Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada ___ aprīlis

Nr.9/2 – 2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (Nr.618/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ____ lp.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

(Nr.618/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(7)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10.nr.) šādus grozījumus:

1

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā skaitļus un saīsinājumu „2007, 10.nr.” ar skaitļiem un saīsinājumu ”2007, 10., 22.nr.”

Atbalstīts

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.) šādus grozījumus:

3.2 pants. Personas atzīšana par kvalificēto ieguldītāju

(1) Par kvalificētajiem ieguldītājiem Komisija var atzīt tādas fiziskās personas, kas ir Latvijas Republikas rezidenti un izteikušas attiecīgu lūgumu, ja tās atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:

1) ieguldītājs ir veicis būtiska apjoma darījumus pārvedamu vērtspapīru tirgos — četrus ceturkšņus pēc kārtas katrā ceturksnī vismaz 10 darījumus;

2) ieguldītāja pārvedamu vērtspapīru portfeļa vērtība pārsniedz 500000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;

3) ieguldītājs strādā vai ir strādājis vismaz vienu gadu finanšu sektorā specialitātē, kurā nepieciešamas zināšanas par pārvedamu vērtspapīru ieguldījumiem.

1. Aizstāt 3.2 panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu "Komisija" ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija)".

 

2

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.pantā skaitļus un vārdus „3.2panta pirmās daļas pirmajā teikumā” ar skaitļiem un vārdiem ”3.2panta pirmās daļas ievaddaļā”.

 

Atbalstīts

1. Aizstāt 3.2 panta pirmās daļas ievaddaļā vārdu "Komisija" ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija)".

 

4.pants. Administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

(1) Likumā noteiktajos gadījumos Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija) izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā Komisija izdod administratīvos aktus, nosaka administratīvo aktu izdošanas kārtību reglamentējošie normatīvie akti.

2. Aizstāt 4.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija)" ar vārdu "Komisija".

 

 

 

 

2. Aizstāt 4.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija)" ar vārdu "Komisija".

 

114.pants. Komisijas tiesības

(1) Komisija nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrības gada pārskata saturu, kā arī atsevišķu posteņu novērtēšanas metodiku.

(2) Komisija ir tiesīga pieprasīt no ieguldījumu brokeru sabiedrības konsolidētu gada pārskatu, kura sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Komisija.

3.  114.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas kārtību atbilstoši normatīvajiem ak­tiem, kas nosaka grāmatvedības kārtošanu, un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.";

izslēgt otro daļu.

 

 

 

 

3.  114.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.";

izslēgt otro daļu.

 

116.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības gada pārskata posteņu novērtēšanas principi

(1) Gada pārskata posteņi tiek novērtēti pēc šādiem vispārīgiem principiem:

1) tiek pieņemts, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība darbosies arī turpmāk;

2) tiek saglabātas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas, sagatavojot iepriekšējo gada pārskatu;

3) novērtēšana visos gadījumos tiek veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus noteikumus:

a) pārskatā iekļauj tikai līdz bilances dienai iegūto peļņu,

b) tiek ņemti vērā visi iespējamie zaudējumi neatkarīgi no to rašanās laika, pat tie, kas kļuvuši zināmi laikā starp pārskata gada beigām un gada pārskata apstiprināšanas dienu,

c) tiek ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

4) pārskatā tiek atspoguļoti visi ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no maksājuma datuma;

5) aktīva un pasīva posteņi tiek novērtēti atsevišķi;

6) katra pārskata gada sākuma bilancei jāsaskan ar iepriekšējā pārskata gada slēguma bilanci.

(2) Izņēmuma gadījumos var atkāpties no šā panta pirmajā daļā minētajiem novērtēšanas principiem, pamatojot jebkuru šādu atkāpšanos pielikumā, kurā norāda, kā tā ietekmēs ieguldījumu brokeru sabiedrības aktīvus, saistības, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumus.

4.  Izslēgt 116.pantu.

 

 

 

 

4.  Izslēgt 116.pantu.

 

119.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības pienākumi

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība informē Komisiju par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrības turpmāko darbību.

(2) Ieguldījumu brokeru sabiedrība iesniedz Komisijai gada pārskatu, akcionāru (dalībnieku) sapulces protokolu (protokola izrakstu) par gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta revidenta ziņojumu 10 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcē, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām. Ieguldījumu brokeru sabiedrība 10 dienu laikā pēc tās vadībai adresēta zvērināta revidenta ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī iesniedz Komisijai šā ziņojuma kopiju.

 

5.  119.pantā:

izslēgt otrās daļas pirmo teikumu;

 

 

 

 

5.  119.pantā:

izslēgt otrās daļas pirmo teikumu;

 

 

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ieguldījumu brokeru sabiedrība 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcē un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, – ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas vietas) gada pārskata (konsolidētā gada pārskata), kā arī zvērināta revidenta ziņojuma norakstu kopā ar akcionāru (dalībnieku) sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) apstiprināšanu. Minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

 

3

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5.pantā (likuma 119.pantā) 2.1 daļu šādā redakcijā:

„(21) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru (dalībnieku) sapulces protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, papildus šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajam ne vēlāk 10 dienu laikā pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas vietas arī konsolidētā gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru (dalībnieku) sapulces protokola izrakstu par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība šajā daļā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.”

