Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

9. Saeimas Prezidijam

 

 

2007. gada 12.decembrī

Nr.________________

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””.

 

 

 

 

Pielikumā:

 

 

 

  1. Likumprojekts uz vienas lapas.
  2. Anotācija (3 lapas).

 

 

9. Saeimas deputāti:   

 

1.____________________________                     

 

 

2.____________________________                     

 

 

3.____________________________                      

 

 

4.____________________________                     

 

 

5.____________________________                     

 

 

6.____________________________                      

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā

“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr.; 2007, nr.13) šādus grozījumus:

 

 

Papildināt likuma 1.pantu pēc skaitļa un vārdiem “1. janvāri - Jaungada dienu;” ar skaitļiem un vārdiem „6. un 7. janvāri – pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus;”

 

9. Saeimas deputāti:

 

1.____________________________                      

 

 

2.____________________________                     

 

 

3.____________________________                      

 

 

4.____________________________                     

 

 

5.____________________________                     

 

 

6.____________________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar spēkā esošo likumu, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētki - 6. un 7. janvāris, nav svētku dienas. Kopumā Latvijā pašreiz ir aptuveni 358 000 pareizticīgo un vecticībnieku draudžu locekļu un Ziemassvētki ir vieni no nozīmīgākajiem reliģiskajiem svētkiem, kas būtu atbilstoši jārespektē arī valsts līmenī.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz iekļaut svinamo dienu sarakstā pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus

3. Cita informācija

nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neietekmē

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts labvēlīgi ietekmēs pareizticīgo un vecticībnieku attieksmi pret valsts varu. 

4. Ietekme uz vidi

Vide netiek ietekmēta.

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

-

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

-

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

-

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-