Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

2008. gada 26. novembrī

9/5 - 2

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Par nacionālās sporta bāzes statusu” (Nr.588/Lp9) otrajam lasījumam.

 

Pielikumā: likumprojekta tabula , ___ lp.

Ar cieņu

 

 

 

Jānis Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Par nacionālās sporta bāzes statusu

(Nr.588/Lp9)

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(29)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par nacionālās sporta bāzes statusu

     

 

Par nacionālās sporta bāzes statusu

 

 

 

 

 

 

 

1.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1.pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

„1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst Sporta likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”

Atbalstīts

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst Sporta likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir reglamentēt nacionālās sporta bāzes statusu, lai nodrošinātu iespēju attiecīgajā sporta bāzē rīkot starptautiskas sporta sacensības un radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sporta sacensībās.

2.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 1.panta tekstu izteikt šādā redakcijā:

“Likuma mērķis ir veicināt nacionālo sporta bāzu attīstību, lai radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sporta sacensībās un starptautisku sporta sacensību norisei Latvijā.”

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt nacionālo sporta bāzu attīstību, lai radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sporta sacensībās, kā arī starptautisku sporta sacensību norisei Latvijā.

 

2.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas un atņemšanas kārtību, ar minēto statusu saistītās tiesības un pienākumus, nacionālās sporta bāzes darbības noteikumus un uzraudzības kārtību.

3.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 2.panta tekstu izteikt šādā redakcijā:

“Likums nosaka nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtību, nacionālās sporta bāzes darbības noteikumus un tās uzraudzības kārtību.”

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts

 

3.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtību, reglamentē nacionālās sporta bāzes darbības noteikumus un uzraudzības kārtību.

 

3.pants. Nacionālā sporta bāze

Nacionālā sporta bāze ir sporta bāze, kurai kā nekustamajam īpašumam neatkarīgi no īpašuma piederības šajā likumā noteiktajā kārtībā ir piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss.

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 3.panta tekstu izteikt šādā redakcijā:

“Nacionālā sporta bāze ir speciāla sportam būvēta vai piemērota būve vai tās daļa, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.), kurai neatkarīgi no tā, kā īpašumā tā atrodas, šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss.”

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 3.pantu kā 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Nacionālā sporta bāze

Nacionālā sporta bāze ir speciāla sporta vajadzībām celta vai piemērota būve, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.), kurai neatkarīgi no tā, kā īpašumā šī būve vai vide atrodas, šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss.”

Daļēji

atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.5

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Nacionālā sporta bāze

Nacionālā sporta bāze ir speciāla sporta vajadzībām celta vai piemērota būve, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.), kurai neatkarīgi no tā, kā īpašumā šī būve vai vide atrodas, šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss.

4.pants. Atbalsts nacionālās sporta bāzes darbībai

Nacionālās sporta bāzes statuss atbrīvo sporta bāzi no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā, kā arī nacionālās sporta bāzes īpašnieks Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt valsts budžeta līdzfinansējumu nacionālās sporta bāzes uzturēšanai.

6.

 

 

7.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 4.pantu kā 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Atbalsts nacionālās sporta bāzes darbībai

Pašvaldība var piedalīties tās teritorijā esošās nacionālās sporta bāzes finansēšanā.”

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

5.pants. Atbalsts nacionālās sporta bāzes darbībai

Pašvaldība var piedalīties tās teritorijā esošās nacionālās sporta bāzes finansēšanā.

5.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršana un atņemšana

(1) Nacionālās sporta bāzes statusu var piešķirt sporta bāzei, kura ir reģistrēta Sporta pārvaldes sporta bāzu reģistrā un atbilst šādiem nosacījumiem:

1) saskaņā ar starptautisko sporta federāciju apliecinājumiem sporta bāze ir piemērota, lai tajā varētu rīkot pasaules un Eiropas čempionātus, pasaules un Eiropas čempionātu kvalifikācijas sacensības, pasaules un Eiropas čempionātu posmus un kausu izcīņas;

2) sporta bāze spēj nodrošināt regulāru nacionālo izlašu treniņprocesu;

3) sporta bāzē ar sportu saistītie pasākumi pēdējā gada laikā veido vismaz 80 % no faktiskā sporta bāzes noslogojuma. Šis nosacījums neattiecas uz sporta bāzēm, kas darbojas mazāk nekā gadu pēc to nodošanas ekspluatācijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nacionālās sporta bāzes statusu piešķir un atņem Ministru kabinets, pamatojoties uz sporta bāzes īpašnieka šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniegtajiem un šajā likumā noteikto valsts institūciju sagatavotajiem dokumentiem. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, atņemšanu vai atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu tiek pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.

