04

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008.gada 5.jūnijs

Nr.9/2 – 2 – 111 – (9/08) 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu  "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" (Nr.622/Lp9) izskatīšanai 3.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 37 lp.

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns


05.06.2008

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

 (Nr.622/Lp9)

               

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(30)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.; 2004, 4.nr.; 2007, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.; 2004, 4.nr.; 2007, 10.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

3) finanšu institūcija — kredītiestāde, ieguldījumu sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība vai privātais pensiju fonds, kuri sniedz finanšu vai apdrošināšanas pakalpojumus;

 

1. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) finanšu institūcija — kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, pārapdrošināšanas sabiedrība, nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle vai privātais pensiju fonds, kas sniedz finanšu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus;”;

 

 

 

1. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) finanšu institūcija — kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, pārapdrošināšanas sabiedrība, nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle vai privātais pensiju fonds, kas sniedz finanšu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus;”;

4) klients — komersants, valsts vai pašvaldības institūcija, sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība, vai jebkura cita persona, kas saskaņā ar šo likumu saņem revīzijas pakalpojumu;

aizstāt 4.punktā vārdus „sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība” ar vārdiem „biedrība vai nodibinājums”;

 

 

 

 

aizstāt 4.punktā vārdus “sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība” ar vārdiem “biedrība vai nodibinājums”;

 

8) revīzijas pakalpojums ir:

b) revīzijas uzdevuma veikšana pēc likumos noteiktā Komercreģistra iestādes, izziņas iestādes, prokurora, tiesneša vai tiesas uzaicinājuma likumos noteiktajos gadījumos,

aizstāt 8.punkta “b” apakšpunktā vārdu “izziņas” ar vārdu “izmeklēšanas”;

 

 

 

 

aizstāt 8.punkta “b” apakšpunktā vārdu “izziņas” ar vārdu “izmeklēšanas”;

12) Latvijā atzītie starptautiskie revīzijas standarti — Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprināti Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotie starptautiskie revīzijas standarti.

papildināt 12.punktu pēc vārda “standarti” ar vārdiem “un ar tiem saistītie paziņojumi un standarti, ciktāl tie attiecas uz revīziju”;

 

1

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdus „papildināt 12.punktu pēc vārda “standarti”” ar vārdiem „papildināt 12.punktu pēc vārdiem „izdotie starptautiskie revīzijas standarti””.

Atbalstīts

papildināt 12.punktu pēc vārdiem “izdotie starptautiskie revīzijas standarti” ar vārdiem “un ar tiem saistītie paziņojumi un standarti, ciktāl tie attiecas uz revīziju”;

 

papildināt pantu ar 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“13) revidentu komercsabiedrību tīkls — sistēma, kura ir vērsta uz sadarbību un kurai ir piederīgs zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, un kuras mērķis ir ienākumu vai izmaksu dalīšana, kopīga pārvalde vai kopīgas īpašumtiesības, kopīga kvalitātes nodrošināšanas politika un procedūras vai kopīga saimnieciskās darbības stratēģija, un kura izmanto vienu un to pašu zīmolu vai šai sistēmai piederīgo zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības daļu;

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likuma 1.panta 13.punktu šādā redakcijā:

„13) revidentu komercsabiedrību tīkls – zvērinātu revidentu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību, dalībvalstu vai trešo valstu revidentu vai revidentu komercsabiedrību sadarbība, kuras mērķis ir ienākumu vai izmaksu dalīšana, kopīga pārvalde vai kopīgs īpašums, kopīga kvalitātes nodrošināšanas politika un procedūras vai kopīga saimnieciskās darbības stratēģija, un kura paredz, ka šīs sadarbības partneri izmanto vienu un to pašu komercsabiedrības firmu vai nozīmīgu šīs sadarbības partneru profesionālo resursu daļu;”.

Atbalstīts

papildināt pantu ar 13., 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

“13) revidentu komercsabiedrību tīkls — zvērinātu revidentu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību, dalībvalstu vai trešo valstu revidentu vai revidentu komercsabiedrību sadarbība, kuras mērķis ir ienākumu vai izmaksu dalīšana, kopīga pārvalde vai kopīgs īpašums, kopīga kvalitātes nodrošināšanas politika un procedūras vai kopīga saimnieciskās darbības stratēģija un kura paredz, ka šīs sadarbības partneri izmanto vienu un to pašu komercsabiedrības firmu vai nozīmīgu šīs sadarbības partneru profesionālo resursu daļu;

 

14) starptautiskie grāmatvedības standarti — Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdoti vai pieņemti starptautiskie grāmatvedības standarti, starptautiskie finanšu pārskatu standarti un ar tiem saistītās interpretācijas, šo standartu un ar tiem saistīto interpretāciju turpmākie grozījumi, turpmākie standarti un ar tiem saistītās interpretācijas;

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likuma 1.panta papildinājumu ar 14. punktu (attiecīgi mainot likumprojekta 1. panta numerāciju).

 

Atbalstīts

 

 

15) trešā valsts — valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts;

16) trešās valsts revidents — fiziskā persona, kas saskaņā ar trešās valsts likumiem ir tiesīga veikt šajā valstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi);

17) trešās valsts revidentu komercsabiedrība — trešajā valstī reģistrēta jebkura veida komercsabiedrība, kas saskaņā ar trešās valsts likumiem ir tiesīga veikt šajā valstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi).”

 

 

 

14) trešā valsts — valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts;

15) trešās valsts revidents — fiziskā persona, kas saskaņā ar trešās valsts likumiem ir tiesīga veikt šajā valstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi);

16) trešās valsts revidentu komercsabiedrība — trešajā valstī reģistrēta jebkura veida komercsabiedrība, kas saskaņā ar trešās valsts likumiem ir tiesīga veikt šajā valstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi).”;

 

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojekta 1.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

„papildināt 1. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Likumā lietotais termins „starptautiskie grāmatvedības standarti” atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija regulā Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu ietvertajai definīcijai.”.

Atbalstīts

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Likumā lietotais termins “starptautiskie grāmatvedības standarti” atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulā Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu ietvertajai definīcijai.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

6.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statuss, darbības mērķi un uzdevumi

(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pārstāv savu biedru intereses un aizstāv tās, organizē zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, kā arī lemj par sertifikāta izsniegšanu zvērinātam revidentam un licences izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija kārto Zvērinātu revidentu reģistru un Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, izskata zvērinātu revidentu un klientu strīdus pēc strīdā iesaistītās puses pieprasījuma, kā arī veic citus likumos un savos statūtos noteiktos uzdevumus.

 

2. 6.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija:

1) pārstāv un aizstāv savu biedru intereses;

2) organizē zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus;

3) lemj par sertifikāta izsniegšanu zvērinātam revidentam un licences izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai;

4) kārto Zvērinātu revidentu reģistru un Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru;

5) izskata zvērinātu revidentu un klientu strīdus pēc strīdā iesaistītās puses pieprasījuma;

6) organizē un uzrauga zvērinātu revidentu izglītības turpināšanu un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītā tālākizglītības procesā;

7) veic citus likumos un savos statūtos noteiktos uzdevumus.”;

 

 

 

2. 6.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija:

1) pārstāv un aizstāv savu biedru intereses;

2) organizē zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus;

3) lemj par sertifikāta izsniegšanu zvērinātam revidentam un licences izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai;

4) kārto Zvērinātu revidentu reģistru un Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru;

5) izskata zvērinātu revidentu un klientu strīdus pēc strīdā iesaistītās puses pieprasījuma;

6) organizē un uzrauga zvērinātu revidentu izglītības turpināšanu un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītā tālākizglītības procesā;

7) veic citus likumos un savos statūtos noteiktos uzdevumus.”;

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija reizi gadā informē sabiedrību par savu darbību, arī par zvērinātiem revidentiem piemērotajiem disciplinārsodiem, ciktāl to neierobežo Informācijas atklātības likums. Minēto informāciju Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ievieto savā tīmekļa vietnē (mājaslapā), kā arī nosūta Finanšu ministrijai.”

5

 

 

 

 

 

 

6

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 6. panta sestajā daļā vārdus „ciktāl to neierobežo Informācijas atklātības likums” ar vārdiem „ciktāl to neierobežo likums”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 6. panta sestajā daļā vārdus „tīmekļa vietnē (mājaslapā)” ar vārdu „mājaslapā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija reizi gadā informē sabiedrību par savu darbību, arī par zvērinātiem revidentiem piemērotajiem disciplinārsodiem, ciktāl to neierobežo likums. Minēto informāciju Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ievieto savā mājaslapā, kā arī nosūta Finanšu ministrijai.”

