Sociālo un darba lietu komisija

Rīgā

 

2008.gada 8.maijā

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Valsts darba inspekcijas likums’’ (reģ.Nr.590 /Lp9)2.lasījumam

 

 

Pielikumā: Likumprojekta salīdzinošā tabula uz 21lapas.

 

 

Patiesā cieņā,

 

Komisijas sekretārs                                                                              A.Bērziņš

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

‘’Valsts darba inspekcijas likums’’

(reģ.Nr.590 /Lp9)

 

 

Pirmā lasījuma redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

(25)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1.pants. Likuma mērķis

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt Valsts darba inspekcijas tiesisko statusu, funkciju un uzdevumus.

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

‘’Likuma mērķis ir noteikt Valsts darba inspekcijas (turpmāk – Darba inspekcija) tiesisko statusu, funkciju, uzdevumus un darbības kārtību.’’

Atbalstīts

 

Likuma mērķis ir noteikt Valsts darba inspekcijas (turpmāk — Darba inspekcija) tiesisko statusu, funkciju, uzdevumus un darbības kārtību.

 

2.pants. Valsts darba inspekcijas tiesiskais statuss

 

 

2.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 2.panta nosaukumu šādā redakcijā:

‘’2.pants. Darba inspekcijas tiesiskais statuss.’’

 

Atbalstīts

 

 

 

 

2.pants. Darba inspekcijas tiesiskais statuss

(1) Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

3.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Darba inspekcija ir Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.’’

Atbalstīts

 

(1) Darba inspekcija ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(2) Darba inspekcijai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu Darba inspekcijas nosaukumu.

 

 

 

 

(2) Darba inspekcijai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu Darba inspekcijas nosaukumu.

3.pants. Darba inspekcijas funkcija un uzdevumi

 

 

 

3.pants. Darba inspekcijas funkcija un uzdevumi

(1) Darba inspekcijas funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minētās funkcijas izpildi, Darba inspekcija veic šādus uzdevumus:

1) uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;

2) kontrolē, kā darba devēji un darbinieki savst arpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos noteiktos pienākumus;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Darba inspekcijas funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minētās funkcijas izpildi, Darba inspekcija veic šādus uzdevumus:

1) uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;

2) kontrolē, kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos noteiktos pienākumus;

 

3) veicina sociālo dialogu uzņēmumos;

 

 

4.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 2.panta otrās daļas trešo punktu šādā redakcijā:

‘’3) veicina sociālo dialogu’’

 

Atbalstīts

 

3) veicina sociālo dialogu;

4) veic pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem;

5) analizē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju;

7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās arodsaslimšanas gadī­jumu izmeklēšanā;

8) kontrolē darba vietās esošo darba aprīkojumu, personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) veic pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem;

5) analizē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju;

7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā;

8) kontrolē darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

9) sniedz Labklājības ministrijas kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos izvērtēšanas komisijai informāciju par darba aizsardzības jautājumos kompetento institūciju un kompetento speciālistu darbību šā likuma 4.panta 3.punktā minētajos Darba inspekcijas ’’__________’’ kontroles objektos darba aizsardzības jomā;

5.

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 2.panta otrās daļas devītajā punktā skaitli „3.” ar skaitli „2.”

papildināt otrās daļas devītajā punktā pēc vārda „inspekcijas” ar vārdiem „uzraudzībai un kontrolei pakļautajos objektos”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

9) sniedz Labklājības ministrijas kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos izvērtēšanas komisijai informāciju par darba aizsardzības jautājumos kompetento institūciju un kompetento speciālistu darbību aizsardzības jomā šā likuma 4.panta 2.punktā minētajos Darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei pakļautajos objektos;

10) sniedz darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;

11) organizē Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta izveidi un nodrošina tā darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) sniedz darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;

11) organizē Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta izveidi un nodrošina tā darbību.

(3) Darba inspekcija sniedz Labklājības ministrijai informāciju par šā panta pirmajā daļā minētās funkcijas izpildi labklājības ministra noteiktā kārtībā.

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

‘’izslēgt trešo daļu’’

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Darba inspekcijas uzraudzības un kontroles joma

Darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei ir pakļauti:

1) komersanti, valsts un pašvaldību iestādes, reliģiskās un sabiedriskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi;

2) darba devēji un to pilnvarotās personas atbilstoši tām uzticētajiem pienākumiem un pilnvarām;

3) uzņēmumu (organizatoriskas vienības, kurās darba devēji nodarbina nodarbinātos) darba vietas, privātpersonai piederošie būvobjekti būvdarbu veikšanas laikā, kā arī jebkuras citas vietas uzņēmumā, kas nodarbinātajam ir pieejamas darba laikā (turpmāk – uzraudzības un kontroles objekts).

