12

 

12.12.07.       9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām””.

            Komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu šā gada 20.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un nodot to Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

            Saskaņā ar Kārtības ruļļa 86.pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā šā gada 20.decembra Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 3 lpp.

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētāja biedrs                                                Staņislavs Šķesters


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000, 2., 14.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.,14.nr.; 2005. 6.nr.) šādus grozījumus:

 1. Aizstāt visā likumā vārdus “dome (padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “dome” (attiecīgā locījumā).

 2. Izslēgt visā likumā vārdus „pagasta padome” un „rajona padome” (attiecīgā locījumā).

 3. Izslēgt 2.pantu.

 4. Izslēgt 3.panta otro daļu.

  5. Izslēgt 4.pantā vārdus „un rajonu (reģionālo)”.

 6. Izslēgt 10.panta ceturto daļu.

 7. Izslēgt 15.panta otro daļu.

  8.18.pantā:

     izteikt otro daļu šādā redakcijā: „Domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums.”;

     izteikt trešo daļu šādā redakcijā: „Domes deputātu tiesības un pienākumus nosaka šis likums un likums "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu".

  9. Izslēgt 38.panta otro daļu.

   10. Papildināt 51.pantu ar teikumu šādā redakcijā: „Novada pašvaldība var izveidot teritoriālo komiteju.”

 11. Papildināt likumu ar 60.1 pantu šādā redakcijā:

             „60.1 pants. Novada pašvaldības dome pakalpojumu centru darbības koordinācijai var izveidot teritoriālo komiteju.

       Teritoriālā komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē lēmumu projektus par:

1)             jautājumiem, kas saistīti ar atsevišķu novada teritoriālo vienību pārvaldi;

2)             pakalpojumu centru darbības jautājumiem, to skaitā, finanšu, materiāltehniskajiem, personāla politikas jautājumiem;

3)             pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes novada teritoriālajās vienībās uzlabošanu;

4)             jaunu pašvaldības struktūrvienību vai štata vietu izveidošanu pakalpojumu centros;

5)             pakalpojumu centru darbības gada plānu izstrādi;

6)             citiem ar pakalpojumu centru darbību saistītiem jautājumiem.”.

  12. Papildināt 61.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā: „Lai sekmētu visas pašvaldības teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, novada pašvaldības dome var izveidot novada valdi, kuru vada domes priekšsēdētājs un kurā ietilpst novada domes priekšsēdētāja vietnieki un visu domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, kas atbilstoši pašvaldības nolikumam saskaņo komiteju viedokļus un sagatavo priekšlikumus novada domes lēmumu pieņemšanai.”.

 

 

 13. Izslēgt X nodaļu.

 14. Izteikt 96.pantu šādā redakcijā:

 „96.pants. Pašvaldību biedrība, kurā likumā un tās statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem ir iestājusies vairāk nekā puse no visām republikas pilsētu pašvaldībām, kā arī vairāk nekā puse no visām novadu pašvaldībām, ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu”.

 15. Papildināt pārejas noteikumus ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

 „22. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.martam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par rajonu pašvaldību darbību līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām un kārtību, kādā vietējām pašvaldībām nodod rajona pašvaldību kompetenci, mantu un saistības.

23. Ministru kabinets līdz 2009.gada 18.martam nodrošina grozījumu sagatavošanu normatīvajos aktos, lai tos saskaņotu ar šo likumu.”

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 18.martā.

 

 


 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””

 

ANOTĀCIJA

 

1.      Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Saskaņā ar spēkā esošā likuma “Par pašvaldībām” 2.pantu Latvijā šobrīd ir divu veidu pašvaldības: 1) vietējās pašvaldības — pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības; 2) rajonu pašvaldības. Līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām noslēgsies vietējo pašvaldību reforma un saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.pantu Latvijā vietējo pašvaldību līmenī darbosies novadu un republikas pilsētu pašvaldības.

Ņemot vērā minēto, no likuma „Par pašvaldībām” nepieciešams svītrot normas, kas attiecas uz rajonu un pagastu pašvaldībām. Likumā nepieciešams arī papildināt regulējumu attiecībā uz vietējo pašvaldību reformas rezultātā izveidoto novadu darbu, nosakot novadu darbības jautājumu risināšanai tiesības veidot teritoriālās komitejas un valdes.

 

2.      Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Šis likumprojekts paredz, ka pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām darbību izbeigs rajonu pašvaldības un likumā „Par pašvaldībām” noteiktās rajonu pašvaldību funkcijas turpinās pildīt novadu un republikas pilsētu pašvaldības.

 

3.      Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Šobrīd likumprojekta ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem nav iespējams prognozēt. To būs iespējams prognozēt un noteikt pēc jauna likuma par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu pieņemšanas.

 

4.      Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Pēc likumprojekta pieņemšanas un līdz tā spēkā stāšanās dienai vietējo pašvaldību reformas kontekstā būs nepieciešams izdarīt grozījumus aptuveni 140 likumos, kā arī lielā skaitā Ministru kabineta noteikumu. Nepieciešams arī izstrādāt likumprojektu, lai regulētu kārtību, kādā vietējām pašvaldībām nodod rajona pašvaldību kompetenci, mantu un saistības.

5.      Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts atbilst Eiropas Vietējo pašvaldību hartai.

 

6.      Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

 Likumprojekts sagatavots konsultējoties ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, kā arī ar biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”, kas atbalsta likumprojekta virzību.

 

7.      Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Sabiedrība tiks informēta ar laikraksta “Latvijas Vēstnesis” starpniecību. Likuma izpilde tiks nodrošināta saskaņā ar likumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību.