Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

28.02.2008.                Nr.90/TA-373

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Vīgante 67774823, elina.vigante@fktk.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 9 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra sēdes protokola Nr.9  18.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

 

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2007, 9.nr.) šādus grozījumus: 

 

1.  1.pantā:

izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

 

"11) pārvedami vērtspapīri – kapitāla vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā); obligācijas un citi parāda vērtspapīri; citi vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas un kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos pārvedamos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā;

12) naudas tirgus instrumenti – likvīdas parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā un kuras parasti tirgo naudas tirgū;";

 

papildināt pantu ar 24.punktu šādā redakcijā:

 

"24) Desmit valstu grupa – valstis, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu ir noslēgušas Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem."

 

2.  5.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"i) fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošana;";

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Sabiedrība papildus šā panta pirmajā daļā minētajai darbībai drīkst veikt ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (arī pārvaldīt pensiju fondu līdzekļus), ja šo portfeli veido viens vai vairāki finanšu instrumenti, uz kuriem attiecas Finanšu instrumentu tirgus likums.";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Sabiedrība, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence šā panta pirmajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, drīkst turēt un administrēt savu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību reģistru."

 


3.  8.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Neņemot vērā šā panta trešās daļas noteikumus, sabiedrības minimālā sākotnējā kapitāla un pašu kapitāla papildu summas kopējais apmērs nav lielāks par 10 000 000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.";

 

papildināt sestās daļas 1.punktu aiz vārda "kapitālu" ar vārdiem "un pašu kapitāla papildu summu, kas aprēķināta atbilstoši šā panta trešajā daļā noteiktajām prasībām";

 

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, tā savā darbībā ievēro un izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteiktās kapitāla prasības, riska darījumu ierobežojumu un konsolidētās uzraudzības prasības. Minētās prasības neattiecas uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanu saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem".

(9) Sabiedrības pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību nosaka Komisija."

 

4.  Papildināt 13.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(11) Sabiedrība, kura kārto fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistru, ir atbildīga par fonda ieguldītājiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja sabiedrība nav ievērojusi normatīvajos aktos par fonda ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošanu noteiktos pienākumus."

 

5.  19.pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Izvērtējot sabiedrības reorganizācijas procesu, Komisija, lai nodrošinātu ieguldītāju interešu aizsardzību, papildus Komerclikumā minētajiem pienākumiem var uzlikt par pienākumu sabiedrībai izpildīt noteiktus reorganizācijas nosacījumus.";

 

izslēgt otrajā daļā vārdus "ievērojot šajā pantā minētos papildu noteikumus";

izslēgt trešo, ceturto un piekto daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdu "uzsākt" ar vārdu "pabeigt".


6.  28.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno:

1) attiecīgās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par nolikuma grozījumu apstiprināšanu;

2) nolikuma grozījumu (divos eksemplāros, ja dokuments iesniegts papīra formā) saskaņā ar Komisijas noteikto iesniegumu un paziņojumu paraugu;

3) pilnu fonda nolikuma tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi (izmantojot elektroniskos datu nesējus).";

 

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu "15 dienu" ar skaitli un vārdu "15 darbdienu".

 

7.  33.pantā:

izteikt divpadsmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Sabiedrība nedrīkst uz fonda rēķina pārdot finanšu instrumentus vai uzņemties saistības par finanšu instrumentu pārdošanu, ja tie darījuma noslēgšanas brīdī nav fonda manta.";

 

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(14) Sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, drīkst ieguldīt līdzekļus sabiedrības nodibinātajā ieguldījumu fondā, ja, akcionāram ieguldot līdzekļus fondā vai izstājoties no fonda, netiek aizskartas citu fonda ieguldītāju likumīgās intereses.";

 

papildināt pantu ar sešpadsmito un septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(16) Veicot fonda pārvaldīšanu un saņemot nodrošinājumu saskaņā ar noslēgtajiem finanšu nodrošinājuma līgumiem, saņemot galvojumus, veicot aktīvu pārdošanas darījumus ar atpirkšanu, kā arī aizņemoties vai aizdodot vērtspapīrus vai veicot citus ar fonda pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem saistītus darījumus, sabiedrība pārliecinās, ka minētie darījumi nodrošina efektīvu fonda ieguldījumu portfeļa vadību.

(17) Efektīva fonda ieguldījumu portfeļa vadība tiek nodrošināta, ja šā panta sešpadsmitajā daļā minētie darījumi atbilst šādiem kritērijiem:

1) to izmantošana ir pamatota un ekonomiski izdevīga;

2) to izmantošana paredzēta vismaz vienam no šādiem mērķiem:

a) riska samazināšanai,

b) izmaksu samazināšanai,

c) fonda neto vērtības vai ienākumu palielināšanai atbilstoši fonda ieguldījumu riska profilam un šā likuma 66.pantā minētajiem ieguldījumu ierobežojumiem;

3) ar tiem saistītie riski tiek atbilstoši ietverti fonda riska vadības procesā."

