Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Nr

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008. gada ___ aprīlis

Nr.9/2 – 2 –   

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta  ”Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (Nr.638/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ____ lp.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

 (Nr.638/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(105)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 100.nr.; 2007, 62., 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 100.nr.; 2007, 62., 22.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 1.pantu ar 63.punktu šādā redakcijā:

„63) korporatīvā pārvaldība – pasākumu kopums komercsabiedrības darbības mērķu sasniegšanai un kontrolei pār komercsabiedrības darbību, kā arī ar tās darbību saistīto risku novērtēšanai un pārvaldīšanai.”

Atbalstīts

1. Papildināt likuma 1.pantu ar 63.punktu šādā redakcijā:

„63) korporatīvā pārvaldība – pasākumu kopums komercsabiedrības darbības mērķu sasniegšanai un kontrolei pār komercsabiedrības darbību, kā arī ar tās darbību saistīto risku novērtēšanai un pārvaldīšanai.”

3.1 pants. Izcelsmes valsts noteikšana

 (7) Šā panta sestajā daļā minētais emitents var izvēlēties tikai vienu izcelsmes dalībvalsti un nedrīkst to mainīt trīs gadus, ja vien šā emitenta vērtspapīri nav izslēgti no regulētā tirgus. Informāciju par savu izvēli emitents paziņo saskaņā ar šā likuma 61.1 panta astotās daļas un 64.2 panta prasībām.

1. Aizstāt 3.panta septītajā daļā vārdu "astotās" ar vārdu "divdesmit otrās".

 

2

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likumprojekta 1. pantu (grozījums likuma 3.1 pantā).

 

 

 

Atbalstīts

 

27.pants. Tirgus organizētāja pienākumi un tiesības

(11) Tirgus organizētājs ievieto savā mājaslapā internetā to akcionāru vai dalībnieku sarakstu, kuriem ir būtiska līdzdalība regulētā tirgus organizētāja kapitālā, un šo sarakstu pastāvīgi atjauno.

2. Papildināt 27.pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Tirgus organizētājs katra kalendāra gada pirmo triju darba dienu laikā publicē attiecīgā kalendāra gada tirdzniecības dienu kalendāru savā mājas lapā internetā."

 

3

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 2.pantā (likuma 27.panta divpadsmitajā daļā) pēc vārdiem „kalendāra gada” ar vārdiem „finanšu instrumentu”.

 

Atbalstīts

2. Papildināt 27.pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Tirgus organizētājs katra kalendāra gada pirmo triju darba dienu laikā publicē attiecīgā kalendāra gada finanšu instrumentu tirdzniecības dienu kalendāru savā mājas lapā internetā."

 

54.pants. Pienākumi kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū

 (2) Lai akcionāri varētu izmantot savas tiesības, akciju sabiedrības valde nodrošina, ka šīs sabiedrības izcelsmes dalībvalstī akcionāriem ir pieejama visa informācija un sniegtie dati ir patiesi. Akciju sabiedrības valde nodrošina vismaz ar informāciju par:

3) jaunu akciju emisiju, tajā skaitā par kārtību, kādā notiek akciju piešķiršana, parakstīšanās uz šīm akcijām, akciju konversija, kā arī atteikšanās no šīm akcijām, ja emisijas noteikumi paredz pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespējas;

(3) Lai personas, kurām pieder parāda vērtspapīri, varētu izmantot savas tiesības, kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka šīs sabiedrības izcelsmes dalībvalstī ir pieejama visa informācija un sniegtie dati ir patiesi. Kapitālsabiedrības valde nodrošina vismaz ar informāciju par:

3) jaunu parāda vērtspapīru emisiju, tajā skaitā par kārtību, kādā notiek parakstīšanās uz jaunemitējamiem parāda vērtspapīriem, kā arī atteikšanās no šiem vērtspapīriem, ja emisijas noteikumi paredz pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespējas;

(6) Vismaz 14 dienas pirms akcionāru (dalībnieku) sapulces kapitālsabiedrības valde vai persona, kura saskaņā ar likumu ir tiesīga sasaukt un sasauc sapulci, šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā nosūta sapulces darba kārtības jautājumos pieņemamo lēmumu projektus. Ja akcionāru (dalībnieku) sapulcē ir plānots lemt par grozījumiem kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos vai mainīt juridisko adresi, grozījumu projektu dara zināmu saskaņā ar šā likuma 64.2 panta prasībām un vismaz 30 dienas pirms akcionāru (dalībnieku) sapulces nosūta tiem tirgus organizētājiem, kuru regulētajos tirgos ir iekļautas kapitālsabiedrības akcijas.

3.  54.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "pirmpirkuma tiesību" ar vārdu "pirmtiesību";

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus "pirmpirkuma tiesību" ar vārdu "pirmtiesību";

izslēgt sestajā daļā vārdus "vai mainīt juridisko adresi".

 

 

 

 

3.  54.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "pirmpirkuma tiesību" ar vārdu "pirmtiesību";

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus "pirmpirkuma tiesību" ar vārdu "pirmtiesību";

izslēgt sestajā daļā vārdus "vai mainīt juridisko adresi".

 

 

 

4

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:

„54.1 pants. Revīzijas komiteja

(1) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū (turpmāk šajā pantā – kapitālsabiedrība), izveido revīzijas komiteju.

(2) Revīzijas komitejas uzdevumi:

1) uzraudzīt finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu (ja kapitālsabiedrība sagatavo konsolidēto gada pārskatu) sagatavošanu;

2) uzraudzīt kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas darbības efektivitāti;

3) uzraudzīt likumā noteikto gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja kapitālsabiedrība sagatavo konsolidēto gada pārskatu) revīziju;

4) ieteikt zvērinātu revidentu revīzijas pakalpojumu sniegšanai kapitālsabiedrībā;

5) pārbaudīt un uzraudzīt zvērināta revidenta neatkarību likuma „Par zvērinātiem revidentiem” izpratnē, tajā skaitā, vai zvērināta revidenta neatkarība nav apdraudēta sakarā ar citu pakalpojumu sniegšanu kapitālsabiedrībai.

(3) Revīzijas komiteja ir tiesīga pieprasīt un saņemt no kapitālsabiedrības valdes un, ja kapitālsabiedrībā tāds ir izveidots, iekšējā audita dienesta, iekšējā revidenta vai sabiedrības kontroliera informāciju un dokumentus, kas nepieciešami, lai varētu izpildīt tai noteiktos uzdevumus. Revīzijas komiteja ir tiesīga veikt nepieciešamās pārbaudes.

(4) Revīzijas komitejas locekļus ievēlē uz trim gadiem (ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš) dalībnieku sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu, nosakot viņiem atlīdzību.

(5) Par revīzijas komitejas locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir nevainojama reputācija, nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību un kura nav notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Par revīzijas komitejas locekli var būt padomes loceklis.

(6) Par revīzijas komitejas locekli nevar būt valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks, kā arī šīs kapitālsabiedrības atkarīgās (kontrolētās) sabiedrības (meitas sabiedrības) valdes loceklis vai persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šo atkarīgo (kontrolēto) sabiedrību (meitas sabiedrību). Statūti var paredzēt papildus ierobežojumus revīzijas komitejas loceklim.

(7) Vismaz viens revīzijas komitejas loceklis ir neatkarīgs (uz viņu neattiecas neviens no šā panta astotajā daļā minētajiem apstākļiem) un viņam ir nepieciešamā izglītība grāmatvedības vai revīzijas jomā (viņš ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieguvis augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā vai ārvalstīs ieguvis attiecīgās valsts revidenta kvalifikāciju, vai arī ir zvērināts revidents atbilstoši likumam „Par zvērinātiem revidentiem”) un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša darba pieredze.

(8) Revīzijas komitejas loceklis nav neatkarīgs, ja uz viņu attiecas vismaz viens no turpmāk šajā daļā minētajiem apstākļiem:

1) tiešas vai netiešas finansiālas saistības un līdzdalība kapitālsabiedrības darījumos;

2) esošas vai pēdējo triju gadu laikā pastāvējušas darba attiecības ar kapitālsabiedrību;

3) valdes locekļa funkciju pildīšana kapitālsabiedrībā;

4) radniecība vai svainība līdz otrajai pakāpei ar kapitālsabiedrības amatpersonu vai dalībnieku;

5) citi apstākļi, kas varētu apdraudēt viņa neatkarību.

(9) Revīzijas komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē revīzijas komitejas locekļi (ja kapitālsabiedrības statūtos nav noteikts citādi).

(10) Revīzijas komiteja pastāvīgi pieņem lēmumus, veic tai noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi.”

Atbalstīts

4. Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:

„54.1 pants. Revīzijas komiteja

(1) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū (turpmāk šajā pantā – kapitālsabiedrība), izveido revīzijas komiteju.

(2) Revīzijas komitejas uzdevumi:

1) uzraudzīt finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu (ja kapitālsabiedrība sagatavo konsolidēto gada pārskatu) sagatavošanu;

2) uzraudzīt kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas darbības efektivitāti;

3) uzraudzīt likumā noteikto gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja kapitālsabiedrība sagatavo konsolidēto gada pārskatu) revīziju;

4) ieteikt zvērinātu revidentu revīzijas pakalpojumu sniegšanai kapitālsabiedrībā;

5) pārbaudīt un uzraudzīt zvērināta revidenta neatkarību likuma „Par zvērinātiem revidentiem” izpratnē, tajā skaitā, vai zvērināta revidenta neatkarība nav apdraudēta sakarā ar citu pakalpojumu sniegšanu kapitālsabiedrībai.

(3) Revīzijas komiteja ir tiesīga pieprasīt un saņemt no kapitālsabiedrības valdes un, ja kapitālsabiedrībā tāds ir izveidots, iekšējā audita dienesta, iekšējā revidenta vai sabiedrības kontroliera informāciju un dokumentus, kas nepieciešami, lai varētu izpildīt tai noteiktos uzdevumus. Revīzijas komiteja ir tiesīga veikt nepieciešamās pārbaudes.

(4) Revīzijas komitejas locekļus ievēlē uz trim gadiem (ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš) dalībnieku sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu, nosakot viņiem atlīdzību.

(5) Par revīzijas komitejas locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir nevainojama reputācija, nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību un kura nav notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Par revīzijas komitejas locekli var būt padomes loceklis.

(6) Par revīzijas komitejas locekli nevar būt valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks, kā arī šīs kapitālsabiedrības atkarīgās (kontrolētās) sabiedrības (meitas sabiedrības) valdes loceklis vai persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šo atkarīgo (kontrolēto) sabiedrību (meitas sabiedrību). Statūti var paredzēt papildus ierobežojumus revīzijas komitejas loceklim.

(7) Vismaz viens revīzijas komitejas loceklis ir neatkarīgs (uz viņu neattiecas neviens no šā panta astotajā daļā minētajiem apstākļiem) un viņam ir nepieciešamā izglītība grāmatvedības vai revīzijas jomā (viņš ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieguvis augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā vai ārvalstīs ieguvis attiecīgās valsts revidenta kvalifikāciju, vai arī ir zvērināts revidents atbilstoši likumam „Par zvērinātiem revidentiem”) un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša darba pieredze.

(8) Revīzijas komitejas loceklis nav neatkarīgs, ja uz viņu attiecas vismaz viens no turpmāk šajā daļā minētajiem apstākļiem:

1) tiešas vai netiešas finansiālas saistības un līdzdalība kapitālsabiedrības darījumos;

2) esošas vai pēdējo triju gadu laikā pastāvējušas darba attiecības ar kapitālsabiedrību;

3) valdes locekļa funkciju pildīšana kapitālsabiedrībā;

4) radniecība vai svainība līdz otrajai pakāpei ar kapitālsabiedrības amatpersonu vai dalībnieku;

5) citi apstākļi, kas varētu apdraudēt viņa neatkarību.

(9) Revīzijas komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē revīzijas komitejas locekļi (ja kapitālsabiedrības statūtos nav noteikts citādi).

(10) Revīzijas komiteja pastāvīgi pieņem lēmumus, veic tai noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi.”

56.pants. Gada pārskats

(1) Gada pārskats sastāv no:

1) revidētiem finanšu pārskatiem;

2) vadības ziņojuma, ko sagatavo saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām;

3) paziņojuma par vadības atbildību, kurā norāda, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas komercdarbības attīstību un darbības rezultātiem. Tajā apraksta arī kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas darbības galvenos riskus un neskaidros apstākļus, ar kuriem tā saskaras.

4.  56.pantā:

 

5

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 56. panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) paziņojuma par korporatīvo pārvaldību, ja kapitālsabiedrība šo paziņojumu sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu;".

Atbalstīts

5.  56.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) paziņojuma par korporatīvo pārvaldību, ja kapitālsabiedrība šo paziņojumu sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu;".

(2) Ja kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, revidētie finanšu pārskati sastāv no konsolidētā finanšu pārskata, ko sagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, un kapitālsabiedrības nekonsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavots saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām.

 

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, konsolidētos finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, bet kapitālsabiedrības nekonsolidētos finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām.

 

6

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 56. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo konsolidēto gada pārskatu, konsolidētos finanšu pārskatus tā sagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, bet nekonsolidētos finanšu pārskatus kapitālsabiedrība sagatavo saskaņā ar izcelsmes valsts normatīvo aktu prasībām."

Atbalstīts

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo konsolidēto gada pārskatu, konsolidētos finanšu pārskatus tā sagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, bet nekonsolidētos finanšu pārskatus kapitālsabiedrība sagatavo saskaņā ar izcelsmes valsts normatīvo aktu prasībām.

 

(3) Ja kapitālsabiedrībai nav jāsagatavo konsolidētais gada pārskats un tās pārvedami vērtspapīri ir iekļauti oficiālajā sarakstā Latvijas Republikā, tā savu finanšu pārskatu sagatavo saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas publicēti oficiālajā izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”.

(5) Kapitālsabiedrība gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu iesniedz oficiālajai glabāšanas sistēmai šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā četru mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad par pārskatu sniegts zvērināta revidenta ziņojums.

(3) Ja kapitālsabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti oficiālajā sarakstā Latvijas Republikā, tā savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas publicēti oficiālajā izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis".";

papildināt piekto daļu aiz vārda "pārskatu" ar vārdiem "un konsolidēto gada pārskatu".

 

 

 

(3) Ja kapitālsabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti oficiālajā sarakstā Latvijas Republikā, tā savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas publicēti oficiālajā izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis".";

papildināt piekto daļu aiz vārda "pārskatu" ar vārdiem "un konsolidēto gada pārskatu".

 

5. Papildināt likumu ar 56.pantu šādā redakcijā:

"56.2 pants. Paziņojums par korporatīvo pārvaldību (1) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo paziņojumu par korporatīvo pārvaldību.

 

 

 

6. Papildināt likumu ar 56.pantu šādā redakcijā:

"56.2 pants. Paziņojums par korporatīvo pārvaldību (1) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo paziņojumu par korporatīvo pārvaldību.

 

(2) Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību iekļauj šādu informāciju:

1) atsauci uz korporatīvās pārvaldības ieteikumiem, kurus kapitāl­sabiedrība piemēro, vai būtisku informāciju par korporatīvās pārvaldības praksi, kuru piemēro papildus minētajiem ieteikumiem;

2) norādi, kur ir publiski pieejami ieteikumi, kurus kapitālsabiedrība piemēro, vai informācija par šīs daļas 1.punktā minēto praksi;

3) ja kapitālsabiedrība nepiemēro atsevišķus korporatīvās pārvaldības ieteikumus, – skaidrojumu par to, kuri no ieteikumiem netiek piemēroti, un šādas rīcības pamatojumu;

4) ja kapitālsabiedrība nepiemēro korporatīvās pārvaldības ieteikumus, – šādas rīcības pamatojumu;

7

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5.pantā (likuma 56.2panta otrās daļas 3.punktā) vārdu „skaidrojumu” ar vārdu „norādi”.

 

 

Atbalstīts

(2) Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību iekļauj šādu informāciju:

1) atsauci uz korporatīvās pārvaldības ieteikumiem, kurus kapitāl­sabiedrība piemēro, vai būtisku informāciju par korporatīvās pārvaldības praksi, kuru piemēro papildus minētajiem ieteikumiem;

2) norādi, kur ir publiski pieejami ieteikumi, kurus kapitālsabiedrība piemēro, vai informācija par šīs daļas 1.punktā minēto praksi;

3) ja kapitālsabiedrība nepiemēro atsevišķus korporatīvās pārvaldības ieteikumus, – norādi par to, kuri no ieteikumiem netiek piemēroti, un šādas rīcības pamatojumu;

4) ja kapitālsabiedrība nepiemēro korporatīvās pārvaldības ieteikumus, – šādas rīcības pamatojumu;

 

 

 

 

 

 

5) kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenās iezīmes, kas attiecas uz finanšu pārskatu sagatavošanu;

 

8

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

56. 2 pantā:

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) informāciju par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā;";

Atbalstīts

5) informāciju par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā;

 

 

6) šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā noteikto informāciju;

7) pārvaldes institūciju, kā arī to komiteju sastāvu un darbības aprakstu.

 

 

 

6) šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā noteikto informāciju;

7) pārvaldes institūciju, kā arī to komiteju sastāvu un darbības aprakstu.

 

(3) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, bet kura nav minēta šā panta otrajā daļā, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību iekļauj šādu informāciju:

1) kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenās iezīmes, kas attiecas uz finanšu pārskatu sagatavošanu;

 

9

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt trešās daļas ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:

"(3) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, izņemot tādu kapitālsabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību iekļauj:

1) informāciju par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā;";

Atbalstīts

(3) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, izņemot tādu kapitālsabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību iekļauj:

1) informāciju par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā;

 

 

2) šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā noteikto informāciju.

 

 

 

2) šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā noteikto informāciju.

 

(4) Šā panta trešajā daļā minētās kapitālsabiedrības ievēro šā panta otrajā daļā noteiktās prasības, ja tām ir akcijas, kuras tiek tirgotas daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

(5) Ja šā panta otrās daļas 3., 4., 5. un 7.punktā, šā panta trešajā daļā un šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā minēto informāciju kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir jau sniegusi citā publiski pieejamā dokumentā, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību var norādīt atsauci uz šo dokumentu un informāciju par to, kur šis dokuments ir publiski pieejams.

(6) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, paziņojumu par korporatīvo pārvaldību iekļauj vadības ziņojumā vai sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu, to publicējot kopā ar vadības ziņojumu vai norādot vadības ziņojumā savas mājas lapas adresi internetā, kur paziņojums par korporatīvo pārvaldību ir publiski pieejams elektroniskā veidā.

(7) Zvērināts revidents pārbauda, vai ir sagatavots paziņojums par korporatīvo pārvaldību, kā arī pārbauda šā panta otrās daļas 5.punktā un šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā noteikto informāciju.

 

 

 

(4) Šā panta trešajā daļā minētās kapitālsabiedrības ievēro šā panta otrajā daļā noteiktās prasības, ja tām ir akcijas, kuras tiek tirgotas daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

(5) Ja šā panta otrās daļas 3., 4., 5. un 7.punktā, šā panta trešajā daļā un šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā minēto informāciju kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir jau sniegusi citā publiski pieejamā dokumentā, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību var norādīt atsauci uz šo dokumentu un informāciju par to, kur šis dokuments ir publiski pieejams.

