M/U/T/TA-3087lik

VALSTS  KANCELEJA

 

 

 

Rīgā

 

19.12.2007.                Nr.90/TA-3087

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā". Likumprojektu izstrādāja Ārlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzems 67016177, girts.jaunzems@mfa.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā uz 8 lp.

4. Ārlietu ministrijas 2007.gada 5.decembra vēstule Nr.43/9019-10811 uz 1 lp.

5. Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra sēdes protokola Nr.64  55.§ izraksts uz 1 lp.

6. Diskete.

 

 

 

 

 

Ministru prezidents                                                                         A.Kalvītis

Stafecka 67082931

 

 

 

Anotācija

Līgums angļu valodā

Tulkojums latviešu valodā

Ārlietu ministrijas 2007.gada 5.decembra vēstule

 


 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā

 

1.pants. 2007.gada 22.novembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija. Ārlietu ministrija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņo par diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, uz kurām attiecināms Līgums saskaņā ar tā 7.pantu.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

M.Riekstiņš


 

LIKUMPROJEKTA

“Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ likumprojekts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijai ārvalstīs pašreiz ir 32 rezidējošās vēstniecības, trīs konsulāti, viens ģenerālkonsulāts, kā arī viena vēstniecības Konsulārās nodaļas kanceleja, kur tiek izsniegtas vīzas. Āfrikā, Dienvidamerikā un Āzijā iespējas ārzemniekiem pieprasīt vīzas ieceļošanai Latvijā ir ļoti ierobežotas. Daudzas minēto reģionu valstis ir iekļautas Ministru kabineta 14.02.2006. noteikumu Nr. 149 1.pielikumā „Valstis, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, nepieciešams veikt papildu pārbaudi”, tāpēc šo valstu pilsoņiem nav iespējams pilnībā izmantot atvieglotu vīzu pieprasīšanas kārtību, iesniedzot vīzu pieteikuma dokumentus Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās (turpmāk - pārstāvniecības) pa pastu, elektroniski vai ar pilnvarotas personas starpniecību. Papildus tam šo valstu pilsoņiem valstī, kur rezidē Latvijas pārstāvniecības, nākas uzturēties ilgāku laiku kā citiem vīzu pieprasītājiem, jo ir nepieciešams sagaidīt papildu pārbaudes rezultātus. Tāpat jāņem vēra, ka arī ne visās Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs pašreiz ir iespējams pieprasīt vīzas, lai ieceļotu Latvijā, kas apgrūtina dažāda veida kontaktu veidošanu ar šīm valstīm.

Arī citas Šengenas līguma dalībvalstis nevar nodrošināt savu pārstāvniecību esamību visās trešajās valstīs, tādēļ to starpā pastāv prakse slēgt divpusējus līgumus par to, ka viena dalībvalsts Šengenas vīzu izsniegšanā pārstāv otru vietās, kurās tai nav savas pārstāvniecības. Īpaši izdevīga šāda prakse ir valstīm ar nelielu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs, arī Latvijai. Pēc pievienošanās Šengenas līgumam Latvijai kļūs saistošas Šengenas acquis normas, tai skaitā arī Kopīgā konsulārā instrukcija diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz vīzām, kas paredz kārtību, kā Šengenas līguma dalībvalstis vienojas par pārstāvību vienoto vīzu izsniegšanā. Tas dod tiesisku pamatu arī Latvijai vienoties ar citām Šengenas līguma dalībvalstīm par pārstāvību un, neatverot jaunas pārstāvniecības, papildināt to vietu skaitu, kur pēc pievienošanās Šengenas līgumam ārzemniekiem, kuri vēlēsies doties uz Latviju, būs iespējams saņemt vienotās vīzas.

2. Likumprojekta būtība

 

Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums paredz, ka, sākot ar dienu, kad Latvijas Republika un Ungārijas Republika piemēro Šengenas acquis visas daļas, Līgumslēdzējas Puses pārstāv viena otru vienotas formas vīzu (lidostu tranzīta vīzu, tranzīta vīzu, īstermiņa vīzu) izsniegšanā. Pārstāvniecības, uz kurām attiecas minētais Līgums, tiek noteiktas Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas ārlietu ministrijas vienošanās par minētā Līguma piemērošanas kārtību. Tāpat minētais Līgums paredz iespējas Latvijas un Ungārijas ārlietu ministrijām vēlāk paplašināt sadarbību arī citos vīzu izsniegšanas aspektos – savstarpējas palīdzības sniegšanā un biometrisko datu vākšanā.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts atvieglos ārzemniekiem vīzu pieprasīšanas kārtību, kas savukārt radīs uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, jo sekmēs citu valstu uzņēmēju investīciju piesaisti.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

2007

Trīs nākamie gadi

(tūkst. Ls) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Par saskaņā ar šo Līgumu iesniegto vīzu pieteikumu izskatīšanu Līgumslēdzēju Puses viena otrai neveic nekādus maksājumus. Līdz ar to Likumprojekts neietekmēs budžeta izdevumus.

