LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

20.02.2008. Nr.90/TA-277

Saeimas Prezidijam

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kleinberga 67774882, Liga.Kleinberga@fktk.lv).

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 15 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 10 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 18.februāra sēdes protokola Nr.10  5.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

Ministru prezidents I.Godmanis

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

Likumprojekts

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 100.nr.; 2007, 62., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.panta septītajā daļā vārdu "astotās" ar vārdu "divdesmit otrās".

2. Papildināt 27.pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Tirgus organizētājs katra kalendāra gada pirmo triju darba dienu laikā publicē attiecīgā kalendāra gada tirdzniecības dienu kalendāru savā mājas lapā internetā."

3.  54.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "pirmpirkuma tiesību" ar vārdu "pirmtiesību";

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus "pirmpirkuma tiesību" ar vārdu "pirmtiesību";

izslēgt sestajā daļā vārdus "vai mainīt juridisko adresi".

4.  56.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, konsolidētos finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, bet kapitālsabiedrības nekonsolidētos finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām.

(3) Ja kapitālsabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti oficiālajā sarakstā Latvijas Republikā, tā savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas publicēti oficiālajā izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis".";

papildināt piekto daļu aiz vārda "pārskatu" ar vārdiem "un konsolidēto gada pārskatu".

 

5. Papildināt likumu ar 56.pantu šādā redakcijā:

"56.2 pants. Paziņojums par korporatīvo pārvaldību

(1) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo paziņojumu par korporatīvo pārvaldību.

(2) Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību iekļauj šādu informāciju:

1) atsauci uz korporatīvās pārvaldības ieteikumiem, kurus kapitālsabiedrība piemēro, vai būtisku informāciju par korporatīvās pārvaldības praksi, kuru piemēro papildus minētajiem ieteikumiem;

2) norādi, kur ir publiski pieejami ieteikumi, kurus kapitālsabiedrība piemēro, vai informācija par šīs daļas 1.punktā minēto praksi;

3) ja kapitālsabiedrība nepiemēro atsevišķus korporatīvās pārvaldības ieteikumus, – skaidrojumu par to, kuri no ieteikumiem netiek piemēroti, un šādas rīcības pamatojumu;

4) ja kapitālsabiedrība nepiemēro korporatīvās pārvaldības ieteikumus, – šādas rīcības pamatojumu;

5) kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenās iezīmes, kas attiecas uz finanšu pārskatu sagatavošanu;

6) šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā noteikto informāciju;

7) pārvaldes institūciju, kā arī to komiteju sastāvu un darbības aprakstu.

(3) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, bet kura nav minēta šā panta otrajā daļā, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību iekļauj šādu informāciju:

1) kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenās iezīmes, kas attiecas uz finanšu pārskatu sagatavošanu;

2) šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā noteikto informāciju.

(4) Šā panta trešajā daļā minētās kapitālsabiedrības ievēro šā panta otrajā daļā noteiktās prasības, ja tām ir akcijas, kuras tiek tirgotas daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

(5) Ja šā panta otrās daļas 3., 4., 5. un 7.punktā, šā panta trešajā daļā un šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā minēto informāciju kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir jau sniegusi citā publiski pieejamā dokumentā, paziņojumā par korporatīvo pārvaldību var norādīt atsauci uz šo dokumentu un informāciju par to, kur šis dokuments ir publiski pieejams.

(6) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, paziņojumu par korporatīvo pārvaldību iekļauj vadības ziņojumā vai sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu, to publicējot kopā ar vadības ziņojumu vai norādot vadības ziņojumā savas mājas lapas adresi internetā, kur paziņojums par korporatīvo pārvaldību ir publiski pieejams elektroniskā veidā.

(7) Zvērināts revidents pārbauda, vai ir sagatavots paziņojums par korporatīvo pārvaldību, kā arī pārbauda šā panta otrās daļas 5.punktā un šā likuma 56.panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā noteikto informāciju.

(8) Ja kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, sagatavo gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, tā sagatavo vienu paziņojumu par korporatīvo pārvaldību un saskaņā ar šā panta sestās daļas prasībām to iekļauj vienā no šiem pārskatiem. Papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai tā paziņojumā par korporatīvo pārvaldību sniedz informāciju par konsolidācijā iesaistīto komercsabiedrību iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas galvenajām iezīmēm, kas attiecas uz konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu."

6. 57.pantā:

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz saīsinātajiem finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un, ja tas ir sešu mēnešu pārskats, norāda neskaidros apstākļus nākamajiem sešiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus. Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un kurai ir jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, papildus norāda arī šādu informāciju par tās svarīgākajiem darījumiem ar saistītajām personām:

a) par pārskata periodā notikušiem darījumiem ar saistītajām personām, ja šie darījumi ir būtiski ietekmējuši kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli vai darbības rezultātus šajā laikposmā,

b) par jebkurām izmaiņām darījumos ar saistītajām personām, kas bija norādīti iepriekšējā gada pārskatā un varētu būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus pārskata periodā. Kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū un kurai nav jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, informāciju par tās darījumiem ar saistītajām personām norāda saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts normatīvo aktu prasībām;";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja uz kapitālsabiedrību attiecas šā likuma 56.panta ceturtās daļas prasības, tās saīsinātie finanšu pārskati sastāv no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai zaudējumu aprēķina, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, saīsinātā naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Saīsinātajā bilancē un saīsinātajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda tos posteņus un starpsummas, kas ir iekļautas kapitālsabiedrības iepriekšējā gada bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Papildu posteņus iekļauj tad, ja, tos nenorādot, starpperiodu pārskats sniegtu maldinošu priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Sagatavojot starpperiodu pārskatus, kapitālsabiedrība ievēro tādus pašus principus posteņu atzīšanai un novērtēšanai, kādus tā izmanto, sagatavojot gada pārskatu. Katram konkrētā finanšu pārskata postenim ir jābūt salīdzinātam ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem. Pielikumā sniedz informāciju, lai nodrošinātu starpperiodu pārskata salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci."

7. Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

"59.pants. Būtiski notikumi un būtiska informācija

(1) Emitents, kura finanšu instrumenti iekļauti regulētajā tirgū, nekavējoties, bet ne vēlāk, kā tiek paziņots plašsaziņas līdzekļiem, nosūta būtisku informāciju un ziņas par būtiskiem notikumiem oficiālajai glabāšanas sistēmai šā likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Būtiska informācija ir visa obligātā informācija.

(3) Būtisks notikums šā panta izpratnē ir:

1) izmaiņas emitenta valdes vai padomes sastāvā, kā arī revidenta vai prokūrista maiņa. Emitents sniedz jauno valdes vai padomes locekļu profesionālās pieredzes īsu aprakstu par iepriekšējiem trim gadiem un informāciju par šīm personām piederošo emitenta balsstiesīgo akciju skaitu;

2) emitenta juridiskās adreses vai faktiskās biroja atrašanās vietas maiņa;

3) tiesas vai šķīrējtiesas process, ko ierosinājis emitents vai kas ierosināts pret emitentu, kā arī tiesas vai šķīrējtiesas saīsināts vai pilns spriedums vai spriedums, kas vēl nav stājies spēkā;

4) emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības lēmums iesniegt maksātnespējas pieteikumu tiesai vai bankrota procedūras uzsākšana kādam no debitoriem;

5) maksātnespējas pieteikuma iesniegšana pret emitentu, tā mātes sabiedrību vai meitas sabiedrību;

6) emitenta, tā mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības maksātnespējas vai sanācijas pasludināšana;

7) nodoms ierosināt emitenta komercdarbības izbeigšanu vai likvidāciju;

8) nodoms iekļaut regulētajā tirgū kotētos emitenta finanšu instrumentus citā regulētajā tirgū, pieteikuma pieņemšana vai atteikums, kā arī kotēto finanšu instrumentu izslēgšana no cita regulētā tirgus;

9) darbības finansiālie rezultāti un to prognozes;

10) darījumi ar pamatlīdzekļiem nozīmīgos apjomos;

11) emitentam svarīgu preču, izejvielu vai pakalpojumu cenu būtiskas svārstības;

12) emitentam svarīgu līgumu slēgšana, laušana vai anulēšana, līgumu būtiski pārkāpumi emitenta vainas dēļ un attiecībā pret emitentu;

13) jaunu produktu vai pakalpojumu noieta tirgu apgūšana vai zaudēšana;

14) nozīmīga apjoma ieguldījumi;

15) akciju kapitāla palielinājums vai samazinājums;

16) pašu akciju iegāde;

17) plānotā apvienošana, sadalīšana vai pārveidošana un priekšlikums emitentam nopirkt tā meitas sabiedrības akcijas, kā arī emitenta atbilde uz šādu priekšlikumu;

18) būtiskas līdzdalības iegūšana vai zaudēšana citās komercsabiedrībās;

19) ar citu komercsabiedrību noslēgts līgums par kopuzņēmuma izveidi vai kopīga projekta uzsākšanu, ja šāda darījuma apjomi ir nozīmīgi;

20) emitenta komercdarbības jomas maiņa.

(4) Šā panta izpratnē nozīmīga apjoma darījumi vai ieguldījumi ir emitenta vai tā meitas sabiedrības darījumi, kuros par aktīviem samaksātā vai saņemamā summa (tai skaitā aktīvu vai finanšu instrumentu tirgus vērtība, emitenta uzņemtās parāda saistības vai aizņēmumi) ir vienāda vai pārsniedz 10 procentus no emitenta pašu kapitāla saskaņā ar zvērināta revidenta pēdējo pārbaudīto konsolidēto bilanci.

(5) Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par nozīmīga apjoma darījumiem, vienlaikus sniedzot darījuma aprakstu un raksturojot tā ietekmi uz emitenta komercdarbību un darbības finansiālajiem rezultātiem, kā arī norādīt darījumā saņemamās vai maksājamās summas, tai skaitā summas, kas jāsaņem vai jāsamaksā nākamajos periodos, samaksas noteikumus un maksājumu grafiku.

(6) Emitenta atklātā informācija ir precīza, patiesa, saprotama un pilnīga, tās saturs nedrīkst būt maldinošs, tā nedrīkst izslēgt vai izlaist jebko, kas varētu ietekmēt sniegtās informācijas priekšmetu vai nozīmi. Emitents nedrīkst sniegt nepatiesas vai maldinošas ziņas par tam būtiskiem notikumiem."

8. Izteikt 60.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma 61.pantā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas uz personu, kura tieši vai netieši ir ieguvusi līdzdalību, pamatojoties uz balsstiesībām, kas izriet no pārvedamiem vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktā un kas dod personai tiesības saskaņā ar pušu rakstveida vienošanos pēc tādas personas iniciatīvas, kurai pieder pārvedami vērtspapīri vai finanšu instrumenti, iegūt emitenta, kura akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, jau emitētās balsstiesīgās akcijas. Šādu pārvedamu vērtspapīru vai finanšu instrumentu turētājam līguma beigu datumā ir neierobežotas tiesības iegādāties attiecīgās akcijas vai arī izvēles tiesības pēc saviem ieskatiem iegādāties vai neiegādāties tās."