(6) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, paziņojumu par korporatīvo pārvaldību iekļauj vadības ziņojumā vai sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu, to publicējot kopā ar vadības ziņojumu vai norādot vadības ziņojumā savas mājas lapas adresi internetā, kur paziņojums par korporatīvo pārvaldību ir publiski pieejams elektroniskā veidā.

(7) Zvērināts revidents pārbauda, vai ir sagatavots paziņojums par korporatīvo pārvaldību, kā arī pārbauda šā panta otrās daļas 5.punktā un šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā noteikto informāciju.

 

 (8) Ja kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, tā sagatavo vienu paziņojumu par korporatīvo pārvaldību un saskaņā ar šā panta sestās daļas prasībām to iekļauj vienā no šiem pārskatiem. Papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai tā paziņojumā par korporatīvo pārvaldību sniedz informāciju par konsolidācijā iesaistīto komercsabiedrību iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenajām iezīmēm, kas attiecas uz konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu."

10

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt astotās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai tā paziņojumā par korporatīvo pārvaldību sniedz informāciju par konsolidācijā iesaistīto komercsabiedrību iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā."

Atbalstīts

 (8) Ja kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, tā sagatavo vienu paziņojumu par korporatīvo pārvaldību un saskaņā ar šā panta sestās daļas prasībām to iekļauj vienā no šiem pārskatiem. Papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai tā paziņojumā par korporatīvo pārvaldību sniedz informāciju par konsolidācijā iesaistīto komercsabiedrību iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā."

 

 

 

 

 

57.pants. Starpperiodu pārskati

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētais starpperiodu pārskats par sešiem un divpadsmit mēnešiem sastāv no:

1) saīsinātajiem finanšu pārskatiem;

2) starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz saīsinātajiem finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un, ja tas ir sešu mēnešu pārskats, norāda neskaidros apstākļus nākamajiem sešiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus. Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, papildus norāda arī svarīgākos darījumus ar saistītajām personām;

3) paziņojuma par vadības atbildību, kurā norāda, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

 

6. 57.pantā:

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz saīsinātajiem finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un, ja tas ir sešu mēnešu pārskats, norāda neskaidros apstākļus nākamajiem sešiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus. Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un kurai ir jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, papildus norāda arī šādu informāciju par tās svarīgākajiem darījumiem ar saistītajām personām:

a) par pārskata periodā notikušiem darījumiem ar saistītajām personām, ja šie darījumi ir būtiski ietekmējuši kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli vai darbības rezultātus šajā laikposmā,

b) par jebkurām izmaiņām darījumos ar saistītajām personām, kas bija norādīti iepriekšējā gada pārskatā un varētu būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus pārskata periodā. Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un kurai nav jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, informāciju par tās darījumiem ar saistītajām personām norāda saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām;";

11

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.pantā (likuma 57.panta ceturtās daļas 2.punktā) otro teikumu šādā redakcijā:

„Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, papildus norāda arī šādu informāciju par tās svarīgākajiem darījumiem ar saistītajām personām:

a) par pārskata periodā veiktajiem darījumiem ar saistītajām personām, ja šie darījumi ir būtiski ietekmējuši kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli vai darbības rezultātus šajā laikposmā,

b) par jebkurām izmaiņām darījumos ar saistītajām personām, kas bija norādīti iepriekšējā gada pārskatā un varētu būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus pārskata periodā. Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un kura nesagatavo konsolidēto gada pārskatu, informāciju par tās darījumiem ar saistītajām personām norāda saskaņā ar izcelsmes valsts normatīvo aktu prasībām;”

 

Atbalstīts

7. 57.pantā:

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz saīsinātajiem finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un, ja tas ir sešu mēnešu pārskats, norāda neskaidros apstākļus nākamajiem sešiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus. Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, papildus norāda arī šādu informāciju par tās svarīgākajiem darījumiem ar saistītajām personām:

a) par pārskata periodā veiktajiem darījumiem ar saistītajām personām, ja šie darījumi ir būtiski ietekmējuši kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli vai darbības rezultātus šajā laikposmā,

b) par jebkurām izmaiņām darījumos ar saistītajām personām, kas bija norādīti iepriekšējā gada pārskatā un varētu būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus pārskata periodā. Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un kura nesagatavo konsolidēto gada pārskatu, informāciju par tās darījumiem ar saistītajām personām norāda saskaņā ar izcelsmes valsts normatīvo aktu prasībām;";

(7) Ja uz kapitālsabiedrību attiecas šā likuma 56.panta ceturtās daļas prasības, tās starpperiodu pārskati sastāv no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai zaudējumu aprēķina, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, saīsinātā naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Sagatavojot starpperiodu pārskatus, emitents ievēro tādus pašus principus posteņu atzīšanai un novērtēšanai, kādus tas izmanto, gatavojot gada pārskatu. Katram konkrētā finanšu pārskata postenim ir jābūt salīdzinātam ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem.

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja uz kapitālsabiedrību attiecas šā likuma 56.panta ceturtās daļas prasības, tās saīsinātie finanšu pārskati sastāv no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai zaudējumu aprēķina, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, saīsinātā naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Saīsinātajā bilancē un saīsinātajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda tos posteņus un starpsummas, kas ir iekļautas kapitālsabiedrības iepriekšējā gada bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Papildu posteņus iekļauj tad, ja, tos nenorādot, starp­periodu pārskats sniegtu maldinošu priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Sagatavojot starp­periodu pārskatus, kapitālsabiedrība ievēro tādus pašus principus posteņu atzīšanai un novērtēšanai, kādus tā izmanto, sagatavojot gada pārskatu. Katram konkrētā finanšu pārskata postenim ir jābūt salīdzinātam ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem. Pielikumā sniedz informāciju, lai nodrošinātu starpperiodu pārskata salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci."

12

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.pantā (likuma 57.panta septītajā daļā) piekto teikumu šādā redakcijā:

„Katru finanšu pārskata posteni salīdzina ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem.”

 

Atbalstīts

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja uz kapitālsabiedrību attiecas šā likuma 56.panta ceturtās daļas prasības, tās saīsinātie finanšu pārskati sastāv no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai zaudējumu aprēķina, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, saīsinātā naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Saīsinātajā bilancē un saīsinātajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda tos posteņus un starpsummas, kas ir iekļautas kapitālsabiedrības iepriekšējā gada bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Papildu posteņus iekļauj tad, ja, tos nenorādot, starp­periodu pārskats sniegtu maldinošu priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Sagatavojot starp­periodu pārskatus, kapitālsabiedrība ievēro tādus pašus principus posteņu atzīšanai un novērtēšanai, kādus tā izmanto, sagatavojot gada pārskatu. Katru finanšu pārskata posteni salīdzina ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem. Pielikumā sniedz informāciju, lai nodrošinātu starpperiodu pārskata salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci."

59.pants. Būtiski notikumi

 

7. Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

"59.pants. Būtiski notikumi un būtiska informācija

13

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7.pantā (likuma 59.pantā) panta nosaukumā vārdus „un būtiska informācija” kā liekus.

 

 

 

 

Atbalstīts

8. Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

"59.pants. Būtiski notikumi

 

(1) Emitents, kura finanšu instrumenti iekļauti regulētajā tirgū, nekavējoties, bet ne vēlāk, kā tiek paziņots plašsaziņas līdzekļiem, ziņo par būtiskiem notikumiem, informāciju sniedzot oficiālajai glabāšanas sistēmai šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.

(1) Emitents, kura finanšu instrumenti iekļauti regulētajā tirgū, nekavējoties, bet ne vēlāk, kā tiek paziņots plašsaziņas līdzekļiem, nosūta būtisku informāciju un ziņas par būtiskiem notikumiem oficiālajai glabāšanas sistēmai šā likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7.panta (likuma 59.panta) pirmajā daļā vārdus „būtisku informāciju un” kā liekus.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Emitents, kura finanšu instrumenti iekļauti regulētajā tirgū, sniedz  informāciju par būtiskiem notikumiem, to nosūtot oficiālajai glabāšanas sistēmai šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.15

 

Atbalstīts

 

(1) Emitents, kura finanšu instrumenti iekļauti regulētajā tirgū, sniedz  informāciju par būtiskiem notikumiem, to nosūtot oficiālajai glabāšanas sistēmai šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.

 

(2) Būtisks notikums šā panta izpratnē ir jebkurš ar emitentu saistīts notikums, kas emitentam ir zināms vai būtu bijis jāzina un kas var ietekmēt regulētajā tirgū iekļauto emitenta finanšu instrumentu cenu vai ieguldītāja lēmumu pirkt vai pārdot šos finanšu instrumentus.

(2) Būtiska informācija ir visa obligātā informācija.

 

16

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7.pantā (likuma 59.pantā) otro daļu kā lieku, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.

(Šajā daļā minētā būtiskā informācija ir visa obligātā informācija, kuras sniegšana jau ir noteikta likuma 64.2 pantā.)

Atbalstīts, attie cīgi mainot turpmāko daļu numerāciju

 

 

(3) Emitents nedrīkst sniegt nepatiesas vai maldinošas ziņas par tam būtiskiem notikumiem.

 

(3) Būtisks notikums šā panta izpratnē ir:

1) izmaiņas emitenta valdes vai padomes sastāvā, kā arī revidenta vai prokūrista maiņa. Emitents sniedz jauno valdes vai padomes locekļu profe­sionālās pieredzes īsu aprakstu par iepriekšējiem trim gadiem un informāciju par šīm personām piederošo emitenta balsstiesīgo akciju skaitu;

17

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta trešās daļas 1) punktu šādā redakcijā:

„1) izmaiņas emitenta valdes vai padomes sastāvā, iekšējā revidenta (sabiedrības kontroliera) vai prokūrista maiņa. Par jaunievēlētajiem valdes un padomes locekļiem emitentam ir pienākums sniegt šo personu triju iepriekšējo gadu profesionālās pieredzes īsu aprakstu un informāciju par šīm personām piederošo emitenta balsstiesīgo akciju skaitu;”

Atbalstīts

 

(2) Būtisks notikums šā panta izpratnē ir:

1)  izmaiņas emitenta valdes vai padomes sastāvā, iekšējā revidenta (sabiedrības kontroliera) vai prokūrista maiņa. Par jaunievēlētajiem valdes un padomes locekļiem emitentam ir pienākums sniegt šo personu triju iepriekšējo gadu profesionālās pieredzes īsu aprakstu un informāciju par šīm personām piederošo emitenta balsstiesīgo akciju skaitu;

 

2) emitenta juridiskās adreses vai faktiskās biroja atrašanās vietas maiņa;

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7.pantā (likuma 59.panta trešajā daļā) 2.punktā vārdu „biroja”.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta trešās daļas 2) punktu šādā redakcijā:

„2) emitenta firmas (emitenta nosaukuma), juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas maiņa;”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.19

 

Atbalstīts

 

2) emitenta firmas (emitenta nosaukuma), juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas maiņa;

 

 

3) tiesas vai šķīrējtiesas process, ko ierosinājis emitents vai kas ierosināts pret emitentu, kā arī tiesas vai šķīrējtiesas saīsināts vai pilns spriedums vai spriedums, kas vēl nav stājies spēkā;

20

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 7.pantā (likuma 59.panta trešajā daļā) 3.punktā pēc vārdiem „pilns spriedums vai” ar vārdu „pasludinātais”.

Atbalstīts

 

3) tiesas vai šķīrējtiesas process, ko ierosinājis emitents vai kas ierosināts pret emitentu, kā arī tiesas vai šķīrējtiesas saīsināts vai pilns spriedums vai pasludinātais spriedums, kas vēl nav stājies spēkā;

 

4) emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības lēmums iesniegt maksātnespējas pieteikumu tiesai vai bankrota procedūras uzsākšana kādam no debitoriem;

21

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 59.panta trešās daļas 4) punktu aiz vārdiem „kādam no” ar vārdu „to”.

Atbalstīts

 

4) emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības lēmums iesniegt maksātnespējas pieteikumu tiesai vai bankrota procedūras uzsākšana kādam no to debitoriem;

 

5) maksātnespējas pieteikuma iesniegšana pret emitentu, tā mātes sabiedrību vai meitas sabiedrību;

6) emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības maksātnespējas vai sanācijas pasludināšana;

 

 

 

5) maksātnespējas pieteikuma iesniegšana pret emitentu, tā mātes sabiedrību vai meitas sabiedrību;

6) emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības maksātnespējas vai sanācijas pasludināšana;

 

7) nodoms ierosināt emitenta komercdarbības izbeigšanu vai likvidāciju;

 

22

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta trešās daļas 7) punktu šādā redakcijā:

 „7) emitenta nodoms ierosināt komercdarbības izbeigšanu vai likvidāciju;”

Atbalstīts

 

7) emitenta nodoms ierosināt komercdarbības izbeigšanu vai likvidāciju;

 

 

8) nodoms iekļaut regulētajā tirgū kotētos emitenta finanšu instrumentus citā regulētajā tirgū, pieteikuma pieņemšana vai atteikums, kā arī kotēto finanšu instrumentu izslēgšana no cita regulētā tirgus;

23

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta trešās daļas 8) punktu šādā redakcijā:

 „8) emitenta nodoms regulētajā tirgū iekļautos emitenta finanšu instrumentus iekļaut citā regulētajā tirgū, kā arī emitenta emitēto finanšu instrumentu iekļaušana citā regulētajā tirgū vai izslēgšana no cita regulētā tirgus;”

Atbalstīts

 

8) emitenta nodoms regulētajā tirgū iekļautos emitenta finanšu instrumentus iekļaut citā regulētajā tirgū, kā arī emitenta emitēto finanšu instrumentu iekļaušana citā regulētajā tirgū vai izslēgšana no cita regulētā tirgus;

 

9) darbības finansiālie rezultāti un to prognozes;

24

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 59.panta trešās daļas 9) punktu pirms vārda „darbības” ar vārdu „emitenta”.

 

 

Atbalstīts

 

9) emitenta darbības finansiālie rezultāti un to prognozes;

 

10) darījumi ar pamatlīdzekļiem nozīmīgos apjomos;

 

25

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 59.panta trešās daļas 10) punktu aiz vārdiem „darījumi ar” ar vārdu „emitenta”.

Atbalstīts

 

10) darījumi ar emitenta pamatlīdzekļiem nozīmīgos apjomos;

 

 

11) emitentam svarīgu preču, izejvielu vai pakalpojumu cenu būtiskas svārstības;

 

 

 

11) emitentam svarīgu preču, izejvielu vai pakalpojumu cenu būtiskas svārstības;

 

12) emitentam svarīgu līgumu slēgšana, laušana vai anulēšana, līgumu būtiski pārkāpumi emitenta vainas dēļ un attiecībā pret emitentu;

26

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta trešās daļas 12) punktu šādā redakcijā:

„12) emitentam svarīgu līgumu slēgšana, laušana vai anulēšana, noslēgto līgumu būtiski pārkāpumi emitenta vainas dēļ vai  attiecībā pret emitentu;”

Atbalstīts

 

12) emitentam svarīgu līgumu slēgšana, laušana vai anulēšana, noslēgto līgumu būtiski pārkāpumi emitenta vainas dēļ vai  attiecībā pret emitentu;

 

13) jaunu produktu vai pakalpojumu noieta tirgu apgūšana vai zaudēšana;

14) nozīmīga apjoma ieguldījumi;

15) akciju kapitāla palielinājums vai samazinājums;

16) pašu akciju iegāde;

 

 

 

13) jaunu produktu vai pakalpojumu noieta tirgu apgūšana vai zaudēšana;

14) nozīmīga apjoma ieguldījumi;

15) akciju kapitāla palielinājums vai samazinājums;

16) pašu akciju iegāde;

 

17) plānotā apvienošana, sadalīšana vai pārveidošana un priekšlikums emitentam nopirkt tā meitas sabiedrības akcijas, kā arī emitenta atbilde uz šādu priekšlikumu;

27

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta trešās daļas 17) punktu šādā redakcijā:

„17) emitenta nodoms veikt reorganizāciju, kā arī emitentam izteikts priekšlikums nopirkt tā meitas sabiedrības akcijas un emitenta atbilde uz šādu priekšlikumu;”

Atbalstīts

 

17) emitenta nodoms veikt reorganizāciju, kā arī emitentam izteikts priekšlikums nopirkt tā meitas sabiedrības akcijas un emitenta atbilde uz šādu priekšlikumu;

 

18) būtiskas līdzdalības iegūšana vai zaudēšana citās komercsabiedrībās;

28

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 7.pantā (likuma 59.panta trešajā daļā) 18.punktā vārdu „zaudēšana” ar vārdu „izbeigšana”.

Atbalstīts

 

18) būtiskas līdzdalības iegūšana vai izbeigšana citās komercsabiedrībās;

 

19) ar citu komercsabiedrību noslēgts līgums par kopuzņēmuma izveidi vai kopīga projekta uzsākšanu, ja šāda darījuma apjomi ir nozīmīgi;

 

29

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta trešās daļas 19) punktu šādā redakcijā:

„19) ar citu komercsabiedrību noslēgts līgums par tādas komercsabiedrības izveidi, kurā katrai līgumslēdzējai pusei pieder daļa kapitāla, vai kopīga darījuma noslēgšana, ja šā darījuma apjoms ir nozīmīgs;”

Atbalstīts

 

19) ar citu komercsabiedrību noslēgts līgums par tādas komercsabiedrības izveidi, kurā katrai līgumslēdzējai pusei pieder daļa kapitāla, vai kopīga darījuma noslēgšana, ja šā darījuma apjoms ir nozīmīgs;

 

 

20) emitenta komercdarbības jomas maiņa.

 

 

 

20) emitenta komercdarbības jomas maiņa.

 

(4) Šā panta izpratnē nozīmīga apjoma darījumi vai ieguldījumi ir emitenta vai tā meitas sabiedrības darījumi, kuros par aktīviem samaksātā vai saņemamā summa (tai skaitā aktīvu vai finanšu instrumentu tirgus vērtība, emitenta uzņemtās parāda saistības vai aizņēmumi) ir vienāda vai pārsniedz 10 procentus no emitenta pašu kapitāla saskaņā ar zvērināta revidenta pēdējo pārbaudīto konsolidēto bilanci.

30

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Šā panta izpratnē nozīmīga apjoma darījumi vai ieguldījumi ir emitenta vai tā meitas sabiedrības darījumi, kuros par aktīviem samaksātā vai saņemamā summa, tai skaitā aktīvu vai finanšu instrumentu tirgus vērtība, vai arī emitenta uzņemtās parāda saistības vai aizņēmumi ir vienādi vai pārsniedz 10 procentus no emitenta pašu kapitāla saskaņā ar zvērināta revidenta pēdējo pārbaudīto konsolidēto bilanci.”

Atbalstīts

 

(3) Šā panta izpratnē nozīmīga apjoma darījumi vai ieguldījumi ir emitenta vai tā meitas sabiedrības darījumi, kuros par aktīviem samaksātā vai saņemamā summa, tai skaitā aktīvu vai finanšu instrumentu tirgus vērtība, vai arī emitenta uzņemtās parāda saistības vai aizņēmumi ir vienādi vai pārsniedz 10 procentus no emitenta pašu kapitāla saskaņā ar zvērināta revidenta pēdējo pārbaudīto konsolidēto bilanci.

