Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

VALSTS  KANCELEJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

12.12.2007.                Nr.90/TA-2808

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". Likumprojektu izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Druvaskalns 67219517, kaspars.druvaskalns@iem.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra sēdes protokola Nr.69     8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 10., 11.nr.; 2006, 1., 14., 24.nr.; 2007, 3., 9., 10., 16.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 10.panta pirmās daļas 7.punktu.

 

2.  22.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "nacionālās drošības sistēmas ārkārtējo gatavību";

izslēgt otro daļu.

 

3. Izslēgt 23.panta sesto daļu.

 

4. Izslēgt 23.3 panta 3.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Likumprojekta “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2005.gada 17.maijā Iekšlietu ministrija saņēma Ministru prezidenta A.Kalvīša uzdevumu Nr.12/Jur-202 nodrošināt Nacionālās drošības likuma 10.panta 7.punktā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi.

            Iekšlietu ministrija izstrādāja ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par nacionālās drošības sistēmas ārkārtējās gatavības pakāpēm” (TA-2245). Noteikumu projekts netika saskaņots ar Aizsardzības ministriju un pamatojoties uz Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumu un Ministru prezidenta 2005.gada 12.decembra rezolūciju Nr.18/TA-2245/19478 projekts tika atsaukts. Atsaucot noteikumu projektu Iekšlietu ministrija 2005.gada 28.decembra vēstulē Nr.1/30-404v „Par Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par nacionālās drošības sistēmas ārkārtējās gatavības pakāpēm”” informēja Valsts kanceleju, ka nepieciešams veikt grozījumus Nacionālās drošības likumā, precizējot likuma 10.panta pirmās daļas 7.punkta redakciju.

            2006.gada 24.maijā Iekšlietu ministrija iesniedza Valsts kancelejā ar ministrijām un institūcijām saskaņotu likumprojektu „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (TA-1454), par kuru tika saņemts Valsts kancelejas juriskonsulta atzinums un attiecīga Ministru prezidenta 2006.gada 9.jūnija rezolūcija Nr.18/TA-1454 ar uzdevumu precizēt tiesību akta projektu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta kārtības ruļļa 109.4 punktu, Iekšlietu ministrija neatjaunoja likumprojekta „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (TA-1454) likumprojekta virzību un ar Ministru prezidenta 2006. gada 18. decembra rezolūciju Nr. 90/TA-1454 tā kontrole tika izbeigta.

Ņemot vērā minēto, Iekšlietu ministrija, Nacionālās drošības likumā noteikto normu izvērtēšanai un attiecīga tiesību aktu projekta izstrādei, kas saistīts ar nacionālās drošības sistēmas ārkārtējās gatavības pakāpju noteikšanu, ar 2007.gada 24.jūlija rīkojumu izveidoja darba grupu, kuras uzdevums bija līdz 2007.gada 17.septembrim sagatavot nepieciešamos grozījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos un kārtību, kādā tiek noteiktas vienotas valsts un pašvaldību iestāžu ārkārtējās trauksmes gatavības pakāpes. Ņemot vērā, ka spēkā esošajos normatīvajos aktos jau pastāv tiesiski režīmi (piemēram, ārkārtēja situācija, izņēmuma stāvoklis, mobilizācija), kā arī plānos (piemēram, Valsts aizsardzības plāns, Valsts civilās aizsardzības plāns, Valsts tautsaimniecības mobilizācijas plāns) ir atrunāta katras institūcijas atbildība, rīcība un gatavība attiecīgajās situācijās, darba grupa vienbalsīgi nolēma, ka nacionālās drošības sistēmas ārkārtējās gatavības pakāpes noteikšana nav nepieciešama un ir nelietderīga.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izslēgt normas, kuras ir tieši saistītas ar nacionālās drošības sistēmas ārkārtējās gatavības pakāpju noteikšanu.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finanšu ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumi finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                 1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas notikušas

Konsultācijas nav veiktas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozī cija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav veiktas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

                                           Iekšlietu ministrs                                                                                               I.Godmanis

 

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Godmanis

A. Straume

M.Rāzna

T.Stragova

K.Druvaskalns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2007  12:15

862

K.Druvaskalns

67219517, kaspars.druvaskalns@iem.gov.lv