13.pants. Ārvalstu revidentu kvalifikācijas atzīšanas noteikumi

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atzīst ārvalsts revidenta kvalifikāciju par līdzvērtīgu zvērināta revidenta kvalifikācijai un izsniedz viņam zvērināta revidenta sertifikātu, ja šis ārvalsts revidents atbilst visiem šajā pantā minētajiem nosacījumiem:

 

3. Izteikt 13.panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

“13.pants. Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atzīst, ka tādas personas kvalifikācija, kura revidenta profesionālo kvalifikāciju ir ieguvusi ārvalstī (Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī), ir līdzvērtīga zvērināta revidenta kvalifikācijai, un izsniedz šai personai zvērināta revidenta sertifikātu, ja atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:”.

7

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 13.panta ievaddaļā vārdu „tā” ar vārdiem „šis ārvalsts revidents”.

 

Atbalstīts

3. Izteikt 13.panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

“13.pants. Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atzīst, ka tādas personas kvalifikācija, kura revidenta profesionālo kvalifikāciju ir ieguvusi ārvalstī (Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī), ir līdzvērtīga zvērināta revidenta kvalifikācijai, un izsniedz šai personai zvērināta revidenta sertifikātu, ja šis ārvalsts revidents atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:”.

14.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu saturs

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu priekšmetu programmās ietverami jautājumi un uzdevumi, kas tieši saistīti ar gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu pārbaudēm vai saistīti ar tām netieši, ciktāl tie attiecināmi uz šādām pārbaudēm, un kas ļauj konstatēt pretendenta zināšanas šādās jomās:

1) revīzijas teorija un tehnika, starptautiskie revīzijas standarti;

2) gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu sagatavošana un analīze, grāmatvedības metodes un novērtēšanas noteikumi;

3) finanšu un vadības grāmatvedība;

4) iekšējā revīzija;

5) publiskās tiesības, Civillikums, darba tiesības un sociālās garantijas reglamentējošie likumi;

6) komercdarbības un maksātnespējas likumi;

7) nodokļu likumi;

8) informācijas sistēmas un datorsistēmas;

9) vispārējā un finanšu ekonomika;

10) komercdarbības riska pārvaldīšana un analīze;

11) finanšu vadības pamatprincipi;

12) matemātika un statistika.

 

4. Papildināt 14.pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“13) starptautiskie grāmatvedības standarti;

14) profesionālā ētika un neatkarība.”

 

 

 

 

4. Papildināt 14.pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“13) starptautiskie grāmatvedības standarti;

14) profesionālā ētika un neatkarība.”

16.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas kārtība

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pieņem lēmumu par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu pretendentiem, kuri ir nokārtojuši attiecīgos zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus un pēc to nokārtošanas atkārtoti rakstveidā apliecinājuši, ka uz viņiem neattiecas neviens no šā likuma 9.pantā minētajiem apstākļiem, un nosaka zvērināta revidenta zvēresta parakstīšanas un sertifikāta izsniegšanas dienu.

 

 

5. Aizstāt 16.panta pirmajā daļā vārdus “par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu” ar vārdiem “un izsniedz zvērināta revidenta sertifikātu”.

 

 

 

 

5. Aizstāt 16.panta pirmajā daļā vārdus “par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu” ar vārdiem “un izsniedz zvērināta revidenta sertifikātu”.

 

19.pants. Zvērinātu revidentu reģistrs

 (2) Reģistrā par zvērinātu revidentu ieraksta šādas ziņas:

1) vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2) prakses vietas adresi un tālruņa (telefaksa) numuru;

 

6. 19.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) prakses vietas adresi, tālruņa (telefaksa) numuru un norādi uz tīmekļa vietni (mājaslapas adresi), ja tāda ir;”;

8

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 19.panta otrās daļas 2.punktā vārdus „norādi uz tīmekļa vietni (mājaslapas adresi)’’ ar vārdiem „norādi uz mājaslapas adresi”.

Atbalstīts

6. 19.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) prakses vietas adresi, tālruņa (telefaksa) numuru un norādi uz mājaslapas adresi, ja tāda ir;”;

3) sertifikāta numuru;

4) sertifikāta izsniegšanas, tā darbības apturēšanas vai anulēšanas laiku un pamatu.

papildināt otro daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) zvērinātu revidentu komercsabiedrības firmu (ar norādi uz komersanta veidu), juridisko adresi un reģistrācijas numuru komercreģistrā, ja zvērināts revidents ir darba attiecībās ar šo komercsabiedrību vai ir tās biedrs, akcionārs vai dalībnieks;

6) ja zvērināts revidents vienlaikus ir ārvalsts revidents, norāda arī tās ārvalsts reģistru, kurā revidents ir ierakstīts, un reģistrācijas numuru, ja attiecīgās ārvalsts likums paredz revidenta ierakstīšanu reģistrā.”;

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) zvērinātu revidentu komercsabiedrības firmu (ar norādi uz komersanta veidu), juridisko adresi un reģistrācijas numuru komercreģistrā, ja zvērināts revidents ir darba attiecībās ar šo komercsabiedrību vai ir tās biedrs, akcionārs vai dalībnieks;

6) ja zvērināts revidents vienlaikus ir ārvalsts revidents, norāda arī tās ārvalsts reģistru, kurā revidents ir ierakstīts, un reģistrācijas numuru, ja attiecīgās ārvalsts likums paredz revidenta ierakstīšanu reģistrā.”;

(3) Ja mainās kādas no šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētajām ziņām, zvērināts revidents divu nedēļu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai.

 

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus “1. un 2.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “1., 2., 5. un 6.punktā”;

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus “1. un 2.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “1., 2., 5. un 6.punktā”;

 

 

 

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

“(31) Zvērinātu revidentu reģistrā norāda, ka par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu ir atbildīga Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, un norāda tās juridisko adresi. Papildus norāda, ka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija, un norāda tās adresi.

(32) Zvērinātu revidentu reģistru kārto latviešu valodā. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija var papildus kārtot reģistru arī kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā valodā. Šādā gadījumā reģistrā norāda, vai tulkojums ir vai nav apliecināts.”;

 

 

 

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

“(31) Zvērinātu revidentu reģistrā norāda, ka par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu ir atbildīga Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, un norāda tās juridisko adresi. Papildus norāda, ka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija, un norāda tās adresi.

(32) Zvērinātu revidentu reģistru kārto latviešu valodā. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija var papildus kārtot reģistru arī kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā valodā. Šādā gadījumā reģistrā norāda, vai tulkojums ir vai nav apliecināts.”;

(4) Zvērinātu revidentu reģistrs ir publisks, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar to.

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zvērinātu revidentu reģistrs ir publisks, un ikvienai personai ir tiesības ar to iepazīties. Zvērinātu revidentu reģistra informāciju kārto un glabā elektroniski, un tā ir pieejama Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas tīmekļa vietnē (mājaslapā)

9

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 19.panta ceturtajā daļā vārdus „tīmekļa vietnē (mājaslapā)” ar vārdu „mājaslapā”.

Atbalstīts

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zvērinātu revidentu reģistrs ir publisks, un ikvienai personai ir tiesības ar to iepazīties. Zvērinātu revidentu reģistra informāciju kārto un glabā elektroniski, un tā ir pieejama Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mājaslapā.”

21.pants. Licences izsniegšanas kritēriji

 (3) Zvērinātu revidentu komercsabiedrībā vairāk par 50 procentiem balsstiesīgo kapitāla daļu jāpieder zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, vai Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas ekonomiskās telpas valstu revidentiem vai revidentu komercsabiedrībām, kas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomiskās telpas valsts likumiem ir tiesīgas veikt profesionālo darbību, kuru atbilstoši Latvijas likumiem veic zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

 

7. 21.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “ekonomiskās telpas” ar vārdiem “Ekonomikas zonas”;

 

 

 

 

7. 21.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “ekonomiskās telpas” ar vārdiem “Ekonomikas zonas”;

(4) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības valdes locekļu vairākumam jābūt zvērinātiem revidentiem.

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “valdes” ar vārdiem “valdes un padomes (ja padome ir izveidota)”.

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “valdes” ar vārdiem “valdes un padomes (ja padome ir izveidota)”.