 

 (5) Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par nozīmīga apjoma darījumiem, vienlaikus sniedzot darījuma aprakstu un raksturojot tā ietekmi uz emitenta komercdarbību un darbības finansiālajiem rezultātiem, kā arī norādīt darījumā saņemamās vai maksājamās summas, tai skaitā summas, kas jāsaņem vai jāsamaksā nākamajos periodos, samaksas noteikumus un maksājumu grafiku.

31

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par nozīmīga apjoma darījumiem, vienlaicīgi ietverot informāciju par darījuma  ietekmi uz emitenta komercdarbību un darbības finansiālajiem rezultātiem, darījumā saņemamās vai maksājamās summas apmēru, tai skaitā summas apmēru, ko paredzēts saņemt vai samaksāt nākamajos periodos, samaksas noteikumus un maksājumu grafiku

Atbalstīts

 

 (4) Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par nozīmīga apjoma darījumiem, vienlaicīgi ietverot informāciju par darījuma  ietekmi uz emitenta komercdarbību un darbības finansiālajiem rezultātiem, darījumā saņemamās vai maksājamās summas apmēru, tai skaitā summas apmēru, ko paredzēts saņemt vai samaksāt nākamajos periodos, samaksas noteikumus un maksājumu grafiku.

 

 (6) Emitenta atklātā informācija ir precīza, patiesa, saprotama un pilnīga, tās saturs nedrīkst būt maldinošs, tā nedrīkst izslēgt vai izlaist jebko, kas varētu ietekmēt sniegtās informācijas priekšmetu vai nozīmi. Emitents nedrīkst sniegt nepatiesas vai maldinošas ziņas par tam būtiskiem notikumiem."

32

 

 

 

 

 

33

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7.pantā (likuma 59.panta sestajā daļā) vārdus „tās saturs nedrīkst būt maldinošs” kā liekus.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 59.panta sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Emitents nodrošina, ka informācija ir precīza, patiesa, saprotama un pilnīga. Emitents nedrīkst sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju par būtiskiem notikumiem.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.33

 

Atbalstīts

 

 (5) Emitents nodrošina, ka informācija ir precīza, patiesa, saprotama un pilnīga. Emitents nedrīkst sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju par būtiskiem notikumiem."

60.pants. Šīs nodaļas darbības joma

(4) Šā likuma 61.pantā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas uz personu, kura tieši vai netieši ir ieguvusi līdzdalību, pamatojoties uz balsstiesībām, kas izriet no finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 3.panta otrajā daļā un kas dod personai tiesības saskaņā ar pušu rakstveida vienošanos pēc tādas personas iniciatīvas, kurai pieder finanšu instrumenti, iegūt emitenta, kura akcijas ir iekļautas regulētā tirgū, jau emitētās balsstiesīgās akcijas.

 

8. Izteikt 60.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma 61.pantā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas uz personu, kura tieši vai netieši ir ieguvusi līdzdalību, pamatojoties uz balss­tiesībām, kas izriet no pārvedamiem vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktā un kas dod personai tiesības saskaņā ar pušu rakstveida vienošanos pēc tādas personas iniciatīvas, kurai pieder pārvedami vērtspapīri vai finanšu instrumenti, iegūt emitenta, kura akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, jau emitētās balsstiesīgās akcijas. Šādu pārvedamu vērtspapīru vai finanšu instrumentu turētājam līguma beigu datumā ir neierobežotas tiesības iegādāties attiecīgās akcijas vai arī izvēles tiesības pēc saviem ieskatiem iegādāties vai neiegādāties tās."

34

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 60.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma 61. pantā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas uz personu, kura tieši vai netieši ir ieguvusi līdzdalību, pamatojoties uz balsstiesībām, kas izriet no pārvedamiem vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 3. panta otrās daļas 4. punktā un kas dod personai tiesības saskaņā ar pušu rakstveida līgumu pēc tādas personas iniciatīvas, kurai pieder pārvedami vērtspapīri vai finanšu instrumenti, iegūt emitenta, kura akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, jau emitētās balsstiesīgās akcijas. Šādu pārvedamu vērtspapīru vai finanšu instrumentu turētājam līgumā noteiktajā termiņā ir jābūt neierobežotām tiesībām iegādāties attiecīgās akcijas vai arī izvēles tiesībām pēc saviem ieskatiem iegādāties vai neiegādāties tās."

Atbalstīts

 

9. Izteikt 60.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma 61. p antā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas uz personu, kura tieši vai netieši ir ieguvusi līdzdalību, pamatojoties uz balsstiesībām, kas izriet no pārvedamiem vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 3. panta otrās daļas 4. punktā un kas dod personai tiesības saskaņā ar pušu rakstveida līgumu pēc tādas personas iniciatīvas, kurai pieder pārvedami vērtspapīri vai finanšu instrumenti, iegūt emitenta, kura akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, jau emitētās balsstiesīgās akcijas. Šādu pārvedamu vērtspapīru vai finanšu instrumentu turētājam līgumā noteiktajā termiņā ir jābūt neierobežotām tiesībām iegādāties attiecīgās akcijas vai arī izvēles tiesībām pēc saviem ieskatiem iegādāties vai neiegādāties tās."

 

61.1 pants. Paziņošanas kārtība

(2) Paziņojums akciju sabiedrībai un vienlaikus arī Komisijai iesniedzams pēc iespējas drīzāk, taču ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā, skaitot no dienas, kas seko pēc dienas, kad akcionārs vai persona, kas minēta šā likuma 60.panta trešajā daļā:

1) uzzina par balsstiesību iegūšanu vai atsavināšanu, vai iespēju tās izmantot vai arī, ņemot vērā apstākļus, tai būtu bijis jāuzzina par to neatkarīgi no dienas, kurā balsstiesību iegūšana vai atsavināšana, vai balsstiesību izmantošanas iespēja stājas spēkā;

2) tiek informēta par notikumu, kas minēts šā likuma 61.panta piektajā daļā.

9. 61.1 pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā punkta izpratnē uzskata, ka persona par balsstiesību iegūšanu, atsavināšanu vai iespēju tās izmantot uzzina ne vēlāk kā divu tirdzniecības dienu laikā pēc darījuma izpildes;";

 

 

 

 

10. 61.1 pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā punkta izpratnē uzskata, ka persona par balsstiesību iegūšanu, atsavināšanu vai iespēju tās izmantot uzzina ne vēlāk kā divu tirdzniecības dienu laikā pēc darījuma izpildes;";

 

 

papildināt pantu ar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 un 2.8 daļu šādā redakcijā:

"(21) Lai noteiktu šā panta otrajā daļā un šā likuma 61.panta septītajā un desmitajā daļā norādītās tirdzniecības dienas, izmanto emitenta izcelsmes dalībvalsts tirdzniecības dienu kalendāru, ko attiecīgais regulētā tirgus organizētājs ir publicējis savā mājas lapā internetā. Komisija savā mājas lapā internetā publicē katra regulētā tirgus organizētāja noteikto tirdzniecības dienu kalendāru.

35

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1panta) 2.1daļā vārdus „izcelsmes dalībvalsts” ar vārdiem „izcelsmes valsts”.

 

Atbalstīts

 

papildināt pantu ar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 un 2.8 daļu šādā redakcijā:

"(21) Lai noteiktu šā panta otrajā daļā un šā likuma 61.panta septītajā un desmitajā daļā norādītās tirdzniecības dienas, izmanto emitenta izcelsmes valsts tirdzniecības dienu kalendāru, ko attiecīgais regulētā tirgus organizētājs ir publicējis savā mājas lapā internetā. Komisija savā mājas lapā internetā publicē katra regulētā tirgus organizētāja noteikto tirdzniecības dienu kalendāru.

 

(22) Ja paziņojums tiek sniegts saskaņā ar šā likuma 60.panta ceturtās daļas prasībām un finanšu instruments ir saistīts ar vairāku akciju sabiedrību emitētām akcijām, paziņojumu sniedz katrai attiecīgajai akciju sabiedrībai un vienlaikus arī Komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.

36

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Ja paziņojums tiek sniegts saskaņā ar šā likuma 60. panta ceturtās daļas prasībām un finanšu instrumenta bāzes aktīvs ietver vairāku akciju sabiedrību emitētās akcijas, paziņojumu sniedz katrai attiecīgajai akciju sabiedrībai un vienlaikus arī Komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.";

Atbalstīts

 

(22) Ja paziņojums tiek sniegts saskaņā ar šā likuma 60. panta ceturtās daļas prasībām un finanšu instrumenta bāzes aktīvs ietver vairāku akciju sabiedrību emitētās akcijas, paziņojumu sniedz katrai attiecīgajai akciju sabiedrībai un vienlaikus arī Komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.

 

(23) Aprēķinot šā likuma 60.panta ceturtajā daļā minēto balsstiesību īpatsvaru, persona summē visas balsstiesības, ko tā var izmantot no finanšu instrumentiem, kas saistīti ar vienu emitentu.

 

37

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1pantā) 2.3 daļu šādā redakcijā:

„(23) Aprēķinot šā likuma 60.panta ceturtajā daļā minēto balsstiesību īpatsvaru, persona summē visas balsstiesības, kas izriet no viena emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem.”

Atbalstīts

 

(23Aprēķinot šā likuma 60.panta ceturtajā daļā minēto balsstiesību īpatsvaru, persona summē visas balsstiesības, kas izriet no viena emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem.

 

 

(24) Par netieši iegūtās līdzdalības īpatsvaru, kad tas sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par šā likuma 61.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto īpatsvaru, paziņo katrs akcionārs vai katra persona, kas minēta šā likuma 8.pantā, vai arī abi, ja katras minētās personas balsstiesību īpatsvars sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 61.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto.

38

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1pantā) 2.4daļā vārdus „kas minēta šā likuma 8.pantā” ar vārdiem „kas netieši ir ieguvusi līdzdalību saskaņā ar šā likuma 8.pantu,”

 

Atbalstīts

 

(24) Par netieši iegūtās līdzdalības īpatsvaru, kad tas sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par šā likuma 61.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto īpatsvaru, paziņo katrs akcionārs vai katra persona, kas netieši ir ieguvusi līdzdalību saskaņā ar šā likuma 8.pantu, vai arī abi, ja katras minētās personas balsstiesību īpatsvars sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 61.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto.

 

(25) Par šā likuma 8.panta 1.punktā minēto gadījumu visas personas, kas noslēgušas vienošanos, paziņo kolektīvi.

 

39

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1pantā) 2.5daļā vārdus „paziņo kolektīvi” ar vārdiem „sniedz kopīgu paziņojumu”.

Atbalstīts

 

(25) Par šā likuma 8.panta 1.punktā minēto gadījumu visas personas, kas noslēgušas vienošanos, sniedz kopīgu paziņojumu.

 

 

(26) Šā likuma 8.panta 8.punktā noteiktajā gadījumā, ja akcionārs izdod pilnvaru par pārstāvību vienā akcionāru sapulcē, sniedzams viens paziņojums pilnvaras izsniegšanas dienā, paziņojumā skaidri norādot, kāds būs balsstiesību sadalījums, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.

40

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1pantā) 2.6daļā vārdus „paziņojumā skaidri norādot, kāds būs balsstiesību sadalījums, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem” kā atsevišķu teikumu šādā redakcijā:

„Paziņojumā norāda, kāds būs balsstiesību sadalījums pēc tam, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.”

Atbalstīts

 

(26) Šā likuma 8.panta 8.punktā noteiktajā gadījumā, ja akcionārs izdod pilnvaru par pārstāvību vienā akcionāru sapulcē, sniedzams viens paziņojums pilnvaras izsniegšanas dienā. Paziņojumā norāda, kāds būs balsstiesību sadalījums pēc tam, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.

 

(27) Šā likuma 8.panta 8.punktā noteiktajā gadījumā, ja pilnvarnieks vienā dienā saņēmis vienu vai vairākas pilnvaras pārstāvībai vienā akcionāru sapulcē, sniedzams viens paziņojums pilnvaru saņemšanas dienā, paziņojumā skaidri norādot, kāds būs balsstiesību sadalījums, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.

 

41

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1panta) 2.7daļā vārdus „paziņojumā skaidri norādot, kāds būs balsstiesību sadalījums, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem” kā atsevišķu teikumu šādā redakcijā:

„Paziņojumā norāda, kāds būs balsstiesību sadalījums pēc tam, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.”

Atbalstīts

 

(27) Šā likuma 8.panta 8.punktā noteiktajā gadījumā, ja pilnvarnieks vienā dienā saņēmis vienu vai vairākas pilnvaras pārstāvībai vienā akcionāru sapulcē, sniedzams viens paziņojums pilnvaru saņemšanas dienā. Paziņojumā norāda, kāds būs balsstiesību sadalījums pēc tam, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.

 

 

(28) Ja paziņošanas pienākums attiecas uz vairākām personām, šajā pantā minēto paziņojumu var sniegt kā vienu kopēju paziņojumu. Viena kopēja paziņojuma sniegšana netiek uzskatīta par iesaistīto personu atbrīvošanu no atbildības saistībā ar paziņojumu.";

42

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1panta) 2.8daļā otro teikumu šādā redakcijā:

„Kopēja paziņojuma sniegšana neatbrīvo no atbildības saistībā ar paziņojumu personas, kuras šo paziņojumu ir sniegušas.”

Atbalstīts

 

(28) Ja paziņošanas pienākums attiecas uz vairākām personām, šajā pantā minēto paziņojumu var sniegt kā vienu kopēju paziņojumu. Kopēja paziņojuma sniegšana neatbrīvo no atbildības saistībā ar paziņojumu personas, kuras šo paziņojumu ir sniegušas.";

 

papildināt pantu ar 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 un 6.6 daļu šādā redakcijā:

"(61) Šā panta vienpadsmito un trīspadsmito daļu piemēro, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība (turpmāk šajā pantā abas kopā vai katra atsevišķi – mātes sabiedrība) atbilst šādiem nosacījumiem:

 

 

 

 

43

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 6.1 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(61) Šā panta trešo un piekto daļu piemēro gadījumos, kad  ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība (turpmāk šajā pantā abas kopā vai katra atsevišķi – mātes sabiedrība) atbilst šādiem nosacījumiem:";

Atbalstīts

 

papildināt pantu ar 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 un 6.6 daļu šādā redakcijā:

"(61) Šā panta trešo un piekto daļu piemēro gadījumos, kad  ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība (turpmāk šajā pantā abas kopā vai katra atsevišķi – mātes sabiedrība) atbilst šādiem nosacījumiem:

 

1) tā nedrīkst ar tiešiem vai netiešiem norādījumiem vai citādā veidā ietekmēt tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo balsstiesību izmantošanu (turpmāk šajā pantā abas kopā vai katra atsevišķi – meitas sabiedrība). Šā punkta izpratnē tiešs norādījums ir jebkurš norādījums, ko sniedz mātes sabiedrība vai tās kontrolēta komercsabiedrība un ar ko nosaka, kā meitas sabiedrībai konkrētajā gadījumā ir jāizmanto balsstiesības. Ar netiešu norādījumu saprot jebkuru vispārēju vai konkrētu norādījumu, ko sniedz mātes sabiedrība vai tās kontrolēta komerc­sabiedrība, ierobežojot meitas sabiedrības izvēles brīvību attiecībā uz balss­tiesību izmantošanu tā, lai kalpotu mātes sabiedrības vai tās kontrolētas komerc­sabiedrības noteiktām darījumu interesēm;

44

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1panta) 6.1daļas 1.punktā vārdus „tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo balsstiesību izmantošanu” ar vārdiem „no tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošajām akcijām izrietošo balsstiesību izmantošanu”.

 

 

Atbalstīts

 

1) tā nedrīkst ar tiešiem vai netiešiem norādījumiem vai citādā veidā ietekmēt no tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošajām akcijām izrietošo balsstiesību izmantošanu (turpmāk šajā pantā abas kopā vai katra atsevišķi – meitas sabiedrība). Šā punkta izpratnē tiešs norādījums ir jebkurš norādījums, ko sniedz mātes sabiedrība vai tās kontrolēta komercsabiedrība un ar ko nosaka, kā meitas sabiedrībai konkrētajā gadījumā ir jāizmanto balsstiesības. Ar netiešu norādījumu saprot jebkuru vispārēju vai konkrētu norādījumu, ko sniedz mātes sabiedrība vai tās kontrolēta komerc­sabiedrība, ierobežojot meitas sabiedrības izvēles brīvību attiecībā uz balss­tiesību izmantošanu tā, lai kalpotu mātes sabiedrības vai tās kontrolētas komerc­sabiedrības noteiktām darījumu interesēm;

 

2) meitas sabiedrība var brīvi un neatkarīgi no mātes sabiedrības izmantot balsstiesības, kas ir saistītas ar tās pārvaldīšanā esošajām akcijām.

 

45

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1panta) 6.1daļas 2.punktā vārdus „kas ir saistītas ar tās pārvaldīšanā” ar vārdiem „kas izriet no tās pārvaldīšanā”.

Atbalstīts

 

2) meitas sabiedrība var brīvi un neatkarīgi no mātes sabiedrības izmantot balsstiesības, kas izriet no tās pārvaldīšanā esošajām akcijām.

 

 

(62) Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta vienpadsmitajā un trīspadsmitajā daļā paredzēto iespēju, tā nekavējoties nosūta emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai šādu informāciju:

1) meitas sabiedrību sarakstu, norādot katras meitas sabiedrības uzraudzības institūcijas vai norādot, ka šādu uzraudzības institūciju nav. Sniedzot šo informāciju, nav nepieciešams norādīt attiecīgos emitentus;

2) apliecinājumu, ka attiecībā pret katru savu meitas sabiedrību mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta piecpadsmitajā daļā minētos nosacījumus.

46

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 6.2 daļu šādā redakcijā:

„(62) Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta trešajā un piektajā daļā paredzēto iespēju, tā nekavējoties nosūta emitenta izcelsmes valsts kompetentajai institūcijai šādu informāciju:

1) meitas sabiedrību sarakstu, norādot katras meitas sabiedrības uzraudzības institūcijas vai norādot, ka šādu uzraudzības institūciju nav. Sniedzot šo informāciju, nav nepieciešams norādīt attiecīgos emitentus;

2) apliecinājumu, ka attiecībā pret katru savu meitas sabiedrību mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta 6.1 daļā minētos nosacījumus.”

Atbalstīts

 

(62Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta trešajā un piektajā daļā paredzēto iespēju, tā nekavējoties nosūta emitenta izcelsmes valsts kompetentajai institūcijai šādu informāciju:

1) meitas sabiedrību sarakstu, norādot katras meitas sabiedrības uzraudzības institūcijas vai norādot, ka šādu uzraudzības institūciju nav. Sniedzot šo informāciju, nav nepieciešams norādīt attiecīgos emitentus;

2) apliecinājumu, ka attiecībā pret katru savu meitas sabiedrību mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta 6.1 daļā minētos nosacījumus.

