Rīgā

VALSTS  KANCELEJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

11.01.2008.                Nr.90/TA-3403

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem". Likumprojektu izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Šļaukstiņš 67026523, valdimarts.slaukstins@vidm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Grozījuma Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā uz 6 lp.

4. Ministru kabineta 2008.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.2      10.§ izraksts uz 1 lp.

5. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Par grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

 

1.pants. 2005.gada 27.maija grozījums 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (turpmāk – Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Grozījumā paredzēto saistību izpildi nodrošina Zemkopības ministrija.

 

3.pants. Grozījums stājas spēkā Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Grozījums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 


Likumprojekta

„Par grozījumu 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

1998.gada 25.jūnijā Orhūsā, Dānijā, 4.ministru konferences „Vide Eiropai” laikā tika pieņemta un parakstīta Apvienoto Nāciju Eiropas Ekonomikas komisijas konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (turpmāk – Konvencija). Konvencija stājās spēkā 2001.gada 30.oktobrī.

Latvija Konvenciju parakstīja 1998.gada 25.jūnijā un ratificēja ar likumu „Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 64.nr.).

Eiropas Kopiena pievienojās Konvencijai ar Padomes 2005.gada 17.februāra Lēmumu 2005/370/EK par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005.).

2005.gada 25.-27.maijā Alma-Atā, Kazahstānā notikušajā Konvencijas Pušu otrajā sanāksmē tika pieņemts Lēmums II/1 „Par ģenētiski modificētiem organismiem”, ar kuru tiek veikts grozījums Konvencijā attiecībā uz sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū. Eiropas Kopienas vārdā sarunas par Konvencijas grozījumu vadīja Komisija saskaņā ar Eiropas Padomes pilnvarojumu un vadlīnijām, ko pieņēma 2005.gada 10.martā. Saskaņā ar šīm vadlīnijām Komisijai vajadzēja nodrošināt, lai Konvencijas grozījums atbilstu Kopienas tiesību aktiem.

Atzīstot, ka Kopienas tiesību akti, jo īpaši Direktīvas 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu 9. un 24.pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību 6., 18. un 29.pants, ietver atbilstošus noteikumus par pieeju informācijai un sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā. 2006.gada 18.decembrī tika pieņemts Padomes Lēmums 2006/957/EK, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.

Latvijā prasības par pieeju informācijai un sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū nosaka Vides aizsardzības likums (Latvijas Vēstnesis, 2006, 183.nr.; 2007, 107.nr.) un Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi nr.333 „Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī par monitoringa kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2006, 13.nr.).

2007.gada 19.decembrī stājās spēkā Ģenētiski modificēto organismu aprites likums, kas nosaka informācijas pieejamību un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumiem nr.142 „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums”, Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Pārtikas un veterinārais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniedz atļaujas ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai tirgū un vidē.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir ratificēt Konvencijas grozījumu, tādējādi apliecinot Latvijas apņemšanos īstenot Konvencijas grozījumā ietvertās papildu prasības par pieeju informācijai un sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā saistībā ar ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū.

Likuma ieviešana jeb Konvencijas grozījuma ratifikācija garantēs juridisku pamatu sabiedrības pieejai informācijai par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un izplatīšanu tirgū, kā arī līdzdalību attiecīgu lēmumu pieņemšanā.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekono­misko vidi

Likumprojekts veicinās pamatotu ģenētiski modificētu organismu izmantošanu.

Nav prognozējama būtiska ietekme uz makroekonomisko vidi, jo jau saskaņā ar šobrīd spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ir noteikta pieeja informācijai un sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu vidē un tirgū.

2. Ietekme uz uzņēmējdar­bības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekta prasību īstenošana nesarežģīs administratīvās procedūras.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts veicinās sabiedrībai pieeju informācijai un līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā par darbībām ar ģenētiski modificētiem organismiem, tādējādi sekmējot iedzīvotāju spējas izdarīt pamatotu izvēli un aizsargāt savas intereses saistībā ar ģenētiski modificētiem organismiem.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, sekmējot pieeju informācijai par darbībām ar ģenētiski modificētiem organismiem, tai skaitā to ietekmi uz vidi, un veicinot sabiedrības aktīvu iesaistīšanos attiecīgu lēmumu pieņemšanā.

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(lati)

Rādītāji

Kārtējais gads (2008.gads)

Nākamie trīs gadi
(2009.-2011.gads)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas bu­džeta ieņēmu­mos

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likum­pro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas bu­džeta izdevumos

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu ne­skar

Likumpro­jekts šo jomu ne­skar

Likumpro­jekts šo jomu ne­skar

Likumpro­jekts šo jomu ne­skar

3. Finansiālā ietekme

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu ne­skar

Likumpro­jekts šo jomu ne­skar

Likumpro­jekts šo jomu ne­skar

Likumpro­jekts šo jomu ne­skar

4. Prognozēja­mie kompensē­jošie pasākumi papildu izdevu­mu finansēšanai

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

5. Detalizēts fi­nansiālā pamato­juma aprēķins

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

Likumpro­jekts šo jomu neskar

6. Cita informā­cija 

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (liku­mi un Ministru kabineta no­teikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabine­ta noteikumiem (arī tiem, ku­ru izdošana ir paredzēta iz­strādātajā likumprojektā) no­rāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starp­tautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Lat­vijai saistošajiem divpusē­jiem un daudzpusējiem starp­tautiskajiem līgumiem

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas 1998.gada konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (ratificēta ar likumu „Par 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”; Latvijas Vēstnesis, 2002., 64.nr.).

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2005.gada 17.februāra Lēmums 2005/370/EK par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005.).

Padomes 2006.gada 18.decembra Lēmums 2006/957/EK, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu grozījumu Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 386, 29.12.2006.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001.gada 12.marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra Regula (EK) Nr.1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (OV L 268, 18.10.2003.).

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Gatavojoties Konvencijas Pušu otrajai sanāksmei, kurā tika pieņemts Konvencijas grozījums, sabiedrisko organizāciju (Vides aizsardzības klubs, Reģionālais vides centrs, Vides konsultatīvā padome) pārstāvji piedalījās Orhūsas Konvencijas koordinācijas grupas darbā (izveidota ar vides ministra 2004.gada 10.janvāra rīkojumu Nr.6 „Par Orhūsas konvencijas koordinācijas grupu”).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nevalstiskās organizācijas kopumā atbalstījušas šādu Konvencijas grozījumu pieņemšanu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Vides ministrijas mājas lapā ir ievietota informācija par Orhūsas Konvenciju un saites uz citu organizāciju mājas lapām internetā. Likums tiks publicēts Vides ministrijas mājas lapā internetā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas un nepaplašina esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, arī ievietots Vides ministrijas mājas lapā internetā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

R.Vējonis

A.Eglājs

U.Lapiņš

V.Puriņš

V.Šļaukstiņš

08.01.2008. 14:30

1381

V.Šļaukstiņš

7026523, valdimarts.slaukstins@vidm.gov.lv


Grozījums 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

 

6.panta 11.punkts

          Pašreizējo tekstu aizstāt ar šādu:

          “11. Neskarot 3.panta 5.punktā noteikto, šā panta noteikumus nepiemēro lēmumiem par to, vai atļaut ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu vidē un to laišanu tirgū.”

 

6.`pants

          Aiz 6. panta iekļauj jaunu pantu šādā redakcijā:

„6.`pants

Sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un to laišanu tirgū

 

1. Saskaņā ar I’ pielikumā noteikto kārtību katra Puse pirms lēmumu pieņemšanas nodrošina agrīnu un efektīvu informācijas izplatīšanu un sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā par to, vai atļaut ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un to laišanu tirgū.

2. Saskaņā ar šā panta 1. punkta noteikumiem Pušu izvirzītajām prasībām jāpapildina un savstarpēji jāatbalsta attiecīgo valstu bioloģiskās drošības pamata noteikumi, kas atbilst Kartahenas Protokola par Bioloģisko drošību mērķiem.”

