Rīgā

VALSTS  KANCELEJA

 

 

 

 

 

Rīgā

 

20.12.2007.          Nr.90/TA-2824, TA-2829

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi". Likumprojektu izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Arāja 67047875, gunta.araja@izm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lp.

3. Konvencijas par Eiropas Universitātes institūta izveidi teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā uz 111 lp.

4. Konvencijas, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā uz 15 lp.

5. Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.70  21.§ un 22.§ izraksts uz 2 lp.

6. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


 

Likumprojekts

 

Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi

 

1.pants. 1972.gada 19.aprīļa Konvencija par Eiropas Universitātes institūta izveidi (turpmāk – Konvencija) un 1992.gada 17.jūnija Konvencija, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi (turpmāk – Grozījumu konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Konvencijā un Grozījumu konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 32.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Grozījumu konvencija stājas spēkā tās 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Grozījumu konvencija angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.


 

Likumprojekta

„Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Saskaņā ar Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, ar kuriem ir izveidota Eiropas Savienība (turpmāk tekstā - Pievienošanās akts), 6.panta otro daļu Latvijas Republika ir apņēmusies pievienoties nolīgumiem vai konvencijām, kurus ir noslēgušas Eiropas Savienības dalībvalstis.

1972.gada 19.aprīlī, Florencē, parakstītā Konvencija par Eiropas Universitātes institūta izveidi (turpmāk tekstā – Konvencija), ir Eiropas Savienības dalībvalstu vienošanās par tādas augstākās izglītības institūcijas izveidi, kuras mērķis ir sekmēt Eiropas kultūras un zinātnes mantojuma saglabāšanu, Eiropas tiesību attīstību un kalpot par forumu ideju, pieredzes apmaiņai un diskusijām Institūta studiju virzienu un pētniecības ietvaros. Eiropas Universitātes Institūts (turpmāk tekstā – Institūts) piedāvā četrus gadus ilgas doktora studiju programmas četros virzienos: vēsture un civilizācija, ekonomika, tiesību zinātnes, politika un sabiedriskās zinātnes, kā arī vienu gadu ilgu maģistra studiju programmu Eiropas tiesībās. Institūtā maģistra un doktora studiju programmās pamatā studē to ES dalībvalstu pilsoņi, kuras ir pievienojušās Konvencijai.

Ar atse višķu Institūta Padomes lēmumu studijām institūtā var tik uzņemti arī citu valstu pilsoņi, kuri ir tiesīgi saņemt savu valstu stipendiju fondu piešķirtās stipendijas vai Itālijas Ārlietu ministrijas stipendijas. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošo informāciju, šajā Institūtā ir studējuši arī divi Latvijas iedzīvotāji, jo pirms pievienošanās Eiropas Savienībai Latvijas iedzīvotājiem bija pieejama Itālijas Ārlietu ministrijas stipendiju programma Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm. Pašlaik tā ir pārveidota par stipendiju programmu Dienvidaustrumeiropas valstīm un Latvijas iedzīvotājiem nav pieejama.

Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem iespējas studēt šajā augstākās izglītības institūcijā, ir nepieciešama Latvijas pievienošanās Konvencijai.

1992.gadā Konvencijas dalībvalstis vienojās par nepieciešamību modernizēt Institūta organizatorisko un akadēmisko struktūru, lai nodrošinātu tās atbilstību augstākās izglītības attīstības tendencēm Eiropā. Tāpēc 1992.gada 17.jūnijā, Florencē, tika parakstīta „Konvencija, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes Institūta izveidi” (turpmāk – Grozījumu konvencija), ar kuru tika izdarīti grozījumi Konvencijā.

Izdarītie grozījumi precizē zinātnisko struktūru izveidi Institūta ietvaros, Institūta rektora ievēlēšanas kārtību, Institūta pārvaldes struktūru uzbūvi un kompetenci un Institūta grādu piešķiršanas nosacījumus. Pašlaik Grozījumu konvencija vēl nav stājusies spēkā, jo tā ir jāratificē visām Konvencijas dalībvalstīm.

Tā kā Latvija pievienojas Konvencijai, vienlaikus ir jāveic arī pievienošanās Grozījumu konvencijai, ņemot vērā tās paredzēto ietekmi uz reformu procesu Institūtā.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais likumprojekts paredz Latvijas Republikas pievienošanos Konvencijai par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvencijai, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes Institūta izveidi. Likumprojektā ir paredzēts, ka Izglītības un zinātnes ministrija koordinēs Konvencijās paredzēto saistību izpildi. Pievienojoties Konvencijām, Latvija iegūst tiesības nosūtīt noteiktu skaitu savu studentu studijām Institūtā visās studiju programmās un mācībspēkus darbam Institūtā, kā arī Latvijai ir savs pārstāvis Institūta Padomē. Paredzamā Latvijas Republikas balss vērtība Institūta Padomē gadījumos, kad lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, ir trīs balsis.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Pievienošanās Konvencijām ilgtermiņā uzlabos sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību starptautiskā vidē un iegūt labāku darbu.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

9,7

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

9,7

44,9

81,5

81,5

74,18

3. Finansiālā ietekme

0

-44,9

-81,5

-81,5

-74,18

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 2007.gadā

1) stipendija EUR 1100 x 12 cilvēkmēneši x 0,7028 = Ls 9276,96

2) ceļa izdevumi EUR 300 x 1 cilvēks x 0,7028 = Ls 210,84

3) medicīniskās apdrošināšanas izdevumi EUR 404 x 0,7028 = Ls 283,93

                                                                            Kopā: Ls 9771,73

2008.gadā

1) Dalības maksa par Latvijas studentiem

EUR 12 000 x 3 cilvēki x 0,7028 = Ls 25 300,80

2) stipendija EUR 1100 x 36 cilvēkmēneši x 0,7028 = Ls 27 830,88

3) ceļa izdevumi EUR 300 x 3 cilvēki x 0,7028 = Ls 632,52

4) medicīniskās apdrošināšanas izdevumi

EUR 404 x 3 cilvēki x 0,7028 = Ls 851,79

                                                                            Kopā: Ls 54 615,99

2009.gadā

1) Dalības maksa par Latvijas studentiem

EUR 12 000 x 5 cilvēki x o,7028 = Ls 42 168

2) stipendija EUR 1100 x 60 cilvēkmēneši x 0,7028 = Ls 46 384,8

3) ceļa izdevumi EUR 300 x 5 cilvēki x 0,7028  = Ls 1054,20

4) medicīniskās apdrošināšanas izdevumi

EUR 404 x 5 cilvēki x 0,7028 = Ls 1419,66

 

                                                                            Kopā: Ls 91 026,66

2010.gadā un turpmākajos gados

1) Dalības maksa par Latvijas studentiem

EUR 12 000 x 5 cilvēki x o,7028 = Ls 42 168

2) stipendija EUR 1100 x 60 cilvēkmēneši x 0,7028 = Ls 46 384,8

3) ceļa izdevumi EUR 300 x 5 cilvēki x 0,7028  = Ls 1054,20

4) medicīniskās apdrošināšanas izdevumi

EUR 404 x 5 cilvēki x 0,7028 = Ls 1419,66

                                                                            Kopā: Ls 91 026,66

 

6. Cita informācija

Lai nodrošinātu savu valstspiederīgo studijas Institūtā Konvencijas dalībvalstis par tiem maksā noteiktu iemaksu Institūta budžetā, kas ir atkarīga no studentu skaita, piešķir stipendijas saviem valstspiederīgajiem studijām Institūtā un noteiktā apjomā kompensē ceļa izdevumus uz Florenci un atpakaļ, kā arī sedz medicīniskās apdrošināšanas izdevumus. Katra dalībvalsts pati nosaka stipendijas apmēru un ceļa izdevumu kompensācijas apmēru un noteikumus. Vienlaikus mēneša stipendijas nedrīkst būt mazāks par EUR 1050 līdz 2007.gada 31.decembrim un EUR 1100 no 2008.gada 1.janvāra.

2006/Likumdosana/lik_imag9/2007.akadēmiskajā gadā četras Konvencijas dalībvalstis (Itālija, Slovēnija. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste un Polija) stipendijas apmēru ir noteikušas EUR 1070 apmērā līdz 2006.gada beigām un EUR 1090 no 2007.gada janvāra, Austrija EUR 1200 apmērā, Beļģija EUR 1127 EUR apmērā, Dānija EUR 2000 apmērā, Somija EUR 1600 apmērā, Francija EUR 1109 apmērā, Grieķija EUR 1050 apmērā, Īrija EUR 1058 apmērā, Portugāle EUR 1155 apmērā, Luksemburga EUR 1631 apmērā, Vācija EUR 1127 apmērā, Zviedrija EUR 1579.

Ceļa izdevumu kompensācijas apmēram nav noteikts minimālais limits. Austrija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija un Luksemburga neparedz atsevišķu ceļa izdevumu apmaksu. Vācija visā studiju laikā ceļa izmaksas apmaksā vienreiz EUR 375 apmērā, Beļģija gadā apmaksā EUR 270, Igaunija gadā apmaksā EUR 830 apmērā, Somija vidēji apmaksā EUR 413 gadā, Īrija gadā apmaksā EUR 635, Nīderlande gadā apmaksā EUR 317, Portugāle EUR 998, Slovēnija gadā apmaksā EUR 120, Spānija gadā apmaksā EUR 700, Zviedrija gadā apmaksā EUR 1071.

Atsevišķas dalībvalstis apmaksā Institūta veselības apdrošināšanas polises iegādi, kura maksā EUR 32,85 mēnesī.

Par 2007.gadā Institūtā uzņemtā studenta studijām Institūtā dalības maksa nav jāmaksā, bet sākot ar 2008.gadu Izglītības un zinātnes ministrija plāno trīs Latvijas studentu studijas Institūtā par kuriem dalības maksa būs jāmaksā. Studentiem, kuri dosies studēt uz Institūtu, ir paredzēts maksāt ikmēneša stipendiju EUR 1100 apmērā un vienu reizi gadā segt ceļa izdevumus no Latvijas uz Florenci un atpakaļ ne vairāk kā EUR 300 apmērā, kā arī segt medicīniskās apdrošināšanas izdevumus.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2007.gadam” 2007.gadam nepieciešamais finansējums ir paredzēts Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā, kā arī finansējums 2008.gadam un turpmākajiem gadiem ir plānots likuma 14.pielikumā “Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē,valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas)”.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Papildu normatīvie akti nav jāizdod.

 

2. Cita informācija 

Saskaņā ar Konvencijas 16.panta trešo daļu studentu uzņemšanas noteikumus pieņem Institūta padome. Atbilstoši šiem noteikumiem, pieteikšanās studijām notiek tieši Institūtā, aizpildot Institūta interneta mājaslapā www.iue.it ievietoto elektronisko iesniegumu ar pievienotiem iepriekšējo izglītību apliecinošiem dokumentiem, CV, pētnieciskā darba plānu un rekomendācijām. Šos iesniegumus vērtē Institūta izveidota Uzņemšanas komisija, kura vērtēšanas procesā, ja nepieciešams, konsultējas ar Konvencijas dalībvalsts atbildīgo institūciju. Studentu izvēlē noteicošie ir studiju pamatojuma kvalitātes kritēriji.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Pievienošanos Konvencijai paredz Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, ar kuriem ir izveidota Eiropas Savienība 6.panta otrā daļa.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

 Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 2006.gada septembrī notika konsultācijas ar Institūta pārstāvjiem par Latvijas dalības nosacījumiem, kuru laikā tika iegūta informācija par Latvijas valstspiederīgo studiju izmaksām.

5. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinēs Izglītības un zinātnes ministrija informējot par iespējām pieteikties studijām Institūtā, maksājot stipendijas sekmīgajiem kandidātiem, kā arī informējot par vakantajiem akadēmiskā personāla amatiem Institūtā. Konvencijā paredzēto saistību izpilde paplašinās Izglītības un zinātnes ministrijas funkcijas, bet vienlaikus Konvencijā par edzēto saistību izpildei jaunas amata vietas vai struktūrvienības netiks veidotas.

Grozījumu konvencija papildina Konvenciju attiecībā uz Institūta darbības tiesisko regulējumu, neparedzot jaunus pienākumus Konvencijas dalībvalstīm.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Informācija par likuma pieņemšanu un Konvencijas spēkā stāšanos Latvijā tiks publicēta Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā internetā www.izm.gov.lv, kā arī nosūtīta plašsaziņas līdzekļiem. Tiklīdz spēkā stāsies Grozījumu konvencija, informācija par spēkā stāšanos tiks publicēta tādā pašā kārtībā.

Likums un Konvencijas tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

Informācija par iespējam studēt Institūtā, vakantajām akadēmiskā personāla vietām un Institūta piedāvātajām sadarbības iespējām tiks ievietota Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā internetā www.izm.gov.lv un sludinājumi par pieteikšanos studijām Institūtā tiks publicēti lielākajos Latvijas laikrakstos, kā arī nosūtīti Latvijas augstākās izglītības un zinātnes institūcijām. Informācija par pieteikšanās rezultātiem un piešķirto stipendiju skaitu tiks iekļauta ikgadējā Izglītības un zinātnes ministrijas gada publiskajā pārskatā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Institūta Uzņemšanas komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Institūta Akadēmiskajā padomē. Latvijas Republikā pieņemtos lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

4. Cita informācija

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Izglītības un zinātnes ministre                                                     B.Rivža

 

 

 

Ministre

Valsts sekretārs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā dienesta vadītājs

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Rivža

M.Gruškevics

I.Purmale

E.Martinsons

G.Arāja

 

23.11.2007. 16:20

1920

G.Arāja

7047875, gunta.araja@izm.gov.lv

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

B.Rivža


 

 

 

CONVENTION SETTING UP A
EUROPEAN UNIVERSITY
INSTITUTE

Text in force as from 1 January 1998, without the amendments made by the 1992 amending Convention, which has not yet entered into force.

 

 


INDEX

 

UPDATED TEXT OF THE CONVENTION FOLLOWING THE ACCESSION OF NEW MEMBER STATES

 

CHAPTER I: Principles governing the setting up of the Institute ............…………………….1

 

CHAPTER II: Administration ..................................................................…………………….2

 

CHAPTER III: Academic structure..........................................................……………………..7

A. Academic organization ...................................................................………………….7

B. Teaching staff and research students ..............................................………………….9

 

CHAPTER IV: Financial provisions .........................................................…………………...10

 

CHAPTER V: Miscellaneous provisions ..................................................…………………...14

 

CHAPTER VI: Transitional and final provisions ....................................…………………....15

 

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

 

CHAPTER I: Arrangements for the Institute ...........................................…………………....19

 

CHAPTER II: Arrangements concerning representatives of the Contracting States,
and the Principal, Secretary, teaching staff and other persons connected with
the Institute ............................................................................……………………………..….21

 

CHAPTER III: General provisions ..................................................…………………............24

 


FINAL ACT

 

ANNEX I ...................................................................................................……………………27

I. Declarations relating to certain provisions of the Convention ...............…………………..27

II.Miscellaneous declarations ....................................................................…………………...31

 

ANNEX II ..................................................................................................…………………...32

Declarations by the Government of the Federal Republic of Germany ……………………...32

 

HIGH COUNCIL DECISIONS AMENDING THE CONVENTION SETTING UP THE INSTITUTE FOLLOWING THE ACCESSION OF THE NEW MEMBER STATES

 

a. High Council decision of 20 March 1975 amending the Convention setting up
the Institute following the accession of new Member States……………………………33

 

b. High Council decision No. 5/86 amending the Convention setting up a European
University Institute following the accession of the Hellenic Republic .............................37

 

c. High Council decisions No. 3/87 and 15/87 amending the Convention setting up
a European University Institute following the accession of the Kingdom of Spain ..........40

 

d. High Council decision No. 4/89 amending the Convention setting up a European
University Institute following the accession of the Portuguese Republic .........................46

 

e. High Council decision No 1/97 of 19 June 1997 amending the Convention setting up
a European University Institute following accession by the Finnish Republic and
the Kingdom of Sweden ...................................………………………………………….50

 

f. High Council decision No 7/97 of 11 December 1997 amending
the Convention setting up a European University Institute following accession
by the Republic of Austria ...........................................................………………………..55


CONVENTION
SETTING UP A

 

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

 

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,

 

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

 

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,

 

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,

 

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,

 

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,

 

RESOLVED to foster the advancement of learning in fields which are of particular interest for the development of Europe, especially its culture, history, law, economics and institutions;

 

DESIRING to promote cooperation in these fields and to stimulate joint research;

 

HAVING DECIDED to realize the intentions expressed on the subject in the Declarations made by the Heads of State or of Government meeting at Bonn on 18 July 1961 and at The Hague on 1 and 2 December 1969;

 

CONSIDERING that a further contribution should be made to the intellectual life of Europe and that in this spirit a European Institute should be set up at the highest university level;

 

HAVE DECIDED to set up a European University Institute and to lay down the conditions under which it will function, and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

 

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:

 

Mr Léon HUREZ,
Minister of Education (F);

 

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

 

Mr Rolf LAHR,
Ambassador of the Federal Republic of Germany in Rome;

 

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC:

 

Mr Jacques DUHAMEL,
Minister for Cultural Affairs;

 

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:

 

Mr Aldo MORO,
Minister for Foreign Affairs;
Mr Riccardo MISASI,
Minis ter of Education;

 

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG:

 

Mr Jean DUPONG,
Minister of Education;

 

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS:

 

Mr Th. E. WESTERTERP,
State Secretary, Ministry of Foreign Affairs;

 

WHO, having exchanged their Full Powers, found in good and due form, have agreed

as follows:

 

 


CHAPTER I

 

PRINCIPLES GOVERNING THE SETTING UP OF THE INSTITUTE

 

Article 1

 

By this Convention, the Member States of the European Communities (hereinafter called the “Contracting States”) jointly set up the European University Institute (hereinafter called the “Institute”. It shall have legal personality.

 

The seat of the Institute shall be in Florence.

 

Article 2

 

1. The aim of the Institute shall be to contribute, by its activities in the fields of higher education and research, to the development of the cultural and scientific heritage of Europe, as a whole and in its constituent parts. Its work shall also be concerned with the great movements and institutions which characterize the history and development of Europe. It shall take into account relations with cultures outside Europe.

 

This aim shall be pursued through teaching and research at the highest university level.

 

2. The Institute should also be a forum for the exchange and discussion of ideas and experience in subjects falling within the areas of study and research with which it is concerned.

 

Article 3

 

1. The Contracting States shall take all the measures necessary to facilitate the pursuit of the aim of the Institute while observing freedom of research and teaching.

 

2. The Contracting States shall encourage the spread of the Institute’s influence in the scientific and university world. To this end, they shall assist the Institute to establish appropriate bonds of cooperation with the universities and scientific institutions in their territories and with the European and international bodies concerned with education, culture and research.

 

3. Within its terms of reference, the Institute shall cooperate with universities and with any national or international teaching or research body wishing to cooperate. It may conclude agreements with States and international bodies.

 

Article 4

 

The Institute and its staff shall enjoy such privileges and immunities as are necessary for the performance of their tasks, under the conditions laid down in the Protocol annexed to this Convention, which forms an integral part thereof.

 

The Institute shall conclude a headquarters agreement with the Italian Government, to be approved unanimously by the High Council.

 

CHAPTER II

 

ADMINISTRATION

 

Article 5

 

The authorities of the Institute shall be:

 

a) the High Council,

 

b) the Principal of the Institute,

 

c) the Academic Council.

 

Article 6

 

1. The High Council shall be composed of representatives of the Governments of the Contracting States; each Government shall have one vote in the Council and shall delegate to it two representatives.

 

The High Council shall meet at least once a year in Florence.

 

2. The office of President of the High Council shall be held for one year by a representative of each of the Contracting States in turn.

 

3. The Principal of the Institute, the Secretary and a representative of the European Communities shall take part in meetings of the High Council but shall not vote.

 

4. The High Council shall be responsible for the main guidance of the Institute; it shall direct its activities and supervise its development. It shall facilitate on the one hand relations between Governments on matters concerning the Institute, and on the other hand relations between Governments and the Institute.

 

The High Council shall take the decisions necessary for the performance of the tasks thus entrusted to it in accordance with paragraphs 5 and 6.

 

5. Acting unanimously, the High Council shall:

 

a) draw up the rules governing the activities of the Institute and the financial rules provided for in Article 26;

 

b) adopt the procedure for the selection of the working languages in accordance with Article 27;

 

c) draw up the service rules of the staff of the Institute; these service rules shall lay down the procedure for settling disputes between the Institute and persons covered by them;

 

d) decide upon the creation of permanent posts for professors assigned to the Institute;

 

e) invite, on terms which it shall lay down, the persons specified in Article 9 (3) to take part in the activities of the Academic Council;

 

f) conclude the headquarters agreement between the Institute and the Italian Government, and any instrument referred to in Article 3 (3);

 

g) appoint the first Principal and the first Secretary of the Institute;

 

h) allow, if necessary, derogation from Article 8 (3);

 

i) alter the arrangement into departments provided for in Article 11 or create new departments;

 

j) grant the approval referred to in Article 33;

 

k) take the measures referred to in Article 34.

 

6. The High Council shall, acting by a qualified majority, take decisions other than those provided for in paragraph 5, in particular those concerning:

 

a) the appointment of the Principal and the Secretary of the Institute;

 

b) the approval of the Institute’s budget and giving a discharge to the Principal in respect of the implementation of the budget;

 

c) the approval, on a proposal from the Academic Council, of the general teaching policy;

 

d) the adoption of its rules of procedure.

 

7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

Belgium            5

Denmark          3

Germany          10

Greece             5

Spain    8

France 10

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands      5

Austria             4

Portugal            5

Finland             3

Sweden            4

United Kingdom           10

 

The decisions shall be carried if they have received a minimum of 62 votes in favour and the approval of at least 10 Governments.

 

8. Abstentions shall not prevent the adoption by the High Council of decisions which require unanimity.

 

Article 7

 

1. The Principal shall direct the Institute. He shall carry out or supervise the carrying out of acts and decisions pursuant to this Convention and shall take any administrative decisions which do not fall within the terms of reference of any of the other authorities of the Institute.

 

2. He shall be responsible for the administration of the Institute. He shall represent it in law.

 

He shall prepare the draft annual budget and the draft triennial financial forecasts and shall submit them to the High Council after consulting the Academic Council.

 

He shall appoint the heads of departments and the members of the teaching staff nominated by the Academic Council in accordance with Article 9 (5) (d).

 

He shall appoint members of the administrative staff of the Institute.

 

3. The Principal of the Institute shall be chosen by the High Council from a list of three names proposed by the Academic Council.

 

He shall be appointed for a period of three years. His term of office may be renewed once.

 

Article 8

 

1. A Secretary shall assist the Principal of the Institute in the performance of his organizational and administrative duties.

 

2. His term of office and the length of his appointment shall be laid down in the rules provided for in Article 6 (5) (a).

 

3. The Secretary and the Principal of the Institute may not be of the same nationality, unless unanimously decided otherwise by the High Council.

 

Article 9

 

1. The Academic Council shall have general powers with regard to research and teaching, without prejudice to the terms of reference of the other authorities of the Institute.

 

It shall be presided over by the Principal of the Institute.

 

2. The following shall be members of the Academic Council:

 

a) the Principal of the Institute;

 

b) the Secretary of the Institute, who shall take part in the work but shall not vote;

 

c) heads of department;

 

d) all or some of the professors assigned to the Institute;

 

e) representatives of the other members of the teaching staff;

 

f) representatives of the research students.

 

3. The High Council may, under conditions which it shall lay down, invite persons with particular qualifications who are nationals of Member States and who represent the various aspects of economic, social and cultural life, to take part in the activities of the Academic Council.

 

4. The rules provided for in Article 6 (5) (a) shall determine:

 

a) the number of members of the Academic Council representing the categories of persons indicated in paragraph 2 (d), (e) and (f), the procedure for their appointment and the length of their term of office;

 

b) the rules for majority votes in the Academic Council.

 

5. The Academic Council shall:

 

a) draw up study and research programmes;

 

b) participate in the preparation of the draft annual budget and the draft triennial financial forecasts;

 

c) take any implementing measures concerning research and teaching which do not fall within the terms of reference of any of the other authorities of the Institute;

 

d) meeting in a session restricted to members of the teaching staff who have at least equal status with the persons concerned, nominate the heads of department, the professors and the other teachers to be engaged as members of the teaching staff of the Institute;

 

e) determine the conditions for the award of the degree and certificate provided for in Article 14;

 

f) draw up the list of members of the Entrance Board and the Graduation Board;

 

g) examine the draft report on activities prepared by the Principal of the Institute and submitted to the High Council.

