Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Nr

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada ___ aprīlis

Nr.9/2 – 2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" (Nr.617/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ____ lp.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

 (Nr.617/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 7., 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 7., 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

25.pants. Grāmatvedība, uzskaite un pensiju fondu darbības pārbaude

(2) Pensiju fonds gada pārskatu sagatavo atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotiem normatīvajiem noteikumiem. Gada pārskats iesniedzams Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas pensiju fonda akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

1.  25.pantā:

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

 

 

 

 

1.  25.pantā:

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

 

 

papildināt pantu ar 2.1, 2.2, 2.3 un 2.4 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pensiju fonds 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc pensiju fonda reģistrācijas vietas) gada pārskata, kā arī zvērināta revidenta vai zvērinātu re­videntu komercsabiedrības ziņojuma norakstu kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu. Minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

 

1

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta (likuma 25.panta) 2.1daļu šādā redakcijā:

„(21) Pensiju fonds ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc pensiju fonda reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta vai zvērinātu re­videntu komercsabiedrības ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Pensiju fonds šajā daļā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.”

Atbalstīts

papildināt pantu ar 2.1, 2.2, 2.3 un 2.4 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pensiju fonds ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc pensiju fonda reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta vai zvērinātu re­videntu komercsabiedrības ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Pensiju fonds šajā daļā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

 

 

(22) Šā panta 2.1 daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņē­mumu dienests piecu darba dienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu re­ģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieeja­mību. Elek­tronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vie­nošanās, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru.

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.panta (likuma 25 panta) 2.2daļā vārdus „piecu darbdienu laikā” ar vārdiem „ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

(22) Šā panta 2.1 daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņē­mumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu re­ģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieeja­mību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kuru noslēdzis Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs.

 

(23) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 2.2 daļā minēto dokumentu saņemšanas piecu dienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pazi­ņojumu, ka šā panta 2.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.

3

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.panta (likuma 25. panta) 2.3daļā vārdus „piecu dienu laikā” ar vārdiem „ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā”.

 

Atbalstīts

(23) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 2.2 daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pazi­ņojumu, ka šā panta 2.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.

 

(24) Pensiju fonds izvēlas piemērotu informācijas nesēju vai vietu, lai nodrošinātu, ka gada pārskats pēc tā apstiprināšanas pensiju fonda akcionāru sapulcē kopā ar zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Minētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pārbaudīto. Attiecīgo informāciju pensiju fonds var publiskot savā mājas lapā internetā.";

 

4

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta (likuma 25. panta) 2.4daļu šādā redakcijā:

„(24) Pensiju fonds papildus šā panta 2.1 daļā noteiktajam pats no­drošina, ka gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta vai zvērinātu re­videntu komercsabiedrības ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Minētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta vai zvērinātu re­videntu komercsabiedrības pārbaudīto. Pensiju fonds attiecīgo informāciju var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.”

Atbalstīts

(24) Pensiju fonds papildus šā panta 2.1 daļā noteiktajam pats nodrošina, ka gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Minētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pārbaudīto. Pensiju fonds attiecīgo informāciju var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.”;

 

(3) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība par gada pārskata pārbaudes rezultātiem rakstveidā paziņo pensiju fondam. Ziņojumu sagatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Ziņojuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.

izslēgt trešās daļas trešo teikumu;

 

 

 

izslēgt trešās daļas trešo teikumu;

 (4) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sagatavo ziņojumu pensiju fonda vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar pensiju fonda darbību saistītus jautājumus. Ziņojuma norakstu nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:


"(4) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sagatavo ziņojumu pensiju fonda vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar pensiju fonda darbību saistītus jautājumus. Ziņojuma norakstu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas pensiju fonda akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām."

5

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta (likuma 25. panta) ceturtās daļas trešo teikumu šādā redakcijā: 

„Ziņojuma kopiju pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām

 

Atbalstīts

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:


"(4) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sagatavo ziņojumu pensiju fonda vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar pensiju fonda darbību saistītus jautājumus. Ziņojuma kopiju pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām."

Pārejas noteikumi

 

6

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, un noteikt, uz kuriem pārskatiem grozījumi šā likuma 25. pantā ir piemērojami. Šajā sakarā ierosinām izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

„2. Papildināt Pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Grozījumi likuma 25.panta 2.1, 2.2, 2.3 piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008. gada 1.jūlijā vai vēlāk.””

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Grozījumi šā likuma 25.panta 2.1, 2.2 un 2.3 daļā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008.gada 1.jūlijā vai vēlāk.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1998.gada 29.jūnija direktīvas 98/49/EK par papildu pensijas tiesību saglabāšanu darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas pārvietojas Kopienas teritorijā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 21.janvāra direktīvas 2001/107/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērts­papīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai paredzētu noteikumus attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām un vienkāršotiem prospektiem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 3.jūnija direktīvas 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību.

2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) Padomes 1968.gada 9.marta Pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienā­došanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija Direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes Direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības pra­sībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām."

 

 

 

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) Padomes 1968.gada 9.marta Pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienā­došanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.