Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 12.jūnijs

Nr.9/2 – 2 – 115 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (Nr.647/Lp9) izskatīšanai 3.lasījumā.

         

Pielikmā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 26 lp.

 

 

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

 (Nr.647/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(16)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2007, 9.nr.) šādus grozījumus: 

 

 

 

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2007, 9.nr.) šādus grozījumus: 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

10) turētājbankas ieinteresētās personas - turētājbankas padomes un valdes locekļi, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu turētājbankas balsstiesīgo akciju, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni;

11) pārvedami vērtspapīri — vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā; obligācijas un citi parāda vērtspapīri, kas apliecina emitenta saistības pret vērtspapīru turētāju; citi tirgojami vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā), kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas;

1. 1.pantā:

izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“11) pārvedami vērtspapīri — kapitāla vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā); obligācijas un citi parāda vērtspapīri; citi vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas un kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos pārvedamos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā;

12) naudas tirgus instrumenti — likvīdas parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā un kuras parasti tirgo naudas tirgū;”;

papildināt pantu ar 24.punktu šādā redakcijā:

“24) Desmit valstu grupa — valstis, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu noslēgušas Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem.”

 

 

 

1. 1.pantā:

izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“11) pārvedami vērtspapīri — kapitāla vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā); obligācijas un citi parāda vērtspapīri; citi vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas un kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos pārvedamos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā;

12) naudas tirgus instrumenti — likvīdas parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā un kuras parasti tirgo naudas tirgū;”;

papildināt pantu ar 24.punktu šādā redakcijā:

“24) Desmit valstu grupa — valstis, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu noslēgušas Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem.”

5.pants. Sabiedrības darbības veidi

(1) Sabiedrības pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde. Ieguldījumu fondu pārvalde ietver šādus pakalpojumus:

2) fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības:

a) fonda juridisko un grāmatvedības jautājumu kārtošana,

b) informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju vai citu sabiedrības klientu pieprasījuma,

c) fonda vērtības un ie guldījumu apliecību cenas noteikšana,

d) fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība,

e) fonda ienākuma sadale,

f) ieguldījumu apliecību emisija un atpakaļpirkšana,

g) norēķinu par līgumsaistībām izpilde,

h) ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana;

3) fonda mārketings (reklamēšana, ieguldījumu apliecību izplatīšana, tirgus izpēte u.tml.).

(2) Sabiedrība papildus šā panta pirmajā daļā minētajai darbībai drīkst veikt ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu (arī pārvaldīt privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus) saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu.

2. Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrības pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde. Ieguldījumu fondu pārvalde ietver šādus pakalpojumus:

1) fonda ieguldījumu pārvaldīšana;

2) fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības:

a) fonda juridisko un grāmatvedības jautājumu kārtošana,

b) informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju vai citu sabiedrības klientu pieprasījuma,

c) fonda vērtības un ieguldījumu apliecību cenas noteikšana,

d) fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība,

e) fonda ienākuma sadale,

f) ieguldījumu apliecību emisija un atpakaļpirkšana,

g) norēķinu par līgumsaistībām izpilde,

h) ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana,

i) fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošana;

3) fonda mārketings (reklamēšana, ieguldījumu apliecību izplatīšana, tirgus izpēte u.tml.).

(2) Sabiedrība papildus šā panta pirmajā daļā minētajai darbībai drīkst veikt ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (arī pārvaldīt pensiju fondu līdzekļus), ja šo portfeli veido viens vai vairāki finanšu instrumenti, uz kuriem attiecas Finanšu instrumentu tirgus likums.

(3) Sabiedrība, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence šā panta otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, drīkst sniegt konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos un veikt ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību turēšanu un administrēšanu.

(4) Sabiedrība nedrīkst sniegt vienīgi šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus, kā arī nedrīkst sniegt šā panta trešajā daļā minētos blakus pakalpojumus, ja tai saskaņā ar šo likumu nav atļauts sniegt šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus.”

 

 

 

2. Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrības pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde. Ieguldījumu fondu pārvalde ietver šādus pakalpojumus:

1) fonda ieguldījumu pārvaldīšana;

2) fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības:

a) fonda juridisko un grāmatvedības jautājumu kārtošana,

b) informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju vai citu sabiedrības klientu pieprasījuma,

c) fonda vērtības un ieguldījumu apliecību cenas noteikšana,

d) fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība,

e) fonda ienākuma sadale,

f) ieguldījumu apliecību emisija un atpakaļpirkšana,

g) norēķinu par līgumsaistībām izpilde,

h) ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana,

i) fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošana;

3) fonda mārketings (reklamēšana, ieguldījumu apliecību izplatīšana, tirgus izpēte u.tml.).

(2) Sabiedrība papildus šā panta pirmajā daļā minētajai darbībai drīkst veikt ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (arī pārvaldīt pensiju fondu līdzekļus), ja šo portfeli veido viens vai vairāki finanšu instrumenti, uz kuriem attiecas Finanšu instrumentu tirgus likums.

(3) Sabiedrība, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence šā panta otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, drīkst sniegt konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos un veikt ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību turēšanu un administrēšanu.