 

9. 61.1 pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā punkta izpratnē uzskata, ka persona par balsstiesību iegūšanu, atsavināšanu vai iespēju tās izmantot uzzina ne vēlāk kā divu tirdzniecības dienu laikā pēc darījuma izpildes;";

papildināt pantu ar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 un 2.8 daļu šādā redakcijā:

"(21) Lai noteiktu šā panta otrajā daļā un šā likuma 61.panta septītajā un desmitajā daļā norādītās tirdzniecības dienas, izmanto emitenta izcelsmes dalībvalsts tirdzniecības dienu kalendāru, ko attiecīgais regulētā tirgus organizētājs ir publicējis savā mājas lapā internetā. Komisija savā mājas lapā internetā publicē katra regulētā tirgus organizētāja noteikto tirdzniecības dienu kalendāru.

(22) Ja paziņojums tiek sniegts saskaņā ar šā likuma 60.panta ceturtās daļas prasībām un finanšu instruments ir saistīts ar vairāku akciju sabiedrību emitētām akcijām, paziņojumu sniedz katrai attiecīgajai akciju sabiedrībai un vienlaikus arī Komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.

(23) Aprēķinot šā likuma 60.panta ceturtajā daļā minēto balsstiesību īpatsvaru, persona summē visas balsstiesības, ko tā var izmantot no finanšu instrumentiem, kas saistīti ar vienu emitentu.

(24) Par netieši iegūtās līdzdalības īpatsvaru, kad tas sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par šā likuma 61.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto īpatsvaru, paziņo katrs akcionārs vai katra persona, kas minēta šā likuma 8.pantā, vai arī abi, ja katras minētās personas balsstiesību īpatsvars sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 61.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto.

(25) Par šā likuma 8.panta 1.punktā minēto gadījumu visas personas, kas noslēgušas vienošanos, paziņo kolektīvi.

(26) Šā likuma 8.panta 8.punktā noteiktajā gadījumā, ja akcionārs izdod pilnvaru par pārstāvību vienā akcionāru sapulcē, sniedzams viens paziņojums pilnvaras izsniegšanas dienā, paziņojumā skaidri norādot, kāds būs balsstiesību sadalījums, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.

(27) Šā likuma 8.panta 8.punktā noteiktajā gadījumā, ja pilnvarnieks vienā dienā saņēmis vienu vai vairākas pilnvaras pārstāvībai vienā akcionāru sapulcē, sniedzams viens paziņojums pilnvaru saņemšanas dienā, paziņojumā skaidri norādot, kāds būs balsstiesību sadalījums, kad pilnvarnieks vairs nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem.

(28) Ja paziņošanas pienākums attiecas uz vairākām personām, šajā pantā minēto paziņojumu var sniegt kā vienu kopēju paziņojumu. Viena kopēja paziņojuma sniegšana netiek uzskatīta par iesaistīto personu atbrīvošanu no atbildības saistībā ar paziņojumu.";

papildināt pantu ar 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 un 6.6 daļu šādā redakcijā:

"(61) Šā panta vienpadsmito un trīspadsmito daļu piemēro, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības mātes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība (turpmāk šajā pantā abas kopā vai katra atsevišķi – mātes sabiedrība) atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tā nedrīkst ar tiešiem vai netiešiem norādījumiem vai citādā veidā ietekmēt tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo balsstiesību izmantošanu (turpmāk šajā pantā abas kopā vai katra atsevišķi – meitas sabiedrība). Šā punkta izpratnē tiešs norādījums ir jebkurš norādījums, ko sniedz mātes sabiedrība vai tās kontrolēta komercsabiedrība un ar ko nosaka, kā meitas sabiedrībai konkrētajā gadījumā ir jāizmanto balsstiesības. Ar netiešu norādījumu saprot jebkuru vispārēju vai konkrētu norādījumu, ko sniedz mātes sabiedrība vai tās kontrolēta komercsabiedrība, ierobežojot meitas sabiedrības izvēles brīvību attiecībā uz balsstiesību izmantošanu tā, lai kalpotu mātes sabiedrības vai tās kontrolētas komercsabiedrības noteiktām darījumu interesēm;

2) meitas sabiedrība var brīvi un neatkarīgi no mātes sabiedrības izmantot balsstiesības, kas ir saistītas ar tās pārvaldīšanā esošajām akcijām.

(62) Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta vienpadsmitajā un trīspadsmitajā daļā paredzēto iespēju, tā nekavējoties nosūta emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai šādu informāciju:

1) meitas sabiedrību sarakstu, norādot katras meitas sabiedrības uzraudzības institūcijas vai norādot, ka šādu uzraudzības institūciju nav. Sniedzot šo informāciju, nav nepieciešams norādīt attiecīgos emitentus;

2) apliecinājumu, ka attiecībā pret katru savu meitas sabiedrību mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta piecpadsmitajā daļā minētos nosacījumus.

(63) Mātes sabiedrība pastāvīgi atjauno šā panta sešpadsmitās daļas 1.punktā norādīto sarakstu un par to informē emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetento institūciju.

(64) Ja mātes sabiedrība vēlas piemērot šā panta vienpadsmitās un trīspadsmitās daļas prasības tikai attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas minēti šā likuma 60.panta ceturtajā daļā, tā attiecīgā emitenta izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai nosūta tikai šā panta sešpadsmitās daļas 1.punktā norādīto sarakstu.

(65) Pēc Komisijas pieprasījuma mātes sabiedrības pienākums ir pierādīt, ka:

1) mātes sabiedrības un meitas sabiedrības organizatoriskā struktūra ir tāda, ka meitas sabiedrībai ir iespējams izmantot tās pārvaldīšanā esošo akciju balsstiesības neatkarīgi no mātes sabiedrības;

2) personas, kas pieņem lēmumus par balsstiesību izmantošanu, rīkojas neatkarīgi;

3) ja mātes sabiedrība ir meitas sabiedrības klients vai arī pārvalda tādus pašus finanšu instrumentus, kādus pārvalda meitas sabiedrība, starp mātes sabiedrību un meitas sabiedrību ir noslēgta nepārprotama rakstveida vienošanās, ka abas puses attiecībā uz balsstiesību izmantošanu akcionāru sapulcēs rīkojas neatkarīgi.