 

24.pants. Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrs

(2) Reģistrā par zvērinātu revidentu komercsabiedrību ieraksta šādas ziņas:

1) firmu un Komercreģistrā ierakstīto reģistrācijas numuru;

 

8. 24.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu “firmu” ar vārdiem “firmu (ar norādi uz komersanta veidu)”;

 

 

 

 

8. 24.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu “firmu” ar vārdiem “firmu (ar norādi uz komersanta veidu)”;

2) juridisko adresi un tālruņa (telefaksa) numuru;

 

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) juridisko adresi, kontaktpersonu, tālruņa (telefaksa) numuru un norādi uz tīmekļa vietni (mājaslapas adresi), ja tāda ir;”;

10

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 24. panta otrās daļas 2. punktā vārdus „norādi uz tīmekļa vietni (mājaslapas adresi), ja tāda ir ”ar vārdiem „norādi uz mājaslapas adresi, ja tāda ir;”.

Atbalstīts

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) juridisko adresi, kontaktpersonu, tālruņa (telefaksa) numuru un norādi uz mājaslapas adresi, ja tāda ir;”;

6) tā zvērināta revidenta vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, personas kodu un zvērināta revidenta sertifikāta numuru, kurš sniedz revīzijas pakalpojumus komercsabiedrības vārdā;

aizstāt otrās daļas 6.punktā vārdus “dzīvesvietas adresi” ar vārdiem “prakses vietas adresi”;

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas 6.punktā vārdus “dzīvesvietas adresi” ar vārdiem “prakses vietas adresi”;

7) komercsabiedrības valdes locekļa vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, personas kodu un zvērināta revidenta sertifikāta numuru, ja valdes loceklis ir zvērināts revidents.

aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdu “valdes” ar vārdiem “valdes un padomes (ja padome ir izveidota)”;

 

 

 

aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdu “valdes” ar vārdiem “valdes un padomes (ja padome ir izveidota)”;

 

papildināt otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) ja iespējams un ja zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir piederīga revidentu komercsabiedrību tīklam, ziņas par šā tīkla dalībniekiem un ar šo tīklu saistītajiem uzņēmumiem vai norādi, kur ir publiski pieejama informācija par tiem.”;

11

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 24. panta otrās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

„8) ja zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir piederīga revidentu komercsabiedrību tīklam, ziņas par šā tīkla sadarbības partneriem (ja šādas ziņas ir pieejamas) vai norādi, kur ir publiski pieejama informācija par tiem.”.

Atbalstīts

papildināt otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) ja zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir piederīga revidentu komercsabiedrību tīklam, ziņas par šā tīkla sadarbības partneriem (ja šādas ziņas ir pieejamas) vai norādi, kur ir publiski pieejama informācija par tiem.”;

(3) Ja mainās kāda no šā panta otrās daļas 1., 2., 5., 6. un 7.punktā minētajām ziņām, komercsabiedrība divu nedēļu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai.

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus “6. un 7.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “6., 7. un 8.punktā”;

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus “6. un 7.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “6., 7. un 8.punktā”;

 

 

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

“(31) Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā norāda, ka par zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un darbības uzraudzību ir atbildīga Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, un norāda tās juridisko adresi. Papildus norāda, ka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija, un norāda tās adresi.

(32) Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru kārto latviešu valodā. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija var papildus kārtot reģistru arī kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā valodā. Šādā gadījumā reģistrā norāda, vai tulkojums ir vai nav apliecināts.”;

 

 

 

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

“(31) Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā norāda, ka par zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un darbības uzraudzību ir atbildīga Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, un norāda tās juridisko adresi. Papildus norāda, ka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija, un norāda tās adresi.

(32) Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru kārto latviešu valodā. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija var papildus kārtot reģistru arī kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā valodā. Šādā gadījumā reģistrā norāda, vai tulkojums ir vai nav apliecināts.”;

(4) Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrs ir publisks, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar to.

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrs ir publisks, un ikvienai personai ir tiesības ar to iepazīties. Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistra informāciju kārto un glabā elektroniski, un tā ir pieejama Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas tīmekļa vietnē (mājaslapā)

12

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 24. panta ceturtajā daļā vārdus „tīmekļa vietnē (mājaslapā)” ar vārdu „mājaslapā”.

Atbalstīts

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrs ir publisks, un ikvienai personai ir tiesības ar to iepazīties. Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistra informāciju kārto un glabā elektroniski, un tā ir pieejama Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mājaslapā.”

V nodaļa

Zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanas noteikumi, Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrs

9. Papildināt V nodaļu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

“24.1 pants. Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrs

 

 

 

9. Papildināt V nodaļu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

“24.1 pants. Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrs

 

 

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sadarbībā ar Finanšu ministriju, pamatojoties uz šā likuma 19. un 24.pantu, kārto Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistru. Reģistrā ieraksta trešo valstu revidentus un trešo valstu revidentu komercsabiedrības, kas sniedz revidenta ziņojumu par tādas komercsabiedrības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, kura reģistrēta ārpus Eiropas Kopienas (turpmāk šajā pantā — trešās valsts komercsabiedrība) un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Latvijas regulētajā tirgū. Gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, kurus revidējuši (pārbaudījuši) trešo valstu revidenti un trešo valstu revidentu komercsabiedrības, kas nav iekļautas Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā, nav juridiska spēka.

13

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 24.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sadarbībā ar Finanšu ministriju kārto Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistru. Reģistrā ieraksta trešo valstu revidentus un trešo valstu revidentu komercsabiedrības, kas sniedz revidenta ziņojumu par tādas komercsabiedrības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, kura reģistrēta trešajā valstī (turpmāk šajā pantā — trešās valsts komercsabiedrība) un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Latvijas regulētajā tirgū. Reģistrā par trešās valsts revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību ieraksta attiecīgi šā likuma 19. un 24. pantā norādītās ziņas. Gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, kurus revidējuši (pārbaudījuši) trešo valstu revidenti un trešo valstu revidentu komercsabiedrības, kas nav iekļautas Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā, nav juridiska spēka.”

Atbalstīts

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sadarbībā ar Finanšu ministriju kārto Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistru. Reģistrā ieraksta trešo valstu revidentus un trešo valstu revidentu komercsabiedrības, kas sniedz revidenta ziņojumu par tādas komercsabiedrības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, kura reģistrēta trešajā valstī (turpmāk šajā pantā — trešās valsts komercsabiedrība) un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Latvijas regulētajā tirgū. Reģistrā par trešās valsts revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību ieraksta attiecīgi šā likuma 19. un 24.pantā norādītās ziņas. Gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, kurus revidējuši (pārbaudījuši) trešo valstu revidenti un trešo valstu revidentu komercsabiedrības, kas nav iekļautas Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā, nav juridiska spēka.

 

(2) Prasība ierakstīt revidentu un revidentu komercsabiedrību Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā neattiecas uz tām trešo valstu komercsabiedrībām, kas emitē tikai tādus parāda vērtspapīrus, kuri ir iekļauti kādas dalībvalsts regulētajā tirgū un kuru (viena vērtspapīra) nominālvērtība emisijas dienā nav mazāka par 50 000 EUR ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

14

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 24.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā neieraksta tādu trešās valsts revidentu un revidentu komercsabiedrību, kas sniedz revidenta ziņojumu par tādas trešās valsts komercsabiedrības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, kura emitē tikai tādus parāda vērtspapīrus, kuri ir iekļauti kādas dalībvalsts regulētajā tirgū un kuru viena vērtspapīra nominālvērtība emisijas dienā nav mazāka par 50000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.”.

Atbalstīts

(2) Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā neieraksta tādu trešās valsts revidentu un revidentu komercsabiedrību, kas sniedz revidenta ziņojumu par tādas trešās valsts komercsabiedrības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, kura emitē tikai tādus parāda vērtspapīrus, kuri ir iekļauti kādas dalībvalsts regulētajā tirgū un kuru viena vērtspapīra nominālvērtība emisijas dienā nav mazāka par 50 000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

 

(3) Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistru kārto latviešu valodā. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija var papildus kārtot reģistru arī kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā valodā. Šādā gadījumā reģistrā norāda, vai tulkojums ir vai nav apliecināts.

 

 

 

(3) Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistru kārto latviešu valodā. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija var papildus kārtot reģistru arī kādā citā Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālajā valodā. Šādā gadījumā reģistrā norāda, vai tulkojums ir vai nav apliecināts.

 

(4) Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrs ir publisks, un ikvienai personai ir tiesības ar to iepazīties. Šā reģistra informāciju kārto un glabā elektroniski, un tā ir pieejama Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas tīmekļa vietnē (mājaslapā).

15

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 24.1 panta ceturtajā daļā vārdus „tīmekļa vietnē (mājaslapā)” ar vārdu „mājaslapā”.

