Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

2009. gada 12. martā

9/5 - 2

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

             Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Par nacionālās sporta bāzes statusu” (Nr.588/Lp9) trešajam lasījumam.

 

 

            Pielikumā:  likumprojekta tabula ,  ___ ­lp.

                             

                               

 

                     Ar cieņu

 

 

 

 

                                                                    Jānis Strazdiņš

          Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs


Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                     

Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                                       

Par nacionālās sporta bāzes statusu

(Nr.588/Lp9)

 

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(32)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Par nacionālās sporta bāzes statusu

 

 

 

 

 

Par nacionālās sporta bāzes statusu

 

1.

 

 

 

 

 

2.

Deputāts I.Klementjevs

   Aizstāt visā likuma tekstā vārdus „Sporta pārvalde” attiecīgā locījumā ar vārdiem „valsts aģentūra „Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs”” attiecīgā locījumā.

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

   Aizstāt visā tekstā vārdus „Sporta pārvalde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Izglītības un zinātnes ministrija” (attiecīgā locījumā).

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

(Skat. 4.lpp.,

10.lpp.)

 

1.pants. Likumā lietotie termini

   Likumā lietotie termini atbilst Sporta likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

   Likumā lietotie termini atbilst Sporta likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

2.pants. Likuma mērķis

   Likuma mērķis ir veicināt nacionālo sporta bāzu attīstību, lai radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sporta sacensībās, kā arī starptautisku sporta sacensību norisei Latvijā.

 

 

 

3.

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumprojekta 2. pantā izslēgt  vārdu “starptautiskās”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2.pants. Likuma mērķis

   Likuma mērķis ir veicināt nacionālo sporta bāzu attīstību, lai radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās sporta sacensībās, kā arī starptautisku sporta sacensību norisei Latvijā.

3.pants. Likuma darbības joma

   Likums nosaka nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtību, reglamentē nacionālās sporta bāzes darbības noteikumus un  uzraudzības kārtību.

 

 

 

 

 

3.pants. Likuma darbības joma

   Likums nosaka nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtību, reglamentē nacionālās sporta bāzes darbības noteikumus un  uzraudzības kārtību.

4.pants. Nacionālā sporta bāze

   Nacionālā sporta bāze ir speciāla sporta vajadzībām celta vai piemērota būve, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.), kurai neatkarīgi no tā, kā īpašumā šī būve vai vide atrodas, šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Nacionālā sporta bāze

   Nacionālā sporta bāze ir speciāla sporta vajadzībām celta vai piemērota būve, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.), kurai neatkarīgi no tā, kā īpašumā šī būve vai vide atrodas, šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss.

5.pants. Atbalsts nacionālās sporta bāzes darbībai

   Pašvaldība var piedalīties tās teritorijā esošās nacionālās sporta bāzes finansēšanā.

 

4.

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām izteikt likumprojekta 5. pantu kā 12. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

Atbalstīts

 

(Skat. 12.lpp.)

 

 

 

 

 6.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumi

   (1) Nacionālās sporta bāzes statusu var piešķirt sporta bāzei, kura atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

   1) tā  ir reģistrēta sporta bāzu reģistrā;

   2) tiek nodrošināta  tās  darbības nepārtrauktība sporta jomā; 

 

 

 

 

 

 

   3) tās tehniskais stāvoklis atbilst normatīvo  aktu prasībām;

 

 

 

 

 

 

  4) tās darbība tiek organizēta,   priekšroku dodot pasākumiem, kurus organizē atzītās sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes atbilstoši nacionālās sporta bāzes izmantošanas veidam;

   5)  tā spēj nodrošināt regulāru valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocesu, kā arī bērnu, jauniešu un invalīdu sporta pasākumus;

   6) tā ir piemērota pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un  kvalifikācijas sacensību rīkošanai, un par to saņemti arī attiecīgo starptautisko sporta federāciju apliecinājumi;

   7) tajā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 50 procentus no faktiskā sporta bāzes noslogojuma;

   8)  tās sastāvā esošie objekti netiek izmantoti  tādiem mērķiem, kas nav savienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

 

     (2) Sporta bāzes atbilstība šā panta pirmās  daļas noteikumiem izvērtējama, ņemot vērā  pēdējo gadu  pirms iesnieguma par nacionālās sporta bāzes piešķiršanu iesniegšanas.    