 

Pielikums I`

          Aiz I pielikuma iekļauj jaunu pielikumu šādā redakcijā:

 

„Pielikums I`

KĀRTĪBA, KAS MINĒTA 6.`PANTĀ

 

1. Katra Puse tās reglamentējošajos pamata noteikumos paredz pasākumus efektīvai informācijas izplatīšanai un sabiedrības dalībai to lēmumu pieņemšanā, uz ko attiecas 6.`panta noteikumi un kas ietver saprātīgus termiņus, lai dotu sabiedrībai atbilstošu iespēju paust savu viedokli par šādiem ierosinātajiem lēmumiem.

2. Puse savos reglamentējošajos pamata noteikumos vajadzības gadījumā var paredzēt atkāpes no sabiedrības dalības procedūras, kas paredzēta šajā pielikumā:

a) ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) apzinātas izplatīšanas gadījumā vidē jebkurā nolūkā, izņemot tā laišanu tirgū, ja:

i) šāda izplatīšana salīdzināmos bioģeogrāfiskos apstākļos jau ir akceptēta saskaņā ar attiecīgās Puses reglamentējošajiem pamata noteikumiem

un

ii) iepriekš ir iegūta pietiekama pieredze attiecīgā ĢMO izplatīšanai salīdzināmās ekosistēmās;

b) ĢMO laišanas tirgū gadījumā, ja:

i) tas ir jau akceptēts saskaņā ar attiecīgās Puses reglamentējošajiem pamata noteikumiem

vai

ii) tas ir paredzēts pētniecībai vai kultūru krājumiem.

3. Neskarot spēkā esošos tiesību aktus par konfidencialitāti saskaņā ar 4.panta noteikumiem, katra Puse atbilstoši, laikus un efektīvi dara sabiedrībai pieejamu tā pieteikuma kopsavilkumu, kas iesniegts, lai iegūtu atļauju apzinātai ĢMO izplatīšanai vidē vai laišanai tirgū tās teritorijā, kā arī novērtējuma ziņojumu, ja tas pieejams, saskaņā ar attiecīgās valsts bioloģiskās drošības pamata noteikumiem.

4. Puses nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt par konfidenciālu šādu informāciju:

a) attiecīgā ģenētiski modificētā organisma vai organismu vispārīgu aprakstu, tā pieteikuma iesniedzēja vārdu vai nosaukumu un adresi, kas iesniedzis pieteikumu atļaujas saņemšanai apzinātai izplatīšanai, paredzēto lietojumu un, attiecīgos gadījumos, izplatīšanas vietu;

b) attiecīgā ģenētiski modificētā organisma vai organismu monitoringa un avārijas gadījumu novēršanas metodes un pasākumus;

c) vides apdraudējuma novērtējumu.

5. Katra Puse nodrošina lēmumu pieņemšanas procedūras pārredzamību un paredz sabiedrībai pieeju attiecīgajai procesuālajai informācijai. Šī informācija ietver, piemēram:

i) iespējamo lēmumu būtību;

ii) valsts iestādi, kas atbildīga par lēmuma pieņemšanu;

iii) sabiedrības dalības pasākumus, kas paredzēti saskaņā ar 1.punktu;

iv) norādi uz valsts iestādi, no kuras var saņemt attiecīgo informāciju;

v) norādi uz valsts iestādi, kurai var iesniegt komentārus, un šo komentāru nosūtīšanas grafiku.

6. Noteikumi, kas izstrādāti saskaņā ar 1.punktu, ļauj sabiedrībai iesniegt jebkādā atbilstošā veidā jebkādus komentārus, informāciju, analīzi vai viedokļus, kurus tā uzskata par atbilstošiem ierosinātajai apzinātai izplatīšanai, ieskaitot laišanu tirgū.

7. Pieņemot lēmumus par to, vai atļaut ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē, ieskaitot laišanu tirgū, katra Puse cenšas nodrošināt, lai pienācīgi tiktu ņemti vērā, saskaņā ar 1.punktu organizētās, sabiedrības dalības procedūras rezultāti.

          8. Puses nodrošina, ka tiklīdz valsts iestāde ir pieņēmusi lēmumu, uz kuru attiecas šā pielikuma noteikumi, šā lēmuma teksts ir publiski pieejams kopā ar iemesliem un apsvērumiem, ar ko tas pamatots.”