 

6. The Academic Council may, on its own initiative, submit proposals to the High Council concerning questions falling within the terms of reference of that Council.

 

7. An office of the Academic Council, presided over by the Principal of the Institute with the assistance of the Secretary and composed of the Principal and the heads of department, shall carry out the specific tasks assigned to it by the Academic Council. It shall make a report to the Academic Council on the manner in which it has carried out those tasks.

 

CHAPTER III

 

ACADEMIC STRUCTURE

 

A. Academic organization

 

Article 10

 

The Institute shall be divided into departments, which shall constitute the basic research and teaching units; these in turn shall be divided into seminars.

 

Article 11

 

1. From the time it is set up the Institute shall consist of four departments:

 

– history and civilization,

 

– economics,

 

– law,

 

– political and social sciences.

 

Acting unanimously, the High Council, after consulting the Academic Council and in the light of experience, may alter this arrangement or set up new departments. The Academic Council may make recommendations to this end.

 

2. Within the limits of the funds allocated to it in the budget, and the programmes adopted by the Academic Council, each department shall enjoy a large measure of autonomy in carrying out its studies and research work and shall be provided with the staff necessary for its activities.

 

Article 12

 

1. The main research work shall be carried out in seminars or by research teams. Work in one seminar may be combined with that of other seminars in the same department or in other departments.

 

The organization of the various seminars and research teams shall be the responsibility of the heads of department. Research work shall be carried out with the active collaboration of teaching staff and research students, who shall jointly lay down their methods of work and the lines along which it should proceed.

 

2. The research work to be carried out in the seminars or by research teams must be defined within the limits of the study and research programmes provided for in Article 9 (5) and take account of the aim of the Institute.

 

The subject matter of the work projects to be undertaken in each seminar and by each research team shall be notified to the Academic Council by the heads of department after they have obtained the approval of the professors and assistants.

 

3. The Institute may organize periods of practical training and colloquia in which persons already having professional experience in the disciplines under which studies and research are carried out at the Institute may take part.

 

Article 13

 

1. The Institute shall have a library and a documentation service, financed by the annual operating budget.

 

2. The Italian Republic undertakes to carry out all the necessary measures and to conclude all the agreements required to give teaching staff and research students access to archives, libraries and museums in Florence and, if necessary, in other Italian cities.

 

The procedure for applying this provision shall be laid down in the headquarters agreement.

 

Article 14

 

1. The Institute shall have the power, in the disciplines under which studies and research are carried out at the Institute, to confer a doctorate of the European University Institute upon research students who have completed a minimum of two years’ study at the Institute and have submitted an original piece of research of high quality approved by the Institute, which must be published in accordance with the provisions laid down pursuant to paragraph 3.

 

2. The Institute shall have the power to issue attendance certificates to research students.

 

3. The conditions for the award of the degree and the issue of the certificate provided for in this Article shall be laid down by the Academic Council; these conditions shall require the approval of the High Council.

 

B. Teaching staff and research students

 

Article 15

 

1. The teaching staff shall consist of heads of department, professors, assistants and other teachers.

 

2. Members of the teaching staff shall be chosen from among nationals of the Contracting States whose qualifications are such as to ensure that the work of the Institute is of a high standard. The Institute may also call upon the services of nationals of other States.

 

3. The Contracting States shall, so far as they are able, take all appropriate measures to facilitate the mobility of persons engaged as members of the teaching staff of the Institute.

 

Article 16

 

1. For the purposes of this Convention, the Institute’s “research students” are students or research students with qualifications from a national university showing their suitability to undertake or continue research work, who meet the conditions laid down in Article 27 (3) and have been admitted to the Institute.

 

2. Admission to the Institute shall be open to nationals of the Contracting States.

 

Nationals of other States may be admitted subject to limits and conditions to be laid down in the rules to be adopted by the High Council after consulting the Academic Council.

 

3. Admission to the Institute shall be granted by the Entrance Board in accordance with the provisions of this Convention and the rules adopted by the High Council. The Board shall take account of applicants’ qualifications and, as far as possible, of their place of origin.

 

The competent authorities of the Contracting States shall assist the Institute in administering the admission procedure.

 

Article 17

 

1. Each of the Contracting States shall, to the extent of the funds available, encourage the award of grants to those of its nationals admitted to the Institute whose circumstances so require, and shall take, where necessary, all appropriate measures for the adaptation of provisions governing the award of grants.

 

2. The financial rules may make provision for the creation of a special fund for the award of certain grants. This fund could, in particular, be endowed from private contributions.

 

3. The preceding provisions shall not prevent research students at the Institute from receiving grants awarded by the European Communities to persons carrying out research work connected with the construction of Europe.

 

CHAPTER IV

 

FINANCIAL PROVISIONS

 

Article 18

 

1. There shall be an operating budget for each financial year.

 

2. All items of revenue and expenditure of the Institute shall be included in estimates to be drawn up for each financial year and shall be shown in the budget.

 

The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance.

 

The financial rules shall list the revenue of the Institute.

 

3. The financial year shall run from 1 January to 31 December.

 

4. Revenue and expenditure shall be expressed in Italian lire.

 

Article 19

 

1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

 

Belgium            5.11 %

Denmark          2.09 %

Germany          17.89 %

Greece             1.51 %

Spain    6.41 %

France 17.89 %

Ireland 0.53 %

Italy      17.89 %

Luxembourg     0.16 %

Netherlands      5.11 %

Austria             2.73 %

Portugal            0.76 %

Finland             1.23 %

Sweden            2.80 %

United Kingdom           17.89 %.

 

2. From 1 January 1978, financing shall be on a basis to be determined, during a study to be initiated on 1 January 1977, in the light of developments in the European Communities by that date and the alternative of financing by the Community.

 

Article 20

 

1. The expenditure shown in the budget shall be authorized for one financial year, save as otherwise provided in rules to be laid down in accordance with Article 26.

 

2. In accordance with conditions to be laid down pursuant to Article 26, any appropriations, other than those relating to staff expenditure, which are unexpended at the end of the financial year may be carried forward to the next financial year only.

 

3. Appropriations shall be classified under different chapters grouping items of expenditure according to their nature or purpose and subdivided, as far as may be necessary, in accordance with the financial rules.

 

Article 21

 

1. The Principal shall implement the budget in accordance with the financial rules and within the limits of the appropriations granted. He shall report on his management to the High Council.

 

2. The financial rules may lay down provisions concerning the transfer of appropriations from one chapter to another or from one subdivision to another.

 

Article 22

 

If, at the beginning of a financial year, the budget has not yet been voted, a sum equivalent to not more than one twelfth of the budget appropriations for the preceding financial year may be spent each month in respect of any chapter or other subdivision of the budget in accordance with the provisions of the financial rules; this arrangement shall not, however, have the effect of placing at the disposal of the Institute appropriations in excess of one twelfth of those provided for in the draft budget in course of preparation.

 

Provided that the other conditions laid down in the preceding paragraph are observed, the High Council, acting by a qualified majority, may authorize expenditure in excess of one twelfth.

 

Contracting States shall pay every month, on a provisional basis and in accordance with the scales laid down for the preceding financial year, the amounts necessary to ensure application of this Article.

 

Article 23

 

1. The High Council shall appoint two auditors of different nationalities for a period of three years. Their term of office shall be renewable.

 

The purpose of the audit, which shall be based on records and, if necessary, performed on the spot, shall be to establish that all revenue has been received and all expenditure incurred in a lawful and regular manner and that the financial management has been sound.

 

The auditors shall submit their report to the High Council annually.

 

The Principal shall supply any such information and assistance as the auditors may require in the performance of their duties.

 

2. The financial rules shall lay down the terms on which the Principal shall be given a discharge in respect of the implementation of the budget.

 

Article 24

 

1. The Principal shall draw up draft triennial financial forecasts and, after consulting the Academic Council, shall submit them to the High Council for examination and appraisal.

 

2. The procedure for implementing paragraph 1 shall be laid down in the financial rules.

 

Article 25

 

1. The Italian Republic shall provide the Institute, free of charge, with land in Florence and the buildings which the Institute requires for its activities, and shall undertake the upkeep thereof.

 

The Italian Republic shall, on the same conditions, place at the disposal of the teaching staff, research students and the administrative staff of the Institute, a fully equipped restaurant and social centre on the Institute’s premises.

 

2. The procedure for implementing paragraph 1 shall be laid down in the headquarters agreement.

 

Article 26

 

1. The High Council, acting unanimously on a proposal from the Principal of the Institute or from one of the members of the High Council, shall adopt the financial rules, specifying in particular:

 

a) the procedure for establishing and implementing the annual budget and for presenting and auditing accounts;

 

b) the procedure for the preparation of the triennial financial forecasts;

 

c) the methods and procedure for the payment and deployment of the Member States’ contributions;

 

d) the rules and procedure concerning the responsibility of authorizing officers and accounting officers.

 

2. The financial rules provided for in paragraph 1 may provide for the setting up of a Budget and Finance Committee composed of representatives of the Contracting States which would be responsible for preparing the deliberations of the High Council on budgetary and financial matters.

 

CHAPTER V

 

MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

Article 27

 

1. The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish.

 

2. For each academic activity, two working languages shall be selected from the languages listed in paragraph 1, taking into account the linguistic knowledge and preferences of the teaching staff and research students.

 

The procedure for selecting these languages shall be determined by the High Council acting unanimously.

 

3. The teaching staff and research students must have an adequate knowledge of two of the languages listed in paragraph 1.

 

The Academic Council may allow exceptions to be made for specialists engaged in certain work at the Institute.

 

Article 28

 

In each of the Contracting States, the Institute shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws; it may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property, conclude contracts and be a party to legal proceedings. To this end it shall be represented by the Principal.

 

Article 29

 

Any dispute between Contracting States, or between one or more Contracting States and the Institute, concerning the application or interpretation of the Convention which cannot be settled by the High Council may, on application by one of the parties to the dispute, be submitted to arbitration.

 

In that event, the President of the Court of Justice of the European Communities shall determine the arbitration body to be called upon to settle the dispute.

 

The Contracting States undertake to carry out the decisions of the arbitration body.

 

CHAPTER VI

 

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

Article 30

 

1. The High Council shall meet immediately after the entry into force of this Convention.

 

2. The High Council shall conclude the headquarters agreement and shall set up the other authorities provided for in this Convention.

 

3. The first eight members of the teaching staff of the Institute shall be chosen by unanimous decision of a provisional Academic Committee composed of two representatives from each of the Contracting States, at least one of whom must be a teacher at university level.

 

On the appointment of the Principal, the Secretary and these eight members of the teaching staff, measures taken by the Academic Council shall constitute valid decisions.

 

Article 31

 

The first Principal and the first Secretary of the Institute shall be appointed by the High Council acting unanimously.

 

Article 32

 

1. Any Member State of the European Communities besides the Contracting States may accede to this Convention by depositing an instrument of accession with the Italian Government.

 

2. Accession shall take effect on the date on which the High Council, acting unanimously and in agreement with the acceding State, has determined the adaptations which will need to be made to the provisions of this Convention, in particular to Articles 6 (7) and 19 (1).

 

Article 33

 

The Government of any Contracting State, the Principal of the Institute or the Academic Council may submit to the High Council draft proposals for revision of this Convention. If the High Council, acting unanimously, approves the convening of a conference of representatives of the Contracting States, such a conference shall be convened by the Government occupying the presidency of the High Council.

 

Article 34

 

If action on the part of one of the authorities of the Institute should appear necessary to attain one of the objectives set out in this Convention and this Convention has not provided the necessary powers, the High Council shall, acting unanimously, take the appropriate measures.

 

Article 35

 

1. This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, to the Azores, Madeira, the Canary Islands, Ceuta and Melilla, to the French overseas departments and the French overseas territories.

 

2. Notwithstanding paragraph 1 the Convention shall not apply to the sovereign base areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus; it shall not apply either to the Channel Islands or the Isle of Man unless the United Kingdom Government declares on accession to this Convention, or subsequently, that this Convention shall apply to one or more of such territories.

 

3. Notwithstanding paragraph 1, the Convention shall not apply to the Faroe Islands. The Government of the Kingdom of Denmark may, however, give notice, by declaration deposited by 31 December 1975 at the latest, with the Government of the Italian Republic, which shall transmit a certified copy to each of the Governments of the other Contracting States that this Convention shall apply to these islands.

 

4. Any Contracting State may, at the time of signature, acceptance, approval or ratification of this Convention, or when acceding to it, or at any later date, declare, by notifying the Government of the Italian Republic, that this Convention shall apply to one or more of its territories outside Europe for whose international relations it is responsible and which are specified in the declaration.

 

Article 36

 

This Convention shall be submitted for acceptance, approval or ratification by the Contracting States in accordance with their respective constitutional requirements. It shall enter into force on the first day of the month following receipt by the Italian Government of the last notification that these formalities have been completed.

 

Article 37

 

The Italian Government shall notify the Contracting States of

a) each signature;

 

b) the deposit of each instrument of acceptance, approval, ratification or accession, and any declaration provided for in Article 35 (2);

 

c) the entry into force of this Convention;

 

d) any amendment made to this Convention in accordance with Article 33.

 

Article 38

 

This Convention, drawn up in the Dutch, French, German and Italian languages, all four texts being authentic, shall be deposited in the archives of the Italian Government which shall transmit a certified copy to the Government of each of the other Contracting States.

 

The English, Danish and Irish texts of this Convention appearing in the Annex to the High Council decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be authentic under the conditions laid down in the above mentioned original texts and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.

 

The Greek text of this Convention appearing in the Annex to the High Council decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of Greece shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the above subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.

 

The Spanish text of this Convention appearing in the Annex to the High Council Decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of the Kingdom of Spain shall be authentic under the conditions laid down in the above subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.

 

The Portuguese text of this Convention, as it appears in the Annex to High Council Decision No 4/89 of 7 December 1989 amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Portuguese Republic, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.

 

The Finnish and Swedish texts of this Convention, as they appear in the Annex to the High Council Decision No 1/97 of 19 June 1997 amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.

 


PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES
OF THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

 

THE STATES PARTIES TO THE CONVENTION setting up a European University Institute, signed at Florence on 19 April 1972,

 

DESIRING to define the privileges and immunities necessary to ensure the smooth running of that Institute,

 

HAVE AGREED on the following provisions:

 

CHAPTER I

 

Arrangements for the Institute

 

Article 1

 

The European University Institute (hereinafter called the “Institute”) shall enjoy immunity from enforcement in the exercise of its official activities, except:

 

a) in respect of a civil action brought by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the Institute, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle;

 

b) in respect of the enforcement of an arbitration award or a judicial decision under a provision of the Convention or of this Protocol;

 

c) where the High Council, acting unanimously, has waived such immunity in any particular case.

 

Article 2

 

1. The premises and buildings of the Institute shall be inviolable. This provision shall not prevent the implementation of measures taken pursuant to Article 19 of this Protocol or authorized by the High Council acting unanimously.

 

2. The Institute shall not allow its premises and buildings to be used as a refuge by a person having just committed an offence in flagrante delicto, or in respect of whom a warrant for arrest has been issued, or who has been convicted or is subject to a deportation order.

 

3. The archives of the Institute shall be inviolable.

 

Article 3

 

Save as provided in Article 1 (a), (b) and (c), the property and assets of the Institute shall be immune from any form of administrative or provisional judicial constraint such as requisition, confiscation, expropriation or attachment.

 

Article 4

 

1. Without prejudice to national provisions safeguarding the artistic and cultural heritage of Contracting States, goods imported or exported by the Institute and strictly necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from any turnover tax, customs duties and other taxes or charges, and from all prohibitions and restrictions on import or export.

 

2. The circulation of publications and other information material sent by or to the Institute in the course of its official activities shall not be restricted in any way.

 

3. For its official communications and the transmission of all its documents, the Institute shall enjoy in the territory of each Contracting State the treatment accorded by that State to international organizations. Official correspondence and other official communications of the Institute shall not be subject to censorship.

 

Article 5

 

1. Within the scope of its official activities, the Institute, its assets, income and other property shall be exempt from all direct taxes.

 

2. When the Institute makes substantial purchases which are strictly necessary for the exercise of its official activities, the price of which includes indirect taxes or sales taxes, the Contracting States shall, whenever possible, take the appropriate measures to remit or refund the amount of such taxes.

 

3. No exemption shall be accorded in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.

 

Article 6

 

The Institute may receive and hold any kind of funds, currency, cash or securities; subject to national provisions on exchange control, it may dispose of them freely in the exercise of its official activities and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

 

CHAPTER II

 

Arrangements concerning representatives of the Contracting States, and the Principal, Secretary, teaching staff and other persons connected with the Institute

 

Article 7

 

Representatives of Contracting States and their advisers taking part in the meetings of the High Council of the Institute shall, in the course of performing their duties and while they are travelling to and from places of meeting, enjoy the following privileges, immunities and facilities:

 

a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal luggage, except when found in the act of committing an offence;

 

b) immunity from legal proceedings, even after the termination of their mission, in respect of acts performed by them in their official capacity and within the limits of their functions, including their words spoken and written;

 

c) inviolability for official papers and documents;

 

d) all the customary administrative facilities, particularly with regard to travel or stay.

 

This Article shall also apply to the representative of the European Communities taking part in meetings of the High Council.

 

Article 8

 

The Contracting States, in close cooperation with the Institute, shall take all measures within their power to ensure that all necessary administrative facilities, particularly with regard to travel, stay and currency exchange, are granted to persons taking part in the work of the Institute, especially those referred to in Article 9 (3) of the Convention.

 

Article 9

 

1. The Principal, Secretary and, subject to Article 13, the teaching staff and other staff of the Institute shall:

 

a) be immune from legal proceedings, even after they have left the service of the Institute, in respect of acts done by them in the exercise and within the limits of their functions including words written and spoken; this immunity shall not apply in the case of a motor traffic offence committed by such persons, nor in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by such persons;

 

b) together with those members of their families forming part of their households, benefit from such exemption from immigration restrictions or formalities for the registration of aliens as is customarily accorded to the staff of international organizations;

 

c) in respect of currency or exchange regulations, be accorded the same privileges as are customarily accorded to the staff of international organizations;

 

d) have the right to import free of duty their furniture, effects and a motor car for their personal use at the time of first taking up their post in the State concerned for a period of one year or more and the right to re-export free of duty their furniture, personal effects and motor car for their personal use on termination of their duties in that State, subject in either case to the conditions and restrictions imposed by the national law of the State in which this right is exercised.

 

2. The Contracting States shall, in close cooperation with the Institute, take all appropriate measures to facilitate the entry, stay and departure of persons entitled to benefit from the provisions of this Article.

 

Article 10

 

The Contracting States shall, in close cooperation with the Institute, take all appropriate measures to facilitate the entry, stay and departure of research students.

 

Article 11

 

1. The scheme of social security benefits for the Principal, the Secretary, the teaching staff and other staff and research students shall be set out in the Service Rules and in other rules.

 

If provision is not made for such benefits, the persons referred to in the preceding subparagraphs may opt for the scheme either under the law of the State in which the Institute has its seat, or under the law of the Contracting State to which they were last subject, or under that of the Contracting State of which they are nationals.

 

This option may be exercised once only and shall take effect from the date of taking up employment with the Institute.

 

2. Members of the teaching staff and research students who are nationals of States other than the Contracting States shall be covered by appropriate provisions in the service rules or by other rules.

 

Article 12

 

1. The Principal, Secretary, teaching staff and other staff of the Institute shall be liable to a tax for the benefit of the Institute on salaries, wages and emoluments paid by the Institute, in accordance with the conditions and procedure to be laid down by the High Council within one year from the entry into force of the Convention. From the date on which this tax is applied, such salaries and emoluments shall be exempt from national income tax; but the Contracting States shall retain the right to take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxation to be applied to income from other sources.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to pensions and annuities paid by the Institute to former Principals or Secretaries or to former members of the teaching staff or other members of staff.

 

3. In the application of income tax, wealth tax and death duties and in the application of conventions on the avoidance of double taxation concluded between Contracting States, the Principal, Secretary, teaching staff and other staff of the Institute who, solely by reason of the performance of their duties in the service of the Institute, establish their residence in the territory of a Contracting State other than their country of domicile for tax purposes at the time of entering the service of the Institute, shall be considered, both in the country of their actual residence and in the country of domicile for tax purposes, as having maintained their domicile in the latter country provided that it is a Contracting State. This provision shall also apply to a spouse to the extent that the latter is not separately engaged in a gainful occupation, and to children dependent on and in the care of the persons referred to in this Article.

 

Article 13

 

The High Council shall, acting unanimously, determine the categories of persons among the staff to whom the provisions of Articles 9 to 12 shall apply, in whole or in part.

 

CHAPTER III

 

General provisions

 

Article 14

 

1. Privileges, immunities and facilities under this Protocol shall be accorded solely in the interests of the Contracting States or of the Institute and not for the personal advantage of the beneficiaries.

 

2. The competent authorities have not only the right but also the duty to waive an immunity when such immunity impedes the course of justice and when it is possible to dispense with the immunity without jeopardizing the purposes for which it is accorded.

 

3. The competent authorities referred to in paragraph 2 shall be:

 

– the Contracting States, as regards their representatives meeting in the High Council of the Institute;

 

– the Institutions of the European Communities, as regards the representative of the European Communities taking part in the meetings of the High Council of the Institute;

 

– the High Council of the Institute, as regards the Principal and the Secretary;

 

– the Principal of the Institute as regards members of the teaching staff and other members of staff of the Institute.

 

Article 15

 

This Protocol shall in no way affect the right of each Contracting State to take all precautionary measures necessary in the interests of its security.

 

Article 16

 

No Contracting State is obliged to accord the privileges and immunities referred to in Article 7, Article 9 (c) and (d) and Article 10 to its own nationals and permanent residents.

 

Article 17

 

For the purposes of this Protocol, the official activities of the Institute include its administrative functioning and its teaching and research activities in pursuance of the purposes set out in the Convention setting up a European University Institute.

 

Article 18

 

Without prejudice to the provisions of Article 9 (1) (d), no exemption shall be accorded in respect of goods for the personal benefit of the staff of the Institute. Goods imported or acquired under this Protocol shall not be sold, given away or hired out except under the conditions laid down by the Governments of the States which have granted exemptions.

 

Article 19

 

1. The provisions of this Protocol shall be applied in a spirit of close cooperation by the Principal of the Institute and the competent authorities of the Contracting States in order to facilitate, while respecting the independence of the Institute, the proper administration of justice, the application of social legislation, police, safety or public health regulations and to prevent any abuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol. The procedure for cooperation mentioned in this paragraph may be laid down in the supplementary agreements provided for in Article 20.

 

2. The name, position and address of the persons benefiting from the provisions of Articles 9 to 12 and the arrangements for them shall be communicated from time to time to the Governments of the Contracting States.

 

Article 20

 

Supplementary agreements may be concluded between the Institute and one or more Contracting States for the purpose of implementing and applying this Protocol. The High Council shall, acting unanimously, take decisions concerning the application of this Article.

 

Article 21

 

The provisions of Article 29 of the Convention shall apply to disputes concerning this Protocol.


FINAL ACT

 

THE PLENIPOTENTIARIES OF THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

 

assembled at Florence on 19 April 1972 for the signature of the Convention setting up a European University Institute,

 

HAVE ADOPTED THE FOLLOWING TEXTS:

 

– the Convention setting up a European University Institute,

 

– the Protocol on the Privileges and Immunities of the European University Institute.

 

At the time of signature of these texts, the Plenipotentiaries have:

 

– adopted the declarations in Annex I, and

 

– taken note of the declarations by the Government of the Federal Republic of Germany set out in Annex II.

 

ANNEX I

 

I. Declarations relating to certain provisions of the Convention

 

Article 6

 

Paragraph 1

 

a) The rules of procedure of the High Council will determine the conditions under which Government representatives may enlist the assistance of experts.

 

b) The rules of procedure make provision for the High Council to meet whenever necessary, and to meet in places within the territory of the Contracting States besides Florence.

 

c) The High Council will take the necessary measures concerning the Institute’s official publications; for this purpose it may use the services of the Official Publications Office of the European Communities.

 

Paragraph 5 (c)

 

The provisions of Article 6 (5) (c) do not prevent the High Council from designating the Court of Justice of the European Communities, after consultation with the President of that Court, as the body appointed to settle disputes between the Institute and its staff.

 

Article 10

 

The carrying out of research work within a particular department merely means that the department is the main instigator. This in no way excludes enlisting the services of other departments to ensure that all scientific activities have the necessary interdisciplinary character.

 

Article 12

 

a) The seminars and research teams will be set up for as long as is necessary to study the selected topic or to complete the particular research project.

