Rīgā

VALSTS  KANCELEJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

03.01.2008.                   Nr.90/TA-2726

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". Likumprojektu izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Agapovs 67878701, Janis.Agapovs@zm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 3 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 3 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra sēdes protokola Nr.1     7.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 103.10, 103.11, 103.12 un 103.13 pantu šādā redakcijā:

 

"103.10 pants. Kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību savācēju vai pirmo pārstrādātāju atteikšanās pieņemt kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros

Par atteikšanos pieņemt izaudzētos kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs nepieņem līdz trim procentiem no kopējā daudzuma, kas obligāti jāpārstrādā–

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz simt latiem.

Par atteikšanos pieņemt izaudzētos kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs nepieņem no trim līdz desmit procentiem no kopējā daudzuma, kas obligāti jāpārstrādā–

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par atteikšanos pieņemt izaudzētos kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs nepieņem no desmit līdz divdesmit procentiem no kopējā daudzuma, kas obligāti jāpārstrādā–

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz diviem tūkstošiem latu.

Par atteikšanos pieņemt izaudzētos kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs nepieņem virs divdesmit procentiem no kopējā daudzuma, kas obligāti jāpārstrādā–

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš piecsimt līdz trīstūkstoš piecsimt latiem.

 

103.11 pants. Kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību savācēju vai pirmo pārstrādātāju atteikšanās piegādāt vai pārstrādāt kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros

Par pārstrādei paredzēto kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību nepiegādāšanu vai nepārstrādāšanu enerģētiskajos produktos Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs atsakās piegādāt vai pārstrādāt līdz trim procentiem no kopējā apjoma, kas obligāti jāpārstrādā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti triju gadu laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz piecsimt latiem.

Par pārstrādei paredzēto kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību nepiegādāšanu vai nepārstrādāšanu enerģētiskajos produktos Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs atsakās piegādāt vai pārstrādāt no trim līdz desmit procentiem no kopējā apjoma, kas obligāti jāpārstrādā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz trim tūkstošiem latu.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti triju gadu laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz četrsimt latiem, bet juridiskajām personām – no četrtūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par pārstrādei paredzēto kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību nepiegādāšanu vai nepārstrādāšanu enerģētiskajos produktos Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs atsakās piegādāt vai pārstrādāt no desmit līdz divdesmit procentiem no kopējā apjoma, kas obligāti jāpārstrādā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt līdz četrsimt deviņdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no trīstūkstoš līdz seštūkstoš latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti triju gadu laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no septiņtūkstoš līdz desmittūkstoš latiem.

Par pārstrādei paredzēto kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību nepiegādāšanu vai nepārstrādāšanu enerģētiskajos produktos Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs atsakās piegādāt vai pārstrādāt virs divdesmit procentiem no kopējā apjoma, kas obligāti jāpārstrādā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no seštūkstoš piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.

 

103.12 pants. Kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību savācēju un pirmo pārstrādātāju atteikšanās sniegt informāciju vai nepatiesas informācijas sniegšana par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros

Par normatīvajos aktos, kas regulē Eiropas Savienības atbalstu kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, minētās informācijas nesniegšanu noteiktajos termiņos –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

Par nepatiesas informācijas sniegšanu, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam par Eiropas Savienības atbalstu kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti triju gadu laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

 

103.13 pants. Kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību savācēju un pirmo pārstrādātāju atteikšanās no pārbaudēm vai atteikšanās veicināt pārbaudes atbilstības noteikšanai kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros

Par atteikšanos no pārbaudēm vai atteikšanos veicināt pārbaudes, lai noteiktu atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības atbalstu kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no deviņtūkstoš līdz desmittūkstoš latiem."

 

2. Aizstāt 2 30.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "66.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "66.1, 103.10, 103.11, 103.12 un 103.13 pantā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Lai veicinātu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, Eiropas Savienībā ir izveidota atbalsta shēma, kura paredz 45 EUR/ha atbalsta maksājumu lauksaimniekiem, kuri audzē kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību (turpmāk – enerģētiskie kultūraugi).

Ieviešot Latvijā minēto atbalsta shēmu, ir pieņemti Ministru kabineta 2007.gada 13.marta noteikumi Nr.180 „Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.180), kuri nosaka kārtību, kādā tiek atzīti enerģētisko kultūraugu savācēji un pirmie pārstrādātāji.

Atzīšana nepieciešama, lai nodrošinātu, ka visas izejvielas, kuras ir izaudzējis lauksaimnieks enerģētisko kultūraugu atbalstam, tiktu tiešām pārstrādātas enerģētiskajos produktos.

Eiropas Komisijas 2007.gada 13.marta Regulas (EK) Nr.270/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmata atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr.270/2007), 37.panta 4.punkts nosaka dalībvalstīm ieviest soda sankcijas.

Lai noteiktu sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar normatīvajos aktos par enerģētisko kultūraugu pieņemšanu, piegādāšanu vai pārstrādāšanu noteikto prasību neievērošanu, ir nepieciešami grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai noteiktu sodus par normatīvajos aktos noteikto enerģētisko kultūraugu Eiropas Savienības atbalsta shēmas nosacījumu neievērošanu. Sodi paredzēti enerģētisko kultūraugu atzītajiem savācējiem un pirmajiem pārstrādātājiem par:

– atteikšanos pieņemt Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību;

– atteikšanos piegādāt vai pārstrādāt Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību;

– atteikšanos sniegt informāciju vai nepatiesas informācijas sniegšanu saistībā ar Eiropas Savienības atbalsta shēmu kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību;

– atteikšanos pieņemt vai veicināt pārbaudes saistībā ar Eiropas Savienības atbalsta shēmu kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais 2007.gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2008.

2009.

2010.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Prognozējama finansiāla ietekme. (Precīzu finansiālo ietekmi šobrīd nav iespējams noteikt)

6. Cita informācija

Soda naudas valsts budžeta ieņēmumus un izdevumus principā neskar, jo šīs soda naudas ir attiecināmas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu.

Eiropas Savienības atbalsta shēmas saistību nepildīšanas gadījumā soda naudas apmērs tiek ieskaitīts Eiropas Savienības budžetā un nepaliek dalībvalsts budžetā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Komisijas regulas Nr.270/2007 37.panta 4.punkts nosaka dalībvalstīm pienākumu noteikt soda sankcijas 37.panta 4.punktā minētajiem pārkāpumiem.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

1.pants

Komisijas regulas Nr.270/2007 37.panta 4.punkts

Atbilst

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Iebildumu nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ir notikušas sanāksmes ar lauksaimniecības nevalstiskajām organizācijām, un nav saņemti iebildumi.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses nav vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Izpildi nodrošinās Lauku atbalsta dienests esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi pēc to pieņemšanas tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību nosaka Lauku atbalsta dienesta nolikums.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Zemkopības ministrs                                                                                 M.Roze

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

J.Agapovs

28.09.2007. 11:34

918

J.Agapovs

67878701, Janis.Agapovs@zm.gov.lv