Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

2008.gada 27.februārī   Nr.9/10-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

       Sociālo un darba lietu komisija iesniedz likumprojektu “Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (Reģ. 641/Lp9, steidzams) izskatīšanai  otrajā lasījumā.

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula uz   lpp.

 

Komisijas priekšsēdētāja           A.Barča

 

 


 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījumi likumā  „Par valsts pensijām”  (Reģ. 641/Lp9)

 

Spēkā esošā  redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N

Priekšlikumi

( 6 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

1.

Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā: „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””.

Atbalstīts.

 

 

Izdarīt likumā „Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 6.nr.; 2005,13., 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 24.nr.) šādu grozījumu:

2.

Juridiskais birojs

 

Aizstāt ievaddaļā vārdus „šādu grozījumu” ar vārdiem „šādus grozījumus”.

Atbalstīts.

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 13., 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Līdz 1990.gada 31.decembrim Latvijas pilsoņiem Latvijas teritorijā un bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi, kā arī šā punkta 10.apakšpunktā minētais ārpus Latvijas uzkrātais periods ir pielīdzināts apdrošināšanas stāžam. Ārvalstniekiem un bezvalstniekiem apdrošināšanas stāžam pielīdzināts Latvijas teritorijā uzkrātais darba un tam pielīdzinātais periods, kā arī bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darbam pielīdzinātie periodi, kas norādīti šā punkta 4. un 5.apakšpunktā, un šā punkta 10.apakšpunktā minētais ārpus Latvijas uzkrātais periods. Līdz 1990.gada 31.decembrim, bet šā punkta 11.apakšpunktā minētajā gadījumā — līdz 1995.gada 31.decembrim apdrošināšanas stāžam pielīdzināti šādi darbam pielīdzinātie periodi:

1) obligātais aktīvais militārais dienests un alternatīvais (darba) dienests;

2) virsdienests karavīriem un dienests virsniekiem Latvijas Republikas armijā, Latvijas pilsoņiem - arī PSRS Bruņotajos spēkos, ja viņiem sakarā ar darbību Latvijas interesēs atņemta dienesta pakāpe vai viņi iesaukti aktīvajā militārajā dienestā pēc obligātā karadienesta vai pēc civilās augstskolas beigšanas, ja nesaņem citas valsts pensiju, kuras apmēra noteikšanā ir ņemts vērā šis dienesta periods;

3) dienests ierindas un komandējošā sastāva amatos iekšlietu iestādēs, izņemot VDK;

4) mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas, bet ne vairāk par pieciem gadiem attiecībā uz specialitātēm, kurās izglītības iegūšanai bija noteikti ne vairāk kā pieci gadi, un ne vairāk par sešiem gadiem attiecībā uz specialitātēm, kurās izglītības iegūšanai bija noteikti vairāk nekā pieci gadi;

5) mācību laiks aspirantūras dienas nodaļā, bet ne vairāk par trim gadiem, pēcdiploma izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas laiks;

6) individuālais darbs;

7) laiks, kad kopts I grupas invalīds vai bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam, kā arī cilvēks, kas sasniedzis 80 gadu vecumu;

8) laiks, kad māte audzinājusi bērnu līdz 8 gadu vecumam;

9) algots darbs reliģiskajās organizācijās;

10) politiski represēto ieslodzījuma vietās, nometinājumā tajā skaitā PSRS Iekšlietu ministrijas Galvenās rūpniecības uzņēmumu celtniecības pārvaldes nr.907 pārzinātajos darbos un izsūtījumā, kā arī bēgšanā no šīm vietām pavadītais laiks trīskāršā apmērā, bet Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos - pieckārtīgā apmērā. Rajonus, kas uzskatāmi par Galējo Ziemeļu un tiem pielīdzinātajiem rajoniem, nosaka Ministru kabinets. Tām personām, kurām šis stāžs noteikts seškārtīgā apmērā, aprēķinātais stāžs tiek saglabāts;

11) laiks, kad apdrošinātā persona atzīta par invalīdu un nestrādā (arī sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību), bet ne ilgāk kā līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai; minētais laiks ņemams vērā tikai vecuma pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanai.

 

3.

