21

 

04. 06. 2008. 9/7 - 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā" (Nr. 576/Lp9).

Pielikumā: priekšlikumu apkopojums, 24 lpp.

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

otrajam lasījumam

Grozījumi

Sabiedriskā labuma organizāciju likumā

(nr. 576/Lp9)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 18 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14., 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "komisijas atzinums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "komisijas motivēts atzinums" (attiecīgā locījumā).

 

 

   

1. Aizstāt visā likumā vārdus "komisijas atzinums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "komisijas motivēts atzinums" (attiecīgā locījumā).

   

 

 

1.

Finanšu ministrs

A. Slakteris

Aizstāt visā likumā vārdus "iepriekšējā gada darbības pārskats" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākā gada darbības plāns" (attiecīgā locījumā).

 

 

Neatbalstīts

 

2.pants. Sabiedriskā labuma darbība

(1) Sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

(2) Par sabiedriskā labuma darbību nav uzskatāma:

1) darbība, kas vērsta uz politisko organizāciju (partiju) vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu;

2) darbība tādā apjomā, kādā tā vērsta uz biedrības un nodibinājuma biedru vai dibinātāju un ar tiem saistītu personu privāto interešu un vajadzību apmierināšanu, izņemot darbību, ko veic biedrība vai nodibinājums, kas dibināts un darbojas, lai aizstāvētu sociāli mazaizsargāto personu grupu un trūcīgo personu un ģimeņu tiesības un intereses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 2.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) darbība, kas vērsta uz ziedojumu vākšanu trešajām personām, par to ieturot samaksu, kas pārsniedz administrēšanas izdevumus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

A. Slakteris

Papildināt 2. panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) komerciāla rakstura darbība."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 2.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) darbība, kas vērsta uz ziedojumu vākšanu trešajām personām, par to ieturot samaksu, kas pārsniedz administrēšanas izdevumus."

3.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas

Sabiedriskā labuma organizācijas ir biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kā arī reliģiskās organizācijas un to iestādes (turpmāk - reliģiskās organizācijas), kuras veic sabiedriskā labuma darbību, ja šīm biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ja tās izlieto savus ienākumus, ievērojot šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 3.pantu aiz vārda "ienākumus" ar vārdiem "darbībām, kam nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 3.pantu pēc vārda "ienākumus" ar vārdiem "darbībām, kurām nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu".

5.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršana

(1) Finanšu ministrija piešķir sabiedriskā labuma organizācijas statusu, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas atzinumu. Lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu norāda attiecīgās organizācijas sabiedriskā labuma darbības veidus.

(2) Sabiedriskā labuma organizāciju sarakstu ved Finanšu ministrija, norādot tajā ziņas par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un atņemšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

A. Slakteris

Aizstāt 5. panta otrajā daļā vārdu "sarakstu" ar vārdu "reģistru".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

likumproj.

papildināts

ar jaunu

pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 5. panta otrajā daļā vārdu "sarakstu" ar vārdu "reģistru".

6.pants. Sabiedriskā labuma komisija

(1) Sabiedriskā labuma komisija (turpmāk - komisija) ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kurā vienādā skaitā ietilpst pilnvarotas amatpersonas, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji.

(2) Komisija sniedz Finanšu ministrijai atzinumu par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību šā likuma noteikumiem.

(3) Komisijas darbību nodrošina Finanšu ministrija.

(4) Komisijas nolikumu un personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izvirza un iekļauj komisijas sastāvā biedrību un nodibinājumu pārstāvjus.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 6.panta otro daļu pēc vārdiem “Finanšu ministrijai” ar vārdu “motivētu”.

 

 

 

 

Atbalstīts,

likumproj.

papildināts

ar jaunu

pantu

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 6.panta otro daļu pēc vārdiem “Finanšu ministrijai” ar vārdu “motivētu”.

7.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtība

(1) Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija iesniedz Finanšu ministrijai iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

 

(2) Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) reģistrācijas apliecības kopiju;

2) tikai biedrības un nodibinājumi - lēmuma par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu kopiju vai - testamentārā nodibinājuma gadījumā - testamenta kopiju;

3) tikai reliģiskās organizācijas - ziņas par reliģiskās organizācijas amatpersonām - pārvaldes institūciju (vadības un revīzijas komisijas) locekļiem, norādot katra locekļa vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu;

4) statūtu, satversmes vai nolikuma kopiju;

5) pēdējā gada pārskata kopiju, ja tāds atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavojams;

6) attiecīgās nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu samaksu (līdz pieteikuma iesniegšanas mēneša pirmajam datumam);

7) tikai reliģiskās organizācijas - motivētu Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes ieteikuma vēstuli;

8) tikai biedrības un nodibinājumi - biedrības vai nodibinājuma iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna kopiju.

 

 

(3) Ministru kabinets apstiprina biedrības vai nodibinājuma iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapu.

 

(4) Ja šā panta otrajā daļā minētie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai, kā arī par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu, Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt papildu ziņas un dokumentus. Finanšu ministrija pamato papildu ziņu un dokumentu nepieciešamību, kā arī norāda šo ziņu un dokumentu iesniegšanas termiņu.

 

(5) Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

 

(6) Lēmumu, kurš stājies spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam, Finanšu ministrija publicē piecu darbdienu laikā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtība

(1) Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija iesniedz Finanšu ministrijai iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

(2) Iesniegumam pievieno biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna kopiju.

(3) Finanšu ministrija no attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes pieprasa un iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) reģistrācijas apliecības kopiju;

2) Uzņēmumu reģistra lēmumu par ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā (kopiju);

3) tikai biedrībām un nodibinājumiem – lēmumu par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu (kopiju) vai – testamentārā nodibinājuma gadījumā – testamenta kopiju;

4) tikai reliģiskajām organizācijām – ziņas par reliģiskās organizācijas amatpersonām – pārvaldes institūciju (vadības un revīzijas komisijas) locekļiem, norādot katra locekļa vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu;

5) statūtu, satversmes vai nolikuma kopiju;

6) pēdējā gada pārskata kopiju, ja tāds atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavojams;

7) attiecīgās nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu samaksu.

(4) Ministru kabinets apstiprina biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapu.

(5) Ja šā panta otrajā un trešajā daļā minētie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai, kā arī par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu, Finanšu ministrijai ir tiesības no attiecīgās valsts un pašvaldību iestādes un biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas pieprasīt papildu ziņas un dokumentus. Finanšu ministrija norāda papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas termiņu.

(6) Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(7) Lēmumu, kurš stājies spēkā ar dienu, kad tas paziņots adresātam, Finanšu ministrija piecu darbdienu laikā nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumprojekta 7. panta trešās daļas 4. punktu ar vārdiem

"un motivētu Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes ieteikuma vēstuli".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls

precizējums

 

 

 

Neatbalstīts

6. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtība

(1) Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija iesniedz Finanšu ministrijai iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

 

(2) Iesniegumam pievieno biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna kopiju.

 

(3) Finanšu ministrija no attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes pieprasa un iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) reģistrācijas apliecības kopiju;

2) Uzņēmumu reģistra lēmumu par ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā (kopiju);

3) tikai attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem – lēmumu par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu (kopiju) vai – testamentārā nodibinājuma gadījumā – testamenta kopiju;

4) tikai attiecībā uz reliģiskajām organizācijām – ziņas par reliģiskās organizācijas amatpersonām – pārvaldes institūciju (vadības un revīzijas komisijas) locekļiem, norādot katra locekļa vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu;

5) statūtu, satversmes vai nolikuma kopiju;

6) pēdējā gada pārskata kopiju, ja tāds atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavojams;

7) attiecīgās nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu samaksu.

 

(4) Ministru kabinets apstiprina biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapu.