 

(63) Mātes sabiedrība pastāvīgi atjauno šā panta sešpadsmitās daļas 1.punktā norādīto sarakstu un par to informē emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetento institūciju.

 

47

 

 

 

 

 

48

 

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus „izcelsmes dalībvalsts” ar vārdiem „izcelsmes valsts”.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 6.3 daļu šādā redakcijā:

„(63) Mātes sabiedrība pastāvīgi atjauno šā panta 6.2 daļas 1. punktā norādīto sarakstu un par to informē emitenta izcelsmes valsts kompetento institūciju.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.48

 

Atbalstīts

 

(63Mātes sabiedrība pastāvīgi atjauno šā panta 6.2 daļas 1. punktā norādīto sarakstu un par to informē emitenta izcelsmes valsts kompetento institūciju.

 

 

(64) Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta vienpadsmitās un trīspadsmitās daļas prasības tikai attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 60.panta ceturtajā daļā, tā attiecīgā emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai nosūta tikai šā panta sešpadsmitās daļas 1.punktā norādīto sarakstu.

49

 

 

 

 

 

50

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus „izcelsmes dalībvalsts” ar vārdiem „izcelsmes valsts”.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 6.4 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(64) Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta trešās un piektās daļas prasības tikai attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 60. panta ceturtajā daļā, tā attiecīgā emitenta izcelsmes valsts kompetentajai institūcijai nosūta tikai šā panta 6.2 daļas 1. punktā norādīto sarakstu.";

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.50

 

Atbalstīts

 

(64Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta trešās un piektās daļas prasības tikai attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 60. panta ceturtajā daļā, tā attiecīgā emitenta izcelsmes valsts kompetentajai institūcijai nosūta tikai šā panta 6.2 daļas 1. punktā norādīto sarakstu.

 

 (65) Pēc Komisijas pieprasījuma mātes sabiedrības pienākums ir pierādīt, ka:

1) mātes sabiedrības un meitas sabiedrības organizatoriskā struktūra ir tāda, ka meitas sabiedrībai ir iespējams izmantot tās pārvaldīšanā esošo akciju balsstiesības neatkarīgi no mātes sabiedrības;

51

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1panta) 6.5daļas 1.punktā vārdus „tās pārvaldīšanā esošo akciju balsstiesības” ar vārdiem „no tās pārvaldīšanā esošajām akcijām izrietošās balsstiesības”.

 

Atbalstīts

 

 (65) Pēc Komisijas pieprasījuma mātes sabiedrības pienākums ir pierādīt, ka:

1) mātes sabiedrības un meitas sabiedrības organizatoriskā struktūra ir tāda, ka meitas sabiedrībai ir iespējams izmantot no tās pārvaldīšanā esošajām akcijām izrietošās balsstiesības neatkarīgi no mātes sabiedrības;

 

2) personas, kas pieņem lēmumus par balsstiesību izmantošanu, rīkojas neatkarīgi;

 

 

 

2) personas, kas pieņem lēmumus par balsstiesību izmantošanu, rīkojas neatkarīgi;

 

3) ja mātes sabiedrība ir meitas sabiedrības klients vai arī pārvalda tādus pašus finanšu instrumentus, kādus pārvalda meitas sabiedrība, starp mātes sabiedrību un meitas sabiedrību ir noslēgta nepārprotama rakstveida vienošanās, ka abas puses attiecībā uz balsstiesību izmantošanu akcionāru sapulcēs rīkojas neatkarīgi.

52

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 9.panta (likuma 61.1panta) 6.5daļas 3.punktā vārdu „nepārprotama” kā lieku.

 

Atbalstīts

 

3) ja mātes sabiedrība ir meitas sabiedrības klients vai arī pārvalda tādus pašus finanšu instrumentus, kādus pārvalda meitas sabiedrība, starp mātes sabiedrību un meitas sabiedrību ir noslēgta rakstveida vienošanās, ka abas puses attiecībā uz balsstiesību izmantošanu akcionāru sapulcēs rīkojas neatkarīgi.

 

(66) Uzskatāms, ka šā panta deviņpadsmitās daļas 1.punkts ir ievērots, ja mātes sabiedrība un meitas sabiedrība ir izstrādājusi vismaz politiku un procedūras, kas nodrošina, ka starp mātes sabiedrību un meitas sabiedrību netiek izplatīta informācija par balsstiesību izmantošanu."

53

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 6.6 daļu šādā redakcijā:

"(66) Uzskatāms, ka šā panta 6.5 daļas 1. punkts ir ievērots, ja mātes sabiedrība un meitas sabiedrība ir izstrādājusi vismaz politikas un procedūras, kas nodrošina informācijas par balsstiesību izmantošanu neizplatīšanu starp mātes sabiedrību un meitas sabiedrību."

Atbalstīts

 

(66) Uzskatāms, ka šā panta 6.5 daļas 1. punkts ir ievērots, ja mātes sabiedrība un meitas sabiedrība ir izstrādājusi vismaz politikas un procedūras, kas nodrošina informācijas par balsstiesību izmantošanu neizplatīšanu starp mātes sabiedrību un meitas sabiedrību."

62.pants. Paziņošanas pienākuma izņēmumi

(3) Šā likuma 61.panta prasības neattiecas uz gadījumu, kad tirgus uzturētājs ieguvis vai zaudējis tādu nozīmīgu līdzdalību, kas sasniedz vai pārsniedz piecu procentu īpatsvaru, ja tirgus uzturētājs šajā statusā darbojas, ievērojot nosacījumu, ka tas:

1) ir saņēmis izcelsmes dalībvalsts licenci saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

2) nepiedalās attiecīgā emitenta pārvaldē, kā arī nekādā veidā neietekmē emitentu, lai emitents pirktu akcijas vai uzturētu akciju cenu.

10. Papildināt 62.panta trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ievēro šā likuma 62.1 panta prasības."

 

 

 

 

11. Papildināt 62.panta trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ievēro šā likuma 62.1 panta prasības."

 

 

11. Papildināt likumu ar 62.pantu šādā redakcijā:

"62.1 pants. Tirgus uzturētāja kontrole

(1) Ja tirgus uzturētājs vēlas izmantot šā likuma 62.panta trešajā daļā minēto atbrīvojumu, tas pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā paziņo Komisijai par to, ka attiecībā uz konkrētā emitenta emitētiem finanšu instrumentiem tas rīkojas vai vēlas rīkoties kā tirgus uzturētājs. Ja tirgus uzturētājs attiecībā pret konkrētā emitenta emitētiem finanšu instrumentiem vairs nerīkojas kā tirgus uzturētājs, tas pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā par savu lēmumu paziņo Komisijai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem paziņojumiem izmantojamās veidlapas paraugu apstiprina Komisija.

(3) Ja tirgus uzturētājs vēlas izmantot šā likuma 62.panta trešajā daļā minēto atbrīvojumu, Komisija var pieprasīt tirgus uzturētājam norādīt tos finanšu instrumentus, ar kuriem tas veic tirdzniecību kā tirgus uzturētājs. Tirgus uzturētājs minētos finanšu instrumentus norāda ar jebkuriem pārbaudāmiem līdzekļiem, bet, ja tirgus uzturētājs nespēj precīzi norādīt tos finanšu instrumentus, ar kuriem tas veic tirdzniecību kā tirgus uzturētājs, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai identifikācijas nolūkos tirgus uzturētājs šos finanšu instrumentus tur atsevišķā finanšu instrumentu kontā."

 

 

 

12. Papildināt likumu ar 62.pantu šādā redakcijā:

"62.1 pants. Tirgus uzturētāja kontrole

(1) Ja tirgus uzturētājs vēlas izmantot šā likuma 62.panta trešajā daļā minēto atbrīvojumu, tas pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā paziņo Komisijai par to, ka attiecībā uz konkrētā emitenta emitētiem finanšu instrumentiem tas rīkojas vai vēlas rīkoties kā tirgus uzturētājs. Ja tirgus uzturētājs attiecībā pret konkrētā emitenta emitētiem finanšu instrumentiem vairs nerīkojas kā tirgus uzturētājs, tas pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā par savu lēmumu paziņo Komisijai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem paziņojumiem izmantojamās veidlapas paraugu apstiprina Komisija.

(3) Ja tirgus uzturētājs vēlas izmantot šā likuma 62.panta trešajā daļā minēto atbrīvojumu, Komisija var pieprasīt tirgus uzturētājam norādīt tos finanšu instrumentus, ar kuriem tas veic tirdzniecību kā tirgus uzturētājs. Tirgus uzturētājs minētos finanšu instrumentus norāda ar jebkuriem pārbaudāmiem līdzekļiem, bet, ja tirgus uzturētājs nespēj precīzi norādīt tos finanšu instrumentus, ar kuriem tas veic tirdzniecību kā tirgus uzturētājs, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai identifikācijas nolūkos tirgus uzturētājs šos finanšu instrumentus tur atsevišķā finanšu instrumentu kontā."

63.pants. Prasības ārvalstī reģistrētam emitentam

(3) Ja komercsabiedrība, kuras juridiskā adrese ir ārvalstī, sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kuru sniegšanai dalībvalstī tai ir nepieciešama ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas atļauja, tai nav jāsummē šā likuma 61.1 panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētās akcijas ar tās mātes sabiedrības akcijām, ja tā kā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība atbilst tādiem darbības neatkarības nosacījumiem, ko noteikusi Komisija.

(4) Komisija nosaka prasības un kritērijus, pēc kuriem izvērtēt, vai informācija, kas sniegta saskaņā ar ārvalsts normatīvo aktu prasībām, ir līdzvērtīga Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī nosaka prasības un kritērijus ieguldījumu pārvaldes sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības neatkarības nosacījumu izvērtēšanai.

12.  63.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "trešajā, ceturtajā un piektajā" ar vārdiem "vienpadsmitajā, divpadsmitajā un trīspadsmitajā";

izslēgt ceturto daļu.

 

54

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 12.pantu šādā redakcijā:

„12. Izslēgt 63.panta ceturto daļu.”

 

 

Atbalstīts

 

13.  Izslēgt 63.panta ceturto daļu.

 

 

13. Papildināt likumu ar 63.1 pantu šādā redakcijā:

"63.pants. Ārvalstī reģistrēta emitenta sniegtās informācijas atzīšana par līdzvērtīgu

(1) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un tā vadības ziņojums sagatavots saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām, tas ir līdzvērtīgs šā likuma 56.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām, ja tajā norāda vismaz:

1) skaidru pārskatu par emitenta komercdarbības attīstību un darbības finansiālajiem rezultātiem, kā arī pārskatu par galvenajiem riskiem un neskaidrajiem apstākļiem, ar kuriem tas saskaras. Pārskats sniedz visaptverošu un izsmeļošu analīzi par emitenta komercdarbības attīstību un darbības finansiālajiem rezultātiem, ņemot vērā emitenta darījumu apjomu un sarežģītību. Šajā punktā minētajā analīzē, ciktāl tas ir nepieciešams emitenta komercdarbības attīstības un darbības rezultātu izpratnei, iekļauj galvenos finansiālos un, ja iespējams, nefinansiālos darbības rezultātu rādītājus, kas raksturo attiecīgo komercdarbības jomu;

2) informāciju par jebkādiem svarīgiem notikumiem kopš iepriekšējā finanšu gada beigām;

3) informāciju par paredzamo emitenta attīstību nākotnē.

55

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1pantā) pirmās daļas ievaddaļā vārdus „ir līdzvērtīgs” ar vārdiem „uzskatāms par līdzvērtīgu”.

 

Atbalstīts

 

14. Papildināt likumu ar 63.1 pantu šādā redakcijā:

"63.pants. Ārvalstī reģistrēta emitenta sniegtās informācijas atzīšana par līdzvērtīgu

(1) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un tā vadības ziņojums sagatavots saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām, tas uzskatāms par līdzvērtīgu šā likuma 56.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām, ja tajā norāda vismaz:

1) skaidru pārskatu par emitenta komercdarbības attīstību un darbības finansiālajiem rezultātiem, kā arī pārskatu par galvenajiem riskiem un neskaidrajiem apstākļiem, ar kuriem tas saskaras. Pārskats sniedz visaptverošu un izsmeļošu analīzi par emitenta komercdarbības attīstību un darbības finansiālajiem rezultātiem, ņemot vērā emitenta darījumu apjomu un sarežģītību. Šajā punktā minētajā analīzē, ciktāl tas ir nepieciešams emitenta komercdarbības attīstības un darbības rezultātu izpratnei, iekļauj galvenos finansiālos un, ja iespējams, nefinansiālos darbības rezultātu rādītājus, kas raksturo attiecīgo komercdarbības jomu;

2) informāciju par jebkādiem svarīgiem notikumiem kopš iepriekšējā finanšu gada beigām;

3) informāciju par paredzamo emitenta attīstību nākotnē.

 

(2) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība papildus starpperiodu vadības ziņojumam iesniegt saīsinātos finanšu pārskatus, šāda emitenta sagatavotais starpperiodu vadības ziņojums ir līdzvērtīgs šā likuma 57.panta ceturtās daļas 2.punkta prasībām, ja tajā ir informācija vismaz par:

1) attiecīgo starpperiodu;

2) paredzamo emitenta attīstību finanšu gada nākamajos sešos mēnešos;

56

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1pantā) otrās daļas ievaddaļā vārdus „ir līdzvērtīgs” ar vārdiem „uzskatāms par līdzvērtīgu”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība papildus starpperiodu vadības ziņojumam iesniegt saīsinātos finanšu pārskatus, šāda emitenta sagatavotais starpperiodu vadības ziņojums uzskatāms par līdzvērtīgu šā likuma 57.panta ceturtās daļas 2.punkta prasībām, ja tajā ir informācija vismaz par:

1) attiecīgo starpperiodu;

2) paredzamo emitenta attīstību finanšu gada nākamajos sešos mēnešos;

 

3) lielākajiem darījumiem ar saistītajām personām (prasība attiecas uz kapitālsabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, ja šāda informācija jau nav sniegta).

57

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1pantā) otrās daļas 3.punktā tekstu iekavās kā atsevišķu teikumu šādā redakcijā:

„Šī prasība attiecas uz kapitālsabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, ja šāda informācija jau nav sniegta.”

Atbalstīts

 

3) lielākajiem darījumiem ar saistītajām personām.  Šī prasība attiecas uz kapitālsabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, ja šāda informācija jau nav sniegta.

 

(3) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība, ka emitenta persona vai personas ir atbildīgas par gada un pusgada finanšu informācijas sagatavošanu, it īpaši attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanas atbilstību spēkā esošajiem finanšu pārskatu sagatavošanas noteikumiem vai grāmatvedības standartiem, kā arī par paziņojuma par vadības atbildību patiesumu, šāda emitenta sagatavotais paziņojums par vadības atbildību ir līdzvērtīgs šā likuma 56.panta pirmās daļas 3.punkta un 57.panta ceturtās daļas 3.punkta prasībām.

58

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1pantā) trešajā daļā vārdus „ir līdzvērtīgs” ar vārdiem „uzskatāms par līdzvērtīgu”.

 

Atbalstīts

 

(3) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība, ka emitenta persona vai personas ir atbildīgas par gada un pusgada finanšu informācijas sagatavošanu, it īpaši attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanas atbilstību spēkā esošajiem finanšu pārskatu sagatavošanas noteikumiem vai grāmatvedības standartiem, kā arī par paziņojuma par vadības atbildību patiesumu, šāda emitenta sagatavotais paziņojums par vadības atbildību uzskatāms par līdzvērtīgu šā likuma 56.panta pirmās daļas 3.punkta un 57.panta ceturtās daļas 3.punkta prasībām.

 

(4) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos nav noteikta prasība iesniegt arī kapitālsabiedrības nekonsolidēto finanšu pārskatu, bet sagatavotie konsolidētie finanšu pārskati ietver informāciju par dividenžu aprēķinu un spēju izmaksāt dividendes (šī prasība attiecas uz akciju emitentiem), kā arī informāciju par emitenta likviditāti un minimālā kapitāla prasībām (ja tādas attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos ir noteiktas), šāda emitenta sagatavotais konsolidētais gada pārskats atbilst šā likuma 56.panta otrās daļas prasībām.

59

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā

"(4) Ja emitenta, kura juridiskā adrese ir ārvalstī, valsts normatīvajos aktos nav noteikta prasība iesniegt arī kapitālsabiedrības nekonsolidētos finanšu pārskatus, bet sagatavotais konsolidētais gada pārskats ietver informāciju par dividenžu aprēķinu un spēju izmaksāt dividendes (šī prasība attiecas uz akciju emitentiem), kā arī informāciju par emitenta likviditāti un minimālā kapitāla prasībām (ja tādas attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos ir noteiktas), tad šāda emitenta sagatavotais konsolidētais gada pārskats atbilst šā likuma 56. panta otrās daļas prasībām.”

Atbalstīts

 

(4) Ja emitenta, kura juridiskā adrese ir ārvalstī, valsts normatīvajos aktos nav noteikta prasība iesniegt arī kapitālsabiedrības nekonsolidētos finanšu pārskatus, bet sagatavotais konsolidētais gada pārskats ietver informāciju par dividenžu aprēķinu un spēju izmaksāt dividendes (šī prasība attiecas uz akciju emitentiem), kā arī informāciju par emitenta likviditāti un minimālā kapitāla prasībām (ja tādas attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos ir noteiktas), tad šāda emitenta sagatavotais konsolidētais gada pārskats atbilst šā likuma 56. panta otrās daļas prasībām.

 

(5) Saistībā ar šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju, kurai ir jābūt iekļautai konsolidētajos finanšu pārskatos, emitents spēj papildus sniegt tā izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai revidētu informāciju par emitenta nekonsolidēto finanšu pārskatu. Šāda informācija var būt sagatavota saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām.

60

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt piekto daļu šādā redakcijā

„(5) Emitents pēc izcelsmes valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma iesniedz tai zvērināta revidenta pārbaudītu informāciju par emitenta nekonsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas saistīta ar konsolidētajā gada pārskatā iekļauto informāciju. Šāda informācija var būt sagatavota saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām.";

Atbalstīts

 

(5) Emitents pēc izcelsmes valsts kompetentās institūcijas pieprasījuma iesniedz tai zvērināta revidenta pārbaudītu informāciju par emitenta nekonsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas saistīta ar konsolidētajā gada pārskatā iekļauto informāciju. Šāda informācija var būt sagatavota saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām.

 

(6) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un saskaņā ar šīs ārvalsts normatīvo aktu prasībām emitentam nav jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, bet tā finanšu pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptau­tiskajiem finanšu pārskatu standartiem vai saskaņā ar ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Komisijas apstiprināto starptautisko grāmatvedības standartu un starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, šāda emitenta sagatavotais finanšu pārskats atbilst šā likuma 56.panta trešās un ceturtās daļas prasībām. Emitenta finanšu pārskatam ir jābūt revidētam.

(7) Ja ārvalsts emitenta sagatavotais finanšu pārskats nav sagatavots saskaņā ar šā panta sestajā daļā noteiktajām prasībām, emitents finanšu pārskatā papildus norāda arī datus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto starptautisko grāmatvedības standartu un starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

 

 

 

(6) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un saskaņā ar šīs ārvalsts normatīvo aktu prasībām emitentam nav jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, bet tā finanšu pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptau­tiskajiem finanšu pārskatu standartiem vai saskaņā ar ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Komisijas apstiprināto starptautisko grāmatvedības standartu un starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, šāda emitenta sagatavotais finanšu pārskats atbilst šā likuma 56.panta trešās un ceturtās daļas prasībām. Emitenta finanšu pārskatam ir jābūt revidētam.

(7) Ja ārvalsts emitenta sagatavotais finanšu pārskats nav sagatavots saskaņā ar šā panta sestajā daļā noteiktajām prasībām, emitents finanšu pārskatā papildus norāda arī datus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto starptautisko grāmatvedības standartu un starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

 

(8) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvo aktu prasības paredz, ka kopējais termiņš, kurā jāsaņem informācija par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai atsavināšanu un jādara tā publiski pieejama, ir septiņas tirdzniecības dienas vai īsāks, uzskatāms, ka šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 61.panta septītajā daļā noteiktajai. Termiņi, kādos emitents jāinformē par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai atsavināšanu un saņemtā informācija jādara publiski pieejama, var atšķirties no šā likuma 61.panta septītajā daļā un 61.panta otrajā daļā noteiktā.

61

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1panta) astotās daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdu ”atsavināšanu” ar vārdu „izbeigšanu”.

 

Atbalstīts

 

(8) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvo aktu prasības paredz, ka kopējais termiņš, kurā jāsaņem informācija par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu un jādara tā publiski pieejama, ir septiņas tirdzniecības dienas vai īsāks, uzskatāms, ka šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 61.panta septītajā daļā noteiktajai. Termiņi, kādos emitents jāinformē par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu un saņemtā informācija jādara publiski pieejama, var atšķirties no šā likuma 61.panta septītajā daļā un 61.panta otrajā daļā noteiktā.

 

(9) Uzskatāms, ka ārvalsts normatīvo aktu prasības ir līdzvērtīgas šā likuma 61.panta desmitajā daļā noteiktajām, ja emitentam, kura juridiskā adrese ir šajā ārvalstī, jāievēro šādas prasības:

1) ja emitentam ir atļauts turēt savas akcijas, kas veido līdz pieciem procentiem no balsstiesību īpatsvara, tam katru reizi, tiklīdz šis īpatsvars tiek sasniegts vai pārsniegts, ir jāsniedz par to paziņojums;

2) ja emitentam ir atļauts turēt savas akcijas, kas veido no pieciem līdz 10 procentiem no balsstiesību īpatsvara, tam katru reizi, tiklīdz piecu vai 10 procentu īpatsvars tiek sasniegts vai pārsniegts, ir jāsniedz par to paziņojums;

3) ja emitentam ir atļauts turēt savas akcijas, kas veido vairāk par 10 procentiem no balsstiesību īpatsvara, tam katru reizi, tiklīdz piecu vai 10 procentu īpatsvars tiek sasniegts vai pārsniegts, ir jāsniedz par to paziņojums.

62

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1pantā) devītās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(9) Ārvalsts normatīvo aktu prasības ir uzskatāmas par līdzvērtīgām šā likuma 61.panta desmitajā daļā noteiktajām, ja emitentam, kura juridiskā adrese ir šajā ārvalstī, ir pienākums ievērot šādas prasības:”

 

Atbalstīts

 

(9) Ārvalsts normatīvo aktu prasības ir uzskatāmas par līdzvērtīgām šā likuma 61.panta desmitajā daļā noteiktajām, ja emitentam, kura juridiskā adrese ir šajā ārvalstī, ir pienākums ievērot šādas prasības:

1) ja emitentam ir atļauts turēt savas akcijas, kas veido līdz pieciem procentiem no balsstiesību īpatsvara, tam katru reizi, tiklīdz šis īpatsvars tiek sasniegts vai pārsniegts, ir jāsniedz par to paziņojums;

2) ja emitentam ir atļauts turēt savas akcijas, kas veido no pieciem līdz 10 procentiem no balsstiesību īpatsvara, tam katru reizi, tiklīdz piecu vai 10 procentu īpatsvars tiek sasniegts vai pārsniegts, ir jāsniedz par to paziņojums;

3) ja emitentam ir atļauts turēt savas akcijas, kas veido vairāk par 10 procentiem no balsstiesību īpatsvara, tam katru reizi, tiklīdz piecu vai 10 procentu īpatsvars tiek sasniegts vai pārsniegts, ir jāsniedz par to paziņojums.

 

(10) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība, ka 30 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad pieaudzis vai samazinājies balsstiesīgo akciju skaits vai pamatkapitāls, emitentam šī informācija ir jādara publiski pieejama, uzskatāms, ka šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 61.panta astotajā daļā noteiktajai.

 (11) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība sniegt informāciju par akcionāru sapulces vietu, laiku un darba kārtību, uzskatāms, ka attiecībā uz informācijas saturu par akcionāru sapulci šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 54.panta otrās daļas 1.punktā un 54.panta trešās daļas 1.punktā noteiktajai.

 

 

 

(10) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība, ka 30 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad pieaudzis vai samazinājies balsstiesīgo akciju skaits vai pamatkapitāls, emitentam šī informācija ir jādara publiski pieejama, uzskatāms, ka šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 61.panta astotajā daļā noteiktajai.

(11) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība sniegt informāciju par akcionāru sapulces vietu, laiku un darba kārtību, uzskatāms, ka attiecībā uz informācijas saturu par akcionāru sapulci šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 54.panta otrās daļas 1.punktā un 54.panta trešās daļas 1.punktā noteiktajai.

 

(12) Ārvalsts normatīvo aktu prasības ir līdzvērtīgas šā likuma 61.panta trešās un piektās daļas prasībām, ja tās nosaka, ka šā likuma 63.panta trešajā daļā minētās komercsabiedrības ievēro šādus nosacījumus:

1) meitas sabiedrība, kas ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, brīvi un neatkarīgi no tās mātes sabiedrības izmanto balsstiesības, kas ir saistītas ar tās pārvaldīšanā esošajiem finanšu instrumentiem;

2) jebkāda interešu konflikta gadījumā meitas sabiedrība, kas ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, balso neatkarīgi no mātes sabiedrības vai tās kontrolētas komercsabiedrības interesēm.

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

64

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1pantā) divpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus „ir līdzvērtīgas” ar vārdiem „uzskatāmas par līdzvērtīgām”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1panta) divpadsmitās daļas 1.punktā vārdus „kas ir saistītas ar tās pārvaldīšanā” ar vārdiem „kas izriet no tās pārvaldīšanā”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

(12) Ārvalsts normatīvo aktu prasības uzskatāmas par līdzvērtīgām šā likuma 61.panta trešās un piektās daļas prasībām, ja tās nosaka, ka šā likuma 63.panta trešajā daļā minētās komercsabiedrības ievēro šādus nosacījumus:

1) meitas sabiedrība, kas ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, brīvi un neatkarīgi no tās mātes sabiedrības izmanto balsstiesības, kas izriet no tās pārvaldīšanā esošajiem finanšu instrumentiem;

2) jebkāda interešu konflikta gadījumā meitas sabiedrība, kas ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, balso neatkarīgi no mātes sabiedrības vai tās kontrolētas komercsabiedrības interesēm.

 

(13) Šā panta divpadsmitajā daļā minētā mātes sabiedrība ievēro šā likuma 61.panta 6.2 daļas 1.punkta prasības un piecpadsmitās daļas prasības, kā arī sniedz apliecinājumu, ka attiecībā pret katru tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrību mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta divpadsmitās daļas prasības.

65

 

 

 

 

 

66

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus „divpadsmitās daļas prasības” ar vārdiem „divpadsmitajā daļā minētos nosacījumus”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Šā panta divpadsmitajā daļā minētā mātes sabiedrība ievēro šā likuma 61.1 panta 6.2 daļas 1. punkta prasības un 6.4 daļas prasības, kā arī sniedz apliecinājumu, ka attiecībā pret katru tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrību mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta divpadsmitajā daļā minētos nosacījumus."

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.66

 

Atbalstīts

 

(13) Šā panta divpadsmitajā daļā minētā mātes sabiedrība ievēro šā likuma 61.1 panta 6.2 daļas 1. punkta prasības un 6.4 daļas prasības, kā arī sniedz apliecinājumu, ka attiecībā pret katru tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrību mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta divpadsmitajā daļā minētos nosacījumus.

 

(14) Šā panta divpadsmitajā daļā minētās mātes sabiedrības pienākums ir pierādīt Komisijai, ka tā ir izpildījusi šā likuma 61.panta 6.5 daļas prasības.

 

67

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1panta) četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(14) Šā panta divpadsmitajā daļā minētā mātes sabiedrība pierāda Komisijai, ka tā ir izpildījusi šā likuma 61.panta 6.5 daļā noteikto pienākumu.”

 

 

 

Atbalstīts

 

(14) Šā panta divpadsmitajā daļā minētā mātes sabiedrība pierāda Komisijai, ka tā ir izpildījusi šā likuma 61.panta 6.5 daļā noteikto pienākumu.

 

 

(15) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība publicēt starpperiodu pārskatus par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem, uzskatāms, ka šāda prasība ir līdzvērtīga šā likuma 57.panta pirmajā daļā noteiktajai."

68

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta (likuma 63.1panta) piecpadsmitajā daļā vārdus „noteikta prasība” ar vārdiem „noteikts pienākums”.

 

Atbalstīts

 

(15) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikts pienākums publicēt starpperiodu pārskatus par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem, uzskatāms, ka šāda prasība ir līdzvērtīga šā likuma 57.panta pirmajā daļā noteiktajai."

64.pants. Neziņošanas sekas

(1) Ja persona šajā nodaļā noteiktajos gadījumos un termiņā neinformē akciju sabiedrību, tā nedrīkst izmantot balsstiesības, kas izriet no tai piederošajām akcijām, un netieši iegūtās balsstiesības.

(2) Akcionāru sapulces lēmumi, kas pieņemti, nelikumīgi izmantojot balsstiesības, nav spēkā, un uz šo lēmumu pamata nedrīkst lūgt izdarīt ierakstus nekādos publiskajos reģistros.

14. Papildināt 64.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minētā persona var atsākt izmantot balsstiesības, kas izriet no tai piederošajām akcijām, tikai pēc tam, kad tā akciju sabiedrībai ir nosūtījusi šajā nodaļā noteikto informāciju."

 

69

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt likumprojekta 14.pantu šādā redakcijā:

„14. Izslēgt likuma 64. pantu.”

 

Atbalstīts

 

15. Izslēgt likuma 64. pantu.

64.2 pants. Obligātās informācijas sniegšana un pieeja obligātajai informācijai

(1) Emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, obligāto informāciju nosūta oficiālajai glabāšanas sistēmai un vienlaikus dara to publiski pieejamu tādiem plašsaziņas līdzekļiem, kas nodrošina informācijas izplatīšanu pēc iespējas plašākai sabiedrībai vienlaikus izcelsmes dalībvalstī un citās dalībvalstīs.

15. 64.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, obligāto informāciju nosūta oficiālajai glabāšanas sistēmai un vienlaikus dara to publiski pieejamu tādiem plašsaziņas līdzekļiem, kas nodrošina informācijas izplatīšanu pēc iespējas plašākai sabiedrībai pēc iespējas vienlaikus savā izcelsmes dalībvalstī vai Latvijas Republikā saskaņā ar šā likuma 61.panta astotās daļas prasībām un citās dalībvalstīs.";

 

 

70

 

 

 

 

 

 

71

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 15.panta (likuma 64.2panta) pirmajā daļā vārdus „izcelsmes dalībvalsts” ar vārdiem „izcelsmes valsts”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 64.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, obligāto informāciju nosūta oficiālajai glabāšanas sistēmai un vienlaikus dara to publiski pieejamu tādiem plašsaziņas līdzekļiem, kas nodrošina informācijas izplatīšanu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un pēc iespējas vienlaikus savā izcelsmes valstī vai Latvijas Republikā saskaņā ar šā likuma 64.2 panta prasībām un citās dalībvalstīs."

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.71

 

 

Atbalstīts

 

16. 64.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, obligāto informāciju nosūta oficiālajai glabāšanas sistēmai un vienlaikus dara to publiski pieejamu tādiem plašsaziņas līdzekļiem, kas nodrošina informācijas izplatīšanu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un pēc iespējas vienlaikus savā izcelsmes valstī vai Latvijas Republikā saskaņā ar šā likuma 64.2 panta prasībām un citās dalībvalstīs.";

 

 

(3) Minimālās prasības emitentiem obligātās informācijas izplatīšanai plašsaziņas līdzekļos nosaka Komisija.

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Obligāto informāciju plašsaziņas līdzekļiem dara publiski pieejamu kā negrozītu pilnu tekstu. Attiecībā uz obligāto informāciju, kas minēta šā likuma 56., 56.1 un 57.pantā, šo prasību uzskata par izpildītu, ja plašsaziņas līdzekļiem sniegtajā paziņojumā ir norādīts, kādā mājas lapā internetā papildus oficiālajai glabāšanas sistēmai obligātā informācija ir pieejama.";

72

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 15.panta (likuma 64.2panta) trešajā daļā vārdus „informācija ir pieejama” ar vārdiem „informācija ir publiski pieejama”.

 

Atbalstīts

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Obligāto informāciju plašsaziņas līdzekļiem dara publiski pieejamu kā negrozītu pilnu tekstu. Attiecībā uz obligāto informāciju, kas minēta šā likuma 56., 56.1 un 57.pantā, šo prasību uzskata par izpildītu, ja plašsaziņas līdzekļiem sniegtajā paziņojumā ir norādīts, kādā mājas lapā internetā papildus oficiālajai glabāšanas sistēmai obligātā informācija ir publiski pieejama.";

 

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Obligāto informāciju plašsaziņas līdzekļiem sniedz tā:

1) lai nodrošinātu norādi uz obligātās informācijas avotu un komunikāciju drošību, mazinātu risku, ka dati varētu tikt sagrozīti vai būtu iespējama neatļauta piekļuve tiem;

2) lai nepārprotami būtu skaidrs, ka tā ir obligātā informācija, skaidri norādot attiecīgo emitentu, obligātās informācijas priekšmetu, kā arī laiku un datumu, kad obligātā informācija ir sniegta.

(32) Lai garantētu obligātās informācijas nodošanas drošību plašsaziņas līdzekļiem, emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, pēc iespējas ātrāk novērš konstatētās komunikācijas kļūdas vai traucējumus (ja tādi radušies informācijas nodošanas procesā). Emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, nav atbildīga par to plašsaziņas līdzekļu sistēmiskām kļūdām vai trūkumiem, kuriem nodota obligātā informācija."

 

 

 

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Obligāto informāciju plašsaziņas līdzekļiem sniedz tā:

1) lai nodrošinātu norādi uz obligātās informācijas avotu un komunikāciju drošību, mazinātu risku, ka dati varētu tikt sagrozīti vai būtu iespējama neatļauta piekļuve tiem;

2) lai nepārprotami būtu skaidrs, ka tā ir obligātā informācija, skaidri norādot attiecīgo emitentu, obligātās informācijas priekšmetu, kā arī laiku un datumu, kad obligātā informācija ir sniegta.

(32) Lai garantētu obligātās informācijas nodošanas drošību plašsaziņas līdzekļiem, emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, pēc iespējas ātrāk novērš konstatētās komunikācijas kļūdas vai traucējumus (ja tādi radušies informācijas nodošanas procesā). Emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, nav atbildīga par to plašsaziņas līdzekļu sistēmiskām kļūdām vai trūkumiem, kuriem nodota obligātā informācija."

64.3 pants. Komisijas tiesības

(1) Lai nodrošinātu šā likuma 54.panta, kā arī D sadaļas III un IV nodaļas noteikumu ievērošanu, Komisijai papildus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un šajā likumā noteiktajām tiesībām ir tiesības:

1) pieprasīt tās uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus no zvērinātiem revidentiem, emitentiem, akcionāriem, depozitāro sertifikātu ieguvējiem, personām, kas ir tiesīgas iegūt, atsavināt vai izmantot balsstiesības vienā vai vairākos gadījumos, kas minēti šā likuma 8.pantā, kā arī no personām, kurām ir kontrole pār komercsabiedrību vai kuras atrodas to kontrolē;

2) tās noteiktajā termiņā un kārtībā pieprasīt, lai emitents saskaņā ar šā panta pirmās daļas 1.punktu dara zināmu atklātībai Komisijas pieprasīto informāciju, ja Komisija to uzskata par nepieciešamu. Ja emitents vai personas, kurām ir kontrole pār komercsabiedrību vai kuras atrodas to kontrolē, neizpilda Komisijas prasību, pēc emitenta viedokļa uzklausīšanas Komisija var publicēt šo informāciju pēc savas iniciatīvas;

3) pieprasīt emitentam, akcionāram, depozitārā sertifikāta ieguvējam, citu finanšu instrumentu turētājam vai personām, kam ir tiesības iegūt, atsavināt vai izmantot balsstiesības vienā vai vairākos gadījumos, kas minēti šā likuma 8.pantā, paziņot informāciju, ko pieprasa finanšu instrumentu tirgus darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī, ja nepieciešams, pieprasīt sniegt papildu informāciju vai dokumentus;

4) apturēt vai pieprasīt, lai regulētā tirgus organizētājs aptur pārvedamu vērtspapīru tirdzniecību uz laiku līdz 10 dienām, ja tai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka emitents ir pārkāpis finanšu instrumentu tirgus darbību regulējošo normatīvo aktu prasības;

5) aizliegt pārvedamu vērtspapīru tirdzniecību regulētajā tirgū, ja tā atklāj, ka ir pārkāptas finanšu instrumentu tirgus darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, vai tai ir pamatotas aizdomas par šādu pārkāpumu;

6) pārraudzīt, vai emitents laikus publisko informāciju, lai nodrošinātu sabiedrības efektīvu un vienlīdzīgu pieeju informācijai visās dalībvalstīs, kurās pārvedami vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, ja attiecīgo normatīvo aktu prasības netiek ievērotas;

7) publiski paziņot faktu, ka emitents, akcionārs, depozitārā sertifikāta ieguvējs, citu finanšu instrumentu turētājs vai persona, kurai ir tiesības iegūt, atsavināt vai izmantot balsstiesības vienā vai vairākos gadījumos, kas minēti šā likuma 8.pantā, nav izpildījusi finanšu instrumentu tirgus darbību regulējošo normatīvo aktu prasības;

8) pārbaudīt, vai obligātā informācija ir sagatavota atbilstoši finanšu pārskatu sagatavošanas prasībām, un veikt nepieciešamos pasākumus, ja tiek konstatēti kādi pārkāpumi;

9) klātienē pārbaudīt finanšu instrumentu tirgus darbību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildi.

16. Papildināt 64.panta pirmo daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) pieprasīt tās uzdevumu veikšanai visu nepieciešamo informāciju un dokumentus no tirgus uzturētāja, tai skaitā starp tirgus uzturētāju un regulētā tirgus organizētāju vai emitentu noslēgto līgumu (ja tāds ir);

11) pieprasīt emitentam vai personai, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, šādas ziņas par obligātās informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļiem:

a) tās personas vārds un uzvārds, kura nodevusi plašsaziņas līdzekļiem obligāto informāciju,

b) ievērotā drošība obligātās informācijas nodošanā,

c) laiks un datums, kad obligātā informācija tika nodota plašsaziņas līdzekļiem,

d) informācijas nesējs, ar kuru obligātā informācija tika nodota,

e) ziņas par jebkādiem ierobežojumiem, ko emitents noteicis obligātās informācijas izpaušanai (ja tādi ir)."