(4) Sabiedrība nedrīkst sniegt vienīgi šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus, kā arī šā panta trešajā daļā minētos blakus pakalpojumus, ja tai saskaņā ar šo likumu nav atļauts sniegt šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus.”

8.pants. Sabiedrības kapitāls

(4) Neņemot vērā šā panta trešās daļas noteikumus, sabiedrības sākotnējais kapitāls un papildu summa nepārsniedz 10 000 000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

(6) Neņemot vērā šajā pantā noteiktās prasības, sabiedrības pašu kapitāls nekad nedrīkst būt mazāks par:

1) minimālo sākotnējo kapitālu;

2) 25 procentiem no iepriekšējā pilna pārskata gada pastāvīgo izmaksu (izmaksas, kas saglabājas nemainīgas neatkarīgi no sabiedrības komercdarbības apjoma) kopsummas.

(8) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, tā savā darbībā ievēro un izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību regulējošās prasības un noteikumus par kapitāla pietiekamību, riska darījumu ierobežojumiem un konsolidēto uzraudzību.

(9) Sabiedrības pašu kapitāla aprēķina metodiku reglamentē Komisijas noteikumi.

 

3. 8.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Neņemot vērā šā panta trešās daļas noteikumus, sabiedrības minimālā sākotnējā kapitāla un pašu kapitāla papildu summas kopējais apmērs nav lielāks par 10 000 000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.”;

papildināt sestās daļas 1.punktu pēc vārda “kapitālu” ar vārdiem “un pašu kapitāla papildu summu, kas aprēķināta atbilstoši šā panta trešajā daļā noteiktajām prasībām”;

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, tā savā darbībā ievēro un izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteiktās kapitāla prasības, riska darījumu ierobežojumu un konsolidētās uzraudzības prasības. Minētās prasības neattiecas uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanu saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem”.

(9) Sabiedrības pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību nosaka Komisija.”

 

 

 

3. 8.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Neņemot vērā šā panta trešās daļas noteikumus, sabiedrības minimālā sākotnējā kapitāla un pašu kapitāla papildu summas kopējais apmērs nav lielāks par 10 000 000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.”;

papildināt sestās daļas 1.punktu pēc vārda “kapitālu” ar vārdiem “un pašu kapitāla papildu summu, kas aprēķināta atbilstoši šā panta trešajā daļā noteiktajām prasībām”;

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(8) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, tā savā darbībā ievēro un izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteiktās kapitāla prasības, riska darījumu ierobežojumu un konsolidētās uzraudzības prasības. Minētās prasības neattiecas uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanu saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem”.

(9) Sabiedrības pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību nosaka Komisija.”

13.pants. Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība

(1) Sabiedrība tai izsniegtās licences darbības laikā ievēro un izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, lai tās kapitāls atbilstu šajā likumā un Komisijas izdotajos noteikumos minētajām prasībām, kā arī to, lai tiktu ievērotas citas sabiedrības darbību regulējošās prasības;

2) nodrošina, lai tās valdes priekšsēdētājs un vēl vismaz viens valdes loceklis, kā arī fonda pārvaldnieks ir ieguldījumu jautājumos kompetentas personas;

3) nodrošina, lai tās darbībā tiktu ievēroti iekšējās kontroles sistēmas funkcionēšanai izstrādātie noteikumi, kā arī nosaka kārtību, kādā sabiedrības padomes locekļi un darbinieki drīkst veikt ieguldījumus sabiedrības pārvaldē esošajos ieguldījumu fondos un saņemt pārvaldes pakalpojumus šajā sabiedrībā;

4) nodrošina, lai atbilstoši tās izstrādātajiem iekšējās kontroles sistēmas noteikumiem būtu iespējams rekonstruēt ar fonda līdzekļiem veiktos darījumus pēc to izcelsmes, darījumā iesaistītajām pusēm, darījuma būtības, veikšanas laika un vietas, kā arī lai tiktu pārraudzīta fonda ieguldījumu atbilstība fonda prospektam, pārvaldes nolikumam un šā likuma prasībām;

5) nodrošina darījumu attaisnojuma dokumentu glabāšanu 10 gadus, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz attaisnojuma dokumentu aizpildīšanu un glabāšanu.

4. 13. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“21) nodrošina tādu iekšējās kontroles sistēmu, kas aptver visu ar sabiedrības darbību saistīto risku pārvaldīšanu;”;

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Sabiedrība, kura kārto fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistru, ir atbildīga par fonda ieguldītājiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja šī sabiedrība nav ievērojusi normatīvajos aktos par fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošanu noteiktos pienākumus.”;

 

 

 

 

4. 13. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“21) nodrošina tādu iekšējās kontroles sistēmu, kas aptver visu ar sabiedrības darbību saistīto risku pārvaldīšanu;”;

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Sabiedrība, kura kārto fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistru, ir atbildīga par fonda ieguldītājiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja šī sabiedrība nav ievērojusi normatīvajos aktos par fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošanu noteiktos pienākumus.”;

 

(2) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pārvaldes pakalpojumus, tā papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām ievēro un izpilda šādas prasības:

6) ievēro un izpilda citas prasības, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļu ir noteiktas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu un sniedz konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos. 