Tā vietā Līgumslēdzēju Pušu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības patur iekasētās vīzu nodevas par saskaņā ar šo Līgumu iesniegto vīzu pieteikumu izskatīšanu, kuras apmērs ir noteikts ar Šengenas acquis. Tomēr veiktie aprēķini liecina, ka Latvijai, pārstāvot Ungāriju vienoto vīzu izsniegšanā, papildu iekasēto vīzu nodevu apmērs būs līdzvērtīgs Ungārijas pārstāvniecībās iekasētajam vīzu nodevu apmēram par Latvijas pārstāvības ietvaros izskatītajiem vīzu pieteikumiem. Līdz ar to Likumprojekts neietekmēs arī budžeta ieņēmumus.

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nepieciešams papildināt Imigrācijas likuma 13.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Vīzu atbilstoši kompetencei var izsniegt citu Šengenas līguma dalībvalstu amatpersonas.”

Attiecīgs likumprojekts ir sagatavots un 02.08.2007. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts atbilst saistībām pret Eiropas Savienību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.


4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

- Konvencija, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu (1985.gada 14.jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību 1985.gada 14.jūnija Šengenas līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (turpmāk tekstā – Šengenas konvencija) - publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2000.gada 22.septembrī Nr. L 239/19;

 

- 496D0013 1996. gada 27. jūnija Izpildu komitejas lēmums par Šengenas vīzu izsniegšanas principiem saskaņā ar Konvencijas 30. (1) (a) pantu (SCH/Com-ex (96) 13) - publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2000.gada 22.septembrī Nr. L 239/19.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Atbilst pilnībā

Nav

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radītas jaunas valsts institūcijas un netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Ārlietu ministrs                                                                                                  M.Riekstiņš

                                                                                                                                  

Ārlietu ministrs

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

M.Riekstiņš

N.Penke

I.Mangule

E.Vijupe

 

Ģ.Jaunzems

 

 

05.12.2007. 12:19

1121       

Ģ.Jaunzems

girts.jaunzems@mfa.gov.lv; 7016177

fakss: 67828274

 

 


 

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Hungary on the mutual representation by their diplomatic and consular missions in processing visas and collecting biometric data

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter: the Contracting Parties), with due regard to the enhancement of cooperation among the Member States of the European Union in the matters of immigration and specially in the field of visa issuance, have agreed upon the following:

Article 1

From the date of application of all parts of the Schengen acquis by the Republic of Latvia and the Republic of Hungary, the Contracting Parties shall represent each other in processing uniform visas (airport transit visas, transit visas, short-stay visas) in accordance with the provisions of the Schengen acquis, with this Agreement, as well as with the implementing agreements concluded according to Article 7.

Article 2

According to the implementing agreements representation may be reduced to one or several parts of the visa issuing procedure, namely providing information on visa applications, arranging appointments, conducting interviews, receiving and forwarding applications and supporting documents, recording data - including biometric data - and collecting administrative fees.

Article 3

The Contracting Parties may assist each other in the collection of biometric data to be used for applications for D visas, residence permits and passports. Detailed rules of this type of co-operation shall be regulated in the implementing agreements.

Article 4

(1)        Acting under Articles 1 – 3, the diplomatic and consular missions of the Contracting Parties shall render each other all appropriate assistance.

(2)        At locations where only one of the Contracting Parties has a mission, that mission shall give assistance to the mission of the other Contracting Party competent for that location in accordance with the implementing agreements.

Article 5

Acting under Article 1 – 3, the relevant legal norms of the European Union on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as those of the representing Contracting Party shall be applicable.

Article 6

Acting under Article 1, the representing Contracting Party shall act as diligently as if processing visas or collecting data on its own behalf. However, there is no liability of one Contracting Party for activities performed on behalf of the other Contracting Party.