(3) Ja sporta bāzei tiek atņemts nacionālās sporta bāzes statuss, tā atkārtoti var pretendēt uz nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu ne agrāk kā gadu pēc Ministru kabineta rīkojuma par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izdošanas.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

Deputāti I.Klementjevs, V.Orlovs

Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārdiem „un atbilst” ar vārdiem „vismaz vienam no”.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti I.Klementjevs, V.Orlovs

Aizstāt 5.panta pirmās daļas 3.punktā skaitli „80%” ar skaitli „50%”.

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 5.panta nosaukumu un pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“5.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumi

(1) Nacionālās sporta bāzes statusu var piešķirt sporta bāzei, kura atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

1) tā ir reģistrēta sporta bāzu reģistrā;

2) tiek nodrošināta sporta bāzes darbības nepārtrauktība sporta jomā;

3) sporta bāzes tehniskais stāvoklis atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4) sporta bāzes darbība tiek organizēta priekšroku dodot pasākumiem, kurus organizē atzītās sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes atbilstoši nacionālās sporta bāzes izmantošanas veidam;

5)  tā spēj nodrošināt regulāru valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocesu, kā arī bērnu, jauniešu un invalīdu sporta pasākumus;

6) tā ir piemērota pasaules un Eiropas čempionātu, čempionātu posmu, kausu izcīņu un kvalifikācijas sacensību rīkošanai, un par to saņemti arī attiecīgo starptautisko sporta federāciju apliecinājumi;

7) sporta bāzē ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 80 % no faktiskā sporta bāzes noslogojuma;

8)  sporta bāzes sastāvā esošie objekti netiek izmantoti tādiem mērķiem, kas ir nesavienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.”

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 5.panta nosaukumu un pirmo daļu kā 6.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“6.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumi

(1) Nacionālās sporta bāzes statusu var piešķirt sporta bāzei, kura atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

1) tā ir reģistrēta sporta bāzu reģistrā;

2) tiek nodrošināta tās darbības nepārtrauktība sporta jomā;

3) tās tehniskais stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām;

4) tās darbība tiek organizēta, priekšroku dodot pasākumiem, kurus organizē atzītās sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes atbilstoši nacionālās sporta bāzes izmantošanas veidam;

5)  tā spēj nodrošināt regulāru valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocesu, kā arī bērnu, jauniešu un invalīdu sporta pasākumus;

6) tā ir piemērota pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai, un par to saņemti arī attiecīgo starptautisko sporta federāciju apliecinājumi;

7) tajā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 50 procentus no faktiskā sporta bāzes noslogojuma;

8)  tās sastāvā esošie objekti netiek izmantoti tādiem mērķiem, kas nav savienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.”

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sporta bāzes atbilstība šā panta pirmās daļas noteikumiem izvērtējama par pēdējo gadu pirms iesnieguma par nacionālās sporta bāzes piešķiršanu iesniegšanas.”

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs R.Broks

Izslēgt 5.panta trešo daļu.

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 5.panta otro un trešo daļu ietvert likumprojektā kā 6.panta ceturto un kā 7.panta ceturto daļu.

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.11

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Redakcionāli

precizēts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

(skat. priekšlikumus Nr.16 un

Nr.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumi

(1) Nacionālās sporta bāzes statusu var piešķirt sporta bāzei, kura atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

1) tā ir reģistrēta sporta bāzu reģistrā;

2) tiek nodrošināta tās darbības nepārtrauktība sporta jomā;

3) tās tehniskais stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām;

4) tās darbība tiek organizēta, priekšroku dodot pasākumiem, kurus organizē atzītās sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes atbilstoši nacionālās sporta bāzes izmantošanas veidam;

5)  tā spēj nodrošināt regulāru valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocesu, kā arī bērnu, jauniešu un invalīdu sporta pasākumus;

6) tā ir piemērota pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai, un par to saņemti arī attiecīgo starptautisko sporta federāciju apliecinājumi;

7) tajā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 50 procentus no faktiskā sporta bāzes noslogojuma;

8)  tās sastāvā esošie objekti netiek izmantoti tādiem mērķiem, kas nav savienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

 

 

 

(2) Sporta bāzes atbilstība šā panta pirmās daļas noteikumiem izvērtējama, ņemot vērā pēdējo gadu pirms iesnieguma par nacionālās sporta bāzes piešķiršanu iesniegšanas.

6.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtība

(1) Sporta bāzes īpašnieks iesniedz Sporta pārvaldē iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu (turpmāk – iesniegums). Iesnieguma iesniegšanas kārtību, saturu un iesniegumam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabinets.