 

(5) Ja šā panta otrajā un trešajā daļā minētie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai, kā arī par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu, Finanšu ministrijai ir tiesības no attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes un biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas pieprasīt papildu ziņas un dokumentus. Finanšu ministrija norāda papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas termiņu.

(6) Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no papildu ziņu un dokumentu iesniegšanas dienas.

(7) Lēmumu, kas stājies spēkā dienā, kad tas paziņots adresātam, Finanšu ministrija piecu darbdienu laikā nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

8.pants. Atteikums piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu

(1) Finanšu ministrija lēmumu par atteikumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu pieņem, pamatojoties uz komisijas atzinumu, ja:

1) biedrības vai nodibinājuma statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis vai biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbība neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai;

2) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, prokurors, cita iestāde vai tiesa ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbībā;

3) biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir nodokļu parādi;

4) biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija nav iesniegusi visas šā likuma 7.panta otrajā un ceturtajā daļā minētās ziņas un dokumentus.

 

(2) Iesniedzējam ir tiesības lēmumu par atteikumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 8.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija pēc Finanšu ministrijas rakstiska pirmā pieprasījuma 90 dienu laikā nav iesniegusi šā likuma 7.panta otrajā un piektajā daļā minētās ziņas un dokumentus."

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 8.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija pēc pirmā Finanšu ministrijas rakstveida pieprasījuma 90 dienu laikā nav iesniegusi šā likuma 7.panta otrajā un piektajā daļā minētās ziņas un dokumentus."

9.pants. Ziedojums

(1) Ziedojums šā likuma izpratnē ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus.

 

(2) Sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs.

 

6. Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja juridiskā vai fiziskā persona ziedo vienai sabiedriskā labuma organizācijai un ziedojums pārsniedz 1000 latu vai ziedojumu kopējā summa gada laikā pārsniedz 1000 latu, šai personai, lai tā būtu tiesīga izmantot ienākuma nodokļa atvieglojumus, ir pienākums slēgt rakstveida līgumu par tiem ziedojumiem, kas pārsniedz 1000 latu."

 

6.

Juridiskais birojs

Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja personas (ziedotāja) ziedojums vienai sabiedriskā labuma organizācijai pārsniedz 1000 latu vai ziedojumu kopsumma taksācijas periodā (kalendārajā gadā) pārsniedz 1000 latu, šī persona, lai tā būtu tiesīga izmantot ienākuma nodokļa atvieglojumus, slēdz ar sabiedriskā labuma organizāciju rakstveida līgumu par tiem ziedojumiem, kas pārsniedz 1000 latu.”.

 

Atbalstīts

 

8. Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja personas (ziedotāja) ziedojums vienai sabiedriskā labuma organizācijai pārsniedz 1000 latu vai ziedojumu kopsumma taksācijas periodā (kalendārajā gadā) pārsniedz 1000 latu, šī persona, lai tā būtu tiesīga izmantot ienākuma nodokļa atvieglojumus, slēdz ar sabiedriskā labuma organizāciju rakstveida līgumu par tiem ziedojumiem, kas pārsniedz 1000 latu.”

11.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas ierobežojumi

(1) Sabiedriskā labuma organizācijai ir pienākums izlietot savu mantu un finanšu līdzekļus attiecīgās organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma taksācijas periodā (kalendārajā gadā) pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no šīs kopsummas, ko veido attiecīgajā taksācijas periodā (kalendārajā gadā) izlietotie ziedojumi un ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus, izlietot tikai tām sabiedriskā labuma darbībām, kuras minētas Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai.

(3) Ministru kabinets nosaka to izdevumu veidus, kuri šā likuma izpratnē uzskatāmi par sabiedriskā labuma organizācijas administratīvajiem izdevumiem, paredzot, ka pie tiem pieskaitāmi sabiedriskā labuma organizācijas izdevumi, kuri nav tieši saistīti ar statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanu. Sabiedriskā labuma organizācija administratīvajiem izdevumiem drīkst izlietot ne vairāk kā 25 procentus no vispārējiem ziedojumiem.