 

Article 7

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall conclude implementing agreements which designate the diplomatic and consular missions to which this Agreement shall be applied as well as the necessary technical details of the co-operation and rules relating to data protection, if necessary.

Article 8

 

The Contracting Parties shall not make any payments to each other for the processing of the visa applications submitted under this Agreement, but instead the diplomatic and consular missions of the Contracting Parties shall retain the collected visa fees for the processing of the visa applications submitted under this Agreement, which amount is determined with the Schengen acquis. 

Article 9

 

The provisions of this Agreement may be amended in a way agreed on in writing by the Contracting Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with the provisions of Article 14.

Article 10

The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be communicated through diplomatic channels and shall become effective thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.

Article 11

This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

Article 12

This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled.

 

Article 13

This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that their internal legal requirements necessary for the entry into force have been fulfilled.

 

Done in Riga on 22 November 2007 in two originals in the English language.

 


Alda Vanaga

 

Lászlo Szöke

for the Government of the Republic of Latvia

 

for the Government of the Republic of Hungary

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

M.Riekstiņš

N.Penke

I.Mangule

E.Vijupe

Ģ.Jaunzems

 

 

 

05.12.2007 11:15

761

Ģirts Jaunzems, tālr. 7016177

girts.jaunzems@mfa.gov.lv

 

 

 


Neoficiāls tulkojums

Latvijas Republikas Valdības un Ungārijas Republikas Valdības

LĪGUMS

par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās

vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā

 

Latvijas Republikas valdība un Ungārijas Republikas valdība (turpmāk: Līgumslēdzējas puses), lai stiprinātu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm imigrācijas jautājumos un it īpaši vīzu izsniegšanas jomā, vienojas par sekojošo:

1. pants

Sākot ar dienu, kad Latvijas Republika un Ungārijas Republika piemēro Šengenas acquis visas daļas, Līgumslēdzējas Puses pārstāv viena otru vienotas formas vīzu (lidostu tranzīta vīzu, tranzīta vīzu, īstermiņa vīzu) izsniegšanā saskaņā ar Šengenas acquis noteikumiem, ar Līgumu, kā arī saskaņā ar nolīgumiem par Līguma piemērošanas kārtību, kas noslēgtas atbilstīgi 7. pantam.

 

2. pants

Atbilstoši nolīgumiem par Līguma piemērošanas kārtību, pārstāvību var samazināt līdz vienai vai vairākām vīzu izsniegšanas procesa sastāvdaļām, proti, nodrošinot informācijas sniegšanu par vīzu pieprasījumiem, tikšanās laiku noteikšanu, interviju veikšanu, pieprasījumu un papildu dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu, datu, tai skaitā biometrisko datu, reģistrāciju un nodevu iekasēšanu.

 

3. pants

Līgumslēdzējas Puses var viena otrai sniegt palīdzību biometrisko datu vākšanā, kas nepieciešami D kategorijas vīzu pieprasījumiem, uzturēšanās atļaujām un pasēm. Šādas sadarbības precīzākus nosacījumus regulē nolīgumi par tās īstenošanu.

 

4. pants

(1) Īstenojot Līguma 1. līdz 3. pantu, Līgumslēdzēju Pušu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sniedz viena otrai visu nepieciešamo palīdzību.

(2) Apgabalos, kur tikai vienai no Līgumslēdzējām Pusēm ir pārstāvniecība, tai ir jāsniedz palīdzība otras Līgumslēdzējas puses pārstāvniecībai, kas ir atbildīga par attiecīgo teritoriju saskaņā ar nolīgumiem par Līguma piemērošanas kārtību.

 

 

5. pants

Īstenojot Līguma 1. līdz 3. pantu, tiek piemērotas attiecīgās Eiropas Savienības tiesību normas, par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī pārstāvību īstenojošās Līgumslēdzējas Puses tiesību normas

 

6. pants

Īstenojot Līguma 1. pantu, pārstāvību īstenojošā Līgumslēdzēja Puse rīkojas ar tādu pašu rūpību, kā apstrādājot vīzas vai vācot datus savās interesēs. Tomēr Līgumslēdzējas Puses neatbild par darbībām, kas veiktas otras Līgumslēdzējas Puses vārdā.