 

 

 

7.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

‘’4.pants. Darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas un objekti

Darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei ir pakļauti:

1) darba devēji, jebkuras citas personas, kas faktiskos apstākļos uzskatāmas par darba devējiem, kā arī komersanti un to pilnvarotas personas (turpmāk — uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas);

2) uzņēmumi(organizatoriskas vienības, kurās strādā nodarbinātie), darba vietas, kurās nodarbinātais vai jebkura cita persona, kas faktiskos apstākļos uzskatāma par nodarbināto, veic darbu, kā arī jebkura cita vieta uzņēmuma ietvaros, kura nodarbinātajam ir pieejama darba gaitā vai kurā nodarbinātais strādā ar darba devēja atļauju vai rīkojumu, un darba aprīkojums, arī būvobjekti, tajā skaitā privātpersonai piederošie būvobjekti būvdarbu laikā (turpmāk — uzraudzībai un kontrolei pakļautie objekti).’’

 

Atbalstīts

 

4.pants. Darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas un objekti

Darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei ir pakļauti:

1) darba devēji, jebkuras citas personas, kas faktiskos apstākļos uzskatāmas par darba devējiem, kā arī komersanti un to pilnvarotas personas (turpmāk — uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas);

2) uzņēmumi(organizatoriskas vienības, kurās strādā nodarbinātie), darba vietas, kurās nodarbinātais vai jebkura cita persona, kas faktiskos apstākļos uzskatāma par nodarbināto, veic darbu, kā arī jebkura cita vieta uzņēmuma ietvaros, kura nodarbinātajam ir pieejama darba gaitā vai kurā nodarbinātais strādā ar darba devēja atļauju vai rīkojumu, un darba aprīkojums, arī būvobjekti, tajā skaitā privātpersonai piederošie būvobjekti būvdarbu laikā (turpmāk — uzraudzībai un kontrolei pakļautie objekti).

5.pants. Darba inspekcijas amatpersonas

 

 

 

5.pants. Darba inspekcijas amatpersonas

(1) Darba inspekcijas amatpersonas ir Darba inspekcijas direktors, Darba inspekcijas direktora vietnieks, visu līmeņu inspektori un citi valsts civildienesta ierēdņi.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt likuma 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’Uz Valsts darba inspekcijā strādājoša civildienesta ierēdņa amatu var pretendēt Latvijas Republikas pilsonis un Latvijas nepilsonis.’’

 

 

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Darba inspekcijas amatpersonas ir Darba inspekcijas direktors, direktora vietnieks, visu līmeņu inspektori un citi Darba inspekcijas valsts civildienesta ierēdņi, kas realizē šajā likumā noteikto uzraudzības un kontroles funkciju un uzdevumus.’’

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Darba inspekcijas amatpersonas ir Darba inspekcijas direktors, direktora vietnieks, visu līmeņu inspektori un citi Darba inspekcijas valsts civildienesta ierēdņi, kas realizē šajā likumā noteikto uzraudzības un kontroles funkciju un uzdevumus.

(2) Darba inspekcijas amatpersonām ir tiesības:

 

 

 

(2) Darba inspekcijas amatpersonām ir tiesības:

1) uzrādot dienesta apliecību, bez iepriekšējas paziņošanas vai atļaujas saņemšanas jebkurā diennakts laikā, kad uzņēmums veic darbību (arī darba devēja prombūtnē)

10.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 5.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 ‘’1)uzrādot dienesta apliecību, bez iepriekšējas paziņošanas vai atļaujas saņemšanas jebkurā diennakts laikā, kad uzņēmums veic darbību, arī darba devēja prombūtnes laikā:’’

 

Atbalstīts

 

1) uzrādot dienesta apliecību, bez iepriekšējas paziņošanas vai atļaujas saņemšanas jebkurā diennakts laikā, kad uzņēmums veic darbību, arī darba devēja prombūtnes laikā:

a) apmeklēt un apskatīt Darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei p akļautos objektus,

 

11.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 5.panta otrās daļas 1.punkta a) apakšpunktu šādā redakcijā:

‘’a) apmeklēt un apsekot uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas un objektus,’’

Atbalstīts

 

a) apmeklēt un apsekot uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas un objektus,

b) pārbaudīt darba procesu, darba vidi un darba aizsardzības pasākumus;

2) veikt pārbaudi, kontroli un izmeklēšanu vai pieprasīt informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos, ka normatīvo aktu prasības tiek ievērotas, un šai nolūkā:

a) iztaujāt darba devējus, darbiniekus un citas personas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem,

b) pieprasīt uzskaites, reģistrācijas un citus dokumentus, kas nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību, lai pārliecinātos, ka šie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī pieprasīt to kopijas un izrakstus,

c) pieprasīt informāciju, kas Darba inspekcijai nepieciešama, lai risinātu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus,

d) veikt darba vides faktoru mērījumus, fotografēt, veikt audioierakstus un videoierakstus, kā arī ņemt materiālu un vielu paraugus analīzei,

e) pieaicināt speciālistus atsevišķu uzdevumu veikšanai;