(66) Uzskatāms, ka šā panta deviņpadsmitās daļas 1.punkts ir ievērots, ja mātes sabiedrība un meitas sabiedrība ir izstrādājusi vismaz politiku un procedūras, kas nodrošina, ka starp mātes sabiedrību un meitas sabiedrību netiek izplatīta informācija par balsstiesību izmantošanu."

10. Papildināt 62.panta trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ievēro šā likuma 62.1 panta prasības."

11. Papildināt likumu ar 62.pantu šādā redakcijā:

"62.1 pants. Tirgus uzturētāja kontrole

(1) Ja tirgus uzturētājs vēlas izmantot šā likuma 62.panta trešajā daļā minēto atbrīvojumu, tas pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā paziņo Komisijai par to, ka attiecībā uz konkrētā emitenta emitētiem finanšu instrumentiem tas rīkojas vai vēlas rīkoties kā tirgus uzturētājs. Ja tirgus uzturētājs attiecībā pret konkrētā emitenta emitētiem finanšu instrumentiem vairs nerīkojas kā tirgus uzturētājs, tas pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā par savu lēmumu paziņo Komisijai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem paziņojumiem izmantojamās veidlapas paraugu apstiprina Komisija.

(3) Ja tirgus uzturētājs vēlas izmantot šā likuma 62.panta trešajā daļā minēto atbrīvojumu, Komisija var pieprasīt tirgus uzturētājam norādīt tos finanšu instrumentus, ar kuriem tas veic tirdzniecību kā tirgus uzturētājs. Tirgus uzturētājs minētos finanšu instrumentus norāda ar jebkuriem pārbaudāmiem līdzekļiem, bet, ja tirgus uzturētājs nespēj precīzi norādīt tos finanšu instrumentus, ar kuriem tas veic tirdzniecību kā tirgus uzturētājs, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai identifikācijas nolūkos tirgus uzturētājs šos finanšu instrumentus tur atsevišķā finanšu instrumentu kontā."

12.  63.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "trešajā, ceturtajā un piektajā" ar vārdiem "vienpadsmitajā, divpadsmitajā un trīspadsmitajā";

izslēgt ceturto daļu.

13. Papildināt likumu ar 63.1 pantu šādā redakcijā:

"63.pants. Ārvalstī reģistrēta emitenta sniegtās informācijas atzīšana par līdzvērtīgu

(1) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un tā vadības ziņojums sagatavots saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām, tas ir līdzvērtīgs šā likuma 56.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām, ja tajā norāda vismaz:

1) skaidru pārskatu par emitenta komercdarbības attīstību un darbības finansiālajiem rezultātiem, kā arī pārskatu par galvenajiem riskiem un neskaidrajiem apstākļiem, ar kuriem tas saskaras. Pārskats sniedz visaptverošu un izsmeļošu analīzi par emitenta komercdarbības attīstību un darbības finansiālajiem rezultātiem, ņemot vērā emitenta darījumu apjomu un sarežģītību. Šajā punktā minētajā analīzē, ciktāl tas ir nepieciešams emitenta komercdarbības attīstības un darbības rezultātu izpratnei, iekļauj galvenos finansiālos un, ja iespējams, nefinansiālos darbības rezultātu rādītājus, kas raksturo attiecīgo komercdarbības jomu;

2) informāciju par jebkādiem svarīgiem notikumiem kopš iepriekšējā finanšu gada beigām;

3) informāciju par paredzamo emitenta attīstību nākotnē.

(2) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība papildus starpperiodu vadības ziņojumam iesniegt saīsinātos finanšu pārskatus, šāda emitenta sagatavotais starpperiodu vadības ziņojums ir līdzvērtīgs šā likuma 57.panta ceturtās daļas 2.punkta prasībām, ja tajā ir informācija vismaz par:

1) attiecīgo starpperiodu;

2) paredzamo emitenta attīstību finanšu gada nākamajos sešos mēnešos;

3) lielākajiem darījumiem ar saistītajām personām (prasība attiecas uz kapitālsabiedrību, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, ja šāda informācija jau nav sniegta).

(3) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība, ka emitenta persona vai personas ir atbildīgas par gada un pusgada finanšu informācijas sagatavošanu, it īpaši attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanas atbilstību spēkā esošajiem finanšu pārskatu sagatavošanas noteikumiem vai grāmatvedības standartiem, kā arī par paziņojuma par vadības atbildību patiesumu, šāda emitenta sagatavotais paziņojums par vadības atbildību ir līdzvērtīgs šā likuma 56.panta pirmās daļas 3.punkta un 57.panta ceturtās daļas 3.punkta prasībām.

(4) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos nav noteikta prasība iesniegt arī kapitālsabiedrības nekonsolidēto finanšu pārskatu, bet sagatavotie konsolidētie finanšu pārskati ietver informāciju par dividenžu aprēķinu un spēju izmaksāt dividendes (šī prasība attiecas uz akciju emitentiem), kā arī informāciju par emitenta likviditāti un minimālā kapitāla prasībām (ja tādas attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos ir noteiktas), šāda emitenta sagatavotais konsolidētais gada pārskats atbilst šā likuma 56.panta otrās daļas prasībām.

(5) Saistībā ar šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju, kurai ir jābūt iekļautai konsolidētajos finanšu pārskatos, emitents spēj papildus sniegt tā izcelsmes dalībvalsts kompetentajai institūcijai revidētu informāciju par emitenta nekonsolidēto finanšu pārskatu. Šāda informācija var būt sagatavota saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām.

