Likumprojekta

 

 

 

 

20. 12. 2007.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

            Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā".

            Komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas nākamās kārtējās sēdes  darba kārtībā un nodot to Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

            Saskaņā ar Kārtības ruļļa 86. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Pielikumā:  likumprojekts un anotācija uz 2 lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētāja biedrs                      Staņislavs Šķesters                                                

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas

atsavināšanas likumā

 

          Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 8.panta (13) daļā un 9.panta (13) daļā vārdus „valsts aģentūra „Mājokļu aģentūra”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā  2008. gada 1. janvārī.

 

 

 

Likumprojekta

 “Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

Anotācija

 

1.                 Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

 

 

 

 

 

 

       Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā šobrīd ir noteiktas funkcijas, ko veic valsts aģentūra „Mājokļu aģentūra”.

Minētā likuma 8.panta (13) daļā un 9.panta (13) daļā noteikts, ka valsts aģentūra „Mājokļu aģentūra” organizē novērtēšanu un atsavināšanu dzīvojamām mājām, to domājamajām daļā, kā arī dzīvokļa īpašumiem, kas atrodas tās valdījumā.

2007.gada 16.oktobrī Ministru kabinets izdeva noteikumus Nr.694 „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras”. Attiecīgo noteikumu 13.punkts paredz atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumus Nr.424 „Valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” nolikums”. Minētais Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nolikums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Lai nodrošinātu valsts mantas atsavināšanas funkcijas nepārtrauktu darbību, nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā.

Likumprojekts paredz aizstāt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā minētās iestādes – valsts aģentūra „Mājokļu aģentūra” nosaukumu ar „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra”, kas veiks dzīvojamo māju, to domājamo daļu un dzīvokļa īpašumu atsavināšanu sākot ar 2008.gada 1.janvāri.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Likumprojekts šo  jomu neskar.

 

3. Kāda var būt  likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Neparedzēti izdevumi valsts un pašvaldību budžetā nav nepieciešami.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Saistībā ar aģentūras nosaukuma maiņu grozījumi tiek veikti arī likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" attiecīgajos pantos.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Likumprojekts izstrādāts, konsultējoties ar Ekonomikas ministriju un  V/A “Mājokļu aģentūra.

7. Kā tiks  nodrošināta likuma izpilde?

 

Sabiedrība tiks informēta ar laikraksta “Latvijas Vēstnesis” starpniecību. Izpilde tiks  nodrošināta saskaņā ar likumā  un normatīvajos aktos noteikto kārtību.