Saeimas Prezidijam

 

12.12.2007.

9/8 -

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79.panta pirmo daļu, Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu „Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā ”.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. un 82.pantu komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas š. g. 13.decembra sēdes darba kārtībā un nodot to Tautsaimniecības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas š. g. 13.decembra sēdes darba kārtībā kā 14.punktu .

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā:   1) likumprojekts „Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības  likumā ”uz ........lpp;

2) anotācija likumprojektam „Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības  likumā ” uz........lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

 

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.;  2006, 14.nr.; 2007, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt likuma Pārejas noteikumu 14.punkta pirmajā teikumā vārdus un skaitļus „2008.gada 1.janvāri” ar vārdiem un skaitļiem „2010.gada 1.janvāri.”

 

           

           Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 


 

Likumprojekta „Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saeima 2007.gada 10.maijā pieņēma grozījumus Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, kas stājās spēkā 2007.gada 13.jūnijā. Ar šiem grozījumiem tika noteikts, ka Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs (turpmāk – izmeklēšanas birojs) no 2008.gada 1.janvāra veiks jūras negadījumu izmeklēšanu. Līdz ar to izmeklēšanas birojam no nākamā gada 1.janvāra šī funkcija ir jāpārņem no Latvijas Jūras administrācijas.

Valsts budžeta līdzekļi tika pieprasīti, sagatavojot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.49 „Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība””, lai minētos noteikumus saskaņotu ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu, taču Finanšu ministrija noteikumu projekta saskaņošanas procesā norādīja, ka nepieciešamos līdzekļus no valsts budžeta nebūs iespējams piešķirt.

Līdz ar to, lai nerastos situācija, kad izmeklēšanas birojam ar likumu ir uzlikta jūras negadījumu izmeklēšanas funkcija, bet šīs funkcijas veikšanai budžetā nav paredzēti nepieciešamie līdzekļi, kas padarīs par neiespējamu šo funkciju veikt, ir izstrādāts šis likumprojekts par grozījumu Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, grozot normu, kas noteica, ka Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam jūras negadījumu izmeklēšanas funkcija ir jāpārņem no 2008.gada 1.janvāra.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Izstrādātais likumprojekts paredz aizstāt likuma Pārejas noteikumu 14.punktā jūras negadījumu izmeklēšanas funkciju pārņemšanas datumu  2008.gada  1.janvāri ar 2010.gada 1.janvāri.

 

3. Cita informācija

Nav

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts administratīvās procedūras nepadara sarežģītākas un tās arī nevienkāršo.

3.Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem[1]

 

(tūkst. lati)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2008

2009

2010

2011

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likum projekts šo jomu neskar

Likum

projekts šo jomu neskar

Likum

projekts šo jomu neskar

Likum projekts šo jomu neskar

Likum projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum projekts šo jomu neskar

9,2

128,0

119,4

121,4

3. Finansiālā ietekme

 

Likum projekts šo jomu neskar

-9,2

-128,0

-119,4

-121,4

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Papildu izdevumu finansēšanai nav iespējas rast kompensējošos pasākums.

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

9,2

128,0

119,4

121,4

1.Atalgojumi 3 štata vietām = Ls 40584

1)nodaļas vadītājs=Ls 1121( mēneša amatalga Ls 934+20% piemaksa par darbu paaugstinātas intensivitātes apstākļos)x12+ atvaļinājuma pabalsts+prēmija pēc ikgadējās ierēdņa novērtēšanas= Ls 15360;

2) 1 ierēdņa vietas =Ls936

(mēneša amatalga Ls 780+20% piemaksa par darbu paaugstinātas intensivitātes apstākļos)x12+ atvaļinājuma pabalsts+prēmija pēc ikgadējās ierēdņa novērtēšanas= Ls 12792;

3) 1ierēdņa vietas =Ls906

(mēneša amatalga Ls 755+20% piemaksa par darbu paaugstinātas intensivitātes apstākļos)x12+ atvaļinājuma pabalsts+prēmija pēc ikgadējās ierēdņa novērtēšanas= Ls 12432.

(sākot ar 2010.gadu tiek pierēķināts 10% algu pieaugums gadā)

 

 

40,6

49,1

49,6

2.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 3 štata vietām (24,09%)

 

 

9,8

11,8

11,9

3. Veselības un dzīvības apdrošināšana 3 darbiniekiem

 

 

0,9

0,9

0,9

4. izdevumi darbinieku apmācībai un kvalifikācijas celšanai Ls 12801= 3 štata vietas x 4267(Cranfield Safety and Accident Investigation Centre UK= Ls 2300; World Maritine University in Malmo =Ls 600; IMO international Maritime Academu in Trieste =Ls 560; kvalifikācijas celšanai = Ls 807)

 

 

12,8

11,1

11,5

5.Komandējumiem

 

 

11,0

11,0

11,0

6.Pakalpojumu apmaksa

 

4,2

41,7

31,3

31,6

tajā skaitā:

-telpu īre (Ls 6.17/1kv.m.)

 

0,2

4,0

4,0

4,0

-telpas kārtējais remonts= Ls4000 (sienu, griestu, grīdas logu un durvju kosmētiskais remonts)

 

4,0

 

 

 

- nomāto telpu uzturēšana- Ls 500= (41.66x12)

 

 

0,5

0,5

0,5

-izdevumi par komunālajiem maksājumiem- Ls 5316= 443 (apkure, ūdens, elektroenerģija) x12

 

 

5,3

5,3

5,3

- sakaru pakalpojumi –Ls 2500=Ls 69,44x3 štata vietas x12

 

 

2,5

2,5

2,5

- transporta līdzekļa noma- Ls 3900=Ls325x12

 

 

3,9

3,9

3,9

- nomātā transporta līdzekļa uzturēšana Ls 4100=Ls 341,66(stāvvietu īre, degviela)x12

 

 

4,1

4,1

4,1

-līdzekļi nelaimes gadījumu izmeklēšanai

 

 

20,0

9,6

9,9

-darbības nodrošināšanas izdevumi, iekārti inventāra, apraratūras remonts un apkope, pārējā noma Ls1448= 120.66x12

 

 

1,4

1,4

1,4

7. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

 

 

0,5

0,5

0,5

8. Biroja preces, inventārs Ls1570= 130,83x12

 

0,2

1,6

1,6

1,6

9. Specapģērbs Ls1095= 365x3 štata vietas

 

 

1,1

1,1

0,4

10. 3 darba vietu iekārtošana Ls4800= 1600(monitors; 150 Ls+ dators Ls990+ mēbeles 460Ls) x3štata vietas

 

4,8

 

 

 

11. Kapitālie ieguldījumi Ls 10100 (Klēpju dators, printeris klēpju datoram, lāzerprinteris, lāzerprinteris krāsainais, kopētājs, video kamera, foto aparāts, fakss, diktofons, skeneris, gāzu analizatori u.c.)

 

 

8,0

1,0

2,4

6. Cita informācija

Lai varētu sagatavoties jūras negadījumu izmeklēšanas funkcijas pārņemšanai, nepieciešamie 9200 lati tiks pieprasīti, izstrādājot likumprojektu „Par Valsts budžetu 2009.gadam”” kā Satiksmes ministrijas prioritātes. Nepieciešamie līdzekļi 127959 lati 2010.gadā un 119 359 lati nākamajos gados tiks pieprasīti attiecīgā gada budžeta likumprojekta veidošanā kā Satiksmes ministrijas prioritātes. Par līdzekļu piešķiršanu jūras negadījumu izmeklēšanas funkcijas nodrošināšanai no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem lems valdība, gatavojot kārtējā gada valsts budžeta likumprojektu vai grozījumus valsts budžeta likumā.

 

 

 


IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Kad valsts budžetā tiks piešķirti nepieciešamie līdzekļi un izmeklēšanas birojam būs jāpārņem jūras negadījumu izmeklēšanas funkcija, tiks izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.49 „Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība””, lai saskaņotu šos noteikumus atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā noteiktajam.

 

 

2. Cita informācija

Nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Esošās institūcijas – izmeklēšanas biroja – funkcijas tiek paplašinātas, palielinot darbinieku skaitu par 3 amata vienībām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 [1] Finanšu aprēķinus Tautsaimniecības komisijai iesniedza Satiksmes ministrija