Juridiskā komisija Likumprojekts pirms otrā lasījuma

 

2008. gada ____. decembrī    nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.599/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

Likumprojektā iekļauti likumprojekti ar reģ.Nr.661 un reģ.Nr.696.

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz ­­____ lapām.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                     V. Muižniece

                                                 

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                       Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Iekļauti likumprojekti ar reģ.Nr.661 un reģ.Nr.696

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr.599/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(14)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

166.34 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpšana

 Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, par paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu; par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu; par tāda finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) kontā, kurš pārsniedz 100 latus; par aizņēmuma ņemšanu; par galvojuma došanu; par aizdevuma izsniegšanu vai par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus.

Par politiskās organizācijas (partijas) finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību –

uzliek naudas sodu personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam no simt līdz divsimt latiem.

1. Izteikt 166.34 pantu šādā redakcijā:

"166.34 pants. Politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanas noteikumu pārkāpšana

Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda iz­devumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aiz­pildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, par paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu; par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) tiešu vai netiešu apzinātu pieņemšanu; par tāda finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kontā, kurš pārsniedz 100 latus; par aizņēmuma ņemšanu; par galvojuma došanu; par aizdevuma izsniegšanu vai par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu —
    uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai)
vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, kon­fiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīgu finansēšanu, kas izpaudusies atļautā dāvinājuma (zie­dojuma) apmēra pārsniegšanā, dāvinājuma (ziedojuma) netiešā vai pastarpinātā nodošanā vai finanšu līdzekļu dāvināšanā (ziedošanā) bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu (dāvinājumu) politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti at­kār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu (dāvinājumu) po­litiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem, ja šāda finansēšana nav veikta kā starpniecība, –

uzliek naudas sodu personai, kura finansējusi politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību –

uzliek naudas sodu personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam no simt līdz divsimt latiem."

1.

Juridiskā komisija

Izslēgt 166.34 panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus „ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda iz­devumu deklarācijas vai” un vārdus „par paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu”.

 

Atbalstīts

1. Izteikt 166.34 pantu šādā redakcijā:

"166.34 pants. Politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanas noteikumu pārkāpšana

Par vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aiz­pildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu; par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) tiešu vai netiešu apzinātu pieņemšanu; par tāda finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā, kurš pārsniedz 100 latus; par aizņēmuma ņemšanu; par galvojuma došanu; par aizdevuma izsniegšanu vai par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu —
    uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai)
vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, kon­fiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīgu finansēšanu, kas izpaudusies atļautā dāvinājuma (zie­dojuma) apmēra pārsniegšanā, dāvinājuma (ziedojuma) netiešā vai pastarpinātā nodošanā vai finanšu līdzekļu dāvināšanā (ziedošanā) bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu) politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti at­kār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu (dāvinājumu) po­litiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem, ja šāda finansēšana nav veikta kā starpniecība, –

uzliek naudas sodu personai, kura finansējusi politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo

starpniecību –

uzliek naudas sodu personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam no simt līdz divsimt latiem."

174.4 pants. Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšana

Par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

2. Izteikt 174.4 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

 

 

 

2. Izteikt 174.4 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, –

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

Deputāts P.Tabūns

 Izteikt 201.26 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem."

 

Juridiskā komisija

Izteikt 201.26 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem."

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 201.26 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem."

 


 

201.27 pants. Tulkojuma nenodrošināšana sēdēs un citās darba sanāksmēs

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu sēdēs vai citās darba sanāksmēs, ja normatīvais akts paredz nodrošināt

tulkojumu, –

uzliek naudas sodu sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Deputāts P.Tabūns

Izteikt 201.27 panta pirmo daļu pēc vārdiem „nodrošināt tulkojumu” šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem no piecdesmit līdz divsimt latiem.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 201.27 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem."

 

Deputāts P.Tabūns

Izteikt 201.27 panta otro daļu šādā redakcijā:

„Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem."

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 201.27 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem".

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

4. 201.27 pantā:

 izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem."

 

201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā

Par zīmogu, spiedogu vai veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

3. Izteikt 201.34 pantu šādā redakcijā: 

"201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā vai atveidošana līdztekus valsts valodai arī svešvalodā

Par zīmogu, spiedogu vai veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, vai atveidošanu līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvais akts paredz šīs informācijas atveidošanu tikai valsts

valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem." 

 

 

 

5. Izteikt 201.34 pantu šādā redakcijā: 

"201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā vai atveidošana līdztekus valsts valodai arī svešvalodā

Par zīmogu, spiedogu vai veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, vai atveidošanu līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvais akts paredz šīs informācijas atveidošanu tikai valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem." 