 

 

 

 

 

 

b) pārbaudīt darba procesu, darba vidi un darba aizsardzības pasākumus;

2) veikt pārbaudi, kontroli un izmeklēšanu vai pieprasīt informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos, ka normatīvo aktu prasības tiek ievērotas, un šai nolūkā:

a) iztaujāt darba devējus, darbiniekus un citas personas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem,

b) pieprasīt uzskaites, reģistrācijas un citus dokumentus, kas nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību, lai pārliecinātos, ka šie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī pieprasīt to kopijas un izrakstus,

c) pieprasīt informāciju, kas nepieciešama, lai risinātu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus,

d) veikt darba vides faktoru mērījumus, fotografēt, veikt audioierakstus un videoierakstus, kā arī ņemt materiālu un vielu paraugus analīzei,

e) pieaicināt speciālistus atsevišķu uzdevumu veikšanai,

 

f)……………….

 

 

12.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 5.panta otrās daļas 2.punktu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

‘’f) pieprasīt, lai darba devēji un darbinieki uzrāda personu apliecinošus dokumentus vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, vai nodarbinātā apliecību;’’

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

f) pieprasīt, lai darba devēji un darbinieki uzrāda personu apliecinošus dokumentus vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, vai nodarbinātā apliecību;

3) uzaicināt ierasties Darba inspekcijā darba devējus, darbiniekus un citas fiziskās personas vai juridisko personu pārstāvjus, lai no viņiem iegūtu informāciju par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem vai sniegtu viņiem informāciju, paskaidrojumus un cita veida palīdzību šajos jautājumos;

 

 

 

3) uzaicināt ierasties Darba inspekcijā darba devējus, darbiniekus un citas fiziskās personas vai juridisko personu pārstāvjus, lai no viņiem iegūtu informāciju par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem vai sniegtu viņiem informāciju, paskaidrojumus un cita veida palīdzību šajos jautājumos;

4) organizēt darba devēju, darba devēju un darbinieku organizāciju pārstāvju un citu juridisko personu pārstāvju un fizisko personu tikšanos, lai apspriestu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus;

 

13.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt 5.panta 4.punktā vārdus „juridisko personu pārstāvju un fizisko’’.

 

Atbalstīts

 

4) organizēt darba devēju, kā arī darba devēju un darbinieku organizāciju pārstāvju un citu personu tikšanos, lai apspriestu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus;

5) saņemt no darba devējiem tādu ar inspicējamā objekta specifiku, atrašanās vietu, veicamās pārbaudes raksturu un ilgumu samērojamu apstākļu nodrošinājumu, kāds nepieciešams Darba inspekcijas uzdevumu izpildei;

6) pieņemt lēmumus darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos, kā arī izteikt brīdinājumus un dot rīkojumus darba devējiem, lai nodrošinātu darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu;

 

 

 

 

5) saņemt no darba devējiem tādu ar inspicējamā objekta specifiku, atrašanās vietu, veicamās pārbaudes raksturu un ilgumu samērojamu apstākļu nodrošinājumu, kāds Darba inspekcijai nepieciešams tās uzdevumu izpildei;

6) pieņemt lēmumus darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos, kā arī izteikt brīdinājumus un dot rīkojumus darba devējiem, lai nodrošinātu darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu;

7) apturēt komersantu, iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, iekārtu un citu objektu darbību, ēku un būvju celtniecību un ekspluatāciju, kā arī apturēt vai ierobežot produkcijas izlaidi (turpmāk – uzņēmuma darbības apturēšana);

 

 

14.

Sociālo un darba lietu komisija

 

izteikt 5.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

‘’7) pilnīgi vai daļēji apturēt uzraudzībai un kontrolei pakļauto personu vai objektu darbību (turpmāk arī – personas vai objekta darbības apturēšana);’’

 

Atbalstīts

 

7) pilnīgi vai daļēji apturēt uzraudzībai un kontrolei pakļauto personu vai objektu darbību (turpmāk arī — personas vai objekta darbības apturēšana);

8) kontrolēt darba aizsardzības jautājumos kompetento institūciju un kompetento speciālistu darbību šā likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktā minētajos Darba inspekcijas uzraudzības un kontroles objektos darba aizsardzības jomā;

9) kārtībā, kāda noteikta administratīvo pārkāpumu izskatīšanai, administratīvi sodīt darba devējus, kā arī citas personas;

10) kontrolēt, vai darba devēji veic efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu Darba inspekcijas rīkojumu izpildi, un ņem vērā izteiktos brīdinājumus;

11) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt tiesībaizsardzības iestādēm materiālus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) kontrolēt darba aizsardzības jautājumos kompetento institūciju un kompetento speciālistu darbību šā likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktā minētajos uzraudzībai un kontrolei pakļautajos objektos;

9) administratīvo pārkāpumu izskatīšanai noteiktajā kārtībā administratīvi sodīt darba devējus, kā arī citas personas;

10) kontrolēt, vai darba devēji veic efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu Darba inspekcijas rīkojumu izpildi, un ņem vērā izteiktos brīdinājumus;

11) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt tiesībaizsardzības iestādēm materiālus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem;

12) pēc uzņēmuma darbības pilnīgas vai daļējas apturēšanas:

a) noplombēt vai aizzīmogot vadības un komunikāciju ierīces, kas iedarbina apturamās iekārtas vai piegādā tām enerģiju, kā arī par to sastādīt noplombēšanas aktu,

b) kontrolēt, vai tiek izpildīts lēmums par personas vai objekta darbības apturēšanu.

 

15.

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 5.panta otrās daļas 12.punktu šādā redakcijā :

‘’12) pēc personas vai objekta darbības pilnīgas vai daļējas apturēšanas:

a) noplombēt vai aizzīmogot vadības un komunikāciju ierīces, kas iedarbina apturamās iekārtas vai piegādā tām enerģiju, kā arī par to sastādīt noplombēšanas aktu,

b) kontrolēt, vai tiek izpildīts lēmums par personas vai objekta darbības apturēšanu.’’

 

Atbalstīts

 

12) pēc personas vai objekta darbības pilnīgas vai daļējas apturēšanas:

a) noplombēt vai aizzīmogot vadības un komunikāciju ierīces, kas iedarbina apturamās iekārtas vai piegādā tām enerģiju, kā arī sastādīt noplombēšanas aktu,

b) kontrolēt, vai tiek izpildīts lēmums par personas vai objekta darbības apturēšanu.

6.pants. Darba inspekcijas direktors (1) Darba inspekcijas direktora (turpmāk – direktors) kandidatūru pēc labklājības ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Labklājības ministrs direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata, ievērojot Valsts civildienesta likumā noteiktās prasības.

(2) Direktors:

1) vada Darba inspekciju un ir atbildīgs par Darba inspekcijas uzdevumu izpildi;

2) apstiprina Darba inspekcijas ikgadējo darbības programmu un kalendāra plānu;

3) nosaka Darba inspekcijas struktūru;

4) nosaka Darba inspekcijas amatpersonu un darbinieku pienākumus un pārrauga viņu darbību;

5) izskata sūdzības un pieņem lēmumus par Darba inspekcijas amat­personu rīcību;

6) ir tiesīgs pagarināt rakstveida brīdinājumā par uzņēmuma apturēšanu noteikto termiņu normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai un atcelt Darba inspekcijas amatpersonu lēmumus par uzņēmuma darbības apturēšanu;

7) ir tiesīgs ar pamatotu lēmumu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu no četriem mēnešiem līdz vienam gadam, ja administratīvā akta izdošanai objektīvu iemeslu dēļ nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija;

8) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Darba inspekciju.

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

6.pants. Darba inspekcijas direktors

‘’(1) Darba inspekcijas direktora (turpmāk – direktors) kandidatūru pēc labklājības ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Labklājības ministrs direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata, ievērojot Valsts civildienesta likuma prasības.

(2) Direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Darba inspekciju.

(3) Direktors ir tiesīgs:

1) pagarināt rakstveida brīdinājumā par personas vai objekta apturēšanu noteikto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanas termiņu;

2) ar pamatotu lēmumu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu no četriem mēnešiem līdz vienam gadam, ja administratīvā akta izdošanai objektīvu iemeslu dēļ nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Darba inspekcijas direktors

(1) Darba inspekcijas direktora (turpmāk — direktors) kandidatūru pēc labklājības ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Labklājības ministrs direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata, ievērojot Valsts civildienesta likuma prasības.

(2) Direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Darba inspekciju.

(3) Direktors ir tiesīgs:

1) pagarināt rakstveida brīdinājumā par personas vai objekta apturēšanu noteikto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanas termiņu;

2) ar pamatotu lēmumu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu no četriem mēnešiem līdz vienam gadam, ja administratīvā akta izdošanai objektīvu iemeslu dēļ nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija.

7.pants. Uzņēmuma darbības apturēšanas kārtība

(1) Darba inspekcijas amatpersonas ir tiesīgas pieņemt lēmumu par uzņēmuma darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu, ja konstatē, ka ir pārkāpti darba aizsardzības normatīvie akti vai darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti.

