2007

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811        tālr. 7087318         fax 7087317

 

 

2007.gada 12.decembrī

 

Nr.9/2

 

Saeimas Prezidijam

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 13.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā -  iekļaut darba kārtībā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz nodot minēto likumprojektu tikai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā 13.decembra Saeimas sēdē sadaļā “Likumprojektu izskatīšana”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Pielikumā: Likumprojekts “Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā” (1 lp.) un likumprojekta anotācija (2 lp.).

 

 

 Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                               K.Leiškalns

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā

 

 

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr., 2007, 3.nr., Latvijas Vēstnesis, 2007, 190.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 24.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

“(5) Plastmasas maisiņiem šā likuma 4.panta piektajā daļā minētajā gadījumā piemēro nodokļa likmi:

1)   maisiņiem, kuru viena maisiņa svars nepārsniedz 0,003 kilogramus (1000 maisiņu svars nepārsniedz 3 kilogramus), — 2,60 latu par vienu kilogramu;

2)   maisiņiem, kuru viena maisiņa svars ir lielāks par 0,003 kilogramiem (1000 maisiņu svars pārsniedz 3 kilogramus), — 0,80 latu par vienu kilogramu.”

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.


Likumprojekta “Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā”  

anotācija

 

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

2007.gada 8.novembrī tika pieņemti Dabas resursu nodokļa likuma grozījumi, kas stāsies spēkā ar 2008.gada 1.janvāri. Viens no likuma pantiem paredz, ka no 2008.gada 1.janvāra tiek mainītas nodokļa likmes par iepirkumu maisiņiem no plastmasas izejmateriāliem likuma 4.panta piektajā daļā minētājā gadījumā, kad šiem maisiņiem piemēro šādu nodokļa likmi:

1) maisiņiem, kuru viena gabala svars nepārsniedz 0,003 kilogramus (1000 gabalu maisiņu svars nepārsniedz 3 kilogramus) – 2,60 lati par vienu kilogramu;

2) maisiņiem, kuru viena gabala svars ir lielāks par 0,003 kilogramiem (1000 gabalu maisiņu svars pārsniedz 3 kilogramus) – 0,80 lati par vienu kilogramu.

2007.gada 8.novembrī pieņemtajos Dabas resursu nodokļa likuma grozījumos augstāk minētajā pantā ārpus iekavām norādīta nepareiza mērvienība – 0,03 kilogrami-, kas nesakrīt ar mērvienību iekavās.

Rezultātā mērvienība ārpus iekavām un iekavās ir atšķirīga. Lai novērstu šo tehnisko neprecizitāti, nepieciešams izdarīt grozījumu attiecīgajā likuma pantā.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts pozitīvi ietekmēs sabiedrības un tautsaimniecības attīstību, jo tiks novērsta neprecizitāte nodokļa likmes mērvienībā un pretruna starp nodokļa likmes mērvienību ārpus iekavām un iekavās. Rezultātā tiks novērstas neskaidrības par no 2008.gada 1.janvāra piemērojamo nodokļa likmi.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts paredz izdarīt tehnisku grozījumu 2007.gada 8.novembrī pieņemtajos Dabas resursu nodokļa likuma grozījumos un novērš neskaidrības par piemērojamo dabas resursu nodokļa likmi no 2008.gada 1.janvāra.

 2007.gada 8.novembrī pieņemtie Dabas resursu nodokļa likuma grozījumi ir 2008.gada valsts budžeta paketes likums un  pēc to spēkā stāšanās plānotie budžeta ieņēmumi 2008.gadā no dabas resursu nodokļa ir aprēķināti atbilstoši mērvienībai, kas norādīta iekavās un paredzēti pieņemtajā likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Konsultācijas nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Vides ministrijas padotībā esošās iestādes un Valsts ieņēmumu dienests. Jaunu valsts iestāžu veidošana nav nepieciešama, esošo iestāžu funkcijas netiks paplašinātas.

 

 

 

 

 

 Ar cieņu, 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                   K.Leiškalns