 

 

 

 

17. Papildināt 64.panta pirmo daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) pieprasīt tās uzdevumu veikšanai visu nepieciešamo informāciju un dokumentus no tirgus uzturētāja, tai skaitā starp tirgus uzturētāju un regulētā tirgus organizētāju vai emitentu noslēgto līgumu (ja tāds ir);

11) pieprasīt emitentam vai personai, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, šādas ziņas par obligātās informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļiem:

a) tās personas vārds un uzvārds, kura nodevusi plašsaziņas līdzekļiem obligāto informāciju,

b) ievērotā drošība obligātās informācijas nodošanā,

c) laiks un datums, kad obligātā informācija tika nodota plašsaziņas līdzekļiem,

d) informācijas nesējs, ar kuru obligātā informācija tika nodota,

e) ziņas par jebkādiem ierobežojumiem, ko emitents noteicis obligātās informācijas izpaušanai (ja tādi ir)."

 

66.pants. Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums

(1) Citiem akcionāriem adresētu piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akcijas obligāti izsaka persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, ja tās:

1) tieši vai netieši iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balsstiesības sasniedz vai pārsniedz 50 procentus no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita;

2) akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojusi “par”. Šāds balsojums nedrīkst būt slēgts balsojums. Akcionāri, kas akcionāru sapulcē jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojuši "par", pilnvaro no sava vidus pārstāvi, kurš viņu vārdā izteiks piedāvājumu.

(11) Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums nav jāizsaka, ja persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, iegūst šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā.

(2) Persona nevar izmantot balsstiesības, kas izriet no tai piederošajām akcijām, un netieši iegūtās balsstiesības, ja šī persona:

1) šajā likumā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā neizsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu;

2) izsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas neatbilst likuma prasībām;

3) nav šajā likumā noteiktajā kārtībā veikusi norēķinus ar ieguldītājiem, kuri pieņēmuši akciju atpirkšanas piedāvājumu.

(3) Akcionāru sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot balsstiesības pretēji šā panta otrās daļas noteikumiem, nav spēkā, un uz šo lēmumu pamata nedrīkst lūgt izdarīt ierakstus jebkāda veida publiskajos reģistros.

17. Papildināt 66.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrajā daļā minētās balsstiesības persona var atsākt izmantot tikai tad, kad tā kaut vai ar kavēšanos, bet ir izpildījusi no šīs nodaļas izrietošos pienākumus vai novērsusi trūkumus."

 

 

 

 

18. Papildināt 66.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrajā daļā minētās balsstiesības persona var atsākt izmantot tikai tad, kad tā kaut vai ar kavēšanos, bet ir izpildījusi no šīs nodaļas izrietošos pienākumus vai novērsusi trūkumus."

 

72.pants. Akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta izskatīšanas kārtība

(1) Komisija, saņemot prospektu par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu, izmantojot tai pieejamos sakaru un informācijas līdzekļus, nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā paziņo attiecīgajam regulētā tirgus organizētājam šādu informāciju:

1) 71.panta 2.punktā minēto informāciju par piedāvātāju;

2) vienas akcijas atpirkšanas cenu;

3) piedāvājuma termiņu.

(3) Komisija izskata iesniegumu un akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu un 10 dienu laikā pēc visu šā likuma 70.pantā minēto atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu izteikt piedāvājumu.

18.  72.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "izteikšanu" ar vārdiem "ievieto oficiālajā glabāšanas sistēmā, kā arī";

 

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "vienas akcijas" ar vārdiem "prospektā norādīto vienas akcijas";

 

papildināt trešo daļu aiz skaitļa "10" ar vārdu "darba".

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 18.pantā (likuma 72.pantā) grozījumā attiecībā uz pirmo daļu vārdu „ievieto” ar vārdiem „ievieto to”.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 18.pantā (likuma 72.pantā) grozījumu attiecībā uz trešo daļu šādā redakcijā:

„aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu „10 dienu” ar skaitli un vārdiem „10 darba dienu”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

19.  72.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "izteikšanu" ar vārdiem "ievieto to oficiālajā glabāšanas sistēmā, kā arī";

 

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "vienas akcijas" ar vārdiem "prospektā norādīto vienas akcijas";

 

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu „10 dienu” ar skaitli un vārdiem „10 darba dienu”.

 

77.pants. Mērķa sabiedrības pienākumi

(1) Mērķa sabiedrības valde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad publicēts sludinājums par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu, sagatavo atzinumu, kurā pauž savu viedokli par piedāvājumu un tā pamatojumu, par piedāvājuma īstenošanas ietekmi uz mērķa sabiedrības interesēm (īpaši — uz nodarbinātību), kā arī par piedāvātāja stratēģiskajiem plāniem attiecībā uz mērķa sabiedrību un šo plānu iespējamo netiešo ietekmi uz nodarbinātību un komercsabiedrības atrašanās vietas maiņu.

(2) Mērķa sabiedrības valde savu viedokli pauž, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, ar kuru palīdzību tiek informēts iespējami plašāks to personu loks, kuru intereses skar piedāvājums.

(3) Mērķa sabiedrības valde informē par savu viedokli tirgus organizētāju, kurš nekavējoties šo informāciju ievieto savā mājas lapā internetā vai dara to publiski pieejamu citā tirgus organizētāja noteiktajā veidā.

(4) Mērķa sabiedrības valde par savu viedokli informē mērķa sabiedrības darbiniekus vai viņu pārstāvjus. Ja mērķa sabiedrības darbinieku pārstāvji līdz valdes viedokļa publicēšanai ir iesnieguši valdei atsevišķu atzinumu par piedāvājuma ietekmi uz nodarbinātību, šo atzinumu pievieno valdes atzinumam.

(5) Mērķa sabiedrības valde un padome no brīža, kad piedāvātājs ir informējis valdi un padomi par savu nodomu izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, līdz piedāvājuma termiņa beigām pirms tādu pasākumu veikšanas, kuri var izjaukt atpirkšanas piedāvājuma sekmīgu norisi, iegūst akcionāru sapulces atļauju šādām darbībām. Minētā atļauja nav nepieciešama, ja tiek meklēti alternatīvi akciju atpirkšanas piedāvājumi.

(6) Ja šā panta piektajā daļā noteiktie lēmumi ir pieņemti pirms tam, kad mērķa sabiedrības valde vai padome ir uzzinājusi par brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu, un piedāvājums vēl nav daļēji vai pilnīgi īstenots, akcionāru sapulces piekrišana ir nepieciešama jebkuram lēmumam, kurš nav daļa no mērķa sabiedrības parastās saimnieciskās darbības un kura īstenošana var izjaukt akciju atpirkšanas piedāvājumu.

19. Papildināt 77.pantu ar septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja akciju atpirkšanas piedāvājums tiek izteikts šā likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā, mērķa sabiedrībai ir pienākums ne agrāk kā 10 darba dienu un ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc šā likuma 79.panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' iesniegt regulētā tirgus organizētājam iesniegumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

(8) Regulētā tirgus organizētājs pēc šā panta septītajā daļā minētā iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darba dienu laikā pēc šā likuma 79.panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' nav iestājies kāds no šā likuma 81.pantā minētajiem gadījumiem. Ja regulētā tirgus organizētājs šā panta septītajā daļā minētajā termiņā nesaņem iesniegumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, Komisija 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darba dienu laikā pēc šā likuma 79.panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' nav iestājies kāds no šā likuma 81.pantā minētajiem gadījumiem.

(9) Ja 10 darba dienu laikā pēc šā panta astotajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' ir iestājies kāds no šā likuma 81.pantā minētajiem gadījumiem, regulētā tirgus organizētājs 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus pēc šim likumam atbilstoša akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēguma.

(10) Ja 10 darba dienu laikā pēc šā panta astotajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' ir iestājies kāds no šā likuma 81.pantā minētajiem gadījumiem, bet piedāvātājs likumā paredzētajā termiņā savas tiesības, kas izriet no šā likuma 81.panta, neizmanto, Komisija ne agrāk kā 10 darba dienu un ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no piedāvātāja 81.pantā minēto tiesību izlietošanas termiņa beigām pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

(11) Par šā panta astotajā, devītajā un desmitajā daļā minēto galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu uzskatāms piedāvājums, kas var iestāties pēc šā panta septītajā daļā minētā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas vai iestājies šā likuma 81.panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā."

75

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 19. pantu (grozījums likuma 77. pantā) šādā redakcijā:

"Papildināt 77. pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja akciju atpirkšanas piedāvājums tika izteikts šā likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktā paredzētajā gadījumā, mērķa sabiedrībai ir pienākums ne agrāk kā desmit darbdienu un ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no šā likuma 79. panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' iesniegt regulētā tirgus organizētājam iesniegumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

(8) Regulētā tirgus organizētājs pēc šā panta septītajā daļā minētā iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darbdienu laikā no šā likuma 79. panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' piedāvātājam nav radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu. Ja regulētā tirgus organizētājs šā panta septītajā daļā minētajā termiņā nesaņem iesniegumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, Komisija 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darbdienu laikā no šā likuma 79. panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' piedāvātājam nav radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

(9) Ja 10 darbdienu laikā no šā panta astotajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' piedāvātājam ir radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, regulētā tirgus organizētājs 10 darbdienu laikā  pieņem lēmumu par  mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus pēc šim likumam atbilstoša akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēguma. Par šajā daļā minētā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēgumu uzska tāma diena, kad šā likuma 79. panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis''.

(10) Ja 10 darbdienu laikā no šā panta astotajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' piedāvātājam ir radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, bet piedāvātājs likumā paredzētajā termiņā savas tiesības, kas izriet no šā likuma 81. panta noteikumiem, neizmanto, Komisija ne agrāk kā 10 darbdienu un ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no piedāvātāja tiesību izmantošanas termiņa notecēšanas pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.""

Atbalstīts

 

20. Papildināt 77. pantu ar septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja akciju atpirkšanas piedāvājums tika izteikts šā likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktā paredzētajā gadījumā, mērķa sabiedrībai ir pienākums ne agrāk kā desmit darbdienu un ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no šā likuma 79. panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' iesniegt regulētā tirgus organizētājam iesniegumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

(8) Regulētā tirgus organizētājs pēc šā panta septītajā daļā minētā iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darbdienu laikā no šā likuma 79. panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' piedāvātājam nav radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu. Ja regulētā tirgus organizētājs šā panta septītajā daļā minētajā termiņā nesaņem iesniegumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, Komisija 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darbdienu laikā no šā likuma 79. panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' piedāvātājam nav radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

(9) Ja 10 darbdienu laikā no šā panta astotajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' piedāvātājam ir radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, regulētā tirgus organizētājs 10 darbdienu laikā  pieņem lēmumu par  mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus pēc šim likumam atbilstoša akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēguma. Par šajā daļā minētā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēgumu uzskatāma diena, kad šā likuma 79. panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis''.

(10) Ja 10 darbdienu laikā no šā panta astotajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' piedāvātājam ir radušās tiesības izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, bet piedāvātājs likumā paredzētajā termiņā savas tiesības, kas izriet no šā likuma 81. panta noteikumiem, neizmanto, Komisija ne agrāk kā 10 darbdienu un ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no piedāvātāja tiesību izmantošanas termiņa notecēšanas pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.""

79.pants. Ziņošana par akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem

 (4) Ziņojumu Komisijai un tirgus organizētājam piedāvātājs iesniedz arī elektroniskā veidā. Tirgus organizētājs ziņojumu nekavējoties ievieto savā mājas lapā internetā.

20. Izteikt 79.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tirgus organizētājs ziņojumu nekavējoties ievieto savā mājas lapā internetā, bet Komisija – oficiālajā glabāšanas sistēmā."

 

 

 

 

21. Izteikt 79.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tirgus organizētājs ziņojumu nekavējoties ievieto savā mājas lapā internetā, bet Komisija – oficiālajā glabāšanas sistēmā."

 

 


 

86.pants. Iekšējās informācijas turētāju saraksts

(13) Komisija nodrošina ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras ir tiesīgas sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, pieeju tās rīcībā esošajiem aktuālajiem emitentu iekšējās informācijas turētāju sarakstiem.

 

76

 

Deputāts K.Leiškalns

86. pantā:

papildināt trīspadsmito daļu aiz vārda "nodrošina" ar vārdiem "regulētā tirgus organizētājam, kā arī";

Atbalstīts

 

22. 86. pantā:

papildināt trīspadsmito daļu aiz vārda "nodrošina" ar vārdiem "regulētā tirgus organizētājam, kā arī";

(14) Ieguldījumu brokeru sabiedrībai un kredītiestādei ir pienākums saskaņā ar šā panta trīspadsmito daļu tai pieejamo informāciju izmantot tikai darba pienākumu veikšanai. Katrs, kas tīši vai netīši darījis zināmas atklātībai vai izpaudis personām, kurām nav tiesību saņemt šo informāciju, emitentu iekšējās informācijas sarakstos norādītās ziņas, ja viņam šī informācija bija uzticēta vai kļuva zināma kā ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes akcionāram vai daļu īpašniekam, padomes, valdes, iekšējā audita dienesta vadītājam, loceklim vai darbiniekam, ir saucams pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā.

 

77

 

Deputāts K.Leiškalns

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Regulētā tirgus organizētājam, ieguldījumu brokeru sabiedrībai un kredītiestādei ir pienākums saskaņā ar šā panta trīspadsmito daļu tai pieejamo informāciju izmantot tikai darba pienākumu veikšanai. Katrs, kas tīši vai netīši darījis zināmas atklātībai vai izpaudis personām, kurām nav tiesību saņemt šo informāciju, emitentu iekšējās informācijas sarakstos norādītās ziņas, ja viņam šī informācija bija uzticēta vai kļuva zināma kā regulētā tirgus organizētāja, ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes akcionāram vai daļu īpašniekam, padomes, valdes, iekšējā audita dienesta vadītājam, loceklim vai darbiniekam, ir saucams pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā."

Atbalstīts

 

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Regulētā tirgus organizētājam, ieguldījumu brokeru sabiedrībai un kredītiestādei ir pienākums saskaņā ar šā panta trīspadsmito daļu tai pieejamo informāciju izmantot tikai darba pienākumu veikšanai. Katrs, kas tīši vai netīši darījis zināmas atklātībai vai izpaudis personām, kurām nav tiesību saņemt šo informāciju, emitentu iekšējās informācijas sarakstos norādītās ziņas, ja viņam šī informācija bija uzticēta vai kļuva zināma kā regulētā tirgus organizētāja, ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes akcionāram vai daļu īpašniekam, padomes, valdes, iekšējā audita dienesta vadītājam, loceklim vai darbiniekam, ir saucams pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā."

93.pants. Publiskajā apgrozībā esošo finanšu instrumentu iegrāmatošanas un uzskaites kārtība

(1) Publiskajā apgrozībā tiek laisti tikai dematerializēti finanšu instrumenti.

(2) Centrālais depozitārijs iegrāmato finanšu instrumentus pēc līguma noslēgšanas ar emitentu un pēc tam, kad likumā noteiktajā kārtībā emitents ir tiesīgs izteikt finanšu instrumentu publisko piedāvājumu vai laist finanšu instrumentus publiskajā apgrozībā, kā arī ir iesniedzis Centrālajam depozitārijam citus Centrālā depozitārija noteikumos minētos dokumentus.

(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, kuras vēlas veikt tādu finanšu instrumentu turēšanu, kuri atrodas publiskajā apgrozībā un ir iegrāmatoti Centrālajā depozitārijā, atver kontus Centrālajā depozitārijā vai citā ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē, kura reģistrēta Latvijas Republikā un kura nodrošina ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes klientiem vai pašai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei piederošo finanšu instrumentu turēšanu Centrālajā depozitārijā. /sk. "Pārejas noteikumi" 12.punktu/

(4) Centrālais depozitārijs veic ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei piederošo finanšu instrumentu uzskaiti un visu attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes klientiem piederošo un to turējumā esošo finanšu instrumentu kopīgo uzskaiti.

(5) Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde nodrošina katra klienta finanšu instrumentu uzskaiti atbilstoši Centrālā depozitārija noteiktajiem uzskaites principiem un kārtībai.

(6) Attiecībā uz finanšu instrumentu iegrāmatošanu finanšu instrumentu kontos vienmēr piemēro principu, saskaņā ar kuru tie viena un tā paša veida un kategorijas finanšu instrumenti, kuri pirmie iegrāmatoti kontā, uzskatāmi par pirmajiem, kas norakstīti no tā.

(7) Kārtību, kādā šā panta trešajā daļā minētie otrā līmeņa finanšu instrumentu kontu turētāji veic finanšu instrumentu iegrāmatošanu, uzskaiti un norēķinus par darījumiem ar Centrālajā depozitārijā iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem, nosaka Komisija.

(8) Naudas līdzekļus, kas pieder finanšu instrumentu īpašniekiem, kuri ir reģistrēti sākotnējā reģistrā vai bija reģistrēti sākotnējā reģistrā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigu dienā nebija pieņēmuši galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, Centrālais depozitārijs tur šķirti no saviem naudas līdzekļiem.

(9) Šā panta astotajā daļā minētos naudas līdzekļus Centrālais depozitārijs ir tiesīgs izvietot dalībvalstu emitētajos vērtspapīros vai citos zema riska parāda vērtspapīros un izmantot ienākumus (augļus), kas iegūti no šā ieguldījuma.

(10) Šā panta astotajā daļā minētos līdzekļus nedrīkst izmantot Centrālā depozitārija kreditoru prasījumu apmierināšanai. Šī prasība attiecas arī uz gadījumiem, kad Centrālais depozitārijs likumā noteiktajā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu.

 

 

21. Papildināt 93.pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Šā panta trešajā daļā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras finanšu instrumentu kontus savu un klientu finanšu instrumentu turēšanai nav atvērušas Centrālajā depozitārijā, bet Centrālajā depozitārijā iegrāmatoto finanšu instrumentu turēšanu nodrošina ar citas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes starpniecību, ir pienākums pēc tās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes pieprasījuma, pie kuras tā tur finanšu instrumentus, un tās noteiktajā termiņā:

1) sniegt informāciju par finanšu instrumentu īpašniekiem vai personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti;

2) izplatīt klientiem informāciju par akcionāru sapulcēm;

3) iesniegt šai ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē to finanšu instrumentu īpašnieku finanšu instrumentu bloķēšanas uzdevumu, kuri vēlas piedalīties akcionāru sapulcēs."

