654453

6280261

4.33.

33

654651

6280489

4.34.

34

655031

6281166

4.35.

35

655773

6281302

4.36.

36

655945

6280759

4.37.

37

656584

6280065

4.38.

38

656958

6280570

4.39.

39

657368

6280586

4.40.

40

657732

6280918

4.41.

41

658725

6281328

4.42.

42

658994

6280994

4.43.

43

658655

6279635

4.44.

44

659064

6279964

4.45.

45

659415

6279758

4.46.

46

659737

6279813

4.47.

47

660538

6279839

4.48.

48

660990

6279470

4.49.

49

661121

6279221

4.50.

50

660170

6277956

4.51.

51

659869

6278115

4.52.

52

659556

6277289

4.53.

53

660980

6276299

4.54.

54

661032

6275684

4.55.

55

660888

6275570

4.56.

56

660519

6275600

4.57.

57

660297

6276218

4.58.

58

659554

6275077

4.59.

59

659415

6274401

4.60.

60

659105

6274414

4.61.

61

659175

6273613

4.62.

62

659352

6273589

4.63.

63

658862

6272667

4.64.

64

659206

6272580

4.65.

65

659027

6272463

4.66.

66

658862

6272667

4.67.

67

658530

6270886

4.68.

68

658833

6270673

4.69.

69

658913

6270797

4.70.

70

659161

6270681

4.71.

71

658842

6270144

4.72.

72

658864

6269850

4.73.

73

659088

6270066

4.74.

74

659127

6270034

4.75.

75

651380

6267499

4.76.

76

651767

6268073

4.77.

77

651812

6268228

4.78.

78

651813

6268770

4.79.

79

651943

6268668

4.80.

80

652139

6268837

4.81.

81

652558

6268960

4.82.

82

652199

6269524

4.83.

83

652148

6269776

4.84.

84

652316

6270413

4.85.

85

652060

6270539

4.86.

86

652367

6270599

4.87.

87

652437

6270837

4.88.

88

652906

6271459

4.89.

89

652877

6271988

4.90.

90

653560

6272739

4.91.

91

653402

6273085

4.92.

92

651843

6272924

4.93.

93

652668

6272904

4.94.

94

651564

6272698

4.95.

95

651304

6272783

4.96.

96

651442

6272920

4.97.

97

651487

6273123

4.98.

98

651310

6273348

4.99.

99

650290

6273214

4.100.

100

649801

6272916

4.101.

101

649340

6272909

4.102.

102

649018

6273730

4.103.

103

648988

6273975

4.104.

104

648337

6273668

4.105.

105

647943

6273861

4.106.

106

647734

6273981

4.107.

107

648482

6274910

4.108.

108

648485

6276568

4.109.

109

648079

6276197

4.110.

110

647548

6275935

4.111.

111

647265

6275642

4.112.

112

647326

6276110

4.113.

113

648497

6277306

4.114.

114

648593

6277743

4.115.

115

648755

6278114

4.116.

116

647956

6277614

4.117.

117

646506

6276008

4.118.

118

646395

6275882

4.119.

119

646226

6275585

4.120.

120

645927

6275609

4.121.

121

645754

6275440

4.122.

122

644501

6274217

4.123.

123

643694

6275461

4.124.

124

644130

6275888

4.125.

125

644515

6277466

4.126.

126

643955

6277080

4.127.

127

643455

6276691

4.128.

128

643266

6276559

4.129.

129

642119

6275914

4.130.

130

641674

6277069

4.131.

131

641888

6277323

4.132.

132

641719

6277815

4.133.

133

641932

6278194

4.134.

134

641924

6278798

4.135.

135

642721

6279270

4.136.

136

643474

6280082

4.137.

137

643087

6280214

4.138.

138

643351

6281324

4.139.

139

643313

6281863

4.140.

140

643652

6281634

4.141.

141

644658

6282999

4.142.

142

645589

6283448

4.143.

143

646501

6283683

4.144.

144

646629

6283911

4.145.

145

647436

6284691

4.146.

146

64 7023

6285282

4.147.

147

647009

6285798

4.148.

148

646996

6286816

4.149.

149

646838

6287427

4.150.

150

647353

6287366

4.151.

151

648360

6288226

4.152.

152

648165

6288518

4.153.

153

650843

6288860

4.154.

154

650983

6287787

4.155.

155

650366

6286927

4.156.

156

650987

6286968

4.157.

157

650781

6286298

4.158.

158

648437

6281066

4.159.

159

648435

6280992

4.160.

160

648094

6280752

4.161.

161

647318

6280219

4.162.

162

647146

6280369

4.163.

163

647452

6280636

4.164.

164

646991

6280636

4.165.

165

646826

6280145

4.166.

166

646741

6280182

4.167.

167

646781

6280428

4.168.

168

646855

6280981

4.169.

169

646927

6280956

4.170.

170

647291

6281016

4.171.

171

647566

6281133

4.172.

172

647467

6281345

4.173.

173

647540

6281610

4.174.

174

647794

6281548

4.175.

175

647956

6281559

4.176.

176

648335

6281444

4.177.

177

648339

6281095

4.178.

178

658866

6279145

4.179.

179

658920

6278207

4.180.

180

658956

6277648

4.181.

181

659088

6275319

4.182.

182

659261

6275308

4.183.

183

658227

6273003

4.184.