 

1

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 13. panta otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) ievēro un izpilda citas prasības, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļu ir noteiktas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu, sniedz konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos un veic finanšu instrumentu turēšanu;".

Atbalstīts

izteikt otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) ievēro un izpilda citas prasības, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļu ir noteiktas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu, sniedz konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos un veic finanšu instrumentu turēšanu;";

 

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) ievēro un izpilda Finanšu instrumentu tirgus likumā ieguldījumu brokeru sabiedrībai noteiktās prasības attiecībā uz ārpakalpojumu deleģēšanu.”

 

 

 

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) ievēro un izpilda Finanšu instrumentu tirgus likumā ieguldījumu brokeru sabiedrībai noteiktās prasības attiecībā uz ārpakalpojumu deleģēšanu.”

19.pants. Sabiedrības reorganizācija un likvidācija

(1) Sabiedrību drīkst reorganizēt vai likvidēt tikai ar Komisijas atļauju.

(2) Sabiedrību reorganizē un likvidē saskaņā ar Komerclikumu, ievērojot šajā pantā minētos papildu noteikumus.

(3) Sabiedrību drīkst tikai pievienot citai sabiedrībai.

(4) Sabiedrības saplūšana ar citu sabiedrību vai citu komercsabiedrību nav atļauta.

(5) Sabiedrības sadalīšana ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja vismaz viena no iegūstošajām sabiedrībām ir sabiedrība.

(6) Sabiedrība nedrīkst uzsākt savu likvidāciju, pirms nav beigušās tās tiesības pārvaldīt visus tās pārvaldē esošos ieguldījumu fondus un tā nav nokārtojusi visas saistības pret citiem saviem klientiem.

5. 19.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Izvērtējot sabiedrības reorganizācijas procesu, Komisija, lai nodrošinātu ieguldītāju interešu aizsardzību, papildus Komerclikumā minētajiem pienākumiem var uzlikt sabiedrībai par pienākumu izpildīt noteiktus reorganizācijas nosacījumus.”;

izslēgt otrajā daļā vārdus “ievērojot šajā pantā minētos papildu noteikumus”;

izslēgt trešo, ceturto un piekto daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdu “uzsākt” ar vārdu “pabeigt”.

 

 

 

 

5. 19.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Izvērtējusi sabiedrības reorganizācijas procesu, Komisija, lai nodrošinātu ieguldītāju interešu aizsardzību, papildus Komerclikumā minētajiem pienākumiem var uzlikt sabiedrībai par pienākumu izpildīt noteiktus reorganizācijas nosacījumus.”;

izslēgt otrajā daļā vārdus “ievērojot šajā pantā minētos papildu noteikumus”;

izslēgt trešo, ceturto un piekto daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdu “uzsākt” ar vārdu “pabeigt”.

 

28.pants. Fonda pārvaldes nolikums

(5) Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievienojams:

1) attiecīgās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmums par nolikuma grozījumu apstiprināšanu;

2) nolikuma grozījumi (divos eksemplāros);

3) nolikuma teksts, kurā ir iekļauti grozījumi. Pilnu nolikuma tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai tikai elektroniski, nosūtot to uz Komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju (disketi vai kompaktdisku).

6. 28.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno:

1) attiecīgās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par nolikuma grozījumu apstiprināšanu;

2) nolikuma grozījumus, kuri noformēti atbilstoši Komisijas noteiktajam paraugam. Ja dokuments ir papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros;

3) pilnu fonda nolikuma tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi (izmantojot elektroniskos datu nesējus).”;

2

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.panta (likuma 28.panta piektās daļas) 3.punktu šādā redakcijā:

„3) fonda nolikuma tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Nolikuma tekstu iesniegumam pievieno, izmantojot elektroniskos datu nesējus.”

 

Atbalstīts

6. 28.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno:

1) attiecīgās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par nolikuma grozījumu apstiprināšanu;

2) nolikuma grozījumus, kuri noformēti atbilstoši Komisijas noteiktajam paraugam. Ja dokuments ir papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros;

3) fonda nolikuma tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Nolikuma tekstu iesniegumam pievieno, izmantojot elektroniskos datu nesējus.”;

(6) Komisija izskata iesniegtos grozījumus un 15 dienu laikā pieņem lēmumu par grozījumu reģistrēšanu, ja tie atbilst šā likuma prasībām un nav pretrunā ar fonda ieguldītāju likumīgajām interesēm.

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu “15 dienu” ar skaitli un vārdu “15 darbdienu”.

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu “15 dienu” ar skaitli un vārdu “15 darbdienu”.

 

33.pants. Darījumu ierobežojumi

(12) Sabiedrība nedrīkst uz fonda rēķina pārdot vērtspapīrus vai uzņemties saistības par vērtspapīru pārdošanu, ja tie darījuma noslēgšanas brīdī nav fonda manta. Šā noteikuma pārkāpums neietekmē darījuma spēkā esamību.