 

78

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 21.panta (likuma 93.panta) 7.1 daļā vārdus „pie kuras tā tur finanšu instrumentus” ar vārdiem „kuras kontos tā tur finanšu instrumentus”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 21.panta (likuma 93.panta) 7.1 daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) sniegt informāciju par personām, kurām pieder vai kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti;”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 21.panta (likuma 93.panta) 7.1daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) iesniegt šai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei to personu, kurām pieder finanšu instrumenti un kuras vēlas piedalīties akcionāru sapulcēs, finanšu instrumentu bloķēšanas uzdevumu.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

23. Papildināt 93.pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Šā panta trešajā daļā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras finanšu instrumentu kontus savu un klientu finanšu instrumentu turēšanai nav atvērušas Centrālajā depozitārijā, bet Centrālajā depozitārijā iegrāmatoto finanšu instrumentu turēšanu nodrošina ar citas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes starpniecību, ir pienākums pēc tās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes pieprasījuma, kuras kontos tā tur finanšu instrumentus, un tās noteiktajā termiņā:

1) sniegt informāciju par personām, kurām pieder vai kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti;

2) izplatīt klientiem informāciju par akcionāru sapulcēm;

3) iesniegt šai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei to personu, kurām pieder finanšu instrumenti un kuras vēlas piedalīties akcionāru sapulcēs, finanšu instrumentu bloķēšanas uzdevumu."

 

94.pants. Centrālā depozitārija noteikumi

(1) Centrālā depozitārija noteikumi ir dokumenti, kuros izvirzītas prasības, kas jāievēro tā dalībniekiem un emitentiem, kuru finanšu instrumenti ir iegrāmatoti Centrālajā depozitārijā un šā likuma 94.panta otrās daļas 5. un 6.punktā minētajos jautājumos arī tām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras nav Centrālā depozitārija dalībnieki, bet veic Centrālajā depozitārijā iegrāmatotu finanšu instrumentu turēšanu.

22. Izteikt 94.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Centrālā depozitārija noteikumi ir dokumenti, kuros izvirzītas prasības, kas jāievēro tā dalībniekiem un emitentiem, kuru finanšu instrumenti ir iegrāmatoti Centrālajā depozitārijā."

 

81

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 22.panta (likuma 94.panta) pirmajā daļā vārdus „izvirzītas prasības” ar vārdiem „noteiktas prasības”.

 

Atbalstīts

 

24. Izteikt 94.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Centrālā depozitārija noteikumi ir dokumenti, kuros noteiktas prasības, kas jāievēro tā dalībniekiem un emitentiem, kuru finanšu instrumenti ir iegrāmatoti Centrālajā depozitārijā."

 

101.pants. Tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

(1) Ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā ir tiesīgas sniegt tikai ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, kā arī atvērtos ieguldījumu fondus pārvaldošās sabiedrības to darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Daudzpusējo tirdzniecības sistēmu ir tiesīgs uzturēt arī tirgus organizētājs, kas saņēmis licenci regulētā tirgus organizēšanai un šā likuma 103.1 panta kārtībā saņēmis tiesības uzturēt daudzpusējo tirdzniecības sistēmu.

 

82

 

Deputāts K.Leiškalns

101. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā ir tiesīgas sniegt tikai ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, apdrošināšanas brokeri – juridiskās personas, kā arī atvērtos ieguldījumu fondus pārvaldošās sabiedrības to darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

 

 

Atbalstīts

 

25. 101. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā ir tiesīgas sniegt tikai ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, apdrošināšanas brokeri – juridiskās personas, kā arī atvērtos ieguldījumu fondus pārvaldošās sabiedrības to darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

 

 

 

83

 

Deputāts K.Leiškalns

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Apdrošināšanas brokeris – juridiskā persona ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai saņem licenci šā likuma VIII nodaļā noteiktajā kārtībā un ievēro ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai noteiktās prasības."

Atbalstīts

 

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Apdrošināšanas brokeris – juridiskā persona ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai saņem licenci šā likuma VIII nodaļā noteiktajā kārtībā un ievēro ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai noteiktās prasības."

 

102.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrību tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga uzsākt ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad Komisijā ir saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai (turpmāk šajā sadaļā — licence).

(2) Ieguldījumu brokeru sabiedrība nav tiesīga saņemt licenci tikai ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai.

23. Izteikt 102.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga uzsākt ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad Komisijā ir saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai (turpmāk šajā sadaļā – licence).

(2) Ja komercsabiedrība vēlas sniegt tikai ieguldījumu blakuspakalpo­jumus, tai nav pienākuma saņemt licenci ieguldījumu pakalpojumu un blakus­pakalpojumu sniegšanai."

 

84

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

102. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga uzsākt ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad Komisijā ir saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai (turpmāk šajā sadaļā – licence). Licencē norāda arī tos ieguldījumu blakuspakalpojumus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība paredz sniegt.

(2) Šā likuma 3. panta piektās daļas 1. un 7. punktā minētos ieguldījumu blakuspakalpojumus ir tiesības sniegt tikai, saņemot licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai.";

Atbalstīts

 

26. 102. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga uzsākt ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad Komisijā ir saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai (turpmāk šajā sadaļā – licence). Licencē norāda arī tos ieguldījumu blakuspakalpojumus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība paredz sniegt.

(2) Šā likuma 3. panta piektās daļas 1. un 7. punktā minētos ieguldījumu blakuspakalpojumus ir tiesības sniegt tikai, saņemot licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai."

 

 

 

85

 

Deputāts K.Leiškalns

papildināt ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā likuma prasības netiek piemērotas komercsabiedrībām, kuras sniedz tikai 3. panta piektās daļas 2., 3., 4., 5. un 8. punktā minētos ieguldījumu blakuspakalpojumus.";

Atbalstīts

 

papildināt ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā likuma prasības netiek piemērotas komercsabiedrībām, kuras sniedz tikai 3. panta piektās daļas 2., 3., 4., 5. un 8. punktā minētos ieguldījumu blakuspakalpojumus.";

(5) Ieguldījumu brokeru sabiedrība nedrīkst veikt komercdarbību, kas nav saistīta ar ieguldījumu pakalpojumu, ieguldījumu blakuspakalpojumu vai citu finanšu pakalpojumu sniegšanu.

(6) Ieguldījumu brokeru sabiedrības firmā iekļaujama vārdkopa “ieguldījumu brokeru sabiedrība” vai tās saīsinājums “IBS”. Tikai sabiedrībai, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus, ir tiesības firmā izmantot vārdkopu “ieguldījumu brokeru sabiedrība” vai tās saīsinājumu “IBS”.

 

86

 

Deputāts K.Leiškalns

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ieguldījumu brokeru sabiedrība nedrīkst veikt komercdarbību, kas nav saistīta ar ieguldījumu pakalpojumu, ieguldījumu blakuspakalpojumu, citu finanšu pakalpojumu sniegšanu vai apdrošināšanas brokera – juridiskās personas profesionālo darbību.

(6) Tikai kapitālsabiedrībai, kas saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, ir tiesības firmā izmantot vārdkopu "ieguldījumu brokeru sabiedrība" vai tās saīsinājumu "IBS"."

Atbalstīts

 

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ieguldījumu brokeru sabiedrība nedrīkst veikt komercdarbību, kas nav saistīta ar ieguldījumu pakalpojumu, ieguldījumu blakuspakalpojumu, citu finanšu pakalpojumu sniegšanu vai apdrošināšanas brokera – juridiskās personas profesionālo darbību.

(6) Tikai kapitālsabiedrībai, kas saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, ir tiesības firmā izmantot vārdkopu "ieguldījumu brokeru sabiedrība" vai tās saīsinājumu "IBS"."

121.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāls

(6) Operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinam banka var piemērot pamatrādītāja pieeju, standartizēto pieeju vai, ja Komisija to atļauj, alternatīvo standartizēto pieeju vai attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju.

 

87

 

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 121. panta sestajā daļā vārdu "banka" ar vārdiem "ieguldījumu brokeru sabiedrība".

 

Atbalstīts

 

27. Aizstāt 121. panta sestajā daļā vārdu "banka" ar vārdiem "ieguldījumu brokeru sabiedrība".

 

124.2 pants. Tiesīgie darījumu partneri

(1) Par tiesīgo darījumu partneri var būt ieguldījumu brokeru sabiedrība, kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, pensiju fonds un tā pārvaldes sabiedrības, citas finanšu iestādes, kas licencētas un darbību veic saskaņā ar finanšu pakalpojumus regulējošiem dalībvalsts normatīvajiem aktiem, šā likuma 101.panta septītās daļas 10. un 11.punktā minētās komercsabiedrības, valstu valdības un citas valsts iestādes, kuras pārvalda valsts parādu, centrālā banka un pārnacionālas organizācijas.

 

88

 

Deputāts K.Leiškalns

124.2 pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "dalībvalsts" ar vārdiem "vai ārvalsts";

 

 

 

 

Atbalstīts

 

28. 124.2 pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "dalībvalsts" ar vārdiem "vai ārvalsts";

 

 

 

89

 

Deputāts K.Leiškalns

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde tiesīgā darījumu partnera statusu var piemērot arī citām 124.1 panta otrajā daļā minētajām personām.";

 

Atbalstīts

 

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde tiesīgā darījumu partnera statusu var piemērot arī citām 124.1 panta otrajā daļā minētajām personām.";

(4) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir tiesības šā likuma 124.1 pantā noteiktajā kārtībā pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde piešķir tām profesionāla vai privāta klienta statusu.

 

 

90

 

Deputāts K.Leiškalns

papildināt ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Gadījumā, ja šā panta pirmajā daļā minētā persona tieši nenorāda, kādu klienta statusu – profesionāla vai privāta klienta statusu – tai piešķirt, ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde piešķir tai profesionāla klienta statusu.";

Atbalstīts

 

papildināt ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Gadījumā, ja šā panta pirmajā daļā minētā persona tieši nenorāda, kādu klienta statusu – profesionāla vai privāta klienta statusu – tai piešķirt, ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde piešķir tai profesionāla klienta statusu.";

 

 

91

 

Deputāts K.Leiškalns

papildināt ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lai šā panta 1.1 daļā minētajai personai piemērotu tiesīgā darījumu partnera statusu, ieguldījumu brokeru sabiedrībai un kredītiestādei ir nepieciešams saņemt šīs personas piekrišanu. Piekrišanu var saņemt attiecībā uz sniedzamajiem ieguldījumu pakalpojumiem kopumā, attiecībā uz individuāliem ieguldījumu pakalpojumiem vai attiecībā uz individuāliem darījumiem.

(6) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes potenciālais klients ir šā panta 1.1 daļā minētā komercsabiedrība, kas ir reģistrēta citā dalībvalstī, tad ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde tai piemēro tādu klienta statusu, kāds tai ir piemērojams saskaņā ar šīs dalībvalsts normatīvajiem aktiem. Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde ir tiesīga šādai komercsabiedrībai noteikt klienta statusu, pamatojoties uz šīs komercsabiedrības sniegto informāciju par šīs dalībvalsts normatīvajiem aktiem."

Atbalstīts

 

papildināt ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lai šā panta 1.1 daļā minētajai personai piemērotu tiesīgā darījumu partnera statusu, ieguldījumu brokeru sabiedrībai un kredītiestādei ir nepieciešams saņemt šīs personas piekrišanu. Piekrišanu var saņemt attiecībā uz sniedzamajiem ieguldījumu pakalpojumiem kopumā, attiecībā uz individuāliem ieguldījumu pakalpojumiem vai attiecībā uz individuāliem darījumiem.

(6) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes potenciālais klients ir šā panta 1.1 daļā minētā komercsabiedrība, kas ir reģistrēta citā dalībvalstī, tad ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde tai piemēro tādu klienta statusu, kāds tai ir piemērojams saskaņā ar šīs dalībvalsts normatīvajiem aktiem. Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde ir tiesīga šādai komercsabiedrībai noteikt klienta statusu, pamatojoties uz šīs komercsabiedrības sniegto informāciju par šīs dalībvalsts normatīvajiem aktiem."

127.pants. Interešu konflikts

(7) Ja organizatoriskie vai administratīvie pasākumi, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde saskaņā ar šā panta prasībām noteikusi interešu konfliktu pārvaldībai, nav pietiekami, lai ar pienācīgu pārliecību nodrošinātu, ka kaitējuma risks klientu interesēm būs novērsts, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde skaidri atklāj klientam interešu konfliktu būtību vai avotus, ņemot vērā šā likuma 126.1 panta prasības.

 

92

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 127. panta septīto daļu aiz vārda "avotus" ar vārdiem "pirms attiecīgā ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas klientam uzsākšanas".

 

Atbalstīts

 

29. Papildināt 127. panta septīto daļu aiz vārda "avotus" ar vārdiem "pirms attiecīgā ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas klientam uzsākšanas".

 

127.2 pants. Interešu konfliktu novēršanas pasākumi personām, kas izstrādā ieguldījumu pētījumu

(1) Ieguldījumu pētījums šā panta izpratnē ir pētījums vai cita informācija, ar kuru tieši vai netieši iesaka vai ierosina ieguldījumu stratēģiju attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem vai finanšu instrumentu emitentiem, ietverot jebkuru atzinumu par šādu instrumentu pašreizējo vai nākotnes vērtību vai nākotnes cenu, un kura ir paredzēta izplatīšanas kanāliem vai sabiedrībai, un attiecībā uz kuru ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) tā ir apzīmēta kā ieguldījumu pētījums vai citādi atspoguļota kā objektīvs vai neatkarīgs skaidrojums par pētījumā iekļautajiem jautājumiem;

2) tā nav klientam sniegts ieteikums, konsultējot viņu par ieguldījumiem finanšu instrumentos.

(2) Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde, kas izstrādā ieguldījumu pētījumu, ko ir paredzēts izplatīt sabiedrības klientiem vai plašākai sabiedrībai uz savu atbildību vai uz tās komercsabiedrību grupas atbildību, kurā ietilpst ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, vai citu komercsabiedrību atbildību, vai organizē šāda pētījuma izstrādi, nodrošina visu šā likuma 127.panta sestajā daļā paredzēto pasākumu īstenošanu attiecībā uz finanšu analītiķiem, kas ir iesaistīti ieguldījumu pētījuma sagatavošanā, un citām šā likuma 101.panta 3.daļā minētajām personām, kuru atbildība vai profesionālās darbības intereses var nonākt konfliktā ar to personu interesēm, kurām tiek izplatīts ieguldījumu pētījums.

(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde, kas izstrādā ieguldījumu pētījumu, nodrošina, ka:

1) finanšu analītiķim un citām šā likuma 101.panta 3.daļā minētajām personām ir aizliegts veikt personīgos darījumus vai darījumus uz citas personas rēķina, tajā skaitā uz ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes rēķina, ar finanšu instrumentiem, par kuriem ir izstrādāts ieguldījumu pētījums, vai ar šiem finanšu instrumentiem saistītiem finanšu instrumentiem, ja šim finanšu analītiķim vai šā likuma 101.panta 3.daļā minētajām personām par ieguldījumu pētījuma saturu ir informācija, kura nav pieejama sabiedrībai vai klientiem vai par kuru nevar izdarīt secinājumus no jau publiski pieejamas informācijas, tik ilgi, kamēr ieguldījumu pētījuma saņēmēji ir guvuši iespēju iepazīties ar pētījuma saturu un veikt darbības, pamatojoties uz šo pētījumu. Šā punkta prasība neattiecas uz gadījumu, kad finanšu analītiķis vai citas šā likuma 101.panta 3.1 daļā minētās personas veic darījumus kā tirgus uzturētāji, pildot savus pienākumus godprātīgi un saskaņā ar noteikto kārtību, kā arī izpilda pēc klienta iniciatīvas iesniegtu rīkojumu;

2) papildus šā panta 1.punktā noteiktajām prasībām finanšu analītiķim un citām šā likuma 101.panta 3.1 daļā minētajām personām, kas ir iesaistītas ieguldījumu pētījuma izstrādāšanā, ir aizliegts veikt personiskos darījumus ar finanšu instrumentiem, par kuriem ir izstrādāts ieguldījumu pētījums, vai ar šiem finanšu instrumentiem saistītiem finanšu instrumentiem, ja darījums ir pretējs pētījumā paustajai ieguldījumu rekomendācijai, izņemot gadījumu, ja šādu darījumu ir apstiprinājusi struktūrvienība, kas veic ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes atbilstības kontroles funkcijas;

3) ir aizliegts ieguldījumu brokeru sabiedrībai un kredītiestādei, finanšu analītiķim un citai šā likuma 101.panta 3.daļā minētajai personai, kas ir iesaistīta ieguldījumu pētījuma izstrādāšanā, pieņemt mantiska vai citāda veida labumus no personām, kuras varētu būt ieinteresētas ieguldījumu pētījuma saturā;

4) ir aizliegts ieguldījumu brokeru sabiedrībai un kredītiestādei, finanšu analītiķim un citai šā likuma 101.panta 3.1 daļā minētajai personai, kas ir iesaistīta ieguldījumu pētījuma izstrādāšanā, apņemties izstrādāt emitentam izdevīgu ieguldījumu pētījumu;

5) ir aizliegts emitentam un citām šā likuma 101.panta 3.daļā minētajām personām pirms pētījuma publicēšanas pārbaudīt finanšu analītiķa izstrādāto ieguldījumu pētījuma projektu, kas ietver rekomendāciju vai cenas prognozi, izņemot gadījumu, ja tiek pārbaudīta tā atbilstība ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes juridiskajām saistībām.

(4) Šā panta trešajā daļā paredzētie noteikumi neattiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību un kredītiestādi, kura izplata trešās personas izstrādātu ieguldījumu pētījumu, ja:

1) juridiskā persona, kas izstrādājusi ieguldījumu pētījumu, un šī ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde neietilpst vienā komercsabiedrību grupā;

2) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, izplatot ieguldījumu pētījumu, būtiski negroza tā saturu;

3) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde nenorāda sevi par pētījuma izstrādātāju;

4) persona, kas izstrādājusi ieguldījumu pētījumu, ievēro šā likuma prasības vai līdzvērtīgas prasības par interešu konfliktu novēršanu.

(5) Ja informācija, ar kuru tieši vai netieši iesaka vai ierosina ieguldījumu stratēģiju attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem vai finanšu instrumentu emitentiem, ietverot jebkuru atzinumu par šādu instrumentu pašreizējo vai nākotnes vērtību vai nākotnes cenu, paredzēta izplatīšanas kanāliem vai sabiedrībai, bet neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, tā ir uzskatāma par mārketinga paziņojumu. Šajā pantā noteiktās prasības netiek piemērotas mārketinga paziņojumu izstrādāšanā.

(6) Izplatot šā panta piektajā daļā minēto informāciju, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde to apzīmē kā mārketinga paziņojumu un norāda, ka šī informācija nav sagatavota, pamatojoties uz tādu normatīvo aktu prasībām, kas veicina ieguldījumu pētījumu neatkarību, un nav pakļauta aizliegumam veikt darījumus pirms ieguldījumu pētījuma izplatīšanas.

 

93

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 127.2 pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ar finanšu instrumentu saistīts finanšu instruments šā panta izpratnē ir tāds finanšu instruments, kura cenu būtiski ietekmē tāda finanšu instrumenta cenas izmaiņas, par kuru izstrādāts pētījums. Ar finanšu instrumentu saistīts finanšu instruments var būt atvasināts finanšu instruments."

