2000

 

 

 

 

 

 

 

R ī g ā

 

2006.gada 12.decembrī   Nr. 9/10-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

         

 

  Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2007.gada 13.decembra   Saeimas sēdes darba kārtībā un sadaļā „Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem” iekļaut  komisijas izstrādāto   likumprojektu „Grozījums likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” ”.

Komisija lūdz  minēto likumprojektu nodot tikai Sociālo un darba lietu komisijai.

Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas sēdes darba kārtībā pirms  14.punkta – likumprojekts „Grozījumi Saeimas kārtības rullī”. Komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā:

1)    likumprojekts uz 1 lapas;

2)    anotācija likumprojektam uz 2 lapām.

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                A.Barča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”

 

 Izdarīt likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 2000, 2., 9.nr.; 2002, 15.nr.; 2005, 24.nr.) šādu  grozījumu: 

 

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Personām, kuras laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam bija obligāti sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie) un saņēma izdienas pensiju ierobežotā apmērā (līdz 2001.gada 31.decembrim — divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un no 2002.gada 1.janvāra — trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), līdz 2007.gada 31.decembrim izmaksā nesaņemto pensijas daļu.”

 

 

          Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.


 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījums likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” ”

 

ANOTĀCIJA

 

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

Atbilstoši 2006.gada 2.novembra likumam „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” personām, kuras laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam bija obligāti sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie) un saņēma pensiju ierobežotā apmērā (līdz 2001.gada 31.decembrim divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un no 2002.gada 1.janvāra trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), tiek izmaksāta  nesaņemtā  pensijas daļa. Minētajā laika periodā, pamatojoties uz likumā „Par valsts pensijām” noteikto, arī izdienas pensijas tika izmaksātas ierobežotā apmērā. Likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" pārejas noteikumu 11.1  punkts noteica, ka uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

Tā kā valsts vecuma pensiju saņēmējiem neizmaksātā pensijas daļa tiek atmaksāta, likumprojekts paredz, ka arī izdienas pensiju saņēmējiem tiek atmaksāta laika posmā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam nesamaksātā izdienas pensijas daļa. .

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam”” paredzēts finansējums  ieturētās pensijas daļas  strādājošiem pensionāriem izmaksas nodrošināšanai 141 003 latu apmērā.

4.Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Konsultācijas nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā, jaunas valsts institūcijas netiks radītas, kā arī netiks paplašinātas esošo funkcijas.