Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2008.gada 7.februārī

Nr. 9/1 – 2 – 11 -(9/07)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija 2008.gada 6.februāra sēdē izskatīja un otrajā lasījumā atbalstīja likumprojektus:

„Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (Nr.592/Lp9) (Dok.nr.1866 );

 

„Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses” (Nr.529/Lp9) (Dok.nr.1611)

Priekšlikumi likumprojektu otrajiem lasījumiem netika saņemti.

 

Komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektus:

„Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (Nr.592/Lp9) (Dok.nr.1866 );

„Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses” (Nr.529/Lp9) (Dok.nr. 1611)

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Iesniedz Ārlietu komisija                                                 Likumprojekts  2. lasījumam

   Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

 

1.pants. 2005.gada 27.maija grozījums 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (turpmāk – Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Grozījumā paredzēto saistību izpildi nodrošina Zemkopības ministrija.

 

3.pants. Grozījums stājas spēkā Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Grozījums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada__________________