Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Nr

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008. gada 17.aprīlis

Nr.9/2 – 2 – 66 – (9/08)  

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta  "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Nr.613/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 15 lp.

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

 (Nr.613/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(13)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. (1) Ārvalstu kredītiestādes filiāles dibināšanu, darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums, izņemot tā 27.panta 5.punktu, 35., 39., 40., 42., 43., 49., 51.pantu, 57.panta 1.punktu, 58., 59., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 89., 90., 94., 109., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 121., 125.pantu, 126.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 127., 128.pantu, 129.panta otro daļu, 137., 138., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 149., 152., 170., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 184., 185., 188., 189. un 190.pantu, kā arī citi likumi.

1. Izslēgt 6.panta pirmajā daļā:

skaitļus "81., 82.";

skaitli "94.".

 

 

 

1. Izslēgt 6.panta pirmajā daļā skaitļus “81., 82.” un skaitli “94.”.

10.1 pants. 

(3) Kredītiestādes iekšējā audita dienesta pienākumus var deleģēt vienīgi zvērinātam revidentam, zvērinātu revidentu komercsabiedrībai vai kredītiestādes mātes sabiedrībai - dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei.

(4) Kredītiestāde nedrīkst deleģēt saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai kredītiestādes statūtiem noteiktos kredītiestādes pārvaldes institūciju pienākumus, kā arī:

1) noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanu;

2) galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšanu, ar kuriem tā uzņēmusies pienākumu atbildēt kreditoram par trešās personas parādu;

3) ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Deputāts K.Leiškalns

10.1pantā:

papildināt ar jaunu 3.1daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja kredītiestāde deleģē ārpakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojuma, ieguldījumu blakuspakalpojuma vai kāda būtiska tā elementa sniegšanu, tā papildus šajā likumā noteiktajām prasībām ievēro Finanšu instrumentu tirgus likumā ieguldījumu brokeru sabiedrībai noteiktās prasības ārpakalpojumu deleģēšanai.";

 

Deputāts K.Leiškalns

izslēgt ceturtās daļas 3. punktu.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. 10.1pantā:

papildināt pantu ar 3.1daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja kredītiestāde deleģē ārpakalpojumu sniedzējam ieguldījumu pakalpojuma, ieguldījumu blakuspakalpojuma vai kāda būtiska šā pakalpojuma elementa sniegšanu, tā papildus šajā likumā noteiktajām prasībām ievēro Finanšu instrumentu tirgus likumā ieguldījumu brokeru sabiedrībai noteiktās prasības ārpakalpojumu deleģēšanai.";

 

 

izslēgt ceturtās daļas 3. punktu.

 

63.pants. (1) Kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcijai, valsts amatpersonai vai citai iestādei un amatpersonai sniedzamas šajā likumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai - likumā noteikto uzraudzības funkciju īstenošanai;

2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam-likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" noteiktajā kārtībā un apjomā;

3) tiesām - to lietvedībā esošo lietu ietvaros uz tiesas (tiesneša) lēmuma pamata;

4) izmeklēšanas iestādēm - pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz procesa virzītāja pieprasījumu, ko apstiprinājis izmeklēšanas tiesnesis;

5) prokuratūrai - pirmstiesas kriminālprocesā, pamatojoties uz prokurora pieprasījumu, ko apstiprinājis izmeklēšanas tiesnesis;

6) operatīvās darbības subjektiem - operatīvās uzskaites lietās, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis;

7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam - šā panta pirmās daļas 4. un 6.punktā minētajos gadījumos, kā arī pamatojoties uz priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījumu, ko akceptējis Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību;

8) tiesu izpildītājiem - pamatojoties uz pieprasījumu, kam pievienota tā tiesas vai citas institūcijas, vai amatpersonas nolēmuma kopija, kura izpildei tiek veiktas amata darbības, vai pamatojoties tikai uz pieprasījumu - gadījumos, kad ziņas nepieciešamas inventāra saraksta sastādīšanai, kā arī mantas aprakstes veikšanai kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā;

9) Valsts kasei - pamatojoties uz vadītāja vai viņa pilnvarota darbinieka pieprasījumu par budžeta finansēto institūciju kontiem un darījumiem;

10) Valsts kontrolei - pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis valsts kontrolieris, par juridiskajām personām, kuru rīcībā ir valsts vai pašvaldības manta vai kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, vai kuras izpilda valsts vai pašvaldības pasūtījumus un piegādes;

11) Valsts ieņēmumu dienestam - pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors, saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem par nodokļu maksātājiem, ja:

a) nodokļu maksātājs neiesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus,

b) nodokļu maksātāja nodokļu audita laikā ir konstatēti grāmatvedības uzskaites vai nodokļu normatīvo aktu pārkāpumi,

c) nodokļu maksātājs neveic nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu likumu prasībām;

12) Valsts ieņēmumu dienestam, ja kredītiestāde ir uzkrājumu ienākumu izmaksātājs saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 45.panta pirmo daļu vai tā izmaksā vai nodrošina uzkrājumu ienākuma izmaksu saskaņā ar minētā likuma 45.panta trešo daļu;

13) notāram, kas ved mantojuma lietu, ziņas, kas nepieciešamas fiziskās personas - mantojuma atstājēja mantojuma masas apzināšanai;

14) bāriņtiesai, pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja pieprasījumu, par:

a) mantojuma masas, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis bāriņtiesai nesniedz pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka vecāka, aizbildņa vai aizgādņa sniegtā informācija nav patiesa,

b) fiziskās personas - mantojuma atstājēja - kontu atlikumiem mantas saraksta (mantojuma inventāra saraksta) sastādīšanai.

15) Valsts ieņēmumu dienestam - ziņas par fiziskās personas ienākumu no noguldījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajos gadījumos.

 

3

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 63. panta pirmo daļu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) Latvijas Bankai – likumā noteikto uzdevumu īstenošanai."

Atbalstīts

3. Papildināt 63. panta pirmo daļu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) Latvijas Bankai – likumā noteikto uzdevumu īstenošanai."

81.pants. Gada pārskata posteņi tiek novērtēti pēc šādiem vispārīgiem principiem:

1) tiek pieņemts, ka kredītiestāde darbosies arī turpmāk;

2) tiek saglabātas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas, sagatavojot iepriekšējo gada pārskatu;

3) novērtēšana visos gadījumos tiek veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

a) pārskatā iekļauj tikai līdz bilances dienai iegūto peļņu;

b) tiek ņemti vērā visi iespējamie zaudējumi neatkarīgi no to rašanās laika, pat tie, kas kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances un gada pārskata sagatavošanas dienu;

c) tiek ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

4) pārskatā tiek atspoguļoti visi ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no maksājuma datuma;

5) aktīva un pasīva posteņi tiek novērtēti atsevišķi;

6) katra pārskata gada sākuma bilancei jāsaskan ar iepriekšējā pārskata gada slēguma bilanci.

82.pants. Izņēmuma gadījumos var atkāpties no šā likuma 81.pantā minētajiem novērtēšanas principiem, pamatojot jebkuru šādu atkāpšanos pielikumā, kurā norāda, kā tā ietekmēs kredītiestādes aktīvus, saistības, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumus.

2. Izslēgt 81. un 82.pantu.

 

 

 

4. Izslēgt 81. un 82.pantu.

 

3. Papildināt likumu ar 89.1 pantu šādā redakcijā:

"89.1 pants. (1) Kredītiestāde 10 dienu laikā pēc gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) apstiprināšanas kredītiestādes akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc kredītiestādes reģistrācijas vietas) gada pārskata (konsolidētā gada pārskata), kā arī zvērināta revidenta ziņojuma norakstu kopā ar akcionāru pilnsapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) apstiprināšanu. Minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

 

4

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.pantā (likuma 89.1pantā) pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Kredītiestāde ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc kredītiestādes reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Kredītiestāde, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, papildus šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajam ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc kredītiestādes reģistrācijas vietas arī konsolidētā gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Kredītiestāde šajā daļā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.”

Atbalstīts

5. Papildināt likumu ar 89.1 pantu šādā redakcijā:

"89.1 pants. (1) Kredītiestāde ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc kredītiestādes reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par gada pārskata apstiprināšanu. Kredītiestāde, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, papildus šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajam ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc kredītiestādes reģistrācijas vietas arī konsolidētā gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma kopiju kopā ar akcionāru sapulces protokola izrakstu par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Kredītiestāde šajā daļā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru.

5

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.panta (likuma 89.1panta) otrajā daļā vārdus „piecu darbdienu laikā” ar vārdiem „ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā”.

