Grozījumi likumā „Par valsts proves uzraudzību”

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 27.maijs

Nr.9/2 – 2 – 104 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību"" (Nr.656/Lp9) izskatīšanu 3.lasījumā.

         

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 8 lp.

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par valsts proves uzraudzību”

(Nr.656/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 1 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts proves uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5.nr.; 1998, 9.nr.; 2002, 10.nr.; 2004, 9.nr.; 2006, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts proves uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5.nr.; 1998, 9.nr.; 2002, 10.nr.; 2004, 9.nr.; 2006, 4.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

2) dārgakmeņi - dimanti, krāsainie juvelierakmeņi un dabiskās pērles, koraļļi un dzintars. To klasifikāciju nosaka Latvijas Republikas Valsts proves uzraudzības inspekcijas (turpmāk - inspekcija) apstiprināta instrukcija saskaņā ar starptautiski atzītu klasifikatoru prasībām;

1.  1.pantā:

izslēgt 2.punkta otro teikumu;

 

 

 

1.  1.pantā:

izslēgt 2.punkta otro teikumu;

3) prove (raudze) - skaitlis, kas rāda tīra dārgmetāla daudzumu kausējuma tūkstoš svara daļās, un to apzīmē ar arābu cipariem;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) prove (raudze) — skaitlis, kas rāda tīra dārgmetāla masas īpatsvaru kausējumā;”;

 

 

 

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) prove (raudze) — skaitlis, kas rāda tīra dārgmetāla masas īpatsvaru kausējumā;”;

6) dārgmetāla izstrādājums - jebkāds juvelierizstrādājums vai cits priekšmets, kas izgatavots pilnīgi vai daļēji no dārgmetāliem vai to sakausējumiem un ietilpst Kombinētās nomenklatūras 71.grupā vai atbilst 42., 85., 90., 91., 92., 93., 96. vai 97.grupai, ja dārgmetāla daudzums sakausējumā nav mazāks par šajā likumā noteiktajām provēm.

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dārgmetāla izstrādājums — jebkāds juvelierizstrādājums vai cits priekšmets, kas izgatavots pilnīgi vai daļēji no dārgmetāliem vai to sakausējumiem un ietilpst Kombinētās nomenklatūras 71.grupā vai atbilst 42., 85., 90., 91., 92., 93., 96. vai 97.grupai, ja dārgmetāla masas īpatsvars kausējumā nav mazāks par 1972.gada 15.novembra Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu tās 1988.gada 18.maija redakcijā, šīs Konvencijas 1998.gada 25. un 26.maija, 2001.gada 9.janvāra un 2002.gada 15.oktobra grozījumos (turpmāk — Konvencija par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu) un standartā LVS EN 29202:2000 “Rotaslietas — Dārgmetālu sakausējumu tīrība” noteikto.”

 

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dārgmetāla izstrādājums — jebkāds juvelierizstrādājums vai cits priekšmets, kas izgatavots pilnīgi vai daļēji no dārgmetāliem vai to sakausējumiem un ietilpst Kombinētās nomenklatūras 71.grupā vai atbilst 42., 85., 90., 91., 92., 93., 96. vai 97.grupai, ja dārgmetāla masas īpatsvars kausējumā nav mazāks par 1972.gada 15.novembra Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu tās 1988.gada 18.maija redakcijā, šīs Konvencijas 1998.gada 25. un 26.maija, 2001.gada 9.janvāra un 2002.gada 15.oktobra grozījumos (turpmāk — Konvencija par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu) un standartā LVS EN 29202:2000 “Rotaslietas — Dārgmetālu sakausējumu tīrība” noteikto.”

2.pants.

(2) Likums nosaka, kādām provēm jābūt Latvijas Republikā izgatavotajiem un ievestajiem (importētajiem) dārgmetālu izstrādājumiem, šo izstrādājumu zīmogošanas noteikumus, kā arī regulē valsts proves uzraudzību.

 

2.  2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Likums nosaka Latvijas Republikā izgat avoto un ievesto (importēto) dārgmetālu izstrādājumu proves noteikšanas, zīmogošanas un marķēšanas prasības, proves zīmogus, ar kādiem šos izstrādājumus zīmogo, kā arī regulē valsts proves uzraudzību.”;

 

 

 

2.  2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Likums nosaka Latvijas Republikā izgatavoto un ievesto (importēto) dārgmetālu izstrādājumu proves noteikšanas, zīmogošanas un marķēšanas prasības, proves zīmogus, ar kādiem šos izstrādājumus zīmogo, kā arī regulē valsts proves uzraudzību.”;

(4) Personas, kuras veic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, šādas saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrē inspekcijā.

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “inspekcijā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Valsts proves uzraudzības inspekcijā (turpmāk — inspekcija)”.

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “inspekcijā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Valsts proves uzraudzības inspekcijā (turpmāk — inspekcija)”.

3.pants. Latvijas Republikā noteiktas šādas dārgmetālu proves:

1) platīnam -             950. (deviņsimt piecdesmitā),

                                850. (astoņsimt piecdesmitā);

 2) zeltam -               333. (trīssimt trīsdesmit trešā),

                                375. (trīssimt septiņdesmit piektā),

                                500. (piecsimtā),

                                583. (piecsimt astoņdesmit trešā),

                                585. (piecsimt astoņdesmit piektā),

                                750. (septiņsimt piecdesmitā),

                                900. (deviņsimtā),

                                916. (deviņsimt sešpadsmitā),

                                958. (deviņsimt piecdesmit astotā);

 3) sudrabam -          750. (septiņsimt piecdesmitā),

                                800. (astoņsimtā),

                                830. (astoņsimt trīsdesmitā),

                                875. (astoņsimt septiņdesmit piektā),

                                916. (deviņsimt sešpadsmitā),

                                925. (deviņsimt divdesmit piektā),

                                960. (deviņsimt sešdesmitā);

4) pallādijam -           500. (piecsimtā),

                                850. (astoņsimt piecdesmitā).

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Latvijas Republikā dārgmetālu izstrādājumus zīmogo ar proves zīmogiem, kuros norādītā prove atbilst Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu noteiktajām provēm un standartā LVS EN 29202:2000 “Rotaslietas — Dārgmetālu sakausējumu tīrība” noteiktajām provēm.”

 

 

 

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Latvijas Republikā dārgmetālu izstrādājumus zīmogo ar proves zīmogiem, kuros norādītā prove atbilst Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu noteiktajām provēm un standartā LVS EN 29202:2000 “Rotaslietas — Dārgmetālu sakausējumu tīrība” noteiktajām provēm.”

6.pants. Dārgmetālu izstrādājumus zīmogo ar šādiem zīmogiem (zīmēm):

1) valsts garantijas zīmi;

 

4.  6.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) proves uzraudzības iestādes zīmogu;”;

 

 

 

4.  6.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) proves uzraudzības iestādes zīmogu;”;

2) proves zīmogu;

 

papildināt pantu ar 2.punktu šādā redakcijā:

“21) papildu proves zīmogu;”.

 

 

 

papildināt pantu ar 2.punktu šādā redakcijā:

“21) papildu proves zīmogu;”.

7.pants. Latvijas Republikā ir spēkā šādas dārgmetālu izstrādājumu valsts garantijas zīmes:

1) zeltam - "sievietes galva ar vainadziņu" aplī;

2) sudrabam - "sievietes galva ar vainadziņu" ovālā;

3) platīnam - "sievietes galva ar vainadziņu" rombā;

4) pallādijam - "sievietes galva ar vainadziņu" kvadrātā.

 

5. Izteikt 7., 8., 9. un 10.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Proves uzraudzības iestādes zīmogs ir zīmogs, ar kuru proves uzraudzības iestāde apliecina, ka dārgmetāla izstrādājumam ir noteikta prove un tas ir zīmogots šajā iestādē.

(2) Latvijas Republikā ir šādi proves uzraudzības iestādes zīmogi:

1) zeltam — “sievietes galva ar vainadziņu” aplī;

2) sudrabam — “sievietes galva ar vainadziņu” ovālā;

3) platīnam — “sievietes galva ar vainadziņu” rombā;

4) pallādijam — “sievietes galva ar vainadziņu” kvadrātā.