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumprojekta 6. pantā:

   - izteikt pirmās daļas 2. punktu kā jaunu  7. punktu šādā redakcijā:

   “7) tiek nodrošināta tās nepārtraukta darbība sporta jomā;”

   - attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

 

Juridiskais birojs

   Izteikt 6.panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

   “3) tās darbība, tajā skaitā tās tehniskais stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām;”

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt 6.panta pirmās daļas 3.punktu kā 2.punktu šādā redakcijā:

  „2) tās darbība un tehniskais stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām;”

 

Atbildīgā komisija

   Izslēgt likumprojekta 6.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus „atbilstoši nacionālās sporta bāzes izmantošanas veidam”.

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

   Aizstāt 6.panta pirmās daļas 7.punktā skaitli „50” ar skaitli „80”.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus “ņemot vērā pēdējo gadu“ ar vārdiem “pēdējā gada laikā”.

 

 

 

 

 

(Red.

precizēts)

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.7

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumi

   (1) Nacionālās sporta bāzes statusu var piešķirt sporta bāzei, kura atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

   1) tā  ir reģistrēta Nacionālo sporta bāzu reģistrā;

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2) tās darbība un tehniskais stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām;

   3) tās darbība tiek organizēta,   priekšroku dodot pasākumiem, kurus rīko atzītās sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes;

   4) tā spēj nodrošināt regulāru valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocesu, kā arī bērnu, jauniešu un invalīdu sporta pasākumus;

   5) tā ir piemērota pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un  kvalifikācijas sacensību rīkošanai, un par to saņemti arī attiecīgo starptautisko sporta federāciju apliecinājumi;

  6) tajā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 50 procentus no faktiskā sporta bāzes noslogojuma;

   7) tiek nodrošināta tās nepārtraukta darbība sporta jomā;

   8)  tās sastāvā esošie objekti netiek izmantoti  tādiem mērķiem, kas nav savienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

 

 

   (2) Sporta bāzes atbilstība šā panta pirmās  daļas nosacījumiem izvērtējama pēdējā gada  laikā pirms iesnieguma par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu iesniegšanas.    

7.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtība

   (1) Sporta bāzes īpašnieks vai valsts sporta bāzes valdītājs (turpmāk – sporta bāzes īpašnieks)  iesniedz Sporta pārvaldei  iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu (turpmāk arī – iesniegums)   un dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem. Iesnieguma veidlapas paraugu, iesnieguma  iesniegšanas kārtību un iesniegumam pievienojamos dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem,   reglamentē  Ministru kabinets.

   (2) Sporta pārvalde sporta bāzes īpašnieka iesniegumu izskata  divu mēnešu laikā pēc tā   saņemšanas. Sporta pārvalde, izskatot iesniegumu,  pieprasa Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – padome) atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma  6.panta nosacījumiem un  pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijai, kura 20 dienu laikā pēc Sporta pārvaldes sagatavoto dokumentu saņemšanas  iesniedz tos Ministru kabinetam. 

   (3) Ja sporta bāzes īpašnieks Sporta pārvaldei nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tajos ietvertā  informācija ir nepilnīga, Sporta pārvalde nosūta sporta bāzes īpašniekam attiecīgu rakstveida paziņojumu, norādot tajā trūkumu novēršanas termiņu. Ja paziņojumā norādītajā termiņā trūkumi tiek novērsti, Sporta pārvalde veic šā panta otrajā daļā minētās darbības.

