Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VALSTS  KANCELEJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

18.12.2007.                        Nr.90/TA-3272

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Bogdanovs 67774839, juris.bogdanovs@fktk.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam skatīt kopā ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums"
(reģ. Nr.TA-3271).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 4 lp.

3. Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra sēdes protokola Nr.69  57.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                        A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

 

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  240.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "lietas, dokumentus un vērtības" ar vārdiem "mantu un dokumentus";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "noziedzīgi iegūtās vērtības, lietas" ar vārdiem "noziedzīgi iegūtu mantu".

 

2. Papildināt 355.panta pirmo daļu aiz vārdiem "vai valdījumā tā" ar vārdiem "tieši vai netieši".

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

“Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

Anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2005.gada 26.oktobrī tika pieņemta Eiropas Savienības direktīva noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (dokuments attiecas uz EEZ).

2006.gada 1.augustā tika pieņemta Komisijas Direktīva 2006/70/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz ārvalsts amatpersonas definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām.

Lai ieviestu minētās direktīvas, ir izstrādāts likumprojekts "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" (turpmāk – projekts).

Projekts paredz noteikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu definīciju. Savukārt Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL) jau šobrīd noteikts, kas ir noziedzīgi iegūta manta. Līdz ar to veidojas situācija, ka līdz kriminālprocesa uzsākšanai par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem (mantu) tiks uzskatīti vieni, bet kriminālprocesā cita manta (turklāt KPL ietverta šaurāka izpratne). Šāds regulējums radītu situāciju, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests uzliek arestu vieniem līdzekļiem (mantai), bet kriminālprocesā tos neatzīst par noziedzīgi iegūtiem.

Lai risinātu šo situāciju un saskaņotu projektu un KPL, noziedzīgi iegūtas mantas (līdzekļu) definīciju nepieciešams noteikt vienā normatīvajā aktā – speciālajā likumā, nosakot, ka šī definīcija attiecas arī uz KPL.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (turpmāk - likumprojekts) mērķis ir precizēt KPL normas par noziedzīgi iegūtu mantu (līdzekļiem). Likumprojekts paredz saskaņot KPL un projektā lietoto terminoloģiju, precizējot KPL 240.pantu. Tāpat tiek precizēts arī KPL 355.pants, saskaņojot to ar likumprojekta "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" normām.

 

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme  

Likumprojekts šo jomu neskar.

   1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija 

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Likumprojekts tiek virzīts vienotā paketē ar likumprojektu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums".

 

 

2. Cita informācija 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Saskaņošana nav notikusi.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts apspriests Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Kriminālprocesa likuma darba grupā, kurā piedalās pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Valsts policijas, Latvijas Zvērinātu Advokātu padomes, Latvijas Policijas akadēmijas un Latvijas Universitātes.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks grozītas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī publicēts portālā www.likumi.lv .

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

      Finanšu ministrs       ________________

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

 
 
 

 

 

 

I.Krūmane

E.Strazdiņa

M.Radeiko

J.Brazovskis

 

 

 

 

29.11.2007  14:51

818

J. Bogdanovs

6 777 4839, juris.bogdanovs@fktk.lv