 

 

 

5. Izteikt 7., 8., 9. un 10.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Proves uzraudzības iestādes zīmogs ir zīmogs, ar kuru proves uzraudzības iestāde apliecina, ka dārgmetāla izstrādājumam ir noteikta prove un tas ir zīmogots šajā iestādē.

(2) Latvijas Republikā ir šādi proves uzraudzības iestādes zīmogi:

1) zeltam — “sievietes galva ar vainadziņu” aplī;

2) sudrabam — “sievietes galva ar vainadziņu” ovālā;

3) platīnam — “sievietes galva ar vainadziņu” rombā;

4) pallādijam — “sievietes galva ar vainadziņu” kvadrātā.

8.pants. Valsts garantijas zīme ir Latvijas Republikas proves uzraudzības zīme. Tiesības zīmogot ar to ir tikai inspekcijai.

8.pants. Proves uzraudzības iestādes zīmogs un proves zīmogs ir Latvijas Republikas proves uzraudzības zīmes. Tiesības zīmogot ar tām ir tikai inspekcijai.

 

 

 

8.pants. Proves uzraudzības iestādes zīmogs un proves zīmogs ir Latvijas Republikas proves uzraudzības zīmes. Tiesības zīmogot ar tām ir tikai inspekcijai.

9.pants. Latvijas Republikā izgatavotajiem, kā arī ievestajiem (importētajiem) dārgmetālu izstrādājumiem jābūt zīmogotiem ar valsts garant ijas zīmi vai Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilnvaroto un neatkarīgo institūciju zīmogiem.

 

9.pants. (1) Latvijas Republikā izgatavotam, kā arī ievestam (importētam) dārgmetālu izstrādājumam jābūt zīmogotam ar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Šveices Konfederācijas, Turcijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvarotas un neatkarīgas proves uzraudzības iestādes (publiskas vai privātas) zīmogu vai proves zīmogu vai Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu noteikto vienoto pārbaudes zīmogu.

(2) Ministru kabinets nosaka Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu (publisko vai privāto) sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi līdz šo proves uzraudzības iestāžu iekļaušanai sarakstā.

 

 

 

9.pants. (1) Latvijas Republikā izgatavotam, kā arī ievestam (importētam) dārgmetālu izstrādājumam jābūt zīmogotam ar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Šveices Konfederācijas, Turcijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvarotas un neatkarīgas proves uzraudzības iestādes (publiskas vai privātas) zīmogu vai proves zīmogu vai Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu noteikto vienoto pārbaudes zīmogu.

(2) Ministru kabinets nosaka Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu (publisko vai privāto) sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi līdz šo proves uzraudzības iestāžu iekļaušanai sarakstā.

10.pants. (1) Proves zīmogs norāda dārgmetāla kausējuma proves apzīmējumu ar cipariem, un tam jābūt uz Latvijas Republikā izgatavotajiem, kā arī ievestajiem (importētajiem) dārgmetālu izstrādājumiem.

10.pants. (1) Proves zīmogs ir zīmogs, ar kuru proves uzraudzības iestāde apliecina, ka dārgmetāla izstrādājumam ir noteikta prove un tas ir zīmogots šajā iestādē, un norāda dārgmetāla kausējuma proves apzīmējumu.

(2) Latvijas Republikā proves zīmogi ir šādi:

1) zeltam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā, kas nošķelts no kreisās un labās puses;

2) sudrabam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā;

3) platīnam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā, kas nošķelts no labās puses;

4) pallādijam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā, kas nošķelts no kreisās puses.”

 

 

 

10.pants. (1) Proves zīmogs ir zīmogs, ar kuru proves uzraudzības iestāde apliecina, ka dārgmetāla izstrādājumam ir noteikta prove un tas ir zīmogots šajā iestādē, un norāda dārgmetāla kausējuma proves apzīmējumu.

(2) Latvijas Republikā proves zīmogi ir šādi:

1) zeltam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā, kas nošķelts no kreisās un labās puses;

2) sudrabam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā;

3) platīnam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā, kas nošķelts no labās puses;

4) pallādijam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā, kas nošķelts no kreisās puses.”

