Rīgā

VALSTS  KANCELEJA

 

 

 

 

Rīgā

 

18.12.2007.                Nr.90/TA-3255

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Sporta likumā". Likumprojektu izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Siliņa 67114769, sandra.silina@sp.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 4 lp.

3. Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.70    82.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 


 

Likumprojekts

 

Grozījumi Sporta likumā

 

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 1.panta 1.punktā vārdus "vai tās daļa".

 

2. 12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Sporta bāzei var piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu, ja tā atbilst sporta bāzes statusu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. Nacionālās sporta bāzes statusu piešķir Ministru kabinets.";

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Informāciju par valstī esošajām sporta bāzēm apkopo Sporta bāzu reģistrā. Sporta bāzu reģistra turētājs un pārzinis ir Sporta pārvalde. Sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un informācijas aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūnijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

B.Rivža

 

 


 

Anotācija

 

likumprojektam

„Grozījumi Sporta likumā”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Sporta likums ir vienīgais normatīvais akts, kur noteikta termina „sporta bāze” definīcija, kā arī iekļauts termina „nacionālā sporta bāze” skaidrojums. Ņemot vērā to, ka nacionālās sporta bāzes statusu regulējošie normatīvie akti un to normas ir novecojušas un atbilstoši mūsdienām nav piemērojamas, ir izstrādāts likumprojekts „Par nacionālās sporta bāzes statusu”.

Likumprojekts „Par nacionālās sporta bāzes statusu” paredz vairākus kritērijus, kuru vienlaicīga izpilde ir priekšnosacījums sporta bāzes statusa piešķiršanai. Līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus Sporta likumā, lai novērstu pretrunas un veidotu vienotu izpratni par jēdzienu „sporta bāze” un „nacionālā sporta bāze”.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā tiek precizēta pašreizējā termina „sporta bāze” definīcija, paredzot, ka par sporta bāzēm uzskatāmas tikai sportam būvētas vai piemērotas būves, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.). Līdz ar to tiek veidota vienota izpratne par sporta bāzi kā patstāvīgu un neatkarīgu būvi, kur sporta funkcija ir tā galvenā pastāvēšanas funkcijas, nevis tikai papildus funkcija.

Likumprojekta 12.panta otrā daļa nosaka, ka nacionālās sporta bāzes statusu piešķir Ministru kabinets. Tas izriet no likumprojekta „Par nacionālās sporta bāzes statusu” redakcijas.

Likumprojekta 12.panta trešajā daļā ir sniegta informācija par sporta bāzu reģistru, kuras pārzinis un turētājs ir Sporta pārvalde. Šī reģistra uzturēšanai tajā paredzamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību noteiks Ministru kabinets, par to izdodot atsevišķus noteikumus.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Par nacionālās sporta bāzes statusu”.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā Sporta bāzu reģistrā ir iekļaujama un aktualizējama informācija par sporta bāzēm.

Ministru kabineta noteikumi ir sagatavojami trīs mēnešu laikā pēc likumprojekta pieņemšanas.

 

2. Cita informācija

Nav

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

Nav


VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekta „Par nacionālās sporta bāzes statusu”, uz kura pamata tiek izstrādāts šis likumprojekts, izstrādes darba grupas ietvaros notika konsultācijas ar biedrību „Latvijas Olimpiskā komiteja”, biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”, biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” un biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība” konceptuāli atbalsta likumprojekta „Par nacionālās sporta bāzes statusu” un ar to saistīto grozījumu citos normatīvajos aktos izdarīšanu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības infor­mēšanas pa­sā­kumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiek precizēta Sporta pārvaldes kompetence attiecībā uz Sporta bāzu reģistra vešanu un uzturēšanu, kā arī nacionālo sporta bāzu darbības uzraudzībā un pārējo sporta bāzu darba koordinēšanu sporta jomā.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

 

 

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS). Tāpat sabiedrība tiks informēta arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Sporta pārvaldes mājas lapu internetā starpniecību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

B.Rivža

M.Gruškevics

E.Martinsons

I.Purmale

A.Liekniņš

 

 

 

 

 

                                                  

26.11.2007. 13:51

944

S.Siliņa

Tālr. 67114769; fakss: 7284412

sandra.silina@sp.gov.lv