 

7. pants

Līgumslēdzēju Pušu Ārlietu ministrijas noslēdz nolīgumus par Līguma piemērošanas kārtību, kuros  nosaka diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, uz kurām Līgums attiecas, kā arī sadarbības tehniskos nosacījumus un, ja nepieciešams, datu aizsardzības noteikumus.

 

8. pants

Par saskaņā ar Līgumu iesniegto vīzu pieteikumu izskatīšanu Līgumslēdzēju Puses viena otrai neveic nekādus maksājumus, bet tā vietā Līgumslēdzēju Pušu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības patur iekasētās vīzu nodevas par saskaņā ar  Līgumu iesniegto vīzu pieteikumu izskatīšanu, kuru apmērs ir noteikts ar Šengenas acquis.

 

9. pants

Līguma noteikumi var tikt grozīti, Līgumslēdzējām Pusēm rakstiski vienojoties. Šādi grozījumi stājas spēkā saskaņā ar  Līguma 14. panta noteikumiem.

 

10. pants

Līgumslēdzējas Puses var jebkurā laikā daļēji vai pilnīgi apturēt Līguma piemērošanu. Sākuma un beigu datums, kad tiek apturēta Līguma piemērošana, tiek paziņots par diplomātiskajiem kanāliem un piemērošanas apturēšanas termiņš stājas spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc paziņojuma, ja vien Līgumslēdzējas Puses nav vienojušās citādi.

 

 

11. pants

 Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm jebkurā laikā, paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem, to var izbeigt. Līguma izbeigšanas gadījumā tas paliek spēkā 90 (deviņdesmit) dienas pēc tam, kad otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi paziņojumu par Līguma izbeigšanu.

 

12. pants

Līgumu pagaidu kārtībā var piemērot pirms tā spēkā stāšanās, ja Līgumslēdzējas Puses viena otrai pa diplomātiskajiem kanāliem paziņo, ka ir izpildītas procedūras tā pagaidu piemērošanai.

 

13. pants

Līgums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kurā Līgumslēdzējas Puses viena otrai pa diplomātiskajiem kanāliem paziņojušas par iekšējo procedūru izpildi, lai šis Līgums stātos spēkā.

 

 

Parakstīts 2007. gada 22.novembrī divos oriģināleksemplāros angļu valodā.

 

Alda Vanaga

 

Lászlo Szöke

Latvijas Republikas

Valdības vārdā

Ungārijas Republikas

Valdības vārdā

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

M.Riekstiņš

N.Penke

I.Mangule

E.Vijupe

Ģ.Jaunzems

 

 

 

 

 

05.12.2007 11:40

595

Ģirts Jaunzems, tālr. 7016177

girts.jaunzems@mfa.gov.lv

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU  MINISTRIJA

Brīvības bulvāris 36, LV-1395 Rīga, tālr. 7016210, 7220079, fakss: 7828121, 7282882

Rīgā,

2007.

gada

 

5.

decembris

 

Nr.

43/

 

9019-

10811

Valsts kanceleja

 

Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra sēdes protokola Nr.64 55.§ 4.punktā doto uzdevumu un pamatojoties uz Ministru kabineta kārtības ruļļa 32.punktu, iesniedzam 2007.gada 22.novembrī Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līguma par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā (turpmāk – Līgums) kopiju angļu valodā, līguma teksta angļu valodā pēdējo lapu, līguma neoficiālo tulkojumu latviešu valodā, likumprojektu un likumprojekta anotāciju.

Informējam, ka Līgumu no Latvijas puses parakstīja Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Vanaga, bet no Ungārijas puses Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Lāslo Soke (Lászlo Szöke).

 

Pielikumā:

1.     Likumprojekts (AMlik_051207_Ung_parstaviba)  uz 1 lapas;

2.     Anotācija (AManot_251007_Ung_parstaviba) uz 5 lapām;

3.     Līgumprojekta kopija angļu valodā (AMSs_051207_Ung_parstaviba) uz 4 lapām;

4.     Līgumprojekta tulkojums latviešu valodā (AMSl_051207_Ung_ parstaviba) uz 3 lapām;

5.     Līgumprojekta angļu valodā pēdējā lapa (AMSs_051207_Ungar_parstaviba) uz 1 lapas;

 

Ar cieņu,

M. Riekstiņš

ārlietu ministrs

06.12.07 08:43

198

Ģ.Jaunzems

7016177, girts.jaunzems@mfa.gov.lv, fakss 7828274