 

 

 

   (4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu tiek  pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

   Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

   „(2) Izglītības un zinātnes ministrija sporta bāzes īpašnieka iesniegumu izskata divu mēnešu laikā pēc tā saņemšanas. Izglītības un zinātnes ministrija, izskatot iesniegumu, pieprasa Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – padome) atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma  6.panta nosacījumiem un 20 dienu laikā pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Ministru kabinetam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām izteikt likumprojekta 7. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes  statusa piešķiršanu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu tiek  pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta

 

(Red.

precizēts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtība

   (1) Sporta bāzes īpašnieks vai valsts sporta bāzes valdītājs (turpmāk – sporta bāzes īpašnieks)  iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai  iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu (turpmāk arī – iesniegums)   un dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem. Iesnieguma veidlapas paraugu, iesnieguma  iesniegšanas kārtību un iesniegumam pievienojamos dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem,   reglamentē  Ministru kabinets.

   (2) Izglītības un zinātnes ministrija sporta bāzes īpašnieka iesniegumu izskata divu mēnešu laikā pēc tā saņemšanas. Izglītības un zinātnes ministrija, izskatot iesniegumu, pieprasa Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – padome) atzinumu par sporta bāzes atbilstību nacionālās sporta bāzes statusam (par atbilstību šā likuma  5.panta nosacījumiem)  un 20 dienu laikā pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Ministru kabinetam.

   (3) Ja sporta bāzes īpašnieks Izglītības un zinātnes ministrijai nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tajos ietvertā  informācija ir nepilnīga, Izglītības un zinātnes ministrija nosūta sporta bāzes īpašniekam attiecīgu rakstveida paziņojumu, norādot tajā trūkumu novēršanas termiņu. Ja paziņojumā norādītajā termiņā trūkumi tiek novērsti,  Izglītības un zinātnes ministrija veic šā panta otrajā daļā minētās darbības.

 

 

 

   (4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes  statusa piešķiršanu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu tiek  pārsūdzēts,  Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.

 

8.pants. Atteikums piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu

   (1) Ministru kabinets rīkojumu par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu izdod šādos gadījumos:

   1) ja sporta bāzes īpašnieks ar šā likuma 7.panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem nespēj pierādīt sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem;

   2) ja sporta bāzes īpašnieks šā likuma 7.panta trešajā daļā minētajā Sporta pārvaldes paziņojumā norādītajā termiņā nav novērsis konstatētos  trūkumus.

   (2) Atkārtoti iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc tam, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu.

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumprojekta 8. pantā:

   - izteikt pirmās daļas ievaddaļu  un 1. punktu  šādā redakcijā:

   “(1) Atteikt piešķirt nacionālas sporta bāzes statusu var šādos gadījumos:

   1) ja sporta bāze neatbilst šā likuma 6.panta nosacījumiem;”

 

 

 

Juridiskais birojs

   Papildināt 8.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Rīkojumu par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu tiek  pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.”

   - izteikt attiecīgi panta otro daļu kā trešo daļu.

Atbalstīts

 

 

 

(Red.

precizēts)

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

7.pants. Atteikums piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu

   (1) Atteikt nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu var šādos gadījumos:

   1) ja sporta bāze neatbilst šā likuma 5.panta nosacījumiem;

   2) ja sporta bāzes īpašnieks šā likuma 6.panta trešajā daļā paredzētajā Izglītības un zinātnes ministrijas  paziņojumā norādītajā termiņā nav novērsis konstatētos  trūkumus.

   (2) Rīkojumu par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu tiek  pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.

   (3) Atkārtoti iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc tam, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu.