 

8. Papildināt 38.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Likvidācijas izdevumos netiek ietverti starpniecības maksājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma realizāciju. Šādi maksājumi tiek attiecināti uz fonda izdevumiem, kas tiek maksāti no fonda mantas, un to maksimālais apmērs tiek norādīts fonda pārvaldes nolikumā."

 

9. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Par turētājbanku var būt Latvijā reģistrēta banka, kura ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanu (arī finanšu instrumentu turēšanu), vai dalībvalstī reģistrētas bankas filiāle Latvijā, ja minētā banka ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus (arī turēt finanšu instrumentus)."

 

10.  56.pantā:

izteikt piektās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

 

"2) nolikuma grozījumus (divos eksemplāros, ja dokuments iesniegts papīra formā) saskaņā ar Komisijas noteikto iesniegumu un paziņojumu paraugu;

3) pilnu fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi (izmantojot elektroniskos datu nesējus).";

 

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu "15 dienu" ar skaitli un vārdu "15 darbdienu".

 

11.  57.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) fonda zvērināta revidenta vārds un uzvārds vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firma;";

 

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) nekustamā īpašuma novērtēšanas kārtību, ja fonda līdzekļus plānots ieguldīt nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās."

 


12.  61.pantā:

papildināt trešo daļu aiz vārda "dārgmetāli" ar vārdiem "vai preces";

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Veicot ieguldījumus uz fonda rēķina, sabiedrībai ir pienākums ieguldīt tikai fonda prospektā paredzētajos ieguldījumu objektos, ievērot tajā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, iegūt pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo un ekonomisko stāvokli, kuru emitētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ir vai tiks ieguldīti vai noguldīti fonda līdzekļi.";

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Komisija nosaka kritērijus atvērtā fonda ieguldījumu objektu atbilstībai šā likuma prasībām."

 

13. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

 

"62.pants. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tie tiek tirgoti Latvijas vai citas dalībvalsts regulētos tirgos;

2) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos tirgos, kuri neatrodas šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajās valstīs, un šāda biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā;

3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojoši nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

1) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī – viena no federācijas loceklēm) vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;

2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas vai citas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;

3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajā kārtībā;

4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās, un tas atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā,

b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings,

c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeļoša analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās;

5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni eiro vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapirizēšanā un kurai ir vienošanās par likviditātes nodrošināšanu ar banku, kas atbilst šīs daļas 4.punktā noteiktajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šā panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai aizsardzībai."

 

14. Izteikt 63.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā."

 

15.  65.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā likuma 62.panta pirmajā daļā minētajos tirgos vai netiek tirgoti regulētā tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

1) to bāzes aktīvs ir šā likuma 62., 63. un 64.pantā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu ir paredzēts veikt fonda līdzekļu ieguldījumus;

2) regulētā tirgū netirgotu atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kura atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni eiro vai lielāks, kura reģistrēta dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija;

3) katru dienu notiek regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana, un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt, veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.";

 

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Sabiedrība nosaka atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas politiku un metodes, kas nodrošina regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta precīzu un neatkarīgu novērtēšanu.";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja uz fonda rēķina paredzēts veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, pirms šādu darījumu uzsākšanas sabiedrība sagatavo, apstiprina un iesniedz Komisijai noteikumus, kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes, kā arī informācija par izmantotajiem atvasināto finanšu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem, kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks lietotas attiecīgā atvasinātā finanšu instrumenta izraisītā riska ierobežošanai."

 

16.  66.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no fonda aktīviem, ja tie ir Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.";

 

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību.";

 

papildināt trīspadsmito daļu aiz vārdiem un skaitļa "līdz 10 procentiem no" ar vārdu "atvērtā";

papildināt pantu ar 13.daļu šādā redakcijā:

 

"(131) Līdz 100 procentiem no slēgtā fonda aktīviem drīkst ieguldīt pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst šā likuma 62.pantā noteiktajām prasībām."

 

17. Izteikt 72.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt citus fonda pārskatus, nosakot šo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību."

 

18.  75.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Sabiedrība kārto grāmatvedību un sagatavo gada pārskatu saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", šo likumu un Komisijas noteikumiem.";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt sabiedrībai sagatavot citus pārskatus, nosakot šo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību."

 

19. Papildināt 75.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Apakšfondu gada un pusgada pārskatos sabiedrība par vērtības mēru ir tiesīga lietot attiecīgā apakšfonda valūtu."

 

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

 

"26. Šā likuma 33.panta sešpadsmitā un septiņpadsmitā daļa, 61.panta sestā daļa un grozījums šā likuma 61.panta pirmajā daļā, 62.panta otrajā daļā un 65.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2008.gada 23.jūlijā."

