LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 27.maijs

Nr.9/2 – 2 – 103 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi Muitas likumā" (Nr.649/Lp9) izskatīšanai 3.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 4 lp.

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Muitas likumā

(Nr.649/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 2 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Muitas lietu vadība

(5) Komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī iesniegto iesniegumu noraidījumu tālāku virzību atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem koordinē Ministru kabineta izveidota Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvā padome. Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

1. Izteikt 4.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iesniedzami iesniegumi par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī kārtību, kādā sagatavojami noraidījumi attiecībā uz citu dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu.”

 

 

 

1. Izteikt 4.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iesniedzami iesniegumi par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī kārtību, kādā sagatavojami noraidījumi attiecībā uz citu dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu.”

12.1 pants. Tiesības sniegt tiešās pārstāvības pakalpojumus

Tiešās pārstāvības pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai muitas brokeri.

2. Izslēgt 12.1 pantu.

 

 

 

2. Izslēgt 12.1 pantu.

13.pants. Muitas kontroles zonas

(1) Muitas kontroles zona ir Latvijas Republikas muitas teritorijas sastāvdaļa, kurā preču pārvietošana izdarāma tikai ar muitas iestāžu atļauju un to kontrolē.

3.  13.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “kurā” ar vārdiem “muitošanai pakļauto”;

 

 

 

3.  13.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “kurā” ar vārdiem “muitošanai pakļauto”;

(4) Ministru kabinets nosaka informācijas zīmes muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai, atļautos komercdarbības veidus, kā arī kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā.

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas;

2) informācijas zīmes muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai, kā arī to izmantošanas kārtību;

3) komercdarbības veidus, kuru veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajās muitas kontroles zonās nepieciešama atļauja, kā arī šo atļauju izsniegšanas kārtību.”

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas;

2) informācijas zīmes muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai, kā arī to izmantošanas kārtību;

3) komercdarbības veidus, kuru veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta valdījumā esošajās muitas kontroles zonās nepieciešama atļauja, kā arī šo atļauju izsniegšanas kārtību.”

27.pants. Atļauja muitas brokera darbībai

(5) Iesniegumu Valsts ieņēmumu dienests izskata un lēmumu pieņem 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

4. Aizstāt 27.panta piektajā daļā skaitli “15” ar skaitli “30”.

 

 

 

4. Aizstāt 27.panta piektajā daļā skaitli “15” ar skaitli “30”.

34.pants. Beznodokļu tirdzniecības veikalu atrašanās vietas

(1) Beznodokļu tirdzniecības veikalus var izveidot tikai tajās lidostās un jūras ostās, kurās ir Ministru kabineta noteiktie Latvijas Republikas robežkontroles punkti.

(2) Beznodokļu tirdzniecības veikali starptautiskās satiksmes lidostās vai jūras ostās var atrasties tikai aiz muitas kontroles, robežkontroles un drošības kontroles punktiem. Beznodokļu tirdzniecības veikalu atvēršana saskaņojama ar attiecīgo Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes struktūrvienību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

“34.pants. Beznodokļu tirdzniecības veikalu atrašanās vietas

(1) Beznodokļu tirdzniecības veikalus var izveidot tikai tajās lidostās un jūras ostās, kurās ir Ministru kabineta noteiktie Latvijas Republikas robežkontroles punkti.

(2) Beznodokļu tirdzniecības veikali var atrasties:

1) starptautiskās satiksmes lidostās tikai aiz muitas kontroles un drošības kontroles punktiem;

2) starptautiskās satiksmes jūras ostās tikai aiz muitas kontroles, robežkontroles un drošības kontroles punktiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

“34.pants. Beznodokļu tirdzniecības veikalu atrašanās vietas

(1) Beznodokļu tirdzniecības veikalus var izveidot tikai tajās lidostās un jūras ostās, kurās ir Ministru kabineta noteiktie Latvijas Republikas robežkontroles punkti.

(2) Beznodokļu tirdzniecības veikali var atrasties:

1) starptautiskās satiksmes lidostās tikai aiz muitas kontroles un drošības kontroles punktiem;

2) starptautiskās satiksmes jūras ostās tikai aiz muitas kontroles, robežkontroles un drošības kontroles punktiem.

 

(3) Beznodokļu tirdzniecības veikalu atvēršana saskaņojama ar attiecīgo Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes struktūrvienību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

1

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 34. panta trešajā daļā vārdus ‘’Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes struktūrvienību’’ ar vārdiem ‘’Valsts robežsardzes struktūrvienību’’.

Atbalstīts

(3) Beznodokļu tirdzniecības veikalu atvēršana saskaņojama ar attiecīgo Valsts robežsardzes struktūrvienību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Muitas likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.; 1999, 19.nr.; 2001, 10.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15., 24.nr.).

2. Personām, kuras ieguvušas muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 28.pantā attiecībā uz muitošanas speciālista izglītību apliecinoša dokumenta aizstāšanu ar muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu, muitošanas speciālista izglītību apliecinošais dokuments ir derīgs līdz tajā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam.

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 13.panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus.

4. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam piemēro Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumus Nr.393 “Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas, tajās atļautos komercdarbības veidus un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kā arī par informācijas zīmēm muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

5. Grozījumi šā likuma 4.panta piektajā daļā stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt pārejas noteikumu 3., 4. un 5.punktā skaitļus un vārdus „2008.gada 1.jūlijs” (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem un vārdiem „2008.gada 1.oktobris” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 13.panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus.

4. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.oktobrim piemēro Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumus Nr.393 “Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nosaka muitas kontroles zonas, tajās atļautos komercdarbības veidus un izsniedz atļauju komercdarbības veikšanai muitas kontroles zonā, kā arī par informācijas zīmēm muitas kontroles zonu robežas apzīmēšanai”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

5. Grozījumi šā likuma 4.panta piektajā daļā stājas spēkā 2008.gada 1.oktobrī.”