 

201.35 pants. Sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas noteikumu neievērošana

Par uzrakstu, izkārtņu, afišu, plakātu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šo informāciju sniegt valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem, bet amatpersonām – naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par valsts valodas lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, neievērojot spēkā esošās valsts valodas normas, ja normatīvais akts paredz ievērot šīs normas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šīs preces vai produkcija nav paredzētas eksportam, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām amatpersonām no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par importēto preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas tulkojumu valsts valodā, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas informācijas sniegšanu valsts valodā gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā tiek izmantota arī svešvaloda, –

uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem, bet amatpersonām – no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

4. 201.35 pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 

"Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šī produkcija vai preces nav paredzētas eksportam, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas pilnīgu un precīzu tulkojumu valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."; 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

"Par uzrakstu, izkārtņu, bukletu un citu sabiedrības informēšanai paredzētu ziņojumu sniegšanu sabiedrībai pieejamās vietās līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvie akti paredz šīs informācijas sniegšanu tikai valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

 

 

 

6. 201.35 pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 

"Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šī produkcija vai preces nav paredzētas eksportam, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas pilnīgu un precīzu tulkojumu valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."; 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

"Par uzrakstu, izkārtņu, bukletu un citu sabiedrības informēšanai paredzētu ziņojumu sniegšanu sabiedrībai pieejamās vietās līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvie akti paredz šīs informācijas sniegšanu tikai valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."


 

201.36 pants. Necieņa pret valsts valodu

Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Deputāts P.Tabūns

Izteikt 201.36 pantu Necieņa pret valsts valodu šādā redakcijā:

„Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.”

 

Deputāts P.Tabūns

Papildināt 201.36 pantu Necieņa pret valsts valodu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

 „Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no trīssimt līdz piecsimt latiem."

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 


 

 

5. Papildināt kodeksu ar 201.37 pantu šādā redakcijā:

 "201.37 pants. Nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes nenoteikšana

Par nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes nenoteikšanu darbinieku vai pašnodarbināto personu profesijām un amatiem, kam ir tieša saskare ar patērētājiem vai darba pienākumos ietilpst valsts noteiktās lietvedības

kārtošana, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai pašnodarbinātajai personai no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

 

 

 

7. Papildināt kodeksu ar 201.37 pantu šādā redakcijā:

 "201.37 pants. Nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes nenoteikšana

Par nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes nenoteikšanu darbinieku vai pašnodarbināto personu profesijām un amatiem, kam ir tieša saskare ar patērētājiem vai darba pienākumos ietilpst valsts noteiktās lietvedības kārtošana, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai pašnodarbinātajai personai no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

201.64 pants. Izglītības iestādes vadītāja pienākumu nepildīšana

Par izvairīšanos pildīt normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes vadītāja pienākumus -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem.

6. 201.64 pantā:

 

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Izglītības iestādes” ar vārdiem „Izglītības iestādes vai izglītības institūcijas”;

 

aizstāt panta tekstā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem „izglītības iestādes vai izglītības institūcijas”.

 

 

 

8. 201.64 pantā:

 

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Izglītības iestādes” ar vārdiem „Izglītības iestādes vai izglītības institūcijas”;

 

aizstāt panta tekstā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem „izglītības iestādes vai izglītības institūcijas”.

201.65 pants. Izglītojamo tiesību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto izglītojamo tiesību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.

7. Aizstāt 201.65 pantā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem „izglītības iestādes vai izglītības institūcijas”.

 

 

 

 

 

9. Aizstāt 201.65 pantā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem „izglītības iestādes vai izglītības institūcijas”.

 

214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 117.1 panta pirmajā-sestajā un desmitajā daļā un 117.2-117.8 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 149.5 panta trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.23 panta otrajā daļā, 149.29 panta otrajā daļā, 149.31 panta astotajā daļā, 155.pantā, 155.4 panta pirmajā daļā, 166.9 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 170.1 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 172.pantā, 181.panta piektajā daļā, 186.pantā, 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) pašvaldības policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā;

2) pašvaldības policijas vecākie inspektori un inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.5 panta trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.23 panta otrajā daļā, 149.29 panta otrajā daļā, 149.31 panta astotajā daļā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus.

8. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "172. " ar skaitli "174.4".

 

 

 

10. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "172. " ar skaitli "174.4".

236.3 pants. Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26–201.36 pantā (izņemot lietas par 201.32 pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts valodas centra vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts valodas centra direktors un viņa vietnieks – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs un inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par savas kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu.