(6) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un saskaņā ar šīs ārvalsts normatīvo aktu prasībām emitentam nav jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, bet tā finanšu pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem vai saskaņā ar ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Komisijas apstiprināto starptautisko grāmatvedības standartu un starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, šāda emitenta sagatavotais finanšu pārskats atbilst šā likuma 56.panta trešās un ceturtās daļas prasībām. Emitenta finanšu pārskatam ir jābūt revidētam.

(7) Ja ārvalsts emitenta sagatavotais finanšu pārskats nav sagatavots saskaņā ar šā panta sestajā daļā noteiktajām prasībām, emitents finanšu pārskatā papildus norāda arī datus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto starptautisko grāmatvedības standartu un starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

(8) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvo aktu prasības paredz, ka kopējais termiņš, kurā jāsaņem informācija par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai atsavināšanu un jādara tā publiski pieejama, ir septiņas tirdzniecības dienas vai īsāks, uzskatāms, ka šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 61.panta septītajā daļā noteiktajai. Termiņi, kādos emitents jāinformē par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai atsavināšanu un saņemtā informācija jādara publiski pieejama, var atšķirties no šā likuma 61.panta septītajā daļā un 61.panta otrajā daļā noteiktā.

(9) Uzskatāms, ka ārvalsts normatīvo aktu prasības ir līdzvērtīgas šā likuma 61.panta desmitajā daļā noteiktajām, ja emitentam, kura juridiskā adrese ir šajā ārvalstī, jāievēro šādas prasības:

1) ja emitentam ir atļauts turēt savas akcijas, kas veido līdz pieciem procentiem no balsstiesību īpatsvara, tam katru reizi, tiklīdz šis īpatsvars tiek sasniegts vai pārsniegts, ir jāsniedz par to paziņojums;

2) ja emitentam ir atļauts turēt savas akcijas, kas veido no pieciem līdz 10 procentiem no balsstiesību īpatsvara, tam katru reizi, tiklīdz piecu vai 10 procentu īpatsvars tiek sasniegts vai pārsniegts, ir jāsniedz par to paziņojums;

3) ja emitentam ir atļauts turēt savas akcijas, kas veido vairāk par 10 procentiem no balsstiesību īpatsvara, tam katru reizi, tiklīdz piecu vai 10 procentu īpatsvars tiek sasniegts vai pārsniegts, ir jāsniedz par to paziņojums.

(10) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība, ka 30 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad pieaudzis vai samazinājies balsstiesīgo akciju skaits vai pamatkapitāls, emitentam šī informācija ir jādara publiski pieejama, uzskatāms, ka šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 61.panta astotajā daļā noteiktajai.

(11) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība sniegt informāciju par akcionāru sapulces vietu, laiku un darba kārtību, uzskatāms, ka attiecībā uz informācijas saturu par akcionāru sapulci šāda ārvalsts normatīvo aktu prasība ir līdzvērtīga šā likuma 54.panta otrās daļas 1.punktā un 54.panta trešās daļas 1.punktā noteiktajai.

(12) Ārvalsts normatīvo aktu prasības ir līdzvērtīgas šā likuma 61.panta trešās un piektās daļas prasībām, ja tās nosaka, ka šā likuma 63.panta trešajā daļā minētās komercsabiedrības ievēro šādus nosacījumus:

1) meitas sabiedrība, kas ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, brīvi un neatkarīgi no tās mātes sabiedrības izmanto balsstiesības, kas ir saistītas ar tās pārvaldīšanā esošajiem finanšu instrumentiem;

2) jebkāda interešu konflikta gadījumā meitas sabiedrība, kas ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, balso neatkarīgi no mātes sabiedrības vai tās kontrolētas komercsabiedrības interesēm.

(13) Šā panta divpadsmitajā daļā minētā mātes sabiedrība ievēro šā likuma 61.panta 6.2 daļas 1.punkta prasības un piecpadsmitās daļas prasības, kā arī sniedz apliecinājumu, ka attiecībā pret katru tās meitas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību vai meitas ieguldījumu brokeru sabiedrību mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta divpadsmitās daļas prasības.

(14) Šā panta divpadsmitajā daļā minētās mātes sabiedrības pienākums ir pierādīt Komisijai, ka tā ir izpildījusi šā likuma 61.panta 6.5 daļas prasības.

(15) Ja emitenta juridiskā adrese ir ārvalstī un šīs ārvalsts normatīvajos aktos ir noteikta prasība publicēt starpperiodu pārskatus par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem, uzskatāms, ka šāda prasība ir līdzvērtīga šā likuma 57.panta pirmajā daļā noteiktajai."

14. Papildināt 64.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minētā persona var atsākt izmantot balsstiesības, kas izriet no tai piederošajām akcijām, tikai pēc tam, kad tā akciju sabiedrībai ir nosūtījusi šajā nodaļā noteikto informāciju."

15. 64.p antā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, obligāto informāciju nosūta oficiālajai glabāšanas sistēmai un vienlaikus dara to publiski pieejamu tādiem plašsaziņas līdzekļiem, kas nodrošina informācijas izplatīšanu pēc iespējas plašākai sabiedrībai pēc iespējas vienlaikus savā izcelsmes dalībvalstī vai Latvijas Republikā saskaņā ar šā likuma 61.panta astotās daļas prasībām un citās dalībvalstīs.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Obligāto informāciju plašsaziņas līdzekļiem dara publiski pieejamu kā negrozītu pilnu tekstu. Attiecībā uz obligāto informāciju, kas minēta šā likuma 56., 56.1 un 57.pantā, šo prasību uzskata par izpildītu, ja plašsaziņas līdzekļiem sniegtajā paziņojumā ir norādīts, kādā mājas lapā internetā papildus oficiālajai glabāšanas sistēmai obligātā informācija ir pieejama.";

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Obligāto informāciju plašsaziņas līdzekļiem sniedz tā:

1) lai nodrošinātu norādi uz obligātās informācijas avotu un komunikāciju drošību, mazinātu risku, ka dati varētu tikt sagrozīti vai būtu iespējama neatļauta piekļuve tiem;

2) lai nepārprotami būtu skaidrs, ka tā ir obligātā informācija, skaidri norādot attiecīgo emitentu, obligātās informācijas priekšmetu, kā arī laiku un datumu, kad obligātā informācija ir sniegta.