Partijas "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

Izteikt likuma pārejas noteikumu 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā :

“1. Līdz 1990.gada 31.decembrim Latvijas pilsoņiem Latvijas teritorijā un bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi, kā arī šā punkta 10. un 12.apakšpunktā minētais ārpus Latvijas uzkrātais periods ir pielīdzināts apdrošināšanas stāžam. Šis nosacījums attiecas arī uz Latvijas nepilsoņiem, kā arī ārvalstniekiem un bezvalstniekiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kuri 1992.gada 1.jūlijā bija neatkarīgi no pierakstā norādītās dzīvojamās platības statusa pierakstīti Latvijas teritorijā, vai viņu pēdējā reģistrētā dzīvesvieta līdz 1992.gada 1.jūlijam bija Latvijas Republikā, vai ar tiesas spriedumu ir konstatēts fakts, ka līdz minētajam datumam viņi ne mazāk kā 10 gadus nepārtraukti dzīvoja Latvijas teritorijā.

Pārējiem ārvalstniekiem un bezvalstniekiem apdrošināšanas stāžam pielīdzināts Latvijas teritorijā uzkrātais darba un tam pielīdzinātais periods, kā arī bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darbam pielīdzinātie periodi, kas norādīti šā punkta 4. un 5.apakšpunktā, un šā punkta 10. un 12.apakšpunktā minētais ārpus Latvijas uzkrātais periods. Līdz 1990.gada 31.decembrim, bet šā punkta 11.apakšpunktā minētajā gadījumā – līdz 1995.gada 31.decembrim apdrošināšanas stāžam pielīdzināti šādi darbam pielīdzinātie periodi:";

 

 

 

Nav atbalstīts.

 

15. Līdz 2014.gada 31.decembrim valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas šādā kārtībā:

1) līdz 2009.gada 31.decembrim valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas 1.aprīlī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu, un 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Valsts pensijas, kuru apmērs pārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu;

2) no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Valsts pensijas, kuru apmērs pārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem;

3) pārskatot valsts pensijas, tiek pārskatīts piešķirtās pensijas apmērs.

Izteikt pārejas noteikumu 15.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1) valsts pensijas, kuru apmērs 2008.gadā nepārsniedz 150 latus, un 2009.gadā trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas 1.aprīlī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu, un 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Valsts pensijas, kuru apmērs 2008.gadā pārsniedz 150 latus, un 2009.gadā trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu.”

 

4.

Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta tekstu šādā redakcijā:

 

„Pārejas noteikumos:

papildināt 15.punkta 1.apakšpunktu pēc vārdiem un skaitļiem “līdz 2009.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitli “izņemot šā punkta 1.1 apakšpunktā noteikto”;

papildināt 15.punktu ar 1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“11) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz 150 latus, pārskatāmas 2008.gada 1.aprīlī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu, un 2008.gada 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Valsts pensijas, kuru apmērs pārsniedz 150 latus, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas reizi gadā — 2008.gada 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu.”

 

 

 

Atbalstīts.

Pārejas noteikumos:

papildināt 15.punkta 1.apakšpunktu pēc vārdiem un skaitļiem “līdz 2009.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitli “izņemot šā punkta 1.1 apakšpunktā noteikto”;

papildināt 15.punktu ar 1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“11) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz 150 latus, pārskatāmas 2008.gada 1.aprīlī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu, un 2008.gada 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Valsts pensijas, kuru apmērs pārsniedz 150 latus, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas reizi gadā — 2008.gada 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu.”

 

 

 

5.

Partijas "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

Papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar 51. punktu šādā redakcijā:

„51. Latvijas nepilsoņiem, kā arī ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem saskaņā ar grozījumiem likuma pārejas noteikumu 1. punktā ir radušās tiesības uz pensijas pārrēķināšanu, ir tiesības uz atlīdzību no pensijas saņemšanas brīža. Kārtību kādā tiek saņemta atlīdzība nosaka Ministru kabinets.”

Nav atbalstīts.

 

 

Likums stājas spēkā ar 2008.gada 1. aprīli.

6.

Juridiskais birojs

 

       Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijāLikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas”

Atbalstīts.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.