(14) Sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, drīkst veikt ieguldījumu sabiedrības nodibinātajā ieguldījumu fondā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1) akcionāram ieguldot līdzekļus fondā vai izstājoties no fonda, netiek aizskartas citu fonda ieguldītāju likumīgās intereses;

2) atvērtā ieguldījumu fonda vērtība nepārsniedz desmit miljonus latu. Ja fonda vērtība pārsniedz desmit miljonus latu, sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, var saglabāt savus ieguldījumus fondā, bet nedrīkst tos palielināt.

7. 33.pantā:

izteikt divpadsmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(12) Sabiedrība nedrīkst uz fonda rēķina pārdot finanšu instrumentus vai uzņemties saistības par finanšu instrumentu pārdošanu, ja tie darījuma noslēgšanas brīdī nav fonda manta.”;

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(14) Sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, drīkst ieguldīt līdzekļus sabiedrības nodibinātajā ieguldījumu fondā, ja, akcionāram ieguldot līdzekļus fondā vai izstājoties no fonda, netiek aizskartas citu fonda ieguldītāju likumīgās intereses.”;

 

 

 

 

7. 33.pantā:

izteikt divpadsmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Sabiedrība nedrīkst uz fonda rēķina pārdot finanšu instrumentus vai uzņemties saistības par finanšu instrumentu pārdošanu, ja tie darījuma noslēgšanas brīdī nav fonda manta.”;

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(14) Sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, drīkst ieguldīt līdzekļus sabiedrības nodibinātajā ieguldījumu fondā, ja, akcionāram ieguldot līdzekļus fondā vai izstājoties no fonda, netiek aizskartas citu fonda ieguldītāju likumīgās intereses.”;

 

 


 

 

papildināt pantu ar sešpadsmito un septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(16) Veicot fonda pārvaldīšanu un saņemot nodrošinājumu saskaņā ar noslēgtajiem finanšu nodrošinājuma līgumiem, saņemot galvojumus, veicot aktīvu pārdošanas darījumus ar atpirkšanu, kā arī aizņemoties vai aizdodot vērtspapīrus vai veicot citus ar fonda pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem saistītus darījumus, sabiedrība pārliecinās, vai minētie darījumi nodrošina fonda ieguldījumu portfeļa efektīvu vadību.

3

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 33. panta sešpadsmitajā daļā vārdus "aizņemoties vai".

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar sešpadsmito un septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(16) Veicot fonda pārvaldīšanu un saņemot nodrošinājumu saskaņā ar noslēgtajiem finanšu nodrošinājuma līgumiem, saņemot galvojumus, veicot aktīvu pārdošanas darījumus ar atpirkšanu, kā arī aizdodot vērtspapīrus vai veicot citus ar fonda pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem saistītus darījumus, sabiedrība pārliecinās, vai minētie darījumi nodrošina fonda ieguldījumu portfeļa efektīvu vadību.

 

(17) Fonda ieguldījumu portfeļa efektīva vadība tiek nodrošināta, ja šā panta sešpadsmitajā daļā minētie darījumi atbilst šādiem kritērijiem:

1) to izmantošana ir pamatota un ekonomiski izdevīga;

2) to izmantošana paredzēta vismaz vienam no šādiem mērķiem:

a) riska samazināšanai,

b) izmaksu samazināšanai,

c) fonda neto vērtības vai ienākumu palielināšanai atbilstoši fonda ieguldījumu riska profilam un šā likuma 66.pantā minētajiem ieguldījumu ierobežojumiem;

3) ar tiem saistītie riski tiek atbilstoši ietverti fonda riska pārvaldības procesā.”

 

 

 

 

(17) Fonda ieguldījumu portfeļa efektīva vadība tiek nodrošināta, ja šā panta sešpadsmitajā daļā minētie darījumi atbilst šādiem kritērijiem:

1) to izmantošana ir pamatota un ekonomiski izdevīga;

2) to izmantošana paredzēta vismaz vienam no šādiem mērķiem:

a) riska samazināšanai,

b) izmaksu samazināšanai,

c) fonda neto vērtības vai ienākumu palielināšanai atbilstoši fonda ieguldījumu riska profilam un šā likuma 66.pantā minētajiem ieguldījumu ierobežojumiem;

3) ar tiem saistītie riski tiek atbilstoši ietverti fonda riska pārvaldības procesā.”

38.pants. Fonda likvidācijas izdevumi

(1) Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem.

 

8. Papildināt 38.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Likvidācijas izdevumos netiek ietverti starpniecības maksājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma realizāciju. Šādus maksājumus attiecina uz fonda izdevumiem, kas tiek maksāti no fonda mantas, un to maksimālo apmēru norāda fonda pārvaldes nolikumā.”

 

 

 

 

8. Papildināt 38.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Likvidācijas izdevumos netiek ietverti starpniecības maksājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma realizāciju. Šādus maksājumus attiecina uz fonda izdevumiem, kas tiek maksāti no fonda mantas, un to maksimālo apmēru norāda fonda pārvaldes nolikumā.”

40.pants. Turētājbankai izvirzītie vispārīgie noteikumi

(2) Par turētājbanku var būt kredītiestāde, kurai Komisija ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu (arī finanšu instrumentu turēšanu).

