LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008.gada 5.jūnijs

Nr.9/2 – 2 – 109 – (9/08)  

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu  "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" (Nr.620/Lp9) izskatīšanai 3.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 40 lp.

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

 (Nr.620/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(13)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini, kas atbilst likumā "Par apdrošināšanas līgumu" lietotajiem terminiem:

1.  1.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:”;

 

 

 

1.  1.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:”;

3) apdrošinātājs - Latvijas Republikā reģistrēta:

a) komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu (turpmāk - apdrošināšanas sabiedrība),

b) ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu,

c) Eiropas komercsabiedrība;

 

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) apdrošinātājs — Latvijas Republikā reģistrēta:

a) komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu (turpmāk — apdrošināšanas sabiedrība),

b) ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu;”;

 

 

 

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) apdrošinātājs — Latvijas Republikā reģistrēta:

a) komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu (turpmāk — apdrošināšanas sabiedrība),

b) ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu;”;

5) galvenais aktuārs — apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles amatpersona, kas novērtē noslēgtos apdrošināšanas un pieņemtās pārapdrošināšanas līgumus un apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālo stabilitāti;

6) pārapdrošināšana - apdrošinātāja iespējamā finansiālā zaudējuma riska nodošana pārapdrošinātājam;

7) pārapdrošinātājs - komercsabiedrība, kura veic pārapdrošināšanu;

9) tehniskās rezerves - atbilstoši noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pieņemtajai pārapdrošināšanai aprēķinātās iespējamās apdrošinātāja saistības;

16) mītnes (reģistrācijas) valsts –– dalībvalsts, kurā reģistrēts apdrošināšanas komersants;

izslēgt 5.punktā vārdu “pieņemtās”;

izslēgt 6. un 7.punktu;

izslēgt 9.punktā vārdu “pieņemtajai”;

aizstāt 16.punktā vārdu “dalībvalsts” ar vārdu “valsts”;

 

 

 

 

izslēgt 5.punktā vārdu “pieņemtās”;

izslēgt 6. un 7.punktu;

izslēgt 9.punktā vārdu “pieņemtajai”;

aizstāt 16.punktā vārdu “dalībvalsts” ar vārdu “valsts”;

 

33) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs, ārvalstu apdrošinātājs vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība un kuras pamatdarbība ir iegūt un īstenot līdzdalību meitas sabiedrībās, ja šīs meitas sabiedrības ir:

a) vienīgi apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošinātāji vai ārvalstu apdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs,

b) galvenokārt (apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un ārvalstu apdrošinātāju aktīvu vai ienākumu kopsumma pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā ir vairāk nekā puse no visu tās kontrolēto meitas sabiedrību aktīvu vai ienākumu kopsummas) apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošinātāji vai ārvalstu apdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs;

 

izteikt 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

“33) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība un kuras pamatdarbība ir iegūt un īstenot līdzdalību meitas sabiedrībās, ja šīs meitas sabiedrības ir:

a) vienīgi apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošināšanas sabiedrības, ārvalstu apdrošinātāji vai ārvalstu pārapdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts pārapdrošinātājs,

b) galvenokārt (apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju un ārvalstu pārapdrošinātāju aktīvu vai ienākumu kopsumma pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā ir vairāk nekā puse no visu mātes sabiedrības kontrolēto meitas sabiedrību aktīvu vai ienākumu kopsummas) apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošināšanas sabiedrības, ārvalstu apdrošinātāji vai ārvalstu pārapdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts pārapdrošinātājs;

 

 

 

izteikt 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

“33) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība un kuras pamatdarbība ir iegūt un īstenot līdzdalību meitas sabiedrībās, ja šīs meitas sabiedrības ir:

a) vienīgi apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošināšanas sabiedrības, ārvalstu apdrošinātāji vai ārvalstu pārapdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts pārapdrošinātājs,

b) galvenokārt (apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju un ārvalstu pārapdrošinātāju aktīvu vai ienākumu kopsumma pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā ir vairāk nekā puse no visu mātes sabiedrības kontrolēto meitas sabiedrību aktīvu vai ienākumu kopsummas) apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošināšanas sabiedrības, ārvalstu apdrošinātāji vai ārvalstu pārapdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts pārapdrošinātājs;

34) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs, ārvalstu apdrošinātājs, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, bet kurai vismaz viena no meitas sabiedrībām ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs;

 

34) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, ārvalsts apdrošinātājs, ārvalsts pārapdrošinātājs, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, bet kurai vismaz viena no meitas sabiedrībām ir apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts pārapdrošinātājs;”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Likumā lietotie termini atbilst likumā “Par apdrošināšanas līgumu” un Pārapdrošināšanas likumā lietotajiem terminiem.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

 

 

 

34) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, ārvalsts apdrošinātājs, ārvalsts pārapdrošinātājs, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, bet kurai vismaz viena no meitas sabiedrībām ir apdrošināšanas sabiedrība, dalībvalsts apdrošinātājs, pārapdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts pārapdrošinātājs;”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Likumā lietotie termini atbilst likumā “Par apdrošināšanas līgumu” un Pārapdrošināšanas likumā lietotajiem terminiem.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

5.pants. (1) Apdrošināšanas prēmijai jābūt tik lielai, lai izpildītu apdrošināšanas līgumā paredzētās saistības un segtu izdevumus, kas nepieciešami apdrošināšanas veikšanai.

(2) Ja netiek pildītas šā panta pirmās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle maina noteiktās prēmiju likmes.

2. 5. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apdrošināšanas prēmijai un pārapdrošināšanas prēmijai jābūt tik lielai, lai izpildītu apdrošināšanas līgumā un pārapdrošināšanas līgumā paredzētās saistības un segtu izdevumus, kas nepieciešami apdrošināšanas un  pārapdrošināšanas veikšanai.”;

 

1

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.panta (likuma 5.panta) pirmajā daļā vārdus „Apdrošināšanas prēmijai un pārapdrošināšanas prēmijai jābūt tik lielai” ar vārdiem „Apdrošināšanas prēmiju un pārapdrošināšanas prēmiju nosaka tādā apmērā”.

Atbalstīts

2. 5. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apdrošināšanas prēmiju un pārapdrošināšanas prēmiju nosaka tādā apmērā, lai izpildītu apdrošināšanas līgumā un pārapdrošināšanas līgumā paredzētās saistības un segtu izdevumus, kas nepieciešami apdrošināšanas un  pārapdrošināšanas veikšanai.”;

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi novērtē apdrošināšanas prēmijas un pārapdrošināšanas prēmijas atbilstību šā panta pirmajā daļā noteiktajai prasībai.”

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi novērtē apdrošināšanas prēmijas un pārapdrošināšanas prēmijas atbilstību šā panta pirmajā daļā noteiktajai prasībai.”

6.1 pants. Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošinātājs un dalībvalsts apdrošinātājs nedrīkst izmantot tādu apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus, kuri nav reģistrējušies apdrošināšanas (pārapdrošināšanas) starpnieku reģistros.

 

3. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:

“6.pants. (1) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veikšanai Latvijas Republikā apdrošinātājs un dalībvalsts apdrošinātājs drīkst izmantot tikai tādu apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus, kuri ir tiesīgi sniegt apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus Latvijas Republikā.

(2) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veikšanai ārvalstī apdrošināšanas sabiedrība, ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus, drīkst izmantot tikai tādu apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus, kuri ir tiesīgi sniegt apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus attiecīgajā valstī.”

 

 

 

3. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:

“6.pants. (1) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veikšanai Latvijas Republikā apdrošinātājs un dalībvalsts apdrošinātājs drīkst izmantot tikai tādu apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus, kuri ir tiesīgi sniegt apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus Latvijas Republikā.

(2) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veikšanai ārvalstī apdrošināšanas sabiedrība, ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus, drīkst izmantot tikai tādu apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus, kuri ir tiesīgi sniegt apdrošināšanas starpnieku vai pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumus attiecīgajā valstī.”