184

657686

6272608

4.185.

185

658028

6269669

4.186.

186

654811

6268206

4.187.

187

654244

6274730

4.188.

188

650638

6276947

4.189.

189

652165

6278728

 

Piezīmes.

1. Pierobežnieki norādīti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 2005.gada informāciju.

2. Valsts meža kvartālu numuri norādīti saskaņā ar 2005.gada mežierī­cības datiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta

„Teiču dabas rezervāta likums”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Patlaban spēkā esošais Teiču dabas rezervāta likums ir pieņemts 2000.gada 16.martā. Tas nosaka, ka Teiču dabas rezervāts ir izveidots, lai saglabātu purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību. Patlaban likumā ir noteikts, ka rezervāta platība ir 19337 ha. Veicot rezervāta robežu uzmērīšanu konstatēts, ka šis skaitlis neatbilst faktiskajai rezervāta platībai. Rezervāta kopējā platība pēc robežu izmaiņu apstiprināšanas būs 19779 ha, kur regulējamā režīma zona aizņem 14595 ha, stingrā režīma zona 5070 ha, bet dabas parka zona 114 ha. Rezervāta kopējā platība palielināsies par 376 ha. Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisko ekosistēmu dabisku attīstību. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, ekosistēmu dabisku attīstību, pastāvot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus. Dabas parka zona tiek izveidota, lai saglabātu vēsturiski veidojušos, ekstensīvos vides apsaimniekošanas veidus, lai sabalansētu dabas aizsardzības, vides izglītības un vietējo iedzīvotāju intereses.

Likumprojektu iniciēja Teiču dabas rezervāta administrācija. Pašreizējais dabas rezervāta funkcionālais zonējums un esošie saimnieciskās darbības ierobežojumi aizliedz praktiski jebkādu saimniecisko darbību dabas rezervātā esošajos privātajos īpašumos. Rezervātam pieguļošas bioloģiski vērtīgas teritorijas, kas ir atpirktas dabas aizsardzības mērķiem un reģistrētas uz Vides ministrijas vārda, patlaban neatrodas rezervāta teritorijā, kas kavē vienotu teritorijas aizsardzību. Likumā minēto institūciju nosaukumi, kā arī funkcionālo zonu apraksts neatbilst faktiskajai situācijai.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

1. Likumprojekts paredz precizēt institūciju nosaukumus un izteikt jaunā redakcijā likuma 1. un 2.pielikumu (funkcionālo zonu shēmu un robežu aprakstu), aizstājot esošo rezervāta ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu aprakstu ar aktualizētu robežu aprakstu (ņemot vērā aktualizētu kadastrālo un meža inventarizācijas informāciju) un koordinātām.

2.Likumprojektā precizētas regulējamā režīma zonā pieļaujamās un aizliegtās darbības.

3.Likumprojekts paredz noteikt jaunu funkcionālo zonu – dabas parka zonu. Dabas parka zona izveidota ar mērķi saglabāt vēsturiski veidojušos, ekstensīvos vides apsaimniekošanas veidus, lai sabalansētu dabas aizsardzības, vides izglītības un vietējo iedzīvotāju intereses. Dabas parka zonā ir iekļautas dabas rezervātā esošo viensētu teritorijas. Dabas parka zona aizņem 114 ha.

4. Likumā tiek papildināts konsultatīvās padomes sastāvs, pamatojoties uz Saeimas Juridiskās komisijas norādījumiem par analogu punktu Rāznas nacionālā parka likumā.

5. Likumprojekts paredz mainīt rezervāta robežas, iekļaujot rezervātam pieguļošas teritorijas, kas ir atpirktas un reģistrētas uz valsts vārda Vides ministrijas personā. Rezervāta teritorija tiek palielināta par 376 ha (iekļaujot regulējamā režīma zonā).

Ar likumprojektu netiek uzlikti jauni saimnieciskās darbības ierobežojumi privātīpašumā esošajām zemēm.

Dabas rezervāta robežu un ārējo aizsargjoslu attēlo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos atbilstoši MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

4.Normatīvā akta projekts veicinās bioloģiski augstvērtīgu teritoriju aizsardzības nodrošināšanu.

5. Cita informācija

nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta esošo līdzekļu ietvaros

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Pēc likumprojekta pieņemšanas ir nepieciešams sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumos Nr. 241 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, papildinot tos ar jaunu klasifikācijas kodu. Grozījumi tiks sagatavoti 6 mēnešu laikā pēc likumprojekta apstiprināšanas

2. Cita informācija

nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

nav

nav

nav

nav

5. Cita informācija

nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Atzinumu par likumprojektu sniegusi Latvijas Pašvaldību savienība.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojektā iestrādāti Latvijas Pašvaldību savienības izteiktie priekšlikumi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Projekts ievietots Vides ministrijas mājas lapā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.     Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošanai netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrību par likumprojekta ieviešanu informēs vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Saeimā likumu publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Vides ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīdam ir iespējas aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo, atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumu Nr.1032 „Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikums” 12.punktam administrācijas direktora un amatpersonu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

4. Cita informācija

nav

 

 

 

Vides ministrs                                              R. Vējonis

  

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Puķītis

A.Stašāne

V.Puriņš

I. Nagle

 

 

 

25.02.2008 13.30

1121

I.Nagle

7026424, ivita.nagle@vidm.gov.lv