Atbalstīts

(4) Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrs ir publisks, un ikvienai personai ir tiesības ar to iepazīties. Šā reģistra informāciju kārto un glabā elektroniski, un tā ir pieejama Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mājaslapā.

 

 (5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai ir tiesības saņemt parakstītu informāciju no Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā iekļauta trešās valsts revidenta un trešās valsts revidentu komercsabiedrības par jebkurām šajā reģistrā minēto ziņu izmaiņām. Pēc minētās informācijas saņemšanas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija piecu darbdienu laikā atjauno (aktualizē) šajā reģistrā iekļautās ziņas.”

16

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 24.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atjauno (aktualizē) Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā iekļautās ziņas piecu darbdienu laikā skaitot no dienas, kad saņemta rakstveida informācija no reģistrā iekļauta trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības par reģistrā iekļauto ziņu izmaiņām.”.

Atbalstīts

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atjauno (aktualizē) Trešo valstu revidentu un trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrā iekļautās ziņas piecu darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad saņemta rakstveida informācija no reģistrā iekļauta trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības par reģistrā iekļauto ziņu izmaiņām.

26.pants. Apstākļi, kuros ir apdraudēta zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība

 (2) Zvērināta revidenta, arī zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta, un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība ir apdraudēta, ja zvērināts revidents, atbildīgais zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir tieši vai netieši ieinteresēta revīzijas iznākumā. Zvērināta revidenta, arī atbildīgā zvērināta revidenta, un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību apdraud šādi apstākļi:

6) par revīzijas pakalpojumiem saņemtās atlīdzības atkarība no revīzijas iznākuma;

10. 26.pantā:

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) par revīzijas pakalpojumiem saņemtās atlīdzības atkarība no revīzijas iznākuma vai sniegtajiem papildu pakalpojumiem;”;

 

 

 

 

10. 26.pantā:

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) par revīzijas pakalpojumiem saņemtās atlīdzības atkarība no revīzijas iznākuma vai sniegtajiem papildu pakalpojumiem;”;

 

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība ir apdraudēta arī tad, ja vismaz viens no šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem attiecas uz revidentu komercsabiedrību tīklu, kuram ir piederīgs zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

17

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 26. panta trešo daļu šādā redakcijā:

 „(3) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība ir apdraudēta arī tad, ja vismaz viens no šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem attiecas uz revidentu komercsabiedrību tīkla, kuram ir piederīgs zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, sadarbības partneri.”

Atbalstīts

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība ir apdra udēta arī tad, ja vismaz viens no šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem attiecas uz revidentu komercsabiedrību tīkla, kuram ir piederīgs zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, sadarbības partneri.

 

 (4) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības pienākums ir revīzijas darba dokumentos norādīt šā panta otrajā daļā minētos apstākļus, ja tādi ir konstatēti, kā arī norādīt pasākumus, kas veikti, lai šos apstākļus novērstu.”

 

 

 

(4) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības pienākums ir revīzijas darba dokumentos norādīt šā panta otrajā daļā minētos apstākļus, ja tādi ir konstatēti, kā arī norādīt pasākumus, kas veikti, lai šos apstākļus novērstu.”

27.pants. Konfidencialitātes prasības

Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust komercnoslēpumu, kuru viņš uzzinājis, pildot profesionālos pienākumus. Komercnoslēpumu saturošu informāciju aizliegts izmantot vai atklāt bez klienta rakstveida piekrišanas, izņemot šā likuma 33.pantā un likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” minētos gadījumus vai gadījumus, kad zvērinātam revidentam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar tiesas nolēmumu. Informācija jebkurā gadījumā ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ja, to izpaužot, var kaitēt klienta konkurētspējai. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma informācija, kas saskaņā ar likumu un citiem normatīvajiem aktiem iekļaujama klienta gada pārskatā.

 

11. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Konfidencialitātes prasības

(1) Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust komercnoslēpumu, kuru viņš uzzinājis, pildot profesionālos pienākumus. Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai aizliegts izmantot vai atklāt bez klienta rakstveida piekrišanas komercnoslēpumu saturošu informāciju, izņemot šā panta otrajā daļā, šā likuma 33.pantā un likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” minētos gadījumus vai gadījumus, kad zvērinātam revidentam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar tiesas nolēmumu.

 

 

 

 

11. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Konfidencialitātes prasības

(1) Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust komercnoslēpumu, kuru viņš uzzinājis, pildot profesionālos pienākumus. Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai aizliegts izmantot vai atklāt bez klienta rakstveida piekrišanas komercnoslēpumu saturošu informāciju, izņemot šā panta otrajā daļā, šā likuma 33.pantā un likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” minētos gadījumus vai gadījumus, kad zvērinātam revidentam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar tiesas nolēmumu.

 

 (2) Ja izbeigtas vai pārtrauktas klienta un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības līgumattiecības un klients ir stājies līgumattiecībās ar citu zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, tad zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (ar kuru izbeigtas vai pārtrauktas līgumattiecības) nodrošina jaunajam zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (ar kuru nodibinātas līgumattiecības) piekļuvi būtiskai informācijai par klientu.

(3) Šā panta pirmās daļas prasības zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir obligātas, kamēr pastāv līgumattiecības ar klientu un arī pēc tam, kad šīs līgumattiecības ir izbeigtas vai pārtrauktas.”

18

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 27. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja izbeigts klienta un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības noslēgtais revīzijas pakalpojumu līgums un klients noslēdzis revīzijas pakalpojumu līgumu ar citu zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, tad zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, ar kuru izbeigts līgums, nodrošina jaunajam zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (ar kuru noslēgts līgums) piekļuvi visai attiecīgajai informācijai par klientu.

(3) Šā panta pirmās daļas prasības uz zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību ir attiecināmas, kamēr ir spēkā revīzijas pakalpojumu līgums ar klientu un arī pēc tam, kad šīs līgums ir izbeigts.”.

 

Atbalstīts

(2) Ja izbeigts klienta un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības noslēgtais revīzijas pakalpojumu līgums un klients noslēdzis revīzijas pakalpojumu līgumu ar citu zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, tad zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, ar kuru izbeigts līgums, nodrošina jaunajam zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (ar kuru noslēgts līgums) piekļuvi visai attiecīgajai informācijai par klientu.

(3) Šā panta pirmās daļas prasības uz zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību ir attiecināmas, kamēr ir spēkā revīzijas pakalpojumu līgums ar klientu, kā arī pēc tam, kad šis līgums ir izbeigts.”

 

29.pants. Zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības profesionālo pakalpojumu sniegšana

(1) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir tiesīga sniegt revīzijas pakalpojumus:

1) pēc klienta uzaicinājuma, valsts vai pašvaldību institūciju un to pārraudzībā, pārziņā vai pakļautībā esošajās iestādēs un organizācijās — pēc augstākas institūcijas vadības uzaicinājuma;

12. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pēc klienta uzaicinājuma, valsts vai pašvaldību institūcijās un to padotībā esošajās iestādēs un organizācijās — pēc augstākas institūcijas vadības uzaicinājuma, bet kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības institūcija ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētājs, — pēc pašas kapitālsabiedrības vai pēc kapitāla daļu turētāja uzaicinājuma;”;

19

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 29. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus „un organizācijās”.

Atbalstīts

12. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pēc klienta uzaicinājuma, valsts vai pašvaldību institūcijās un to padotībā esošajās iestādēs — pēc augstākas institūcijas vadības uzaicinājuma, bet kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības institūcija ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētājs, — pēc pašas kapitālsabiedrības vai pēc kapitāla daļu turētāja uzaicinājuma;”;

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Klients var pārtraukt vai lauzt revīzijas pakalpojumu līgumu ar zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību tikai tad, ja tam ir pamatots iemesls. Klienta un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības viedokļu atšķirības par grāmatvedības metodēm vai revīzijas procedūrām nav pamats līgumattiecību pārtraukšanai. Klientam, kas ir pārtraucis revīzijas pakalpojumu līgumu, kā arī zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, ar kuru pārtrauktas līgumattiecības, ir pienākums par to ziņot Finanšu ministrijai un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai, norādot iemeslus.”;

20

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 29.panta 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Klients var vienpusēji atkāpties no revīzijas pakalpojumu līguma ar zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību tikai tad, ja tam ir pamatots iemesls. Klienta un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības viedokļu atšķirības par grāmatvedības metodēm vai revīzijas procedūrām nav pamats līguma izbeigšanai. Klientam, kas ir vienpusēji atkāpies no revīzijas pakalpojumu līgumu, kā arī zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, ar kuru izbeigts līgums, ir pienākums par to ziņot Finanšu ministrijai un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai, norādot iemeslus.”.