 

b) With regard to methods of works, teaching at the Institute shall consist essentially in participation in research work. The length of time devoted to such research may vary, but at least two years’ work and the submission of an original piece of research under the conditions laid down in Article 14 of the Convention will be required for the award of any particular degree.

 

Article 14

 

a) The degrees provided for in Article 14 (1) may for example be:

 

“Doctor of laws of the European University Institute of Florence”

 

“Doctor of political science of the European University Institute of Florence”.

 

b) The problem of the comparative status of the Institute’s doctorate will be studied in a wider context as soon as possible; the High Council may, if necessary, address recommendations on this point to the Governments of the Contracting States.

 

c) The purpose of publishing a piece of research will be to make it available to anyone who is interested in it. The provisions to be adopted in implementation of Article 14 (3) will therefore stipulate that publication may be effected not only in a journal or book or booklet form, but also by any other suitable form, (microfilm, roneo, etc.).

 

Article 15

 

Paragraph 1

 

The appointment of professors to the Institute on a permanent basis will be for a period of three years and may be renewed.

 

Paragraph 3

 

This refers mainly to the retention of rights acquired under national arrangements and, where appropriate, the acquisition of such rights, as well as to the possibility of returning to an institution in the country of origin, particularly where the stay at the Institute is for a short period.

 

Article 16

 

Paragraph 1

 

Taking into account the academic level and requirements as regards organization of the work, the number of research students will, initially at least, probably be between 250 and 600.

 

Paragraph 3

 

a) The provisions relating to the admission of ordinary students and research students must stipulate the academic standard which they must already have attained and the degree of knowledge of the official languages of the Institute required of them.

 

b) The words ‘take account as far as possible of their place of origin’ should be interpreted as meaning that academic qualifications will be the main criterion which the Board takes into account, but that it must also take care to maintain equal representation of the various nationalities of the research students.

 

Article 17

 

It is advisable that the representatives of the Contracting States in the High Council should consult each other so that the level of grants and procedures for awarding them should be comparable in all the States.

 

Article 25

 

a) The cost of the initial equipping of the newly constructed or extended buildings placed at the disposal of the European University Institute by the Italian Government will be borne by that Government.

 

b) Furniture and teaching equipment is the type of investment which can be written off against normal budget appropriations and is thus closely tied to the functioning of the Institute; it is usual for provision to be made for such appropriations to be made in the annual budget.

 

Expenditure relating to additional equipment will come under the Institute’s budget and will be financed according to the usual rules for financing the Institute’s expenditure.

 

Article 26

 

The financial rules will stipulate that where the Contracting States pay their contributions in their national currencies:

 

– the available balances of these contributions will be deposited with the exchequers of the Contracting States or with bodies designated by these States;

 

– while on deposit, funds will retain the value corresponding to the parity on the day of deposit in relation to the currency unit in which the Institute’s budget is drawn up.

 

Article 29

 

Second paragraph

 

Article 29 of the Convention does not preclude the Court of Justice of the European Communities from being designated as the arbitration body by the President of that Court.

 

Article 30

 

A Preparatory Committee composed of representatives of the Governments of the Contracting States and one representative from the Commission (without a vote) will meet after the signature of the Convention. It will carry out the necessary preparatory work, in particular the preparation of a draft headquarters agreement so that the Institute may be set up as soon as possible after the entry into force of the Convention.

 

II. Miscellaneous declarations

 

A. Financing and structure of the Institute

 

a) The Principal will receive the salary and allowances of a professor plus an administrative allowance (about 20 % of the salary) during his term of office.

 

b) The salary of the Secretary should be less than that of the Principal and may be equivalent to the salary of a professor.

 

c) The Institute’s research findings must be published and after the second or third year of its activity there should be a special budget heading for this.

 

B. Accommodation for research students

 

The Government of the Italian Republic will provide accommodation for research students at a moderate rent.

 

Any measures which may be taken in this connection must not be charged to the Institute’s budget.

 

C. Possible accession of States which are not members of the European Communities

 

Four years after the entry into force of the Convention, the High Council, after consulting the Academic Council, will submit a report to the Contracting States concerning the possible inclusion in the Convention of a clause allowing States other than the Member States of the European Communities to accede to the Convention.

 

D. Re-examination of the question of denunciation

 

The question of denunciation of the Convention will be re-examined at the same time as the report provided for in C.

 

E. European College at Bruges

 

The Contracting States take note of the following declaration made at the meeting of the Council and the Conference of Ministers of Education of the Member States, on 16 November 1971:

 

“The academic authorities of the Institutes of Florence and Bruges should work together to organize and set out in the most appropriate manner their respective curricula for parallel or converging activities.”

 

ANNEX II

 

Declarations by the Government of the Federal Republic of Germany

 

The Government of the Federal Republic of Germany reserves the right to declare, when depositing its instrument of ratification of the Convention establishing a European University Institute, that this Convention shall equally apply to Land Berlin.

 

With regard to the definition of the expression “national”, the Government of the Federal Republic of Germany refers to the declaration which it made on 25 March 1957 at the time of signature of the Treaties establishing the European Economic Community and the European Atomic Energy Community.

 


DECISION OF THE HIGH COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
of 20 March 1975

amending the Convention setting up
the Institute following the accession of new Member States

 

THE HIGH COUNCIL,

 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, hereinafter called “the Convention”, and in particular Article 32 (2) thereof;

 

Whereas the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland respectively have deposited their instruments of accession with the Government of the Italian Republic pursuant to Article 32 (1) of the Convention;

 

Whereas, pursuant to Article 32 (2) of the Convention, accession will take effect on the date on which the High Council has determined the necessary amendments to the Convention;

 

Whereas these amendments should be made accordingly;

 

Acting in agreement with the representatives of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

The following amendments shall be made to the Convention:

 

1. The text of Article 6 (7) shall be replaced by the following text:

 

“Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

 

Belgium            5

Denmark          3

France 10

Germany          10

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands      5

United Kingdom           10

 

The decisions shall be carried if they have received a minimum of forty-one votes in favour indicating the approval of at least six Governments.”

 

2. The text of Article 19 (1) shall be replaced by the following text:

 

“The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

 

Belgium            6.04 %

Denmark          2.47 %

France 21.16 %

Germany          21.16 %

Ireland 0.62 %

Italy      21.16 %

Luxembourg     0.19 %

Netherlands      6.04 %

United Kingdom           21.16 %.

 

3. The text of Article 27 (1) shall be replaced by the following text:

 

“The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, German and Italian.”

 

4. The text of Article 35 shall be amended as follows:

 

(a) The following paragraphs shall be added:

 

“2. Notwithstanding paragraph 1 the Convention shall not apply to the Sovereign Base Areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus; it shall not apply either to the Channel Islands or the Isle of Man unless the United Kingdom Government declares on accession to this Convention, or subsequently, that this Convention shall apply to one or more of such territories.

 

3. Notwithstanding paragraph 1, the Convention shall not apply to the Faroe Islands. The Government of the Kingdom of Denmark may, however, give notice, by declaration deposited by 31 December 1975 at the latest, with the Government of the Italian Republic, which shall transmit a certified copy to each of the Governments of the other Contracting States, that this Convention shall apply to these islands.”;

 

(b) The former paragraph 2 shall become paragraph 4.

 

5. The following shall be added to Article 38:

 

“The English, Danish and Irish texts of this Convention appearing in the Annex to the High Council decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be authentic under the conditions laid down in the abovementioned original texts and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

 

Article 2

 

The accession of the Kingdom of Denmark, of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention shall take effect as from the date of signature of this Decision.

 

As from that date the texts of the Convention in the Danish, English and Irish languages annexed to this Decision shall be authentic in the same way as the texts in the Dutch, French, German and Italian languages.

 

Article 3

 

This decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, Irish and Italian languages, all seven texts being authentic.

 

Article 4

 

The President of the High Council shall notify this decision to the Governments of the Contracting States and of the States which have deposited an instrument of accession pursuant to Article 32 of the Convention.

 

Done at Florence, 20 March 1975

 

By the High Council
The President
M. DELOZ

 


EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
HIGH COUNCIL DECISION No. 5/86
of 21 November 1986

amending the Convention setting up a European University Institute following
the accession of the Hellenic Republic

 

THE HIGH COUNCIL,

 < ![endif]>

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as last amended by High Council decision of 20 March 1975, hereinafter called “the Convention”, and in particular Article 32 (2) thereof;

 

Whereas the Hellenic Republic has deposited its instrument of accession with the Government of the Italian Republic pursuant to Article 32 (1) of the Convention;

 

Whereas, pursuant to Article 32 (2) of the Convention, accession will take effect on the date on which the High Council has determined the necessary amendments to the Convention;

 

Whereas these amendments should be made accordingly;

 

Acting in agreement with the representatives of the Hellenic Republic;

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

With effect from the date of this decision, the following amendments shall be made to the Convention as amended by the High Council decision of 20 March 1975 following the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

 

1. The text of Article 6 (7) shall be replaced by the following text:

 

“Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

 

Belgium            5

Denmark          3

France 10

Germany          10

Greece             5

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands      5

United Kingdom           10

 

The decisions shall be carried if they have received a minimum of forty-five votes in favour indicating the approval of at least six Governments.”

 

2. The text of Article 19 (1) shall be replaced by the following text:

 

“The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

 

Belgium            5.93 %

Denmark          2.43 %

Germany          20.79 %

Greece             .75 %

Ireland 0.61 %

Italy      20.79 %

Luxembourg     0.19 %

Netherlands      5.93 %

United Kingdom           20.79 %

France 20.79 %”

 

3. The text of Article 27 (1) shall be replaced by the following text:

 

“The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, Greek, German and Italian.”

 

4. The following text shall be added to Article 38:

 

“The Greek text of this Convention appearing in the Annex to the High Council decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of Greece shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the above subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

 

Article 2

 

The accession of Greece to the Convention shall take effect as from the date of this Decision.

 

As from that date,

 

– the Hellenic Republic shall become a Contracting State of the Convention; the texts of the Convention in the Greek language annexed to this Decision shall be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Irish and Italian languages.

 

Article 3

 

This decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish and Italian languages, each of these texts being authentic.

 

Article 4

 

The President of the High Council shall notify this Decision to the Governments of the Contracting States

 

Done at Florence, 21 November 1986

 

By the High Council
The President
E. BÖNING


EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
HIGH COUNCIL DECISION No. 3/87
of 4 June 1987

amending the Convention setting up a
European University Institute following accession by the Kingdom of Spain

 

THE HIGH COUNCIL

 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decision of 20 March 1975 and 21 November 1986, hereinafter called “the Convention”, in particular Article 32 (2) thereof;

 

whereas, under Article 32 (1) of the Convention, the Kingdom of Spain has deposited its instrument of accession with the government of the Italian Republic;

 

whereas by Article 32 (2) of the Convention accession shall take effect on the date on which the High Council has determined the adaptations which will need to be made to the Convention;

 

whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations; acting in accordance with the representative of the Kingdom of Spain,

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

The Convention shall be amended as follows:

 

1. Article 6 (7) shall be replaced by the following:

 

“Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

 

Belgium            5

Denmark          3

Germany          10

Hellenic Republic          5

Spain    8

France 10

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands      5

United Kingdom           10

 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 50 votes in favour and the approval of at least 8 Governments.”

 

2. Article 19 (1) shall be replaced by the following:

 

“The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

 

Belgium            5.52 %

Denmark          2.26 %

Germany          19.35 %

Hellenic Republic          1.63 %

Spain    6.93 %

France 19.35 %

Ireland 0.57 %

Italy      19.35 %

Luxembourg     0.17 %

Netherlands      5.52 %

United Kingdom           19.35 %”

 

3. Article 27 (1) shall be replaced by the following:

 

“The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian and Spanish.”

 

4. Article 34 (1) shall be replaced by the following:

 

“1. This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, the French overseas departments, the French overseas territories and the autonomous community of the Canary Islands.”

 

5. The following paragraph shall be added to Article 38 of the Convention:

 

“The Spanish text of this Convention appearing in the Annex to the High Council Decision specifying the amendments thereto rendered necessary by the accession of the Kingdom of Spain shall be authentic under the conditions laid down in the above subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

 

Article 2

 

The accession of the Kingdom of Spain to the Convention shall take effect as from 1 November 1987.

 

As from that date,

 

– Spain shall become a Contracting State of the Convention;

 

– the text of the Convention in the Spanish language annexed to this Decision shall be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish and Italian languages.

 

Article 3

 

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian and Spanish languages, all nine texts being authentic.

 

Article 4

 

The President of the High Council shall notify this Decision to the Governments of the Contracting States.

 

Done at Florence, 5 June 1987

 

By the High Council
The President
Christian PRETTRE

 


EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
HIGH COUNCIL DECISION No. 15/87
of 3 December 1987

correcting decision no. 3/87 amending the Convention setting up a
European University Institute following accession by the Kingdom of Spain

 

THE HIGH COUNCIL,

 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by High Council decision of 20 March 1975 and 21 November 1986, hereinafter called “Convention”, in particular Article 32(2) thereof;

 

having regard to High Council decision no. 3/87 of 4 June 1987 amending the Convention following accession by the Kingdom of Spain;

 

having regard to the errors in the versions in certain languages in respect of the Convention Article mentioned in the fourth paragraph of Article 1 of that decision;

 

having regard to the accidental omission of explicit reference to Ceuta and Melilla in the aforesaid Article and paragraph, and to the need for such reference in order for them to be covered by the Convention;

 

whereas this twofold error should be corrected;

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

Article 1 (4) of decision no. 3/87 shall read as follows:

 

“4. Article 35(1) shall be replaced by the following:

 

“1. This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, the Canary Islands, Ceuta and Melilla, the French overseas departments and the French overseas territories.”

 

Article 2

 

This decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian and Spanish languages, all nine texts being authentic.

 

Article 3

 

The President of the High Council shall notify the Government of each Contracting

State of this decision.

 

Done at Florence, 3 December 1987

 

By the High Council
The President
Christian PRETTRE


EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
HIGH COUNCIL DECISION No 4/89
of 7 December 1989

amending the Convention setting up a
European University Institute following accession by the Portuguese Republic

 

THE HIGH COUNCIL,

 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 June 1987 and 3 December 1987, hereinafter called the “Convention”, and in particular Article 32(2) thereof;

 

Whereas, in accordance with Article 32(1) of the Convention, the Portuguese Republic has deposited its instrument of accession with the Government of the Italian Republic;

 

Whereas, pursuant to Article 32(2) of the Convention, accession shall take effect on the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be made to the Convention;

 

Whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations;

 

Acting in accordance with the representative of the Portuguese Republic,

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

The Convention shall be amended as follows;

 

1. Article 6(7) shall be replaced by the following;

 

“7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

 

Belgium            5

Denmark          3

Germany          10

Greece             5

Spain    8

France 10

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands      5

Portugal            5

United Kingdom           10

 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 54 votes in favour and the approval of at least 8 Governments.”

 

2. Article 19(1) shall be replaced by the following:

 

“1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

 

Belgium 5.48 %

Denmark 2.24 %

Germany 19.19 %

Greece 1.62 %

Spain 6.87 %

France 19.19 %

Ireland 0.57 %

Italy 19.19 %

Luxembourg 0.17 %

Netherlands 5.48 %

Portugal 0.81 %

United Kingdom 19.19 %.”

 

3. Article 27(1) shall be replaced by the following:

 

“1. The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish.”

 

4. Article 35(1) shall be replaced by the following:

 

“1. This Convention shall apply to the European territory of the Contracting States, to the Azores, Madeira, the Canary Islands, Ceuta and Melilla, to the French overseas departments and the French overseas territories.”

 

5. The following subparagraph shall be added to Article 38:

 

“The Portuguese text of this Convention, as it appears in the Annex to High Council Decision No 4/89 of 7 December 1989 amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Portuguese Republic, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

 

Article 2

 

The accession of the Portuguese Republic to the Convention shall take effect as from the date of this Decision.

 

As from that date:

 

– Portugal shall become a Contracting State of the Convention;

 

– the Portuguese text of the Convention, annexed to this Decision, shall be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian and Spanish languages.

 

Article 3

 

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, each text being equally authentic.

 

Article 4

 

The President of the High Council shall notify this Decision to the Government of each of the Contracting States.

 

Done at Florence, 7 December 1989

 

By the High Council
The President
Sergio BALANZINO

 


EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
HIGH COUNCIL DECISION No 1/97
of 19 June 1997

amending the Convention setting up a European University Institute
following accession by the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden

 

THE HIGH COUNCIL,

 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 June 1987 and 3 December 1987, hereinafter called the “Convention”, and in particular Article 32(2) thereof;

 

Whereas, in accordance with Article 32(1) of the Convention, the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden have deposited their instruments of accession with the Government of the Italian Republic;

 

Whereas, pursuant to Article 32(2) of the Convention, accession shall take effect on the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be made to the Convention;

 

Whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations;

 

Whereas accession to the Convention is coupled with the desire of the acceding States to accept the provisions of the amending Convention of 18 June and 17 September 1992 once this enters into force;

 

Acting in accordance with the representative of the Finnish Republic and the representative of the Kingdom of Sweden,

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

The Convention shall be amended as follows;

 

1. Article 6(7) shall be replaced by the following;

 

“7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

 

Belgium            5

Denmark          3

Germany          10

Greece             5

Spain    8

France 10

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands      5

Portugal            5

Finland             3

Sweden            4

United Kingdom           10

 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 59 votes in favour and the approval of at least 10 Governments.”

 

2. Article 19(1) shall be replaced by the following:

 

“1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

 

Belgium            5.25 %

Denmark          2.15 %

Germany          18.39 %

Greece             1.55 %

Spain    6.59 %

France 18.39 %

Ireland 0.55 %

Italy      18.39 %

Luxembourg     0.16 %

Netherlands      5.25 %

Portugal            0.78 %

Finland             1.28 %

Sweden            2.88 %

United Kingdom           18.39 %.”

 

3. Article 27(1) shall be replaced by the following:

 

“1. The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish.”

 

4. The following subparagraph shall be added to Article 38:

 

“The Finnish and Swedish texts of this Convention, as they appear in the Annex to the High Council Decision amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

 

Article 2

 

1-The accession of the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden to the Convention shall take effect as from the date of this Decision.

 

As from that date:

 

– Finland and Sweden shall become Contracting States of the Convention;

 

– the Finnish and Swedish texts of the Convention, annexed to this Decision, shall be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages.

 

2-However, these accessions shall take effect as from 1 October 1997 in respect of the application of Article 9 of the Convention to the current budget year, 1997.

 

Article 3

 

The accessions of the Finnish Republic and the Kingdom of Sweden to the Convention imply acceptance by these States of the amendments made to the Convention by the Amending Convention of Florence of 18 June and 17 September 1992, once this enters into force in accordance with its Article 13.

 

Moreover, once it has entered in force, the texts in Finnish and Swedish of that Convention, annexed to this decision, shall be authentic in the same way as the texts in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages. They shall be deposited in the archives of the government of the Italian Republic, which shall transmit a certified copy thereof to the government of each of the Contracting States.

 

Article 4

 

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

 

Article 5

 

The President of the High Council shall notify this Decision to the Government of each of the Contracting States.

 

Done at Florence, 19 June 1997

 

By the High Council
The President
D. CONSTAS

 


EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
HIGH COUNCIL DECISION No. 7/97
of 11 December 1997

amending the Convention setting up a
European University Institute following accession by the Republic of Austria

 

THE HIGH COUNCIL,

 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 June 1987, 3 December 1987, 7 December 1989 and 19 June 1997, hereinafter called the “Convention”, and in particular Article 32(2) thereof;

 

Whereas the parliamentary debates to authorize deposit by the Austrian government of the instrument of accession by the Republic of Austria to the Convention should be completed on 18 December 1997;

 

Whereas, in the event of authorization, Austria intends to deposit its instrument of accession with the Government of the Italian Republic, the depositary of the Convention, in the first fortnight of January 1998;

 

Whereas, pursuant to Article 32(2) of the Convention, accession shall take effect on the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be made to the Convention;

 

Whereas, however, there is no need to postpone determination of these adaptations by six months, and whereas the Republic of Austria should be regarded as an acceding State, subject to the need to make the date of effect of the adaptations dependent on deposit by the Republic of Austria of its instrument of accession;

 

Whereas accession to the Convention is coupled with the desire of the Republic of Austria to accept the provisions of the amending Convention of 18 June and 17 September 1992 once this enters into force;

 

Acting in accord with the representative of the Republic of Austria,

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

With effect from 1 January 1998, the Convention shall be amended as follows:

 

1) Article 6(7) shall be replaced by the following:

 

“7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

 

Belgium            5

Denmark          3

Germany          10

Greece             5

Spain    8

France 10

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands      5

Austria             4

Portugal            5

Finland             3

Sweden            4

United Kingdom           10

 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 62 votes in favour and the approval of at least 10 Governments.”;

 

2) Article 19(1) shall be replaced by the following:

 

“1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale:

 

Belgium            5,11 %

Denmark          2,09 %

Germany          17,89 %

Greece             1,51 %

Spain    6,41 %

France 17,89 %

Ireland 0,53 %

Italy      17,89 %

Luxembourg     0,16 %

Netherlands      5,11 %

Austria             2,73 %

Portugal            0,76 %

Finland             1,23 %

Sweden            2,80 %

United Kingdom           17,89 %”

 

Article 2

 

The accession of the Republic of Austria to the Convention shall take effect as from 1 January 1998.

 

Article 3

 

The accession of the Republic of Austria to the Convention implies acceptance by it of the amendments made to the Convention by the Amending Convention of Florence of 18 June and 17 September 1992, once this enters into force in accordance with its Article 13.

 

Article 4

 

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

 

Article 5

 

Entry into force of this Decision shall be subject to deposit by the Republic of Austria of its instrument of accession by 31 January 1998 at latest. This Decision shall enter into force on the day of that deposit, and the President of the High Council shall so notify the Government of each of the Contracting States.

 

Done at Florence, 11 December 1997

 

By the High Council
The President
Argyris FATOUROS


EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

 

 

HIGH COUNCIL DECISION No. 5/2004
of 9 December 2004

amending the Convention setting up a European University Institute
following accession by the Republic of Poland

 

 

THE HIGH COUNCIL,

 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 June 1987, 3 December 1987, 7 December 1987, 19 June 1997 and 11 December 1997, hereinafter called the “Convention”, and in particular Article 32 (2) thereof;

 

Whereas the parliamentary debates to authorize deposit by the Polish government of the instrument of accession by the Republic of Poland to the Convention should be completed on 11 December 2004;

 

Whereas, in the event of authorization, Poland intends to deposit its instrument of accession with the Government of the Italian Republic, the depositary of the Convention, in the first fortnight of January 2005;

 

Whereas, pursuant to Article 32 (2) of the Convention, accession shall take effect on the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be made to the Convention;

 

Whereas, however, there is no need to postpone determination of these adaptations by six months, and whereas the Republic of Poland should be regarded as an acceding State, subject to the need to make the date of effect of the adaptations dependent on deposit by the Republic of Poland of its instrument of accession;

 

Whereas accession to the Convention is coupled with the desire of the Republic of Poland to accept the provisions of the amending Convention of 18 June and 17 September 1992 once this enters into force;

 

Acting in accord with the representative of the Republic of Poland;

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

The Convention shall be modified as follows.

 

1) Article 6 (7) shall be replaced by the following:

 

“7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

 

Belgium            5

Denmark          3

Germany          10

Greece             5

Spain    8

France 10

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands 5  

Austria             4

Poland 8

Portugal            5

Finland             3

Sweden            4

United Kingdom           10

 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 68 votes in favour and the approval of at least 11 Governments.”;

 

2) Article 19 (1) shall be replaced by the following:

 

“1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale, in accordance with High Council Decision No. 3/04 of 10 June 2004:

 

Belgium            5,00

Denmark          2,04

Germany          17,50

Greece             1,48

Spain    6,27

France 17,50

Ireland 0,52

Italy      17,50

Luxembourg     0,16

Netherlands      5,00

Austria             2,67

Poland 2,16

Portugal            0,74

Finland             1,20

Sweden            2,74

United Kingdom           17,50

 

Article 2

 

The accession of the Republic of Poland to the Convention shall take effect as from 1 January 2005.

 

Article 3

 

The accession of the Republic of Poland to the Convention implies acceptance by it of the amendments made to the Convention by the Amending Convention of Florence of 18 June and 17 September 1992, once this enters into force in accordance with its Article 13.