 

9. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par turētājbanku var būt Latvijā reģistrēta banka, kura ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanu (arī finanšu instrumentu turēšanu), vai dalībvalstī reģistrētas bankas filiāle Latvijā, ja minētā banka ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus (arī turēt finanšu instrumentus).”

 

4

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9.pantā (likuma 40.panta otrajā daļā) vārdus iekavās „(arī finanšu instrumentu turēšanu)” ar vārdiem „tai skaitā finanšu instrumentu turēšanu” un vārdus iekavās „(arī turēt finanšu instrumentus)” ar vārdiem „tai skaitā turēt finanšu instrumentus”.

Atbalstīts

9. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par turētājbanku var būt Latvijā reģistrēta banka, kura ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanu, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanu, vai dalībvalstī reģistrētas bankas filiāle Latvijā, ja minētā banka ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus, tai skaitā turēt finanšu instrumentus.”

56.pants. Fonda prospekts un tā grozījumi

(5) Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā, kura tiek sniegta atbilstoši šā likuma 57.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15. un 16.punktam, pirms attiecīgo grozījumu izdarīšanas sabiedrība Komisijai iesniedz:

1) attiecīgās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par fonda prospekta grozījumu apstiprināšanu;

2) fonda prospekta grozījumus (divos eksemplāros);

3) fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Pilnu fonda prospekta tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai tikai elektroniski, nosūtot to uz Komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju (disketi vai kompaktdisku).

10. 56.pantā:

izteikt piektās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) fonda prospekta grozījumus, kuri noformēti atbilstoši Komisijas noteiktajam paraugam. Ja dokuments ir papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros;

3) pilnu fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi (izmantojot elektroniskos datu nesējus).”;

 

5

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 10.panta (likuma 56.panta piektās daļas) 3.punktu šādā redakcijā:

„3) fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Prospekta tekstu iesniedz, izmantojot elektroniskos datu nesējus.”

 

Atbalstīts

 

10. 56.pantā:

izteikt piektās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) fonda prospekta grozījumus, kuri noformēti atbilstoši Komisijas noteiktajam paraugam. Ja dokuments ir papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros;

3) fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Prospekta tekstu iesniedz, izmantojot elektroniskos datu nesējus.”;

 

(6) Komisija izskata iesniegtos fonda prospekta grozījumus un 15 dienu laikā pieņem lēmumu par grozījumu reģistrēšanu, ja tie atbilst šā likuma prasībām un nav pretrunā ar ieguldītāju likumīgajām interesēm.

 

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu “15 dienu” ar skaitli un vārdu “15 darbdienu”.

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu “15 dienu” ar skaitli un vārdu “15 darbdienu”.

 

57.pants. Fonda prospekta saturs

(1) Fonda prospektam ir titullapa. Titullapā iekļaujama šāda informācija:

5) fonda revidenta vārds un uzvārds vai firma;

 

(5) Slēgtā fonda prospektā papildus norāda:

1) fonda ieguldījumu apliecību emisijas cenu, apjomu un laiku;

2) fonda ieguldītāju tiesības pieprasīt ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu un piedalīties tajā;

3) ieguldītāju pilnsapulces kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību.

11. 57.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) fonda zvērināta revidenta vārds un uzvārds vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firma;”;

izteikt piektās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) fonda ieguldījumu apliecību emisijas cenu, apjomu un laiku, bet, ja emisiju ir paredzēts veikt vairākos laidienos, norāda arī ieguldījumu apliecību emisijas laidienu veikšanas kārtību;”;

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nekustamā īpašuma novērtēšanas kārtību, ja fonda līdzekļus plānots ieguldīt nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās.”

 

 

 

 

 

 

11. 57.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) fonda zvērināta revidenta vārds un uzvārds vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firma;”;

izteikt piektās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) fonda ieguldījumu apliecību emisijas cenu, apjomu un laiku, bet, ja emisiju ir paredzēts veikt vairākos laidienos, norāda arī ieguldījumu apliecību emisijas laidienu veikšanas kārtību;”;

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nekustamā īpašuma novērtēšanas kārtību, ja fonda līdzekļus plānots ieguldīt nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās.”

61.pants. Fonda ieguldījumu objekti

 (3) Fonda līdzekļus nedrīkst ieguldīt dārgmetālos un atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli.

 

 

12. 61.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda “dārgmetāli” ar vārdiem “vai preces”;

 

 

 

 

12. 61.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda “dārgmetāli” ar vārdiem “vai preces”;

 

 (5) Veicot ieguldījumus uz fonda rēķina, sabiedrībai ir pienākums ievērot fonda prospektā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, iegūt pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo un ekonomisko stāvokli, kuru emitētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ir vai tiks ieguldīti vai noguldīti fonda līdzekļi.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Veicot ieguldījumus uz fonda rēķina, sabiedrībai ir pienākums ieguldīt tikai fonda prospektā paredzētajos ieguldījumu objektos, ievērot tajā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, iegūt pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo un ekonomisko stāvokli, kuru emitētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ir vai tiks ieguldīti vai noguldīti fonda līdzekļi.”;

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 12.pantā (likuma 61.panta piektajā daļā) vārdus „kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo un ekonomisko stāvokli, kuru emitētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ir vai tiks ieguldīti vai noguldīti fonda līdzekļi” ar vārdiem „kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo stāvokli, kuru emitētajos vērtspapīros, naudas tirgus instrumentos vai noguldījumos kredītiestādē ir vai tiks ieguldīti vai noguldīti fonda līdzekļi”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta 12.pantā (likuma 61.panta piektajā daļā) vārdus „kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo un ekonomisko stāvokli, kuru emitētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ir vai tiks ieguldīti vai noguldīti fonda līdzekļi” ar vārdiem „kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo stāvokli, kuru finanšu instrumentos ir vai tiks ieguldīti fonda līdzekļi”.