(32) Lai garantētu obligātās informācijas nodošanas drošību plašsaziņas līdzekļiem, emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, pēc iespējas ātrāk novērš konstatētās komunikācijas kļūdas vai traucējumus (ja tādi radušies informācijas nodošanas procesā). Emitents vai persona, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, nav atbildīga par to plašsaziņas līdzekļu sistēmiskām kļūdām vai trūkumiem, kuriem nodota obligātā informācija."

16. Papildināt 64.panta pirmo daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) pieprasīt tās uzdevumu veikšanai visu nepieciešamo informāciju un dokumentus no tirgus uzturētāja, tai skaitā starp tirgus uzturētāju un regulētā tirgus organizētāju vai emitentu noslēgto līgumu (ja tāds ir);

11) pieprasīt emitentam vai personai, kas lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, šādas ziņas par obligātās informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļiem:

a) tās personas vārds un uzvārds, kura nodevusi plašsaziņas līdzekļiem obligāto informāciju,

b) ievērotā drošība obligātās informācijas nodošanā,

c) laiks un datums, kad obligātā informācija tika nodota plašsaziņas līdzekļiem,

d) informācijas nesējs, ar kuru obligātā informācija tika nodota,

e) ziņas par jebkādiem ierobežojumiem, ko emitents noteicis obligātās informācijas izpaušanai (ja tādi ir)."

17. Papildināt 66.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrajā daļā minētās balsstiesības persona var atsākt izmantot tikai tad, kad tā kaut vai ar kavēšanos, bet ir izpildījusi no šīs nodaļas izrietošos pienākumus vai novērsusi trūkumus."

18.  72.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "izteikšanu" ar vārdiem "ievieto oficiālajā glabāšanas sistēmā, kā arī";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "vienas akcijas" ar vārdiem "prospektā norādīto vienas akcijas";

papildināt trešo daļu aiz skaitļa "10" ar vārdu "darba".

19. Papildināt 77.pantu ar septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja akciju atpirkšanas piedāvājums tiek izteikts šā likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā, mērķa sabiedrībai ir pienākums ne agrāk kā 10 darba dienu un ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc šā likuma 79.panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' iesniegt regulētā tirgus organizētājam iesniegumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

(8) Regulētā tirgus organizētājs pēc šā panta septītajā daļā minētā iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darba dienu laikā pēc šā likuma 79.panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' nav iestājies kāds no šā likuma 81.pantā minētajiem gadījumiem. Ja regulētā tirgus organizētājs šā panta septītajā daļā minētajā termiņā nesaņem iesniegumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, Komisija 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darba dienu laikā pēc šā likuma 79.panta trešajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' nav iestājies kāds no šā likuma 81.pantā minētajiem gadījumiem.

(9) Ja 10 darba dienu laikā pēc šā panta astotajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' ir iestājies kāds no šā likuma 81.pantā minētajiem gadījumiem, regulētā tirgus organizētājs 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus pēc šim likumam atbilstoša akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēguma.

(10) Ja 10 darba dienu laikā pēc šā panta astotajā daļā minētā sludinājuma publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'' ir iestājies kāds no šā likuma 81.pantā minētajiem gadījumiem, bet piedāvātājs likumā paredzētajā termiņā savas tiesības, kas izriet no šā likuma 81.panta, neizmanto, Komisija ne agrāk kā 10 darba dienu un ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no piedāvātāja 81.pantā minēto tiesību izlietošanas termiņa beigām pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

(11) Par šā panta astotajā, devītajā un desmitajā daļā minēto galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu uzskatāms piedāvājums, kas var iestāties pēc šā panta septītajā daļā minētā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas vai iestājies šā likuma 81.panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā."

20. Izteikt 79.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tirgus organizētājs ziņojumu nekavējoties ievieto savā mājas lapā internetā, bet Komisija – oficiālajā glabāšanas sistēmā."

21. Papildināt 93.pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Šā panta trešajā daļā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras finanšu instrumentu kontus savu un klientu finanšu instrumentu turēšanai nav atvērušas Centrālajā depozitārijā, bet Centrālajā depozitārijā iegrāmatoto finanšu instrumentu turēšanu nodrošina ar citas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes starpniecību, ir pienākums pēc tās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes pieprasījuma, pie kuras tā tur finanšu instrumentus, un tās noteiktajā termiņā:

1) sniegt informāciju par finanšu instrumentu īpašniekiem vai personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti;

2) izplatīt klientiem informāciju par akcionāru sapulcēm;

3) iesniegt šai ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē to finanšu instrumentu īpašnieku finanšu instrumentu bloķēšanas uzdevumu, kuri vēlas piedalīties akcionāru sapulcēs."

22. Izteikt 94.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Centrālā depozitārija noteikumi ir dokumenti, kuros izvirzītas prasības, kas jāievēro tā dalībniekiem un emitentiem, kuru finanšu instrumenti ir iegrāmatoti Centrālajā depozitārijā."

23. Izteikt 102.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga uzsākt ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad Komisijā ir saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai (turpmāk šajā sadaļā – licence).