 

6. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

“10.1 pants. (1) Papildu proves zīmogs ir zīmogs, ar kuru norāda, ka dārgmetāla izstrādājumā ir detaļas ar atšķirīgu provi.

(2) Latvijas Republikā papildu proves zīmogi ir kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās taisnstūrī.

(3) Ja dārgmetāla izstrādājumam ir pievienotas metāla detaļas, kas nav izgatavotas no dārgmetāla, inspekcija izstrādājumu zīmogo ar papildu proves zīmogu “MET”.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

“10.1 pants. (1) Papildu proves zīmogs ir zīmogs, ar kuru norāda, ka dārgmetāla izstrādājumā ir detaļas ar atšķirīgu provi.

(2) Latvijas Republikā papildu proves zīmogi ir kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās taisnstūrī.

(3) Ja dārgmetāla izstrādājumam ir pievienotas metāla detaļas, kas nav izgatavotas no dārgmetāla, inspekcija izstrādājumu zīmogo ar papildu proves zīmogu “MET”.”

11.pants. Valsts garantijas zīme var būt apvienota ar proves zīmogu.

7. Izslēgt 11.pantu.

 

 

 

7. Izslēgt 11.pantu.

12.pants. (1) Personiskais zīmogs šā likuma izpratnē ir zīmogs, kuru izgatavo un ar kuru savus izstrādājumus zīmogo izgatavotājs.

(2) Personiskais zīmogs ir burts, burtu savienojums vai cits simbols, kurš ir atšķirīgs no citu izgatavotāju zīmogiem.

8. 12.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu “izgatavotājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “saimnieciskās darbības veicējs” (attiecīgā locījumā);

 

 

 

8. 12.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu “izgatavotājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “saimnieciskās darbības veicējs” (attiecīgā locījumā);

(3) Personiskajam zīmogam ir jābūt reģistrētam inspekcijā. Personiskais zīmogs jāpārreģistrē katru gadu.

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Personiskais zīmogs pārreģistrējams reizi piecos gados.”

 

 

 

 

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Personiskais zīmogs pārreģistrējams reizi piecos gados.”

14.pants. Gada atšķirības zīmi var apvienot ar personisko zīmogu. Ja visus zīmogus uz izstrādājuma nevar izvietot, gada atšķirības zīmi var nelikt.

9. Izteikt 14. un 15.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Gada atšķirības zīmi var apvienot ar personisko zīmogu. Gada atšķirības zīme nav obligāta.

 

 

 

9. Izteikt 14. un 15.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Gada atšķirības zīmi var apvienot ar personisko zīmogu. Gada atšķirības zīme nav obligāta.

15.pants. Inspekcija ir tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas Finanšu ministrijas padotībā. Inspekcija īsteno valsts proves uzraudzību, organizē Latvijas valsts apbalvojumu (Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis, Atzinības krusts) izgatavošanu un sniedz ar proves darbu saistītus pakalpojumus.

 

15.pants. Inspekcija ir tiešās pārvaldes iestāde. Tā atrodas Finanšu ministrijas padotībā. Inspekcija īsteno valsts proves uzraudzību, sniedz ar proves darbu saistītus pakalpojumus, organizē Latvijas valsts apbalvojumu — Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa, Atzinības krusta un to goda zīmju izgatavošanu, kontrolē valsts apbalvojumu izgatavošanas procesu un glabā nepiešķirtos valsts apbalvojumus.”

1

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt likuma 15. panta otrajā teikumā vārdus ‘’Finanšu ministrijas padotībā’’ ar vārdiem ‘’finanšu ministra padotībā’.

Atbalstīts

 

15.pants. Inspekcija ir tiešās pārvaldes iestāde. Tā atrodas finanšu ministra padotībā. Inspekcija īsteno valsts proves uzraudzību, sniedz ar proves darbu saistītus pakalpojumus, organizē Latvijas valsts apbalvojumu — Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa, Atzinības krusta un to goda zīmju izgatavošanu, kontrolē valsts apbalvojumu izgatavošanas procesu un glabā nepiešķirtos valsts apbalvojumus.”