(2) Pirms lēmuma pieņemšanas par uzņēmuma darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu Darba inspekcijas amatpersonai ir pienākums rakstveidā brīdināt Darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas, minot visus konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus un nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai, izņemot šā panta devītajā daļā minētos gadījumus.

(3) Šā panta otrajā daļā minētais rakstveida brīdinājumā noteiktais pārkāpuma novēršanas termiņš nedrīkst būt īsāks par:

1) diviem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama kapitālā celtniecība;

2) sešiem mēnešiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama ēku daļēja pārbūve vai iekārtu kapitālremonts;

3) no viena mēneša līdz trim mēnešiem – pārējos gadījumos, ja puses nevienojas par īsāku termiņu pārkāpuma novēršanai.

(4) Šā panta trešajā daļā minētie pārkāpuma novēršanas termiņi neattiecas uz atkārtotiem brīdinājumiem, kad Darba inspekcija var uzdot novērst pārkāpumu īsākā termiņā vai nekavējoties.

(5) Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, Darba inspekcijas amatpersona, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma smagumu un samērīguma principu, var pieņemt rakstveida lēmumu par uzņēmuma darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu.

(6) Uzņēmuma darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu nodrošina darba devējs vai viņa pilnvarota persona, piedaloties Darba inspekcijas amatpersonai.

(7) Uzņēmuma darbības pilnīga apturēšana izdarāma tā, lai:

1) uzņēmums varētu netraucēti novērst pārkāpumus;

2) iespējami samazinātu uzņēmuma telpu un iekārtu bojāšanos meteorolo­ģisko apstākļu vai korozijas dēļ.

(8) Uzņēmuma darbības daļēja apturēšana izdarāma tā, lai:

1) uzņēmums varētu netraucēti novērst pārkāpumus;

2) iespējami samazinātu uzņēmuma telpu un iekārtu bojāšanos meteoroloģisko apstākļu vai korozijas dēļ;

3) iespējami mazāk tiktu traucēta pārējo struktūrvienību un iekārtu darbība.

(9) Darba inspekcijas amatpersonai ir pienākums nekavējoties pieņemt lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, izdodot rakstveida rīkojumu, ja, apsekojot uzņēmumu, konstatēts kāds no šādiem apstākļiem:

1) darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpums rada draudus cilvēka dzīvībai, var notikt ugunsgrēks, eksplozija, bīstamu vielu noplūde vai neprognozēta radiācijas paaugstināšanās; 

2) 50 % vai vairāk no uzņēmumā nodarbinātajiem ir nelegāli nodarbinātas personas.

(10) Ja uzņēmuma darbība tiek turpināta pēc tam, kad saņemts lēmums par uzņēmuma darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu, vai tiek bojātas vai noņemtas plombas vai aizzīmogojumi, vainīgās personas atbilstoši nodarījumam saucamas pie disciplinārās atbildības, administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(11) Ja uzņēmuma darbība tiek apturēta, uzņēmumam ir pienākums rakstveidā ziņot Darba inspekcijai par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu.

(12)…..

17.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

7.pants. Personas vai objekta darbības apturēšanas kārtība

‘’(1) Darba inspekcijas amatpersonas ir tiesīgas pieņemt lēmumu par personas vai objekta darbības apturēšanu, ja konstatē, ka ir pārkāpti darba aizsardzības normatīvie akti vai darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti.

(2) Pirms tiek pieņemts lēmums par personas vai objekta darbības apturēšanu, attiecīgajai Darba inspekcijas amatpersonai ir pienākums rakstveidā brīdināt uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas, minot visus konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus un nosakot to novēršanas termiņu, izņemot šā panta devītajā un desmitajā daļā minētos gadījumus.

(3) Šā panta otrajā daļā minētais rakstveida brīdinājumā noteiktais pārkāpuma novēršanas termiņš nedrīkst būt īsāks par:

1) diviem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama kapitālā celtniecība;

2) sešiem mēnešiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama ēku daļēja pārbūve vai iekārtu kapitālremonts;

3) vienu līdz trim mēnešiem — pārējos gadījumos, ja puses nevienojas par īsāku pārkāpuma novēršanas termiņu.

(4) Šā panta trešajā daļā minētie pārkāpumu novēršanas termiņi neattiecas uz atkārtotiem brīdinājumiem, kad Darba inspekcija var uzdot novērst pārkāpumu īsākā termiņā vai nekavējoties.

(5) Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, Darba inspekcijas amatpersona, ievērojot izdarītā pārkāpuma smagumu un samērīguma principu, var pieņemt rakstveida lēmumu par personas vai objekta darbības apturēšanu.

(6) Personas vai objekta darbības apturēšanu nodrošina uzraudzībai un kontrolei pakļautā persona, piedaloties Darba inspekcijas amatpersonai.