7.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle:

2) sniedz starpnieka pakalpojumus citam apdrošinātājam, dalībvalsts apdrošinātājam, nedalībvalsts apdrošinātājam un pārapdrošinātājam. Nedalībvalsts apdrošinātājam var sniegt starpnieka pakalpojumus saskaņā ar šā panta trešās daļas noteikumiem;

4. Aizstāt 7.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “un pārapdrošinātājam” ar vārdiem “pārapdrošinātājam un dalībvalsts pārapdrošinātājam”.

 

 

 

 

4. Aizstāt 7.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “un pārapdrošinātājam” ar vārdiem “pārapdrošinātājam un dalībvalsts pārapdrošinātājam”.

 

8.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst vienlaikus veikt dzīvības apdrošināšanu un citu veidu apdrošināšanu. Šis ierobežojums neattiecas uz nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, ja to veic apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas saņēmusi licenci dzīvības apdrošināšanai.

(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas saņēmusi licenci dzīvības apdrošināšanai, var pieprasīt un saņemt licences nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanai.

(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas saņēmusi licenci dzīvības apdrošināšanai, apdrošināšanas prēmiju vai citas apdrošināšanas līguma summas aprēķina, izmantojot aktuārmatemātikas metodes. Licence dzīvības apdrošināšanai ietver tiesības veikt šādu apdrošināšanu:

1) apdrošināšanu, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu līgumā noteiktajai personai līgumā noteiktajos gadījumos, kas saistīti ar apdrošinātā dzīvību, veselību vai fizisko stāvokli, kā arī gadījumos, ja apdrošinātais miris vai noslēdzis laulību, ja piedzimis apdrošinātā bērns vai iestājies līgumā noteiktais termiņš vai apdrošinātā vecums;

2) apdrošināšanu, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu līgumā noteiktajos gadījumos regulāru maksājumu veidā līdz apdrošinātā nāvei vai līgumā noteiktā termiņa beigām;

3) apdrošināšanu, kas paredz apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles saistību izpildi apdrošināšanas termiņa beigās par vienreizējiem vai periodiskiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;

4) tirgum piesaistīto šīs daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto apdrošināšanu.

5. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Licence dzīvības apdrošināšanai ietver tiesības veikt arī privāto pensiju fondu cedēto biometrisko risku pārapdrošināšanu.”

 

2

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 8. panta ceturto daļu.

 

Atbalstīts

 

8.1 pants. Apdrošināšanas komersantiem un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālēm, kuras veic apdrošināšanu Latvijas Republikā, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā. Apdrošināšanas sabiedrībām ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas pakalpojumus tajā dalībvalstī (valstī), kurā apdrošināšanas sabiedrībai ir atvērta filiāle vai kurā tā sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.

6. Izteikt 8.1 pantu šādā redakcijā:

“8.1 pants. (1) Vienīgi apdrošināšanas komersantiem, kuri ir tiesīgi nodarboties ar apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu Latvijas Republikā, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Apdrošināšanas sabiedrībai, ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus vienīgi tajā valstī, kurā apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības atvērt filiāli vai kurā tai ir tiesības sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, neatverot filiāli.”

 

 

 

5. Izteikt 8.1 pantu šādā redakcijā:

“8.1 pants. (1) Vienīgi apdrošināšanas komersantiem, kuri ir tiesīgi nodarboties ar apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu Latvijas Republikā, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Apdrošināšanas sabiedrībai, ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus vienīgi tajā valstī, kurā apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības atvērt filiāli vai kurā tai ir tiesības sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, neatverot filiāli.”

8.3 pants. 

(3) Ārpakalpojumi, par kuriem saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību pirms to deleģēšanas ārpakalpojumu sniedzējam informējama Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ir:

5) apdrošināšanas riska parakstīšana, izņemot nodoto pārapdrošināšanu;

7. Izteikt 8.3 panta trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas riska parakstīšana;”.

 

 

 

 

6. Izteikt 8.3 panta trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas riska parakstīšana;”.

 

 

8. Papildināt I nodaļu ar 8.6 pantu šādā redakcijā:

“8.6 pants. Apdrošināšanas komersantam un šā likuma 127.panta pirmajā daļā minētajām personām nedrīkst piederēt kaptīvs pārapdrošinātājs.”

 

 

 

7. Papildināt I nodaļu ar 8.6 pantu šādā redakcijā:

“8.6 pants. Apdrošināšanas komersantam un šā likuma 127.panta pirmajā daļā minētajām personām nedrīkst piederēt kaptīvs pārapdrošinātājs.”

10.pants. 

(3) Lai saņemtu licenci, nedalībvalsts apdrošinātājs iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

6) darbības plānu pirmajiem trim gadiem. Plānā ietver:

a) plānotās apdrošināšanas raksturojumu,

b) polišu paraugus,

c) tarifu aprēķināšanas metodiku,

d) tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku,

e) pārapdrošināšanas programmu,

f) darbības uzsākšanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai,

g) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances projektu;

9. 10.pantā:

izteikt trešās daļas 6.punkta “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu,”;

papildināt trešās daļas 6.punktu ar “h” apakšpunktu šādā redakcijā:

“h) ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus;”.

 

 

 

 

8. 10.pantā:

izteikt trešās daļas 6.punkta “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu,”;

papildināt trešās daļas 6.punktu ar “h” apakšpunktu šādā redakcijā:

“h) ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus;”.

 

13.pants. (1) Lai saņemtu licenci apdrošināšanas veikšanai, jaunizveidotā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

9) darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem, kurā ietver:

d) pārapdrošināšanas programmu,

10. Izteikt 13.panta pirmās daļas 9.punkta “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu,”.

 

 

 

 

9. Izteikt 13.panta pirmās daļas 9.punkta “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu,”.

 

13.3 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas tādai jaunizveidotai apdrošināšanas sabiedrībai:

1) kura ir dalībvalsts apdrošinātāja vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrība;

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas sabiedrība ir dalībvalsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;

3) kuru kontrolē tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju vai dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms licences apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, kā arī licencētās apdrošināšanas sabiedrības uzraudzības gaitā konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, novērtējot akcionāru atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī to valdes locekļu reputāciju un pieredzi, kuri iesaistīti tāda dalībvalsts apdrošinātāja, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vadībā, kas ietilpst vienā grupā ar attiecīgo apdrošināšanas sabiedrību.

11. 13.3 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, pirms tā izsniedz licenci apdrošināšanas veikšanai tādai jaunizveidotai apdrošināšanas sabiedrībai:

1) kura ir dalībvalsts apdrošinātāja vai dalībvalsts pārapdrošinātāja, vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrība;

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas sabiedrība ir dalībvalsts apdrošinātājs, dalībvalsts pārapdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;

3) kuru kontrolē tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju vai dalībvalsts pārapdrošinātāju, vai dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi, vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “dalībvalsts apdrošinātāja, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības” ar vārdiem “dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalsts pārapdrošinātāja vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības”.

 

 

 

 

10. 13.3 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, pirms tā izsniedz licenci apdrošināšanas veikšanai tādai jaunizveidotai apdrošināšanas sabiedrībai:

1) kura ir dalībvalsts apdrošinātāja vai dalībvalsts pārapdrošinātāja, vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrība;

2) kura ir meitas sabiedrība tādai mātes sabiedrībai, kuras cita meitas sabiedrība ir dalībvalsts apdrošinātājs, dalībvalsts pārapdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;

3) kuru kontrolē tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju vai dalībvalsts pārapdrošinātāju, vai dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi, vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “dalībvalsts apdrošinātāja, kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības” ar vārdiem “dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalsts pārapdrošinātāja vai dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības”.

 

27.pants. Izvērtējot šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalsts apdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai arī dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.

 

12. Papildināt 27.pantu pēc vārdiem “dalībvalsts apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “dalībvalsts pārapdrošinātājs” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

11. Papildināt 27.pantu pēc vārdiem “dalībvalsts apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “dalībvalsts pārapdrošinātājs” (attiecīgā locījumā).

 

31.pants.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei var noteikt lielāku maksātspējas normu, ja:

1) apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei ir pieprasīts sagatavot šā likuma 59.pantā minēto finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu;

2) apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle būtiski samazina vai pārtrauc apdrošināšanu (pārapdrošināšanu).

13. 31.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu veids un pārapdrošināšanas nosacījumi kopš iepriekšējā finanšu gada ir būtiski mainījušies;

4) saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumiem nav pārnestu risku vai arī pārnesto risku apjoms ir nebūtisks;”;

3

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.panta (likuma 31.panta) ceturtās daļas 4.punktā vārdus „nav pārnestu risku vai arī pārnesto risku apjoms ir nebūtisks” ar vārdiem „nav nodotu risku vai arī nodoto risku apjoms ir nebūtisks”.

 

Atbalstīts

12. 31.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu veids un pārapdrošināšanas nosacījumi kopš iepriekšējā finanšu gada ir būtiski mainījušies;

4) saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumiem nav nodotu risku vai arī nodoto risku apjoms ir nebūtisks;”;

 

papildināt  pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi kontrolē maksātspējas prasības izpildi atbilstoši šā likuma prasībām.”

 

 

 

papildināt  pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi kontrolē maksātspējas prasības izpildi atbilstoši šā likuma prasībām.”

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:

"31.2 pants. (1) Ja nedalībvalsts apdrošinātājs, kas nodibinājis filiāles vairākās dalībvalstīs, ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un citu iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestāžu piekrišanu:

1) tiek aprēķināta nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu kopējā maksātspējas norma un pašu līdzekļi, aprēķinā iekļaujot visu to nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu finanšu rādītājus, kuru attiecīgās uzraudzības iestādes ir devušas piekrišanu;

2) 31.1 panta pirmajā daļā minēto drošības naudu nogulda tikai tajā dalībvalstī, kuras uzraudzības iestāde veic kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību;

3) 31.1 panta otrajā daļā minētie pašu līdzekļi tiek ieguldīti jebkurā no dalībvalstīm, kurās nedalībvalsts apdrošinātājs ir nodibinājis filiāli.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās piekrišanas saņemšanas gadījumā netiek veikts Latvijas Republikā reģistrētās nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķins.

(3) Lai saņemtu šā panta pirmajā daļā minēto piekrišanu, nedalībvalsts apdrošinātājs iesniedz visu iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestādēm pieteikumu, kurā pamatoti norādīta dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas veiks kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētie nosacījumi stājas spēkā tikai tad, ja piekrišanu ir devušas visas dalībvalstis, kurām nedalībvalsts apdrošinātājs ir iesniedzis pieteikumu, un pieteikumā norādītā dalībvalsts uzraudzības iestāde ir informējusi pārējās iesaistītās dalībvalstu uzraudzības iestādes par to, ka tā veiks kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz pieteikumā norādītajai dalībvalsts uzraudzības iestādei visu informāciju, kas nepieciešama kopējās filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzībai.

(6) Šā panta pirmās daļas nosacījumi tiek atcelti, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņem vienas vai vairāku iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestāžu pieprasījumu to atcelšanai."

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:

"31.2 pants. (1) Ja nedalībvalsts apdrošinātājs, kas nodibinājis filiāles vairākās dalībvalstīs, ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestāžu piekrišanu šajā daļā minēto nosacījumu ievērošanai, tas:

1) aprēķina nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu kopējo maksātspējas normu un pašu līdzekļus, aprēķinā iekļaujot visu to nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu finanšu rādītājus, kuru attiecīgās uzraudzības iestādes ir devušas piekrišanu;

2) šā likuma 31.1 panta pirmajā daļā minēto drošības naudu nogulda tikai tajā dalībvalstī, kuras uzraudzības iestāde veic kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību;

3) šā likuma 31.1 panta otrajā daļā minētos pašu līdzekļus iegulda jebkurā no dalībvalstīm, kurās nedalībvalsts apdrošinātājs ir nodibinājis filiāli.

 (2) Šā panta pirmajā daļā minētās piekrišanas saņemšanas gadījumā netiek veikts Latvijas Republikā reģistrētās nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķins.

(3) Lai saņemtu šā panta pirmajā daļā minēto piekrišanu, nedalībvalsts apdrošinātājs iesniedz visu iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestādēm iesniegumu, kurā pamatoti norādīta dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas veiks kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētie nosacījumi stājas spēkā tikai tad, ja piekrišanu ir devušas visas dalībvalstis, kurām nedalībvalsts apdrošinātājs ir iesniedzis iesniegumu, un tajā norādītā dalībvalsts uzraudzības iestāde ir informējusi pārējās iesaistītās dalībvalstu uzraudzības iestādes par to, ka tā veiks kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz iesniegumā norādītajai dalībvalsts uzraudzības iestādei visu informāciju, kas nepieciešama kopējās filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzībai.

(6) Šā panta pirmās daļas nosacījumi tiek atcelti, ja kāda no iesaistītajām dalībvalstu uzraudzības iestādēm pieprasa tos atcelt."

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13. Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:

"31.2 pants. (1) Ja nedalībvalsts apdrošinātājs, kas nodibinājis filiāles vairākās dalībvalstīs, ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestāžu pie krišanu šajā daļā minēto nosacījumu ievērošanai, tas:

1) aprēķina nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu kopējo maksātspējas normu un pašu līdzekļus, aprēķinā iekļaujot visu to nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu finanšu rādītājus, kuru attiecīgās uzraudzības iestādes ir devušas piekrišanu;

2) šā likuma 31.1 panta pirmajā daļā minēto drošības naudu nogulda tikai tajā dalībvalstī, kuras uzraudzības iestāde veic kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību;

3) šā likuma 31.1 panta otrajā daļā minētos pašu līdzekļus iegulda jebkurā no dalībvalstīm, kurās nedalībvalsts apdrošinātājs ir nodibinājis filiāli.

 (2) Šā panta pirmajā daļā minētās piekrišanas saņemšanas gadījumā netiek veikts Latvijas Republikā reģistrētās nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķins.

(3) Lai saņemtu šā panta pirmajā daļā minēto piekrišanu, nedalībvalsts apdrošinātājs iesniedz visu iesaistīto dalībvalstu uzraudzības iestādēm iesniegumu, kurā pamatoti norādīta dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas veiks kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētie nosacījumi stājas spēkā tikai tad, ja piekrišanu ir devušas visas dalībvalstis, kurām nedalībvalsts apdrošinātājs ir iesniedzis iesniegumu, un tajā norādītā dalībvalsts uzraudzības iestāde ir informējusi pārējās iesaistītās dalībvalstu uzraudzības iestādes par to, ka tā veiks kopējo filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz iesniegumā norādītajai dalībvalsts uzraudzības iestādei visu informāciju, kas nepieciešama kopējās filiāļu maksātspējas prasības izpildes uzraudzībai.

(6) Šā panta pirmās daļas nosacījumi tiek atcelti, ja kāda no iesaistītajām dalībvalstu uzraudzības iestādēm pieprasa tos atcelt."

32.pants. 

(11) Garantijas fonda minimālais lielums:

1) komercsabiedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 3,2 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, bet pārējām komercsabiedrībām — 2,2 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;

2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 2,4 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām — 1,65 miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;

3) nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei — 100 procentu apmērā no šā panta 1.daļas 1.punktā minētā lieluma.

14. Papildināt 32.panta 1.1 daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) apdrošināšanas sabiedrībām, kuras nodarbojas ar pārapdrošināšanu, — trīs miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, ja tās atbilst kādai no šādām pazīmēm:

a) apdrošināšanas sabiedrības gadā saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas pārsniedz 10 procentus no tās saņemto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmiju kopsummas,

b) apdrošināšanas sabiedrības gadā saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas pārsniedz 50 miljonus eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa,

c) apdrošināšanas sabiedrības atbilstoši pārapdrošināšanas līgumiem izveidotās tehniskās rezerves pārsniedz 10 procentus no tās atbilstoši apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem izveidoto tehnisko rezervju kopsummas.”

 

 

 

 

14. Papildināt 32.panta 1.1 daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) apdrošināšanas sabiedrībām, kuras nodarbojas ar pārapdrošināšanu, — trīs miljoni eiro ekvivalents, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, ja tās atbilst kādai no šādām pazīmēm:

a) apdrošināšanas sabiedrības gadā saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas pārsniedz 10 procentus no tās saņemto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmiju kopsummas,

b) apdrošināšanas sabiedrības gadā saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas pārsniedz 50 miljonus eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa,

c) apdrošināšanas sabiedrības atbilstoši pārapdrošināšanas līgumiem izveidotās tehniskās rezerves pārsniedz 10 procentus no tās atbilstoši apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem izveidoto tehnisko rezervju kopsummas.”

 

39.pants. (1) Tehniskās rezerves izveido tajā pašā valūtā, kurā apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle uzņēmusies saistības atbilstoši noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pieņemtajai pārapdrošināšanai.

(2) Tehniskās rezerves izveido pietiekamā apmērā, lai apdrošinātājs varētu pilnībā izpildīt savas saistības atbilstoši apdrošināšanai un pieņemtajai pārapdrošināšanai un varētu nodrošināt finansiālās darbības stabilitāti. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadība izstrādā un apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstveidā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī informē par visām izmaiņām tajā.

15.  39.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “pieņemtajai pārapdrošināšanai” ar vārdiem “pārapdrošināšanas līgumiem”;

izslēgt otrajā daļā vārdu “pieņemtajai”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi kontrolē izveidoto tehnisko rezervju pietiekamību, lai izpildītu saistības par noslēgtajiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem.”

 

 

 

 

15.  39.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “pieņemtajai pārapdrošināšanai” ar vārdiem “pārapdrošināšanas līgumiem”;

izslēgt otrajā daļā vārdu “pieņemtajai”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi kontrolē izveidoto tehnisko rezervju pietiekamību, lai izpildītu saistības par noslēgtajiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem.”

 

40.1 pants. (1) Tehniskajām rezervēm nepārtraukti jābūt pilnā apmērā segtām ar tehnisko rezervju segumu.

16. Papildināt 40.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi kontrolē minētās prasības izpildi.”

 

 

 

16. Papildināt 40.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi kontrolē minētās prasības izpildi.”

 42.pants. (2) Šā panta pirmajā daļā minētos aktīvus drīkst attiecināt uz tehnisko rezervju segumu tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

3) debitoru parādu samaksas termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem. Minētais nosacījums attiecas uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām;

17. Aizstāt 42.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem” ar vārdiem “termiņš vēl nav iestājies”.

 

 

 

 

17. Aizstāt 42.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem” ar vārdiem “termiņš vēl nav iestājies”.

 

42.1 pants. 

(3) Tirgum piesaistītajos dzīvības apdrošināšanas līgumos atklāj informāciju, kura nepieciešama, lai apdrošinājuma ņēmējs izprastu šāda pakalpojuma būtību un apzinātos ar to saistītos riskus, un uz tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu neattiecas:

18. Papildināt 42.1 panta trešo daļu pēc vārdiem “saistītos riskus” ar vārdiem “tajā skaitā informāciju par apdrošināšanas atlīdzības nesaņemšanu no Apdrošināto aizsardzības fonda”.

 

 

 

 

18. Papildināt 42.1 panta trešo daļu pēc vārdiem “saistītos riskus” ar vārdiem “tajā skaitā informāciju par apdrošināšanas atlīdzības nesaņemšanu no Apdrošināto aizsardzības fonda”.

 

43.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, veidojot aktīvu struktūru tehnisko rezervju segumam, ievēro šādus noteikumus:

7)  ne vairāk kā 20 procentus no nenopelnīto prēmiju tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām;

 

19. Izteikt 43.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādus no tiešās apdrošināšanas operācijām, kuru samaksas termiņš vēl nav iestājies, drīkst attiecināt uz tehnisko rezervju segumu proporcionāli neto nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves daļai bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajā rezervē, nepārsniedzot neto nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves apmēru;”.

 

 

 

19. Izteikt 43.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādus no tiešās apdrošināšanas operācijām, kuru samaksas termiņš vēl nav iestājies, drīkst attiecināt uz tehnisko rezervju segumu proporcionāli neto nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves daļai bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajā rezervē, nepārsniedzot neto nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves apmēru;”.

49.pants.

(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanu un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, sagatavo aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Aktuārnovērtējumu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā.

20. Izteikt 49.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Galvenais aktuārs sagatavo aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle aktuārnovērtējumu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā.”

 

6

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 20.panta (likuma 49.panta) ceturtajā daļā vārdus „akcionāru (biedru) pilnsapulcē” ar vārdiem „akcionāru sapulcē vai biedru kopsapulcē”.

 

Atbalstīts

20. Izteikt 49.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Galvenais aktuārs sagatavo aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle aktuārnovērtējumu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulcē vai biedru kopsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā.”

 

 

21. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

“49.1 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir nodrošināt galveno aktuāru ar visu nepieciešamo informāciju šajā likumā noteikto pienākumu izpildei.

(2) Galvenā aktuāra pienākums ir nekavējoties rakstveidā informēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadību un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nenodrošina galveno aktuāru ar visu nepieciešamo informāciju aktuārnovērtējuma sagatavošanai.”

 

 

 

21. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

“49.1 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir nodrošināt galveno aktuāru ar visu nepieciešamo informāciju šajā likumā noteikto pienākumu izpildei.

(2) Galvenā aktuāra pienākums ir nekavējoties rakstveidā informēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadību un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nenodrošina galveno aktuāru ar visu nepieciešamo informāciju aktuārnovērtējuma sagatavošanai.”

50.pants.

(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nodrošina visu noslēgto ieguldījumu līgumu, pārapdrošināšanas līgumu, kā arī ar apdrošināšanas brokeru sabiedrībām (apdrošināšanas brokeriem) noslēgto līgumu reģistrāciju. Reģistru kārto elektroniski, tas ietver minēto līgumu un to grozījumu tekstus, un saskaņā ar tā programmnodrošinājumu ir iespēja izsekot visiem ierakstiem un grozījumiem ierakstos, kas izdarīti iepriekš.

22. Papildināt 50.panta ceturto daļu pēc vārdiem “pārapdrošināšanas līgumu” ar vārdiem “cedētās pārapdrošināšanas līgumu un retrocesijas līgumu”.

 

 

 

 

22. Papildināt 50.panta ceturto daļu pēc vārdiem “pārapdrošināšanas līgumu” ar vārdiem “cedētās pārapdrošināšanas līgumu un retrocesijas līgumu”.

 

54.pants. (2)  Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sagatavo ziņojumu apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadībai. Ziņojumā norāda konstatētos trūkumus un zvērināta revidenta viedokli par pārapdrošināšanas izkārtojumu un pārapdrošinātāja spējām izpildīt līgumā paredzētās saistības, kā arī par tehnisko rezervju aprēķina metodēm un tehnisko rezervju pietiekamību. Ziņojuma norakstu apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā.

23. Izteikt 54.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ziņojumā norāda konstatētos trūkumus un zvērināta revidenta viedokli par cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un tās personas spējām izpildīt līgumā paredzētās saistības, kura pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus, kā arī par tehnisko rezervju aprēķina metodēm un tehnisko rezervju pietiekamību.”

 

 

 

 

23. Izteikt 54.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ziņojumā norāda konstatētos trūkumus un zvērināta revidenta viedokli par cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un tās personas spējām izpildīt līgumā paredzētās saistības, kura pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus, kā arī par tehnisko rezervju aprēķina metodēm un tehnisko rezervju pietiekamību.”