9.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanas kārtība

   (1) Nacionālās sporta bāzes statusu atņem šādos gadījumos:

   1) ja to lūdz sporta bāzes īpašnieks;

   2) ja konstatēts, ka sporta bāzes darbība neatbilst šā likuma 6.panta nosacījumiem;

   3) ja nacionālās sporta bāzes sastāvā  esošais  nekustamais īpašums tiek pārdots, atdāvināts, sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa), citādi atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām (arī ieķīlāts) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un rezultātā sporta bāze vairs neatbilst šā likuma 6.panta nosacījumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) Sporta pārvalde šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā sporta bāzes īpašnieka iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu  iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kura  attiecīgos dokumentus  20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

   (3) Sporta pārvalde iesniedz izskatīšanai padomes sēdē atzinuma sniegšanai dokumentus, kas apliecina, ka ir iestājies viens no šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā paredzētajiem  gadījumiem. Minētos dokumentus un padomes protokola izrakstu, kurā iekļauts atzinums par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu, Sporta pārvalde iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kura  minētos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (4) Ja sporta bāzei tiek atņemts nacionālās sporta bāzes statuss, tā atkārtoti var pretendēt uz nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu ne agrāk kā gadu pēc tam, kad Ministru kabinets  izdevis rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu, izņemot gadījumu, kad nacionālās sporta bāzes statuss atņemts sporta bāzēm, kuru sastāvā esošie nekustamie īpašumi ir sadalīti vai no tiem atdalīta kāda atsevišķa daļa, –  šādas sporta bāzes īpašnieks ir tiesīgs iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu iesniegt Sporta pārvaldei, neievērojot minēto termiņu.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumprojekta 9. pantā:

   - pirmās daļas 3. punktā  aizstāt  vārdus “tiek pārdots, atdāvināts, sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa), citādi atsavināts vai  apgrūtināts ar lietu tiesībām (arī ieķīlāts)” ar vārdiem “tiek sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa), atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām”.

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām izslēgt 9.panta pirmās daļas 3. punktā  vārdus “un rezultātā sporta bāze vairs neatbilst šā likuma 6.panta nosacījumiem” vai papildināt likumprojektu ar normām, kas regulētu procedūru, kādā tiek konstatēta sporta bāzes neatbilstība likuma prasībām normā minētajos gadījumos.

 

Atbildīgā komisija

   Izslēgt 9.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

   Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

   „(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā sporta bāzes īpašnieks iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā, kura attiecīgos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

   (3) Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz izskatīšanai padomes sēdē atzinuma sniegšanai dokumentus, kas apliecina, ka ir iestājies viens no šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā paredzētajiem  gadījumiem. Minētos dokumentus un padomes protokola izrakstu, kurā iekļauts atzinums par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu, Izglītības un zinātnes ministrija  20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.”

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

   „(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā paredzētajā gadījumā sporta bāzes īpašnieks iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kas attiecīgos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

   (3) Šā panta pirmās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā Izglītības un zinātnes ministrija apkopo dokumentus, kas liecina par nacionālās sporta bāzes darbības neatbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem, un pieprasa padomei atzinumu  par sporta bāzes atbilstību nacionālās sporta bāzes statusam (par atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem). Padome minēto atzinumu 40 dienu laikā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kas attiecīgos dokumentus 20 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam

 

 

 

Juridiskais birojs

    Papildināt 9.pantu ar jaunu ceturto daļu šāda redakcijā:

   “(4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes  statusu tiek  pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.”

   - attiecīgi izteikt 9.panta ceturto daļu kā piekto daļu.

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 9.panta ceturto daļu kā piekto daļu šādā redakcijā:

   „(5) Ja sporta bāzei tiek atņemts nacionālās sporta bāzes statuss, tā atkārtoti var pretendēt uz nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu ne agrāk kā gadu pēc tam, kad Ministru kabinets  izdevis rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu.”

  

(Red.

precizēts)

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā

Nr. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

(Red.

precizēts)

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

8.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanas kārtība

   (1) Nacionālās sporta bāzes statusu atņem šādos gadījumos:

   1) ja to lūdz sporta bāzes īpašnieks;

   2) ja konstatēts, ka sporta bāzes darbība neatbilst šā likuma 5.panta nosacījumiem.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā paredzētajā  gadījumā sporta bāzes īpašnieks iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kas attiecīgos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

 

   (3) Šā panta pirmās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā Izglītības un zinātnes ministrija apkopo dokumentus, kas liecina par nacionālās sporta bāzes darbības neatbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem, un pieprasa padomei atzinumu  par sporta bāzes atbilstību nacionālās sporta bāzes statusam (par atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem). Padome minēto atzinumu 40 dienu laikā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kas attiecīgos dokumentus 20 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

 

 

 

 

 

 

   (4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes  statusa atņemšanu tiek  pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.

 

 

 

 

 

 

   (5) Ja sporta bāzei tiek atņemts nacionālās sporta bāzes statuss, tā atkārtoti var pretendēt uz nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu ne agrāk kā gadu pēc tam, kad Ministru kabinets  izdevis rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu.

 

 

 

10.pants. Ierobežojumi rīcībai ar nacionālās sporta bāzes sastāvā esošo nekustamo īpašumu

    Ja nacionālās sporta bāzes sastāvā esošais  nekustamais īpašums ir pārdots, atdāvināts, sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta  kāda atsevišķa daļa), citādi atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām (arī ieķīlāts) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sporta bāzes īpašniekam ir pienākums 30 dienu laikā pēc attiecīgā  darījuma noslēgšanas par to rakstveidā paziņot Sporta pārvaldei.

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumprojekta 10. pantā:

   - aizstāt vārdus “Ja nacionālās sporta bāzes sastāvā esošais  nekustamais īpašums ir pārdots, atdāvināts, sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta  kāda atsevišķa daļa), citādi atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām (arī ieķīlāts)” ar vārdiem  „Ja nacionālo sporta bāzi veidojošais  nekustamais īpašums ir sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta  kāda atsevišķa daļa), atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām”.

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 10.pantu kā 9.pantu  šādā redakcijā:

„9.pants. Paziņošana par rīcību ar nacionālās sporta bāzes sastāvā esošo nekustamo īpašumu

   Ja nacionālo sporta bāzi veidojošais  nekustamais īpašums ir sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta  kāda atsevišķa daļa), atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sporta bāzes īpašniekam ir pienākums 30 dienu laikā pēc attiecīgā  darījuma noslēgšanas (nekustamā īpašuma sadales gadījumā – pēc attiecīgu izmaiņu izdarīšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastrā)  par to rakstveidā paziņot Izglītības un zinātnes ministrijai.”

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā

Nr. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Paziņošana par rīcību ar nacionālās sporta bāzes sastāvā esošo nekustamo īpašumu

   Ja nacionālo sporta bāzi veidojošais  nekustamais īpašums ir sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta  kāda atsevišķa daļa), atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sporta bāzes īpašniekam ir pienākums 30 dienu laikā pēc attiecīgā  darījuma noslēgšanas (nekustamā īpašuma sadales gadījumā – pēc attiecīgu izmaiņu izdarīšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastrā)  par to rakstveidā paziņot Izglītības un zinātnes ministrijai.

 

11.pants. Nacionālās sporta bāzes darbības uzraudzība

   (1) Sporta pārvalde pastāvīgi uzrauga nacionālās sporta bāzes darbības atbilstību šā likuma 6.panta  un citu normatīvo aktu prasībām un  ne retāk kā reizi divos gados organizē nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudi.  Par paredzēto nacionālās sporta bāzes pārbaudi Sporta pārvalde vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

   (2)  Lai pārliecinātos, vai nacionālajā sporta bāzē ir nodrošināta visu šā likuma un citu normatīvo aktu  prasību ievērošana, Sporta pārvalde  ir tiesīga pieprasīt, lai sporta bāzes īpašnieks iesniedz dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt nacionālās sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3) Piecu darbdienu laikā pēc nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudes Sporta pārvalde informē sporta bāzes īpašnieku par pārbaudes rezultātiem un uzaicina viņu izteikt par tiem savu viedokli. Pēc iepazīšanās ar sporta bāzes īpašnieka viedokli Sporta pārvalde iesniedz noslēguma ziņojumu.