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Klients var vienpusēji atkāpties no revīzijas pakalpojumu līguma ar zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību tikai tad, ja tam ir pamatots iemesls. Klienta un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības viedokļu atšķirības par grāmatvedības metodēm vai revīzijas procedūrām nav pamats līguma izbeigšanai. Klientam, kas ir vienpusēji atkāpies no revīzijas pakalpojumu līguma, kā arī zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, ar kuru izbeigts līgums, ir pienākums par to ziņot Finanšu ministrijai un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai, norādot iemeslus.”;

(4) Zvērinātam revidentam, arī atbildīgajam zvērinātam revidentam, nav tiesību veikt vienas un tās pašas finanšu institūcijas, kā arī tādas komercsabiedrības gada pārskatu revīziju vairāk nekā piecus pārskata gadus pēc kārtas, kuras akcijas tiek iekļautas fondu biržas sarakstos.

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zvērinātam revidentam un atbildīgajam zvērinātam revidentam nav tiesību ilgāk kā septiņus gadus pēc kārtas veikt gada pārskata revīziju (pārbaudi) vienā un tajā pašā finanšu institūcijā vai kapitālsabiedrībā, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, kā arī vismaz divus gadus pēc šā laikposma beigām ir aizliegts piedalīties minētā klienta gada pārskata revīzijā (pārbaudē).”;

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zvērinātam revidentam un atbildīgajam zvērinātam revidentam nav tiesību ilgāk kā septiņus gadus pēc kārtas veikt gada pārskata revīziju (pārbaudi) vienā un tajā pašā finanšu institūcijā vai kapitālsabiedrībā, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, kā arī vismaz divus gadus pēc šā laikposma beigām ir aizliegts piedalīties minētā klienta gada pārskata revīzijā (pārbaudē).”;

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Zvērinātam revidentam un atbildīgajam zvērinātam revidentam vismaz divus gadus pēc revīzijas pakalpojumu līgumattiecību izbeigšanas ir aizliegts ieņemt amatu vienas un tās pašas finanšu institūcijas valdē vai padomē, kā arī tādas kapitālsab iedrības valdē vai padomē, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.

21

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 29.panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Zvērinātam revidentam un atbildīgajam zvērinātam revidentam vismaz divus gadus pēc revīzijas pakalpojumu līguma izbeigšanas ir aizliegts ieņemt amatu tādas finanšu institūcijas valdē vai padomē, kā arī tādas kapitālsabiedrības valdē vai padomē, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, kura ir bijusi klients izbeigtajā līgumā.’.

Atbalstīts

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Zvērinātam revidentam un atbildīgajam zvērinātam revidentam vismaz divus gadus pēc revīzijas pakalpojumu līguma izbeigšanas ir aizliegts ieņemt amatu tādas finanšu institūcijas valdē vai padomē, kā arī tādas kapitālsabiedrības valdē vai padomē, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, kura ir bijusi klients izbeigtajā līgumā.

 

(6) Zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība un atbildīgais zvērināts revidents reizi gadā sniedz rakstveida apliecinājumu par savas zvērināta revidenta profesionālās darbības neatkarību no revidējamā klienta tādas kapitālsabiedrības revīzijas komitejai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, kā arī to informē par jebkuriem šim klientam papildus sniegtajiem pakalpojumiem. Zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība un atbildīgais zvērināts revidents informē klienta revīzijas komiteju par apstākļiem, kas apdraud viņa neatkarību šā likuma 26.panta otrās daļas izpratnē, un konsultējas par pasākumiem, kas veikti, lai šos apstākļus novērstu.”

 

 

 

(6) Zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība un atbildīgais zvērināts revidents reizi gadā sniedz rakstveida apliecinājumu par savas zvērināta revidenta profesionālās darbības neatkarību no revidējamā klienta tādas kapitālsabiedrības revīzijas komitejai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, kā arī to informē par jebkuriem šim klientam papildus sniegtajiem pakalpojumiem. Zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība un atbildīgais zvērināts revidents informē klienta revīzijas komiteju par apstākļiem, kas apdraud viņa neatkarību šā likuma 26.panta otrās daļas izpratnē, un konsultējas par pasākumiem, kas veikti, lai šos apstākļus novērstu.”

32.pants. Zvērināta revidenta ziņojuma rekvizīti

Lai zvērināta revidenta ziņojums iegūtu juridisku spēku, tam ir nepieciešami šādi rekvizīti (identifikācijas dati):

7) šajā likumā paredzētajos gadījumos — tās personas vārds, uzvārds, personas kods un paraksts, kura rīkojas zvērinātu revidentu komercsabiedrības vārdā, un zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences numurs.

 

13. Izslēgt 32.panta 7.punktā vārdus “personas kods un”.

 

 

 

 

13. Izslēgt 32.panta 7.punktā vārdus “personas kods un”.

33.pants. Informācijas sniegšana klienta vadībai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

 

 

22

Deputāts J.Urbanovičs

Izteikt 33.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“33.pants. Informācijas sniegšana klienta vadībai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Valsts kontrolei”.

Neatbalstīts

 

 (1) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība informē klienta vadību (izpildinstitūciju vai tās atbildīgos locekļus) par atzinumā neietvertiem jautājumiem (piemēram, iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, kļūdām un pārkāpumiem), kas neietekmē sniegto atzinumu.

14. Aizstāt 33.panta pirmajā daļā vārdus “vadību (izpildinstitūciju vai tās atbildīgos locekļus)” ar vārdiem “vadību (izpildinstitūciju vai tās atbildīgos locekļus) vai revīzijas komiteju, ja tāda ir izveidota”.

 

 

 

 

 

14. Aizstāt 33.panta pirmajā daļā vārdus “vadību (izpildinstitūciju vai tās atbildīgos locekļus)” ar vārdiem “vadību (izpildinstitūciju vai tās atbildīgos locekļus) vai revīzijas komiteju, ja tāda ir izveidota”.

 

 

23

Deputāts J.Urbanovičs

Papildināt 33.pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

“(32) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pienākums ir sniegt Valsts kontrolei informāciju un dokumentus, ko saskaņā ar Valsts kontroles likumu tā rakstveidā pieprasījusi savu uzdevumu veikšanai”.

Neatbalstīts

 

 

15. Papildināt likumu ar 33.1 pantu šādā redakcijā:

“33.1 pants. Zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības informācija atklātībai

24

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 33.1 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“33.1 pants. Zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības atklātības ziņojums’’.

Atbalstīts

15. Papildināt likumu ar 33.1 pantu šādā redakcijā:

“33.1 pants. Zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības atklātības ziņojums

 

(1) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijai vai komercsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, trīs mēnešus pēc katra pārskata gada beigām publicē savā tīmekļa vietnē (mājaslapā) atklātībai nododamu informāciju (turpmāk — atklātības ziņojums).

25

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 33.1 panta pirmajā daļā vārdus „trīs mēnešus pēc katra pārskata gada beigām publicē savā tīmekļa vietnē (mājaslapā) atklātībai nododamu informāciju (turpmāk — atklātības ziņojums)” ar vārdiem „ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc katra pārskata gada beigām publicē savā mājaslapā atklātības ziņojumu.”.

Atbalstīts

(1) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijai vai komercsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc katra pārskata gada beigām publicē savā mājaslapā atklātības ziņojumu.

 

(2) Atklātības ziņojumā par šā panta pirmajā daļā minēto zvērinātu revidentu komercsabiedrību sniedz šādas ziņas:

1) komersanta veids, īpašnieki un piederība revidentu komercsabiedrību tīklam. Ja zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir piederīga revidentu komercsabiedrību tīklam, šā t īkla apraksts un zvērinātu revidentu komercsabiedrības statuss šajā tīklā;

26

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 33.1 panta otrās daļas 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

„Ja zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir piederīga revidentu komercsabiedrību tīklam, šā tīkla apraksts, sadarbības tiesiskais pamats un uzbūves reglamentācija (ja šādas ziņas ir pieejamas);”.

