Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

19.03.2008.                   Nr.90/TA-480

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". Likumprojektu izstrādāja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (atbildīgā amatpersona - Strīķeris 67356165-231, alvils.strikeris@knab.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 18.marta sēdes protokola Nr.18     3.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā grozījumu un izteikt 166.34 pantu šādā redakcijā:

 

"166.34 pants. Politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpšana

Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda iz­devumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aiz­pildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, par paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, par dāvinājuma (ziedojuma) apmēra vai finansēšanas ierobežojumu neievērošanu, par tāda fi­nanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kontā, kurš pārsniedz 100 latu, par aizņēmuma ņemšanu, par galvojuma došanu, par aizdevuma izsniegšanu vai par priekš­vēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no tūkstoš līdz desmit tūkstoš latiem, kon­fiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus.

Par politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību nelikumīgu finansēšanu, kas izpaudusies atļautā dāvinājuma (zie­dojuma) apmēra pārsniegšanā, dāvinājuma (ziedojuma) netiešā vai pastarpinātā nodošanā vai finanšu līdzekļu dāvināšanā (ziedošanā) bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu (dāvinājumu) politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti at­kār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu (dāvinājumu) po­litiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem, ja šāda finansēšana nav veikta kā starpniecība, –

uzliek naudas sodu personai, kura finansējusi politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību –

uzliek naudas sodu personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam no simt līdz divsimt latiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

I.Godmanis


Likumprojekta

 „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

      Kopš 2003.gada 25.jūlija spēkā ir grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas noteica atbildību par politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu neievērošanu (166.34pants). Ar 2004.gada 22.aprīļa likumu minētajā pantā tika izdarīti grozījumi, diferencējot atbildību par dažāda veida pārkāpumiem, tomēr šobrīd spēkā esošajā likuma normā ir paredzēta tikai politisko organizāciju (partiju) atbildība, bet nav noteikta ziedotāju (dāvinātāju) atbildība. Tas savukārt rada pretrunu ar spēkā esošo Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normām, kas nosaka ierobežojumus arī ziedotājam (dāvinātājam) un kurus politiskās organizācijas (partijas) faktiski nevar kontrolēt. Piemēram, saskaņā ar minētā likuma 2.panta 3.daļu fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus) finanšu līdzekļu veidā no saviem ienākumiem, kuri gūti iepriekšējos trijos taksācijas gados un kuru veidi noteikti likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. un 9.pantā. Lai novērstu šīs pretrunas ar minētajiem tiesību aktiem un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, ir nepieciešami grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot atbilstošu reglamentāciju.

Starp politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas pārkāpumi ne vienmēr ir tik bīstami un lieli, lai par tiem noteiktu lielas sankcijas, tāpēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā atsevišķām normām ir nepieciešams svītrot minimālā uzliekamā soda apmēru, lai katrā atsevišķā gadījumā varētu izvērtēt, kādai jābūt minimālajai sankcijai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.34pantā, papildinot to ar divām jaunām daļām, kas noteiktu atbildību politisko organizāciju (partiju) ziedotājiem (dāvinātājiem) par partijas finansēšanas apmēra vai finansēšanas ierobežojumu neievērošanu, vai par dāvinājumu (ziedojumu) netiešu nodošanu partijai, kā arī par atkārtotiem šāda veida pārkāpumiem. Tādējādi tiks paredzēta atbildība arī personām, kas veic neatļautus dāvinājumus (ziedojumus) politiskajām organizācijām (partijām), un novērsta pretruna ar spēkā esošo Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normām, kas nosaka ierobežojumus arī ziedotājam (dāvinātājam).

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.34panta pirmajā daļā, dzēšot minimālo sankcijas apmēru. Tādejādi katrā atsevišķā gadījumā būs iespējams izvērtēt, vai par izdarīto pārkāpumu ir uzliekams sods vai var iztikt bez soda uzlikšanas un kāds ir tā apmērs.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Veicinās likumu ievērošanu, ar laiku samazināsies Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumi.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2008.

2009.

2010.

2011.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

+ 6,0

+12,0

+12,8

+13,6

+ 13,6

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

   Normatīvie akti papildus nav jāizdod     

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komen-tāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

1. Sabiedriskās politikas centrs „Provids”;

2. Sabiedriskā labuma biedrība „Delna”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

1. „Providus” uzskata, ka likumprojekts ir loģisks un vajadzīgs solis, lai īstenotu partiju finanšu regulēšanas mērķi – nodrošināt partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

„Providus apsveic iniciatīvu palielināt sankcijas par nozīmīgiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

„Providus” izteica trīs ieteikumus likumprojekta redakcijas uzlabošanai.

2. „Delna” izsaka savu atbalstu izstrādātajiem grozījumiem. „Delna” atbalsta atbildības paredzēšanu politisko partiju (organizāciju) ziedotājiem (dāvinātājiem) par partijas finansēšanas apmēra vai finansēšanas ierobežojumu neievērošanu vai par dāvinājumu (ziedojumu) netiešu nodošanu partijai, kā arī par atkārtotiem šāda veida pārkāpumiem pašreizējā likumprojekta redakcijā.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nodrošinās normatīvā akta izpildi, paplašinot tā funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un Kriminālprocesa likumu.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

Ministru prezidents

I.Godmanis

 

Ministru prezidents

KNAB priekšnieks

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Godmanis

A.Loskutovs

V.Zeppa-Priedīte

I.Čodare

A.Vilks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2008. 09:22

1046

A.Strīķeris

7356165 231,

alvils.strikeris@knab.gov.lv