Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

31.01.2008.                   Nr.90/TA-2896

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Imigrācijas likumā". Likumprojektu izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Freimane 67021572, Daiga.Freimane@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra sēdes protokola Nr.6      11.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Imigrācijas likumā

 

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24.nr.; 2003, 13., 16.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14., 18.nr.; 2006, 1., 5., 9.nr.; 2007, 5., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 208.nr.; 2008, 4.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 9.panta otro daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) likumīgi strādā kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Eko­nomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā un darba devējs viņu nosūta uz Latviju veikt darbu, kas saistīts ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministre

I.Purne


Likumprojekta

„Grozījums Imigrācijas likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2006.gada 4.aprīļa Eiropas Komisijas paziņojuma „Pamatnostādnes par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas ietvaros” (COM(2996) 159) 2.2.punktā secināts, ka pamatojoties uz esošo judikatūru uzņemošajai Eiropas Savienības dalībvalstij nav atļauts piemērot administratīvas formalitātes vai papildu nosacījumus darbā norīkotiem darba ņēmējiem no trešām valstīm, ja tos pastāvīgi nodarbina pakalpojumu sniedzējs, kas reģistrēts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, neskarot uzņemošās dalībvalsts tiesības pārbaudīt, vai šie nosacījumi tiek ievēroti tajā dalībvalstī, kurā reģistrēts pakalpojuma sniedzējs.

Arī 2007.gada 13.jūnija Eiropas Komisijas paziņojuma Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā – izmantojot priekšrocības un iespējas un nodrošinot darba ņēmēju aizsardzību” (COM(2007) 304) 3.3.punktā minēts šāds secinājums.

Pašreiz Imigrācijas likuma 9.panta otrajā daļā nav paredzēts atbrīvot no darba atļaujas saņemšanas ārzemnieku, kurš likumīgi strādā kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā  un kuru darba devējs nosūta uz Latviju veikt darbu saistībā ar pakalpojumu sniegšanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz ņemt vērā Eiropas Komisijas norādes abos iepriekšminētajos paziņojumos.

Līdz ar likumprojekta spēkā stāšanos tiks novērsti administratīvie šķēršļi saistībā ar brīvas pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts novērsīs administratīvos šķēršļus uzņēmējdarbībai saistībā ar brīvas pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu.

Likumprojekts veicinās pakalpojumu sniegšanu Latvijā, jo uz Latviju nosūtītajiem darbiniekiem, kas likumīgi strādā kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā,  nebūs nepieciešams Latvijā saņemt darba atļaujas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts tiešā veidā neietekmē sabiedrības un tautsaimniecības attīstību.

Likumprojekts neierobežos vīriešu un sieviešu vienādo tiesību ievērošanu.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

  

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts atbilst saistībām pret Eiropas Savienību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

1.      2006.gada 4.aprīļa Eiropas Komisijas paziņojums „Pamatnostādnes par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas ietvaros” (COM(2996) 159).

2.      2007.gada 13.jūnija Eiropas Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā – izmantojot priekšrocības un iespējas un nodrošinot darba ņēmēju aizsardzību” (COM(2007) 304).

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Imigrācijas likuma vienīgais grozījums

 (COM(2996) 159) 2.2.punkts

 

(COM(2007) 304) 3.3.punkts

Atbilst

 

 

Atbilst

-

 

 

-

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

Likumprojekts tiks nosūtīts atzinuma sniegšanai Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Šī aile tiks papildināta ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes viedokli pēc tā saņemšanas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem ekspertiem nav veiktas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma normu izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informācija būs pieejama normatīvo aktu informācijas sistēmā “NAIS” un bezmaksas datu bāzē - www.likumi.lv.

Informācija par noteikumu projektu tiks sniegta arī dažādiem masu mēdijiem.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Labklājības ministra vietā –

vides ministrs                                                                                          R.Vējonis

 

 

Valsts sekretāre

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

B.Paševica

Z.Uzuliņa

E.Korčagins

D.Freimane

25.10.07. 10:32

950

D.Freimane

7021572, Daiga.Freimane@lm.gov.lv