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Veicot ieguldījumus uz fonda rēķina, sabiedrībai ir pienākums ieguldīt tikai fonda prospektā paredzētajos ieguldījumu objektos, ievērot tajā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, iegūt pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo stāvokli, kuru finanšu instrumentos ir vai tiks ieguldīti fonda līdzekļi.”;

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Komisija nosaka kritērijus atvērtā fonda ieguldījumu objektu atbilstībai šā likuma prasībām.”

 

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Komisija nosaka kritērijus atvērtā fonda ieguldījumu objektu atbilstībai šā likuma prasībām.”

62.pants. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tie ir iekļauti Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk — oficiālais saraksts);

2) tie tiek tirgoti citos regulētos un atklāti pieejamos finanšu instrumentu tirgos (turpmāk — regulēts tirgus), kuri atrodas šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajās valstīs;

3) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos tirgos, kuri neatrodas šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajās valstīs, un šāda biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā;

4) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja:

1) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī — viena no federācijas loceklēm) vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;

2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas, citas dalībvalsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;

3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajā kārtībā;

4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kas reģistrēta Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus minētajās valstīs;

13. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“62.pants. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tie tiek tirgoti Latvijas vai citas dalībvalsts regulētos tirgos;

2) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos tirgos, kuri neatrodas šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajās valstīs, un šāda biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā;

3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojoši nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

1) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī — viena no federācijas loceklēm) vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;

2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas vai citas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;

3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajā kārtībā;

4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā,

b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings,

c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeļoša analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās;

 

 

 

13. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“62.pants. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tie tiek tirgoti Latvijas vai citas dalībvalsts regulētos tirgos;

2) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos tirgos, kuri neatrodas šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajās valstīs, un šāda biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā;

3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojoši nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

1) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī — viena no federācijas loceklēm) vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;

2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas vai citas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;

3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajā kārtībā;

4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā,

b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings,

c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeļoša analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās;

5) tos ir emitējusi Komisijas apstiprinātajā kategorijā ietilpstoša komercsabiedrība un uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šā panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai aizsardzībai. Šādā gadījumā naudas tirgus instrumentu emitents ir komercsabiedrība:

a) kuras kapitāla un rezervju apjoms ir ekvivalents 10 miljoniem eiro un kura atbilstoši likumiem sagatavo un publicē gada pārskatu,

b) kas ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas iekļautas vai tiek tirgotas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, un kas ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai vai finansētu tādu finanšu instrumentu emisiju, kuros nostiprināto saistību segums ir naudas plūsma attiecīgā emitenta norēķinu kontā kredītiestādē.

5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizēšanā un kurai ir vienošanās par likviditātes nodrošināšanu ar banku, kas atbilst šīs daļas 4.punktā noteiktajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai aizsardzībai

8

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta (likuma 62.panta otrās daļas) 5.punktā vārdus „kurai ir vienošanās par likviditātes nodrošināšanu ar banku, kas atbilst šīs daļas 4.punktā noteiktajām prasībām” ar vārdiem „kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst šīs daļas 4.punktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām”.

 

Atbalstīts

5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vie nā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst šīs daļas 4.punktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai aizsardzībai

63.pants. Noguldījumi kredītiestādēs

(1) Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus minētajās valstīs.

14. Izteikt 63.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā.”

 

 

 

14. Izteikt 63.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā.”

 


 

64.pants. Ieguldījumi fonda ieguldījumu apliecībās (daļās)

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) šā panta pirmajā daļā neminētajās valstīs, ja atvērtie fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām:

1) tie ir reģistrēti valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību, kas līdzvērtīga šajā likumā noteiktajai uzraudzībai;

 

9

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 64. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) tie ir reģistrēti valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību, kas līdzvērtīga šajā likumā noteiktajai uzraudzībai, un attiecīgās valsts uzraudzības institūcija sadarbojas ar Komisiju;".

Atbalstīts

15. Izteikt 64. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) tie ir reģistrēti valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību, kas līdzvērtīga šajā likumā noteiktajai uzraudzībai, un attiecīgās valsts uzraudzības institūcija sadarbojas ar Komisiju;".