 

 

Atbalstīts

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskas kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Elektronisko dokumentu nodošanas un apliecināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās, kuru noslēdzis Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs..

 

(3) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas piecu dienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta pirmajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā."

6

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.panta (likuma 89.1panta) trešajā daļā vārdus „piecu dienu laikā” ar vārdiem „ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā”.

 

Atbalstīts

(3) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka šā panta pirmajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā."

91.pants. Kredītiestādes pienākums ir nodrošināt, lai pilns gada pārskats būtu brīvi pieejams kredītiestādē ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī un lai jebkurai ieinteresētai personai būtu iespējams saņemt pilnu gada pārskata tekstu par maksu, kas nepārsniedz tā pavairošanas izdevumus.

 

 

4. Izteikt 91.pantu šādā redakcijā:

"91.pants. Kredītiestāde izvēlas piemērotu informācijas nesēju vai vietu, lai nodrošinātu, ka gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) pēc tā apstipri­nāšanas kredītiestādes akcionāru sapulcē kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī. Minētajam gada pārskatam (konsolidētajam gada pārskatam) jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Attiecīgo informāciju kredītiestāde var publiskot savā mājas lapā internetā."

7

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4.panta (likuma 91. panta) tekstu šādā redakcijā:

 „91.pants. Kredītiestāde papildus šā likuma 89.1panta pirmajā daļā noteiktajam pati no­drošina, ka gada pārskats un konsolidētais gada pārskats pēc tā apstiprināšanas kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī. Minētajam gada pārskatam un konsolidētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Kredītiestāde attiecīgo informāciju var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.”

Atbalstīts

6. Izteikt 91.pantu šādā redakcijā:

"91.pants. Kredītiestāde papildus šā likuma 89.1panta pirmajā daļā noteiktajam pati no­drošina, ka gada pārskats un konsolidētais gada pārskats pēc tā apstiprināšanas kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī. Minētajam gada pārskatam un konsolidētajam gada pārskatam jābūt identiskam ar zvērināta revidenta pārbaudīto. Kredītiestāde attiecīgo informāciju var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu."

92.pants. Kredītiestāde gada pārskata bilanci un zvērinātu revidentu ziņojumu ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.maijā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot, ka tiek publicēts saīsināts gada pārskats, bet pilns gada pārskats brīvi pieejams kredītiestādē.

5. Izslēgt 92.pantu.

 

 

 

7. Izslēgt 92.pantu.

94.pants. Ja kredītiestādes gada pārskats tiek publicēts pilnībā, tam jābūt identiskam ar zvērinātu revidentu pārbaudīto, turklāt kopā ar zvērinātu revidentu pilnu atzinumu par gada pārskatu. Ja zvērināts revidents atteicies apstiprināt gada pārskatu, šis atteikums publicējams kopā ar gada pārskatu, norādot atteikuma iemeslu.

6. Izslēgt 94.pantu.

 

 

 

8. Izslēgt 94.pantu.

95.pants. (1) Ārvalstu kredītiestādes filiāle Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz attiecīgās ārvalstu kredītiestādes gada pārskata un pilna zvērinātu revidentu ziņojuma tulkojumu latviešu valodā ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(2) Ārvalstu kredītiestādes gada pārskatam jābūt pārbaudītam saskaņā ar starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem.

 

 

7.  95.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

 

aizstāt otrajā daļā vārdu "ārvalstu" ar vārdiem "ārvalsts vai dalībvalsts".

8

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7.panta otro daļu (grozījumu likuma 95.panta otrajā daļā) šādā redakcijā:

„aizstāt otrajā daļā vārdu „Ārvalstu” ar vārdiem „Ārvalsts vai citas dalībvalsts”.

 

Atbalstīts

9.  95.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

 

aizstāt otrajā daļā vārdu „Ārvalstu” ar vārdiem „Ārvalsts vai citas dalībvalsts”.

 

96.pants. Ārvalstu kredītiestādes pilnam gada pārskatam, kā arī gada pārskata bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina, zvērinātu revidentu pilna atzinuma tulkojumam latviešu valodā jābūt brīvi pieejamam ārvalstu kredītiestādes filiālē saskaņā ar šā likuma 91.panta prasībām.