(2) Pamatojoties uz iesniegumu, Sporta pārvalde izveido komisiju šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētajā sastāvā. Komisija 20 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas apseko sporta bāzi un sagatavo atzinumu par tās atbilstību Sporta pārvaldē iesniegtajiem dokumentiem. Ja sporta bāzes īpašnieks Sporta pārvaldē nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tajos minētā informācija ir nepilnīga, Sporta pārvalde apsekošanu neveic un 20 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosūta sporta bāzes īpašniekam rakstveida paziņojumu. Ja sporta bāzes īpašnieks 10 dienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas novērš visus tajā norādītos trūkumus, Sporta pārvalde apseko attiecīgo sporta bāzi.

(3) Sporta pārvalde iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 40 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Latvijas Nacionālajā sporta padomē (turpmāk – padome).

(4) Padome izvērtē sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem un divu mēnešu laikā pēc šā panta trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas izskata padomes sēdē jautājumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei vai atteikumu piešķirt sporta bāzes statusu, un sagatavo sēdes protokola izrakstu par jautājuma izskatīšanas kārtību un pieņemto lēmumu. Nacionālās sporta bāzes statusu nepiešķir, ja nav ievērotas šajā likumā noteiktās prasības.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minēto izrakstu un visus no sporta bāzes īpašnieka saņemtos dokumentus Sporta pārvalde iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrija 20 dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas iesniedz tos Ministru kabinetā.

(6) Atkārtoti iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc tam, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu.

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 6.panta tekstu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Sporta bāzes īpašnieks vai valsts sporta bāzes valdītājs (turpmāk – sporta bāzes īpašnieks) iesniedz Sporta pārvaldē iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu un dokumentus, kuri apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem (turpmāk – iesniegums). Iesnieguma veidlapas paraugu, iesnieguma iesniegšanas kārtību un iesniegumam pievienojamos dokumentus, kuri apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem, nosaka Ministru kabinets.

(2) Sporta pārvalde sporta bāzes īpašnieka iesniegto iesniegumu izskata divu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Sporta pārvalde, izskatot iesniegumu, pieprasa Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – padome) atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem, un pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā, kura 20 dienu laikā pēc tam, kad saņemti Sporta pārvaldes sagatavotie dokumenti, iesniedz tos Ministru kabinetā.

(3) Ja sporta bāzes īpašnieks Sporta pārvaldē nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tajos minētā informācija ir nepilnīga, Sporta pārvalde nosūta sporta bāzes īpašniekam par to rakstveida paziņojumu, norādot tajā trūkumu novēršanas termiņu. Ja paziņojumā norādītajā termiņā trūkumi tiek novērsti, Pārvalde veic šā panta otrajā daļā minētās darbības.

(4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu pieņem Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu tiek pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.”

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantu kā 7.pantu šādā redakcijā:

„7.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtība

(1) Sporta bāzes īpašnieks vai valsts sporta bāzes valdītājs (turpmāk – sporta bāzes īpašnieks) iesniedz Sporta pārvaldei iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu (turpmāk arī – iesniegums) un dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem. Iesnieguma veidlapas paraugu, iesnieguma iesniegšanas kārtību un iesniegumam pievienojamos dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem, reglamentē Ministru kabinets.

(2) Sporta pārvalde sporta bāzes īpašnieka iesniegumu izskata divu mēnešu laikā pēc tā saņemšanas. Sporta pārvalde, izskatot iesniegumu, pieprasa Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – padome) atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem un pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijai, kura 20 dienu laikā pēc Sporta pārvaldes sagatavoto dokumentu saņemšanas iesniedz tos Ministru kabinetam.

(3) Ja sporta bāzes īpašnieks Sporta pārvaldei nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tajos ietvertā informācija ir nepilnīga, Sporta pārvalde nosūta sporta bāzes īpašniekam attiecīgu rakstveida paziņojumu, norādot tajā trūkumu novēršanas termiņu. Ja paziņojumā norādītajā termiņā trūkumi tiek novērsti, Sporta pārvalde veic šā panta otrajā daļā minētās darbības.

(4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu tiek pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.”

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtība

(1) Sporta bāzes īpašnieks vai valsts sporta bāzes valdītājs (turpmāk – sporta bāzes īpašnieks) iesniedz Sporta pārvaldei iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu (turpmāk arī – iesniegums) un dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem. Iesnieguma veidlapas paraugu, iesnieguma iesniegšanas kārtību un iesniegumam pievienojamos dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem, reglamentē Ministru kabinets.

(2) Sporta pārvalde sporta bāzes īpašnieka iesniegumu izskata divu mēnešu laikā pēc tā saņemšanas. Sporta pārvalde, izskatot iesniegumu, pieprasa Latvijas Nacionālās sporta padomes (turpmāk – padome) atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem un pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijai, kura 20 dienu laikā pēc Sporta pārvaldes sagatavoto dokumentu saņemšanas iesniedz tos Ministru kabinetam.