 

58.pants. (1) Pārbaudot apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārskatus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija novērtē:

4) pārapdrošināšanas izkārtojumu un apmērus.

24. Aizstāt 58.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu “pārapdrošināšanas” ar vārdiem “cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas”.

 

 

 

 

24. Aizstāt 58.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu “pārapdrošināšanas” ar vārdiem “cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas”.

 

59.pants. 

(3) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu izstrādā turpmākajiem trim gadiem. Plānā norāda:

2) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles ieņēmumus par veiktajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām un ar tām saistītās izmaksas;

5) pārapdrošināšanas programmu;

25. 59.panta trešajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles ieņēmumus par veiktajām apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas operācijām un ar tām saistītās izmaksas;”;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu;”.

 

 

 

25. 59.panta trešajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles ieņēmumus par veiktajām apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas operācijām un ar tām saistītās izmaksas;”;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu;”.

VIII nodaļa
Pārapdrošināšana, kopapdrošināšana un
apdrošināšanas līgumu nodošana

26. Papildināt VIII nodaļas nosaukumu pēc vārda “pārapdrošināšana” ar vārdiem “cedētā pārapdrošināšana un retrocesija”.

 

 

 

26. Papildināt VIII nodaļas nosaukumu pēc vārda “pārapdrošināšana” ar vārdiem “cedētā pārapdrošināšana un retrocesija”.

60.pants. (1) Pārapdrošināšana nemaina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles atbildību pret apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju.

(2) Atbilstoši veiktajām un plānotajām apdrošināšanas operācijām apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izstrādā un apstiprina pārapdrošināš anas programmu un ir atbildīgs par šīs programmas izpildi. Vismaz reizi gadā apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izvērtē pārapdrošināšanas izkārtojuma atbilstību pārapdrošināšanas programmai.

(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izvēlas pārapdrošinātāju saskaņā ar pārapdrošināšanas programmu, ņemot vērā šajā likumā noteiktos ierobežojumus. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pirms risku nodošanas pārapdrošināšanā un visā pārapdrošināšanas līgumu darbības laikā nepārtraukti vākt un analizēt informāciju par pārapdrošinātāju, tā finansiālo stāvokli (maksātspēju) un reputāciju.

(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga nodot riskus pārapdrošināšanā tikai:

1) apdrošinātājam, kuram ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai;

2) dalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;

3) pārapdrošinātājam vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kuram starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā un kura spējas pildīt savas saistības neviena starptautiskā reitinga aģentūra nav apšaubījusi;

4) dalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram ir spēkā esoša licence pārapdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī.

(5) Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegtajiem apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārskatiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veikto apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbības pārbaužu rezultātiem nolūkā aizsargāt apdrošināto intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle maina pārapdrošināšanas izkārtojumu vai nodrošina pārapdrošināšanas saistību izpildi ar pārapdrošinātāja naudas līdzekļu ķīlu, kas nodota apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles valdījumā pārapdrošinātāja daļas tehnisko rezervju apmērā.

 

27. Izteikt 60. un 60.1 pantu šādā redakcijā:

“60.pants. (1) Cedētā pārapdrošināšana nemaina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles atbildību pret apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju.

(2) Atbilstoši veiktajām un plānotajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izstrādā un apstiprina cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu un ir atbildīga par šīs programmas izpildi. Vismaz reizi gadā apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izvērtē cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojuma atbilstību cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmai. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi novērtē cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un apmēru.

(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izvēlas personu, kas pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus saskaņā ar cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu, ņemot vērā šajā likumā noteiktos ierobežojumus. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pirms cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas un visā cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu darbības laikā nepārtraukti vākt un analizēt informāciju par personu, kas pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus, tās finansiālo stāvokli (maksātspēju) un reputāciju.

(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga nodot riskus cedētā pārapdrošināšanā un retrocesijā tikai:

1) apdrošinātājam, kuram ir licence apdrošināšanas veikšanai;

2) dalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir licence apdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;

3) pārapdrošinātājam, kuram ir licence pārapdrošināšanas veikšanai;

4) dalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram ir licence pārapdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;

5) nedalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir licence apdrošināšanas veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī un kuram starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā, un kura spējas pildīt savas saistības neviena starptautiskā reitinga aģentūra nav apšaubījusi;

6) nedalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā un kura spējas pildīt savas saistības neviena starptautiskā reitinga aģentūra nav apšaubījusi.

(5) Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtajiem apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārskatiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veikto apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbības pārbaužu rezultātiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, aizsargājot apdrošināto intereses, ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle maina cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu vai nodrošina cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas saistību izpildi ar tās personas naudas līdzekļu ķīlu, kura pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus, nododot šo naudas līdzekļu ķīlu apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles valdījumā minētās personas daļas tehnisko rezervju apmērā.

 

 

 

27. Izteikt 60. un 60.1 pantu šādā redakcijā:

“60.pants. (1) Cedētā pārapdrošināšana nemaina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles atbildību pret apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju.

(2) Atbilstoši veiktajām un plānotajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izstrādā un apstiprina cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu un ir atbildīga par šīs programmas izpildi. Vismaz reizi gadā apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izvērtē cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojuma atbilstību cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmai. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pastāvīgi novērtē cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un apmēru.

(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izvēlas personu, kas pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus saskaņā ar cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas programmu, ņemot vērā šajā likumā noteiktos ierobežojumus. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pirms cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas un visā cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu darbības laikā nepārtraukti vākt un analizēt informāciju par personu, kas pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus, tās finansiālo stāvokli (maksātspēju) un reputāciju.

(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga nodot riskus cedētā pārapdrošināšanā un retrocesijā tikai:

1) apdrošinātājam, kuram ir licence apdrošināšanas veikšanai;

2) dalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir licence apdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;

3) pārapdrošinātājam, kuram ir licence pārapdrošināšanas veikšanai;

4) dalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram ir licence pārapdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;

5) nedalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir licence apdrošināšanas veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī un kuram starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā, un kura spējas pildīt savas saistības neviena starptautiskā reitinga aģentūra nav apšaubījusi;

6) nedalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā un kura spējas pildīt savas saistības neviena starptautiskā reitinga aģentūra nav apšaubījusi.

(5) Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtajiem apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārskatiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veikto apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbības pārbaužu rezultātiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, aizsargājot apdrošināto intereses, ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle maina cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu vai nodrošina cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas saistību izpildi ar tās personas naudas līdzekļu ķīlu, kura pārapdrošina apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles riskus, nododot šo naudas līdzekļu ķīlu apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles valdījumā minētās personas daļas tehnisko rezervju apmērā.

 

60.1 pants. Ja riskus nodod pārapdrošināšanā, izmantojot apdrošināšanas brokeru sabiedrības (apdrošināšanas brokera) pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pirms līguma noslēgšanas un visā līguma darbības laikā nepārtraukti novērtēt apdrošināšanas brokeru sabiedrības (apdrošināšanas brokera) finansiālo stāvokli un reputāciju. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā jābūt dokumentiem, kuri atklāj pārapdrošināšanas izkārtojumu un apdrošināšanas brokeru sabiedrībai (apdrošināšanas brokerim) samaksātās provīzijas apmēru.

60.1 pants. Ja riskus nodod cedētā pārapdrošināšanā un retrocesijā, izmantojot pārapdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pirms līguma noslēgšanas un visā līguma darbības laikā nepārtraukti novērtēt pārapdrošināšanas starpnieka finansiālo stāvokli un reputāciju. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā jābūt dokumentiem, kuri atklāj cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un pārapdrošināšanas starpniekam samaksātās komisijas apmēru

7

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 27.pantā (likuma 60.1pantā) vārdus „komisijas apmēru” ar vārdiem „komisijas atlīdzības apmēru”.