 

Article 4

 

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Polish, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

 

Article 5

 

Entry into force of this Decision shall be subject to deposit by the Republic of Poland of its instrument of accession. This Decision shall enter into force on the day of that deposit, and the President of the High Council shall so notify the Government of each of the Contracting States.

 

Done at Florence, 9 December 2004

 

For the High Council

The President

Friedrich FAULHAMMER


EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

 

High Council Decision No. 1/2005
of 9 and 10 June 2005

amending the Convention setting up a European University Institute following accession
by the Republic of Cyprus, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia

 

THE HIGH COUNCIL,

 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 June 1987, 3 December 1987, 7 December 1987, 19 June 1997, 11 December 1997, and 9 December 2004, hereinafter called the “Convention”, and in particular Article 32 (2) thereof;

 

Whereas, pursuant to Article 32 (2) of the Convention, accession shall take effect on the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be made to the Convention;

 

Whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations;

 

Whereas accession to the Convention is coupled with the desire of the acceding States to accept the provisions of the amending Convention of 18 June and 17 September 1992 once this enters into force;

 

Acting in accord with the representative of the Republic of Cyprus, the representative of the Slovak Republic, and the representative of the Republic of Slovenia,

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

The Convention shall be modified as follows.

 

1) Article 6 (7) shall be replaced by the following:

 

“7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

 

Belgium            5

Denmark          3

Germany          10

Greece             5

Spain    8

France 10

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands      5

Austria             4

Poland 8

Portugal            5

Finland             3

Sweden            4

United Kingdom           10

Cyprus             2

Slovak Republic           5

Slovenia           3

 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 75 votes in favour and the approval of at least 13 Governments.”;

 

2) Article 19 (1) shall be replaced by the following:

 

“1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale, in accordance with High Council Decision No. 3/04 of 10 June 2004:

 

Belgium            4,97%

Denmark          2,03%

Germany          17,39%

Greece             1,47%

Spain    6,23%

France 17,39%

Ireland 0,52%

Italy      17,39%

Luxembourg     0,16%

Netherlands      4,97%

Austria             2,65%

Poland 2,14%

Portugal            0,74%

Finland             1,20%

Sweden            2,72%

United Kingdom           17,39%

Cyprus             0,12%

Slovak Republic           0,28%

Slovenia           0,24%

 

3) Article 27 (1) shall be replaced by the following:

 

“1. The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Slovenian, Slovak, Spanish and Swedish.”

 

4) The following subparagraph shall be added to Article 38:

 

“The Greek, Slovenian and Slovak texts of this Convention, as they appear in the Annex to the High Council Decision amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Republic of Cyprus, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

 

 

Article 2

 

The accession of the Republic of Cyprus, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the Convention shall take effect as from the date of this Decision. The new Contracting States will start contributing to the Institute budget as of the 2006 financial year.

 

Article 3

 

The accession of the Republic of Cyprus, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the Convention implies acceptance by them of the amendments made to the Convention by the Amending Convention of Florence of 18 June and 17 September 1992, once this enters into force in accordance with its Article 13.

 

Article 4

 

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

 

Article 5

 

The President of the High Council shall notify this Decision to the Government of each of the Contracting States.

 

Done at Florence, 9 and 10 June 2005

 

For the High Council

The President

Fausto DE QUADROS


European University Institute

 

 

HIGH COUNCIL DECISION No. 6/2005
of 9 December 2005

amending the Convention setting up a European University Institute
following accession by the Republic of Estonia

 

THE HIGH COUNCIL,

 

Having regard to the Convention setting up a European University Institute, as amended by the High Council Decisions of 20 March 1975, 21 November 1986, 4 June 1987, 3 December 1987, 7 December 1987, 19 June 1997, 11 December 1997, 9 December 2004, and 9 and 10 June 2005, hereinafter called the “Convention”, and in particular Article 32 (2) thereof;

 

Whereas, in accordance with Article 32 (1) of the Convention, the Republic of Estonia intends to deposit its instruments of accession with the Government of the Italian Republic shortly;

 

Whereas, pursuant to Article 32 (2) of the Convention, accession shall take effect on the date on which the High Council determines the adaptations which will need to be made to the Convention;

 

Whereas it is therefore appropriate to make the said adaptations;

 

Whereas accession to the Convention is coupled with the desire of the acceding States to accept the provisions of the amending Convention of 18 June and 17 September 1992 once this enters into force;

 

Acting in accord with the representative of the Republic of Estonia,

 

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

 

Article 1

 

The Convention shall be modified as follows.

 

1) Article 6 (7) shall be replaced by the following:

 

“7. Where decisions require a qualified majority, votes shall be weighted as follows:

 

Belgium            5

Denmark          3

France 10

Germany          10

Greece             5

Spain    8

Ireland 3

Italy      10

Luxembourg     2

Netherlands      5

Austria             4

Poland 8

Portugal            5

Finland             3

Sweden            4

United Kingdom           10

Cyprus             2

Slovak Republic           5

Slovenia           3

Estonia             3

 

For their adoption, decisions shall require a minimum of 77 votes in favour and the approval of at least 14 Governments.”;

 

2) Article 19 (1) shall be replaced by the following:

 

“1. The financial contributions of the Contracting States to cover the expenditure provided for in the Institute’s budget shall be determined on the following scale, in accordance with High Council Decision No. 3/04 of 10 June 2004:

 

Belgium            4,96%

Denmark          2,03%

Germany          17,38%

Greece             1,47%

Spain    6,23%

France 17,38%

Ireland 0,51%

Italy      17,38%

Luxembourg     0,16%

Netherlands      4,96%

Austria             2,65%

Poland 2,14%

Portugal            0,74%

Finland             1,19%

Sweden            2,72%

United Kingdom           17,38%

Cyprus             0,12%

Slovak Republic           0,28%

Slovenia           0,24%

Estonia             0,07%

 

3) Article 27 (1) shall be replaced by the following:

 

“1. The official languages of the Institute shall be Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Slovenian, Slovak, Spanish and Swedish.”

 

4) The following subparagraph shall be added to Article 38:

 

“The Estonian text of this Convention, as it appears in the Annex to the High Council Decision amending the Convention setting up a European University Institute following accession by the Republic of Estonia, shall be authentic in the same way as the texts mentioned in the foregoing subparagraphs, and the Government of the Italian Republic shall transmit a certified copy thereof to the Government of each of the other Contracting States.”

 

Article 2

 

The accession of the Republic of Estonia to the Convention shall take effect as from the date of this Decision. The new Contracting State will start contributing to the Institute budget as of the 2006 financial year.

 

Article 3

 

The accession of the Republic of Estonia to the Convention implies its acceptance of the amendments made to the Convention by the Amending Convention of Florence of 18 June and 17 September 1992, once this enters into force in accordance with its Article 13.

 

Article 4

 

This Decision has been drawn up in the Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

 

Article 5

 

The President of the High Council shall notify this Decision to the Government of each of the Contracting States.

 

Done at Florence, 9 December 2005

 

For the High Council

The President

Fausto DE QUADROS

 

Ministre

Valsts sekretāra vietā-valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos  

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Rivža

K.Vāgnere

R.Ozola

E.Martinsons

G.Arāja

 

10.10.2007. 11:36

15 015

Arāja 7047875

gunta.araja@izm.gov.lv

 

 


 

 

 

KONVENCIJA PAR EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA IZVEIDI

Teksts ir spēkā no 1998. gada 1. janvāra bez grozījumiem, kas veikti ar 1992. gada grozījumu konvenciju, kura vēl nav stājusies spēkā.

 

 


 

RĀDĪTĀJS

 

 

KONVENCIJAS ATJAUNINĀTAIS TEKSTS PĒC JAUNO DALĪBVALSTU PIEVIENOŠANĀS

 

I NODAĻA – Institūta izveides pamatprincipi    6

 

II NODAĻA – Pārvalde           6

 

III NODAĻA– Akadēmiskā struktūra   10

A. Akadēmiskā organizācija      10

B. Akadēmiskais personāls un pētījumos iesaistītie studenti        12

 

IV NODAĻA – Finanšu noteikumi        13

 

V NODAĻA – Dažādi noteikumi          15

 

VI NODAĻA – Pārejas noteikumi un nobeiguma noteikumi       16

 

 

PROTOKOLS PAR EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTĒM

 

I NODAĻA – Institūta noteikumi          19

 

II NODAĻA – Noteikumi attiecībā uz Līgumslēdzēju valstu pārstāvjiem, rektoru, prorektoru,
akadēmisko personālu un citām ar Institūtu saistītajām personām            20

 

III NODAĻA – Vispārīgie noteikumi    23

 


 

NOBEIGUMA AKTS

 

 

 

 

I PIELIKUMS 25

I. Deklarācijas attiecībā uz dažiem Konvencijas noteikumiem     25

II. Dažādas deklarācijas            28

 

II PIELIKUMS            29

Vācijas Federatīvās Republikas valdības deklarācijas    29

 

INSTITŪTA PADOMES LĒMUMI, AR KURIEM GROZA KONVENCIJU PAR INSTITŪTA IZVEIDI PĒC JAUNO DALĪBVALSTU PIEVIENOŠANĀS

 

a) Institūta padomes 1975. gada 20. marta Lēmums, ar ko groza Konvenciju par Institūta izveidi pēc jauno dalībvalstu pievienošanās   30

 

b) Institūta padomes Lēmums Nr. 5/86, ar kuru groza Konvenciju par Universitātes institūta izveidi pēc Grieķijas Republikas pievienošanās   33

 

c) Institūta padomes Lēmums Nr. 3/87 un Lēmums Nr. 15/87, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Spānijas Karalistes pievienošanās     35

 

d) Institūta padomes Lēmums Nr. 4/89, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Portugāles Republikas pievienošanās          39

 

e) Institūta padomes 1997. gada 19. jūnija Lēmums Nr. 1/97, ar ko groza Konvenciju par
Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes
pievienošanās   42

 

f) Institūta padomes 1997. gada 11.decembra Lēmums Nr. 7/97,
ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Austrijas
Republikas pievienošanās          44


 

KONVENCIJA PAR

 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA IZVEIDI

 

 

 

 

 

VIŅA MAJESTĀTE BEĻĢU KARALIS,

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

 

FRANCIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

 

ITĀLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

 

VIŅA KARALISKĀ AUGSTĪBA LUKSEMBURGAS LIELHERCOGS,

 

VIŅAS MAJESTĀTE NĪDERLANDES KARALIENE,

 

 

IR NOLĒMUŠI veicināt zinātnes attīstību jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas veidošanai, jo īpaši tās kultūrā, vēsturē, tiesībās, ekonomikā un institūcijās,

 

VĒLOTIES veicināt sadarbību šajās jomās un sekmēt kopīgus pētījumus,

 

PIEŅĒMUŠI LĒMUMU īstenot nodomus, kas par šo tēmu ir izklāstīti deklarācijās, kuras izdotas valstu vai valdību vadītāju sanāksmē 1961. gada 18. jūlijā Bonnā un 1969. gada 1. un 2. decembrī Hāgā,

 

ŅEMOT VĒRĀ, ka intelektuālā dzīve Eiropā ir jāturpina veicināt un ka šādā nolūkā augstākajā universitātes līmenī ir jāizveido Eiropas Institūts,

 

IR NOLĒMUŠI izveidot Eiropas Universitātes institūtu un izstrādāt noteikumus, saskaņā ar kuriem tas darbosies, un šai nolūkā par savām pilnvarotajām personām ir iecēlusi:


 

 

 

 

 

 

 

 

VIŅA MAJESTĀTE BEĻĢIJAS KARALIS –

 

Leonu Irē [Léon HUREZ],
izglītības ministru (F),

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS PREZIDENTS –

 

Rolfu Lāru [Rolf LAHR],
Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieku Romā,

 

FRANCIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS —

 

Žaku DIAMELU [Jacques DUHAMEL],
kultūras lietu ministru,

 

ITĀLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS —

 

Aldo MORO [Aldo MORO],
ārlietu ministru;
Rikardo MISASI [Riccardo MISASI],
izglītības ministru,

 

VIŅA KARALISKĀ AUGSTĪBA LUKSEMBURGAS LIELHERCOGS —

 

Žanu DIPONU [Jean DUPONG],
izglītības ministru,

 

VIŅAS MAJESTĀTE NĪDERLANDES KARALIENE —

 

T. E. VESTERTERPU [Th. E. WESTERTERP],
Ārlietu ministrijas valsts sekretāru,

 

kas, iepazinušies ar Pušu pilnvarām un atzinuši tās par likumīgām un spēkā esošām, ir vienojušies par turpmāko.

 


 

I NODAĻA

 

INSTITŪTA IZVEIDES PAMATPRINCIPI

 

 

1. pants

 

Ar šo konvenciju Eiropas Kopienu dalībvalstis (turpmāk tekstā – Līgumslēdzējas valstis) kopīgi izveido Eiropas Universitātes institūtu (turpmāk tekstā – Institūts). Tam ir juridiskas personas statuss.

 

Institūta mītnes vieta ir Florencē.

 

2. pants

 

1. Institūta mērķis ir ar savu darbību augstākās izglītības un pētījumu jomā veicināt Eiropas kultūras un zinātniskā mantojuma attīstību kopumā un atsevišķās tā jomās. Tā darbība būs saistīta arī ar lielajām pārmaiņām un tām iestādēm, kuras raksturo Eiropas vēsturi un attīstību. Tajā ņem vērā saikni ar to valstu kultūru, kuras neatrodas Eiropā.

 

Šo mērķi īsteno ar izglītību un pētījumiem augstākajā universitātes līmenī.

 

2. Institūtam ir jābūt arī forumam ideju un pieredzes apmaiņai un to tēmu apspriešanai, kuras ietilpst studiju un pētījumu jomās, uz kurām tās attiecas.

 

3. pants

 

1. Līgumslēdzējas valstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu Institūta mērķa īstenošanu, respektējot pētījumu un izglītības brīvību.

 

2. Līgumslēdzējas valstis veicina Institūta ietekmes izplatīšanu zinātnes un akadēmiskajā vidē. Šādā nolūkā tās palīdz Institūtam izveidot atbilstošas sadarbības saites ar universitātēm un zinātniskajām iestādēm to teritorijās un ar Eiropas un starptautiskajām iestādēm, kuras ir saistītas ar izglītību, kultūru un pētniecību.

 

3. Savu pilnvaru robežās Institūts sadarbojas ar universitātēm un ar jebkuru valsts vai starptautisko mācību vai pētniecības iestādi, kas vēlas sadarboties. Tas var slēgt līgumus ar valstīm un starptautiskām organizācijām.

 

4. pants

 

Institūtam un tā personālam ir tādas privilēģijas un imunitātes, kas nepieciešamas to uzdevumu veikšanai saskaņā ar šai konvencijai pievienotā protokola nosacījumiem, kas ir būtiskā tās daļa.

 

Institūts noslēdz mītnes līgumu ar Itālijas valdību, ko vienbalsīgi apstiprina Institūta padome.

 

II NODAĻA

 

ADMINISTRĀCIJA

 

5. pants

 

Institūta pārvaldi veido:

 

a) Institūta padome,

 

b) Institūta rektors,

 

c) Akadēmiskā padome.

 

6. pants

 

1. Institūta padomi veido Līgumslēdzēju valstu valdību pārstāvji. Katrai valstij padomē ir viena balss, un tā deleģē tajā divus pārstāvjus.

 

Institūta padome sanāk vismaz vienreiz gadā Florencē.

 

2. Visu Līgumslēdzēju valstu pārstāvji pēc kārtas uz vienu gadu ieņem Institūta padomes priekšsēdētāja amatu.

 

3. Institūta rektors, prorektors un Eiropas Kopienu pārstāvis piedalās Institūta padomes sanāksmēs, bet nebalso.

 

4. Institūta padome atbild par Institūta pamatnostādnēm; tā vada Institūta darbību un pārrauga tā attīstību. No vienas puses, tā atvieglo attiecības starp valstu valdībām lietās, kas saistītas ar Institūtu, un, no otras puses, attiecības starp valstu valdībām un Institūtu.

 

Institūta padome pieņem nepieciešamos lēmumus to uzdevumu veikšanai, kas tai ir uzticēti saskaņā ar 5. un 6. punktu.

 

5. Ar vienprātīgu lēmumu Institūta padome:

 

a) izstrādā noteikumus, kas reglamentē Institūta darbību un finanšu noteikumus, kas ietverti 26. pantā,

 

b) piemēro procedūru attiecībā uz darba valodu izvēli saskaņā ar 27. pantu,

 

c) izstrādā Institūta personāla nolikumu; ar personāla nolikumu nosaka to strīdu risināšanas procedūru, kas radušies starp Institūtu un nolikumā ietvertajām personām;

 

d) lemj par pastāvīgu amatu izveidošanu Institūtā strādājošajiem profesoriem;

 

e) saskaņā ar tās pieņemtajiem noteikumiem uzaicina 9. panta 3. punktā norādītās personas piedalīties Akadēmiskās padomes darbībā;

 

f) noslēdz mītnes līgumu starp Institūtu un Itālijas valdību un jebkuru 3. panta 3. punktā minēto līgumu;

 

g) ieceļ Institūta pirmo rektoru un pirmo prorektoru;

 

h) ja vajadzīgs, pieļauj atkāpes no 8. panta 3. punkta;

 

i) maina iedalījumu departamentos, kas noteikti 11. pantā, vai izveido jaunus departamentus;

 

j) piešķir 33. pantā minēto apstiprinājumu;

 

k) veic 34. pantā minētos pasākumus.

 

6. Institūta padome ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumus, izņemot 5. punktā minētos, jo īpaši tādus, kas attiecas uz:

 

a) Institūta rektora un prorektora iecelšanu;

 

b) Institūta budžeta apstiprināšanu un kas atbrīvo rektoru no atbildības par budžeta izpildi;

 

c) vispārējās mācību politikas apstiprināšanu, ņemot vērā Akadēmiskās padomes priekšlikumu;

 

d) procedūras noteikumu pieņemšanu.

 

7. Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Vācija 10

Grieķija            5

Spānija             8

Francija            10

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Austrija            4

Portugāle          5

Somija 3

Zviedrija           4

Apvienotā Karaliste      10

 

Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemts ne mazāk kā 62 balsis “par” un vismaz 10 valstu valdību piekrišana.

 

8. Atturēšanās neaizkavē tādu Institūta lēmumu pieņemšanu, kuriem nepieciešams vienprātīgs balsojums.

 

 

7. pants

 

1. Institūtu vada rektors. Viņš īsteno tiesību aktus un lēmumus vai pārrauga to īstenošanu saskaņā ar šo konvenciju un pieņem tādus administratīvos lēmumus, kuri nav nevienas citas Institūta iestādes kompetencē.

 

2. Viņš atbild par Institūta pārvaldi. Viņš nodrošina tās likumīgumu.

 

Viņš sagatavo gada budžeta projektu un trīsgadu finanšu plānu un pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi deponē tos Institūta padomei.

 

Viņš ieceļ departamentu vadītājus un akadēmiskā personāla darbiniekus, kurus ir izvirzījusi Akadēmiskā padome saskaņā ar 9. panta 5. punkta d) apakšpunktu.

 

Viņš ieceļ Institūta administratīvā personāla darbiniekus.

 

3. Institūta rektoru izvēlas Institūta padome no trīs personu vārdu saraksta, kuru piedāvā Akadēmiskā padome.

 

Rektoru ieceļ uz trīs gadiem. Viņa pilnvaru termiņu var pagarināt vienu reizi.

 

8. pants

 

1. Prorektors palīdz Institūta rektoram tā organizatorisko un administratīvo pienākumu veikšanā.

 

2. Viņa pilnvaru termiņš un atrašanās amatā ilgums ir noteikts 6. panta 5. punkta a) apakšpunkta noteikumos.

 

3. Institūta prorektors un rektors nevar būt vienas un tās pašas pilsonības, ja vien Institūta padome nav vienprātīgi lēmusi citādi.

 

9. pants

 

1. Akadēmiskās padomes kompetence attiecībā uz izglītību un pētījumiem neierobežo pārējo Institūta iestāžu kompetenci.

 

To vada Institūta rektors.

 

2. Akadēmiskās padomes locekļi ir:

 

a) Institūta rektors,

 

b) Institūta prorektors, kurš piedalās darbā, bet kuram nav balsstiesību,

 

c) departamentu vadītāji,

 

d) visi vai daži Institūtā strādājošie profesori,

 

 

e) citu akadēmiskā personāla darbinieku pārstāvji,

 

f) pētījumos iesaistīto studentu pārstāvji,

 

3. Institūta padome saskaņā ar tās paredzētajiem nosacījumiem var uzaicināt piedalīties Akadēmiskās padomes darbībā noteiktas kvalifikācijas personas – dalībvalstu pilsoņus, kas pārstāv dažādas ekonomikas, sociālās un kultūras dzīves jomas.

 

4. Konvencijas 6. panta 5. punkta a) apakšpunkta noteikumi paredz:

 

a) to Akadēmiskās padomes locekļu skaitu, kas pārstāv 2. punkta d), e) un f) apakšpunktā minēto personu kategorijas, šo personu iecelšanas procedūru un pilnvaru termiņu;

 

b) balsu vairākuma noteikumus Akadēmiskajā padomē.

 

5. Akadēmiskā padome:

 

a) izstrādā studiju un pētījumu programmas,

 

b) piedalās gada budžeta projekta un trīsgadu finanšu plāna projekta sagatavošanā,

 

c) veic visus ieviešanas pasākumus saistībā ar izglītību un pētījumiem, kuri nav ietverti nevienas citas Institūta iestādes kompetencē,

 

d) sanāksmēs, kurās piedalās tikai tie akadēmiskā personāla darbinieki, kuru statuss nav zemāks par attiecīgo personu statusu, ieceļ departamentu vadītājus, profesorus un citus pasniedzējus, kurus pieņem darbā kā Institūta akadēmiskā personāla pilna laika darbiniekus,

 

e) izstrādā noteikumus par 14. pantā minētā grāda un sertifikāta piešķiršanu,

 

f) izveido Uzņemšanas komisijas un Kvalifikācijas komisijas locekļu sarakstu,

 

g) pārbauda darbības ziņojuma projektu, ko Institūta rektors sagatavo un deponē Institūta padomei.

 

6. Akadēmiskā padome pēc savas iniciatīvas var iesniegt priekšlikumus Institūta padomei saistībā ar jautājumiem, kas ietilpst šīs padomes kompetencē.

 

7. Akadēmiskās padomes birojs, ko vada Institūta rektors, kuram palīdz prorektors, un ko veido rektors un departamentu vadītāji, veic īpašus uzdevumus, kurus tam ir uzdevusi Akadēmiskā padome. Birojs ziņo Akadēmiskajai padomei, kādā veidā tas ir izpildījis šos uzdevumus.

 

 

III NODAĻA

 

AKADĒMISKĀ STRUKTŪRA

 

A. Akadēmiskā organizācija

 

10. pants

 

Institūtu iedala departamentos, kas veido izglītības un pētījumu pamatvienības; tos savukārt iedala semināros.

 

11. pants

 

1. Kopš tā izveides Institūts sastāv no četriem departamentiem:

 

– vēstures un civilizācijas,

 

– ekonomikas,

 

– juridiskā,

 

– politikas un sociālo zinātņu.

 

Pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi un ņemot vērā pieredzi, Institūta padome, vienprātīgi balsojot, var mainīt šo struktūru vai izveidot jaunus departamentus. Šādā nolūkā Akadēmiskā padome var sniegt ieteikumus.

 

2. Atbilstoši piešķirtajiem budžeta līdzekļiem un Akadēmiskās padomes pieņemtajām programmām visiem departamentiem to studiju un pētniecības darbā ir plašas pastāvīgas rīcības iespējas, un tiek nodrošināts to darbībai nepieciešamais personāls.

 

12. pants

 

1. Galvenais pētniecības darbs notiek semināros vai pētniecības grupās. Darbu vienā seminārā var apvienot ar darbu citos semināros tajā pašā vai citos departamentos.

 

Dažādu semināru un pētniecības grupu organizēšana ir departamentu vadītāju pienākums. Pētniecības darbu veic akadēmiskais personāls un pētījumos iesaistītie studenti, kas kopīgi nosaka darba metodes un vadlīnijas.

 

2. Semināros vai darba grupās veicamais pētniecības darbs ir jānosaka atbilstoši studiju un pētījumu programmām, kas paredzētas 9. panta 5. punktā, un tajā ir jāņem vērā Institūta mērķis.

 

Saņemot profesoru un docentu piekrišanu, departamentu vadītāji paziņo Akadēmiskajai Padomei katram semināram un katras pētniec ības grupas noteiktās darba projektu tēmas.