(3) Ja sporta bāzes īpašnieks Sporta pārvaldei nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tajos ietvertā informācija ir nepilnīga, Sporta pārvalde nosūta sporta bāzes īpašniekam attiecīgu rakstveida paziņojumu, norādot tajā trūkumu novēršanas termiņu. Ja paziņojumā norādītajā termiņā trūkumi tiek novērsti, Sporta pārvalde veic šā panta otrajā daļā minētās darbības.

(4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu tiek pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 7.pantu ar nosaukumu šādā redakcijā:

“7. pants. Atteikums piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu”

- ietvert pantā likumprojekta 6.panta sesto daļu;

- noregulēt, kādos gadījumos tiek atteikts piešķirt sporta bāzei nacionālas sporta bāzes statusu.

Attiecīgi maināma turpmāko pantu numerācija.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 8.pantu šādā redakcijā:

„8.pants. Atteikums piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu

(1) Ministru kabinets rīkojumu par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu izdod šādos gadījumos:

1) ja sporta bāzes īpašnieks ar šā likuma 7.panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem nespēj pierādīt sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem;

2) ja sporta bāzes īpašnieks šā likuma 7.panta trešajā daļā minētajā Sporta pārvaldes paziņojumā norādītajā termiņā nav novērsis konstatētos trūkumus.

(2) Atkārtoti iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc tam, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu.”

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.18

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Atteikums piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu

(1) Ministru kabinets rīkojumu par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu izdod šādos gadījumos:

1) ja sporta bāzes īpašnieks ar šā likuma 7.panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem nespēj pierādīt sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem;

2) ja sporta bāzes īpašnieks šā likuma 7.panta trešajā daļā minētajā Sporta pārvaldes paziņojumā norādītajā termiņā nav novērsis konstatētos trūkumus.

(2) Atkārtoti iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc tam, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu.

7.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanas kārtība

(1) Nacionālās sporta bāzes statusu atņem šādos gadījumos:

1) ja to lūdz sporta bāzes īpašnieks;

2) ja sporta bāzes darbībā netiek ievēroti šajā likumā noteiktie nacionālās sporta bāzes darbības noteikumi;

3) ja nekustamais īpašums, kas veido nacionālo sporta bāzi, tiek sadalīts vai no tā tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa.

(2) Sporta pārvalde iesniedz izskatīšanai padomes sēdē dokumentus, kas apliecina, ka ir iestājies viens no šā panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem. Padome sagatavo padomes sēdes protokolu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu, kā arī protokola izrakstu. Izrakstu kopā ar pārējiem dokumentiem Sporta pārvalde iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā.

(3) Izglītības un zinātnes ministrija šā panta otrajā daļā minētos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetā.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7. panta pirmās daļas

2. punktu šādā redakcijā:

“2) ja sporta bāzes darbībā konstatēta neatbilstība šā likuma 5.panta nosacījumiem;”.

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs R.Broks

Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ja sporta bāzei tiek atņemts nacionālās sporta bāzes statuss, tā atkārtoti var pretendēt uz nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu ne agrāk kā gadu pēc Ministru kabineta rīkojuma par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izdošanas, izņemot gadījumu, kad nacionālās sporta bāzes statuss tiek atņemts sporta bāzēm, kuru nekustamie īpašumi ir sadalīti vai no tiem tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa, tad šādas sporta bāzes īpašnieks ir tiesīgs iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu iesniegt Sporta pārvaldē, neievērojot minēto termiņu.”

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 7.pantu kā 9.pantu šādā redakcijā:

„9.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanas kārtība

(1) Nacionālās sporta bāzes statusu atņem šādos gadījumos:

1) ja to lūdz sporta bāzes īpašnieks;

2) ja konstatēts, ka sporta bāzes darbība neatbilst šā likuma 6.panta nosacījumiem;

3) ja nacionālās sporta bāzes sastāvā esošais nekustamais īpašums tiek pārdots, atdāvināts, sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa), citādi atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām (arī ieķīlāts) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un rezultātā sporta bāze vairs neatbilst šā likuma 6.panta nosacījumiem.