 

 

 

 

 

 

 

   (4) Ja nacionālās sporta bāzes darbībā konstatēti pārkāpumi, noslēguma ziņojumā norāda to novēršanas termiņu un, ja iespējams, arī veicamos pasākumus. Ja konstatētie pārkāpumi netiek novērsti noslēguma ziņojumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Sporta pārvalde pieprasa padomes atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma  6.panta nosacījumiem un  pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijai, kura 20 dienu laikā pēc Sporta pārvaldes sagatavoto dokumentu saņemšanas   iesniedz tos Ministru kabinetam jautājuma par  nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu  izlemšanai.

   (5) Kārtību, kādā tiek veikta nacionālās sporta bāzes darbības pārbaude, un tajā iesaistāmās institūcijas nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Izslēgt 11.panta pirmās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

    Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

   “(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās kompetences ietvaros Sporta pārvalde  ir tiesīga pieprasīt no sporta bāzes īpašnieka dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt nacionālās sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē. Par šā panta pirmajā daļā paredzēto nacionālās sporta bāzes pārbaudi Sporta pārvalde vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku.”

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā: 

   “(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās kompetences ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija  ir tiesīga pieprasīt no sporta bāzes īpašnieka dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt nacionālās sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē. Par šā panta pirmajā daļā paredzēto nacionālās sporta bāzes pārbaudi Izglītības un zinātnes ministrija vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

   Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

   „(4) Ja nacionālās sporta bāzes darbībā konstatēti pārkāpumi, noslēguma ziņojumā norāda to novēršanas termiņu un, ja iespējams, arī veicamos pasākumus. Ja konstatētie pārkāpumi netiek novērsti noslēguma ziņojumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Izglītības un zinātnes ministrija  pieprasa padomes atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma  6.panta nosacījumiem un  20 dienu laikā pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Ministru kabinetam jautājuma par  nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu  izlemšanai.”

 

 

 

 

 

 

(Red.

precizēts)

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā  Nr.26

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Red.

precizēts)

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Red.

precizēts)

10.pants. Nacionālās sporta bāzes darbības uzraudzība

   (1) Izglītības un zinātnes ministrija pastāvīgi uzrauga nacionālās sporta bāzes darbības atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem un citu normatīvo aktu prasībām un  ne retāk kā reizi divos gados organizē nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās kompetences ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija  ir tiesīga pieprasīt no sporta bāzes īpašnieka dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt nacionālās sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē. Par šā panta pirmajā daļā paredzēto nacionālās sporta bāzes pārbaudi Izglītības un zinātnes ministrija vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku.

 

   (3) Piecu darbdienu laikā pēc nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudes Izglītības un zinātnes ministrija informē sporta bāzes īpašnieku par pārbaudes rezultātiem un uzaicina viņu izteikt par tiem savu viedokli. Pēc iepazīšanās ar sporta bāzes īpašnieka viedokli Izglītības un zinātnes ministrija  sniedz noslēguma ziņojumu.

 

 

 

 

 

 

   (4) Ja nacionālās sporta bāzes darbībā konstatēti pārkāpumi, noslēguma ziņojumā norāda to novēršanas termiņu un, ja iespējams, arī veicamos pasākumus. Ja konstatētie pārkāpumi netiek novērsti noslēguma ziņojumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Izglītības un zinātnes ministrija  pieprasa padomes atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem un  20 dienu laikā pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Ministru kabinetam jautājuma par  nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu  izlemšanai.

 

   (5) Kārtību, kādā tiek veikta nacionālās sporta bāzes darbības pārbaude, un tajā iesaistāmās institūcijas nosaka Ministru kabinets.

12.pants. Nacionālo sporta bāzu reģistrs

   Informācija par sporta bāzēm, kurām šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, tiek apkopota Nacionālo sporta bāzu reģistrā. Nacionālo sporta bāzu reģistra turētājs un pārzinis ir Sporta pārvalde. Nacionālo sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(Red.

precizēts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Nacionālo sporta bāzu reģistrs

   Informācija par sporta bāzēm, kurām šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, tiek apkopota Nacionālo sporta bāzu reģistrā. Nacionālo sporta bāzu reģistra turētājs un pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija. Nacionālo sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(Skat.2.lpp).