 

3. Institūts var organizēt prakses un kolokvijus, kuros var piedalīties personas, kurām jau ir profesionālā pieredze tajās zinātņu jomās, kurās notiek studijas un pētījumi Institūtā.

 

13. pants

 

1. Institūtam ir bibliotēka un kanceleja, ko finansē no gada darbības budžeta.

 

2. Itālijas Republika apņemas veikt nepieciešamos pasākumus un noslēgt visas līgumus, kas nepieciešami, lai akadēmiskajam personālam un pētījumos iesaistītajiem studentiem būtu pieejami arhīvi, bibliotēkas un muzeji Florencē un, ja vajadzīgs, arī citās Itālijas pilsētās.

 

Šā noteikuma piemērošanas procedūru nosaka mītnes līgumā.

 

14. pants

 

1. Institūtam ir tiesības piešķirt Eiropas Universitātes institūta doktora grādu tajās zinātņu jomās, kurās notiek studijas un pētījumi Institūtā, tiem pētījumos iesaistītajiem studentiem, kuri ir pabeiguši vismaz divu gadu studijas Institūtā un ir iesnieguši kvalitatīva pētījuma darba oriģinālu, ko Institūts ir akceptējis un kas jāpublicē saskaņā ar 3. punktā izklāstītajiem noteikumiem.

 

2. Institūtam ir tiesības pētījumos iesaistītajiem studentiem izsniegt apmeklējuma apliecības.

 

3. Grāda piešķiršanas un šajā pantā paredzētās apliecības izdošanas nosacījumus izstrādā Akadēmiskā padome; šiem nosacījumiem ir nepieciešams Institūta padomes apstiprinājums.

 

 

B. Akadēmiskais personāls un pētījumos iesaistītie studenti

 

15. pants

 

1. Akadēmiskais personāls sastāv no departamentu vadītājiem, profesoriem, docentiem un citiem pasniedzējiem.

 

2. Akadēmiskā personāla darbiniekus izvēlas no to Līgumslēdzēju valstu pilsoņu vidus, kuru kvalifikācija ir tāda, lai nodrošinātu augstu Institūta darbības standartu. Institūts var uzaicināt arī citu valstu pilsoņus sniegt pakalpojumus.

 

3. Līgumslēdzējas valstis, ciktāl tas iespējams, veic atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu to personu mobilitāti, kuras pieņem darbā par Institūta akadēmiskā personāla darbiniekiem.

 

16. pants

 

1. Šajā konvencijā Institūta “pētījumos iesaistītie studenti” ir studenti vai pētījumos iesaistītie studenti, kuriem ir valsts universitātē iegūta kvalifikācija, kuri pierāda savu piemērotību uzņemties vai turpināt pētniecības darbu, kuri atbilst 27. panta 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un ir uzņemti Institūtā.

 

2. Institūtā uzņem Līgumslēdzēju valstu pilsoņus.

 

Citu valstu pilsoņus var uzņemt atkarībā no ierobežojumiem un nosacījumiem, kurus pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi ietver Institūta padomes pieņemtajos noteikumos.

 

3. Uzņemšanu Institūtā nodrošina Uzņemšanas komisija saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem un Institūta padomes pieņemtajiem noteikumiem. Komisija ņem vērā reflektantu kvalifikāciju un, ja vien iespējams, arī viņu izcelsmes valsti.

 

Līgumslēdzēju valstu kompetentās iestādes palīdz Institūtam vadīt uzņemšanas procedūru.

 

17. pants

 

1. Katra dalībvalsts atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem veicina stipendiju piešķiršanu tiem saviem Institūtā uzņemtajiem pilsoņiem, kuriem tās ir nepieciešamas apstākļu dēļ un, ja nepieciešams, veic visus attiecīgos pasākumus, lai pieņemtu stipendiju piešķiršanu reglamentējošus noteikumus.

 

2. Finanšu noteikumos var paredzēt īpaša fonda izveidošanu atsevišķu stipendiju piešķiršanai. Šis fonds varētu nodrošināt ienākumus, pirmām kārtām, no privātām iemaksām.

 

3. Iepriekš minētie noteikumi neliedz pētījumos iesaistītajiem studentiem Institūtā saņemt stipendijas, kuras Eiropas Kopienas piešķir personām, kuras veic pētniecības darbu saistībā ar Eiropas veidošanu.

 

 

IV NODAĻA

 

FINANŠU NOTEIKUMI

 

18. pants

 

1. Katram finanšu gadam ir darbības budžets.

 

2. Visi Institūta ieņēmumu un izdevumu posteņi ietver budžeta tāmēs, kuras izstrādā katram finanšu gadam, un atspoguļo budžetā.

 

Budžeta ieņēmumiem un izdevumiem jābūt līdzsvarotiem.

 

Finanšu noteikumos ietver Institūta ieņēmumu sarakstu.

 

3. Finanšu gads ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

 

4. Ieņēmumus un izdevumus norāda Itālijas lirās.

 

 

19. pants

 

1. Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas to izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, nosaka pēc šādām attiecībām:

 

Beļģija 5,11 %

Dānija 2,09 %

Vācija 17,89 %

Grieķija            1,51 %

Spānija             6,41 %

Francija            17,89 %

Īrija      0,53 %

Itālija    17,89 %

Luksemburga    0,16 %

Nīderlande       5,11 %

Austrija            2,73 %

Portugāle          0,76 %

Somija 1,23 %

Zviedrija           2,80 %

Apvienotā Karaliste      17,89 %

 

2. No 1978. gada 1. janvāra finansējuma pamatojumu nosaka pētījuma laikā, kurš sākas 1977. gada 1. janvārī, ņemot vērā pašreizējo situāciju Eiropas Kopienās un Kopienas alternatīvo finansējumu.

 

20. pants

 

1. Budžetā ietvertos izdevumus apstiprina uz vienu finanšu gadu, ja vien noteikumos, kurus izstrādā saskaņā ar 26. pantu, nav paredzēts citādi.

 

2. Saskaņā ar nosacījumiem, kuri jāizstrādā saskaņā ar 26. pantu, jebkurus apropriējumus, kuri nav saistīti ar tiem personāla izdevumiem, kas nav iztērēti finanšu gada beigās, var pārnest tikai uz nākamo finanšu gadu.

 

3. Apropriējumus klasificē dažādās nodaļās, grupējot izdevumu posteņus pēc to veida vai nolūka, un, ciktāl tas nepieciešams, sadala apakšgrupās saskaņā ar finanšu noteikumiem.

 

21. pants

 

1. Rektors īsteno budžetu saskaņā ar finanšu noteikumiem un atbilstoši piešķirtajiem apropriējumiem. Par savu darbību viņš ziņo Institūta padomei.

 

2. Finanšu noteikumos var paredzēt normas par apropriējumu pārnešanu no vienas nodaļas un citu vai no vienas apakšgrupas uz citu.

 

22. pants

 

Ja finanšu gada sākumā vēl nav veikts budžeta balsojums, tad saskaņā ar finanšu noteikumu normām attiecībā uz jebkuru budžeta nodaļu vai apakšgrupu katru mēnesi var iztērēt summu, kas ir ekvivalenta ne vairāk kā vienai divpadsmitajai daļai no budžeta apropripējumiem iepriekšējā finanšu gadā; tomēr šādas sistēmas dēļ Institūta rīcībā nedrīkst nonākt apropriējumi, kas pārsniedz vienu divpadsmito daļu no tiem, kuri sagatavošanas gaitā ir paredzēti budžeta projektā.

 

Ja iepriekšējā rindkopā izklāstītie pārējie nosacījumi ir ievēroti, Institūta padome ar kvalificētu balsu vairākumu var atļaut izdevumus, kas pārsniedz vienu divpadsmito daļu.

 

Līgumslēdzējas valstis katru mēnesi provizoriski un saskaņā ar iepriekšējā finanšu gadā noteikto attiecību maksā summas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu šā panta piemērošanu.

 

23. pants

 

1. Institūta padome uz trim gadiem ieceļ divus dažādas nacionālās piederības revidentus. Viņus var iecelt amatā atkārtoti.

 

Tādas revīzijas mērķis, kura balstīta uz uzskaites datiem un vajadzības gadījumā tiek veikta uz vietas, ir konstatēt, ka visi ieņēmumi ir saņemti un ka visi izdevumi ir veikti saskaņā ar likumu un regulāri, un ka finanšu vadība ir pareiza.

 

Revidenti deponē savu ziņojumu Institūta padomei katru gadu.

 

Rektors sniedz jebkuru informāciju un palīdzību, kāda revidentiem varētu būt nepieciešama, veicot savus pienākumus.

 

2. Finanšu noteikumos paredz normas, saskaņā ar kurām rektoram tiek piešķirts atbrīvojums attiecībā uz budžeta izpildi.

 

 

 

24. pants

 

1. Rektors izstrādā trīsgadu finanšu plānu un pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi deponē to Institūta padomei izskatīšanai un apstiprināšanai.

 

2. Finanšu noteikumos paredz procedūru 1. punkta īstenošanai.

 

25. pants

 

1. Itālijas Republika bez maksas nodrošina Institūtam zemi Florencē un ēkas, kas Institūtam ir nepieciešamas tā darbībai, un uzņemas to uzturēšanu.

 

Ar tādiem pašiem noteikumiem Itālijas Republika nodod Institūta akadēmiskā personāla, pētījumos iesaistīto studentu un administratīvā personāla rīcībā pilnīgi aprīkotu restorānu un sabiedrisko centru Institūta telpās.

 

2. Mītnes līgumā paredz procedūru 1. punkta īstenošanai.

 

26. pants

 

1. Institūta padome ar vienprātīgu lēmumu pēc Institūta rektora vai viena no Institūta padomes locekļu priekšlikuma pieņem finanšu noteikumus, kuros īpaši precizē:

 

a) gada budžeta pieņemšanas un īstenošanas un revīzijas atskaišu deponēšanas procedūru;

 

b) trīsgadu finanšu plāna sagatavošanas procedūru;

 

c) dalībvalstu iemaksu veikšanas un izmantošanas metodes un procedūru;

 

d) noteikumus un procedūru attiecībā uz amatpersonu un grāmatvežu atbildību.

 

2. Finanšu noteikumos, kas minēti 1. punktā, var paredzēt Budžeta un finanšu komitejas izveidi, kurā būtu Līgumslēdzēju valstu pārstāvji, kas atbildētu par Institūta padomes apspriežu sagatavošanu budžeta un finanšu jautājumos.

 

 

V NODAĻA

 

DAŽĀDI NOTEIKUMI

 

27. pants

 

1. Institūta oficiālās valodas ir angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valoda.

 

2. No 1. punktā uzskaitītajām valodām katrai akadēmiskajai darbībai izvēlas divas darba valodas, ņemot vērā akadēmiskā personāla un pētījumos iesaistīto studentu valodu zināšanas un priekšrocības.

 

Šo valodu atlases procedūru ar vienprātīgu lēmumu nosaka Institūta padome.

 

3. Akadēmiskajam personālam un pētījumos iesaistītajiem studentiem ir jābūt atbilstošām divu no 1. punktā uzskaitīto valodu zināšanām.

 

Akadēmiskā padome var pieļaut izņēmumus attiecībā uz speciālistiem, kas iesaistīti konkrētā darbā Institūtā.

 

28. pants

 

Līgumslēdzējās valstīs Institūtam ir visplašākā rīcībspēja, ko saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām personām; proti, tas var pirkt vai pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, slēgt līgumus un būt par pusi tiesas prāvās. Šim nolūkam to pārstāv rektors.

 

29. pants

 

Jebkuru tādu strīdu starp Līgumslēdzējām valstīm vai starp vienu vai vairākām Līgumslēdzējām valstīm un Institūtu attiecībā uz Konvencijas piemērošanu vai interpretāciju, kuru nevar atrisināt Institūta padome, pēc vienas strīda puses iesnieguma var iesniegt šķīrējtiesā.

 

Šādā gadījumā Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētājs nosaka šķīrējtiesu, kurā izšķir strīdu.

 

Līgumslēdzējas valstis apņemas izpildīt šķīrējtiesas lēmumus.

 

 

VI NODAĻA

 

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

30. pants

 

1. Institūta padome sapulcējas uzreiz pēc šīs konvencijas stāšanās spēkā.

 

2. Institūta padome noslēdz mītnes līgumu un izveido citas šajā konvencijā paredzētās struktūrvienības.

 

3. Pirmos astoņus Institūta akadēmiskā personāla darbiniekus ar vienprātīgu lēmumu izvēlas pagaidu Akadēmiskā komiteja, kuru veido divi pārstāvji no katras Līgumslēdzējas valsts, no kuriem vismaz vienam ir jābūt universitātes līmeņa pasniedzējam.

 

Ieceļot rektoru, prorektoru un minētos astoņus akadēmiskā personāla darbiniekus, Akadēmiskās komitejas veiktie pasākumi ir uzskatāmi par spēkā esošiem lēmumiem.

 

31. pants

 

Institūta pirmo rektoru un pirmo prorektoru ieceļ Institūta padome ar vienprātīgu lēmumu.

 

32. pants

 

1. Jebkura Eiropas Kopienu dalībvalsts papildu Līgumslēdzējām valstīm var pievienoties šai konvencijai, deponējot pievienošanās dokumentu Itālijas valdībai.

 

2. Pievienošanās stājas spēkā tajā datumā, kurā Institūta padome ar vienbalsīgu lēmumu un vienojoties ar valsti, kura pievienojas, ir noteikusi pielāgojumus, kurus ir nepieciešams veikt atbilstoši šīs konvencijas noteikumiem, proti, 6. panta 7. punktam un 19. panta 1. punktam.

 

33. pants

 

Jebkuras Līgumslēdzējas valsts valdība, Institūta rektors vai Akadēmiskā padome var iesniegt Institūta padomei šīs konvencijas pārskatīšanas projekta priekšlikumus.  Ja Institūta padome ar vienbalsīgu lēmumu apstiprina Līgumslēdzēju valstu pārstāvju konferences sasaukšanu, šādu konferenci sasauc Institūta prezidējošās valsts valdība.

 

34. pants

 

Ja kādai Institūta iestādei būtu nepieciešams veikt kādas darbības, lai sasniegtu šajā konvencijā izvirzītos mērķus, un ja šajā konvencijā nav paredzētas attiecīgas pilnvaras, Institūta padome ar vienbalsīgu lēmumu veic attiecīgos pasākumus.

 

35. pants

 

1. Šī konvencija attiecas uz Līgumslēdzēju valstu Eiropas teritoriju, Azoru salām, Madeiru, Kanāriju salām, Seūtu un Melilju, Francijas aizjūras departamentiem un Francijas aizjūras teritorijām.

 

2. Neatkarīgi no 1. punkta Konvenciju nepiemēro Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Suverēnajām bāzu teritorijām Kiprā; to nepiemēro ne attiecībā uz Normandijas salām, ne Menas salu, ja vien Apvienotās Karalistes valdība nepaziņo par pievienošanos šai konvencijai, – tad līdz ar to šo konvenciju piemēro vienai vai vairākām šādām teritorijām.

 

3. Neatkarīgi no 1. punkta Konvenciju nepiemēro Farēru salām. Tomēr Dānijas Karalistes valdība, deponējot deklarāciju ne vēlāk kā līdz 1975. gada 31. decembrim, var paziņot Itālijas Republikas valdībai, kura nosūta apstiprinātu kopiju katrai pārējo Līgumslēdzēju valstu valdībai, ka šo konvenciju piemēro šīm salām.

 

4. Šīs konvencijas parakstīšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai ratifikācijas laikā, vai pievienojoties tai, vai jebkurā citā laikā jebkura Līgumslēdzēja valsts, paziņojot Itālijas Republikas valdībai, var deklarēt, ka piemēro šo konvenciju vienai vai vairākām tās teritorijām ārpus Eiropas, par kuru starptautiskajām attiecībām tā atbildīga un kuras ir norādītas deklarācijā.

 

36. pants

 

Šī konvencija ir jāpieņem, jāapstiprina vai jāratificē saskaņā ar katras Līgumslēdzējas valsts attiecīgajām konstitucionālajām prasībām. Tā stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā, kad Itālijas valdība ir saņēmusi pēdējo paziņojumu par to, ka šīs formalitātes ir izpildītas.

 

37. pants

 

Itālijas valdība paziņo Līgumslēdzējām valstīm par

 

a) katru parakstīšanu,

 

b) katra pieņemšanas, apstiprināšanas, ratifikācijas vai pievienošanās dokumenta deponēšanu un jebkuru 35. panta 2. punktā paredzēto deklarāciju,

 

c) šīs konvencijas stāšanos spēkā,

 

 

d) jebkuriem šīs konvencijas grozījumiem saskaņā ar 33. pantu.

 

38. pants

 

Šī konvencija izstrādāta franču, itāliešu, nīderlandiešu un vācu valodā, visi teksti ir autentiski un glabājas Itālijas valdības arhīvos, kura izsniedz apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Šīs konvencijas teksti angļu, dāņu un īru valodā, kas ietverti Institūta padomes lēmuma pielikumā, kurā ietverti tās grozījumi, kas bija nepieciešami saistībā ar Dānijas Karalistes, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pievienošanos, ir autentiski saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti iepriekš minētajos teksta oriģinālos, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Šīs konvencijas teksts grieķu valodā, kas ietverts Institūta padomes lēmuma pielikumā, kurā ietverti tās grozījumi, kas bija nepieciešami saistībā ar Grieķijas pievienošanos, ir autentiski tādā pašā veidā kā teksti, kas minēti iepriekšējās daļās, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Šīs konvencijas teksts spāņu valodā, kas ietverts Institūta padomes lēmuma pielikumā, kurā ietverti tās grozījumi, kas bija nepieciešami saistībā ar Spānijas Karalistes pievienošanos, ir autentiski saskaņā ar iepriekšējās daļās izklāstītajiem nosacījumiem, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Šīs konvencijas teksts portugāļu valodā, kas ietverts Institūta padomes 1989. gada 7. decembra Lēmuma Nr. 4/89 pielikumā, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Portugāles Republikas pievienošanās, ir autentiski tādā pašā veidā kā teksti, kas minēti iepriekšējās daļās, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Šīs konvencijas teksti somu un zviedru valodā, kas ietverti Institūta padomes 1997. gada 19. jūnija Lēmuma Nr. 1/97 pielikumā, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās, ir autentiski tādā pašā veidā kā teksti, kas minēti iepriekšējās daļās, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 


 

PROTOKOLS PAR EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTĒM

 

KONVENCIJAS DALĪBVALSTIS, kas izveido Eiropas Universitātes institūtu un kas ir parakstījušās Florencē 1972. gada 19. aprīlī,

 

VĒLOTIES noteikt privilēģijas un imunitātes, lai nodrošinātu Institūta vienmērīgu darbību,

 

IR VIENOJUŠĀS par turpmāko.

 

 

I NODAĻA

 

Institūta noteikumi

 

1. pants

 

Eiropas Universitātes institūts (turpmāk tekstā – Institūts), veicot savu oficiālo darbību, var izmantot imunitātes pret tiesību izpildi, izņemot:

 

a) saistībā ar civillietu, kuru ierosinājusi trešā persona par zaudējumiem, kas radušies negadījuma dēļ, kuru izraisījis transportlīdzeklis, kas pieder Institūtam vai kuru vadījis tā pārstāvis, vai saistībā ar autotransporta pārkāpumu, kurā iesaistīts šāds transportlīdzeklis;

 

b) saistībā ar šķīrējtiesas nolēmuma vai tiesas nolēmuma izpildi saskaņā ar Konvencijas vai šā protokola noteikumu;

 

c) ja Institūta padome ar vienbalsīgu lēmumu kādā konkrētā gadījumā ir noraidījusi šādas imunitātes.

 

2. pants

 

1. Institūta telpas un ēkas ir neaizskaramas. Šis noteikums neliedz piemērot tos pasākumus, kurus veic saskaņā ar šā protokola 19. pantu vai kuri ir atļauti ar Institūta padomes vienprātīgu lēmumu.

 

2. Institūts neatļauj izmantot savas telpas un ēkas kā patvērumu personai, kura ir tikko izdarījusi noziegumu flagrante delicto, par kuru ir izdots aresta orderis, kura ir notiesāta vai kura norādīta orderī par izraidīšanu no valsts.

 

3. Institūta arhīvi ir neaizskarami.

 

3. pants

 

Izņemot 1. panta a), b) un c) punktā noteikto, Institūta īpašums un aktīvi ir neaizskarami pret jebkāda veida administratīviem vai tādiem provizoriskiem tiesas piespiedu pasākumiem kā rekvizēšana, konfiscēšana, ekspropriācija vai apķīlāšana.

 

 

4. pants

 

1. Neskarot attiecīgo valstu noteikumus, kas aizsargā Līgumslēdzēju valstu mākslas un kultūras mantojumu, preces, kuras Institūts importē vai eksportē un kuras ir noteikti vajadzīgas tā oficiālās darbības īstenošanai, ir atbrīvotas no jebkāda apgrozījuma nodokļa, muitas nodokļiem un citiem nodokļiem vai maksājumiem un no visiem importa vai eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem.

 

2. Publikāciju un citu tādu informatīvo materiālu apriti, kurus Institūts nosūta vai saņem savas oficiālās darbības gaitā, nekādā veidā nedrīkst ierobežot.

 

3. Katrā dalībvalstī Institūta oficiālai saziņai un visu dokumentu sūtījumiem ir tāds pats statuss, kādu šī dalībvalsts piešķir starptautiskām organizācijām. Institūta oficiālo korespondenci un citu oficiālo saziņu necenzē.

 

5. pants

 

1. Tā oficiālajā darbībā Institūts, tā aktīvi, ienākumi un pārējais īpašums ir atbrīvots no visiem tiešajiem nodokļiem.

 

2. Ja Institūts veic būtiskus pirkumus, kuri ir noteikti vajadzīgi tā oficiālās darbības veikšanai un kuru cena ietver netiešos nodokļus vai tirdzniecības nodokļus, Līgumslēdzējas valstis, ja vien iespējams, veic nepieciešamos pasākumus, lai šādu nodokļu summas atlaistu vai atmaksātu.

 

3. Nekādus atbrīvojumus nepiešķir attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas maksājamas par sabiedriskiem pakalpojumiem.

 

6. pants

 

Institūts var saņemt un glabāt jebkura veida finanšu līdzekļus, valūtu, skaidru naudu vai vērtspapīrus; ievērojot attiecīgās valsts noteikumus par valūtas maiņas kontroli, tas var brīvi rīkoties ar tiem, veicot savu oficiālo darbību, un izmantot kontus jebkurā valūtā tādā apjomā, kas vajadzīgs tā saistību izpildei.

 

 

II NODAĻA

 

Noteikumi attiecībā uz Līgumslēdzēju valstu pārstāvjiem, rektoru, prorektoru, akadēmisko personālu un citām ar Institūtu saistītajām personām

 

7. pants

 

Līgumslēdzēju valstu pārstāvjiem un to padomdevējiem, kas piedalās Institūta padomes sanāksmēs, pildot savus pienākumus un dodoties uz sanāksmēm un no tām, ir šādas privilēģijas, imunitātes un atvieglojumi:

 

a) imunitāte pret personas arestu vai aizturēšanu un personiskās bagāžas aizturēšanu, izņemot gadījumus, ja tie ir aizturēti nozieguma izdarīšanas brīdī;

 

b) imunitāte pret tiesvedību pat pēc to uzdevuma izpildes attiecībā uz to amatpersonas pilnvarās veiktajām darbībām un to funkciju robežās, tostarp attiecībā uz teikto vai rakstīto;

 

c) oficiālo papīru un dokumentu imunitāte;

 

d) visi parastie administratīvie atvieglojumi, īpaši attiecībā uz ceļošanu vai uzturēšanos.

 

Šo pantu piemēro arī Eiropas Kopienu pārstāvim, kas piedalās Institūta sanāksmēs.

 

8. pants

 

Līgumslēdzējas valstis ciešā sadarbībā ar Institūtu savu pilnvaru robežās veic pasākumus, lai visas nepieciešamās administratīvās iespējas, īpaši attiecībā uz ceļošanu, uzturēšanos un valūtas maiņu, tiek nodrošinātas personām, kas piedalās Institūta darbā, īpaši tām, kuras minētas Konvencijas 9. panta 3. punktā.