Atbalstīts

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru (dalībnieku) sapulces protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, papildus šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajam ne vēlāk 10 dienu laikā pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas vietas arī konsolidētā gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru (dalībnieku) sapulces protokola izrakstu par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Ieguldījumu brokeru sabiedrība šajā daļā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

 

 

(22) Šā panta 2.1 daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņē­mumu dienests piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņē­mumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru.

 

 

 

(22) Šā panta 2.1 daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņē­mumu dienests piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņē­mumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kuru noslēdzis Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs.

 

(23) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 2.2 daļā minēto dokumentu saņem­šanas piecu dienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pa­ziņojumu, ka šā panta 2.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.";

4

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5.panta (likuma 119.pantā) 2.3 daļā vārdus „piecu dienu laikā” ar vārdiem „ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā”.

 

Atbalstīts

(23) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 2.2 daļā minēto dokumentu saņem­šanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pa­ziņojumu, ka šā panta 2.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.";

(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība nodrošina, lai pilns gada pārskats būtu brīvi pieejams ieguldījumu brokeru sabiedrībā ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī un lai jebkurai ieinteresētai personai būtu iespējams saņemt pilnu gada pārskata tekstu par maksu, kas nepārsniedz tā pavairošanas izdevumus.

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar šo likumu in­dividuāli un konsolidācijas grupas līmenī ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības, izvēlas piemērotu informācijas nesēju vai vietu, lai no­drošinātu, ka gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī, bet konsolidētais gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu – ne vēlāk kā septiņ us mēnešus pēc pārskata gada beigām. Minētajam gada pārskatam (konsolidētajam gada pārskatam) jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Attiecīgo informāciju ieguldījumu brokeru sabiedrība var publiskot savā mājas lapā internetā.";

5

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5.panta (likuma 119.panta) trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar šo likumu in­dividuāli un konsolidācijas grupas līmenī ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības, papildus šī panta 2.1 daļā noteiktajam pati no­drošina, ka gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī, bet konsolidētais gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu – ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Minētajam gada pārskatam un konsolidētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Ieguldījumu brokeru sabiedrība attiecīgo informāciju var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.

Atbalstīts

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar šo likumu in­dividuāli un konsolidācijas grupas līmenī ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības, papildus šā panta 2.1 daļā noteiktajam pati no­drošina, ka gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī, bet konsolidētais gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu – ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Minētajam gada pārskatam un konsolidētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Ieguldījumu brokeru sabiedrība attiecīgo informāciju var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.";

(4) Pēc ieguldījumu brokeru sabiedrības gada pārskata iesniegšanas Komisijai ieguldījumu brokeru sabiedrība pilnu vai saīsinātu gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu publicē vismaz vienā dienas laikrakstā, kas tiek izplatīts visā Latvijas Republikas teritorijā, ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.maijā. Šo informāciju ieguldījumu brokeru sabiedrība ievieto arī savā mājas lapā internetā.

(5) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības gada pārskats netiek publicēts pilnībā, publikācijā skaidri norāda, ka tiek publicēts saīsināts gada pārskats, kā arī to, kur var iepazīties ar pilnu gada pārskatu. Publicējot saīsinātu gada pārskatu, norāda zvērināta revidenta ziņojuma esamību, kā arī informāciju par to, vai zvērināts revidents atteicies sniegt atzinumu, vai zvērināts revidents sniedzis negatīvu atzinumu un vai zvērināta revidenta atzinums ir ar vai bez piezīmēm (iebildēm). Ja zvērināts revidents vērš uzmanību uz kādiem apstākļiem, neizsakot piezīmes (iebildes), šādu faktu norāda, publicējot saīsināto gada pārskatu.

(6) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības gada pārskats tiek publicēts pilnībā, tam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto pārskatu, turklāt kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatu.

izslēgt ceturto, piekto un sesto daļu.

 

 

 

izslēgt ceturto, piekto un sesto daļu;

 

 

6

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 119. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ārvalsts vai dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle nodrošina, ka ārvalsts vai dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības pilns gada pārskats un vismaz gada pārskata bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un zvērināta revidenta atzinuma tulkojums latviešu valodā tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Attiecīgo informāciju ārvalsts vai dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu."

Atbalstīts

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ārvalsts vai dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle nodrošina, ka ārvalsts vai dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības pilns gada pārskats un vismaz gada pārskata bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un zvērināta revidenta atzinuma tulkojums latviešu valodā tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Attiecīgo informāciju ārvalsts vai dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu."

Pārejas noteikumi

 

7

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 6.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, un noteikt, uz kuriem pārskatiem grozījumi šī likuma 119.pantā ir attiecināmi. Šajā sakarā ierosinām izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

„6. Papildināt Pārejas noteikumus ar 40.punktu šādā redakcijā:

„40. Grozījumi likuma 119.pantā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008. gada 1.jūlijā vai vēlāk”.

Atbalstīts

6. Papildināt Pārejas noteikumus ar 40.punktu šādā redakcijā:

„40. Grozījumi šā likuma 119.pantā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008.gada 1.jūlijā vai vēlāk.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

6. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"18) Padomes 1968.gada 9.marta Pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabied­rībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

19) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija Direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes Direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām;

20) Padomes 1986.gada 8.decembra Direktīvas 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem."

 

 

 

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"18) Padomes 1968.gada 9.marta Pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabied­rībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

19) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām;

20) Padomes 1986.gada 8.decembra direktīvas 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.