9. 236.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "201.36" ar skaitli "201.37";

 

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "brīdinājumu un naudas sodu".

 

 

 

 

11. 236.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "201.36" ar skaitli "201.37";

 

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "brīdinājumu un naudas sodu".

 

281.1 pants. Termiņš, līdz kuram administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā

Iestādes lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā (administratīvo aktu) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētajā termiņā un kārtībā.

Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt divdesmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, iesniedzot apelācijas sūdzību. Ja lietā tiesnesis pasludina saīsināto lēmumu, pārsūdzēšanas termiņu skaita no pilna lēmuma sastādīšanas dienas.

 

10.

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre B.Broka

Izteikt 281.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Iestādes lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā (administratīvo aktu) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā un šajā kodeksā paredzētajā termiņā un kārtībā.”

 

Atbalstīts

12. Izteikt 281.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Iestādes lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā (administratīvo aktu) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā un šajā kodeksā paredzētajā termiņā un kārtībā.”

 

Pārejas noteikumi

(11.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem,
kas izdarīti ar 09.09.2004. likumu)

 1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem".

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(09.09.2004. likuma redakcijā)

 3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas.

(22.12.2004. likuma redakcijā)

 4. Kodeksa 190.15 pants un grozījums 215.1 pantā par papildināšanu ar 190.15 pantu stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

(22.12.2005. likuma redakcijā)

 5. Kodeksa 103.8 un 103.9 pants, grozījums 230.pantā par papildināšanu ar 103.9 pantu un grozījums 230.5 pantā par papildināšanu ar 103.8 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(22.06.2006. likuma redakcijā)

 6. Kodeksa 204.16 pants un grozījums 236.10 pantā par papildināšanu ar 204.16 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā.

(22.06.2006. likuma redakcijā)

 7. Kodeksa 117.1-117.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas Valsts robežsardze izskata ar 2007.gada 1.oktobri.

(17.05.2007. likuma redakcijā)

 8. Kodeksa 257.panta astotā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.augustā.

(17.05.2007. likuma redakcijā)

 9. Kodeksa 258.panta trešā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

(17.05.2007. likuma redakcijā)

 10. Šā kodeksa 155.15 pants piemērojams pēc tam, kad stājies spēkā Eiropas Padomes lēmums par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām.

(20.12.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

< ![if !supportEmptyParas]> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ja apelācijas tiesvedība par rajona (pilsētas) tiesas tiesneša nolēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā kodeksa 213.pantu, Administratīvajā apgabaltiesā ierosināta pirms 2009.gada 1.janvāra, Administratīvā apgabaltiesa turpina minētās lietas izskatīšanu, ievērojot šā kodeksa un Administratīvā procesa likuma noteikumus.

12. Ja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments līdz 2009.gada 1.janvārim ierosinājis tiesvedību par Administratīvās apgabaltiesas nolēmumu iesniegtās kasācijas sūdzības vai blakus sūdzības izskatīšanai, Senāts turpina lietas izskatīšanu, ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus.

13. Grozījumi šā kodeksa 238.1 panta trešajā daļā, 280.panta pirmajā daļā un 281.panta pirmajā daļā par administratīvo pārkāpumu lietu piekritības maiņu no Administratīvās rajona tiesas uz rajona (pilsētas) tiesām stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

(Pārejas noteikumu 11., 12. un 13. punkts stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre B.Broka

Papildināt pārejas noteikumu 11. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Uz Administratīvo apgabaltiesu nav attiecināms šā kodeksa 284. pantā noteiktais 15 dienu lietas izskatīšanas termiņš.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumu 11. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

„un šo lietu izskatīšana jāpabeidz līdz 2009. gada 31. decembrim.

Uz Administratīvo apgabaltiesu nav attiecināms šā kodeksa 284. pantā noteiktais lietas izskatīšanas termiņš – 15 dienas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”frakcija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Kodeksa 201.35 panta septītā daļa stājas spēkā 2009. gada 1. martā. Ministru kabinets līdz 2009. gada 1. martam sakārto MK 2005. gada 15. februāra noteikumus Nr.130 „Noteikumi par valodu lietošanu informācijā”, atbilstoši labas pārvaldības principam.”

 

Politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”frakcija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Kodeksa 201.37 pants stājas spēkā 2009. gada 1. augustā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 12

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < /span>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Papildināt pārejas noteikumu 11. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

„un šo lietu izskatīšana jāpabeidz līdz 2009. gada 31. decembrim.

Uz Administratīvo apgabaltiesu nav attiecināms šā kodeksa 284. pantā noteiktais lietas izskatīšanas termiņš – 15 dienas.”