 

 

 

 

Ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

R.Vējonis

A.Eglājs

U.Lapiņš

V.Puriņš

V.Šļaukstiņš

 

 

07.12.2007. 13:26

588

V.Šļaukstiņš

7026523, valdimarts.slaukstins@vidm.gov.lv


Amendment to the convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters

 

Article 6, paragraph 11

For the existing text, substitute

11. Without prejudice to article 3, paragraph 5, the provisions of this article shall not apply to decisions on whether to permit the deliberate release into the environment and placing on the market of genetically modified organisms.

 

Article 6 bis

After article 6, insert a new article reading

Article 6 bis

PUBLIC PARTICIPATION IN DECISIONS ON THE DELIBERATE RELEASE INTO THE ENVIRONMENT AND PLACING ON THE MARKET OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS

1. In accordance with the modalities laid down in annex I bis, each Party shall provide for early and effective information and public participation prior to making decisions on whether to permit the deliberate release into the environment and placing on the market of genetically modified organisms.

2. The requirements made by Parties in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article should be complementary and mutually supportive to the provisions of their national biosafety framework, consistent with the objectives of the Cartagena Protocol on Biosafety.

 

Annex I bis

After annex I, insert a new annex reading

Annex I bis

MODALITIES REFERRED TO IN ARTICLE 6 BIS

1. Each Party shall lay down, in its regulatory framework, arrangements for effective information and public participation for decisions subject to the provisions of article 6 bis, which shall include a reasonable time frame, in order to give the public an adequate opportunity to express an opinion on such proposed decisions.

2. In its regulatory framework, a Party may, if appropriate, provide for exceptions to the public participation procedure laid down in this annex:

(a) In the case of the deliberate release of a genetically modified organism (GMO) into the environment for any purpose other than its placing on the market, if:

(i) Such a release under comparable bio-geographical conditions has already been approved within the regulatory framework of the Party concerned; and

(ii) Sufficient experience has previously been gained with the release of the GMO in question in comparable ecosystems

(b) In the case of the placing of a GMO on the market, if:

(i) It was already approved within the regulatory framework of the Party concerned; or

(ii) It is intended for research or for culture collections.

3. Without prejudice to the applicable legislation on confidentiality in accordance with the provisions of article 4, each Party shall make available to the public in an adequate, timely and effective manner a summary of the notification introduced to obtain an authorization for the deliberate release into the environment or the placing on the market of a GMO on its territory, as well as the assessment report where available and in accordance with its national biosafety framework.

4. Parties shall in no case consider the following information as confidential:

(a) A general description of the genetically modified organism or organisms concerned, the name and address of the applicant for the authorization of the deliberate release, the intended uses and, if appropriate, the location of the release

(b) The methods and plans for monitoring the genetically modified organism or organisms concerned and for emergency response

(c) The environmental risk assessment.

5. Each Party shall ensure transparency of decision-making procedures and provide access to the relevant procedural information to the public. This information could include for example:

(i) The nature of possible decisions

(ii) The public authority responsible for making the decision;

(iii) Public participation arrangements laid down pursuant to paragraph 1

(iv) An indication of the public authority from which relevant information can be obtained

(v) An indication of the public authority to which comments can be submitted and of the time schedule for the transmittal of comments.

6. The provisions made pursuant to paragraph 1 shall allow the public to submit any comments, information, analyses or opinions that it considers relevant to the proposed deliberate release, including placing on the market, in any appropriate manner.

7. Each Party shall endeavour to ensure that, when decisions are taken on whether to permit the deliberate release of GMOs into the environment, including placing on the market, due account is taken of the outcome of the public participation procedure organized pursuant to paragraph 1.

8. Parties shall provide that when a decision subject to the provisions of this annex has been taken by a public authority, the text of the decision is made publicly available along with the reasons and considerations upon which it is based.

 

 

Ministrs

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

R.Vējonis

A.Eglājs

U.Lapiņš

V.Puriņš

V.Šļaukstiņš

 

 

07.12.2007. 13:30

775

V.Šļaukstiņš

7026523, valdimarts.slaukstins@vidm.gov.lv