Valsts un pašvaldības īpašuma objektu, zemes reformas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

Likumprojekts

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt pārejas noteikumu 12.punktā skaitli "18" ar skaitli "28".

2. Aizstāt pārejas noteikumu 13.punktā skaitli "15" ar skaitli "25".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Ja laikā līdz pārejas noteikumu 12. un 14.punktā noteiktajam termiņam ir ierosināta un nav pabeigta tiesvedība sakarā ar strīdu par īpašuma tiesībām uz valsts vai pašvaldības īpašuma objektu vai neapbūvētu zemesgabalu vai to nostiprināšanu zemesgrāmatā, Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem četru mēnešu laikā no dienas, kad likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums minētajā lietā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra

pienākumu izpildītājs –

tieslietu ministrs

G.Bērziņš

 

Likumprojekta “Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums) Pārejas noteikumu 13.punkts nosaka, ka par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija, Ministru kabineta rīkojuma projektu valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijai 15 mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas.

Atbilstoši Aģentūras sniegtajai informācijai privatizācijas ierosinājumu reģistrā, atbilstoši Privatizācijas pabeigšanas likuma 5.panta trešās daļas prasībām, reģistrēti privatizācijas ierosinājumi par 46 valsts īpašuma objektiem, 73 nekustamiem īpašumiem - bezīpašnieka mantu un 178 neapbūvētu zemesgabaliem, par kuriem vēl nav sagatavoti Ministru kabineta rīkojuma projekti.

No augstāk minētajiem 46 valsts īpašuma objektiem, kas vēl nav iekļauti Ministru kabineta rīkojumu projektā “Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai”:

-3

atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;

-5

sastāvā ir valsts meža zeme;

-4

ir tiesvedība par īpašuma tiesībām;

-1

atrodas dabas liegumā;

-3

objekta sastāvā ir dzīvokļi (nepieciešams noteikt privatizējamā objekta domājamās daļas);

-1

autora mantiskās izņēmuma tiesības uz muzikālajiem darbiem;

-3

notiek dzīvojamo māju statusa maiņa;

-6

notiek īpašuma apzināšana un/vai dalīšana.

No augstāk minētajiem 178 privatizācijai ierosinātajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem, par kuriem vēl nav sagatavoti Ministru kabineta rīkojumu projekti, lielākā daļa nav ierakstīti zemesgrāmatā. Līdz ar to, nav informācija par zemesgabalu piekritību vai piederību valstij. Lai konstatētu zemesgabalu piekritību, Aģentūra ir pieprasījusi papildus informāciju un ziņas no dažādām valsts institūcijām un pašvaldībām, kā arī izziņas no Latvijas valsts vēstures arhīva par zemesgabalu piederību 1940.gada 21.jūlijā.

Tāpat, Privatizācijas ierosinājumu reģistrā ir reģistrēti privatizācijas ierosinājumi par 73 nekustamajiem īpašumiem, kas pēc Aģentūras rīcībā esošās informācijas būtu uzskatāmi par valstij piekritīgu bezīpašnieka (bezsaimnieka) vai bezmantinieka mantu. Normatīvajos aktos nav noteikta precīza kārtība, kādā nekustamajam īpašumam nosaka bezīpašnieka statusu un institūcija, kas to veic. Turklāt Aģentūrai nav tiesības iesniegt tiesā pieteikumu par bezīpašnieka vai bezmantinieka fakta konstatāciju par privatizācijai ierosinātajiem nekustamajiem īpašumiem.

Aģentūra saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 43.panta ceturto daļu un 56.panta otro daļu un likuma „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” 8.panta pirmo daļu vēl turpina saņemt privatizācijas ierosinājumus no citām iestādēm, kā, piemēram, pēdējais privatizācijas ierosinājums saņemts tikai 2007.gada 30.oktobrī.

Līdz ar to, Aģentūrai nav iespējams izpildīt Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajos termiņos tai uzdoto uzdevumu.

Ekonomikas ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.111 “Ministru kabineta kārtības rullis”, nodrošina Aģentūras sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem 18 mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija.

Ekonomikas ministrija ir iesniegti, bet Ministru kabinets nav pieņēmis lēmumu, t.i., nodot privatizācijai vai atteikt un saglabāt valsts īpašumā, par 112 valsts īpašuma objektiem, t.sk.:

Ministru kabinets par 14 nekustamiem īpašumiem atlicis lēmuma pieņemšanu, jo nav iesniegti no valsts institūcijām dokumenti, kas pierāda tā piekritību valstij;

Ministru kabinets par 56 valsts īpašuma objektiem atlicis lēmuma pieņemšanu, jo atsevišķas valsts vai pašvaldību institūcijas iebilst par tā nodošanu privatizācijai, bet nav sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta instrukcijai Nr.9 „Instrukcija par Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošanu par valsts īpašuma objektu un zemesgabalu nodošanu privatizācijai” 11.punktam un Administratīvā procesa likumam attiecīgs Ministru kabineta rīkojuma projekts.

Ministru kabineta rīkojuma projekts par 10 valsts īpašuma objektiem no Aģentūras tika saņemts tika saņemts nesen.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, Ministru kabinetam nebūs iespējams Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajā termiņā pieņemt attiecīgu lēmumu par privatizācijai ierosinātajiem valsts īpašuma objektiem un neapbūvētiem zemesgabaliem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Privatizācijas pabeigšanas likuma grozījumi paredzēs, ka:

Privatizācijas aģentūra sagatavos un iesniegs Ekonomikas ministrijai 25 mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas Ministru kabineta rīkojuma projektus par valstij piederoša (piekrītoša) īpašuma nodošanu privatizācijai par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija;

Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem 28 mēnešu laikā no privatizācijas ierosinājuma saņemšanas dienas par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija līdz 2006.gada 31.augustam;

Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu pieņem četru mēnešu laikā no dienas, kad likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums lietā par īpašuma tiesībām uz uz valsts vai pašvaldības īpašuma objektu vai neapbūvētu zemesgabalu vai to nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Likumprojekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 1.punktā norādīto problēmu.

3. Cita informācija  

Ņemot vērā lielo privatizācijas ierosinājumu skaitu, kas tika iesniegts Rīgas pilsētas pašvaldībā, likumdevējs noteica speciālo kārtību kā tiek izskatīti privatizācijas ierosinājumu par Rīgas pilsētas piederošiem (piekrītošiem) īpašumiem. Saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas likuma Pārejas noteikumu 14.punktu Rīgas pilsētas pašvaldības dome šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto lēmumu par nodošanu privatizācijai vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājumu noraidīšanu pieņem:
1) līdz 2007.gada 31.augustam — par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2005.gada 1.septembra līdz 2005.gada 31.decembrim;
2) līdz 2008.gada 29.februārim — par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 30.jūnijam;
3) līdz 2008.gada 31.decembrim — par tiem privatizācijas ierosinājumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu reģistrēti Privatizācijas reģistrā no 2006.gada 1.jūlija.

Līdz ar to, likumdevējs ir pieļāvis, ka pēc 2006.gada 1.jūlija iesniegtos privatizācijas ierosinājumus var izskatīt 28 mēnešu laikā.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu   

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

3. Sociālo seku izvērtējums  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija  

 Likumprojekts nodrošinās personu informētību par kārtību un termiņiem kā tiek izskatīta iesniegtie privatizācijas ierosinājumi.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija 

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Nav nepieciešams izdarīt grozījumus citos normatīvajos aktos.

2. Cita informācija 

 Nav

  

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

  

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

  

 

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 

5. Cita informācija  

 Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

Nav

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)  

 Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

 Nav

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija 

 Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas  

 Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma VII.nodaļā, Administratīvā procesa likumā un Civillikumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija  

 Nav

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs

tieslietu ministrs G.Bērziņš

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

K.Gerhards

Dž.Innusa

I.Vanaga

K.Lore

10.12.2007 16:18

Lore

67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv