Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 12.marts

Nr.9/2 – 2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" (Nr.629/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 8 lp.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

(Nr.629/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 8 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr., 2007, 3.nr., ......) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt likumprojekta ievaddaļā atsauci uz likuma oficiālajām publikācijām un izteikt to šādā redakcijā:

‘’(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr., 2007, 3., 24. nr., 2008, 3.nr.)’’.

Atbalstīts

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Nodokļa maksātāji

(1) Nodokļa maksātājs ir persona, kura:

2) pirmā Latvijas Republikas teritorijā:

a) realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu) vai ogles, koksu un lignītu (brūnogles),

 

2

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Papildināt likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta a) apakšpunktu ar vārdiem šādā redakcijā „kā arī pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno iepakojumu”.

Atbalstīts

1. Papildināt 3.panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktu ar vārdiem “kā arī pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno iepakojumu”.

4.pants. Ar nodokli apliekamie objekti un nodokļa likmes

 (5) Plastmasas maisiņiem, ko pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 24.pantā. Šajā daļā minētajiem plastmasas maisiņiem, kas izgatavoti no bioplastmasas, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 7.pielikumā.

1. 4.panta piektajā daļā:

papildināt pirmo teikumu aiz vārdiem „pievieno tirgotājs” ar vārdiem „neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa”;

 

 

 

 

2. 4.panta piektajā daļā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārdiem “pievieno tirgotājs” ar vārdiem “neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa”;

 

papildināt ar teikumu šādā redakcijā:

„Ja preces tiek realizētas maisiņos, kuros tirgotājs tās safasējis un iepakojis pirms novietošanas tirdzniecības vietā, šiem maisiņiem piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 7.pielikumā.”

3

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 1. pantā (attiecībā uz likuma 4. panta piektās daļas papildināšanu ar teikumu) vārdu ‘’maisiņi’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’plastmasas maisiņi’’ (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja preces tiek realizētas plastmasas maisiņos, kuros tirgotājs tās safasējis un iepakojis pirms novietošanas tirdzniecības vietā, šiem plastmasas maisiņiem piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 7.pielikumā.”

7.pants. Atbrīvojums no nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, kurus pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijas Republikā

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis iesniedz Vides ministrijai dokumentus, kas apliecina nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu vai piedalīšanos šādas sistēmas darbībā;

2) kārtību, kādā transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis sniedz pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi (ja tas nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem) un pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju.

 

 

2. Papildināt 7.panta otrās daļas pirmo punktu aiz vārdiem „Vides ministrijai” ar vārdiem „vai tās padotībā esošai iestādei”.

 

 

 

 

3. Papildināt 7.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārdiem “Vides ministrijai” ar vārdiem “vai tās padotībā esošai iestādei”.

14.pants. Nodokļa aprēķināšana par kārtējā taksācijas periodā ģeoloģiskajās struktūrās iesūknēto dabasgāzes vai siltumnīcefekta gāzu apjomu

Par kārtējā taksācijas periodā ģeoloģiskajās struktūrās iesūknēto dabasgāzes vai siltumnīcefekta gāzu apjomu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piemērojama nodokļa likme:

1) 0,01 lats par 100 kubikmetru dabasgāzes iesūknēšanu;

2) 0,01 lats par 100 kubikmetru metāna iesūknēšanu;

3) 0,05 lati par 100 kubikmetru oglekļa dioksīda iesūknēšanu;

4) 0,1 lats par 100 kubikmetru pārējo siltumnīcefekta gāzu iesūknēšanu.

 

 

4

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 14.panta 1.daļu šādā redakcijā:

„(1) 0,05 lats par 100 kubikmetru dabasgāzes iesūknēšanu”.

Neatbalstīts

 

15.pants. Nodokļa aprēķināšana par vides piesārņošanu, veicot C kategorijas piesārņojošas darbības

(3) Ja iekārtu operatori veic C kategorijas piesārņojošas darbības nozarēs, attiecībā uz kurām normatīvajos aktos nav noteiktu nosacījumu un nav arī iespējams aprēķināt piesārņojošo vielu apjomu, nodokļa apmērs ir 50 latu gadā. Ja nodokļa maksātājs iekārtā veic vairākas C kategorijas piesārņojošas darbības, bet ir saņēmis vienu C kategorijas piesārņojošas darbības apliecināju­mu, tad nodokli 50 latu apmērā maksā par visām iekārtā veiktajām C kategorijas piesārņojošām darbībām. Ja nodokļa maksātājs ir saņēmis vairākus C kategorijas piesārņojošu darbību apliecinājumus, tad par katru darbību, kurai izsniegts apliecinājums, maksā 50 latus.