12.pants. Atbalsts nacionālās sporta bāzes darbībai

   Pašvaldība var piedalīties tās teritorijā esošās nacionālās sporta bāzes finansēšanā.

 

 

Pārejas noteikumi

 

   1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmums “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.,16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.).

 

 

 

 

 

  2. Sporta bāzei, kurai nacionālās sporta bāzes statuss piešķirts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tas tiek saglabāts līdz 2009.gada 31.decembrim.

   3. Ja šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās sporta bāzes īpašnieks vēlas tai saglabāt nacionālās sporta bāzes statusu pēc 2010.gada 1.janvāra, viņš līdz 2009.gada 31.maijam iesniedz attiecīgu iesniegumu šajā likumā noteiktajā kārtībā.

   4. Ja šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās sporta bāzes īpašnieks līdz 2009.gada 31.maijam nav šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu, attiecīgā sporta bāze ar 2010.gada 1.janvāri zaudē nacionālās sporta bāzes statusu.

   5. Nacionālās sporta bāzes, kurām šāds statuss ir piešķirts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”, privatizējamas vai atsavināmas, ja tam piekrīt Latvijas Nacionālā sporta padome. Privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos paredz, ka objekta ieguvēja pienākums ir saglabāt, ekonomiski un finansiāli garantēt sporta bāzes darbības profilu, kā arī paredz starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanas nosacījumus. Konkrēto starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanas iespēju attiecīgajā sporta bāzē izvērtē Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. Ja privatizētai vai atsavinātai nacionālajai sporta bāzei mainās īpašnieks, minētie nosacījumi ir saistoši arī turpmākajiem šīs sporta bāzes ieguvējiem.

   6. Saskaņā ar šo pārejas noteikumu 5.punktu nacionālās sporta bāzes, kuras atrodas uz zemes, kas līdz 1940.gada 21.jūnijam bija fizisko personu īpašumā, var nodot privatizācijai vai atsavināšanai tikai pēc tam, kad bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktajā kārtībā ir saņēmuši kompensāciju vai līdzvērtīgu zemesgabalu citā vietā.

 

 

 

 

 

 

   7. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31.maijam izdod šā likuma 4.pantā un 6.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Likums stājas spēkā …

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

   Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

   „1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmums “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.,16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 14.,16.nr.).”

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

   Izteikt pārejas noteikumu 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

   „2. Sporta bāzei, kurai nacionālās sporta bāzes statuss piešķirts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tas tiek saglabāts līdz 2010.gada 31.decembrim.

   3. Ja šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās sporta bāzes īpašnieks vēlas tai saglabāt nacionālās sporta bāzes statusu pēc 2011.gada 1.janvāra, viņš līdz 2010.gada 31.maijam iesniedz attiecīgu iesniegumu šajā likumā noteiktajā kārtībā.

   4. Ja šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās sporta bāzes īpašnieks līdz 2010.gada 31.maijam nav šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu, attiecīgā sporta bāze ar 2011.gada 1.janvāri zaudē nacionālās sporta bāzes statusu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

   Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

   „7. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.jūlijam izdod šā likuma 7.panta pirmajā daļā, 11.panta piektajā daļā  un 12.pantā  minētos noteikumus.”

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

„Pārejas noteikumi

   1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 3.novembra lēmums “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.,16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 14.,16.nr.; 2009, 3.nr.).

   2. Sporta bāze, kura nacionālās sporta bāzes statusu ieguvusi līdz 2009.gada 31.jūlijam saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” un kura pēc 2009.gada 31.jūlija darbojas kā sporta bāze, nacionālās sporta bāzes statusu saglabā līdz 2010.gada 31.decembrim, un informācija par šādu bāzi iekļaujama Nacionālo sporta bāzu reģistrā, ievērojot šā likuma 11.panta noteikumus.