(2) Sporta pārvalde šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā sporta bāzes īpašnieka iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kura attiecīgos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

(3) Sporta pārvalde iesniedz izskatīšanai padomes sēdē atzinuma sniegšanai dokumentus, kas apliecina, ka ir iestājies viens no šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā paredzētajiem gadījumiem. Minētos dokumentus un padomes protokola izrakstu, kurā iekļauts atzinums par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu, Sporta pārvalde iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kura minētos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

(4) Ja sporta bāzei tiek atņemts nacionālās sporta bāzes statuss, tā atkārtoti var pretendēt uz nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu ne agrāk kā gadu pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu, izņemot gadījumu, kad nacionālās sporta bāzes statuss atņemts sporta bāzēm, kuru sastāvā esošie nekustamie īpašumi ir sadalīti vai no tiem atdalīta kāda atsevišķa daļa, – šādas sporta bāzes īpašnieks ir tiesīgs iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu iesniegt Sporta pārvaldei, neievērojot minēto termiņu.”

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā

Nr. 21

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā

Nr. 21

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanas kārtība

(1) Nacionālās sporta bāzes statusu atņem šādos gadījumos:

1) ja to lūdz sporta bāzes īpašnieks;

2) ja konstatēts, ka sporta bāzes darbība neatbilst šā likuma 6.panta nosacījumiem;

3) ja nacionālās sporta bāzes sastāvā esošais nekustamais īpašums tiek pārdots, atdāvināts, sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa), citādi atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām (arī ieķīlāts) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un rezultātā sporta bāze vairs neatbilst šā likuma 6.panta nosacījumiem.

(2) Sporta pārvalde šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā sporta bāzes īpašnieka iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kura attiecīgos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

(3) Sporta pārvalde iesniedz izskatīšanai padomes sēdē atzinuma sniegšanai dokumentus, kas apliecina, ka ir iestājies viens no šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā paredzētajiem gadījumiem. Minētos dokumentus un padomes protokola izrakstu, kurā iekļauts atzinums par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu, Sporta pārvalde iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kura minētos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

(4) Ja sporta bāzei tiek atņemts nacionālās sporta bāzes statuss, tā atkārtoti var pretendēt uz nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu ne agrāk kā gadu pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu, izņemot gadījumu, kad nacionālās sporta bāzes statuss atņemts sporta bāzēm, kuru sastāvā esošie nekustamie īpašumi ir sadalīti vai no tiem atdalīta kāda atsevišķa daļa, – šādas sporta bāzes īpašnieks ir tiesīgs iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu iesniegt Sporta pārvaldei, neievērojot minēto termiņu.

8.pants. Nacionālās sporta bāzes darbības noteikumi

(1) Nacionālās sporta bāzes statuss uzliek par pienākumu sporta bāzes īpašniekam papildus citu normatīvo aktu prasībām visā nacionālās sporta bāzes darbības laikā nodrošināt, lai nacionālā sporta bāze atbilstu šā likuma 5.panta pirmās daļas nosacījumiem, lai tiktu ievēroti šā panta otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumi, kā arī Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu.

(2) Organizējot nacionālās sporta bāzes darbību, tās īpašnieks nodrošina sporta bāzes darbības nepārtrauktību sporta jomā, nacionālās sporta bāzes tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un iespēju rīkot valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņus, kā arī bērnu, jauniešu un invalīdu sporta pasākumus.

(3) Organizējot nacionālās sporta bāzes darbību, priekšroka dodama pasākumiem, kurus organizē atzītās sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes atbilstoši nacionālās sporta bāzes izmantošanas veidiem.

(4) Organizējot nacionālās sporta bāzes darbību, nav pieļaujama sporta bāzes sastāvā esošo objektu izmantošana tādiem mērķiem, kas nav savienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

22.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām no likumprojekta izslēgt likumprojekta 8.pantu.

Atbalstīts

 

 

9.pants. Ierobežojumi rīcībai ar nekustamo īpašumu, kas veido nacionālo sporta bāzi

(1) Nekustamo īpašumu, kuram piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, var pārdot, dāvināt, sadalīt (arī atdalīt no tā kādu atsevišķu daļu), citādi atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām (arī ieķīlāt) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par minētajām darbībām personas paziņo Sporta pārvaldei šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

(2) Saņemot valsts finanšu līdzekļus, kas sporta bāzes īpašniekam tiek piešķirti papildus šā likuma 4.pantā noteiktajam valsts atbalstam, sporta bāzes īpašnieks uzņemas saistības izmantot attiecīgos līdzekļus atbilstoši paredzētajam mērķim.

(3) Ja sporta bāzei (nekustamajam īpašumam), kurai piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, mainās īpašnieks, jaunajam īpašniekam ir pienākums mēneša laikā pēc īpašuma tiesību rašanās par to paziņot pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums (vai tā daļa), kas veido sporta bāzi.