 

Atbalstīts

(2) Atklātības ziņojumā par šā panta pirmajā daļā minēto zvērinātu revidentu komercsabiedrību sniedz šādas ziņas:

1) komersanta veids, īpašnieki un piederība revidentu komercsabiedrību tīklam. Ja zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir piederīga revidentu komercsabiedrību tīklam, — šā tīkla apraksts, sadarbības tiesiskais pamats un uzbūves reglamentācija (ja šādas ziņas ir pieejamas);

 

2) organizatoriskās un vadības struktūras apraksts;

3) iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas galvenās iezīmes un vadības ziņojums par šīs sistēmas darbības efektivitāti;

4) informācija par to, kad pēdējo reizi veikta šā likuma 35.1 pantā minētā revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrole;

5) to finanšu institūciju un komercsabiedrību uzskaitījums, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū un kurām iepriekšējā pārskata gadā tika sniegti revīzijas pakalpojumi;

6) komercsabiedrības neatkarības politikas apraksts un apstiprinājums, ka attiecībā uz atbilstību neatkarības prasībām ir veikta iekšēja pārbaude;

7) informācija par zvērinātu revidentu profesionālās tālākizglītības politiku;

8) informācija par būtiskiem zvērinātu revidentu komercsabiedrības finanšu rādītājiem, arī kopējo apgrozījumu, atsevišķi norādot daļu, kas attiecas uz gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīziju (pārbaudi), un daļu, kas attiecas uz citiem ar revīziju nesaistītiem pakalpojumiem;

9) atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās zvērinātu revidentu komercsabiedrības atklātības ziņojumu paraksta persona, kas rīkojas šīs zvērinātu revidentu komercsabiedrības vārdā.”

 

 

 

 

2) organizatoriskās un vadības struktūras apraksts;

3) iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas galvenās iezīmes un vadības ziņojums par šīs sistēmas darbības efektivitāti;

4) informācija par to, kad pēdējo reizi veikta šā likuma 35.1 pantā minētā revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrole;

5) to finanšu institūciju un komercsabiedrību uzskaitījums, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū un kurām iepriekšējā pārskata gadā tika sniegti revīzijas pakalpojumi;

6) komercsabiedrības neatkarības politikas apraksts un apstiprinājums, ka attiecībā uz atbilstību neatkarības prasībām ir veikta iekšēja pārbaude;

7) informācija par zvērinātu revidentu profesionālās tālākizglītības politiku;

8) informācija par būtiskiem zvērinātu revidentu komercsabiedrības finanšu rādītājiem, arī kopējo apgrozījumu, atsevišķi norādot daļu, kas attiecas uz gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīziju (pārbaudi), un daļu, kas attiecas uz citiem ar revīziju nesaistītiem pakalpojumiem;

9) atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās zvērinātu revidentu komercsabiedrības atklātības ziņojumu paraksta persona, kas rīkojas šīs zvērinātu revidentu komercsabiedrības vārdā.”

 

16. Papildināt likumu ar 34.1 pantu šādā redakcijā:

“34.1 pants. Konsolidētā gada pārskata revīzijas darba dokumenti

(1) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrības vadības iecelts atbildīgais zvērināts revidents, kas veic konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi) (turpmāk — koncerna atbildīgais revidents), ir pilnībā atbildīgs par revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu.

(2) Koncerna atbildīgais revidents pārbauda revīzijas darbu, kuru koncerna revīzijas (pārbaudes) laikā veikusi cita persona — cits zvērināts revidents vai trešās valsts revidents, cita zvērinātu revidentu komercsabiedrība vai trešās valsts revidentu komercsabiedrība. Koncerna atbildīgais revidents sagatavo citas personas veiktā revīzijas darba pārbaudes materiālus, kurus iekļauj savos revīzijas darba dokumentos. Pārbaudes materiālus sagatavo tā, lai kompetentā institūcija varētu pārbaudīt koncerna atbildīgā revidenta darbu citas personas veiktajā revīzijas darba pārbaudē.

(3) Ja konsolidācijā iesaistītās koncerna meitas sabiedrības gada pārskata revīziju (pārbaudi) veic trešās valsts revidents vai trešās valsts revidentu komercsabiedrība un ja ar šīs trešās valsts kompetento institūciju revīzijas jomā nav sadarbības, koncerna atbildīgais revidents ir atbildīgs par to, lai trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavotie revīzijas darba dokumenti, kas attiecas uz konkrēto konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi), tiktu iesniegti kompetentajai institūcijai pēc tās pieprasījuma.

(4) Lai nodrošinātu šā panta trešās daļas prasības izpildi, koncerna atbildīgais revidents savos darba dokumentos iekļauj trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavoto darba dokumentu kopijas vai vienojas ar trešās valsts revidentu vai trešās valsts revidentu komercsabiedrību par atbilstošu un neierobežotu pieeju šiem dokumentiem pēc pieprasījuma.

(5) Ja juridiski vai citi apstākļi kavē piekļuvi trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavotajiem revīzijas darba dokumentiem, koncerna atbildīgais revidents saviem darba dokumentiem pievieno pierādījumus tam, ka viņš ir veicis visus atbilstošos pasākumus, lai iegūtu piekļuvi trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavotajiem revīzijas darba dokumentiem, un kavējošo apstākļu esības pierādījumus.”

 

 

 

 

 

16. Papildināt likumu ar 34.1 pantu šādā redakcijā:

“34.1 pants. Konsolidētā gada pārskata revīzijas darba dokumenti

(1) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrības vadības iecelts atbildīgais zvērināts revidents, kas veic konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi) (turpmāk — koncerna atbildīgais revidents), ir pilnībā atbildīgs par revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu.

(2) Koncerna atbildīgais revidents pārbauda revīzijas darbu, kuru koncerna revīzijas (pārbaudes) laikā veikusi cita persona — cits zvērināts revidents vai trešās valsts revidents, cita zvērinātu revidentu komercsabiedrība vai trešās valsts revidentu komercsabiedrība. Koncerna atbildīgais revidents sagatavo citas personas veiktā revīzijas darba pārbaudes materiālus, kurus iekļauj savos revīzijas darba dokumentos. Pārbaudes materiālus sagatavo tā, lai kompetentā institūcija varētu pārbaudīt koncerna atbildīgā revidenta darbu citas personas veiktajā revīzijas darba pārbaudē.

(3) Ja konsolidācijā iesaistītās koncerna meitas sabiedrības gada pārskata revīziju (pārbaudi) veic trešās valsts revidents vai trešās valsts revidentu komercsabiedrība un ja ar šīs trešās valsts kompetento institūciju revīzijas jomā nav sadarbības, koncerna atbildīgais revidents ir atbildīgs par to, lai trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavotie revīzijas darba dokumenti, kas attiecas uz konkrēto konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi), tiktu iesniegti kompetentajai institūcijai pēc tās pieprasījuma.

(4) Lai nodrošinātu šā panta trešās daļas prasības izpildi, koncerna atbildīgais revidents savos darba dokumentos iekļauj trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavoto darba dokumentu kopijas vai vienojas ar trešās valsts revidentu vai trešās valsts revidentu komercsabiedrību par atbilstošu un neierobežotu pieeju šiem dokumentiem pēc pieprasījuma.

(5) Ja juridiski vai citi apstākļi kavē piekļuvi trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavotajiem revīzijas darba dokumentiem, koncerna atbildīgais revidents saviem darba dokumentiem pievieno pierādījumus tam, ka viņš ir veicis visus atbilstošos pasākumus, lai iegūtu piekļuvi trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības sagatavotajiem revīzijas darba dokumentiem, un kavējošo apstākļu esības pierādījumus.”

35.1 pants. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrole

 (2) Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei ne retāk kā reizi piecos gados ir pakļautas visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kuri veic profesionālo darbību kā individuālie komersanti vai pašnodarbinātas personas.

 

17. Izteikt 35.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei ir pakļautas:

1) visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kas veic profesionālo darbību kā individuālie komersanti vai pašnodarbinātas personas, — ne retāk kā reizi piecos gados;

2) visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, — ne retāk kā reizi trijos gados.”

 

 

 

 

17. Izteikt 35.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei ir pakļautas:

1) visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kas veic profesionālo darbību kā individuālie komersanti vai pašnodarbinātas personas, — ne retāk kā reizi piecos gados;

2) visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, — ne retāk kā reizi trijos gados.”

37.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskā uzraudzība

(1) Jautājumos, kas saistīti ar zvērinātu revidentu sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu un citiem šajā likumā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai deleģētajiem uzdevumiem, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atrodas Finanšu ministrijas pārraudzībā.

 

 

18. 37.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statūtus, ētikas kodeksu, komiteju nolikumus, kā arī citus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nolikumus apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju.”;

 

 

 

18. 37.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statūtus, ētikas kodeksu, komiteju nolikumus, kā arī citus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nolikumus apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju.”;

(2) Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi piedalīties Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, valdes sēdēs un komisiju sēdēs, kā arī iepazīties ar asociācijas pieņemtajiem lēmumiem.

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi piedalīties Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, valdes sēdēs un komiteju sēdēs, kā arī iepazīties ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemtajiem lēmumiem.”

27

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija:

Izteikt 37.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi piedalīties Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, komiteju un komisiju sēdēs, kā arī iepazīties ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemtajiem lēmumiem. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai ir pienākums paziņot Finanšu ministrijai par kopsapulces sasaukšanu un par valdes, komiteju un komisiju sēdēm ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms attiecīgās kopsapulces vai sēdes, un informēt Finanšu ministriju par pieņemtajiem lēmumiem.”

 

 

 

 

Atbalstīts

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi piedalīties Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, komiteju un komisiju sēdēs, kā arī iepazīties ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemtajiem lēmumiem. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai ir pienākums paziņot Finanšu ministrijai par kopsapulces sasaukšanu un par valdes, komiteju un komisiju sēdēm ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms attiecīgās kopsapulces vai sēdes un informēt Finanšu ministriju par pieņemtajiem lēmumiem.”

 

VIII nodaļa

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darbības uzraudzība

19. Papildināt VIII nodaļu ar 37.1, 37.2 un 37.3 pantu šādā redakcijā:

“37.1 pants. Sadarbība ar citu dalībvalstu kompetentajām institūcijām

(1) Finanšu ministrija, kas izstrādā un īsteno valsts politiku revīzijas jomā, ir atbildīgā kompetentā institūcija sadarbībā ar citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā.

28

 

 

 

 

 

 

29

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 37.1 panta pirmajā daļā vārdus „kas izstrādā un īsteno valsts politiku revīzijas jomā” un izslēgt vārdu „atbildīgā”.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija:

Izteikt likumprojekta 37.¹ panta pirmo daļu šādā redakcijā :

„(1) Finanšu ministrija ir atbildīgā iestāde sadarbībā ar citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā.”.

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.29

9Nr.

komisijas

Atbalstīts

19. Papildināt VIII nodaļu ar 37.1, 37.2 un 37.3 pantu šādā redakcijā:

“37.1 pants. Sadarbība ar citu dalībvalstu kompetentajām institūcijām

(1) Finanšu ministrija ir atbildīgā iestāde sadarbībā ar citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā.

 

(2) Finanšu ministrija pēc citas dalībvalsts kompetentās institūcijas pieprasījuma nekavējoties sniedz palīdzību izmeklēšanas darbībās, kas saistītas ar komercsabiedrību gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm), kuras veikuši zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības. Šā panta izpratnē palīdzība nozīmē izmeklēšanu un informācijas sniegšanu pēc dalībvalsts kompetentās institūcijas pieprasījuma, kā arī atļaujas došanu citas dalībvalsts kompetentajai institūcijai vai tās pilnvarotajām personām piedalīties izmeklēšanā. Ja Finanšu ministrija nevar nekavējoties sniegt pieprasīto palīdzību, tā informē pieprasījuma iesniedzēju par šo apstākli, norādot kavēšanās iemeslus.

(3) Finanšu ministrija var atteikties sniegt šā panta otrajā daļā minēto palīdzību, ja:

1) informācijas sniegšana vai izmeklēšana varētu kaitēt valsts interesēm vai ir pretrunā ar valsts drošības noteikumiem;

2) ir uzsākta tiesvedība pret tiem pašiem zvērinātiem revidentiem vai tām pašām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, par kurām vai par kuru sniegtajiem tiem pašiem revīzijas pakalpojumiem saņemts šā panta otrajā daļā minētās palīdzības pieprasījums;

3) par tām pašām darbībām jau ir pieņemts galīgais lēmums attiecībā uz tiem pašiem zvērinātiem revidentiem vai tām pašām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, par kurām vai par kuru sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem saņemts šā panta otrajā daļā minētās palīdzības pieprasījums.

(4) Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt no citas dalībvalsts kompetentās institūcijas informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu palīdzību izmeklēšanas darbībās, kas saistītas ar komercsabiedrību gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm), kuras veikuši citas dalībvalsts revidenti vai revidentu komercsabiedrības, kas ir tiesīgas veikt šajā dalībvalstī reģistrētu komercsabiedrību gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijas (pārbaudes).

(5) Finanšu ministrija ievēro konfidencialitātes prasības, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā. Sniedzot šā panta otrajā daļā minēto informāciju citas dalībvalsts kompetentajai institūcijai, Finanšu ministrija norāda, vai konkrētā informācija satur komercnoslēpumu. Ja konkrētā informācija satur komercnoslēpumu, konfidencialitātes prasības attiecas uz visām personām, kurām, veicot izmeklēšanu, kļuvusi zināma šī informācija, arī uz tām personām, kuras ir beigušas pildīt ar minēto izmeklēšanu saistītos savus pienākumus.

 

 

 

(2) Finanšu ministrija pēc citas dalībvalsts kompetentās institūcijas pieprasījuma nekavējoties sniedz palīdzību izmeklēšanas darbībās, kas saistītas ar komercsabiedrību gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm), kuras veikuši zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības. Šā panta izpratnē palīdzība nozīmē izmeklēšanu un informācijas sniegšanu pēc dalībvalsts kompetentās institūcijas pieprasījuma, kā arī atļaujas došanu citas dalībvalsts kompetentajai institūcijai vai tās pilnvarotajām personām piedalīties izmeklēšanā. Ja Finanšu ministrija nevar nekavējoties sniegt pieprasīto palīdzību, tā informē pieprasījuma iesniedzēju par šo apstākli, norādot kavēšanās iemeslus.

(3) Finanšu ministrija var atteikties sniegt šā panta otrajā daļā minēto palīdzību, ja:

1) informācijas sniegšana vai izmeklēšana varētu kaitēt valsts interesēm vai ir pretrunā ar valsts drošības noteikumiem;

2) ir uzsākta tiesvedība pret tiem pašiem zvērinātiem revidentiem vai tām pašām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, par kurām vai par kuru sniegtajiem tiem pašiem revīzijas pakalpojumiem saņemts šā panta otrajā daļā minētās palīdzības pieprasījums;

3) par tām pašām darbībām jau ir pieņemts galīgais lēmums attiecībā uz tiem pašiem zvērinātiem revidentiem vai tām pašām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, par kurām vai par kuru sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem saņemts šā panta otrajā daļā minētās palīdzības pieprasījums.

(4) Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt no citas dalībvalsts kompetentās institūcijas informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu palīdzību izmeklēšanas darbībās, kas saistītas ar komercsabiedrību gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm), kuras veikuši citas dalībvalsts revidenti vai revidentu komercsabiedrības, kas ir tiesīgas veikt šajā dalībvalstī reģistrētu komercsabiedrību gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijas (pārbaudes).

(5) Finanšu ministrija ievēro konfidencialitātes prasības, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā. Sniedzot šā panta otrajā daļā minēto informāciju citas dalībvalsts kompetentajai institūcijai, Finanšu ministrija norāda, vai konkrētā informācija satur komercnoslēpumu. Ja konkrētā informācija satur komercnoslēpumu, konfidencialitātes prasības attiecas uz visām personām, kurām, veicot izmeklēšanu, kļuvusi zināma šī informācija, arī uz tām personām, kuras ir beigušas pildīt ar minēto izmeklēšanu saistītos savus pienākumus.

 

37.2 pants. Revīzijas konsultatīvā padome

(1) Ministru kabinets izveido Revīzijas konsultatīvo padomi (turpmāk — Padome), kuras darbības mērķis ir veicināt revīzijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. Padomes darbību finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Latvijas Grāmatvežu asociācijas, Rīgas Fondu biržas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederācijas un kādas no Latvijas augstskolām. Padomes personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Padome darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu. Padomes darbību nodrošina Finanšu ministrija no tai šim mērķim valsts budžetā piešķirtiem līdzekļiem.

 

 

 

37.2 pants. Revīzijas konsultatīvā padome

(1) Ministru kabinets izveido Revīzijas konsultatīvo padomi (turpmāk — Padome), kuras darbības mērķis ir veicināt revīzijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. Padomes darbību finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Latvijas Grāmatvežu asociācijas, Rīgas Fondu biržas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederācijas un kādas no Latvijas augstskolām. Padomes personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Padome darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu. Padomes darbību nodrošina Finanšu ministrija no tai šim mērķim valsts budžetā piešķirtiem līdzekļiem.