Atbalstīts

 

30. Papildināt 127.2 pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ar finanšu instrumentu saistīts finanšu instruments šā panta izpratnē ir tāds finanšu instruments, kura cenu būtiski ietekmē tāda finanšu instrumenta cenas izmaiņas, par kuru izstrādāts pētījums. Ar finanšu instrumentu saistīts finanšu instruments var būt atvasināts finanšu instruments."

128.3 pants. Rīkojumu izpildes politika

(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde reizi gadā vai gadījumā, ja rodas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes spēju turpināt sasniegt labāko iespējamo rezultātu attiecībā uz klienta rīkojumu, pastāvīgi izmantojot rīkojumu izpildes politikā minētās tirdzniecības vietas, pārskata rīkojumu izpildes politiku un rīkojumu izpildes pasākumus. Ja tiek veikti būtiski grozījumi rīkojumu izpildes politikā, ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde informē par tiem klientus.

 

94

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 128.3 panta trešo daļu ar pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde regulāri izvērtē klienta rīkojuma izpildes politikas efektivitāti."

 

Atbalstīts

 

31. Papildināt 128.3 panta trešo daļu ar pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde regulāri izvērtē klienta rīkojuma izpildes politikas efektivitāti."

 

129.pants. Klientu naudas līdzekļu turēšana

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga turēt klienta naudas līdzekļus, kas izmantojami tikai ar finanšu instrumentiem veicamo klienta darījumu nodrošināšanai, saskaņā ar klienta un ieguldījumu brokeru sabiedrības rakstveida līgumu.

(2) Klientu naudas līdzekļus ieguldījumu brokeru sabiedrība tur šķirti no saviem naudas līdzekļiem:

1) dalībvalsts centrālajā bankā, ja tā sniedz ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm šādu pakalpojumu;

2) Latvijas Republikā reģistrētā bankā vai dalībvalstī reģistrētā kredītiestādē, vai ārvalstī reģistrētā bankā;

3) naudas tirgus fondā, kas atbilst šā panta piektajā daļā minētajām prasībām.

(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga turēt klienta naudas līdzekļus naudas tirgus fondā tikai ar klienta iepriekšēju piekrišanu.

(4) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, pieņemot lēmumu par kredītiestādi vai fondu, kurā turēt klientam piederošos naudas līdzekļus, ar pienācīgu prasmi un rūpību izvērtē šīs kredītiestādes vai fonda kompetenci un reputāciju finanšu tirgū, kā arī attiecīgajā valstī spēkā esošās prasības vai tiesu praksi attiecībā uz klientu naudas līdzekļu turēšanu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt klienta intereses. Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde reizi gadā atkārtoti izvērtē izraudzītās kredītiestādes kompetenci un klienta naudas līdzekļu turēšanas nosacījumus.

(5) Naudas tirgus fonds, kurā saskaņā ar šā panta otro daļu ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga turēt finanšu līdzekļus, ir atvērtais ieguldījumu fonds, kas licencēts un tiek uzraudzīts dalībvalstī un atbilst šādiem kritērijiem:

1) tā ieguldījumu galvenais mērķis ir uzturēt fonda neto aktīvu vērtību nemainīgu pēc nominālvērtības, atskaitot peļņu, vai pēc ieguldītāju sākotnējā kapitāla vērtības, pieskaitot peļņu;

2) tas galvenā ieguldīšanas mērķa nodrošināšanai veic ieguldījumus vienīgi augstas kvalitātes naudas tirgus instrumentos ar dzēšanas vai atlikušo dzēšanas termiņu, kas nepārsniedz 397 dienas, vai naudas tirgus instrumentos, kuru ienesīguma korekcija tiek aprēķināta regulāri šajā termiņā un kuru vidēji svērtais dzēšanas termiņš ir 60 dienas. Šā mērķa nodrošināšanai tas ir tiesīgs papildus veikt noguldījumus kredītiestādēs;

3) tā likviditāte ir nodrošināta ar tās pašas dienas vai nākamās dienas norēķinu.

(6) Augstas kvalitātes naudas tirgus instruments šā panta izpratnē ir naudas tirgus instruments, kam augstāko reitingu piešķīrušas visas kompetentās kredītreitingu aģentūras, kuras to ir novērtējušas. Kompetenta kredītreitingu aģentūra šā panta izpratnē ir aģentūra, kuru saskaņā ar Kredītiestāžu likuma prasībām Komisija ir atzinusi par piemērotu ārējās kredītu novērtēšanas institūciju un kura, veicot profesionālo darbību, regulāri piešķir kredītreitingus naudas tirgus fondiem.

(7) Ieguldījumu brokeru sabiedrība veic tās turējumā esošo katram klientam piederošo naudas līdzekļu uzskaiti. Klientam piederošo naudas līdzekļu uzskaitē ieguldījumu brokeru sabiedrība nodrošina, ka:

1) ir iespējams jebkurā brīdī nošķirt viena klienta naudas līdzekļus no cita klienta naudas līdzekļiem vai ieguldījumu brokeru sabiedrības naudas līdzekļiem;

2) uzskaite tiek regulāri salīdzināta ar tās trešās personas uzskaiti, kurā sabiedrība tur klientu līdzekļus.

(8) Naudas līdzekļus, kas pieder ieguldījumu brokeru sabiedrības klientam, nedrīkst izmantot ieguldījumu brokeru sabiedrības kreditoru prasījumu apmierināšanai. Šī prasība attiecas arī uz gadījumiem, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība likumā noteiktajā kārtībā atzīta par maksātnespējīgu.

 

95

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 129. pantu ar 6.1 daļu un devīto daļu šādā redakcijā:

"(61) Ieguldījumu brokeru sabiedrība informē šā panta otrajā daļā minētās personas, ka naudas līdzekļi, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība ir nodevusi tām turēšanā, pieder tās klientiem.

(9) Ja kredītiestāde klientu naudas līdzekļus, kas nepieciešami ar finanšu instrumentu veicamo darījumu nodrošināšanai, tur pie trešās personas, tā ievēro šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, 6.1 un astotajā daļā noteiktās prasības un  nodrošina, ka:

1) ir iespējams jebkurā brīdī nošķirt viena klienta naudas līdzekļus no cita klienta naudas līdzekļiem vai kredītiestādes naudas līdzekļiem;

2) kredītiestādes turēto klientu naudas līdzekļu uzskaite tiek regulāri salīdzināta ar tās trešās personas uzskaiti, kurā kredītiestāde tur klientu naudas līdzekļus."

 

Atbalstīts

 

32. Papildināt 129. pantu ar 6.1 daļu un devīto daļu šādā redakcijā:

"(61) Ieguldījumu brokeru sabiedrība informē šā panta otrajā daļā minētās personas, ka naudas līdzekļi, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība ir nodevusi tām turēšanā, pieder tās klientiem.

(9) Ja kredītiestāde klientu naudas līdzekļus, kas nepieciešami ar finanšu instrumentu veicamo darījumu nodrošināšanai, tur pie trešās personas, tā ievēro šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, 6.1 un astotajā daļā noteiktās prasības un  nodrošina, ka:

1) ir iespējams jebkurā brīdī nošķirt viena klienta naudas līdzekļus no cita klienta naudas līdzekļiem vai kredītiestādes naudas līdzekļiem;

2) kredītiestādes turēto klientu naudas līdzekļu uzskaite tiek regulāri salīdzināta ar tās trešās personas uzskaiti, kurā kredītiestāde tur klientu naudas līdzekļus."

 

129.1 pants. Klientu finanšu instrumentu turēšana

(5) Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde nav tiesīga nodot klientam piederošos finanšu instrumentus ārvalstī reģistrētai trešajai personai, ja šajā valstī netiek regulēta finanšu instrumentu turēšana trešo personu labā, izņemot gadījumu, kad izpildīti šādi nosacījumi:

1) finanšu instrumenta vai ar šo instrumentu saistīta ieguldījumu pakalpojuma raksturs prasa, lai tas tiktu nodots turējumā trešajai personai šajā valstī;

2) finanšu instrumenti tiek turēti profesionāla klienta vārdā un klients ir rakstveidā pieprasījis ieguldījumu brokeru sabiedrībai nodot tos trešās personas turējumā šajā valstī.

 

96

 

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt 129.1 panta piektās daļas ievaddaļā vārdus "kad izpildīti šādi nosacījumi" ar vārdiem "kad izpildīts vismaz viens no šiem nosacījumiem".

 

Atbalstīts

33. Aizstāt 129.1 panta piektās daļas ievaddaļā vārdus "kad izpildīti šādi nosacījumi" ar vārdiem "kad izpildīts vismaz viens no šiem nosacījumiem".

 

133.2 pants. Daudzpusējās tirdzniecības sistēmas uzturētāja pienākumi

(6) Daudzpusējās tirdzniecības sistēmas uzturētājs nekavējoties informē Komisiju par atklātajiem šā likuma un sistēmas uzturētāja noteikumu pārkāpumiem, kā arī par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar šiem pārkāpumiem.

 

97

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 133.2 panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Sistēmas uzturētājs nekavējoties informē Komisiju, ja tam radušās aizdomas, ka, veicot darījumus daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ir notikušas tirgus manipulācijas, un sniedz nepieciešamo palīdzību faktu un apstākļu noskaidrošanā."

Atbalstīts

34. Papildināt 133.2 panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Sistēmas uzturētājs nekavējoties informē Komisiju, ja tam radušās aizdomas, ka, veicot darījumus daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ir notikušas tirgus manipulācijas, un sniedz nepieciešamo palīdzību faktu un apstākļu noskaidrošanā."

140.pants. Citā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības uzraudzība

(1) Komisija uzrauga citā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles, kas darbojas Latvijas Republikā, atbilstību šā likuma 124.panta pirmās daļas 9. un 11.punkta, 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2, 128.3, 133.6, 133.7 un 133.panta prasībām. Komisijai ir tiesības pārbaudīt šādas filiāles veiktos pasākumus šo prasību nodrošināšanai. Ja Komisija konstatē, ka šajā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle, kas darbojas Latvijas Republikā, veic darbības, kuras ir pretrunā ar šā likuma 124.panta pirmās daļas 9. un 11.punkta, 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2, 128.3, 133.6, 133.7 un 133.panta prasībām, tā nekavējoties pieprasa, lai šīs dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrība izbeidz šādas darbības.

(2) Ja citā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle, kas darbojas Latvijas Republikā, turpina veikt darbības, kuras ir pretrunā ar šā likuma 124.panta pirmās daļas 9. un 11.punkta, 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2, 128.3, 133.6, 133.7 un 133.panta prasībām, Komisija informē izcelsmes valsts uzraudzības institūciju un veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu. Šo pasākumu ietvaros Komisija ir tiesīga līdz pārkāpumu novēršanai aizliegt attiecīgajai ieguldījumu brokeru sabiedrībai turpināt ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā. Komisija par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šā likuma 147.panta prasībām informē Eiropas Komisiju.

 

98

 

Deputāts K.Leiškalns

140. pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitli un vārdu "11. punktā" ar skaitli un vārdu "10. punktā";

 

 

Atbalstīts

35. 140. pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitli un vārdu "11. punktā" ar skaitli un vārdu "10. punktā";

 

(9) Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu atteikt citas dalībvalsts uzraudzības institūcijai veikt pārbaudi Latvijas Republikas teritorijā pēc šīs dalībvalsts uzraudzības institūcijas pieprasījuma, kā arī atteikt citas dalībvalsts uzraudzības institūcijas pilnvarotu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, ja:

1) šāda pārbaude vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcijas pilnvarotu pārstāvju piedalīšanās tajā nelabvēlīgi ietekmē Latvijas Republikas suverenitāti, drošību vai valsts politiku;

2) par to pašu pārkāpumu un pret tām pašām personām jau uzsākts tiesvedības process Latvijas Republikā;

3) par to pašu pārkāpumu un pret tām pašām personām jau pieņemts tiesas spriedums.

 

99

 

Deputāts K.Leiškalns

papildināt devītās daļas ievaddaļu aiz vārda "pārbaudē" ar vārdiem "vai sniegt informāciju dalībvalsts uzraudzības institūcijai".

 

Atbalstīts

papildināt devītās daļas ievaddaļu aiz vārda "pārbaudē" ar vārdiem "vai sniegt informāciju dalībvalsts uzraudzības institūcijai".

 

 

 

100

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likumu ar 140.1 pantu šādā redakcijā:

"140.1 pants. Citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, uzraudzība

(1) Komisija uzrauga citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, atbilstību šā likuma 124. panta otrās daļas 6. un 7. punkta, 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2, 128.3, 133.6, 133.7 un 133.8 panta prasībām. Komisijai ir tiesības pārbaudīt šādas filiāles veiktos pasākumus šo prasību nodrošināšanai. Ja Komisija konstatē, ka šajā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas darbojas Latvijas Republikā, veic darbības, kuras ir pretrunā ar šā likuma 124. panta otrās daļas 6. un 7. punkta, 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2, 128.3, 133.6, 133.7 un 133.8 panta prasībām, tā nekavējoties pieprasa, lai šīs dalībvalsts kredītiestādes filiāle izbeidz šādas darbības.

(2) Ja citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas darbojas Latvijas Republikā, turpina veikt darbības, kuras ir pretrunā ar šā likuma 124. panta otrās daļas 6. un 7. punkta, 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2, 128.3, 133.6, 133.7 un 133.8 panta prasībām, Komisija informē izcelsmes valsts uzraudzības institūciju un veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu. Šo pasākumu ietvaros Komisija ir tiesīga līdz pārkāpumu novēršanai aizliegt attiecīgajai kredītiestādes filiālei turpināt ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā. Komisija par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šā likuma 147. panta prasībām informē Eiropas Komisiju."

Atbalstīts

36. Papildināt likumu ar 140.1 pantu šādā redakcijā:

"140.1 pants. Citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, uzraudzība

(1) Komisija uzrauga citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, atbilstību šā likuma 124. panta otrās daļas 6. un 7. punkta, 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2, 128.3, 133.6, 133.7 un 133.8 panta prasībām. Komisijai ir tiesības pārbaudīt šādas filiāles veiktos pasākumus šo prasību nodrošināšanai. Ja Komisija konstatē, ka šajā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas darbojas Latvijas Republikā, veic darbības, kuras ir pretrunā ar šā likuma 124. panta otrās daļas 6. un 7. punkta, 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2, 128.3, 133.6, 133.7 un 133.8 panta prasībām, tā nekavējoties pieprasa, lai šīs dalībvalsts kredītiestādes filiāle izbeidz šādas darbības.

(2) Ja citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas darbojas Latvijas Republikā, turpina veikt darbības, kuras ir pretrunā ar šā likuma 124. panta otrās daļas 6. un 7. punkta, 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2, 128.3, 133.6, 133.7 un 133.8 panta prasībām, Komisija informē izcelsmes valsts uzraudzības institūciju un veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu. Šo pasākumu ietvaros Komisija ir tiesīga līdz pārkāpumu novēršanai aizliegt attiecīgajai kredītiestādes filiālei turpināt ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā. Komisija par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šā likuma 147. panta prasībām informē Eiropas Komisiju."

 

143.pants. Informācijas apmaiņa ar citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzraudzības nodrošināšanai

(1) Komisija ir atbildīga par sadarbību un informācijas apmaiņu ar citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzraudzību visā dalībvalstu teritorijā.

(2) Komisija, pamatojoties uz attiecīgu motivētu pieprasījumu, sniedz citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām informāciju par to ieguldījumu brokeru sabiedrību valdes un padomes (ja tāda ir) locekļiem un īpašniekiem, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus attiecīgo dalībvalstu teritorijā vai kurām ir ciešas attiecības ar kādu no dalībvalstu licencētām vai licencējamām ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Komisijai ir tiesības norādīt, ka minēto informāciju drīkst izpaust trešajām personām, kurām tā nepieciešama savu likumā noteikto funkciju veikšanai, tikai ar Komisijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

(3) Komisija informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju par jebkādām sankcijām un darbības ierobežojumiem, ko tā piemērojusi tādām Latvijas Republikā reģistrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

(4) Informācijas apmaiņu šajā pantā minētajiem mērķiem Komisija saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.1287/2006 15.panta prasībām veic ar citas dalībvalsts uzraudzības institūciju, kas atzīta par kontaktpersonu informācijas apmaiņā.

 

101

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 143. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja Komisijas rīcībā ir informācija, ka komercsabiedrība, kas nav pakļauta tās uzraudzībai, citā dalībvalstī veic darbības, kas ir pretrunā ar šīs dalībvalsts normatīvo aktu finanšu instrumentu tirgus jomā prasībām, Komisija informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju."

 

Atbalstīts

37. Papildināt 143. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja Komisijas rīcībā ir informācija, ka komercsabiedrība, kas nav pakļauta tās uzraudzībai, citā dalībvalstī veic darbības, kas ir pretrunā ar šīs dalībvalsts normatīvo aktu finanšu instrumentu tirgus jomā prasībām, Komisija informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju."

 

148.pants. Atbildība

(7) Par šā likuma 54.panta otrās daļas 5.punkta, trešās daļas 6.punkta un septītās daļas, 56. un 57.panta prasību neievērošanu Komisijai ir tiesības emitentam izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 10 000 latiem.

 

24.  148.pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "soda naudu";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Par paziņojuma par korporatīvo pārvaldību nesagatavošanu saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām Komisijai ir tiesības emitentam izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 10000 latiem."

 

 

 

38.  148.pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "soda naudu";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Par paziņojuma par korporatīvo pārvaldību nesagatavošanu saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām Komisijai ir tiesības emitentam izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 10000 latiem."

Pārejas noteikumi

 

25. Papildināt pārejas noteikumus ar 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Paziņojumus par korporatīvo pārvaldību kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, publisko ar 2008.gada pārskata gadu, sagatavojot gada pārskatus."

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt Pārejas noteikumus ar 40. un 41. punktu šādā redakcijā:

„40. Šā likuma 56.2 pants stājas spēkā 2008.gada 5.septembrī un ir attiecināms uz pārskata periodiem, kuri beidzas šajā datumā vai vēlāk.

41. Šā likuma 54.1 pants stājas spēkā 2008.gada 29.jūnijā.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 25.pantā (pārejas noteikumos) skaitli „40” ar skaitli „41”.

Atbalstīts

&nbs p;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju

39. Papildināt pārejas noteikumus ar 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"41. Šā likuma 56.2 pants stājas spēkā 2008.gada 5.septembrī un ir attiecināms uz pārskata periodiem, kuri beidzas šajā datumā vai vēlāk.

42. Šā likuma 54.1 pants stājas spēkā 2008.gada 29.jūnijā.”

 

 


 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

26. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18) Eiropas Komisijas 2007.gada 8.marta Direktīvas 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, atsevišķu noteikumu īstenošanai;

19) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem."

104

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt informatīvo atsauci ar 20. punktu šādā redakcijā:

„20) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/43/EK ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK.”

 

Atbalstīts

40. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"18) Eiropas Komisijas 2007.gada 8.marta Direktīvas 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, atsevišķu noteikumu īstenošanai;

19) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

20) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/43/EK ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK.”

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 8.martā.

105

 

Juridiskais birojs

Izslēgt normu par spēkā stāšanos).

Atbalstīts