 

9. pants

 

1. Rektors, prorektors un – saskaņā ar 13. pantu – akadēmiskais personāls un pārējais Institūta personāls:

 

a) ir neaizskarami pret tiesvedību pat pēc aiziešanas no darba Institūtā attiecībā uz to veiktajām darbībām, pildot savas funkcijas un to robežās, tostarp teikto vai rakstīto; šo imunitāti nepiemēro autotransporta pārkāpumu gadījumos, kurus izraisījušas šādas personas, ne arī gadījumos, kad zaudējumi ir izraisīti ar mehānisko transportlīdzekli, kas pieder šādām personām vai kuras to vadījušas;

 

b) kopā ar tiem viņu ģimenes locekļiem, kuri ietilpst to mājsaimniecībā, saņem šādu atbrīvojumu no imigrācijas ierobežojumiem vai ārvalstnieku reģistrācijas formalitātēm, kādu parasti piešķir starptautisku organizāciju dalībniekiem;

 

c)  attiecībā uz valūtas vai valūtas maiņas noteikumiem piešķir tādas pašas privilēģijas, kādas parasti piešķir starptautisku organizāciju dalībniekiem;

 

d)  ir tiesīgi ievest bez muitas nodokļa savas mēbeles, iedzīvi un automašīnu personīgai lietošanai, pirmo reizi ieņemot amatu attiecīgajā valstī uz vienu gadu vai ilgāku laiku, un ir tiesīgi izvest atpakaļ bez muitas nodokļa savas mēbeles, personīgo iedzīvi un automašīnu personīgai lietošanai pēc savu pienākumu pildīšanas beigām šajā valstī, abos gadījumos ņemot vērā nosacījumus un ierobežojumus, kas noteikti tās valsts tiesību aktos, kurā šīs tiesības tiek īstenotas.

 

2. Līgumslēdzējas valstis ciešā sadarbībā ar Institūtu veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu to personu iebraukšanu, uzturēšanos un aizbraukšanu, kurām ir tiesības izmantot šajā pantā paredzētās priekšrocības.

 

10. pants

 

Līgumslēdzējas valstis ciešā sadarbībā ar Institūtu veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu pētījumos iesaistīto studentu iebraukšanu, uzturēšanos un aizbraukšanu.

 

 

11. pants

 

1. Sociālās drošības maksājumu sistēma rektoram, prorektoram, akadēmiskajam personālam un pārējam personālam, kā arī pētījumos iesaistītajiem studentiem ir noteikta personāla nolikumā un citos noteikumos.

 

Ja par šādiem maksājumiem noteikumu nav, iepriekšējos apakšpunktos minētās personas var izvēlēties šo sistēmu vai nu atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kurā ir Institūta mītnes vieta, vai atbilstoši pēdējās Līgumslēdzējas valsts tiesību aktiem, kuras jurisdikcijai tās bijušas pakļautas, vai arī atbilstoši tās Līgumslēdzējas valsts tiesību aktiem, kuras pilsoņi tās ir.

 

Šo izvēli var izdarīt tikai vienu reizi, un tā stājas spēkā līdz darba oficiālu uzsākšanu Institūtā.

 

2. Attiecībā uz tiem akadēmiskā personāla darbiniekiem un pētījumos iesaistītajiem studentiem, kuri nav Līgumslēdzēju valstu pilsoņi, normas ir ietvertas personāla nolikumā vai citos noteikumos.

 

12. pants

 

1. Rektors, prorektors, akadēmiskais personāls un pārējais Institūta personāls maksā Institūtam nodokļus no algām un citiem ienākumiem, ko viņi saņem no Institūta, saskaņā ar nosacījumiem un procedūru, ko Institūta padome izstrādā viena gada laikā no šīs konvencijas stāšanās spēkā. No dienas, kad piemēro šo nodokli, algas un atalgojums ir atbrīvots no attiecīgajā valstī spēkā esošā ienākumu nodokļa; tomēr Līgumslēdzējas valstis patur tiesības ņemt vērā šīs algas un atalgojumu, aprēķinot to nodokļu summas, kurus piemēro ienākumiem no citiem avotiem.

 

2. Šā panta 1. punkta noteikumus nepiemēro pensijām un ikgadējiem pabalstiem, ko Institūts maksā bijušajiem rektoriem vai prorektoriem vai bijušajiem akadēmiskā personāla darbiniekiem vai pārējiem darbiniekiem.

 

3. Piemērojot ienākuma nodokli, īpašuma nodokli un mantojuma nodokli, kā arī piemērojot konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas noslēgtas starp Līgumslēdzējām valstīm, rektoru, prorektoru, akadēmisko personālu un pārējiem Institūta darbiniekiem, kas vienīgi saistībā ar pienākumu veikšanu Institūtā savu dzīvesvietu pārceļ uz tādas Līgumslēdzējas valsts teritoriju, kas nav valsts, kurā tiem bija jāmaksā nodokļi, stājoties darbā Institūtā, gan valstī, kurā tie pastāvīgi uzturas, gan valstī, kurā tiem bija jāmaksā nodokļi, uzskata, ka to pastāvīgā dzīvesvieta ir tajā valstī, kurā tiem ir jāmaksā nodokļi, ar nosacījumu, ka tā ir Līgumslēdzēja valsts. Šo noteikumu piemēro arī minēto personu laulātajiem, ja vien viņi nav atsevišķi iesaistīti algotā darbā, un bērniem, kas ir šajā pantā minēto personu apgādībā un aprūpē.

 

13. pants

 

Institūta padome ar vienprātīgu lēmumu nosaka to darbinieku kategorijas, kuriem pilnīgi vai daļēji piemēro 9. līdz 12. panta noteikumus.

 

 

III NODAĻA

 

 

Vispārīgi noteikumi

 

14. pants

 

1. Privilēģijas, imunitātes un atvieglojumus piešķir vienīgi Līgumslēdzēju valstu vai Institūta interesēs, nevis priekšrocību guvēju personisko interešu nolūkā.

 

2. Kompetentajām iestādēm ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atcelt imunitāti, ja šāda imunitāte kavē tiesas procesa gaitu un ja ir iespējams atteikties no imunitātes, neapdraudot nolūkus, kuros tā piešķirta.

 

3. Kompetentās iestādes, kas minētas 2. punktā, ir šādas:

 

– Līgumslēdzējas valstis attiecībā uz to pārstāvjiem, kuri tiekas Institūta padomē;

 

– Eiropas Kopienu iestādes attiecībā uz Eiropas Kopienu pārstāvjiem, kuri piedalās Institūta padomes sanāksmēs;

 

– Institūta padome attiecībā uz rektoru un prorektoru;

 

– Institūta rektors attiecībā uz akadēmiskā personāla darbiniekiem un pārējiem Institūta darbiniekiem.

 

15. pants

 

Šis protokols nekādā veidā neietekmē katras Līgumslēdzējas valsts tiesības veikt piesardzības pasākumus, kuri nepieciešami tās drošības interesēs.

 

16. pants

 

Nevienai Līgumslēdzējai valstij nav pienākuma piešķirt privilēģijas un imunitāti, kas noteikta 7. pantā, 9. panta c) un d) punktā un 10. pantā, savas valsts pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

 

17. pants

 

Saskaņā ar šo protokolu Institūta oficiālā darbība ietver tā administratīvās funkcijas un izglītības un pētniecības darbību, īstenojot Konvencijā par Eiropas Universitātes institūta izveidi izvirzītos mērķus.

 

18. pants

 

Neierobežojot 9. panta 1. punkta d) apakšpunkta noteikumus, nekādu atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz tām precēm, kas paredzētas Institūta darbinieku personiskajam labumam. Preces, kuras importē vai saņem saskaņā ar šo protokolu, nedrīkst pārdot, atdot vai izīrēt, izņemot saskaņā ar valstu valdību paredzētajiem nosacījumiem, kuri paredz atbrīvojumus.

 

19. pants

 

1. Šā protokola noteikumus piemēro, Institūta rektoram cieši sadarbojoties ar Līgumslēdzēju valstu kompetentajām iestādēm, lai, ņemot vērā Institūta neatkarību, atvieglotu pareizu tiesiskuma īstenošanu, sociālās likumdošanas, policijas, drošības vai sabiedrības veselības noteikumu piemērošanu un novērstu jebkādu šajā protokolā paredzēto privilēģiju, imunitāšu un atvieglojumu ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā punktā minēto sadarbības procedūru var noteikt papildu līgumos, kas paredzēti 20. pantā.

 

2. To personu vārdu, amatu un adresi, kuras gūst labumu no 9. un 12. punkta noteikumiem un no tiem izrietošiem pasākumiem, laiku pa laikam paziņo Līgumslēdzēju valstu valdībām.

 

20. pants

 

Saistībā ar šā protokola īstenošanu un piemērošanu starp Institūtu un vienu vai vairākām Līgumslēdzējām valstīm var noslēgt papildu līgumus. Institūta padome vienprātīgi pieņem lēmumus saistībā ar šā panta piemērošanu.

 

21. pants

 

Konvencijas 29. panta noteikumus piemēro strīdiem, kas saistīti ar šo protokolu.


 

NOBEIGUMA AKTS

 

 

AUGSTO LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU PILNVAROTIE,

 

kas sapulcējušies Florencē 1972. gada 19. aprīlī Konvencijas par Eiropas Universitātes institūta izveidi parakstīšanai,

 

IR PIEŅĒMUŠAS ŠĀDUS DOKUMENTUS:

 

– Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi,

 

– Protokolu par Eiropas Universitātes institūta privilēģijām un imunitātēm.

 

Šo dokumentu parakstīšanas laikā pilnvarotie ir:

 

– pieņēmuši deklarācijas I pielikumā un

 

– ņēmuši vērā Vācijas Federatīvās Republikas valdības deklarācijas, kas izklāstītas II pielikumā.

 

 

I PIELIKUMS

 

I. Deklarācijas attiecībā uz dažiem Konvencijas noteikumiem

 

6. pants

 

1. punkts

 

a) Institūta padomes procedūras noteikumi paredzēs nosacījumus, saskaņā ar kuriem valdību pārstāvji var veidot sarakstu par ekspertu palīdzību.

 

b) Procedūras noteikumi paredz, ka Institūta padome var sasaukt sapulci, kad vien tas ir nepieciešams, un papildu Florencei sanākt kopā vietās Līgumslēdzēju valstu teritorijās.

 

c) Institūta padome veiks nepieciešamos pasākumus saistībā ar Institūta oficiālajām publikācijām; šim nolūkam tā var izmantot Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja pakalpojumus.

 

5. punkta c) apakšpunkts

 

Šā pielikuma 6. panta 5. punkta c) apakšpunkta noteikumi neliedz Institūta padomei pēc apspriešanās ar Eiropas Kopienu Tiesas tiesas priekšsēdētāju iecelt šo tiesu par iestādi strīdu atrisināšanai starp Institūtu un tā darbiniekiem.

 

10. pants

 

 

Pētniecības darba veikšana kādā noteiktā departamentā nozīmē to, ka šis departaments ir šā darba iniciators. Tas nekādā veidā neizslēdz citu departamentu pakalpojumu uzskaitījumu, lai nodrošinātu zinātniskajai darbībai nepieciešamo starpnozaru raksturu.

 

12. pants

 

a) Semināri un pētniecības grupas tiks izveidotas uz tik ilgu laiku, kāds ir nepieciešams, lai izpētītu izvēlēto tēmu vai pabeigtu konkrētu pētījuma projektu.

 

b) Attiecībā uz darba metodēm mācības institūtā būtībā sastāvēs no piedalīšanās pētniecības darbā. Šādiem pētījumiem veltītais laiks var būt atšķirīgs, bet jebkāda noteikta grāda piešķiršanai būs nepieciešams vismaz divu gadu darbs un pētījuma darba oriģināla iesniegšana saskaņā ar Konvencijas 14. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

 

14. pants

 

a)  Piešķirtie grādi, kas paredzēti 14. panta 1. punktā var, piemēram, būt:

 

“Florences Eiropas Universitātes institūta tiesību zinātņu doktors”

 

“Florences Eiropas Universitātes institūta politisko zinātņu doktors”

 

b) Institūta doktora grāda salīdzinājuma statusa problēma, cik drīz vien iespējams, tiks pētīta plašākā nozīmē; Institūta padome vajadzības gadījumā šajā jautājumā var sniegt ieteikumus Līgumslēdzēju valstu valdībām.

 

c) Pētījumu publicēšanas nolūks būs darīt tos pieejamus visiem interesentiem. Līdz ar to saskaņā ar noteikumiem, kuri jāpieņem, īstenojot 14. panta 3. punktu, publikācija varēs būt ne tikai žurnāla, grāmatas vai bukleta veidā, bet arī jebkurā citā atbilstošā veidā (mikrofilma, Roneo kopētājs u. c.).

 

15. pants

 

1. punkts

 

Profesorus iecels pastāvīgā darbā Institūtā uz trīs gadiem, un šo termiņu var pagarināt.

 

3. punkts

 

Tas galvenokārt attiecas uz to tiesību paturēšanu, kas iegūtas saskaņā ar valsts pasākumiem, un attiecīgā gadījumā šādu tiesību iegūšanu, kā arī uz iespēju atgriezties izcelsmes valsts iestādē, jo īpaši tad, ja uzturēšanās Institūtā ir uz neilgu laika posmu.

 

16. pants

 

1. punkts

 

Ņemot vērā akadēmisko līmeni un prasības attiecībā uz darba organizāciju, pētījumos iesaistīto studentu skaits vismaz sākotnēji varētu būt no 250 līdz 600.

 

 

3. punkts

 

a) Noteikumos attiecībā uz parasto studentu un pētījumos iesaistīto studentu uzņemšanu ir jāparedz akadēmiskais standarts, kuru tiem ir jābūt sasniegušiem, un tiem prasītais Institūta oficiālo valodu zināšanu līmenis.

 

b) Vārdus “pēc iespējas ņem vērā viņu izcelsmes vietu” interpretē tādā nozīmē, ka akadēmiskā kvalifikācija būs galvenais kritērijs, kuru komisija ņem vērā, kā arī to, ka ir jārūpējas par to, lai būtu pārstāvētas dažādas pētījumos iesaistīto studentu tautības.

 

17. pants

 

Vēlams, lai Līgumslēdzēju valstu pārstāvji Institūta padomē savstarpēji apspriestos, tādējādi nodrošinot, ka stipendiju līmeņi un to piešķiršanas procedūras ir salīdzināmas visās valstīs.

 

25. pants

 

a) Jaunuzcelto vai paplašināto ēku, kuras Eiropas Universitātes institūta rīcībā ir nodevusi Itālijas valdība, sākotnējā aprīkojuma izmaksas sedz šī valdība.

 

b) Mēbeles un mācību aprīkojums ir tāda veida ieguldījums, kuru var norakstīt no parastajiem budžeta apropriējumiem un kas līdz ar to ir cieši saistīts ar Institūta darbību; parasti šādiem apropriējumiem, kurus ietver gada budžetā, tiek paredzēti noteikumi.

 

Izdevumi saistībā ar papildu aprīkojumu tiks ietverti Institūta budžetā un finansēti saskaņā ar parastajiem Institūta izdevumu finansēšanas noteikumiem.

 

26. pants

 

Finanšu noteikumi paredzēs, ka tad, ja Līgumslēdzējas valstis veic savas iemaksas to valūtās:

 

– šo iemaksu pieejamie atlikumi glabāsies Līgumslēdzēju valstu kasēs vai šo valstu norādītajās iestādēs;

 

– atrodoties depozītā, līdzekļi saglabās vērtību atbilstoši paritātei iemaksas veikšanas dienā attiecībā pret to valūtas vienību, kurā sastādīts Institūta budžets.

 

29. pants

 

Otrā daļa

 

Konvencijas 29. pants neliedz šīs tiesas priekšsēdētājam iecelt Eiropas Kopienu Tiesu par šķīrējtiesas iestādi.

 

30. pants

 

Sagatavošanas komiteja, kurā ir Līgumslēdzēju valstu valdību pārstāvji un viens Komisijas pārstāvis (bez balsstiesībām), tiksies pēc Konvencijas parakstīšanas. Tā veiks nepieciešamo sagatavošanas darbu, jo īpaši mītnes līguma projekta sagatavošanu, tā, lai Institūtu varētu izveidot iespējami īsā laikā pēc Konvencijas stāšanās spēkā.

 

 

II. Dažādas deklarācijas

 

 

A. Institūta finansēšana un struktūra

 

a) Rektors saņems profesora algu un piemaksas, kā arī administratīvo piemaksu (aptuveni 20 % no algas) viņa amata pilnvaru laikā.

 

b) Prorektora algai vajadzētu būt zemākai par rektora algu, un tā varētu būt pielīdzināma profesora algai.

 

c) Institūta pētījumu rezultāti ir jāpublicē, un pēc tā otrā vai trešā darbības gada šim nolūkam vajadzētu būt izveidotai īpašai budžeta pozīcijai.

 

B. Pētījumos iesaistīto studentu izmitināšana

 

Itālijas Republikas valdība pētījumos iesaistītajiem studentiem nodrošinās izmitināšanu par mērenu īres maksu.

 

Ne par vienu šajā saistībā veikto pasākumu nedrīkst iekasēt samaksu no Institūta budžeta.

 

C. Iespējamā to valstu pievienošanās, kuras nav Eiropas Kopienu dalībvalstis

 

Četrus gadus pēc Konvencijas stāšanās spēkā Institūta padome pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi iesniegs ziņojumu Līgumslēdzējām valstīm attiecībā uz iespēju ietvert Konvencijā klauzulu, ar ko atļautu pievienoties Konvencijai tām valstīm, kuras nav Eiropas Kopienu dalībvalstis.

 

D. Denonsēšanas jautājuma pārskatīšana

 

Konvencijas denonsēšanas jautājums tiks pārskatīts vienlaikus ar C punktā paredzēto ziņojumu.

 

E. Eiropas Koledža Brigē

 

Līgumslēdzējas valstis ņem vērā šādu deklarāciju, kas pieņemta padomes sanāksmē un dalībvalstu izglītības ministru konferencē 1971. gada 16. novembrī:

 

“Florences un Briges institūtu akadēmiskajām iestādēm ir jāstrādā kopā, lai organizētu un visatbilstošākajā veidā izstrādātu to attiecīgās izglītības programmas paralēlām vai saplūstošām darbībām.”

 

 

II PIELIKUMS

 

Vācijas Federatīvās Republikas valdības deklarācijas

 

Vācijas Federatīvās Republikas valdība, deponējot Konvencijas par Eiropas Universitātes institūta izveidi ratifikācijas dokumentu, patur tiesības deklarēt, ka šo konvenciju vienādi piemēro Berlīnes Zemei.

 

Attiecībā uz vārda “nacionāls” definīciju Vācijas Federatīvās Republikas valdība atsaucas uz deklarāciju, kuru tā pieņēma 1957. gada 25. martā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma parakstīšanas laikā.

 


 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA
PADOMES LĒMUMS
(1975. gada 20. marts),

 


ar kuru groza Konvenciju par Institūta izveidi pēc jauno dalībvalstu pievienošanās

 

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

tā kā Dānijas Karaliste, Īrija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste attiecīgi ir deponējušas Itālijas Republikas valdībai to pievienošanās dokumentus saskaņā ar Konvencijas 32. panta 1. punktu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu pievienošanās stāsies spēkā dienā, kad Institūta padome noteiks nepieciešamos Konvencijas grozījumus,

 

tā kā šādus grozījumus vajadzētu atbilstoši veikt,

 

darbojoties saskaņoti ar Dānijas Karalistes, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pārstāvjiem,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

Konvencijā izdara turpmāk minētos grozījumus.

 

1. Tekstu 6. panta 7. punktā aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Francija            10

Vācija 10

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Apvienotā Karaliste      10

 

Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemta ne mazāk kā četrdesmit viena balss “par”, kas liecina par vismaz sešu valstu valdību piekrišanu.

 

 

2. Konvencijas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, nosaka pēc šādām attiecībām:

 

Beļģija 6,04 %

Dānija 2,47 %

Francija            21,16 %

Vācija 21,16 %

Īrija      0,62 %

Itālija    21,16 %

Luksemburga    0,19 %

Nīderlande       6,04 %

Apvienotā Karaliste      21,16 %”

 

3. Konvencijas 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Institūta oficiālās valodas ir angļu, dāņu, franču, itāliešu, nīderlandiešu un vācu valoda.”

 

4. Konvencijas 35. pantā izdara šādus grozījumus:

 

a) pievieno šādus punktus:

 

“2. Neatkarīgi no 1. punkta Konvenciju nepiemēro Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Suverēnajām bāzu teritorijām Kiprā; to nepiemēro ne attiecībā uz Normandijas salām, ne Menas salu, ja vien Apvienotās Karalistes valdība nepaziņo par pievienošanos šai konvencijai, – tad šo konvenciju piemēro vienai vai vairākām šādām teritorijām.

 

3. Neatkarīgi no 1. punkta Konvenciju nepiemēro Farēru salām. Tomēr Dānijas Karalistes valdība, deponējot deklarāciju ne vēlāk kā līdz 1975. gada 31. decembrim, var paziņot Itālijas Republikas valdībai, kura nosūta apstiprinātu kopiju katrai no pārējām Līgumslēdzēju valstu valdībām, ka šo konvenciju piemēro šīm salām.”;

 

b) Iepriekšējais 2. punkts kļūst par 4. punktu.

 

5. Konvencijas 38. pants papildināts šādi:

 

“Šīs konvencijas teksti angļu, dāņu un īru valodā, kas ietverti pielikumā Institūta padomes lēmumam, kurā ietverti tās grozījumi, kas bija nepieciešami līdz ar Dānijas Karalistes, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pievienošanos, ir autentiski saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti iepriekš minētajos teksta oriģinālos, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.”

 

2. pants

 

Dānijas Karalistes, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pievienošanās stājas spēkā šā lēmuma parakstīšanas dienā.

 

No šīs dienas Konvencijas teksti angļu, dāņu un īru valodā, kas pievienoti šim lēmumam, ir autentiski tāpat kā teksti franču, itāliešu, nīderlandiešu un vācu valodā.

 

 

3. pants

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, nīderlandiešu, itāliešu, īru un vācu valodā, visi septiņi teksti ir autentiski.

 

4. pants

 

Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo savu lēmumu Līgumslēdzēju valstu valdībām un to valstu valdībām, kuras ir deponējušas savu pievienošanās dokumentu saskaņā ar Konvencijas 32. pantu.

 

Florencē, 1975. gada 20. martā

 

Institūta padomes vārdā
priekšsēdētājs
M. DELO [M. DELOZ]

 


 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA
PADOMES LĒMUMS Nr. 5/86
(1986. gada 21. novembris),

 


ar kuru groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc
Grieķijas Republikas pievienošanās

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, kura pēdējoreiz grozīta ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta Lēmumu (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

tā kā Grieķijas Republika ir iesniegusi Itālijas Republikas valdībai savu pievienošanās dokumentu saskaņā ar Konvencijas 32. panta 1. punktu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu pievienošanās stāsies spēkā dienā, kad Institūta padome noteiks nepieciešamos Konvencijas grozījumus,

 

tā kā šādus grozījumus vajadzētu atbilstoši veikt,

 

darbojoties saskaņoti ar Grieķijas Republikas pārstāvjiem,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

Konvencijā, ko grozīja ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta lēmumu pēc Dānijas Karalistes, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pievienošanās, izdara šādus grozījumus, kas stājas spēkā šā lēmuma parakstīšanas dienā:

 

1. Konvencijas 6. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Francija            10

Vācija 10

Grieķija            5

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Apvienotā Karaliste      10

 

Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemtas ne mazāk kā četrdesmit piecas balsis “par”, kas liecina par vismaz sešu valstu valdību piekrišanu.

 

2. Konvencijas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, nosaka pēc šādām attiecībām:

 

Beļģija 5,93 %

Dānija 2,43 %

Vācija 20,79 %”

Grieķija            1,75 %

Īrija      0,61 %

Itālija    20,79 %

Luksemburga    0,19 %

Nīderlande       5,93 %

Apvienotā Karaliste      20,79 %

Francija            20,79 %”

 

3. Konvencijas 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Institūta oficiālās valodas ir angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, nīderlandiešu un vācu valoda.”

 

4. Konvencijas 38. pants papildināts šādi:

 

“Šīs konvencijas teksts grieķu valodā, kas ietverts Institūta padomes lēmuma pielikumā, kurā ietverti tās grozījumi, kas bija nepieciešami līdz ar Grieķijas pievienošanos, ir autentiski tādā pašā veidā kā teksti, kas minēti iepriekšējās daļās, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.”

 

2. pants

 

Grieķijas pievienošanās Konvencijai stājas spēkā šā lēmuma pieņemšanas dienā.

 

No šīs dienas:

 

– Grieķijas Republika kļūst par Konvencijas Līgumslēdzēju valsti. Konvencijas teksts grieķu valodā, kas pievienots šim lēmumam, ir autentisks tāpat kā teksti angļu, dāņu franču, īru itāliešu, nīderlandiešu un vācu valodā.