   3. Šo pārejas noteikumu 2.punktā minētā nacionālā sporta bāze saglabā savu statusu arī pēc 2010. gada 31. decembra, ja tās īpašnieks šā  likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu un iesniegumam pievienojamos dokumentus līdz 2010. gada 31. maijam un Ministru kabinets izdevis attiecīgu rīkojumu  par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu.

   4. Ja šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās sporta bāzes īpašnieks līdz 2009.gada 31.maijam nav šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, attiecīgā sporta bāze ar 2010.gada 1.janvāri zaudē nacionālās sporta bāzes statusu.

   5. Valsts vai  pašvaldības  īpašumā esošās nacionālās sporta bāzes, kurām šāds statuss  piešķirts līdz 2009. gada 31. jūlijam saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”, var atsavināt, ņemot vērā  Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinumu. Atsavināšanas noteikumos paredz  objekta ieguvēja pienākumu saglabāt, ekonomiski un finansiāli garantēt sporta bāzes darbības profilu, kā arī ievērot sporta sacensību (t.sk. starptautisko sporta sacensību)   rīkošanas nosacījumus. Sporta sacensību rīkošanas iespēju attiecīgajā sporta bāzē izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija. Turpmākas atsavināšanas gadījumā minētie nosacījumi ir saistoši arī šīs sporta bāzes ieguvējiem (t.sk.  privatizētas nacionālās sporta bāzes ieguvējiem).

   6. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.jūlijam izdod šā likuma 6. panta pirmajā daļā, 10.panta piektajā  daļā un 11.pantā minētos noteikumus.”

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

   Papildināt likumu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

   „Likums stājas spēkā 2009.gada 1.augustā.”

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.31

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

   1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 3.novembra lēmums “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.,16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 14.,16.nr.; 2009, 3.nr.).

   2. Sporta bāze, kura nacionālās sporta bāzes statusu ieguvusi līdz 2009.gada 31.jūlijam saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” un kura pēc 2009.gada 31.jūlija darbojas kā sporta bāze, nacionālās sporta bāzes statusu saglabā līdz 2010.gada 31.decembrim, un informācija par šādu bāzi iekļaujama Nacionālo sporta bāzu reģistrā, ievērojot šā likuma 11.panta noteikumus.

   3. Šo pārejas noteikumu 2.punktā minētā nacionālā sporta bāze saglabā savu statusu arī pēc 2010. gada 31. decembra, ja tās īpašnieks šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu un iesniegumam pievienojamos dokumentus līdz 2010. gada 31. maijam un Ministru kabinets izdevis attiecīgu rīkojumu  par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu.

   4. Ja šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās sporta bāzes īpašnieks līdz 2009.gada 31.maijam nav šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, attiecīgā sporta bāze ar 2010.gada 1.janvāri zaudē nacionālās sporta bāzes statusu.

   5. Valsts vai  pašvaldības  īpašumā esošās nacionālās sporta bāzes, kurām šāds statuss  piešķirts līdz 2009. gada 31. jūlijam saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”, var atsavināt, ņemot vērā  Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinumu. Atsavināšanas noteikumos paredz  objekta ieguvēja pienākumu saglabāt, ekonomiski un finansiāli garantēt sporta bāzes darbības profilu, kā arī ievērot sporta sacensību (t.sk. starptautisko sporta sacensību)   rīkošanas nosacījumus. Sporta sacensību rīkošanas iespēju attiecīgajā sporta bāzē izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija. Turpmākas atsavināšanas gadījumā minētie nosacījumi ir saistoši arī šīs sporta bāzes ieguvējiem (t.sk.  privatizētas nacionālās sporta bāzes ieguvējiem).

   6. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.jūlijam izdod šā likuma 6. panta pirmajā daļā, 10.panta piektajā  daļā un 11.pantā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

   Likums stājas spēkā 2009.gada 1.augustā.