(2) Ja komercsabiedrība vēlas sniegt tikai ieguldījumu blakuspakalpojumus, tai nav pienākuma saņemt licenci ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai."

24.  148.pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "soda naudu";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Par paziņojuma par korporatīvo pārvaldību nesagatavošanu saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām Komisijai ir tiesības emitentam izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 10000 latiem."

25. Papildināt pārejas noteikumus ar 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Paziņojumus par korporatīvo pārvaldību kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, publisko ar 2008.gada pārskata gadu, sagatavojot gada pārskatus."

26. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18) Eiropas Komisijas 2007.gada 8.marta Direktīvas 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, atsevišķu noteikumu īstenošanai;

19) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem."

Likums stājas spēkā 2008.gada 8.martā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

Ministru prezidents

I.Godmanis

Likumprojekta

"Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  

Finanšu instrumentu tirgus likums šobrīd regulē jautājumus, kas saistīti ar pārvedamu vērtspapīru publisku piedāvāšanu un apgrozību, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus un citus jautājumus, kas saistīti ar finanšu instrumentu apgrozību un to emitentiem.

Eiropas Padomes un Parlamenta 2004. gada 15. decembra Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem direktīvā 2001/34/EK prasības Finanšu instrumentu tirgus likumā tika ieviestas ar grozījumiem likumā, kas stājās spēkā šā gada 29. martā. Saskaņā ar Lamfalussy ietvaru direktīva 2004/109/EK ir pirmā līmeņa direktīva un, lai pilnībā ieviestu visas prasības, Eiropas Komisijai bija jāizstrādā un jāpieņem 2. līmeņa direktīva jeb implementing measures.

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts ir izstrādāts, lai:

1) Latvijas tiesību aktos ieviestu Eiropas Komisijas 2007. gada 8. marta Direktīvas 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, atsevišķu noteikumu īstenošanai, prasības;

2) izpildītu 2007. gada 22. maija Ministru kabineta protokollēmumā (protokols Nr. 30, §2) Finanšu ministrijai doto uzdevumu – sagatavot priekšlikumus par Latvijas Centrālā depozitārija tiesībām izdot indivīdiem saistošus normatīvos aktus un noteiktā kārtībā līdz 2008. gada 1. janvārim iesniegt Ministru kabinetā. Ministru kabineta sēdes laikā netika panākta vienošanās ar Tieslietu ministriju par Latvijas Centrālā depozitārija tiesībām izdot indivīdiem saistošus normatīvos aktus. Tieslietu ministrija uzturēja iebildumu, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 94. panta pirmajā daļā noteikto likuma 94. panta otrās daļas 5. un 6. punktā minētajos jautājumos Centrālā depozitārija izvirzītās prasības ir jāievēro arī tām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras nav Centrālā depozitārija dalībnieki, kas neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta ceturtajā daļā noteiktajam. Līdz ar to tiek izdarīti grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likuma 93. un 94. pantā;

3) attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētā tirgū, Latvijas tiesību aktos ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, prasības. Tas ir, likumprojektā tiek noteikts pienākums kapitālsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētā tirgū, sagatavot paziņojumu par korporatīvo pārvaldību;

4) precizētu atsevišķus likuma pantus, lai atvieglotu tā piemērošanu praksē un nodrošinātu likuma normu viennozīmīgu izpratni.

Attiecībā uz direktīvu 2007/14/EK likumprojekts paredz šādus grozījumus:

1) nosaka prasības starpperiodu pārskatu sastāvam, ja tie netiek sagatavoti saskaņā ar regulas Nr. 1606/2002 prasībām;

2) nosaka prasības tirgus uzturētāja kontrolei;

3) nosaka kritērijus ārvalstī reģistrēta emitenta sniegtās informācijas atzīšanai par līdzvērtīgu Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām;

4) papildina prasības obligātās informācijas publiskošanai;

5) nosaka neatkarības nosacījumus, kuriem jāatbilst ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu brokeru sabiedrību mātes sabiedrībām, ja tās vēlas izmantot Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.1 panta trešajā un piektajā daļā paredzētos atvieglojumus – t.i., aprēķinot balsstiesīgo akciju īpatsvaru, nesummēt mātes sabiedrībai piederošās akcijas ar akcijām, ko pārvalda meitas sabiedrība.

3. Cita informācija

 Nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Tiek noteikts informācijas apjoms, kas komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir jāiekļauj starpperiodu pārskatos, ja tie netiek sagatavoti saskaņā ar regulas Nr. 1606/2002 prasībām. Tāpat tiek noteikti kritēriji, pēc kuriem izvērtēt, vai ārvalstī reģistrēta emitenta sniegtā informācija ir atzīstama par līdzvērtīgu Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām.

Visa emitentu atklātā informācija jebkuram interesentam ir publiski pieejama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izveidotajā Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (mājas lapas adrese internetā www.oricgs.lv). Ieviešot šīs direktīvas prasības, tiks nodrošināta Lisabonas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšana un veicināta Eiropas kapitāla tirgus attīstība.

Likumprojekts nosaka, ka tirgus uzturētāja pienākums būs norādīt visus finanšu instrumentus, ar kuriem tas veic tirdzniecību kā tirgus uzturētājs. Gadījumos, ja tirgus uzturētājs to nespēs izdarīt, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai identifikācijas nolūkos tirgus uzturētājs šos finanšu instrumentu tur atsevišķā finanšu instrumentu kontā. Šādā gadījumā tirgus uzturētājam var rasties papildu izmaksas, kas atkarīgas no kontu turētāju (bankas vai ieguldījumu brokeru sabiedrības) noteiktajām komisijas maksām.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 Nav.

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

   

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija  

Nav.

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Nav.

 

2. Cita informācija 

 Nav.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Ar likumprojektu tiek pilnībā ieviestas Eiropas Komisijas 2007.gada 8.marta Direktīvas 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, atsevišķu noteikumu īstenošanai, prasības.