(4) Sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības veidot kredītiestādēs finanšu līdzekļu uzkrājumus, ja to izmantošana notiek saskaņā ar statūtiem, satversmi, nolikumu vai līgumu ar ziedotāju.

(5) Sabiedriskā labuma organizācija nedrīkst bez atlīdzības nodot tai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus komercdarbības, kā arī tādu darbību veikšanai, kuras saistītas ar politisko organizāciju (partiju) darbības vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu.

(6) Sabiedriskā labuma organizācija drīkst bez atlīdzības nodot tai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus tikai uz rakstveida līguma pamata. Līgumā arī norāda:

1) mantas vai finanšu līdzekļu izlietošanas mērķi, kas saistīts ar tām sabiedriskā labuma organizācijas darbībām, kuras minētas Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai;

2) tās personas atbildību par tai nodotās mantas vai finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši līguma noteikumiem, kura saņem sabiedriskā labuma organizācijai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus;

3) sabiedriskā labuma organizācijas pienākumu uzraudzīt, lai persona, kurai tā nodod mantu vai finanšu līdzekļus, tos pilnībā izlietotu līgumā paredzētajiem mērķiem, kā arī sabiedriskā labuma organizācijas tiesības atgūt nodoto mantu vai finanšu līdzekļus, ja persona neizmanto no sabiedriskā labuma organizācijas saņemto mantu vai finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajiem mērķiem.

7. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedriskā labuma organizācijai ir pienākums izlietot savu mantu un finanšu līdzekļus attiecīgās organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem. Sabiedriskā labuma organizācija tai ziedoto mantu un finanšu līdzekļus, par kuriem ziedotājs var izmantot ienākuma nodokļa atlaidi, drīkst izlietot tikai tiem sabiedriskā labuma darbības veidiem, kuri minēti Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Sabiedriskā labuma organizācija izlieto tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus, par kuriem ziedotājs var izmantot ienākuma nodokļa atvieglojumus, preču vai pakalpojumu iegādei, kuras kopējās izmaksas ir 10000 latu vai vairāk, piemērojot Ministru kabineta noteikto iegādes procedūru."

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7.panta pirmo daļu (par 11.panta pirmās daļās izteikšanu jaunā redakcijā);

Juridiskais birojs

Papildināt likuma 11.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Sabiedriskā labuma organizācija tai ziedoto mantu un finanšu līdzekļus, par kuriem ziedotājs var izmantot ienākuma nodokļa atvieglojumus, drīkst izlietot tikai tiem sabiedriskā labuma darbības veidiem, kuri minēti Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

A. Slakteris

Papildināt 11. panta trešo daļu pēc vārdiem "ne vairāk kā 25 procentus no" ar vārdiem "attiecīgajā taksācijas periodā (kalendārajā gadā) izlietotajiem".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 11. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja, veicot preču iegādi, kā arī pasūtot pakalpojumus vai būvdarbus, līguma izpildes kopējās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 10 000 latu vai lielākas un sabiedriskā labuma organizācija iegādājamo preču vai pasūtīto pakalpojumu vai būvdarbu apmaksai izmanto tai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus, par kuriem ziedotājs var izmantot ienākuma nodokļa atvieglojumus, attiecīgā preču iegāde vai pakalpojumu un būvdarbu pasūtījums veicams atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets. "

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 11. pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem un skaitļa "ne vairāk kā 25 procentus no" ar vārdiem "attiecīgajā taksācijas periodā (kalendārajā gadā) izlietotajiem";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja, veicot preču iegādi, kā arī pasūtot pakalpojumus vai būvdarbus, līguma izpildes kopējās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 10 000 latu vai lielākas un sabiedriskā labuma organizācija iegādājamo preču vai pasūtīto pakalpojumu vai būvdarbu apmaksai izmanto tai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus, par kuriem ziedotājs var izmantot ienākuma nodokļa atvieglojumus, attiecīgā preču iegāde vai pakalpojumu un būvdarbu pasūtījums veicams atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets. "