 

21. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8.punktu šādā redakcijā:

 


"8) Komisijas 2007.gada 19.marta direktīvas 2007/16/EK, ar ko īsteno Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), paskaidrojot atsevišķas definīcijas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

A.Slakteris


Likumprojekta

"Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

  

Eiropas Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīva 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) ir ieviesta ar pašreiz spēkā esošo Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, kas regulē kārtību, kādā tiek publiski piesaistīti naudas līdzekļi Latvijā un tiek veikta to apvienota ieguldīšana piesaistītāja vārdā šajā likumā noteiktajos ieguldījumu objektos, tai skaitā dažādos finanšu instrumentos. Kopš minētās direktīvas pieņemšanas finanšu tirgū tirgoto finanšu instrumentu klāsts ir ievērojami pieaudzis, kas savukārt ir radījis šaubas, vai attiecīgās direktīvas definīcijas aptver atsevišķas finanšu instrumentu kategorijas. Ar mērķi nodrošināt vienveidīgu direktīvas 85/611/EEK piemērošanu, lai palīdzētu dalībvalstīm izveidot vienādu izpratni par noteiktas aktīvu kategorijas piemērotību PVKIU un lai nodrošinātu definīciju izpratni atbilstoši principiem, kas ir direktīvas 85/611/EEK pamatā, Eiropas Komisija, ievērojot minētās direktīvas 53.a pantu, ir izstrādājusi un pieņēmusi 2. līmeņa direktīvu – Komisijas 2007. gada 19. marta Direktīvu 2007/16/EK, ar ko īsteno Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), paskaidrojot atsevišķas definīcijas.

Tāpat, piemērojot atsevišķas likuma normas praksē, ir radusies nepieciešamība tās pilnveidot, lai nodrošinātu normu viennozīmīgu izpratni.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai:

1) Latvijas normatīvajos aktos ieviestu Eiropas Komisijas 2007. gada 19. marta Direktīvas 2007/16/EK, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un paskaidro atsevišķas definīcijas, prasības;

2) precizētu atsevišķus likuma pantus, lai atvieglotu tā piemērošanu praksē un nodrošinātu likuma normu viennozīmīgu izpratni;

2) noteiktu, ka Komisijai ir tiesības noteikt kritērijus fonda ieguldījumu objektu atbilstībai likuma prasībām, balstoties uz direktīvas 2007/16/EK prasībām;

3) precizētu likumā lietoto terminu "pārvedami vērtspapīri" un "naudas tirgus instrumenti" definīcijas;

4) noteiktu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteiktās kapitāla prasības, riska darījumu ierobežojumi un konsolidētās uzraudzības prasības ir attiecināmas tikai uz tām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras veic ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (arī pārvalda privāto pensiju fondu līdzekļus), ja šo portfeli veido viens vai vairāki finanšu instrumenti, uz kuriem attiecas Finanšu instrumentu tirgus likums, kā arī kuras sniedz konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos;

5) precizētu, kādu emitentu emitētos naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, drīkst ieguldīt fonda līdzekļus;

6) precizētu ārpus regulētā tirgū veikto darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem darījumu partneru loku, kas nav kredītiestādes;

7) ievērojot, ka Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā noteiktās prasības aizliedz dalībvalstīm noteikt jebkādus kapitāla aprites ierobežojumus dalībvalstu starpā, lai netiktu  ierobežots to subjektu loks, kas ir tiesīgi turēt ieguldījumu pārvaldes sabiedrību ieguldījumu fondu līdzekļus, precizētu to ieguldījumu pārvaldes sabiedrību ieguldījumu fondu līdzekļu turētāju loku, kam ir tiesības darboties Latvijā;

8) lai padarītu vienkāršāku un pārskatāmāku ieguldījumu pārvaldes sabiedrību sagatavoto grozījumu to pārvaldīto ieguldījumu fondu pamatdokumentos atspoguļošanas veidu,  precizētu Komisijai iesniedzamos dokumentus gadījumos, kad tiek veikti grozījumi ieguldījumu fondu pamatdokumentos;

9) nodrošinātu to ieguldītāju, kuri sava finanšu instrumentu portfeļa individuālu pārvaldīšanu uzticējuši ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, interešu aizsardzību, noteiktu sabiedrības rīcību gadījumos, kad tā vēlas minēto ieguldītāju portfeļa līdzekļus ieguldīt pārvaldīšanā esošo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās;

10) nolūkā padarīt izprotamāku nekustamā īpašuma vērtības noteikšanas kārtību gadījumos, kad slēgtā ieguldījumu fonda līdzekļus paredzēts ieguldīt nekustamajā īpašumā, precizētu noteikumus par slēgtā ieguldījumu fonda prospekta saturu;

11) atbilstoši Padomes direktīvā 85/611/EEK noteiktajam paplašinātu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību sniegto pakalpojumu loku;

12) pilnveidotu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību reorganizācijas un likvidācijas procesu;

13) padarītu pārskatāmāku slēgto ieguldījumu fondu līdzekļu ieguldīšanu nekustamajā īpašumā;

14) palielinātu slēgto ieguldījumu fondu līdzekļu ieguldījumu apmēru atsevišķos ieguldījumu objektos;

15) precizētu apakšfondu pārskatu sagatavošanas kārtību.