(7) Personas vai objekta darbības pilnīga apturēšana veicama tā, lai:

1) uzraudzībai un kontrolei pakļautā persona varētu netraucēti novērst pārkāpumus;

2) iespējami samazinātu telpu un iekārtu bojāšanos meteoroloģisko apstākļu vai korozijas dēļ.

(8) Personas vai objekta darbības daļēja apturēšana veicama tā, lai:

1) uzraudzībai un kontrolei pakļautā persona varētu netraucēti novērst pārkāpumus;

2) iespējami samazinātu telpu un iekārtu bojāšanos meteoroloģisko apstākļu vai korozijas dēļ;

3) iespējami mazāk tiktu traucēta pārējo struktūrvienību un iekārtu darbība.

(9) Darba inspekcijas amatpersonai ir pienākums nekavējoties pieņemt lēmumu par personas vai objekta darbības apturēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, izdodot rakstveida rīkojumu, ja uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas vai objekta pārbaudē konstatēts darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpums, kas rada draudus cilvēka dzīvībai vai var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, bīstamu vielu noplūdi vai neprognozētu radiācijas paaugstināšanos.

(10) Darba inspekcijas amatpersonai ir pienākums nekavējoties pieņemt lēmumu par objekta darbības apturēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, izdodot rakstveida rīkojumu, ja uzraudzībai un kontrolei pakļautā objekta apsekojumā konstatēts, ka no tajā nodarbinātajiem 50 procenti vai vairāk ir nelegāli nodarbinātas personas.

(11) Ja pēc tam, kad pieņemts lēmums par personas vai objekta darbības apturēšanu attiecīgās personas vai objekta darbība tiek turpināta, vai tiek bojātas vai noņemtas plombas vai aizzīmogojumi, vainīgās personas atbilstoši nodarījumam saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(12) Personas vai objekta darbības apturēšanas gadījumā uzraudzībai un kontrolei pakļautajai personai ir pienākums rakstveidā ziņot Darba inspekcijai par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu.’’

 

Atbalstīts

7.pants. Personas vai objekta darbības apturēšanas kārtība

(1) Darba inspekcijas amatpersonas ir tiesīgas pieņemt lēmumu par personas vai objekta darbības apturēšanu, ja konstatē, ka ir pārkāpti darba aizsardzības normatīvie akti vai darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti.

(2) Pirms tiek pieņemts lēmums par personas vai objekta darbības apturēšanu, attiecīgajai Darba inspekcijas amatpersonai ir pienākums rakstveidā brīdināt uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas, minot visus konstatētos normatīvo aktu pārkāpumus un nosakot to novēršanas termiņu, izņemot šā panta devītajā un desmitajā daļā minētos gadījumus.

(3) Šā panta otrajā daļā minētais rakstveida brīdinājumā noteiktais pārkāpuma novēršanas termiņš nedrīkst būt īsāks par:

1) diviem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama kapitālā celtniecība;

2) sešiem mēnešiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama ēku daļēja pārbūve vai iekārtu kapitālremonts;

3) vienu līdz trim mēnešiem — pārējos gadījumos, ja puses nevienojas par īsāku pārkāpuma novēršanas termiņu.

(4) Šā panta trešajā daļā minētie pārkāpumu novēršanas termiņi neattiecas uz atkārtotiem brīdinājumiem, kad Darba inspekcija var uzdot novērst pārkāpumu īsākā termiņā vai nekavējoties.

(5) Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, Darba inspekcijas amatpersona, ievērojot izdarītā pārkāpuma smagumu un samērīguma principu, var pieņemt rakstveida lēmumu par personas vai objekta darbības apturēšanu.

(6) Personas vai objekta darbības apturēšanu nodrošina uzraudzībai un kontrolei pakļautā persona, piedaloties Darba inspekcijas amatpersonai.

(7) Personas vai objekta darbības pilnīga apturēšana veicama tā, lai:

1) uzraudzībai un kontrolei pakļautā persona varētu netraucēti novērst pārkāpumus;

2) iespējami samazinātu telpu un iekārtu bojāšanos meteoroloģisko apstākļu vai korozijas dēļ.

(8) Personas vai objekta darbības daļēja apturēšana veicama tā, lai:

1) uzraudzībai un kontrolei pakļautā persona varētu netraucēti novērst pārkāpumus;

2) iespējami samazinātu telpu un iekārtu bojāšanos meteoroloģisko apstākļu vai korozijas dēļ;

3) iespējami mazāk tiktu traucēta pārējo struktūrvienību un iekārtu darbība.

(9) Darba inspekcijas amatpersonai ir pienākums nekavējoties pieņemt lēmumu par personas vai objekta darbības apturēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, izdodot rakstveida rīkojumu, ja uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas vai objekta pārbaudē konstatēts darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpums, kas rada draudus cilvēka dzīvībai vai var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, bīstamu vielu noplūdi vai neprognozētu radiācijas paaugstināšanos.