13.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības uzraudzība

(1) Ja sabiedriskā labuma organizācija groza statūtos, satversmē vai nolikumā norādītos savas darbības mērķus, tā attiecīgo grozījumu kopiju iesniedz Finanšu ministrijai. Grozījumu kopija iesniedzama Finanšu ministrijai ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc to reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

 

(2) Sabiedriskā labuma organizācija katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam iesniedz Finanšu ministrijai savas iepriekšējā gada darbības pārskatu (papīra formātā un elektroniski). Pārskatam pievieno:

1) gada pārskatu;

2) attiecīgās nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu samaksu (līdz tā mēneša pirmajam datumam, kad pārskats tiek iesniegts).

(3) Sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskatu publicē Finanšu ministrijas mājas lapā internetā.

8. Izteikt 13., 14. un 15.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības uzraudzība

(1) Sabiedriskā labuma organizācija katru gadu līdz 31.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu (papīra formā un elektroniski). Ja minētais dokuments tiek iesniegts elektroniski un ir noformēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, to papīra formā var neiesniegt.

(2) Valsts ieņēmumu dienests 90 dienu laikā pēc sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskata, iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna saņemšanas to kopijas pārsūta Finanšu ministrijai, pievienojot attiecīgās nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu samaksu (uz datumu, kad minētais gada pārskats tiek pārsūtīts Finanšu ministrijai).

(3) Komisija katru gadu izskata sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu, turpmākās darbības plānu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta izziņu un izvērtē sabiedriskā labuma organizāciju darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai. Ja komisijai rodas pamatotas šaubas par sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu izlietojuma atbilstību šā likuma prasībām, Finanšu ministrija ir tiesīga pieprasīt, lai nodokļu administrācija atbilstoši tās kompetencei veiktu attiecīgu pārbaudi, un saņemt informāciju par pārbaudes rezultātiem. Finanšu ministrija nodokļu administrācijas sniegto informāciju nodod izskatīšanai komisijas sēdē.

(4) Sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu pēc tā izvērtēšanas komisijas sēdē publicē Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.

(5) Finanšu ministrija, pamatojoties uz izmaiņām, kas izdarītas Uzņēmumu reģistra attiecīgajos reģistros par sabiedriskā labuma organizācijas nosaukuma vai adreses maiņu, izdara attiecīgus grozījumus Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un sabiedriskā labuma organizāciju sarakstā.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt pirmajā lasījumā atbalstītajā likuma 13. pantā vārdus "un turpmākās darbības plāns" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

Atbalstīts

10. Izteikt 13., 14. un 15.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības uzraudzība

(1) Sabiedriskā labuma organizācija katru gadu līdz 31.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iepriekšējā gada darbības pārskatu (papīra formātā un elektroniski). Ja minētais dokuments tiek iesniegts elektroniski un ir noformēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, to papīra formātā var neiesniegt.

 

(2) Valsts ieņēmumu dienests 90 dienu laikā pēc sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskata, iepriekšējā gada darbības pārskata saņemšanas to kopijas pārsūta Finanšu ministrijai, pievienojot attiecīgās nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu samaksu (līdz datumam, kad minētais gada pārskats pārsūtīts Finanšu ministrijai).

(3) Komisija katru gadu izskata sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta izziņu un izvērtē sabiedriskā labuma organizāciju darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai. Ja komisijai rodas pamatotas šaubas par sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu izlietojuma atbilstību šā likuma prasībām, Finanšu ministrija ir tiesīga pieprasīt, lai nodokļu administrācija atbilstoši tās kompetencei veiktu attiecīgu pārbaudi, un saņemt informāciju par pārbaudes rezultātiem. Finanšu ministrija nodokļu administrācijas sniegto informāciju nodod izskatīšanai komisijas sēdē.