 

3. pants

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, grieķu, nīderlandiešu, itāliešu, īru un vācu valodā, visi šie teksti ir autentiski.

 

4. pants

 

Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo šo lēmumu Līgumslēdzēju valstu valdībām.

 

Florencē, 1986. gada 21. novembrī

 

Institūta padomes vārdā
priekšsēdētājs
E. BĒNINGS [E. BÖNING]

 

 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA
PADOMES LĒMUMS Nr. 3/87
(1987. gada 4. jūnijs),

ar kuru groza Konvenciju par
Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Spānijas Karalistes pievienošanās

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, ko groza ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta lēmumu un 1986. gada 21. novembra lēmumu (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 1. punktu Spānijas Karaliste ir deponējusi Itālijas Republikas valdībai savu pievienošanās dokumentu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu pievienošanās stāsies spēkā dienā, kad Institūta padome noteiks pielāgojumus, kuri būs jāveic Konvencijā,

 

tā kā tāpēc ir vēlams veikt minētos pielāgojumus, darbojoties saskaņoti ar Spānijas Karalistes pārstāvjiem,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

Konvencijā izdara turpmāk minētos grozījumus.

 

1. Konvencijas 6. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Vācija 10

Grieķijas Republika      5

Spānija             8

Francija            10

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Apvienotā Karaliste      10

 

Lēmumu pieņemšanai ir nepieciešamas ne mazāk kā 50 balsis “par” un vismaz 8 valstu valdību piekrišana.

 

 

2. Konvencijas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, nosaka pēc šādām attiecībām:

 

Beļģija 5,52 %

Dānija 2,26 %

Vācija 19,35 %

Grieķijas Republika      1,63 %

Spānija             6,93 %

Francija            19,35 %

Īrija      0,57 %

Itālija    19,35 %

Luksemburga    0,17 %

Nīderlande       5,52 %

Apvienotā Karaliste      19,35 %”

 

3. Konvencijas 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“Institūta oficiālās valodas ir angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, nīderlandiešu, spāņu un vācu valoda.”

 

4. Konvencijas 34. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Šī konvencija attiecas uz Līgumslēdzēju valstu Eiropas teritoriju, Francijas aizjūras departamentiem, Francijas aizjūras teritorijām un Kanāriju salu autonomo kopienu.”

 

5. Konvencijas 38. pantu papildina ar šādu daļu:

 

“Šīs konvencijas teksts spāņu valodā, kas ietverts Institūta padomes lēmuma pielikumā, kurā ietverti tās grozījumi, kas bija nepieciešami līdz ar Spānijas Karalistes pievienošanos, ir autentiski saskaņā ar iepriekšējās daļās izklāstītajiem nosacījumiem, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.”

 

2. pants

 

Spānijas Karalistes pievienošanās Konvencijai stājas spēkā no 1987. gada 1. novembra.

 

No šīs dienas:

 

– Spānija kļūst par Konvencijas Līgumslēdzēju valsti;

 

– Konvencijas teksts spāņu valodā, kas pievienots šim lēmumam, ir autentisks tāpat kā teksti angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, īru, nīderlandiešu un vācu valodā.

 

3. pants

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, īru, nīderlandiešu, spāņu un vācu valodā, visi deviņi teksti ir autentiski.

 

 

 

4. pants

 

Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo šo lēmumu Līgumslēdzēju valstu valdībām.

 

Florencē, 1987. gada 5. jūnijā

 

Institūta padomes vārdā
priekšsēdētājs
Kristiāns PRETRS [Christian PRETTRE]

 

 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA
PADOMES LĒMUMS Nr. 15/87
(1987. gada 3. decembris),

ar kuru koriģē Lēmumu Nr. 3/87, ar ko groza Konvenciju par
Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Spānijas Karalistes pievienošanās

 

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, ko groza ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta lēmumu un 1986. gada 21. novembra lēmumu (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

ņemot vērā Institūta padomes 1987. gada 4. jūnija Lēmumu Nr. 3/87, ar ko groza Konvenciju pēc Spānijas Karalistes pievienošanās,

 

ņemot vērā kļūdas dažu valodu versijās attiecībā uz šā lēmuma 1. panta 4. punktā minēto Konvencijas pantu,

 

ņemot vērā netīši izlaisto nepārprotamo norādi uz Seūtu un Melilju iepriekš minētajā pantā un punktā un šādas norādes nepieciešamību, lai tām piemērotu Konvenciju,

 

tā kā šī divkāršā kļūda ir jālabo,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

1. panta 4. punktu Lēmumā Nr. 3/87 groza šādi:

 

“4. Konvencijas 35. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Šī konvencija attiecas uz Līgumslēdzēju valstu Eiropas teritoriju, Kanāriju salām, Seūtu un Melilju, Francijas aizjūras departamentiem un Francijas aizjūras teritorijām.”

 

2. pants

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, īru, nīderlandiešu, spāņu un vācu valodā, visi deviņi teksti ir autentiski.

 

3. pants

 

Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo šo lēmumu Līgumslēdzēju valstu valdībām.

 

Florencē, 1987. gada 3. decembrī

 

Institūta padomes vārdā
priekšsēdētājs
Kristiāns PRETRS [Christian PRETTRE]

 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA
PADOMES LĒMUMS Nr. 4/89
(1989. gada 7. decembris),

ar kuru groza Konvenciju par
Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Portugāles Republikas pievienošanās

 

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, ko groza ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta lēmumu, 1986. gada 21. novembra lēmumu, 1987. gada 4. jūnija lēmumu un 1987. gada 3. decembra lēmumu (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 1. punktu Portugāles Republika ir deponējusi Itālijas Republikas valdībai savu pievienošanās dokumentu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu pievienošanās stāsies spēkā dienā, kad Institūta padome noteiks pielāgojumus, kuri būs jāveic Konvencijā,

 

tā kā tāpēc ir vēlams izdarīt minētos pielāgojumus,

 

darbojoties saskaņoti ar Portugāles Republikas pārstāvjiem,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

Konvencijā izdara turpmāk minētos grozījumus.

 

1. Konvencijas 6. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“7. Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Vācija 10

Grieķija            5

Spānija             8

Francija            10

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Portugāle          5

Apvienotā Karaliste      10

 

Lēmumu ir pieņemšanai ir nepieciešamas ne mazāk kā 54 balsis “par” un vismaz 8 valstu valdību piekrišana.”

 

2. Konvencijas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, nosaka pēc šādām attiecībām:

 

Beļģija                          5,48 %

Dānija                          2,24 %

Vācija                          19,19 %

Grieķija                        1,62 %

Spānija                         6,87 %

Francija                        19,19 %

Īrija                              0,57 %

Itālija                            19,19 %

Luksemburga                0,17 %

Nīderlande                   5,48 %

Portugāle                      0,81 %

Apvienotā Karaliste      19,19 %”

 

3. Konvencijas 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Institūta oficiālās valodas ir angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, nīderlandiešu, portugāļu, spāņu un vācu valoda.”

 

4. Konvencijas 35. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Šī konvencija attiecas uz Līgumslēdzēju valstu Eiropas teritoriju, Azoru salām, Madeiru, Kanāriju salām, Seūtu un Melilju, Francijas aizjūras departamentiem un Francijas aizjūras teritorijām.

 

5. Konvencijas 38. pantam pievieno šādu daļu:

 

“Šīs konvencijas teksts portugāļu valodā, kas ietverts Institūta padomes 1989. gada 7. decembra Lēmuma Nr. 4/89 pielikumā, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Portugāles Republikas pievienošanās, ir autentisks tāpat kā teksti, kas minēti iepriekšējās daļās, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.”

 

2. pants

 

Portugāles Republikas pievienošanās Konvencijai stājas spēkā šā lēmuma pieņemšanas dienā.

 

No šīs dienas:

 

– Portugāle kļūst par Konvencijas Līgumslēdzēju valsti;

 

– Konvencijas teksts portugāļu valodā, kas pievienots šim lēmumam, ir autentisks tāpat kā teksti angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, īru, nīderlandiešu, spāņu un vācu valodā.

 

3. pants

 

 

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, īru, nīderlandiešu, portugāļu, spāņu un vācu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

4. pants

 

Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo šo lēmumu katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Florencē, 1989. gada 7. decembrī

 

Institūta padomes vārdā
priekšsēdētājs
Serdžio BALANZĪNO [Sergio BALANZINO]

 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA
PADOMES LĒMUMS Nr. 1/97
(1997. gada 19. jūnijs),

ar kuru groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi
pēc Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās

 

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, ko groza ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta lēmumu, 1986. gada 21. novembra lēmumu, 1987. gada 4. jūnija lēmumu un 1987. gada 3. decembra lēmumu (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 1. punktu Somijas Republika un Zviedrijas Karaliste ir deponējušas Itālijas Republikas valdībai savus pievienošanās dokumentus,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu pievienošanās stāsies spēkā dienā, kad Institūta padome noteiks pielāgojumus, kuri būs jāveic Konvencijā,

 

tā kā tāpēc ir vēlams izdarīt minētos pielāgojumus,

 

tā kā pievienošanās Konvencijai ir saistīta ar pievienošanās valstu vēlmi pieņemt 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra noteikumus, ar ko groza Konvenciju, tiklīdz tie stājas spēkā,

 

darbojoties saskaņoti ar Somijas Republikas pārstāvi un Zviedrijas Karalistes pārstāvi,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

Konvencijā izdara turpmāk minētos grozījumus.

 

1. Konvencijas 6. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“7. Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Vācija 10

Grieķija            5

Spānija             8

Francija            10

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Portugāle          5

Somija 3

Zviedrija           4

Apvienotā Karaliste      10

 

Lēmumu pieņemšanai ir nepieciešamas ne mazāk kā 59 balsis “par” un vismaz 10 valstu valdību piekrišana.

 

2. Konvencijas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, nosaka pēc šādām attiecībām:

 

Beļģija 5,25 %

Dānija 2,15 %

Vācija 18,39 %

Grieķija            1,55 %

Spānija             6,59 %

Francija            18,39 %

Īrija      0,55 %

Itālija    18,39 %

Luksemburga    0,16 %

Nīderlande       5,25 %

Portugāle          0,78 %

Somija 1,28 %

Zviedrija           2,88 %

Apvienotā Karaliste      18,39 %”

 

3. Konvencijas 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Institūta oficiālās valodas ir angļu, dāņu, franču, grieķu, nīderlandiešu, itāliešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valoda.

 

4. Konvencijas 38. pantam pievieno šādu daļu:

 

“Šīs konvencijas teksti somu un zviedru valodā, kas ietverti Institūta padomes lēmuma pielikumā, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās, ir autentiski tāpat kā teksti, kas minēti iepriekšējās daļās, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.”

 

2. pants

 

1 – Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Konvencijai stājas spēkā no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

 

No šīs dienas:

 

– Somija un Zviedrija kļūst par Konvencijas Līgumslēdzējām valstīm;

 

– Konvencijas teksti somu un zviedru valodā, kas pievienoti šim lēmumam, ir autentiski tāpat kā teksti angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, īru, nīderlandiešu, portugāļu, spāņu un vācu valodā.

 

2 – Tomēr šī pievienošanās stājas spēkā no 1997. gada 1. oktobra attiecībā uz Konvencijas 9. panta piemērošanu pašreizējam 1997. budžeta gadam.

 

3. pants

 

Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Konvencijai nozīmē, ka šīs valstis pieņem grozījumus, kas Konvencijā veikti ar 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra Florences Grozījumu konvenciju, tiklīdz tā stājas spēkā saskaņā ar tās 13. pantu.

 

Turklāt, tiklīdz tā stājas spēkā, šīs konvencijas teksti somu un zviedru valodā, kas pievienoti šim lēmumam, ir autentiski tāpat kā teksti angļu, dāņu, franču, grieķu, itāliešu, īru, nīderlandiešu, portugāļu, spāņu un vācu valodā. Tos deponē Itālijas Republikas valdības arhīviem, kura nodod apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

4. pants

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, grieķu, nīderlandiešu, itāliešu, īru, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

5. pants

 

Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo šo lēmumu katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Florencē, 1997. gada 19. jūnijā

 

Institūta padomes vārdā
priekšsēdētājs
D.KONSTASS [D. CONSTAS]

 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA
PADOMES LĒMUMS Nr. 7/97
(1997. gada 11. decembris),

ar kuru groza Konvenciju par
Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Austrijas Republikas pievienošanās

 

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, ko groza ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta lēmumu, 1986. gada 21. novembra lēmumu, 1987. gada 4. jūnija lēmumu, 1987. gada 3. decembra lēmumu, 1989. gada 7. decembra un 1997. gada 19. jūnija lēmumu (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

tā kā parlamentārās debates par to, lai pilnvarotu Austrijas valdību deponēt Austrijas Republikas dokumentu par pievienošanos Konvencijai, vajadzētu pabeigt 1997. gada 18. decembrī,

 

tā kā pilnvarojuma piešķiršanas gadījumā Austrija vēlas deponēt pievienošanās dokumentu Itālijas Republikas valdībai, kas ir konvencijas depozitāre, 1998. gada janvāra pirmajā pusē,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu pievienošanās stāsies spēkā dienā, kad Institūta padome noteiks pielāgojumus, kuri būs jāveic Konvencijā,

 

tā kā tomēr nav nepieciešams uz sešiem mēnešiem atlikt šādu pielāgojumu noteikšanu un tā kā Austrijas Republiku vajadzētu uzskatīt par pievienošanās valsti, ņemot vērā, ka  pielāgojumu spēkā stāšanās datums tiek noteikts atkarībā no Austrijas Republikas pievienošanās dokumenta deponēšanas,

 

tā kā pievienošanās Konvencijai ir saistīta ar Austrijas Republikas vēlmi pieņemt 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra Grozījumu konvencijas noteikumus, tiklīdz tā stājas spēkā,

 

darbojoties saskaņoti ar Austrijas Republikas pārstāvjiem,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

No 1998. gada 1. janvāra Konvenciju stājas spēkā ar šādiem grozījumiem:

 

1) Konvencijas 6. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“7. Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Vācija 10

Grieķija            5

Spānija             8

Francija            10

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Austrija            4

Portugāle          5

Somija 3

Zviedrija           4

Apvienotā Karaliste      10

 

Lēmumu pieņemšanai ir nepieciešamas ne mazāk kā 62 balsis “par” un vismaz 10 valstu valdību piekrišana.”;

 

2) Konvencijas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, nosaka pēc šādām attiecībām:

 

Beļģija 5,11 %

Dānija 2,09 %

Vācija 17,89 %

Grieķija            1,51 %

Spānija             6,41 %

Francija            17,89 %

Īrija      0,53 %

Itālija    17,89 %

Luksemburga    0,16 %

Nīderlande       5,11 %

Austrija            2,73 %

Portugāle          0,76 %

Somija 1,23 %

Zviedrija           2,80 %

Apvienotā Karaliste      17,89 %”

 

2. pants

 

Austrijas Republikas pievienošanās Konvencijai stājas spēkā no 1998. gada 1. janvāra.

 

3. pants

 

Austrijas Republikas pievienošanās Konvencijai nozīmē, ka šī valsts pieņem grozījumus, kas Konvencijā veikti ar 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra Florences Grozījumu konvenciju, tiklīdz tā stājas spēkā saskaņā ar tās 13. pantu.

 

4. pants

 

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, grieķu, nīderlandiešu, itāliešu, īru, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

 

 

5. pants

 

Šā lēmuma stāšanās spēkā ir atkarīga no Austrijas Republikas pievienošanās dokumenta deponēšanas ne vēlāk kā līdz 1998. gada 31. janvārim. Šis lēmums stājas spēkā šādas deponēšanas dienā, un Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo šo lēmumu katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Florencē, 1997. gada 11. decembrī

 

Institūta padomes vārdā
priekšsēdētājs
Argiris FATUROSS [Argyris FATOUROS]

 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA

PADOMES LĒMUMS Nr. 5/2004
(2004. gada 9. decembris),

ar kuru groza Konvenciju par
Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Polijas Republikas pievienošanās

 

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, ko groza ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta lēmumu, 1986. gada 21. novembra lēmumu, 1987. gada 4. jūnija lēmumu, 1987. gada 3. decembra lēmumu, 1987. gada 7. decembra lēmumu, 1997. gada 19. jūnija lēmumu un 1997. gada 11. decembra lēmumu (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

tā kā parlamentārās debates par to, lai pilnvarotu Polijas valdību deponēt Polijas Republikas dokumentu par pievienošanos Konvencijai, vajadzētu pabeigt 2004. gada 11. decembrī,

 

tā kā pilnvarojuma piešķiršanas gadījumā Polija vēlas deponēt tās pievienošanās dokumentu Itālijas Republikas valdībai, kas ir konvencijas depozitāre, 2005. gada janvāra pirmajā pusē,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu pievienošanās stāsies spēkā dienā, kad Institūta padome noteiks pielāgojumus, kuri būs jāveic Konvencijā,

 

tā kā tomēr nav nepieciešams uz sešiem mēnešiem atlikt šādu pielāgojumu noteikšanu un tā kā Polijas Republiku vajadzētu uzskatīt par pievienošanās valsti, ņemot vērā to, ka pielāgojumu spēkā stāšanās datums tiek noteikts atkarībā no Polijas Republikas pievienošanās dokumenta deponēšanas,

 

tā kā pievienošanās Konvencijai ir saistīta ar Polijas Republikas vēlmi pieņemt 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra Grozījumu konvencijas noteikumus, tiklīdz tā stājas spēkā,

 

darbojoties saskaņoti ar Polijas Republikas pārstāvjiem,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

Konvencijā izdara šādus turpmāk minētos grozījumus.

 

1) Konvencijas 6. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“7. Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Vācija 10

Grieķija            5

Spānija             8

Francija            10

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Austrija            4

Polija    8

Portugāle          5

Somija 3

Zviedrija           4

Apvienotā Karaliste      10

 

Lēmumu pieņemšanai ir nepieciešamas ne mazāk kā 68 balsis “par” un vismaz 11 valstu valdību piekrišana.”;

 

2) Konvencijas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, saskaņā ar 2004. gada 10. jūnija Institūta padomes Lēmumu Nr. 3/04 nosaka pēc šādām attiecībām:

 

Beļģija 5,00

Dānija 2,04

Vācija 17,50

Grieķija            1,48

Spānija             6,27

Francija            17,50

Īrija      0,52

Itālija    17,50

Luksemburga    0,16

Nīderlande       5,00

Austrija            2,67

Polija    2,16

Portugāle          0,74

Somija 1,20

Zviedrija           2,74

Apvienotā Karaliste      17,50

 

2. pants

 

Polijas Republikas pievienošanās Konvencijai stājas spēkā no 2005. gada 1. janvāra.

 

3. pants

 

Polijas Republikas pievienošanās Konvencijai nozīmē, ka šī valsts pieņem grozījumus, kas Konvencijā veikti ar 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra Florences Grozījumu konvenciju, tiklīdz tā stājas spēkā saskaņā ar tās 13. pantu.

 

4. pants

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, grieķu, nīderlandiešu, itāliešu, īru, poļu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

5. pants

 

Šā lēmuma stāšanās spēkā ir atkarīga no Polijas Republikas pievienošanās dokumenta deponēšanas. Šis lēmums stājas spēkā šādas deponēšanas dienā, un Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo šo lēmumu katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Florencē, 2004. gada 9. decembrī

 

Institūta padomes vārdā

priekšsēdētājs

Fridrihs FAULHAMMERS [Friedrich FAULHAMMER]

 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA

padomes lēmums Nr. 1/2005
(2005. gada 9. un 10. jūnijs),

ar kuru groza Konvenciju par
Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Kipras Republikas, Slovākijas Republikas un Slovēnijas Republikas pievienošanās

 

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, ko groza ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta lēmumu, 1986. gada 21. novembra lēmumu, 1987. gada 4. jūnija lēmumu, 1987. gada 3. decembra lēmumu, 1987. gada 7. decembra lēmumu, 1997. gada 19. jūnija lēmumu un 1997. gada 11. decembra lēmumu un 2004. gada 9. decembra lēmumu (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu pievienošanās stāsies spēkā dienā, kad Institūta padome noteiks pielāgojumus, kuri būs jāveic Konvencijā,

 

tā kā tāpēc ir vēlams izdarīt minētos pielāgojumus,

 

tā kā pievienošanās Konvencijai ir saistīta ar pievienošanās valstu vēlmi pieņemt 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra noteikumus, ar kuriem groza Konvenciju, tiklīdz tie stājas spēkā,

 

darbojoties saskaņoti ar Kipras Republikas pārstāvi, Slovākijas Republikas pārstāvi un Slovēnijas Republikas pārstāvi,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

Konvencijā izdara šādus turpmāk minētos grozījumus.

 

1) Konvencijas 6. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“7. Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Vācija 10

Grieķija            5

Spānija             8

Francija            10

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Austrija            4

Polija    8

Portugāle          5

Somija 3

Zviedrija           4

Apvienotā Karaliste      10

Kipra   2

Slovākija          5

Slovēnija          3

 

Lēmumu pieņemšanai ir nepieciešamas ne mazāk kā 75 balsis “par” un vismaz 13 valstu valdību piekrišana.”;

 

2) Konvencijas 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, saskaņā ar 2004. gada 10. jūnija Institūta padomes Lēmumu Nr. 3/04 nosaka pēc šādām attiecībām:

 

Beļģija 4,97%

Dānija 2,03%

Vācija 17,39%

Grieķija            1,47%

Spānija             6,23%

Francija            17,39%

Īrija      0,52%

Itālija    17,39%

Luksemburga    0,16%

Nīderlande       4,97%

Austrija            2,65%

Polija    2,14%

Portugāle          0,74%

Somija 1,20%

Zviedrija           2,72%

Apvienotā Karaliste      17,39%

Kipra   0,12%

Slovākija          0,28%

Slovēnija          0,24%

 

3) Konvencijas 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Institūta oficiālās valodas ir angļu, dāņu, franču, grieķu, nīderlandiešu, itāliešu, poļu, portugāļu, slovaku, slovēņu, somu, spāņu, vācu un zviedru valoda.

 

4) Konvencijas 38. pantam pievieno šādu daļu:

 

“Šīs konvencijas teksti grieķu, slovaku un slovēņu valodā, kas ietverti Institūta padomes lēmuma pielikumā, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Kipras Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās, ir autentiski tāpat kā teksti, kas minēti iepriekšējās daļās, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.”

 

 

2. pants

 

Kipras Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās Konvencijai stājas spēkā no šā lēmuma pieņemšanas dienas. Jaunās Līgumslēdzējas valstis sāk veikt iemaksas Institūta budžetā no 2006. finanšu gada.

 

3. pants

 

Kipras Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās Konvencijai nozīmē, ka šīs valstis pieņem grozījumus, kas Konvencijā veikti ar 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra Florences Grozījumu konvenciju, tiklīdz tā stājas spēkā saskaņā ar tās 13. pantu.

 

4. pants

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, grieķu, nīderlandiešu, itāliešu, īru, poļu, portugāļu, slovaku, slovēņu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

5. pants

 

Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo šo lēmumu katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Florencē, 2005. gada 9. un 10. jūnijā

 

Institūta padomes vārdā

priekšsēdētājs

Faustu DE KVADROSS [Fausto DE QUADROS]


 

 

EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA

PADOMES LĒMUMS Nr. 6/2005
(2005. gada 9. decembris),

ar kuru groza Konvenciju par
Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Igaunijas Republikas pievienošanās

 

 

INSTITŪTA PADOME,

 

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi, ko groza ar Institūta padomes 1975. gada 20. marta lēmumu, 1986. gada 21. novembra lēmumu, 1987. gada 4. jūnija lēmumu, 1987. gada 3. decembra lēmumu, 1987. gada 7. decembra lēmumu, 1997. gada 19. jūnija lēmumu, 1997. gada 11. d ecembra lēmumu, 2004. gada 9. decembra lēmumu un 2005. gada 9. un 10. jūnija lēmumu (turpmāk tekstā – Konvencija), un jo īpaši tās 32. panta 2. punktu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 1. punktu Igaunijas Republika drīzumā vēlas deponēt Itālijas Republikas valdībai savu pievienošanās dokumentu,

 

tā kā saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu pievienošanās stāsies spēkā dienā, kad Institūta padome noteiks pielāgojumus, kuri būs jāveic Konvencijā,

 

tā kā tāpēc ir vēlams izdarīt minētos pielāgojumus,

 

tā kā pievienošanās Konvencijai ir saistīta ar pievienošanās valstu vēlmi pieņemt 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra noteikumus, ar kuriem groza Konvenciju, tiklīdz tie stājas spēkā,

 

darbojoties saskaņoti ar Igaunijas Republikas pārstāvji,

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

 

1. pants

 

Konvencijā izdara šādus turpmāk minētus grozījumu.