 

 

8. Izteikt 96.pantu šādā redakcijā:

"96.pants. Ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestādes filiāle izvēlas piemērotu informācijas nesēju vai vietu, lai nodrošinātu, ka ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestādes pilns gada pārskats, kā arī gada pārskata bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un zvērināta revidenta pilna atzinuma tulkojums latviešu valodā tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Attiecīgo informāciju ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestādes filiāle var publiskot savā mājas lapā internetā."

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8.pantu (likuma 96.pantu) šādā redakcijā:

„96.pants. Ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle nodrošina, ka ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes pilns gada pārskats, kā arī gada pārskata bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un zvērināta revidenta pilna atzinuma tulkojums latviešu valodā tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Attiecīgo informāciju ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 8.pantu (likuma 96.pantu) šādā redakcijā:

„96.pants. Ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle nodrošina, ka ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes pilns gada pārskats, kā arī gada pārskata bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un zvērināta revidenta atzinuma tulkojums latviešu valodā tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Attiecīgo informāciju ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle var publiskot savā mājas lapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

10. Izteikt 96.pantu šādā redakcijā:

"96.pants. Ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle nodrošina, ka ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes pilns gada pārskats, kā arī gada pārskata bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un zvērināta revidenta atzinuma tulkojums latviešu valodā tiktu publiskots ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Attiecīgo informāciju ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle var publiskot savā mājaslapā internetā vai arī izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu."

97.pants. Ārvalstu kredītiestādes gada pārskata bilances un zvērinātu revidentu ziņojuma tulkojums latviešu valodā publicējams saskaņā ar šā likuma 92.panta prasībām.

9. Izslēgt 97.pantu.

 

 

 

11. Izslēgt 97.pantu.

106.1 pants. (1) Banka un bankas meitas sabiedrība, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, Latvijas Bankas noteiktajā apjomā un kārtībā sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

(2) Latvijas Banka uzkrāj un glabā šā panta pirmajā daļā minētās ziņas Kredītu reģistrā, kas izveidots un darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem.

(3) Ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, bankai, bankas meitas sabiedrībai, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nosaka Latvijas Banka.

(4) Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, banka, bankas meitas sabiedrība, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, un Finanšu un kapitāla tirgus komisija maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Banka.

 

11

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 106.1 pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Banka un bankas meitas sabiedrība, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, nedrīkst izpaust no Kredītu reģistra saņemtās ziņas trešajām personām, izņemot to personu, par kuru ziņas saņemtas.

(6) Latvijas Banka izmanto Kredītu reģistrā esošās ziņas likumā noteikto funkciju īstenošanai. Latvijas Bankai ir tiesības daļēji segt Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus."

Atbalstīts

12. Papildināt 106.1 pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Banka un bankas meitas sabiedrība, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, nedrīkst izpaust no Kredītu reģistra saņemtās ziņas trešajām personām, izņemot to personu, par kuru ziņas saņemtas.

(6) Latvijas Banka izmanto Kredītu reģistrā esošās ziņas likumā noteikto funkciju īstenošanai. Latvijas Bankai ir tiesības daļēji segt Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus."

198.pants. 

(3) Ja banka, tās meitas sabiedrība, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, nepilda šā likuma 106.1 panta pirmās daļas, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt bankai, tās meitas sabiedrībai, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, soda naudu līdz 5000 latiem.

 

12

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 198. panta trešo daļu aiz vārdiem "106.1 panta pirmās daļas prasības" ar vārdiem "vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas".

Atbalstīts

 

13. Papildināt 198.panta trešo daļu pēc skaitļa un vārdiem “106.1 panta pirmās daļas prasības” ar vārdiem “vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas”.

Pārejas noteikumi.

 

13

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 10.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, un noteikt, uz kuriem pārskatiem grozījumi šā likuma 89.1pantā ir piemērojami. Šajā sakarā ierosinām izteikt likumprojekta 10.pantu šādā redakcijā:

„10. Papildināt Pārejas noteikumus ar 32.punktu šādā redakcijā:

„32. Grozījumi likuma 89.1 pantā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008. gada 1.jūlijā vai vēlāk””.

Atbalstīts

 

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 32.punktu šādā redakcijā:

“32. Grozījumi šā likuma 89.pantā piemērojami pārskatiem, kuri iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam 2008.gada 1.jūlijā vai vēlāk.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

10. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) Padomes 1968.gada 9.marta Pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija Direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes Direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām."

 

 

 

15. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) Padomes 1968.gada 9.marta Pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.