 

37.3 pants. Revīzijas konsultatīvās padomes uzdevumi un tiesības

(1) Padome izskata Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas sagatavotos dokumentus par zvērinātu revidentu pretendentu eksamināciju un sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu, zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un profesionālās darbības kvalitātes kontroli, kā arī par Latvijā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas nostādnēm un sniedz ieteikumus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai to pilnveidošanai, vienlaikus informējot arī Finanšu ministriju par sniegtajiem ieteikumiem.

(2) Padomei ir tiesības saņemt no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Padomes uzdevumu izpildei.

(3) Padomes pilnvarotajiem locekļiem ir tiesības piedalīties Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, valdes sēdēs un komiteju sēdēs, kurās tiek izskatīti šā panta pirmajā daļā minētie dokumenti, kā arī iepazīties ar šajās kopsapulcēs un sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, kas attiecas uz šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem.

(4) Padomei ir tiesības sniegt priekšlikumus Finanšu ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem revīzijas jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

 

 

 

 

 

 

37.3 pants. Revīzijas konsultatīvās padomes uzdevumi un tiesības

(1) Padome izskata Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas sagatavotos dokumentus par zvērinātu revidentu pretendentu eksamināciju un sertificēšanu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu, zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un profesionālās darbības kvalitātes kontroli, kā arī par Latvijā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas nostādnēm un sniedz ieteikumus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai to pilnveidošanai, vienlaikus informējot arī Finanšu ministriju par sniegtajiem ieteikumiem.

(2) Padomei ir tiesības saņemt no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Padomes uzdevumu izpildei.

(3) Padomes pilnvarotajiem locekļiem ir tiesības piedalīties Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs, valdes sēdēs un komiteju sēdēs, kurās tiek izskatīti šā panta pirmajā daļā minētie dokumenti, kā arī iepazīties ar šajās kopsapulcēs un sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, kas attiecas uz šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem.

(4) Padomei ir tiesības sniegt priekšlikumus Finanšu ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem revīzijas jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

 

(5) Padomes locekļi ievēro konfidencialitātes prasības attiecībā uz Padomes uzdevumu izpildi. Konfidencialitātes prasības attiecas uz visiem Padomes locekļiem, kuriem sakarā ar Padomes uzdevumu izpildi kļuvis zināms komercnoslēpums, arī uz personām, kuras beigušas pildīt savus pienākumus Padomē.

30

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 37.3 panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Padomes locekļi, kuriem saistībā ar Padomes uzdevumu izpildi kļuvis zināms komercnoslēpums, ievēro konfidencialitātes prasības. Konfidencialitātes prasības attiecas uz visiem Padomes locekļiem, arī, ja attiecīgā persona ir beigusi pildīt savus pienākumus Padomē.”.

Atbalstīts

(5) Padomes locekļi, kuriem saistībā ar Padomes uzdevumu izpildi kļuvis zināms komercnoslēpums, ievēro konfidencialitātes prasības. Konfidencialitātes prasības attiecas uz visiem Padomes locekļiem, arī uz personām, kuras beigušas pildīt savus pienākumus Padomē.

 

(6) Padome reizi gadā rakstveidā iesniedz Finanšu ministrijai apkopotu informāciju par savu darbību.”

 

 

 

(6) Padome reizi gadā rakstveidā iesniedz Finanšu ministrijai apkopotu informāciju par savu darbību.”

 

20. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

“38.1 pants. Disciplinārlietu ierosināšana, izskatīšana un sodu piemērošana

(1) Zvērināts revidents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savu profesionālo darbību ir disciplināri, civiltiesiski un krimināltiesiski atbildīgs.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija var ierosināt disciplinārlietu pret zvērinātu revidentu pēc tiesas priekšlikuma, juridiskās vai fiziskās personas sūdzības vai pēc savas iniciatīvas, par to rakstveidā informējot Finanšu ministriju. Disciplinārlietu ierosināšanas, izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību nosaka nolikums, ko pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(3) Finanšu ministrija ievēro konfidencialitātes prasības, saņemot šā panta otrajā daļā minēto informāciju. Konfidencialitātes prasības attiecas uz visām personām, kurām informācijas saņemšanas laikā un pēc tam kļuvis zināms komercnoslēpums, arī uz personām, kuras beigušas pildīt ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbības valstisko uzraudzību saistītos savus pienākumus.

(4) Šā panta otrajā daļā minētās disciplinārlietas ierosina par likumu un citu normatīvo aktu, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmumu, profesionālo darbību reglamentējošo norādījumu vai ētikas kodeksa normu pārkāpšanu vai par to, ka zvērināts revidents nav ievērojis prasību turpināt savu izglītību un pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītā tālākizglītības procesā.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija rakstveidā informē Finanšu ministriju par visiem disciplinārlietās pieņemtajiem lēmumiem. Minēto informāciju Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nosūta piecu darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.”

 

 

 

20. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

“38.1 pants. Disciplinārlietu ierosināšana, izskatīšana un sodu piemērošana

(1) Zvērināts revidents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savu profesionālo darbību ir disciplināri, civiltiesiski un krimināltiesiski atbildīgs.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija var ierosināt disciplinārlietu pret zvērinātu revidentu pēc tiesas priekšlikuma, juridiskās vai fiziskās personas sūdzības vai pēc savas iniciatīvas, par to rakstveidā informējot Finanšu ministriju. Disciplinārlietu ierosināšanas, izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību nosaka nolikums, ko pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(3) Finanšu ministrija ievēro konfidencialitātes prasības, saņemot šā panta otrajā daļā minēto informāciju. Konfidencialitātes prasības attiecas uz visām personām, kurām informācijas saņemšanas laikā un pēc tam kļuvis zināms komercnoslēpums, arī uz personām, kuras beigušas pildīt ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbības valstisko uzraudzību saistītos savus pienākumus.

(4) Šā panta otrajā daļā minētās disciplinārlietas ierosina par likumu un citu normatīvo aktu, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmumu, profesionālo darbību reglamentējošo norādījumu vai ētikas kodeksa normu pārkāpšanu vai par to, ka zvērināts revidents nav ievērojis prasību turpināt savu izglītību un pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītā tālākizglītības procesā.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija rakstveidā informē Finanšu ministriju par visiem disciplinārlietās pieņemtajiem lēmumiem. Minēto informāciju Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nosūta piecu darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.”

42.pants. Zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 (3) Sniedzot revīzijas pakalpojumu finanšu institūcijai, kā arī tai komercsabiedrībai, kuras akcijas ir iekļautas fondu biržas sarakstos, pakalpojuma sniedzēja — zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir divi procenti no tā revidējamā klienta aktīvu summas, kuram šie aktīvi ir vislielākie iepriekšējā pārskata gada beigās.

 

21. 42.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sniedzot revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijai, kā arī kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, pakalpojuma sniedzēja — zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir divi procenti no tā revidējamā klienta aktīvu summas, kuram šie aktīvi ir vislielākie iepriekšējā pārskata gada beigās, taču ne vairāk par 10 miljoniem EUR ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.”;

 

 

 

21. 42.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sniedzot revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijai, kā arī kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, pakalpojuma sniedzēja — zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir divi procenti no tā revidējamā klienta aktīvu summas, kuram šie aktīvi ir vislielākie iepriekšējā pārskata gada beigās, taču ne vairāk par 10 miljoniem EUR ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.”;

(4) Savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība var izvēlēties:

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajās valstīs reģistrētu apdrošināšanas sabiedrību, ar kuru zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, noslēdzot civiltiesiskās atbildības līgumu, izpilda šā likuma prasības.

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētu apdrošināšanas sabiedrību, ar kuru noslēdzot civiltiesiskās atbildības līgumu zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība izpilda šā likuma prasības.”

 

 

 

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētu apdrošināšanas sabiedrību, ar kuru noslēdzot civiltiesiskās atbildības līgumu zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība izpilda šā likuma prasības.”

 

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Grozījumi šā likuma 19. un 24.pantā un 24.1 pants stājas spēkā 2009.gada 29.jūnijā.”

 

 

 

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Grozījumi šā likuma 19. un 24.pantā un 24.1 pants stājas spēkā 2009.gada 29.jūnijā.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

23. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 16.novembra direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un Padomes direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem.

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes direktīvu 78/660/EEK un Padomes direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes direktīvu 84/253/EEK.”

 

 

 

23. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar
5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 16.novembra direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un Padomes direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem.

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes direktīvu 78/660/EEK un Padomes direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes direktīvu 84/253/EEK.”

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 29.jūnijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 29.jūnijā.