Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Nr

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada ___ aprīlis

Nr.9/2 – 2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (Nr.616/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ____ lp.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

 (Nr.616/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(7)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2007, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2007, 9.nr.) šādus grozījumus:

75.1 pants. Vispārīgie noteikumi par sabiedrības pārskatiem

 (3) Komisija atbilstoši šim likumam un starptautisko finanšu pārskatu standartiem nosaka sabiedrības gada pārskatā iekļaujamos posteņus un pārskata posteņu novērtēšanas metodiku.

 

1. Izteikt 75.1 panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība sagatavo gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību, kura atbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka grāmatvedības kārtošanu, un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

1

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta (likuma 75.1 panta) trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Komisija nosaka sabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas kārtību, kura atbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka grāmatvedības kārtošanu, un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.”

Atbalstīts

1. Izteikt 75.1 panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Komisija nosaka sabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

 (4) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt no sabiedrības konsolidētu gada pārskatu, kā arī pārskatu par citu periodu. Komisija nosaka minēto pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

 (4) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai sabiedrība sagatavo pārskatu arī par citu periodu. Komisija nosaka minētā pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību."

 

 

 

 

 (4) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai sabiedrība sagatavo pārskatu arī par citu periodu. Komisija nosaka minētā pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību."

 

75.2 pants. Sabiedrības gada pārskata sagatavošana, pārbaude un publicēšana

 (4) Sabiedrība iesniedz Komisijai sabiedrības gada pārskatu, akcionāru sapulces protokolu par gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta revidenta ziņojumu 10 dienu laikā pēc akcionāru sapulces, kurā gada pārskats apstiprināts, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām.

2.  75.2 pantā:

izslēgt ceturto daļu;

 

 

 

 

2.  75.2 pantā:

izslēgt ceturto daļu;

 

 

papildināt pantu ar 4.1, 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:

"(41) Sabiedrība 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas sabiedrības akcionāru sapulcē un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, – ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc sabiedrības reģistrācijas vietas) gada pārskata (konsolidētā gada pārskata), kā arī zvērināta revidenta ziņojuma norakstu kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) apstiprināšanu. Minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

 

2

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.panta (likuma 75.2 panta) 4.1 daļu šādā redakcijā:

„(41) Sabiedrība ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, papildus šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajam ne vēlāk 10 dienu laikā pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas arī konsolidētā gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Sabiedrība šajā daļā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.”

Atbalstīts

papildināt pantu ar 4.1, 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:

"(41) Sabiedrība ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, papildus šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajam ne vēlāk 10 dienu laikā pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas arī konsolidētā gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Sabiedrība šajā daļā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

 

 

 (42) Šā panta 4.1 daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru.

3

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.panta (likuma 75.2 panta) 4.2 daļā vārdus „piecu darbdienu laikā” ar vārdiem „ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 (42) Šā panta 4.1 daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kuru noslēdzis Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs.

 

(43) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 4.daļā minēto dokumentu saņemšanas piecu dienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta ceturtajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.";

 

4

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.panta (likuma 75.2 panta) 4.3 daļu šādā redakcijā:

„(43) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 4.2 daļā minēto dokumentu saņem­šanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pa­ziņojumu, ka šā panta 4.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.”

Atbalstīts

(43) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 4.2 daļā minēto dokumentu saņem­šanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pa­ziņojumu, ka šā panta 4.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.";

 

(5) Pēc gada pārskata iesniegšanas Komisijai sabiedrība pilnu vai saīsinātu gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu publicē vismaz vienā dienas laikrakstā, kas tiek izplatīts visā Latvijas teritorijā, ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.maijam, kā arī ievieto šo informāciju savā mājas lapā internetā (ja tāda ir).

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedrība, kurai saskaņā ar šo likumu individuāli un konsolidācijas grupas līmenī ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības, izvēlas piemērotu informācijas nesēju vai vietu, lai nodrošinātu, ka gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.maijā, bet konsolidētais gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu – ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Minētajam gada pārskatam (konsolidētajam gada pārskatam) jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Attiecīgo informāciju sabiedrība var publiskot savā mājas lapā internetā.";

5

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.panta (likuma 75.2 panta) piekto daļu šādā redakcijā

„(5) Sabiedrība, kurai saskaņā ar šo likumu in­dividuāli un konsolidācijas grupas līmenī ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības, papildus šī panta 4.1 daļā noteiktajam pati no­drošina, ka gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.maijā, bet konsolidētais gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu – ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Minētajam gada pārskatam un konsolidētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Sabiedrība attiecīgo informāciju var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.”