 

Atbalstīts

60.1 pants. Ja riskus nodod cedētā pārapdrošināšanā un retrocesijā, izmantojot pārapdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pirms līguma noslēgšanas un visā līguma darbības laikā nepārtraukti novērtēt pārapdrošināšanas starpnieka finansiālo stāvokli un reputāciju. Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā jābūt dokumentiem, kuri atklāj cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas izkārtojumu un pārapdrošināšanas starpniekam samaksātās komisijas atlīdzības apmēru.”

61.pants.

(2) 30 dienas pirms pieņemtās pārapdrošināšanas sākšanas apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pieņemtās pārapdrošināšanas sākšanu, norādot apdrošināmo risku aprakstu.

28. Izteikt 61.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) 30 dienas pirms pārapdrošināšanas sākšanas apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pārapdrošināšanas sākšanu, norādot apdrošināmo risku aprakstu, kā arī par privāto pensiju fondu cedētajiem biometriskajiem riskiem

8

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 61. panta otrajā daļā vārdus "kā arī par privāto pensiju fondu cedētajiem biometriskajiem riskiem".

 

Atbalstīts

28. Izteikt 61.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) 30 dienas pirms pārapdrošināšanas sākšanas apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pārapdrošināšanas sākšanu, norādot apdrošināmo risku aprakstu.”

62.pants. (1) Ārvalstu pārapdrošinātājs (apdrošinātājs) pārapdrošināšanu var veikt, nenodibinot Latvijas Republikā apdrošināšanas akciju sabiedrību.

(2) Ārvalstu pārapdrošinātājs savu pārstāvniecību vai pastāvīgo pārstāvniecību reģistrē saskaņā ar likumu „Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” un pirms darbības uzsākšanas Latvijā par to rakstveidā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

29. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“62.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav tiesīga apstrīdēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles noslēgtu cedētu pārapdrošināšanas vai retrocesijas līgumu ar pārapdrošināšanas komersantu un apdrošināšanas komersantu attiecīgā pārapdrošināšanas komersanta vai apdrošināšanas komersanta finansiālās stabilitātes dēļ

9

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 29.pantā (likuma 62.pantā) vārdus „finansiālās stabilitātes dēļ” ar vārdiem „finansiālā stāvokļa dēļ”.

 

Atbalstīts

29. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“62.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav tiesīga apstrīdēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles noslēgtu cedētu pārapdrošināšanas vai retrocesijas līgumu ar pārapdrošināšanas komersantu un apdrošināšanas komersantu attiecīgā pārapdrošināšanas komersanta vai apdrošināšanas komersanta finansiālā stāvokļa dēļ.”

63.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, neizdarot pārapdrošināšanu, nedrīkst noslēgt apdrošināšanas līgumu ar vienu apdrošinājuma ņēmēju, ja apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles uzņemtās saistības saskaņā ar šo līgumu pārsniedz 20 procentus no paša līdzekļiem. Personu grupas apdrošināšanas līgumos minētais nosacījums attiecas uz vienu apdrošināto personu.

(2) Ja saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem vienlaikus jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība par vairākiem apdrošināšanas gadījumiem, kurus var izr aisīt viens un tas pats apdrošinātais risks, kopējās apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles uzņemtās saistības atbilstoši šiem līgumiem, neizdarot pārapdrošināšanu, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no paša līdzekļiem.

30. Aizstāt 63.pantā vārdu “pārapdrošināšanu” ar vārdiem “cedēto pārapdrošināšanu un retrocesiju”.

 

 

 

 

30. Aizstāt 63.pantā vārdu “pārapdrošināšanu” ar vārdiem “cedēto pārapdrošināšanu un retrocesiju”.

 

 

31. Papildināt likumu ar 74.1 pantu šādā redakcijā:

“74.1 pants. Ja apdrošinātāja likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā pastāv tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu saistības, tad šo saistību nodrošināšanai paredzētos apdrošinātāja aktīvus nedrīkst iekļaut apdrošinātāja — parādnieka — mantā, kura paredzēta maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumu segšanai un apdrošināto un citu personu prasību apmierināšanai šā likuma 75.pantā noteiktajā kārtībā un apjomā.”

10

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 31.pantā (likuma 74.1pantā) vārdu „prasību” ar vārdu „prasījumu”.

 

Atbalstīts

31. Papildināt likumu ar 74.1 pantu šādā redakcijā:

“74.1 pants. Ja apdrošinātāja likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā pastāv tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu saistības, tad šo saistību nodrošināšanai paredzētos apdrošinātāja aktīvus nedrīkst iekļaut apdrošinātāja — parādnieka — mantā, kura paredzēta maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumu segšanai un apdrošināto un citu personu prasījumu apmierināšanai šā likuma 75.pantā noteiktajā kārtībā un apjomā.”

93.pants. (1) Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus izlieto samaksai pārvaldītājam (ja saskaņā ar šā panta otro daļu Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldīšana nodota citam pārvaldītājam) ar apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizēšanu saistīto izdevumu segšanai, kā arī apdrošināšanas atlīdzību izmaksām, ja apdrošinājuma ņēmējs ir fiziskā persona, šādā apmērā:

1) 100 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - dzīvības apdrošināšanā;

2) 50 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - šā likuma 12.panta pirmās daļas 1. - 3., 8. - 10., 13. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos.

32. Izteikt 93.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) 100 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam — dzīvības apdrošināšanā (izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu);”.

 

 

 

 

32. Izteikt 93.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) 100 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam — dzīvības apdrošināšanā (izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu);”.

 

94.pants. No Apdrošināto aizsardzības fonda apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta:

1) ja apdrošinātājs ir savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība;

2) par obligāto apdrošināšanu.

33. Papildināt 94.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) par apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu.”

 

 

 

 

33. Papildināt 94.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) par apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu.”

 

95.pants. (1) Apdrošināto aizsardzības fondu veido fonda dalībnieku atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 8., 9., 10., 13., 18. un 19.punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem.

 

34. Izteikt 95.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apdrošināto aizsardzības fondu veido fonda dalībnieku atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 8., 9., 10., 13., 18. un 19.punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem (izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu).”

 

 

 

34. Izteikt 95.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apdrošināto aizsardzības fondu veido fonda dalībnieku atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 8., 9., 10., 13., 18. un 19.punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem (izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu).”

107.1 pants. 

 

35.  107.1 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja apdrošināšanas komersants atzīts par maksātnespējīgu vai likvidējamu, ierobežotas pieejamības informāciju, kas neattiecas uz trešajām personām, kuras iesaistītas darbībās apdrošināšanas komersanta finansiālā stāvokļa uzlabošanai, var izpaust, izskatot civillietas vai krimināllietas.”;

11

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 35.panta (likuma 107.1panta) 1.1daļā vārdus „izskatot civillietas vai krimināllietas” ar vārdiem „pēc kriminālprocesa virzītāja vai tiesas pieprasījuma”.

Atbalstīts

35.  107.1 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja apdrošināšanas komersants atzīts par maksātnespējīgu vai likvidējamu, ierobežotas pieejamības informāciju, kas neattiecas uz trešajām personām, kuras iesaistītas darbībās apdrošināšanas komersanta finansiālā stāvokļa uzlabošanai, var izpaust pēc kriminālprocesa virzītāja vai tiesas pieprasījuma.”;

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga slēgt informācijas apmaiņas līgumus ar ārvalstu apdrošinātāja uzraudzības institūcijām vai attiecīgās ārvalsts institūcijām, kas pielīdzināmas šā panta piektajā daļā minētajām institūcijām, ja šīs ārvalsts normatīvie akti paredz līdzvērtīgu atbildību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai atbildībai par ierobežotas pieejamības informācijas neatļautu izpaušanu. Šāda informācija izmantojama vienīgi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības veikšanai vai likumā attiecīgajām institūcijām noteikto funkciju pildīšanai. Saņemto informāciju attiecīgās ārvalsts institūcijas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu un vienīgi nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta otrajā un piektajā daļā minēto saņemto informāciju ir tiesīga izmantot vienīgi savu uzraudzības funkciju pildīšanai:

1) lai pārliecinātos par apdrošinātāju dibināšanu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, īpaši attiecībā uz likviditāti, maksātspēju, liela riska darījumiem, vadības un grāmatvedības organizāciju un iekšējās kontroles mehānismiem;

2) lai piemērotu likumā noteiktos tiesību ierobežojumus un sodus;

3) tiesvedības procesā, kurā tiek apstrīdēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie administratīvie akti vai tās faktiskā rīcība.