3. Papildināt 15.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ja persona C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu saņēmusi un saimniecisko darbību uzsākusi laikā, kas nesakrīt ar nodokļa pārskata perioda pirmo mēnesi, nodokli aprēķina kā vienu divpadsmito daļu no gada nodokļa likmes (50 latiem) par katru pārskata perioda mēnesi pēc apliecinājuma saņemšanas.”

 

5

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 3. pantā (attiecībā uz 15. panta trešās daļas papildināšanu ar teikumu) vārdus ‘’pārskata perioda’’ ar vārdiem ‘’taksācijas perioda’’.

Atbalstīts

4. Papildināt 15.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja persona C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu saņēmusi un saimniecisko darbību uzsākusi laikā, kas nesakrīt ar nodokļa taksācijas perioda pirmo mēnesi, nodokli aprēķina kā vienu divpadsmito daļu no gada nodokļa likmes (50 latiem) par katru taksācijas perioda mēnesi pēc apliecinājuma saņemšanas.”

19.pants. Nodokļa aprēķināšana par ūdeņu ieguvi

Nodokli par virszemes un pazemes ūdeņu (izņemot minerālūdeņus) ieguvi maksā, ja ūdeņu ieguve pārsniedz 10 kubikmetrus diennaktī. Ja nodokļa maksātājam attiecīgajā atļaujā ūdeņu ieguves limits noteikts mazāks par 10 kubikmetriem diennaktī, nodokli saskaņā ar šā likuma 21.pantu maksā tikai par to ūdeņu apjomu, kas iegūts virs limita, atbilstoši šā likuma 2.pielikumā noteiktajai nodokļa likmei.

 

4. Papildināt 19.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

„Pazemes ūdeņiem, ko izmanto par dzērienu sastāvdaļu vai par pārtikas produktu sastāvdaļu ražošanas procesā, ja tā sastāvs dzērienā vai pārtikas produktā nepārsniedz 90 procentus (vai sausnas saturs ir 10 procentus vai vairāk), piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 2.pielikuma 2.tabulas 2.pozīcijā. Pazemes ūdeņiem, ko izmanto par dzērienu sastāvdaļu vai par pārtikas produktu sastāvdaļu ražošanas procesā, ja tā sastāvs dzērienā pārsniedz 90 procentus (vai sausnas saturs ir mazāk kā 10 procenti), piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 2.pielikuma 2.tabulas 4.pozīcijā.”

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 19.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

„Pazemes ūdeņiem, ko izmanto par dzērienu sastāvdaļu vai par pārtikas produktu sastāvdaļu ražošanas procesā, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 2.pielikuma 2.tabulas 2.pozīcijā.”

 

 

Atbalstīts

5. Papildināt 19.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Pazemes ūdeņiem, ko izmanto par dzērienu sastāvdaļu vai par pārtikas produktu sastāvdaļu ražošanas procesā, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 2.pielikuma 2.tabulas 2.pozīcijā.”

Pārejas noteikumi

 

7

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

„15. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.oktobrim izdod jaunus šā likuma 7.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.oktobrim ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.503 "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Atbalstīts

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.oktobrim izdod jaunus šā likuma 7.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.oktobrim ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.503 “Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 19.12.2006. likuma redakcijā)

 Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes direktīvu 96/61/EK;

2) Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai;

3) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/74/EK, ar ko groza direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz enerģētikas produktiem un elektroenerģiju.

 

5. Izteikt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

„Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

1. Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes direktīvu 96/61/EK;

2) Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai;

3) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/74/EK, ar ko groza direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz enerģētikas produktiem un elektroenerģiju.

8

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Papildināt likuma Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu ar 4., 5., 6., 7., 8. un 9.apakšpunktu šādā redakcijā:

   „4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra direktīva 2000/53EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

5)                       Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.decembra direktīva 2003/108/EK, ar ko groza direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

 7) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

  8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra direktīva 2004/12/EK, ar ko groza direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra direktīva 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ direktīvu 91/157/EEK.”

Atbalstīts

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

1. Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes direktīvu 96/61/EK;

2) Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai;

3) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/74/EK, ar ko groza direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz enerģētikas produktiem un elektroenerģiju;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.decembra direktīvas 2003/108/EK, ar ko groza direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra direktīvas 2004/12/EK, ar ko groza direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ direktīvu 91/157/EEK.

 

2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvu 98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, tiesību normas saskaņotas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm.”

 

 

 

2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija direktīvu 98/48/EK, ar kuru groza direktīvu 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, tiesību normas saskaņotas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm.”