Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008. gada ___ aprīlis

Nr.9/2 – 2 –   

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta  "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā" (Nr.614/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz ____ lp.

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā

 (Nr.614/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2004, 2.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2004, 2.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

23.pants. Krājaizdevu sabiedrības grāmatvedība un gada pārskats

(3) Pēc krājaizdevu sabiedrības gada pārskata iesniegšanas Komisijai šī sabiedrība gada pārskata bilanci un revīzijas komisijas vai zvērināta revidenta atzinumu 30 kalendāra dienu laikā publicē laikrakstā, kurš pēc tā izplatīšanas vietas un tirāžas aptver pēc iespējas lielāku krājaizdevu sabiedrības biedru skaitu, norādot, ka publicēts saīsināts gada pārskats.

23.pantā:

izslēgt trešo daļu;

 

 

 

 

1. 23.pantā:

izslēgt trešo daļu;

 

 

papildināt pantu ar 3.1, 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:

"(31) Krājaizdevu sabiedrība 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstipri­nāšanas biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē), bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas vietas) gada pārskata, kā arī zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu. Minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

1

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta (grozījumi likuma 23.pantā) 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Krājaizdevu sabiedrība ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstipri­nāšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma, ja tāds ir, kopiju kopā ar biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.”

Atbalstīts

papildināt pantu a r 3.1, 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:

"(31) Krājaizdevu sabiedrība ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) kopiju kopā ar biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Krājaizdevu sabiedrība minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

 

 

 (32) Šā panta 3.1 daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta (grozījumi likuma 23.pantā) 3.2daļā vārdus „piecu darbdienu laikā” ar vārdiem „ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā”.

 

Atbalstīts

 (32) Šā panta 3.1 daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kuru noslēdzis Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs.

 

(33) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 3.2 daļā minēto dokumentu saņemšanas piecu dienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta 3.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā."

3

 

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus likumprojekta (grozījumi likuma 23.pantā) 3.3daļā vārdus „piecu dienu laikā” ar vārdiem „ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā”.

 

Atbalstīts

(33) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta 3.2 daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta 3.1 daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā."

27.1 pants. Dalība Kredītu reģistrā

 (6) Ja krājaizdevu sabiedrība nepilda šā panta pirmās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tai soda naudu līdz 5000 latiem.

 

4

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 27.1 panta sesto daļu aiz vārdiem "šā panta pirmās daļas prasības" ar vārdiem "vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas".

Atbalstīts

2. 27.1 pantā:

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "šā panta pirmās daļas prasības" ar vārdiem "vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas";

 

 

5

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 27.1 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Latvijas Banka izmanto Kredītu reģistrā esošās ziņas likumā noteikto funkciju īstenošanai. Latvijas Bankai ir tiesības daļēji segt Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus."

Atbalstīts

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Latvijas Banka izmanto Kredītu reģistrā esošās ziņas likumā noteikto funkciju īstenošanai. Latvijas Bankai ir tiesības daļēji segt Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus."

Pārejas noteikumi

 

6

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 2.pantu, līdzšinējo grozījumu tekstu attiecīgi uzskatot par likumprojekta 1.pantu, un noteikt, uz kuriem pārskatiem grozījumi šā likuma 23.pantā ir piemērojami. Šajā sakarā ierosinām izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

„2. Papildināt Pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Grozījumi likuma 23. pantā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008. gada 1.jūlijā vai vēlāk””.

Atbalstīts

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Grozījumi šā likuma 23.pantā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008.gada 1.jūlijā vai vēlāk.”

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.