Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

9.Saeimas Prezidijam

 

2008.gada 6.februārī

Nr._______________

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 


 

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:

 

Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 1. pantu šādā redakcijā:

 

“1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska un sociāla republika”.

 

 

 

9.Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz Latvijas Republikas Satversmē nav nostiprināts sociālas valsts princips.

 Sociāla valsts ir demokrātiska valsts, kura realizē efektīvu sociālo politiku, kas vērsta uz stabilu augsta dzīves līmeņa nodrošināšanu, iedzīvotāju nodarbinātību, reālu iedzīvotāju tiesību un brīvību nodrošināšanu. Sociālā valstī tiek nodrošinātas mūsdienīgas un visiem iedzīvotājiem pieejamas izglītības, veselības aizsardzības, kultūras un sociālās nodrošināšanas sistēmas, tiek atbalstīti mazturīgie iedzīvotāju slāņi.

Sociālas valsts jēdziens radās vēl 19. gadsimtā un pēc 2. Pasaules kara sociāla valsts kā konstitucionāls princips tika nostiprināts Vācijas un Francijas konstitūcijās. Šis princips ir nostiprināts arī Itālijas, Spānijas, Polijas un citu pasaules valstu pamatlikumos.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Iesniedzēji piedāvā nostiprināt Latvijas Republikas Satversmē „sociālas valsts” principu, lai arī mūsu pamatlikumā tiktu definēta Latvijas valsts sociālā virzība.

 

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Sociālas valsts principa nostiprināšana Satversmē un konsekventa šī principa realizācija visās valsts jomās nodrošinās visiem Latvijas iedzīvotājiem cilvēka cienīgus dzīves un attīstības apstākļus.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

 

-

 

 

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Jāpārskata un jāgroza virkne LR normatīvo aktu izglītības, sociālajā, medicīnas, dzīvokļu un citās jomās ar mērķi tuvināt LR normatīvo sistēmu sociālas valsts izpratnei.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-