 

 

 

(4) Sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskatu pēc tā izvērtēšanas komisijas sēdē publicē Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.

 

 

(5) Finanšu ministrija, pamatojoties uz izmaiņām, kas izdarītas Uzņēmumu reģistra attiecīgajos reģistros par sabiedriskā labuma organizācijas nosaukuma vai adreses maiņu, izdara attiecīgus grozījumus Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un sabiedriskā labuma organizāciju sarakstā.

14.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšana

(1) Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu var pieņemt, ja:

1) sabiedriskā labuma organizācija savu mantu vai finanšu līdzekļus nav izlietojusi tām sabiedriskā labuma darbībām, kuras minētas Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai, šīs organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem vai nav ievērojusi šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus;

 

2) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, prokurors, cita iestāde vai tiesa ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus sabiedriskā labuma organizācijas darbībā;

 

3) sabiedriskā labuma organizācija neveic nodokļu maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

4) sabiedriskā labuma organizācija savā darbībā būtiski pārkāpusi šā likuma noteikumus;

 

 

5) sabiedriskā labuma organizācija ir grozījusi statūtos, satversmē vai nolikumā norādītos darbības mērķus un nav iesniegusi šos grozījumus Finanšu ministrijai šā likuma 13.pantā noteiktajā termiņā;

 

 

 

 

6) sabiedriskā labuma organizācijas pamatdarbība nav saistīta ar statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem darbības mērķiem vai tā neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai, vai šī organizācija ir sniegusi nepatiesas ziņas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Finanšu ministrijai, pirms tā pieņem lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, ir tiesības pieprasīt komisijas atzinumu par šā panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā minētajiem sabiedriskā labuma organizācijas pārkāpumiem.

 

 

 

 

(3) Lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu var pieņemt tikai tad, ja sabiedriskā labuma organizācija pēc Finanšu ministrijas rakstveida brīdinājuma saņemšanas brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsusi tajā norādītos pārkāpumus.

14.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšana

(1) Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu var pieņemt, ja:

1) sabiedriskā labuma organizācija savu mantu vai finanšu līdzekļus nav izlietojusi tām sabiedriskā labuma darbībām, kuras minētas Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai, šīs organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem vai nav ievērojusi šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus;

2) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, prokurors, cita iestāde vai tiesa ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus sabiedriskā labuma organizācijas darbībā;

3) sabiedriskā labuma organizācija neveic nodokļu maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4) sabiedriskā labuma organizācija savā darbībā būtiski pārkāpusi šā likuma noteikumus;

5) sabiedriskā labuma organizācijas pamatdarbība nav saistīta ar statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem darbības mērķiem vai tā neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai, vai šī organizācija ir sniegusi nepatiesas ziņas;

 

6) komisija, izskatot sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu, turpmākās darbības plānu, Valsts ieņēmumu dienesta izziņu un lēmumu šā likuma 13.panta trešajā daļā minētajā gadījumā un izvērtējot sabiedriskā labuma organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai, ir sniegusi motivētu atzinumu par sabiedriskā labuma organizācijas darbības neatbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai;

7) sabiedriskā labuma organizācija ir iesniegusi Finanšu ministrijā iesniegumu ar lūgumu tai atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

(2) Finanšu ministrijai, pirms tā pieņem lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, ir tiesības pieprasīt komisijas atzinumu par šā panta pirmās daļas 3. un 5.punktā minētajiem sabiedriskā labuma organizācijas pārkāpumiem.

(3) Finanšu ministrija pieņem lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu par šā panta pirmās daļas 3. un 5.punktā minētajiem sabiedriskā labuma organizācijas pārkāpumiem, ja sabiedriskā labuma organizācija pēc Finanšu ministrijas rakstveida brīdinājuma saņemšanas brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsusi tajā norādītos pārkāpumus.

(4) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 4., 6. un 7.punktā minētajos gadījumos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu pieņem bez Finanšu ministrijas brīdinājuma.