Atbalstīts

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedrība, kurai saskaņā ar šo likumu individuāli un konsolidācijas grupas līmenī ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības, papildus šā panta 4.1 daļā noteiktajam pati nodrošina, ka gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.maijā, bet konsolidētais gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu — ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Minētajam gada pārskatam un konsolidētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Sabiedrība attiecīgo informāciju var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.";

 

 

(6) Ja sabiedrības gada pārskats netiek publicēts pilnībā, attiecīgajā laikrakstā nepārprotami norāda, ka tas ir saīsināts gada pārskats, kā arī to, kur var iepazīties ar pilnu gada pārskatu. Publicējot saīsināto gada pārskatu, tam pievieno zvērināta revidenta atzinumu par saīsināto gada pārskatu.

izslēgt sesto daļu.

 

 

 

izslēgt sesto daļu.

77.pants. Dalībvalstī licencētas sabiedrības tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā

(1) Dalībvalstī licencēta sabiedrība Latvijā ir tiesīga sniegt tikai tādus pārvaldes pakalpojumus, kuru sniegšanai sabiedrība saņēmusi atļauju tās izcelsmes valstī, atverot Latvijā filiāli vai bez filiāles atvēršanas.

(2) Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle drīkst uzsākt darbību Latvijā tikai pēc tam, kad:

1) Komisija ir saņēmusi no sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas paziņojumu, kas ietver:

a) apstiprinājumu, ka attiecīgajai sabiedrībai ir spēkā esoša licence pārvaldes pakalpojumu sniegšanai sabiedrības izcelsmes valstī,

b) darbības programmu, kurā norādīti pārvaldes pakalpojumi, kurus sabiedrība plāno sniegt Latvijā,

c) filiāles adresi un organizatorisko struktūru,

d) filiāles vadītāja vārdu un uzvārdu, pilsonību, personas kodu (ja tāds ir) vai dzimšanas gadu un datumu,

e) informāciju par ieguldītāju aizsardzības sistēmu, kuras dalībniece ir attiecīgā sabiedrība,

f) sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas rakstveida apliecinājumu, ka tā pirms iekšējo pārbaužu uzsākšanas laikus informēs Komisiju par pārbaudēm sabiedrības filiālēs Latvijā un dos iespēju Komisijas pārstāvjiem piedalīties šajās pārbaudēs, kā arī pēc pārbaudes pabeigšanas nekavējoties iesniegs Komisijai ziņojumu par pārbaudes rezultātiem;

2) Komisija ir informējusi sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju, ka ir gatava uzsākt sabiedrības filiāles uzraudzību, vai ir pagājušas 60 dienas pēc dienas, kad Komisija saņēma no sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas šīs daļas 1.punktā minēto paziņojumu.

(3) Dalībvalstī licencēta sabiedrība ir tiesīga uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, neatverot filiāli, ja Komisija ir saņēmusi no sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas paziņojumu, kurā ietverta šā panta otrās daļas 1.punkta “a”, “b” un “e” apakšpunktā minētā informācija.

(4) Ja dalībvalstī licencēta sabiedrība šajā pantā noteiktajā kārtībā uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, tās pienākums ir paziņot Komisijai par jebkurām plānotajām pārmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar šā panta otrās daļas 1.punkta “b”, “c” un “d” apakšpunktu, vismaz 30 dienas pirms attiecīgo pārmaiņu īstenošanas.

(5) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā šajā pantā noteiktajā kārtībā, sagatavo un iesniedz Komisijai tās noteiktajā kārtībā Komisijas uzraudzības funkciju veikšanai un statistikas datu apkopošanai nepieciešamo informāciju un pārskatus par sabiedrības darbību Latvijā.

(6) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura šajā pantā noteiktajā kārtībā uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, laižot publiskajā apgrozībā tās pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu apliecības, drīkst neņemt vērā šā likuma 60.pantā noteikto kārtību, ja tā izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā;

2) nodrošina, lai tiktu veikti norēķini par fonda daļu pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

3) pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu, fonda saīsināto prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā.

 

6

 

Deputāts K.Leiškalns

papildināt 77. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Dalībvalsts sabiedrības filiāle nodrošina, ka dalībvalsts sabiedrības pilns gada pārskats un vismaz gada pārskata bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un zvērināta revidenta atzinuma tulkojums latviešu valodā tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Attiecīgo informāciju dalībvalsts sabiedrības filiāle var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu."

Atbalstīts

3. Papildināt 77. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Dalībvalsts sabiedrības filiāle nodrošina, ka dalībvalsts sabiedrības pilns gada pārskats un vismaz gada pārskata bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un zvērināta revidenta atzinuma tulkojums latviešu valodā tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Attiecīgo informāciju dalībvalsts sabiedrības filiāle var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu."

Pārejas noteikumi

 

7

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, un noteikt, uz kuriem pārskatiem grozījumi šā likuma 75.2 pantā ir piemērojami. Šajā sakarā ierosinām izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

„3. Papildināt Pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

„26. Grozījumi likuma 75.2 pantā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008. gada 1.jūlijā vai vēlāk”.

Atbalstīts

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

“26. Grozījumi šā likuma 75.pantā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008.gada 1.jūlijā vai vēlāk.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) Padomes 1968.gada 9.marta Pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija Direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes Direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām."

 

 

 

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) Padomes 1968.gada 9.marta Pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.