(5) Šā panta pirmās un ceturtās daļas noteikumi neierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju atbilstoši tās kompetencei apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar:

1) dalībvalsts finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām;

2) iestādēm vai personām, kas Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir atbildīgas par apdrošinātāju maksātnespējas, likvidācijas un apdrošinātāju un citu finanšu iestāžu grāmatvedības un finanšu uzskaites pārbaudēm;

3) personām, kas Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas kredītiestādēs, apdrošinātājos, ieguldījumu sabiedrībās un citās finanšu iestādēs;

4) dalībvalsts iestādēm, kas pārvalda ieguldījumu un noguldījumu kompensācijas shēmas (fondus), ja šāda informācija tām nepieciešama savu funkciju pildīšanai.

 

 

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga slēgt informācijas apmaiņas līgumus ar nedalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijām vai attiecīgās nedalībvalsts institūcijām, kas pielīdzināmas šā panta piektās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7. un 8.punktā minētajām institūcijām, ja šīs nedalībvalsts normatīvie akti paredz līdzvērtīgu atbildību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai atbildībai par ierobežotas pieejamības informācijas neatļautu izpaušanu. Šāda informācija izma ntojama vienīgi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un pārapdrošināšanas komersantu uzraudzības veikšanai vai normatīvajos aktos attiecīgajām institūcijām noteikto funkciju pildīšanai. Saņemto informāciju attiecīgās nedalībvalsts institūcijas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu un tikai nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta otrajā un piektajā daļā minēto saņemto informāciju ir tiesīga izmantot vienīgi savu uzraudzības funkciju pildīšanai:

1) lai pārliecinātos par apdrošinātāju dibināšanu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, īpaši attiecībā uz tehnisko rezervju veidošanu un to seguma nodrošināšanu ar aktīviem, maksātspējas prasības izpildi, vadības un grāmatvedības organizāciju un iekšējās kontroles mehānismiem;

2) lai piemērotu likumā noteiktos tiesību ierobežojumus un sodus;

3) tiesvedības procesā, kurā tiek pārsūdzēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie administratīvie akti vai tās faktiskā rīcība;

4) tiesvedībā, kas ierosināta, pamatojoties uz noteikumiem, kuri paredzēti šajā likumā un citos normatīvajos aktos, kas attiecas uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas darbību.

(5) Šā panta pirmās un ceturtās daļas noteikumi neierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju atbilstoši tās kompetencei apmainīties ar noteikto funkciju pildīšanai nepieciešamo ierobežotas pieejamības informāciju ar:

1) dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām;

2) iestādēm vai personām, kas Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir atbildīgas par apdrošināšanas komersantu vai pārapdrošināšanas komersantu maksātnespēju un likvidāciju un citu līdzīgu procedūru veikšanu;

3) personām, kas Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas apdrošināšanas komersantos, pārapdrošināšanas komersantos un citās finanšu iestādēs;

4) dalībvalstu iestādēm, kas pārvalda ieguldījumu un noguldījumu kompensācijas shēmas (fondus);

5) Latvijas Banku;

6) iestādēm, kas veic to iestāžu uzraudzību, kuras Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir atbildīgas par apdrošināšanas komersantu vai pārapdrošināšanas komersantu maksātnespējas procedūru, likvidāciju un citu līdzīgu procedūru veikšanu;

7) iestādēm, kas veic to personu uzraudzību, kuras Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas apdrošināšanas komersantos, pārapdrošināšanas komersantos un citās finanšu iestādēs;

8) neatkarīgiem apdrošināšanas komersantu vai pārapdrošināšanas komersantu aktuāriem, kas veic šo komersantu tiesisko uzraudzību, un iestādēm, kas veic neatkarīgo aktuāru uzraudzību;

9) iestādēm vai personām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbildīgas par komerctiesību pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu;

10) citām valsts pārvaldes institūcijām, kuras ir atbildīgas par normatīvo aktu ievērošanu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un pārapdrošinātāju uzraudzības jomā, un darbiniekiem, kas rīkojas minēto institūciju uzdevumā, ja informācijas izpaušana ir vajadzīga piesardzīgas uzraudzības nodrošināšanai.”;

 

 

 

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga slēgt informācijas apmaiņas līgumus ar nedalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijām vai attiecīgās nedalībvalsts institūcijām, kas pielīdzināmas šā panta piektās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7. un 8.punktā minētajām institūcijām, ja šīs nedalībvalsts normatīvie akti paredz līdzvērtīgu atbildību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai atbildībai par ierobežotas pieejamības informācijas neatļautu izpaušanu. Šāda informācija izmantojama vienīgi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un pārapdrošināšanas komersantu uzraudzības veikšanai vai normatīvajos aktos attiecīgajām institūcijām noteikto funkciju pildīšanai. Saņemto informāciju attiecīgās nedalībvalsts institūcijas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu un tikai nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta otrajā un piektajā daļā minēto saņemto informāciju ir tiesīga izmantot vienīgi savu uzraudzības funkciju pildīšanai:

1) lai pārliecinātos par apdrošinātāju dibināšanu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, īpaši attiecībā uz tehnisko rezervju veidošanu un to seguma nodrošināšanu ar aktīviem, maksātspējas prasības izpildi, vadības un grāmatvedības organizāciju un iekšējās kontroles mehānismiem;

2) lai piemērotu likumā noteiktos tiesību ierobežojumus un sodus;

3) tiesvedības procesā, kurā tiek pārsūdzēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie administratīvie akti vai tās faktiskā rīcība;

4) tiesvedībā, kas ierosināta, pamatojoties uz noteikumiem, kuri paredzēti šajā likumā un citos normatīvajos aktos, kas attiecas uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas darbību.

(5) Šā panta pirmās un ceturtās daļas noteikumi neierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju atbilstoši tās kompetencei apmainīties ar noteikto funkciju pildīšanai nepieciešamo ierobežotas pieejamības informāciju ar:

1) dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām;

2) iestādēm vai personām, kas Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir atbildīgas par apdrošināšanas komersantu vai pārapdrošināšanas komersantu maksātnespēju un likvidāciju un citu līdzīgu procedūru veikšanu;

3) personām, kas Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas apdrošināšanas komersantos, pārapdrošināšanas komersantos un citās finanšu iestādēs;

4) dalībvalstu iestādēm, kas pārvalda ieguldījumu un noguldījumu kompensācijas shēmas (fondus);

5) Latvijas Banku;

6) iestādēm, kas veic to iestāžu uzraudzību, kuras Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir atbildīgas par apdrošināšanas komersantu vai pārapdrošināšanas komersantu maksātnespējas procedūru, likvidāciju un citu līdzīgu procedūru veikšanu;

7) iestādēm, kas veic to personu uzraudzību, kuras Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas apdrošināšanas komersantos, pārapdrošināšanas komersantos un citās finanšu iestādēs;

8) neatkarīgiem apdrošināšanas komersantu vai pārapdrošināšanas komersantu aktuāriem, kas veic šo komersantu tiesisko uzraudzību, un iestādēm, kas veic neatkarīgo aktuāru uzraudzību;

9) iestādēm vai personām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbildīgas par komerctiesību pārkāpumu atklāšanu un izmeklēšanu;