 

 

 

 

 

 

 

(5) Pieteikuma iesniegšana tiesā par Finanšu ministrijas lēmuma atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur lēmuma darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

A. Slakteris

Aizstāt 14. panta pirmās daļas 6. punktā vārdu "lēmumu" ar vārdiem "informāciju par pārbaudes rezultātiem".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt pirmajā lasījumā atbalstītajā redakcijā 14.panta piekto daļu šādā redakcijā: “(5) Finanšu ministrijas lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 14.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finanšu ministrijas lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls

precizējums

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā nr. 14

 

 

 

 

Atbalstīts

14.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšana

(1) Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu var pieņemt, ja:

1) sabiedriskā labuma organizācija savu mantu vai finanšu līdzekļus nav izlietojusi tām sabiedriskā labuma darbībām, kuras minētas Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai, šīs organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem vai nav ievērojusi šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus;

2) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, prokurors, cita iestāde vai tiesa ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus sabiedriskā labuma organizācijas darbībā;

3) sabiedriskā labuma organizācija neveic nodokļu maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4) sabiedriskā labuma organizācija savā darbībā būtiski pārkāpusi šā likuma noteikumus;

5) sabiedriskā labuma organizācijas pamatdarbība nav saistīta ar statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem darbības mērķiem vai neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai, vai šī organizācija ir sniegusi nepatiesas ziņas;

 

 

6) komisija, izskatot sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu, turpmākās darbības plānu, Valsts ieņēmumu dienesta izziņu un informāciju par pārbaudes rezultātiem šā likuma 13.panta trešajā daļā minētajā gadījumā un izvērtējot sabiedriskā labuma organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai, ir sniegusi motivētu atzinumu par sabiedriskā labuma organizācijas darbības neatbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai;

7) sabiedriskā labuma organizācija ir iesniegusi Finanšu ministrijai iesniegumu ar lūgumu tai atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

(2) Finanšu ministrijai, pirms tā pieņem lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, ir tiesības pieprasīt komisijas atzinumu par šā panta pirmās daļas 3. un 5.punktā minētajiem sabiedriskā labuma organizācijas pārkāpumiem.

(3) Finanšu ministrija pieņem lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu sakarā ar šā panta pirmās daļas 3. un 5.punktā minētajiem sabiedriskā labuma organizācijas pārkāpumiem, ja sabiedriskā labuma organizācija pēc Finanšu ministrijas rakstveida brīdinājuma saņemšanas brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsusi tajā norādītos pārkāpumus.


(4) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 4., 6. un 7.punktā minētajos gadījumos Finanšu ministrija lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu pieņem bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

 

 

 

 

 

(5) Finanšu ministrijas lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

15.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtota piešķiršana

 

Biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai, kurai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, var šā likuma 7. un 8.pantā noteiktajā kārtībā piešķirt šo statusu atkārtoti ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

15.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtota piešķiršana

(1) Biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai, kurai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (izņemot šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktos gadījumus), šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā var piešķirt šo statusu atkārtoti vai 8.pantā noteiktajā kārtībā atteikt piešķirt statusu ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

 

 

(2) Ja ir iestājies šā panta pirmajā daļā noteiktais termiņš, bet biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kurai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ir pārsūdzējusi Finanšu ministrijas lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, tai šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā var piešķirt šo statusu atkārtoti vai 8.pantā noteiktajā kārtībā atteikt piešķirt statusu ne agrāk kā pēc dienas, kad ir beigusies tiesvedība šajā administratīvajā lietā.

 

 

 

 

 

 

(3) Biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai, kurai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3. vai 7.punktu, šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā var piešķirt šo statusu atkārtoti vai 8.pantā noteiktajā kārtībā atteikt piešķirt statusu ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu. Atkārtoti sabiedriskā labuma organizācijas statusu piešķir, ja ir novērsti konstatētie pārkāpumi un saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu ir saņemts kompetentās iestādes apliecinājums par šo pārkāpumu novēršanu. Apliecinājums nav nepieciešams, ja sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir atņemts, pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 7.punktu."