(10) Darba inspekcijas amatpersonai ir pienākums nekavējoties pieņemt lēmumu par objekta darbības apturēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, izdodot rakstveida rīkojumu, ja uzraudzībai un kontrolei pakļautā objekta apsekojumā konstatēts, ka no tajā nodarbinātajiem 50 procenti vai vairāk ir nelegāli nodarbinātas personas.

(11) Ja pēc tam, kad pieņemts lēmums par personas vai objekta darbības apturēšanu attiecīgās personas vai objekta darbība tiek turpināta, vai tiek bojātas vai noņemtas plombas vai aizzīmogojumi, vainīgās personas atbilstoši nodarījumam saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(12) Personas vai objekta darbības apturēšanas gadījumā uzraudzībai un kontrolei pakļautajai personai ir pienākums rakstveidā ziņot Darba inspekcijai par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu.

8.pants. Uzņēmuma darbības atjaunošana

(1) Darba inspekcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par pārkāpumu novēršanu pārbauda, vai normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, un:

1) ja pārbaudes rezultāti liecina, ka visi brīdinājumā vai lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, dod rakstveida atļauju atjaunot uzņēmuma darbību;

2) ja uzņēmumā bija noplombētas vai aizzīmogotas iekārtu vadības un komunikāciju ierīces, Darba inspekcijas amatpersona atplombē attiecīgās ierīces un noņem aizzīmogojumus, par ko sastāda aktu.

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdus „uzņēmuma darbība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „uzraudzībai un kontrolei pakļautās personas vai objekta” (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 8.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu „uzņēmumā”

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

8.pants. Uzraudzībai un kontrolei pakļauto personu vai objektu darbības atjaunošana

(1) Darba inspekcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu, pārbauda, vai tie ir novērsti, un:

1) ja pārbaudes rezultāti liecina, ka visi brīdinājumā vai lēmumā par uzraudzībai un kontrolei pakļauto personu vai objektu darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, dod rakstveida atļauju atjaunot uzraudzībai un kontrolei pakļauto personu vai objektu  darbību;

2) ja bija noplombētas vai aizzīmogotas iekārtu vadības un komunikāciju ierīces, Darba inspekcijas amatpersona atplombē attiecīgās ierīces un noņem aizzīmogojumus, par to sastādot aktu.

 (2) Ja visi rakstveida brīdinājumā vai lēmumā par uzņēmuma darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, Darba inspekcija ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas sniedz pamatotu rakstveida atteikumu atjaunot uzņēmuma darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ja visi rakstveida brīdinājumā vai lēmumā par uzraudzībai un kontrolei pakļauto personu vai objektu pilnīgu vai daļēju apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, Darba inspekcija ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas sniedz pamatotu rakstveida atteikumu atjaunot šo personu vai objektu darbību.

9.pants. Darba inspekcijas finansēšanas kārtība

 

 

 

 

9.pants. Darba inspekcijas finansēšanas kārtība

 (1) Darba inspekciju finansē no valsts budžeta, un tai ir valsts budžeta konts Valsts kasē.

(2) Darba inspekcijas uzliktie administratīvie naudas sodi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 

 

 

(1) Darba inspekciju finansē no valsts budžeta, un tai ir valsts budžeta konts Valsts kasē.

(2) Darba inspekcijas uzliktie administratīvie naudas sodi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

10.pants. Aizliegums izpaust informāciju

 

 

 

 

10.pants. Aizliegums izpaust informāciju

Darba inspekcijas amatpersonām un darbiniekiem, pildot dienesta vai darba pienākumus, kā arī pēc valsts civildienesta atstāšanas vai tad, ja tiek izbeigtas vai pārtrauktas darba attiecības ar Darba inspekciju, aizliegts nelikumīgi izpaust šādu ierobežotas pieejamības informāciju:

1) informāciju, kas saistīta ar Darba inspekcijas izskatāmo iesniegumu un sūdzību lietas materiāliem;

2) komercnoslēpumus par darba procesiem, kuri kļuvuši zināmi, pildot darba vai dienesta pienākumus;

3) ziņas par personām, kuras iesniegušas sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī informāciju par to, ka pārbaude veikta sakarā ar šādas sūdzības saņemšanu.

 

 

 

 

 

Darba inspekcijas amatpersonām un darbiniekiem, pildot dienesta vai darba pienākumus, kā arī pēc valsts civildienesta atstāšanas vai tad, ja darba attiecības ar Darba inspekciju tiek izbeigtas vai pārtrauktas, aizliegts nelikumīgi izpaust šādu ierobežotas pieejamības informāciju:

1) ar Darba inspekcijas izskatāmo iesniegumu un sūdzību lietas materiāliem saistītu informāciju;

2) ar darba procesiem saistītus komercnoslēpumus, kas kļuvuši zināmi, pildot darba vai dienesta pienākumus;

3) ziņas par personām, kas iesniegušas sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī informāciju par to, ka pārbaude veikta sakarā ar šādas sūdzības saņemšanu.