65.pants. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā likuma 62.panta pirmajā daļā minētajos tirgos vai ārpusbiržas tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

1) to bāzes aktīvs ir šā likuma 62., 63. un 64.pantā minētie finanšu instrumenti, finanšu (vērtspapīru un procentu) indeksi, procentu likmes, valūtas, kurās saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu ir paredzēts veikt fonda līdzekļu ieguldījumus;

2) ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kas atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām vai cits fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā minēts darījuma partneris;

15. 65.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā likuma 62.panta pirmajā daļā minētajos tirgos vai netiek tirgoti regulētā tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

1) to bāzes aktīvs ir šā likuma 62., 63. un 64.pantā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu ir paredzēts veikt fonda līdzekļu ieguldījumus;

2) regulētā tirgū netirgotu atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kura atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks, kura reģistrēta dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija;

 

 

 

16. 65.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā likuma 62.panta pirmajā daļā minētajos tirgos vai netiek tirgoti regulētā tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

1) to bāzes aktīvs ir šā likuma 62., 63. un 64.pantā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu ir paredzēts veikt fonda līdzekļu ieguldījumus;

2) regulētā tirgū netirgotu atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kura atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks, kura reģistrēta dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija;

3) katru dienu notiek ārpusbiržas atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt, veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.

3) katru dienu notiek regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana, un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt, veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.”;

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 65. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) katru dienu notiek ārpusbiržas atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija (prasības vai saistības attiecībā uz finanšu instrumentu)."

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 65. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) katru dienu notiek regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija (prasības vai saistības attiecībā uz finanšu instrumentu)."

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3) katru dienu notiek regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija (prasības vai saistības attiecībā uz finanšu instrumentu).";

(3) Sabiedrība īsteno tādu risku pārvaldīšanas politiku, kas nodrošina tai iespēju jebkurā laikā noteikt un vadīt ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistītos riskus un šo atvasināto finanšu instrumentu ietekmi uz fonda ieguldījumu portfeļa kopējo risku. Sabiedrība nosaka atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas politiku un metodes, kas nodrošina ārpusbiržas atvasinātā finanšu instrumenta ticamu un pārbaudāmu novērtēšanu.

(4) Ja paredzēts uz fonda rēķina veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, sabiedrība sagatavo, apstiprina un iesniedz Komisijai noteikumus, kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes, kā arī, pirms uzsākts darījums ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, iesniedz Komisijai informāciju par izmantotajiem atvasināto finanšu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem, kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks lietotas attiecīgā atvasinātā finanšu instrumenta izraisītā riska ierobežošanai.

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Sabiedrība nosaka atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas politiku un metodes, kas nodrošina regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta precīzu un neatkarīgu novērtēšanu.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja uz fonda rēķina paredzēts veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pirms šādu darījumu uzsākšanas sabiedrība sagatavo, apstiprina un iesniedz Komisijai noteikumus, kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes, kā arī informācija par izmantotajiem atvasināto finanšu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem, kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks lietotas attiecīgā atvasinātā finanšu instrumenta izraisītā riska ierobežošanai.”

 

 

 

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Sabiedrība nosaka atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas politiku un metodes, kas nodrošina regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta precīzu un neatkarīgu novērtēšanu.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja uz fonda rēķina paredzēts veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pirms šādu darījumu uzsākšanas sabiedrība sagatavo, apstiprina un iesniedz Komisijai noteikumus, kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes, kā arī sniegta informācija par izmantotajiem atvasināto finanšu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem, kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks lietotas attiecīgā atvasinātā finanšu instrumenta izraisītā riska ierobežošanai.”

66.pants. Ieguldījumu ierobežojumi

(4) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no fonda aktīviem, ja tie ir Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus likumā noteiktajā kārtībā ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.

(7) Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Komisijai ir tiesības noteikt stingrākus ierobežojumus no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošā fonda kopējā riska apmēram vai noteikt papildu prasības atvasināto finanšu instrumentu riska pārvaldīšanai, ja šis risks ir nozīmīgs, bet sabiedrība nav saņēmusi Komisijas atļauju riskam pakļautās vērtības noteikšanai izmantot iekšējos minētā riska aprēķināšanas modeļus.

(13) Neņemot vērā šā likuma 62.panta noteikumus par fonda ieguldījumiem pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, līdz 10 procentiem no fonda aktīviem drīkst ieguldīt pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst šā likuma 62.pantā noteiktajām prasībām.

(14) Slēgtā fonda ieguldījumus drīkst veikt, nepiemērojot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, ja attiecīgā fonda prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms.

16. 66.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no fonda aktīviem, ja tie ir Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.”;

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību.”;

papildināt trīspadsmito daļu pēc vārdiem un skaitļa “līdz 10 procentiem no” ar vārdu “atvērtā”;

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(14) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tādos ieguldījumu objektos, kas neatbilst šā likuma 61., 62., 63., 64. un 65.pantā noteiktajām prasībām, kā arī drīkst nepiemērot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, ja šādi ieguldījumu objekti un citi ieguldījumu ierobežojumu apjomi ir noteikti attiecīgā fonda prospektā.”