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Juridiskais birojs

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtota piešķiršana

(1) Tādas biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas, kurai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

(2) Ja biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3. vai 7.punktu, tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

(3) Finanšu ministrijas lēmumu par atteikumu izskatīt šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto iesniegumu pēc būtības var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Finanšu ministrijas lēmums par atteikumu izskatīt šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto iesniegumu pēc būtības neliedz iesniegt šādu iesniegumu atkārtoti pēc šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā termiņa izbeigšanās.

(4) Šā panta otrajā daļā minētajām biedrībām, nodibinājumiem vai reliģiskajām organizācijām sabiedriskā labuma organizācijas statusu var piešķirt atkārtoti, ja novērsti konstatētie pārkāpumi un saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu ir saņemts kompetentās iestādes apliecinājums par šo pārkāpumu novēršanu.

(5) Ja, pārsūdzot lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, tiesa pieteikumu atzīst par pamatotu, bet tiesvedības laikā attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir jau atkārtoti piešķirts un atņemts sabiedriskā labuma statuss, tad tā neatgūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu un tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtotu piešķiršanu izskata atbilstoši ar šā panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai.”

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 15. panta tekstu šādā redakcijā:

(1) Ja biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

(2) Ja biedrībai, nodibinājuma vai reliģiskajai organizācijai sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3. vai 7.punktu, tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

(3) Finanšu ministrijas lēmumu par atteikumu izskatīt pēc būtības šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto iesniegumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Finanšu ministrijas lēmums par atteikumu izskatīt pēc būtības šā panta pirmajā vai otrajā daļā minēto iesniegumu neliedz iesniegt šādu iesniegumu atkārtoti pēc šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā termiņa izbeigšanās.

(4) Šā panta otrajā daļā minētajām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, sabiedriskā labuma organizācijas statusu var piešķirt atkārtoti, ja novērsti konstatētie pārkāpumi un saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu ir saņemts kompetentās iestādes apliecinājums par šo pārkāpumu novēršanu.

(5) Ja, pārsūdzot lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, tiesa pieteikumu atzīst par pamatotu, bet tiesvedības laikā attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir jau atkārtoti piešķirts un atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad šī biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija neatgūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu un tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtotu piešķiršanu izskata atbilstoši šā panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai.”

Atbalstīts,

iekļauts priekšlikumā nr. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtota piešķiršana

(1) Ja biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

(2) Ja biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts, pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3. vai 7.punktu, tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

(3) Finanšu ministrijas lēmumu par atteikumu izskatīt pēc būtības šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto iesniegumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Finanšu ministrijas lēmums par atteikumu izskatīt pēc būtības šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto iesniegumu neliedz iesniegt šādu iesniegumu atkārtoti pēc šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā termiņa izbeigšanās.

(4) Šā panta otrajā daļā minētajām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts, pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, sabiedriskā labuma organizācijas statusu var piešķirt atkārtoti, ja novērsti konstatētie pārkāpumi un saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu ir saņemts kompetentās iestādes apliecinājums par šo pārkāpumu novēršanu.

(5) Ja, pārsūdzot lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, tiesa pieteikumu atzīst par pamatotu, bet tiesvedības laikā attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir jau atkārtoti piešķirts un atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad šī biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija neatgūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu un tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtotu piešķiršanu izskata atbilstoši šā panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai.”

Pārejas noteikumi

1. ... 3.

 

17.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījums šā likuma 11.panta trešajā daļā stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.”

Atbalstīts

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījums šā likuma 11.panta trešajā daļā stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.”

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

18.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt likumprojektā noteikumu par likuma spēkā stāšanās laiku.

Atbalstīts