 

 

 

11.pants. Informācijas sniegšana citām personām

 

 

 

 

11.pants. Informācijas sniegšana citām personām

 (1) Darba inspekcijas amatpersonas nodrošina to rīcībā esošās informācijas pieejamību sabiedrībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas atklātību.

(2) Darba inspekcija sadarbojas ar Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām, kas uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Šāda sadarbība īpaši attiecas uz informācijas sniegšanu saistībā ar darbinieku nosūtīšanu uz attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti. Minētā informācija sniedzama bez maksas.

 

 

 

(1) Darba inspekcijas amatpersonas nodrošina to rīcībā esošās informācijas pieejamību sabiedrībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas atklātību.

(2) Darba inspekcija sadarbojas ar Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām, kas uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Šāda sadarbība īpaši attiecas uz informācijas sniegšanu sakarā ar darbinieku nosūtīšanu uz konkrētu Eiropas Savienības dalībvalsti. Minētā informācija sniedzama bez maksas.

12.pants. Darba inspekcijas nodrošināšana ar informāciju

 

 

 

 

12.pants. Darba inspekcijas nodrošināšana ar informāciju

(1) Tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes bez maksas sniedz Darba inspekcijai informāciju, kas nepieciešama tās funkcijas un uzdevumu veikšanai.

(2) Ārstniecības iestādes un tiesībaizsardzības iestādes pēc Darba inspekcijas pieprasījuma bez maksas sniedz to rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama darbā notikušo nelaimes un arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanai un uzskaitei.

 

 

 

(1) Tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes bez maksas sniedz Darba inspekcijai tās funkcijas un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju.

(2) Ārstniecības iestādes un tiesībaizsardzības iestādes pēc Darba inspekcijas pieprasījuma bez maksas sniedz to rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama darbā notikušo nelaimes gadījumu un arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanai un uzskaitei.

 

 

(3) Informācijas operatīvas apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

20.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos informācija sniedzama ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no Darba inspekcijas pieprasījuma saņemšanas dienas.’’

 

 

Atbalstīts

 

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos informācija sniedzama ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no Darba inspekcijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

(4)……………………

 

21.

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’(4) Darba devēji, darbinieki, citas fiziskās personas un juridisko personu pārstāvji pēc Darba inspekcijas amatpersonu pieprasījuma sniedz Darba inspekcijai tās uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju. Fiziskās personas uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, vai nodarbinātā apliecību.’’

 

 

 

Atbalstīts

 

(4) Darba devēji, darbinieki, citas fiziskās personas un juridisko personu pārstāvji pēc Darba inspekcijas amatpersonu pieprasījuma sniedz Darba inspekcijai tās uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju. Fiziskās personas uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, vai nodarbinātā apliecību.

(5)…………………….

 

 

 

 

22.

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

 Papildināt 12. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

‘’(5)Informācijas operatīvas apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.’’

 

Atbalstīts

 

 

(5) Informācijas operatīvas apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

13.pants. Tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Darba inspekcijas amatpersonu izdotos administratīvos aktus

(1) Persona, kura uzskata, ka attiecīgais administratīvais akts vai faktiskā rīcība ierobežo tās tiesiskās intereses, ir tiesīga likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēt Darba inspekcijas amatpersonu lēmumus, rīkojumus vai brīdinājumus, iesniedzot iesniegumu Darba inspekcijas direktoram. Direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Iesnieguma iesniegšana Darba inspekcijas direktoram vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma izpildi, izņemot gadījumus, ja tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstveida lēmumu.

23.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

‘’13.pants Tiesības apstrīdēt vai pārsūdzēt Darba inspekcijas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību

(1) Darba inspekcijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Darba inspekcijas direktoram. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur to darbību, izņemot gadījumus, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja lēmumu.’’

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

13.pants. Tiesības apstrīdēt vai pārsūdzēt Darba inspekcijas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību

(1) Darba inspekcijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Darba inspekcijas direktoram. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur to darbību, izņemot gadījumus, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja lēmumu.

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Valsts darba inspekcijas likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 22.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Valsts darba inspekcijas likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 22.nr.).

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.431 "Informācijas operatīvas apmaiņas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.431 “Informācijas operatīvas apmaiņas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

3…………..

24.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

‘’3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumi Nr.258 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība.’’

 

 

 

Atbalstīts

 

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumi Nr.258 “Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

25.

 

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

Izteikt noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

‘’Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.‘’

 

Atbalstīts

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Sociālo un darba lietu komisijas konsultante