 

 

 

17. 66.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no fonda aktīviem, ja tie ir Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.”;

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību.”;

papildināt trīspadsmito daļu pēc vārdiem un skaitļa “līdz 10 procentiem no” ar vārdu “atvērtā”;

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(14) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tādos ieguldījumu objektos, kas neatbilst šā likuma 61., 62., 63., 64. un 65.panta prasībām, kā arī drīkst nepiemērot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, ja šādi ieguldījumu objekti un citi ieguldījumu ierobežojumu apjomi ir noteikti attiecīgā fonda prospektā.”

68.pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās

 (3) Sabiedrība pati nav tiesīga apsaimniekot nekustamo īpašumu, bet slēdz par tā apsaimniekošanu līgumu ar trešo personu, kuras pamatnodarbošanās ir profesionāla nekustamo īpašumu apsaimniekošana.

17. Izteikt 68.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sabiedrība pati nav tiesīga apsaimniekot nekustamo īpašumu.”

 

 

 

 

18. Izteikt 68.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sabiedrība pati nav tiesīga apsaimniekot nekustamo īpašumu.”

 

72.pants. Vispārīgie noteikumi par fonda pārskatiem

(2) Komisijai ir tiesības, ja tas nepieciešams uzraudzībai, pieprasīt fonda pārskatu arī par citu periodu, nosakot šāda pārskata sagatavošanas kārtību.

18. Izteikt 72.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt citus fonda pārskatus, nosakot šo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.”

 

 

 

19. Izteikt 72.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt citus fonda pārskatus, nosakot šo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.”

75.1 pants. Vispārīgie noteikumi par sabiedrības pārskatiem

(1) Sabiedrība kārto savu grāmatvedību un sagatavo gada pārskatu un pārskatu par citiem periodiem saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, šo likumu un normatīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar šo likumu.

19. Izteikt 75.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrība kārto grāmatvedību un sagatavo gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, šo likumu un Komisijas normatīvajiem noteikumiem.”

 

 

 

20. Izteikt 75.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrība kārto grāmatvedību un sagatavo gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, šo likumu un Komisijas normatīvajiem noteikumiem.”

75.pants. Apakšfondu pārskati

Šajā nodaļā minētos fondu pārskatus fondiem ar apakšfondiem sagatavo par katru apakšfondu atsevišķi.

20. Papildināt 75.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apakšfondu gada un pusgada pārskatos sabiedrība par vērtības mēru ir tiesīga lietot attiecīgā apakšfonda valūtu.”

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 20.pantu (grozījumu par likuma 75.3panta papildināšanu ar otro teikumu), attiecīgi mainot turpmāko numerāciju.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 75.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Apakšfondu gada un pusgada pārskatos sabiedrība par vērtības mēru ir tiesīga lietot arī attiecīgajam apakšfondam noteikto valūtu.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

21. Papildināt 75.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Apakšfondu gada un pusgada pārskatos sabiedrība par vērtības mēru ir tiesīga lietot arī attiecīgajam apakšfondam noteikto valūtu.”

90.pants. Komisijas sadarbība ar Eiropas Komisiju

(1) Komisija informē Eiropas Komisiju par:

1) licences izsniegšanu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai tādai sabiedrībai, kura ir ārvalstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrība;

2) gadījumiem, kad pēc būtiskas līdzdalības iegūšanas Latvijā licencēta sabiedrība kļūst par ārvalstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrību.

 

21. Papildināt 90.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tādām emitentu un to emitēto parāda vērtspapīru kategorijām, kuras atbilst šā likuma 66.panta ceturtās daļas prasībām. Šai informācijai pievieno ziņojumu, kas apliecina parāda vērtspapīros nostiprināto saistību statusu.”

 

 

 

 

22. Papildināt 90.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tādām emitentu un to emitēto parāda vērtspapīru kategorijām, kuras atbilst šā likuma 66.panta ceturtās daļas prasībām. Šai informācijai pievieno ziņojumu, kas apliecina parāda vērtspapīros nostiprināto saistību statusu.”

 

Pārejas noteikumi

 

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

“26. Šā likuma 33.panta sešpadsmitā un septiņpadsmitā daļa, 61.panta sestā daļa un grozījums 62.panta otrajā daļā un 65.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2008.gada 23.jūlijā.”

14

 

 

 

 

 

15

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 22.pantā (Pārejas noteikumu 26.punktā) skaitli „26” ar skaitli „27”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 22.pantā (Pārejas noteikumu 26.punktā) vārdus un skaitļus „un grozījums 62.panta otrajā daļā un 65.panta pirmajā daļā” ar vārdiem un skaitļiem „62.panta otrā daļa un 65.panta pirmā daļa jaunajā redakcijā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

23. Papildināt pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Šā likuma 33.panta sešpadsmitā un septiņpadsmitā daļa, 61.panta sestā daļa, 62.panta otrā daļa un 65.panta pirmā daļa jaunajā redakcijā stājas spēkā 2008.gada 23.jūlijā.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

23. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8Komisijas 2007.gada 19.marta direktīvas 2007/16/EK, ar ko īsteno Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), paskaidrojot atsevišķas definīcijas.”

16

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 23.pantā (Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām) skaitli „8”ar skaitli „10”.

 

Atbalstīts

24. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) Komisijas 2007.gada 19.marta direktīvas 2007/16/EK, ar ko īsteno Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), paskaidrojot atsevišķas definīcijas.”