Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

 

11.03.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” (Nr.632/Lp9) .

                  

 

         

                    Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

          Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

( Reģ. nr. 632/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums  „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

 

Izdarīt likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.; 2004, 20.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.; 2004, 20.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. (1) Šā likuma prasības attiecināmas uz bīstamajām iekārtām, to valdītājiem un apkalpojošo personālu un personām, kuras lieto bīstamās iekārtas vai veic šo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi, modernizāciju un pārbaudes, kā arī valsts institūcijām, kas veic uzraudzību un kontroli šajā jomā.

 

 

 

 

 

(2) Bīstamo iekārtu sarakstu un prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, kā arī bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Šā likuma prasības nav attiecināmas uz bīstamajām iekārtām, kuras:

 

 

 

 

 

1) uzstādītas lietošanai ūdens, gaisa vai dzelzceļa transporta līdzekļos un kuru lietošanas drošību nosaka Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi;

 

 

 

 

 

2) negadījuma rezultātā var izraisīt radioaktīvu vielu noplūdi;

 

 

 

 

 

3) tiek izmantotas militāriem nolūkiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000. likumu, 23.09.2004. likumu un 03.11.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

1.Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

1. Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

4.pants. Personām, kuras savā komercdarbībā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par komercdarbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā.

(03.11.2005. likuma redakcijā)

2. Aizstāt 4., 12.pantā, 14.panta 6.punktā un 15.panta 2.punktā vārdus „Valsts darba inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Valsts būvinspekcija” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 4., 12.pantā, 14.panta 6.punktā un 15.panta 2.punktā vārdus “Valsts darba inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts būvinspekcija” (attiecīgā locījumā).

 

6.pants. Valsts darba inspekcija veic bīstamo iekārtu reģistrāciju, izsniedz atļaujas bīstamo iekārtu lietošanai, kā arī uzrauga un kontrolē bīstamo iekārtu drošības ievērošanu saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likumu, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2004. likumu)

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

„6.pants. Bīstamo iekārtu uzraudzību, kontroli un tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanu veic Valsts būvinspekcija, saskaņā ar šo likumu, Valsts būvinspekcijas nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem un citas institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

Redakcionāli precizēts

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Bīstamo iekārtu uzraudzību un kontroli veic, kā arī tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanu uzrauga Valsts būvinspekcija saskaņā ar šo likumu, Valsts būvinspekcijas nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem un citas institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

III nodaļa

Vispārīgās prasības bīstamajām iekārtām

8.pants. (1) Bīstamajām iekārtām:

 

 

 

 

 

1) jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt apgādātām ar atbilstību apliecinošiem dokumentiem;

 

 

 

 

 

2) jābūt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrētām Valsts darba inspekcijā;

4. Izteikt 8.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) jābūt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrētām bīstamo iekārtu reģistrā;”

 

 

 

4. Izteikt 8.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) jābūt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrētām bīstamo iekārtu reģistrā;”.

3) jābūt apgādātām ar lietošanas dokumentiem un brīdinošiem uzrakstiem latviešu valodā;

 

 

 

 

 

4) jābūt pārbaudītām normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un termiņos;

 

 

 

 

 

5) jābūt apgādātām ar inspicēšanas institūcijas izsniegtu pārbaudes zīmi, kas novietota uz bīstamās iekārtas vai, ja tas nav iespējams, tiek glabāta iekārtas tehniskajā pasē un apliecina, ka attiecīgā iekārta noteiktā kārtībā ir izturējusi pārbaudi.

 

 

 

 

 

(2) Pārbaudes zīmes paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2004. likumu un 03.11.2005. likumu)

 

 

 

 

 

12.pants. Ja bīstamās iekārtas pārbaudē konstatēts, ka attiecīgā iekārta apdraud cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības, par to nekavējoties brīdina bīstamās iekārtas valdītāju un paziņo Valsts darba inspekcijai, kā arī, ja apdraudēta vide, - Vides valsts inspekcijai. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru vienas dienas laikā nosūta Valsts darba inspekcijai un, ja apdraudēta vide, - arī Vides valsts inspekcijai.

Skat.2.lpp

 

 

 

 

13.pants. Inspicēšanas institūcijām ir pienākums reizi mēnesī, kā arī pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma sniegt Valsts darba inspekcijai ziņas par veiktajām bīstamo iekārtu pārbaudēm.

(23.09.2004. likuma redakcijā)

5. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

„13.pants. Inspicēšanas institūcijām ir pienākums reģistrēt bīstamās iekārtas bīstamo iekārtu reģistrā un atjaunot datus par veiktajām bīstamo iekārtu pārbaudēm.”

 

 

 

5. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Inspicēšanas institūcijām ir pienākums reģistrēt bīstamās iekārtas bīstamo iekārtu reģistrā un atjaunot datus par veiktajām bīstamo iekārtu pārbaudēm.”

V nodaļa

Bīstamo iekārtu valdītāja pienākumi un tiesības

14.pants. Bīstamo iekārtu valdītājam ir pienākums:

 

 

 

 

 

1) reģistrēt bīstamās iekārtas Valsts darba inspekcijā un saņemt atļauju to lietošanai;

6. Izslēgt 14.panta 1.punktu.

 

 

 

6. Izslēgt 14.panta 1.punktu.

2) uzturēt bīstamās iekārtas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 

 

 

 

 

3) nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi;

 

 

 

 

 

4) nodrošināt normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu pārbaužu veikšanu;

 

 

 

 

 

5) pārtraukt bīstamo iekārtu darbību, ja konstatēts, ka tās apdraud cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības;

 

 

 

 

 

6) ziņot Valsts darba inspekcijai un, ja apdraudēta vide, - arī Vides valsts inspekcijai par bīstamo iekārtu avārijām, kā arī pēc minēto institūciju pieprasījuma sniegt avāriju izmeklēšanai nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2004. likumu)

Skat.2.lpp

 

 

 

 

15.pants. Bīstamo iekārtu valdītājam ir tiesības:

1) ar darba devēju sabiedrisko organizāciju starpniecību piedalīties normatīvo aktu izstrādē;

 

 

 

 

 

2) informēt Valsts darba inspekciju un akreditācijas institūciju par gadījumiem, kad inspicēšanas institūciju darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām, un pieprasīt, lai šīs institūcijas likumā noteiktajā kārtībā atlīdzina savas darbības rezultātā nodarītos zaudējumus;

Skat.2.lpp

 

 

 

 

3) izvēlēties inspicēšanas institūciju, ar kuru slēgt līgumu par bīstamo iekārtu pārbaužu veikšanu;

 

 

 

 

 

4) veikt savā valdījumā esošo bīstamo iekārtu tehnisko apkopi un remontu, ja šīm iekārtām saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēta īpaša apkopes un remonta veikšanas kārtība.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.