10) citām valsts pārvaldes institūcijām, kuras ir atbildīgas par normatīvo aktu ievērošanu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un pārapdrošinātāju uzraudzības jomā, un darbiniekiem, kas rīkojas minēto institūciju uzdevumā, ja informācijas izpaušana ir vajadzīga piesardzīgas uzraudzības nodrošināšanai.”;

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Šā panta piektajā daļā noteiktās institūcijas un personas attiecībā uz informāciju, kas saņemta no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām, ievēro šādas prasības:

1) institūcijas un personas saņemto informāciju izmanto tikai to kompetencē esošo pienākumu veikšanai;

2) šā panta piektajā daļā noteiktajām iestādēm un personām, tai skaitā to darbiniekiem, pienākumu pildīšanas laikā un pēc tam, kad izbeigtas darba un cita veida līgumattiecības ar šā panta piektajā daļā minētajām iestādēm vai personām, ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ar apdrošināšanas komersantu darbību saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi. Šajā daļā minētās iestādes vai personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu un par zaudējumiem, kas trešajām personām radušies šajā daļā minēto iestāžu vai personu prettiesiskas rīcības dēļ;

3) saņemto informāciju šā panta piektās daļas 6., 7., 8. un 9.punktā minētās iestādes vai personas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar to personu iepriekšēju rakstveida piekrišanu, kuras tām attiecīgo informāciju sniegušas, un vienīgi nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(7) Pirms šā panta piektās daļas 9.punktā minētajām iestādēm vai personām tiek nosūtīta informācija, informācijas sniedzējiem tiek paziņots to personu vārds un uzvārds, kurām tieši informācija jāsūta, un šo personu precīzi pienākumi.

(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Eiropas Komisiju un citas dalībvalstis par tām iestādēm un personām, kuras drīkst saņemt informāciju atbilstoši šā panta piektās daļas 6., 7., 8. un 9.punktam.

(9) Šā panta piektās daļas 10.punktā minētajām institūcijām un personām informācija, kas saņemta atbilstoši šā panta otrajai daļai un piektās daļas 1., 2., 3. un 4.punktam vai kas iegūta, veicot pārbaudes, tiek sniegta, ja dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas, no kurām šāda informācija saņemta, vai dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas, kuru dalībvalstī veikta pārbaude, ir devušas piekrišanu šādas informācijas izpaušanai.”

 

 

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Šā panta piektajā daļā noteiktās institūcijas un personas attiecībā uz informāciju, kas saņemta no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām, ievēro šādas prasības:

1) institūcijas un personas saņemto informāciju izmanto tikai to kompetencē esošo pienākumu veikšanai;

2) šā panta piektajā daļā noteiktajām iestādēm un personām, tai skaitā to darbiniekiem, pienākumu pildīšanas laikā un pēc tam, kad izbeigtas darba un cita veida līgumattiecības ar šā panta piektajā daļā minētajām iestādēm vai personām, ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ar apdrošināšanas komersantu darbību saistītu informāciju, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi. Šajā daļā minētās iestādes vai personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgas par ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu un par zaudējumiem, kas trešajām personām radušies šajā daļā minēto iestāžu vai personu prettiesiskas rīcības dēļ;

3) saņemto informāciju šā panta piektās daļas 6., 7., 8. un 9.punktā minētās iestādes vai personas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar to personu iepriekšēju rakstveida piekrišanu, kuras tām attiecīgo informāciju sniegušas, un vienīgi nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(7) Pirms šā panta piektās daļas 9.punktā minētajām iestādēm vai personām tiek nosūtīta informācija, informācijas sniedzējiem tiek paziņots to personu vārds un uzvārds, kurām tieši informācija jāsūta, un šo personu precīzi pienākumi.

(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Eiropas Komisiju un citas dalībvalstis par tām iestādēm un personām, kuras drīkst saņemt informāciju atbilstoši šā panta piektās daļas 6., 7., 8. un 9.punktam.

(9) Šā panta piektās daļas 10.punktā minētajām institūcijām un personām informācija, kas saņemta atbilstoši šā panta otrajai daļai un piektās daļas 1., 2., 3. un 4.punktam vai kas iegūta, veicot pārbaudes, tiek sniegta, ja dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas, no kurām šāda informācija saņemta, vai dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijas, kuru dalībvalstī veikta pārbaude, ir devušas piekrišanu šādas informācijas izpaušanai.”

109.pants. (1) Ja netiek pildītas šā likuma 6.1, 7.panta, 18.panta otrās un trešās daļas, 24., 35.1, 41., 42., 42.1, 43., 46., 47., 49., 50., 56., 57., 60., 60.1, 63., 104.panta, likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 6.panta otrās daļas, 24.1, 55.panta un likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda naudu līdz 10 000 latu.

 

 

12

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 109. panta pirmo daļu pēc skaitļa "24." ar skaitli "29.2".

Atbalstīts

36. Papildināt 109. panta pirmo daļu pēc skaitļa "24." ar skaitli "29.2".

127.pants. (1) Papildu uzraudzībai ir pakļauta apdrošināšanas sabiedrība, kura ir:

1) dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošinātājā vai ārvalstu apdrošinātājā;

2) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība;

3) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība.

 (4) Ja viena un tā pati apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošinātājs, nedalībvalsts apdrošinātājs vai daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība ir mātes sabiedrība apdrošināšanas sabiedrībai un dalībvalsts apdrošinātājam, Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojas ar attiecīgo dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, kura no abām īstenos papildu uzraudzību.

 

36. 127.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, ārvalsts apdrošinātājā vai ārvalsts pārapdrošinātājā;

2) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība;”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja viena un tā pati apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, nedalībvalsts apdrošinātājs, nedalībvalsts pārapdrošinātājs vai daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība ir mātes sabiedrība apdrošināšanas sabiedrībai vai pārapdrošināšanas sabiedrībai un dalībvalsts apdrošinātājam vai dalībvalsts pārapdrošinātājam, Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojas ar attiecīgo dalībvalsts apdrošinātāju uzraudzības institūciju vai dalībvalsts pārapdrošinātāju uzraudzības institūciju, kura no abām īstenos papildu uzraudzību.”

 

 

 

 

37. 127.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, ārvalsts apdrošinātājā vai ārvalsts pārapdrošinātājā;

2) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība;”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja viena un tā pati apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, nedalībvalsts apdrošinātājs, nedalībvalsts pārapdrošinātājs vai daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība ir mātes sabiedrība apdrošināšanas sabiedrībai vai pārapdrošināšanas sabiedrībai un dalībvalsts apdrošinātājam vai dalībvalsts pārapdrošinātājam, Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojas ar attiecīgo dalībvalsts apdrošinātāju uzraudzības institūciju vai dalībvalsts pārapdrošinātāju uzraudzības institūciju, kura no abām īstenos papildu uzraudzību.”

131.pants. 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie savstarpējie darījumi ir:

1) aizdevumi un aizņēmumi;

2) garantijas un citi ārpusbilancē atspoguļoti darījumi;

3) darījumi, kas atspoguļoti pozīcijās, kuras iekļautas koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

4) ieguldījumi;

5) pārapdrošināšanas darījumi;

6) vienošanās par kopīgo izmaksu segšanu.

37. Izteikt 131.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pārapdrošināšanas un cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas darījumi;”.

 

 

 

 

38. Izteikt 131.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pārapdrošināšanas un cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas darījumi;”.

 

Pārejas noteikumi

 

38. Papildināt pārejas noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā:

“29. Līdz 2008.gada 10.decembrim apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst nodot riskus cedētā pārapdrošināšanā un retrocesijā tādam pārapdrošināšanas komersantam vai nedalībvalsts pārapdrošinātājam, kurš nav izpildījis Pārapdrošināšanas likuma prasības.”

13

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt Pārejas noteikumu 29. punktu.

 

Atbalstīts

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

39. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 16.novembra direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un Padomes direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem.”

 

 

 

39. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 16.novembra direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un Padomes direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem.”