3. Cita informācija

Nav.  

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Normatīvais akts ir vērsts uz Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā, nodrošinot direktīvā noteikto prasību piemērošanu. 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts uzlabos finanšu pakalpojumu pieejamību. Likumprojekts ir vērsts uz ieguldījumu fondu sektora darbības sakārtošanu, lai radītu vienotus noteikumus to darbībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un uzlabotu pakalpojumu piedāvājumu. Likumprojekts veicinās ar ieguldījumu fondu sektoru saistīto finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku izpratni par likuma normu piemērošanu savā komercdarbībā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme             

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

 Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

6. Normatīvais akts papildus izdevumus nerada.

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Direktīva 2007/16/EK nosaka kritērijus, kādiem jābūt izpildītiem, lai fonda līdzekļus varētu uzskatīt par ieguldītiem atbilstošos ieguldījumu objektos direktīvas 85/611/EEK izpratnē.

Ieviešot direktīvas 85/611/EEK prasības, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteikts, kādos ieguldījumu objektos ir atļauts ieguldīt ieguldījumu fondu līdzekļus, sniedzot ieguldījumu objektu definīcijas. Savukārt, lai noteiktu kritērijus, kas jāievēro, ieguldot atvērtā fonda līdzekļus attiecīgajos ieguldījumu objektos (saskaņā ar Direktīvas 2007/16/EK prasībām), Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir plānojusi sagatavot un izdot Finanšu un kapitāla komisijas normatīvos noteikumus

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Ar likumprojektu tiek ieviestas Eiropas Komisijas Direktīvas 2007/16/EK (2007. gada 19. marts), ar ko īsteno Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un paskaidro atsevišķas definīcijas, prasības.

Direktīvas prasības tiek ieviestas pilnībā. Saskaņā ar direktīvas 2007/16/EK 13. pantu minētās direktīvas prasības jāievieš līdz 23.03.2008.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

33. panta sešpadsmitā un septiņpadsmitā daļa

Direktīvas 2007/16/EK 11. panta 1. un 2. punkts

Atbilst

 

61. panta trešā daļa

Direktīvas 2007/16/EK 8. panta 5. punkts

Atbilst

 

61. panta sestā daļa

Direktīvas 2007/16/EK 2.,3., 4., 5. pants, 8. panta 2., 3.,4. daļa, 9., 10., 11. un 12. pants

Atbilst

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoti noteikumi

62. panta otrās daļas 4. punkta "a", "b", "c" apakšpunkts

Direktīvas 2007/16/EK 6. pants

Atbilst

 

62. panta otrās daļas 5. punkta "b" apakšpunkts

Direktīvas 2007/16/EK 7. pants

Atbilst

 

65. panta pirmās daļas 1. punkts

Direktīvas 2007/16/EK 8. panta 1. punkta "a" apakšpunkts

Atbilst

 

65. panta pirmās daļas 2. un 3. punkts

Direktīvas 2007/16/EK 8. panta 1. punkta "b" apakšpunkts

Atbilst

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts saskaņots ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi, tai skaitā ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku profesionālo asociāciju – Latvijas Komercbanku asociāciju  un tās komiteju (Ieguldījumu sabiedrību komiteja).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

Likumprojekts 17.10.2007. tika nosūtīts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvās padomes dalībniekiem priekšlikumu un iebildumu izteikšanai. Vienošanās par likumprojekta saturu tika panākta 21.11.2007. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā piedalījās finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku profesionālās asociācijas – Latvijas Komercbanku asociācijas un tās Ieguldījumu sabiedrību komitejas, kas pārstāv visas šobrīd  Latvijā reģistrētās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, pārstāvji.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi notikuši, ievietojot likumprojektu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā www.fktk.lv. Pēc publikācijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā nekādi priekšlikumi vai iebildumi netika saņemti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.          

5. Cita informācija

Nav.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 

                                                  

Pēc normatīvā akta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī likuma teksts ar visiem grozījumiem tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapā www.fktk.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                   A.Slakteris

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I. Krūmane

E. Strazdiņa

M. Radeiko

E. Vīgante

 

 

 

 

 

 

28.02.200817:08

1627

E.Vīgante 6777 4823

elina.vigante@fktk.lv