4) Nacionālās sporta bāzes statuss šajā likumā noteiktajā kārtībā tiek atņemts tām sporta bāzēm, kuru nekustamie īpašumi tiek sadalīti vai no tiem tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa. Pēc nekustamā īpašuma sadalīšanas vai atsevišķas daļas atdalīšanas sporta bāzes īpašnieks ir tiesīgs pirms šā likuma 6.panta sestajā daļā noteiktā termiņa iesniegt iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

23.

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

26.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs R.Broks

Izslēgt 9.pantu.

Juridiskais birojs

Ierosinām 9.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Ja nacionālās sporta bāzes īpašnieks atsavina īpašumā esošo nacionālo sporta bāzi vai tās daļu, atdala daļu no nekustamā īpašuma, kas veido nacionālo sporta bāzi vai sadala to, vai apgrūtina to ar lietu tiesībām, īpašnieka pienākums ir ...... ilgā laikā paziņot par to Sporta pārvaldei ieraksta izdarīšanai sporta bāzu reģistrā.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 9.panta otro un trešo daļu.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 9.pantu kā 10.pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Ierobežojumi rīcībai ar nacionālās sporta bāzes sastāvā esošo nekustamo īpašumu

Ja nacionālās sporta bāzes sastāvā esošais nekustamais īpašums ir pārdots, atdāvināts, sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa), citādi atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām (arī ieķīlāts) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sporta bāzes īpašniekam ir pienākums 30 dienu laikā pēc attiecīgā darījuma noslēgšanas par to rakstveidā paziņot Sporta pārvaldei.”

Atbalstīts

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā

Nr. 26

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Ierobežojumi rīcībai ar nacionālās sporta bāzes sastāvā esošo nekustamo īpašumu

Ja nacionālās sporta bāzes sastāvā esošais nekustamais īpašums ir pārdots, atdāvināts, sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa), citādi atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām (arī ieķīlāts) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sporta bāzes īpašniekam ir pienākums 30 dienu laikā pēc attiecīgā darījuma noslēgšanas par to rakstveidā paziņot Sporta pārvaldei.

10.pants. Nacionālās sporta bāzes darbības uzraudzība

(1) Sporta pārvalde pastāvīgi uzrauga nacionālās sporta bāzes darbību un tās īpašnieka rīcību ar nekustamo īpašumu, kas veido nacionālo sporta bāzi. Sporta pārvalde ne retāk kā reizi divos gados organizē nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudi, ko veic Sporta pārvaldes izveidota komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz pieci komisijas locekļi – Sporta pārvaldes pārstāvji, biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” valdes norīkots sporta federācijas pārstāvis un pilnvarots pārstāvis no pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums (vai tā daļa), kas veido nacionālo sporta bāzi. Par paredzēto nacionālās sporta bāzes pārbaudi komisija vismaz piecas dienas iepriekš rakstveidā brīdina nacionālās sporta bāzes īpašnieku.

(2) Komisija ir tiesīga pārbaudīt nacionālo sporta bāzi tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē, kā arī pieprasīt īpašniekam iesniegt dokumentus un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai pārliecinātos, vai nacionālajā sporta bāzē ir nodrošināta visu šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana. Ja Sporta pārvalde veic nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudi patstāvīgi, tai ir tiesības pieprasīt nacionālās sporta bāzes īpašniekam nepieciešamo informāciju un dokumentus.

(3) Piecu darbdienu laikā pēc komisijas veiktās nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudes un komisijas pieprasīto dokumentu un paskaidrojumu saņemšanas Sporta pārvalde informē nacionālās sporta bāzes īpašnieku par pārbaudes rezultātiem un uzaicina viņu izteikt par tiem savu viedokli. Pēc iepazīšanās ar nacionālās sporta bāzes īpašnieka viedokli komisija sastāda noslēguma ziņojumu.

(4) Ja nacionālās sporta bāzes darbībā konstatēti pārkāpumi, ziņojumā norāda to novēršanas termiņu un, ja iespējams, arī veicamos pasākumus. Ja konstatētie pārkāpumi netiek novērsti ziņojumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Sporta pārvalde ziņojumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz izskatīšanai padomes sēdē. Padome lemj par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu.

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 10.pantu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Sporta pārvalde pastāvīgi uzrauga nacionālās sporta bāzes darbības atbilstību šā likuma 5.panta un citu normatīvo aktu prasībām un ne retāk kā reizi divos gados organizē nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudi. Par paredzēto nacionālās sporta bāzes pārbaudi Sporta pārvalde vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina nacionālās sporta bāzes īpašnieku.

(2)  Lai pārliecinātos, vai nacionālajā sporta bāzē ir nodrošināta visu šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana, Sporta pārvalde ir tiesīga pieprasīt nacionālās sporta bāzes īpašniekam iesniegt dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt nacionālās sporta bāzes apskati īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē.

(3) Piecu darbdienu laikā pēc nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudes Sporta pārvalde informē nacionālās sporta bāzes īpašnieku par pārbaudes rezultātiem un uzaicina viņu izteikt par tiem savu viedokli. Pēc iepazīšanās ar nacionālās sporta bāzes īpašnieka viedokli Sporta pārvalde sastāda noslēguma ziņojumu.

(4) Ja nacionālās sporta bāzes darbībā konstatēti pārkāpumi, noslēguma ziņojumā norāda to novēršanas termiņu un, ja iespējams, arī veicamos pasākumus. Ja konstatētie pārkāpumi netiek novērsti ziņojumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Sporta pārvalde pieprasa padomes atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem un pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā, kura 20 dienu laikā pēc tam, kad saņemti Sporta pārvaldes sagatavotie dokumenti, iesniedz tos Ministru kabinetā jautājuma par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu attiecīgajai sporta bāzei izlemšanai.

(5) Kārtību, kādā tiek veikta nacionālās sporta bāzes darbības pārbaude un tajā iesaistāmās institūcijas nosaka Ministru kabinets.”

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 10.pantu kā 11.pantu šādā redakcijā:

„11.pants. Nacionālās sporta bāzes darbības uzraudzība

(1) Sporta pārvalde pastāvīgi uzrauga nacionālās sporta bāzes darbības atbilstību šā likuma 6.panta un citu normatīvo aktu prasībām un ne retāk kā reizi divos gados organizē nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudi. Par paredzēto nacionālās sporta bāzes pārbaudi Sporta pārvalde vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku.

(2)  Lai pārliecinātos, vai nacionālajā sporta bāzē ir nodrošināta visu šā likuma un citu normatīvo aktu prasību ievērošana, Sporta pārvalde ir tiesīga pieprasīt, lai sporta bāzes īpašnieks iesniedz dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt nacionālās sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē.

(3) Piecu darbdienu laikā pēc nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudes Sporta pārvalde informē sporta bāzes īpašnieku par pārbaudes rezultātiem un uzaicina viņu izteikt par tiem savu viedokli. Pēc iepazīšanās ar sporta bāzes īpašnieka viedokli Sporta pārvalde iesniedz noslēguma ziņojumu.

(4) Ja nacionālās sporta bāzes darbībā konstatēti pārkāpumi, noslēguma ziņojumā norāda to novēršanas termiņu un, ja iespējams, arī veicamos pasākumus. Ja konstatētie pārkāpumi netiek novērsti noslēguma ziņojumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Sporta pārvalde pieprasa padomes atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem un pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijai, kura 20 dienu laikā pēc Sporta pārvaldes sagatavoto dokumentu saņemšanas iesniedz tos Ministru kabinetam jautājuma par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izlemšanai.

(5) Kārtību, kādā tiek veikta nacionālās sporta bāzes darbības pārbaude, un tajā iesaistāmās institūcijas nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā

Nr. 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Nacionālās sporta bāzes darbības uzraudzība

(1) Sporta pārvalde pastāvīgi uzrauga nacionālās sporta bāzes darbības atbilstību šā likuma 6.panta un citu normatīvo aktu prasībām un ne retāk kā reizi divos gados organizē nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudi. Par paredzēto nacionālās sporta bāzes pārbaudi Sporta pārvalde vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku.

(2)  Lai pārliecinātos, vai nacionālajā sporta bāzē ir nodrošināta visu šā likuma un citu normatīvo aktu prasību ievērošana, Sporta pārvalde ir tiesīga pieprasīt, lai sporta bāzes īpašnieks iesniedz dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt nacionālās sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē.

(3) Piecu darbdienu laikā pēc nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudes Sporta pārvalde informē sporta bāzes īpašnieku par pārbaudes rezultātiem un uzaicina viņu izteikt par tiem savu viedokli. Pēc iepazīšanās ar sporta bāzes īpašnieka viedokli Sporta pārvalde iesniedz noslēguma ziņojumu.

(4) Ja nacionālās sporta bāzes darbībā konstatēti pārkāpumi, noslēguma ziņojumā norāda to novēršanas termiņu un, ja iespējams, arī veicamos pasākumus. Ja konstatētie pārkāpumi netiek novērsti noslēguma ziņojumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Sporta pārvalde pieprasa padomes atzinumu par sporta bāzes atbilstību šā likuma 6.panta nosacījumiem un pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijai, kura 20 dienu laikā pēc Sporta pārvaldes sagatavoto dokumentu saņemšanas iesniedz tos Ministru kabinetam jautājuma par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izlemšanai.