Daļēji tiek ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, prasības. Šī direktīva tiek pārņemta daļēji, jo vēl ir nepieciešami grozījumi vairākos spēkā esošos normatīvajos aktos, kas noteiktā kārtībā tiek izstrādāti un tiks virzīti tālākai apstiprināšanai. T.i.:

1) daļa direktīvas 2006/46/EK prasību jau ir iestrādātas Gada pārskatu likumā un Konsolidēto gada pārskatu likumā (grozījumi ir publicēti 2006. gada 28. decembra Ziņotājā);

2) attiecībā uz grozījumiem direktīvā 86/635/EEK Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apstiprinājusi noteikumus "Grozījumi "Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumos"" un "Grozījumi "Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos"" (kas stājās spēkā 2007. gada 30. decembrī);

3) pēc Pārapdrošināšanas likuma pieņemšanas (pašreiz likumprojekts ir iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē) Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstiprinās grozījumus "Apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos", kas ieviesīs direktīvas 91/647/EEK grozījumu prasības.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums 1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

Eiropas Komisijas 2007. gada 8. marta Direktīva 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, atsevišķu noteikumu īstenošanai

(OJ L 69 2007, p.27.)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/46/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OJ L 224 2006, p.1.)

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1. pants 

 

 

 

 

2. pants

 

 

 

 

3. pants

 

 

4. pants

 

 

 

5. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. pants

 

7. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

8. pants

 

 

9. pants

 

 

 

 

 

10. pants

 

 

11. pants

 

 

12. pants

 

 

 

 

13. pants

 

 

 

 

14. pants

 

 

 

 

15. pants

 

 

16. pants

 

 

 

 

17. pants

 

 

 

 

 

 

18. pants

 

 

19. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. pants

 

 

 

 

 

 

21. pants

 

 

22. pants

 

 

23. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2007/14/EK 7. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2006/46/EK 1. panta 7. punkts (kas direktīvā 78/660/EEK iekļauj 46.a pantu) un 2. panta 2. punkts (kas direktīvā 83/349/EEK iekļauj 36. panta 2. punkta "f" apakšpunktu)

Direktīvas 2007/14/EK 4. pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2007/14/EK 11. pants 1. punkts

Direktīvas 2007/14/EK 7., 8., 10. pants, 11. panta 2. punkts un 5. punkta otrā daļa

 

Direktīvas 2007/14/EK 6. panta 1., 2. punkts

Direktīvas 2007/14/EK 6. panta 1., 2. punkts

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2007/14/EK 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24. panti

 

 

 

 

 

 

Direktīvas 2007/14/EK 12. pants

Direktīvas 2007/14/EK 6. panta 3. punkts un 12. panta 5. punkta otrā daļa

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

Atbilst

Saistībā ar izstrādāto likumprojektu un pantu numerācijas maiņu šajā pantā tiek veikti redakcionāli labojumi.

Pants tiek precizēts, nosakot pienākumu regulētā tirgus organizētājam savā mājas lapā internetā publicēt tirdzniecības dienu kalendāru.

Pants tiek precizēts, lai to saskaņotu ar Komerclikumā lietoto terminoloģiju.

Pants tiek redakcionāli precizēts, lai novērstu neskaidrības ar tā piemērošanu praksē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai novērstu Finanšu instrumentu tirgus likuma 59. panta piemērošanas problēmas praksē, pants tiek precizēts, nosakot, kāda veida notikumi un informācija tiek uzskatīti par būtiskiem notikumiem un būtisku informāciju, kā arī nosakot veidu, kā šī informācija ir publiskojama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistībā ar izstrādāto likumprojektu un pantu numerācijas maiņu šajā pantā tiek veikti redakcionāli labojumi.

 

 

 

 

 

Finanšu instrumentu tirgus likuma 64. pants tiek papildināts ar jaunu trešo daļu, lai noteiktu, kādos gadījumos apturētās balsstiesības tiek atjaunotas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. pants tiek papildināts ar jaunu ceturto daļu, lai noteiktu, kādos gadījumos apturētās balsstiesības tiek atjaunotas.

 

Pantā tiek veikti labojumi, lai atvieglotu prasību izpildi praksē.

Finanšu instrumentu tirgus likuma 77. pants tiek papildināts ar jaunām daļām, lai veicinātu ieguldītāju interešu aizsardzību gadījumā, ja tiek izteikts obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, ja akciju sabiedrības akcionāri ir balsojuši par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Pants tiek precizēts, lai noteiktu, ka informāciju par piedāvātāja izteikto piedāvājumu ievieto Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā.

Pants tiek precizēts, lai izpildītu MK protokollēmumā doto uzdevumu.

Pants tiek precizēts, lai izpildītu MK protokollēmumā doto uzdevumu.

Pants tiek precizēts, lai atvieglotu tā noteikumu piemērošanu praksē.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts saskaņots ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi, kas ir izveidota, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 21. pantu un kurā ietilpst Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas un Latvijas Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociācijas pārstāvji.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes pārstāvju izteiktie priekšlikumi tika ņemti vērā un tie ir atbalstījuši likumprojekta tālāku virzību.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Likumprojekts ir ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  

Nav notikušas.

5. Cita informācija  

 Nav.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Likuma izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Pēc likuma pieņemšanas tas tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv, kurā ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Likums neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 Nav.

  

Finanšu ministra vietā –

reģionālās attīstības un pašvaldību

lietu ministrs E.Zalāns

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

       

I. Krūmane

E. Strazdiņa

M. Radeiko

L. Kleinberga

 

 

 

28.01.2008 15:10

L. Kleinberga

1958

6777 4882, Liga.Kleinberga@fktk.lv