 

1) Konvencijas 6. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“7. Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, tad balsīm piešķir šādu vērtību:

 

Beļģija 5

Dānija 3

Francija            10

Vācija 10

Grieķija            5

Spānija             8

Īrija      3

Itālija    10

Luksemburga    2

Nīderlande       5

Austrija            4

Polija    8

Portugāle          5

Somija 3

Zviedrija           4

Apvienotā Karaliste      10

Kipra   2

Slovākija          5

Slovēnija          3

Igaunija            3

 

Lēmumu pieņemšanai ir nepieciešamas ne mazāk kā 77 balsis “par” un vismaz 14 valstu valdību piekrišana.”;

 

2) Konvencijas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Līgumslēdzēju valstu finanšu iemaksas izdevumu segšanai, kas paredzēti Institūta budžetā, saskaņā ar 2004. gada 10. jūnija Institūta padomes Lēmumu Nr. 3/04 nosaka pēc šādām attiecībām :

 

Beļģija 4,96%

Dānija 2,03%

Vācija 17,38%

Grieķija            1,47%

Spānija             6,23%

Francija            17,38%

Īrija      0,51%

Itālija    17,38%

Luksemburga    0,16%

Nīderlande       4,96%

Austrija            2,65%

Polija    2,14%

Portugāle          0,74%

Somija 1,19%

Zviedrija           2,72%

Apvienotā Karaliste      17,38%

Kipra   0,12%

Slovākija          0,28%

Slovēnija          0,24%

Igaunija            0,07%

 

3) Konvencijas 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

“1. Institūta oficiālās valodas ir angļu, dāņu, franču, grieķu, igauņu, nīderlandiešu, itāliešu, poļu, portugāļu, slovaku, slovēņu, somu, spāņu, vācu un zviedru valoda.”

 

4) Konvencijas 38. pantam pievieno šādu daļu:

 

“Šīs konvencijas teksts igauņu valodā, kas ietverts Institūta padomes lēmuma pielikumā, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi pēc Igaunijas Republikas pievienošanās, ir autentisks tāpat kā teksti, kas minēti iepriekšējās daļās, un Itālijas Republikas valdība izsniedz tās apstiprinātu kopiju katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.”

 

2. pants

 

Igaunijas Republikas pievienošanās Konvencijai stājas spēkā šā lēmuma pieņemšanas dienā. Jaunā Līgumslēdzējas valsts sāk veikt iemaksas Institūta budžetā no 2006. finanšu gada.

 

3. pants

 

Igaunijas Republikas pievienošanās Konvencijai nozīmē, ka šī valsts pieņem grozījumus, kas Konvencijā veikti ar 1992. gada 18. jūnija un 17. septembra Florences Grozījumu konvenciju, tiklīdz tā stājas spēkā saskaņā ar tās 13. pantu.

 

4. pants

 

Šis lēmums ir izstrādāts angļu, dāņu, franču, grieķu, nīderlandiešu, igauņu, itāliešu, īru, poļu, portugāļu, slovaku, slovēņu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

 

5. pants

 

Institūta padomes priekšsēdētājs paziņo šo lēmumu katras Līgumslēdzējas valsts valdībai.

 

Florencē, 2005. gada 9. decembrī

 

Institūta padomes vārdā

priekšsēdētājs

Faustu DE KVADROSS [Fausto DE QUADROS]

Ministre

Valsts sekretāra vietā-valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Rivža

K.Vāgnere

R.Ozola

E.Martinsons

G.Arāja

 

10.10.2007. 11:30

11 228

Arāja 7047875

gunta.araja@izm.gov.lv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION REVISING THE CONVENTION SETTING UP A EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,

 

HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK,

 

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

 

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC,

 

HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,

 

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,

 

THE PRESIDENT OF IRELAND,

 

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,

 

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,

 

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,

 

THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC,

 

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

 

CONSIDERING that experience gained and future perspectives call for adaptation of the European University Institute’s administrative and academic structures,

 

HAVE DECIDED to revise certain provisions of the Convention setting up a European University Institute, and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

 

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,

 

Mr.André ONKELINX,

Ambassador of the Kingdom of Belgium in Rome;

 

HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK,

 

Mrs Ellen HANSEN,

Representative of the Government to the High Council of the European University Institute;

 

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

 

Mr Konrad SEITZ,

Ambassador of the Federal Republic of Germany in Rome,

 

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC,

 

Mr. George CONTOGIORGIS,

Representative of the Government to the High Council of the European University Institute;

 

HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,

 

Mr. Delfin COLOMÉ,

Director-General of Cultural and Scientific Relations;

 

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,

 

Mr. André BAEYENS,

 Delegate to the Director-General of Cultural, Scientific and Technical Relations;

 

THE PRESIDENT OF IRELAND,

 

Mr Sean NOLAN,

Representative of the Government to the High Council of the European University Institute;

 

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,

 

Mr Bruno BOTTAI,

Secretary-General of the ministry for Foreign Affairs

 

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,

 

Mr Nic MOSAR,

Ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg in Rome;

 

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,

 

Mr W.L.C.H.M. VAN DER BERG,

Representative of the Government to the High Council of the European University Institute;

 

THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC,

 

Mr. Armando MARQUES GUEDES,

Representative of the Government to the High Council of the European University Institute;

 

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

 

Mr David Hugh COLVIN,

Minister of the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

 

WHO, having exchanged their Full Powers, found in good and due form,

 

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

 

 

 

 

PROVISIONS REVISING THE CONVENTION SETTING UP A EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

 

Article 1

1. In Article 2(1), the third sentence of the first subparagraph shall be replaced by following:

 

“It shall take into account Europe’s cultural and linguistic pluralism and relations with cultures outside Europe”.

 

2. The following subparagraph shall be added to Article 2(1):

 

“As part of the general programme of its scientific activities, The Institute shall develop interdisciplinary research programmes on the major issues confronting contemporary European society, including matters relating to the construction of Europe”.

 

Article 2

 

1. In Article 6(6), point (d) shall become point (f).

 

2. The following points shall be inserted:

 

“(d) the creation of a Research Council, the structure and powers of which it shall determine after consulting the Academic Council;

 

(e) the creation or closure of interdisciplinary centres within the Institute, after consulting the Academic Council and the Research Council”.

 

Article 3

 

The third subparagraph of Article 7(2) shall be replaced by the following:

 

“He shall appoint the heads of department, the interdisciplinary centre directors and the other members of the teaching staff nominated in accordance with Article 9(5) (e) and Article 9(2).”

 

Article 4

 

Article 7(3) shall be replaced by the following:

 

“3. The Principal of the Institute shall be chosen by the High Council after consultation with the Academic Council. The arrangements for the co-operation between the High Council and the Academic Council to prepare this decision shall be adopted by the High Council, voting unanimously, after consulting Academic Council.

 

He shall be appointed for five years. The High Council, deciding unanimously after consulting the Academic Council, may extend his term of office for a maximum period of three years.

 

The rules provided for in Article 6 (5) (a) shall lay down the terms on which his term of office may be terminated on his initiative or that of the Institute”

 

Article 5

 

1. Article 9(2), (3), (4) and (5) shall be replaced by the following:

 

“2. An executive committee, chaired by the Principal of the Institute, assisted by the Secretary, and consisting of the Principal, the heads of department, the directors of the Centres provided in Article 11 (3), and one research student representative, shall assist the Principal at his request in performing the Institute’s tasks.

 

The executive committee shall prepare the work of Academic Council. It shall nominate teaching staff members other than those referred to in paragraph (5) (e). It shall draw up the list of members of the Entrance Board and the Graduation Board.

 

It shall carry out the specific tasks entrusted to it by the Academic Council.

 

It shall regularly report to the Academic Council and the High Council on the manner in which it has carried out its aims.

 

3. The following shall be members of the Academic Council:

(a) the Principal of the Institute;

(b) the Secretary of the Institute, who shall take part in the work but shall not vote;

(c) heads of department;

(d) interdisciplinary centre directors;

(e) all or some professors assigned to the Institute;

(f) all or some of the lecturers assigned to the Institute;

(g) representatives of the other members of the teaching staff;

(h) representatives of the research students;

(i) representatives of the members of other categories participating within the Institute in the carrying out of its aims.

 

The High Council may, under conditions which it shall lay down, invite persons with particular qualifications who are nationals of Member States and represent various aspects of economic, social and cultural life to take part in the activities of the Academic Council.

 

4. The rules provided for in Article 6(5) (a) shall determine:

(a) the number of members of the Academic Council representing the categories of persons indicated in paragraph 3(e), (f), (g), (h) and (i), the procedure for their appointment and the length of their term of office;

(b) the rules for majority votes in the Academic Council;

(c) the rules governing the operations of the executive committee.

 

5. The Academic Council shall:

(a) approve the study programmes and, after consulting the Research Council, the research programmes of the departments;

(b) after consulting the Research Council, approve the research programmes of the interdisciplinary centres;

(c) participate in the preparation of the draft annual budget and the draft triennial financial forecasts;

(d) take any implementing measures concerning research and teaching which do not fall within the terms of reference of any of the other authorities of the Institute;

(e) meeting in a session restricted to members of the teaching staff  who have at least equal status with persons concerned, nominate the heads of department, the interdisciplinary centre directors, the professors and the lecturers to be engaged as full-time members of the teaching staff of the Institute;

(f) determine the conditions for the award of the degree and certificate provided in Article 14;

(g) examine the draft report on activities prepared by the Principal of the Institute and submitted to the High Council.”

 

2. Article 9(7) shall be deleted.

 

Article 6

 

In Article 10, the words “these in turn shall be divided into seminars” shall be deleted.

 

Article 7

 

The following paragraph shall be added to Article 11:

 

“3. The Institute may, taking account of the departments set up at the Institute, include one or more interdisciplinary study and research centres. A decision on setting up, or closing, such centres, and on their aim, specific structures and general conditions of operation shall be taken by the High Council acting by a qualified majority after consulting the Academic Council and the Research Council.”

 

Article 8

 

In the second subparagraph of article 12(2), the word “assistants” shall be replaced by the word “lecturers”.

 

Article 9

 

1. In Article 14(1), “paragraph 3” shall be replaced by “paragraph 4”.

 

2. The following paragraph shall be inserted in Article 14:

 

“2. The Institute shall also have the power to confer a degree lower than a doctorate on research students who have completed a minimum of one year’s study at the Institute and have met the specific conditions for that degree adopted pursuant to paragraph 4.”

 

3. Article 14(2) shall become Article 14(3) and shall read as follows:

 

“3. On leaving the Institute, Institute research students on whom neither of the degrees provided for in paragraphs 1 and 2 has been conferred shall receive from the Institute at their request a certificate attesting to the study and research they have carried out at the Institute.”

 

4. Article 14(3) shall become Article 14(4) and “the degree” shall be replaced therein by “the degrees”.

 

 

 

Article 10

 

Article 15(1) shall be replaced by the following:

 

“1. The teaching staff shall consist of heads of department, interdisciplinary centre directors, professors, lecturers and other teachers.”

 

Article 11

 

Article 23(1), first subparagraph shall be replaced by the following:

 

“1.The High Council shall appoint two auditors of different nationalities for a period of four years. These auditors’ term of office shall not be renewable.”

 

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

Article 12

 

The High Council may extend from three to four years the term of office of the Auditors in service when this Convention comes into force.

 

Article 13

 

This Convention shall be submitted for acceptance, approval or ratification by the Contracting States in accordance with their respective constitutional requirements.

 

It shall enter into force on the first day of the month, following receipt by the Italian Government of the last notification that these formalities have been completed.

 

This Convention, drawn up in a single copy in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, all ten texts being authentic, shall be deposited in the archives of the Italian Government, which shall transmit a certified copy to the Government of each of the other signatory States.

 

Ministre

Valsts sekretāra vietā-valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Rivža

K.Vāgnere

R.Ozola

E.Martinsons

G.Arāja

 

10.10.2007. 16:36

1718

Arāja 7047875

gunta.araja@izm.gov.lv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONVENCIJA, AR KO GROZA KONVENCIJU PAR EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA IZVEIDI


 

VIŅA MAJESTĀTE BEĻĢIJAS KARALIS,

 

VIŅAS MAJESTĀTE DĀNIJAS KARALIENE,

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

 

Grieķijas Republikas Prezidents,

 

Viņa Majestāte Spānijas Karalis,

 

FRANCIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

 

ĪRIJAS PREZIDENTS,

 

ITĀLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

 

VIŅA KARALISKĀ AUGSTĪBA LUKSEMBURGAS LIELHERCOGS,

 

VIŅAS MAJESTĀTE NĪDERLANDES KARALIENE,

 

PORTUGĀLES REPUBLIKAS PREZIDENTS,

 

VIŅAS MAJESTĀTE LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES KARALIENE,

 

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar gūto pieredzi un nākotnes perspektīvām ir nepieciešama Eiropas Universitātes institūta administratīvo un akadēmisko struktūru pielāgošana,

 

IR NOLĒMUŠI grozīt dažus noteikumus Konvencijā, ar kuru izveido Eiropas Universitātes institūtu, un šai nolūkā par saviem pilnvarotajiem ir iecēluši:

 

VIŅA MAJESTĀTE BEĻĢU KARALIS –

 

Andrē ONKELINKSU [André ONKELINX],

Beļģijas Karalistes vēstnieku Romā,

 

VIŅAS MAJESTĀTE DĀNIJAS KARALIENE –

 

Ellenu HANSENU [Ellen HANSEN],

valdības pārstāvi Eiropas Universitātes institūta padomē,

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS PREZIDENTS –

 

Konrādu ZEICU [Konrad SEITZ],

Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieku Romā,

 

Grieķijas Republikas Prezidents –

 

Georgu KONTOJORGI [George CONTOGIORGIS],

valdības pārstāvi Eiropas Universitātes institūta padomē,

 

 

Viņa Majestāte Spānijas Karalis –

 

Delfīnu KOLOMĒ [Delfin COLOMÉ],

Kultūras un zinātnes sakaru ģenerāldirektoru,

 

FRANCIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS –

 

Andrē BAIJENU [André BAEYENS],

Kultūras, zinātnes un tehnisko sakaru ģenerāldirektora pārstāvi,

 

ĪRIJAS PREZIDENTS –

 

Šonu NOLANU [Sean NOLAN],

valdības pārstāvi Eiropas Universitātes institūta padomē,

 

ITĀLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS –

 

Bruno BOTAI [Bruno BOTTAI],

Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāru,

 

VIŅA KARALISKĀ AUGSTĪBA LUKSEMBURGAS LIELHERCOGS –

 

Niku MOZĀRU [Nic MOSAR],

Luksemburgas Lielhercogistes vēstnieku Romā,

 

VIŅAS MAJESTĀTE NĪDERLANDES KARALIENE –

 

V.L.C.H.M. VAN DEN BERGU [W.L.C.H.M. VAN DEN BERG],

valdības pārstāvi Eiropas Universitātes institūta padomē,

 

PORTUGĀLES REPUBLIKAS PREZIDENTS –

 

Armando MARKEŠU GĒDEŠU [Armando MARQUES GUEDES],

valdības pārstāvi Eiropas Universitātes Institūta padomē,

 

VIŅAS MAJESTĀTE LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES KARALIENE –

 

Deividu Hjū KOLVINU [David Hugh COLVIN],

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecības ministru,

 

kas, iepazinušies ar Pušu pilnvarām un atzinuši tās par likumīgām un spēkā esošām,

 

ir vienojušies par turpmāko.

 


 

NOTEIKUMI, AR KURIEM GROZA KONVENCIJU PAR EIROPAS UNIVERSITĀTES INSTITŪTA IZVEIDI

 

1. pants

 

1. Konvencijas 2. panta 1. punkta pirmā apakšpunkta trešo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Tajā ņem vērā Eiropas kultūras un valodu dažādību un kultūras sakarus ārpus Eiropas."

 

2. Konvencijas 2. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

 

"Kā daļu no sava zinātniskā darba vispārīgās programmas Institūts izstrādā starpnozaru pētījumu programmas būtiskākajos jautājumos, ar kuriem saskaras mūsdienu Eiropas sabiedrība, tostarp jautājumos, kas saistīti ar Eiropas veidošanu. "

 

2. pants

 

1. Konvencijas 6. panta 6. punkta d) apakšpunkts kļūst par f) apakšpunktu.

 

2. Konvencijā iekļauj šādus apakšpunktus:

 

"d) Pētījumu padomes izveidošana, kuras struktūru un pilnvaras tā nosaka pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi;"

 

e) starpnozaru centru izveidošana vai slēgšana Institūtā pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi un Pētījumu padomi;..".

 

3. pants

 

Konvencijas 7. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"Viņš ieceļ departamentu vadītājus, starpnozaru centru direktorus un citus akadēmiskā personāla darbiniekus, kas iecelti saskaņā ar 9. panta 5. punkta e) apakšpunktu un 9. panta 2. punktu."

 

4. pants

 

Konvencijas 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"3. Institūta rektoru izvēlas Institūta padome pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi. Sadarbības kārtību starp Institūta padomi un Akadēmisko padomi šā lēmuma sagatavošanai pieņem Institūta padome, vienprātīgi balsojot pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi.

 

Rektoru ieceļ uz pieciem gadiem. Institūta padome, vienprātīgi pieņemot lēmumu pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi, var pagarināt viņa pilnvaru termiņu uz maksimālo laikposmu līdz trīs gadiem.

 

Konvencijas 6. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētie noteikumi paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem rektora pilnvaru termiņu var pārtraukt pēc viņa vai Institūta iniciatīvas."

 

 

5. pants

 

1. Konvencijas 9. panta 2., 3., 4. un 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"2. Izpildu komiteja, ko vada Institūta rektors, kuram palīdz prorektors, un ko veido rektors, departamentu vadītāji, 11. panta 3. punktā minēto centru direktori un viens pētījumos iesaistīto studentu pārstāvis, palīdz rektoram pēc viņa lūguma Institūta uzdevumu veikšanā.

 

Izpildu komiteja sagatavo Akadēmiskās padomes darbu. Tā ieceļ akadēmiskā personāla darbiniekus, izņemot tos, kuri minēti 5. punkta e) apakšpunktā. Tā izveido Uzņemšanas komisijas un Kvalifikācijas komisijas locekļu sarakstu.

 

Tā veic īpašos uzdevumus, kurus tai uztic Akadēmiskā padome.

 

Tā regulāri ziņo Akadēmiskajai padomei un Institūta padomei par veidiem, kādos ir panākti tās mērķi.

 

3. Akadēmiskās padomes locekļi ir:

 

a) Institūta rektors,

 

b) Institūta prorektors, kurš piedalās darbā, bet kuram nav balsstiesību,

 

c) departamentu vadītāji,

 

d) starpnozaru centru direktori,

 

e) visi vai daži Institūtā strādājošie profesori,

 

f) visi vai daži Institūtā strādājošie pasniedzēji,

 

g) citu akadēmiskā personāla darbinieku pārstāvji,

 

h) pētījumos iesaistīto studentu pārstāvji,

 

i) citu kategoriju darbinieku pārstāvji, kuri iesaistīti Institūta mērķu sasniegšanā.

 

Institūta padome saskaņā ar tās paredzētajiem nosacījumiem var uzaicināt piedalīties Akadēmiskās padomes darbībā noteiktas kvalifikācijas personas – dalībvalstu pilsoņus –, kas pārstāv dažādas ekonomikas, sociālās un kultūras dzīves jomas.

 

4. Konvencijas 6. panta 5. punkta a) apakšpunkta noteikumi paredz:

 

a) to Akadēmiskās padomes locekļu skaitu, kas pārstāv 3. punkta e), f), g), h) un i) apakšpunktā minētās personu kategorijas, šo personu iecelšanas procedūru un pilnvaru termiņu,

 

b) balsu vairākuma noteikumus Akadēmiskajā padomē,

 

c) izpildu komitejas darbību reglamentējošos noteikumus.

 

 

5. Akadēmiskā padome:

 

a) apstiprina studiju programmas un pēc apspriešanās ar Pētījumu padomi – departamentu pētījumu programmas,

 

b) pēc apspriešanās ar Pētījumu padomi apstiprina starpnozaru centru pētījumu programmas,

 

c) piedalās gada budžeta projekta un trīsgadu finanšu prognožu projekta sagatavošanā,

 

d) veic visus īstenošanas pasākumus saistībā ar izglītību un pētījumiem, kuri nav ietverti nevienas citas Institūta struktūrvienības kompetencē,

 

e) sanāksmēs, kurās piedalās tikai tie akadēmiskā personāla darbinieki, kuru statuss nav zemāks par attiecīgo personu statusu, ieceļ departamentu vadītājus, starpnozaru centru direktorus, profesorus un pasniedzējus, kurus pieņem darbā kā Institūta akadēmiskā personāla pilna laika darbiniekus,

 

f) izstrādā noteikumus par 14. pantā minētā grāda un sertifikāta piešķiršanu,

 

g) pārbauda darbības ziņojuma projektu, ko Institūta rektors sagatavo un iesniedz Institūta padomei."

 

2. Svītro 9. panta 7. punktu.

 

6. pants

 

Konvencijas 10. pantā svītro vārdus "tos savukārt iedala semināros".

 

7. pants

 

Konvencijas 11. pantam pievieno šādu punktu:

 

"3. Ņemot vērā Institūtā izveidotos departamentus, Institūts var ietvert vienu vai vairākus starpnozaru pētījumus un pētniecības centrus. Pēc apspriešanās ar Akadēmisko padomi un Pētījumu padomi Institūta padome ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par šādu centru izveidošanu vai slēgšanu, to mērķiem, īpašām struktūrām un vispārīgiem darbības noteikumiem."

 

8. pants

 

Konvencijas 12. panta 2. punkta otrajā apakšpunktā vārdu "docenti" aizvieto ar vārdu "pasniedzēji".

 

9. pants

 

1. Konvencijas 14. panta 1. punktā vārdus "3. punkts" aizvieto ar vārdiem "4. punkts".

 

2. Konvencijas 14. pantā iekļauj šādu punktu:

 

"2. Institūtam ir tiesības piešķirt arī zemāku grādu par doktora grādu pētījumos iesaistītajiem studentiem, kuri ir pabeiguši viena gada studiju minimumu Institūtā un attiecībā uz šo grādu ir ievērojuši īpašos nosacījumus, kas pieņemti saskaņā ar 4. punktu."

 

3. Konvencijas 14. panta 2.punkts kļūst par 14. panta 3.punktu un ir šāds:

 

"3. Atstājot Institūtu, Institūta pētījumos iesaistītie studenti, kuriem nav piešķirts neviens no 1. un 2. punktā minētajiem grādiem, pēc viņu lūguma no Institūta saņem sertifikātu, kas apliecina studijas un pētījumus, kurus viņi ir veikuši Institūtā."

 

4. Konvencijas 14. panta 3. punkts kļūst par 14. panta 4. punktu, un vārds "grāds" tiek aizstāts ar vārdu "grādi".

 

10. pants

 

Konvencijas 15. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"1. Akadēmiskais personāls sastāv no departamentu vadītājiem, starpnozaru centru direktoriem, profesoriem, pasniedzējiem un citiem pedagogiem."

 

11. pants

 

Konvencijas 23. panta 1. punkta pirmo apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"1. Institūta padome ieceļ divus dažādas pilsonības revidentus uz četriem gadiem. Šos revidentus neieceļ amatā atkārtoti."

 

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

12. pants

 

Pēc šīs konvencijas stāšanās spēkā Institūta padome var pagarināt pašreizējo revidentu pilnvaru termiņu no trim līdz četriem gadiem.

 

13. pants

 

Šī konvencija ir jāpieņem, jāapstiprina vai jāratificē saskaņā ar katras Līgumslēdzējas valsts attiecīgajām konstitucionālajām prasībām.

 

Tā stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā, kad Itālijas valdība ir saņēmusi pēdējo paziņojumu par to, ka šīs formalitātes ir izpildītas.

 

Šī konvencija izstrādāta angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāliešu, īru, portugāļu, spāņu un vācu valodā, un visi desmit teksti ir vienlīdz autentiski un glabājas Itālijas valdības arhīvos, kura izsniedz apstiprinātu kopiju katras parakstītājas valsts valdībai.

 

Ministre

Valsts sekretāra vietā-valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Rivža

K.Vāgnere

R.Ozola

E.Martinsons

G.Arāja

 

10.10.2007. 16:40

1295

Arāja 7047875

gunta.araja@izm.gov.lv