(5) Kārtību, kādā tiek veikta nacionālās sporta bāzes darbības pārbaude, un tajā iesaistāmās institūcijas nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

29.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar 12.pantu šādā redakcijā:

„12.pants. Nacionālo sporta bāzu reģistrs

Informācija par sporta bāzēm, kurām šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, tiek apkopota Nacionālo sporta bāzu reģistrā. Nacionālo sporta bāzu reģistra turētājs un pārzinis ir Sporta pārvalde. Nacionālo sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

 

 

12.pants. Nacionālo sporta bāzu reģistrs

Informācija par sporta bāzēm, kurām šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, tiek apkopota Nacionālo sporta bāzu reģistrā. Nacionālo sporta bāzu reģistra turētājs un pārzinis ir Sporta pārvalde. Nacionālo sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikumi

1. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.,16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.).

2. Sporta bāzei, kurai nacionālās sporta bāzes statuss piešķirts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tas tiek saglabāts līdz 2009.gada 31.decembrim.

3. Ja šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā minētās nacionālās sporta bāzes īpašnieks vēlas saglabāt nacionālās sporta bāzes statusu pēc 2010.gada 1.janvāra, viņš līdz 2009.gada 31.maijam iesniedz iesniegumu šajā likumā noteiktajā kārtībā.

4. Ja šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā minētās nacionālās sporta bāzes īpašnieks līdz 2009.gada 31.maijam šajā likumā noteiktajā kārtībā nav iesniedzis iesniegumu, attiecīgā sporta bāze ar 2010.gada 1.janvāri zaudē nacionālās sporta bāzes statusu.

5. Nacionālās sporta bāzes, kurām statuss ir piešķirts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”, privatizējamas vai atsavināmas, ja tam piekrīt Latvijas Nacionālā sporta padome. Privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos paredz, ka objekta ieguvēja pienākums ir saglabāt attiecīgās sporta bāzes darbības profilu, to ekonomiski un finansiāli garantēt, kā arī paredz starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanas nosacījumus. Konkrēto starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanas iespēju attiecīgajā sporta bāzē izvērtē Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. Ja privatizētai vai atsavinātai sporta bāzei mainās īpašnieks, minētie nosacījumi ir saistoši arī turpmākajiem nacionālās sporta bāzes ieguvējiem.

6. Saskaņā ar šā likuma pārejas noteikumu 5.punktu nacionālās sporta bāzes, kuras atrodas uz zemes, kas līdz 1940.gada 21.jūnijam bija fizisko personu īpašumā, var nodot privatizācijai vai atsavināšanai tikai pēc tam, kad bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktajā kārtībā ir saņēmuši kompensāciju vai līdzvērtīgu zemesgabalu citā vietā.

7. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31.maijam izdod šā likuma 4.pantā un 6.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūnijā.

   

Redakcionāli precizēts

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmums “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.,16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.).

2. Sporta bāzei, kurai nacionālās sporta bāzes statuss piešķirts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tas tiek saglabāts līdz 2009.gada 31.decembrim.

3. Ja šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās sporta bāzes īpašnieks vēlas tai saglabāt nacionālās sporta bāzes statusu pēc 2010.gada 1.janvāra, viņš līdz 2009.gada 31.maijam iesniedz attiecīgu iesniegumu šajā likumā noteiktajā kārtībā.

4. Ja šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās sporta bāzes īpašnieks līdz 2009.gada 31.maijam nav šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu, attiecīgā sporta bāze ar 2010.gada 1.janvāri zaudē nacionālās sporta bāzes statusu.

5. Nacionālās sporta bāzes, kurām šāds statuss ir piešķirts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”, privatizējamas vai atsavināmas, ja tam piekrīt Latvijas Nacionālā sporta padome. Privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos paredz, ka objekta ieguvēja pienākums ir saglabāt, ekonomiski un finansiāli garantēt sporta bāzes darbības profilu, kā arī paredz starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanas nosacījumus. Konkrēto starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanas iespēju attiecīgajā sporta bāzē izvērtē Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. Ja privatizētai vai atsavinātai nacionālajai sporta bāzei mainās īpašnieks, minētie nosacījumi ir saistoši arī turpmākajiem šīs sporta bāzes ieguvējiem.

6. Saskaņā ar šo pārejas noteikumu 5.punktu nacionālās sporta bāzes, kuras atrodas uz zemes, kas līdz 1940.gada 21.jūnijam bija fizisko personu īpašumā, var nodot privatizācijai vai atsavināšanai tikai pēc tam, kad bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktajā kārtībā ir saņēmuši kompensāciju vai līdzvērtīgu zemesgabalu citā vietā.

 

7. Ministru kabinets līdz 2008.gada 31.maijam izdod šā likuma 4.pantā un 6.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

 

Likums stājas spēkā …